Page 1

Regulamin Turnieju Zastępów i Gromad Cele 1. Wyłonienie najlepszych małych grup w każdej grupie metodycznej oraz gromad zuchowych w skali poszczególnych chorągwi oraz całego Związku Harcerstwa Polskiego. 2. Popularyzacja systemu zastępowego (w tym Zastępów Zastępowych), jako elementu metody harcerskiej. 3. Popularyzacja sześciu kierunków programowych, jakie XXXVIII Zjazd ZHP przyjął na lata 2014-2018. 4. Wsparcie umiejętności korzystania z instrumentów metodycznych przez liderów małych grup w pracy z ich podopiecznymi. 5. Promocja działań harcerskich w środowiskach lokalnych. Zasady współzawodnictwa 1. Każda z wymienionych poniżej grup zwana jest dalej zastępem. W Turnieju Zastępów i Gromad mogą wziąć udział: a. zastępy harcerskie, liczące od 5 do 12 osób, b. zastępy starszoharcerskie, liczące od 5 do 12 osób, c. zastępy lub patrole wędrownicze liczące od 4 do 7 osób, d. drużyny wędrownicze liczące tylko 9-12 osób, f. gromady zuchowe e. Zastępy Zastępowych, składające się z osób pełniących funkcję zastępowych i drużynowego, jako zastępowego ZZ (od 4 osób). Na potrzeby Turnieju za Zastęp Zastępowych uważa się także zastępy kadrowe i inne małe grupy o stałym członkostwie, których celem jest wspieranie kadry drużyn na drodze ich indywidualnego rozwoju (zrzeszające także podzastępowych lub/i przybocznych). Przystępując do Turnieju ZZ wybierają właściwą sobie grupę metodyczną (patrz punkt 14). 1.1 W wyjątkowych sytuacjach do udziału mogą być dopuszczone zastępy o innej liczebności, stosowną decyzję każdorazowo podejmuje Rada Turnieju. 1.2 Nie istnieje wstępny wymóg stażu zastępu (w tym także Zastępu Zastępowych), jaki uprawnia go do udziału w Turnieju. Co oznacza, że zastęp może być zawiązany z chwilą rejestracji w Turnieju, ale musi w trakcie jego trwania zyskać i utrzymać atrybuty zastępu (obrzędowość, stały lider i skład, samodzielne zbiórki). 1.3 UWAGA! W pilotażowej edycji turnieju w roku harcerskim 2014/2015 biorą udział tylko Zastępy Zastępowych! 2. Współzawodnictwo trwa w ciągu jednego roku harcerskiego (pomiędzy 1 października bieżącego roku a 1 lipca roku następnego) i odbywa się w trzech etapach: a. etap jesienny trwający od 1 października do 1 stycznia; b. etap zimowy trwający od 1 stycznia do 1 kwietnia; c. etap wiosenny trwający od 1 kwietnia do 1 lipca. 3. Zgłoszenia do współzawodnictwa przyjmowane są drogą internetową do końca pierwszego miesiąca danego etapu (odpowiednio do końca: października, stycznia i kwietnia). 3.1 Zadaniem wstępnym każdego zastępu przystępującego do Turnieju jest wykonanie wspólnego zdjęcia zastępu oraz wyjaśnienie w kilku zdaniach znaczenia jego nazwy.

