Page 1


2

2014. 2014 4. június júni jú nius ni us 20. 0


2014. 2014 20 14.. jún 14 jú június úni ni 20. nius

3


4

INGATLAN Kiemelt K Ki emellt em ajánlat! Óvá Óvár ár frekventált frek fr ekve ek vent ve n ált helyén 100 m2-e -es, es, 3 sz szobás, zobás, felújításra sz szoruló zor orul ulóó ul ház 1000 m2-es telken, telk lkken en,, sok melléképülettel, ggarázzsal, aráz ar á zsal, rengeteg gyümölcsfával, szinte telekáronn eladó, elad el adó, Szigetközben családi há házcsere ázcse seere lehetőséggel. Érd.: 06 06-70-262-52-66 6-7 -70700-26 26226 2 52-66 Szenzációs Sz zen e zá záci ciós ci ós ajánlat! Óvár belbeelvárosában váro vá rosá ro sábaan 120 m2-es, 3 szo sá szoobbáss családi bá cs cs ház (1980), a ház ház 1/3 alatt pincével, ha hatalmas ata talm lmas lm hosszú utcafronttal,, 3 bejárási bej ejáárási lehetőséggel, 1200 m2-es vízkapcsolatos kapcsolato tos telken, ami beépíthető, kedvező kedvvez ezőő áron á on eladó. Érd.: ár 06-70-262-52-66 06-70-26 2 226 2-52 52-6 52 -66 -6 Óvár Óv vár és 30 30 km-es k -es körzetében km keresek kere ke rese re s k la lakásokat, telkeket, t, családi csal cs alád al ádii házakat. Fizetés azonád azo zoonnal, kkészpénzben észpénzben max. 155 M MFt. Ft. Ft Érd.: 06-70-262-52-6 06-70-262-52-66 66 Eladó lakásokat, t családi házakat keresünk és kínálunk ügyfeleink ügyfe fele fe lein le ink részére. Érd.: in 06-70-454-5370 06-70-45 4 44--53370 45

2014. június 20.

Allka Alkalmi kalm lmii vétel! lm véte vé t l! Halásziban 3 te sszobás, sz obbás ás,, gázfűtéses, jó áállallllaa potú po tú családi ház 500 m2-e -ess telken frekventeelk lken k garázzsal, frek fr rek ekve vennve tált helyen, nagyo nagyon on ke kedv kedvező d ező áron; 14,2 MFt-ért MFt-éért eladó. ela laddó. Érd.: 06-70-262-52-666 Városközpontban Városk köz ö po p ntban teljesen felújított cs családi alád al lád ádii ház 3 szobás, új tető,, ny nyílászárók, yílílás ászá ás zárrók, víz- villanyzá vezeték veze ve zeté ze tékk csere, nagyon jó belté belső elo elosztással, lossztással, igényes be lo bellső kkivitelezéssel, i itelezéssel, 1000 m2-e iv -ess telken garázzsal, gá gázfűtésázf zfűt űtéésűt sel eladó. Iá: 18,9 18,,9 MFt. MFt Érd.: 06-70-262-52-66 06-70-262-52-6 66 Halásziban 3 szobás, két utcafrontos, utcafron onto on tos, to s, teljesen felújított családi család ádii hhá ád ház áz 50 500 m2-es telken (új (ú új te tető tető, tő, ny tő nyíl nyílászáró), ílíláászáró), betonföddémes dé mees rá rráépítési építési lehetősé ségsé g lehetőséggel,l, kedvező ge keddvező áron eladó. Érd.: Érd rd.:.: 06-70-262-52-66 06 6-7 - 0-262-52-66 Darnózselin 3 sz sz szobás, vegyes-tüzelésű, jjóó állapotú családi ház 320 m2-es telken, szenzációs szenzá áci c ós áron; 9,9 MFt-ért eladó.. ÉÉrd.: rd : 006-70-262-52-66 rd.: rd 6 70-262-52-66 6-

Mosonszolnok Moso Mo sons so nszo ns zolnok egyik csende zo csendes es utcájában, ut tcá cájá jába já b n, két utcafront utcafrontos, nttos os,, 3 szobás, gáz + vegyes-t sz vegyes-tüzelé-ttüz üzel eléel éssűű családi ház új nyílászáróknyyílílás ászá ás zárókzá k kal, a ház harmada da aalatt latt la t pincével, 1500 m2-e -es es telken, telk te l en, Bomlk ba áron, 12 MFt-ér MFt-ért é t eladó. Érd.: ér 06-70-262-52-66 06-7 700 262-52-66 Levélen Levé vééle len új újép újépítésű, é ítésű, kétszintes családi cs sal a ád ádii há ház, z szintenként fürdőz, vel,l,l, aazz egész ház alatt pinc vel ve pincével, nccével el, el ddupla du plaa garázzsal, vegyes-tüpl vegye yeess-tü tü-tü zeléssel, 2000 m2-e ze -ess te tellken, frekventált helyen hel ellye yenn eladó, eladó, óvári lakáscse lakáscsere sere se ere bbeszámíeszámítással. Iá: 18 18,9 8,9 MFt. Érd.: 06-70-262-52-66 Magyar, Magy gyar gy ar,, szlovák ar s lovák és osztrák sz ügyfeleink üg gyf y el elei e nkk rrészére észére ingatlanokatt ke ka kkeresünk ere resü re sünk Mosonmagyaa aróváron Hello ró óvá váro ron és környékén! He ro Hell lllloo Home Ingatlan. - Kolonic Ho Kolonics icss An ic Aniita 06/30/413-93466 és Mazán ta Mazánn Márió 06/30/85606/30/856-1505 6-15 61505 15 05 www. hellohome.hu Eladó Majorokban 4 szobás társasházi társas ashá as házi há z lakás, saját kerttel. Érd. d..: 006-70-454-5355 6-7 -70-7 0 454-5355 0Érd.:

Máriakálnokon Má riiak akáálnokon a Nagypres Nagypreszeszes zszóó mögötti összkö sz összközműves özm zműv űv s űv űves üres építési telek, 12 1250 50 m2 6.900.000 eladó. Ár: 6.900.0 000 FFt. t. TTel.: el.: el 06-70-331-2647 06-70-331-26 647 Mosonmagyaróváron a Manninger ltp-en eladó egy 44 m2-es, földszinti, 2 szobás, felújítandó, szigetelt lakás. Fix ár: 8,6 MFt. Érd.: 06-20-329-6564 Jánossomorja Já ánossomorja frekventált frek ekve ek vent ve ntál nt ált ált helyén 70 m2-es, 2 sszobás zobbás fe zo fel fellújított lakás vegyes-tüzeléssel, vegy gyes gy es-t es -tüzeléssel, -t zöldterülettel, zöldterülettel el,, melléképülettel, el melllllléképülettel, me hihetetlen ked kedvező dvező áron eladó. Te el.: 06-70-262-52-66 Tel.: Ipari területen eladók 70-80 m2-es helyiségek. Víz, villany van. Tel.: 06-20-9-547-816 Eladó Ela El adó egy 130 m2-e -es, es, tteljeelje el jeje sen felújított, szig szigetelt get etel eltt cs el csalásal aláádi ház, 100 m2-e -es es melléképümeelléképüm lettel, garázzsal, garázzzsa sal,l, nagy nagy telken. Érd.: 06-70-45 06-70-454-5370 4544-5370 45 Ásványrárón Ás svá v nyrárón nyaraló eladó. Érd.: Ér rd. d.:: 06 06-70-454-5355