Strona 1 z 3


3.2 Zgłoszenia oraz kontakt z Radą Turnieju odbywa się poprzez specjalny portal internetowy www.turniej.zhp.pl, który zostanie uruchomiony najpóźniej 1 października 2014 roku. 4. Podczas Turnieju zastępy realizują zadania z sześciu kierunków programowych: Harcerstwo w ruchu, Aktywność społeczna, Ciekawość świata, Sprawności na całe życie, Braterstwo, Radosny patriotyzm. 4.1 W każdym etapie zastęp wybiera po dwa kierunki programowe, w obrębie których realizuje zadania. 4.2 Określony kierunek można wybrać tylko raz podczas trwania danego roku harcerskiego. W ten sposób każdy zastęp musi w toku Turnieju spróbować swoich sił w każdym z kierunków, choć sam decyduje w jakiej kolejności. 4.3 Zastępy, które włączyły się we współzawodnictwo w etapie zimowym lub wiosennym mogą za zgodą Rady Turnieju realizować zadania z większej ilości kierunków jednocześnie, ale nie mogą uzyskać premii za ukończenie etapów, jakie już zostały zamknięte. 5. Pula zadań do wyboru wraz z ich stopniem trudności znajduje się w podręczniku przygotowanym dla potrzeb propozycji programowej „Turniej Zastępów i Gromad” oraz na portalu internetowym (www.turniej.zhp.pl). 6. Zastęp ma możliwość zaproponowania Radzie Turnieju własnego zadania, które chciałby wykonać w zamian za zaproponowane w puli. 6.1 Własne zadanie należy zgłosić maksymalnie do 14 dnia trwania rozpoczętego etapu, w którym ma być ono realizowane. Rada Turnieju podejmuje decyzję odnośnie jego zatwierdzenia oraz ewentualnie ocenia stopień trudności danego zadania oraz wycenia je punktowo w ciągu 14 dni. 6.2 Zadania zaproponowane przez uczestników propozycji i zaakceptowane przez Radę Turnieju trafią do ogólnodostępnej bazy zadań, z której mogą korzystać inne zastępy biorące udział we współzawodnictwie. 7. Realizacja zadań nagradzana jest punktami stosownie do ich poziomu trudności oraz jakości wykonania. Zadania występują w pięciu stopniach trudności (można za nie uzyskać od 10 do 50 punktów). Ocenie podlegają następujące elementy: a. realizacja celów przyporządkowanych do danego zadania; b. zaangażowanie wszystkich członków zastępu; c. kreatywność wykonania; d. powiązanie zadania ze zdobywaniem przez członków zastępu stopni lub sprawności e. jakość dokumentacji oraz terminowość jej dostarczenia. 8. Wykonanie zadań ocenia Rada Turnieju. Wszelkie zmiany w sposobie realizacji zadań odbiegające od opisu podanego w podręczniku i regulaminie muszą zostać przez nią zaakceptowane. Rada Turnieju rozstrzyga we wszelkich sprawach spornych, w tym nie ujętych w niniejszym regulaminie. 9. Aby zaliczyć etap zastęp musi zrealizować minimum po jednym zadaniu z każdego kierunku wybranego w danym etapie, co daje w sumie co najmniej dwa zadania w ciągu trzech miesięcy. 9.1 Po zrealizowaniu każdego etapu zastęp otrzymuje premię w postaci 100 punktów oraz naszywkę na proporzec zastępu potwierdzającą udział i ukończenie danego etapu.

Strona 2 z 3


10. Każdy z zastępów może wykonać większą liczbę zadań (uzyskując za nie dodatkowe punkty) w ramach wybranego kierunku programowego. Wszystkie punkty zdobyte w wyniku realizacji zadań są sumowane i podawane w udostępnionym na portalu www.turniej.zhp.pl rankingu ogólnym wedle grup metodycznych uczestników Turnieju. 11. Dodatkowe punkty (20 punktów) można także uzyskać za zamieszczenie w profilu zastępu zdjęcia z proporcem zastępu. 12. Podstawową dokumentacją wykonanego zadania są zdjęcia w liczbie od 5 do 10 na każde zadanie. Mają one na celu jak najdokładniej przedstawić wykonywanie zadania i efekt końcowy. 12.1 Należy zadbać o dobrą jakość zdjęć, jednak pojedyncze zdjęcie nie może przekraczać 500 kB. 12.2 Dodatkową dokumentację zadania stanowią inne materiały określone indywidualnie. O konieczności przesłania dodatkowej dokumentacji informuje odpowiednie zapis umieszczony pod każdym z zadań. 12.3 Dokumentację należy przesyłać nie później niż do ostatniego dnia trwania danego etapu. 13. Zastępy, które otrzymają największą liczbę punktów otrzymają cenne nagrody oraz tytuły: chorągwianego zastępu mistrzów (po jedynym zastępie z każdej grupy metodycznej oraz jednym Zastępie Zastępowych na każdą z 17 chorągwi) i ogólnopolskiego zastępu mistrzów (po jedynym zastępie z każdej grupy metodycznej oraz jeden Zastęp Zastępowych). Wyniki Turnieju zostaną podane do wiadomości nie później niż po trzech miesiącach od zakończeniu ostatniego etapu. 14. Określenie grupy metodycznej odbywa się na podstawie wieku większości członków zastępu. Zostaje ona zadeklarowana przez zastępowego w zgłoszeniu oraz zweryfikowana przez Radę Turnieju. Jeśli do zastępu należy taka sama ilość członków z dwóch grup metodycznych zastęp realizuje zadania odpowiednie dla starszej grupy metodycznej. 15. W przypadku zmiany składu zastępu, zastępowy zobowiązany jest do poinformowania o tym Rady Turnieju poprzez uzupełnienie składu zastępu w profilu zastępu. 16. Zastępy poprzez udział w propozycji zgadzają się na wykorzystanie przez organizatorów przesłanych przez nie materiałów (np. plików, filmów, ulotek itp.) w celach zgodnych ze statutową działalnością Związku Harcerstwa Polskiego, w tym w celach edukacyjnych oraz promocyjnych.

Strona 3 z 3

Regulamin turnieju zastępów  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you