Mosonmagyaróvár Moso Mo sonmagyaróvár zöldöso zöld zö ldöld övezetében 75 m2-e ve -es, es, 3 szo szozo-zo bás amerikai kon konyhás nyh yhás ás nnagy a y ag erkélyes 3. em emeleti mel elet etii ffelújított, et elúújíjíto ít tt, műanyag ab ablakos bla lako koss téglalakás ko saját táro tárolóval oló lóva vall eladó. Igény va esetén garázs garáázs is vásárolható a ingatlanhoz. Ára: 12,7 MFtt az Érd.: Érd Ér d.:: 06 006-30-856-1505 -30-856-1505 Eladó Elad El adóó a Duna lakóparkban eegy ad gy egyedien kivitelezet eg kivitelezett ettt ik ikerház. ker erhá ház. há z. ÉÉrd.: Ér rd.: 06-70-454-5370 06-70-454-53370 Eladó egy 18 180 80 m2-e -es, es, s, 2 szintes, parkosított par arko ar kosí ko sí sí sított családi ház, központi köözp zpon onttiti helyen. Érd.: on 06-70-454-5370 06-70-4544 53 5 70 EEladó El adó egy 3 szoba-nappalis,, felújított felú fe lújíjíjíto lú tott családi ház a bevá-to sárl sá r ó központhoz rl központhoz közel. Ér rdd..: sárló Érd.: 006-70-454-5367 6-70-454-5367 Ipari területen 500 m2-es ipari létesítmény eladó. Tel.: 06-20-9-547-816 Moson frekventált frek ekve ek vent ve ntáált részén kitűnt nő elrendezé elrendezésű zéésű kétszintes, 130 m2-es téglalakás eladó. Tel.:: 06-70-628-2070 06-7 06 -70-7 0 628-2070


2014. június 20. Dunához közeli 1176 76 m2-es családi ház, remekk eelrendelrendezéssel, dupla garázzsal eladó. 06-70-628-2070 Érd.: 06-7 700-62 628-2070 62 www.ovarilakasok.hu www.ov o ar ov arililak a as a ok.hu Ahol az ingatlana inga gaatltlan anaa vvevőre an evőre vőő talál! MOSONMAGYARÓVÁR MAGY MA G AR ARÓV ÓVÁR ÉS KÖRNYÉ ÓV KÖRNYÉÉKÉNEK LEGKEDVELTEBB KÉNE KÉ NEK NE K LEGKEDVELTEB EBB EB B INGATLANPORTÁLJA! INGA ATLANPORTÁLJA! Hirdesse eladó-kiad eladó-kiadó dó ingatlaninga in gattlanga ját INGYEN, KORLÁTLAN KORLÁTTLA LAN N számban, megkötés nélkül! Kertkapcsolatos Kertkapc cso sola lato la t s lakás garázzsal garázzsa sall sa el eladó. el Tel.: 06-30-850-5560 06-3 300-85 85085 0-55 055660 55

5 Eladó panellakást panellakás ásst ke ker keresek re resek re a harmadik emeletig, emeletiig, g vagy liftes házban. Tel.: 06-30-850-5560 Éljen kény ké kényelmesen ény nyel elme el m sen családi házban (2háló+nappali), (2há (2 hááló+n háló ló nappali), Jánossoló morja morj mo rjaa központjában. rj központjában. Iá: 13,75 kö MF ÉÉrd.: MFt. rd.: 06-30-378-53-08 rd 08 Hladám Hlad Hl adám byty v Mosonmaad Moson onma on mama gyaróvári pre svoj svojich jicch S Slolovenskych klien nto tov. v. Tel.: klientov. +421-948-667-015 +421-948-667-0 015 Eladó lakásokat, házakat keresek kerese ek Mo Moso Mosonmagyaróváron s nmagyaróváron és kkörnyékén. örny ör nyék ny é én én. Kőrösi Katalin 06-30-378-53-08 06 6-3 -300-37 03788-5 37 8-53-08 Mosonmagyaróváron Moso Mo onm nmagyaróváron a Mó Móra ra ltp-en ltltpp-een 1. emeleti, 1,5 szo pszobás, zobá zo báss, bá s, 355 m2-es panellakás, tulajdotula tu lajd la jdojd nostól eladó. Fix ár:: 9 MF MFt MFt.t. Érd.: 06-70-676-12-422 Mosonszolnokon teljes körűen felújított tt (új (új tető, tető, szigetelés, új nyílászárók, nyílás szá zárró rók, k villany, vililany, víz, fürdő, ko ony nyha ha,, burkolatok….) ha burk bu rkoolatok….) 3 szork konyha, b + amerikai ba amerikai konyhás eg egyy szintes, szin sz inte in t s, s 1990-ben épült cs csaaládi lá ádi di ház 1000 m2-ess te tele teleklekkle kel eladó. Ára: 19,55 MFt. MFt Ft. Érd.: É d.: Ér 06-30-856-15055 Eladó garázst keresek Mosonmagyaróvár magyar arróv ó ár területén. Tel.: 06-30-357-48-85 06-30-35 35735 7-48 74 -85 48

Mosonmagyaaró Mosonmagyaróvár róvá várr központvá központjában eladó 555 m2-es, kétszobás, felújított második emeleti téglal alak al akás ak ás,, igény esetén bútoás téglalakás, rozo zott zo ttan tt a . Szép Sz beépített konyrozottan. habútor, habú ha búto bú torr, beépített to beépített szekrények, k, erkély, er rké kély ly, pince. Ár: 10,99 MF ly MFt. Ft. Érd.: Érd. Ér d : 06-30-869-0961 Óvári Ó vári városrészen la lakást aká kást st vvásáásárolnék 8,2 MFt-ig. MFt-i -iig. Cím: Cím ím: kistimi100@freemail.hu, mi100@freema maailil.h .huu, Ingatlan.h közvetítők kíméljenek! Mosonmagyaróváron, Moso sonm so nmag nm a yaróváron, Kossuth th utcában utcáb ában áb a kertes, 2 szobás, bá ás, öösszkomfortos sszk ss zkoomfortos családi ház zk eladó elad el adóó – kiadó. Tel.: 96/ ad 96/2066/20 6/ 20620 6 668 06-20-230-8425 68 681, 22,5-3 ,5-3 szobás paneltt vagy vagy tégtéglalakást keresekk ttulajdonosulaajdonosul aj tól, magánszem magánszemélyként. emél em élyk él yként. Tel.: yk 06-70-330-7972 722 Jánossomorján Jáno oss s om o orján 70 m2-es 2 szobás, szob obás ob ás, dee könnyen ás könnyen 3 szobássá alakítható alak akíttha ak ható tó ööreg reg ház 1122 m2-es telken, telk te lken lk ken en,, 15 m2-es borosp borospincépin i céévvel,l, tárolóval ve tárolóval eladó. Az Azonnal zon onna nall na költözhető! Ára: 8,3 MFt. kö MFt Ft. Érd.: Érd : Érd. Ér 06-30-856-1505 Máriakálnok, Kisaranyos-sziKisa Ki sara sa r nyos-szira get Duna-parti éépítési pítési telek, 13300 m2/db eladó. Ár: 10 MFt. Tel.: 00 00-3 00-36-30-9459-113 -36-3 6 30-9459-113

Mosonmagya Mosonmagyaróváron yaró ya róvá ró váron a Lajta vá lakókertben eg egy egyszintes, yszintes, új építésű 70 m2-es, remek elosztású tégla tégl glaa 3 szoba gl s oba + amerikai konysz hháss na há nnappalis pppalis ikerház 250 m2-ess ppa kerttel, kert ke rtte rt teel, tárolóval, terass terasszal sza zall kulcsrakész kulc ku lcsr lc s akész állapotban an eladó. ela ladó dó. dó ó Átadás: Á Át adás: júniusban Ár Ára: a: 221,5 1,55 1, MFt. Érd: 06-30-85 06-30-856-1505 85685 6-15 615055 15 Károly úton, Kiserdőre Kise Ki serd se rdőőre néző I. rd emeleti, 2 sszobás, zobá zo bás, műanyag bá ablakos, redőnyös panellakás, ká ás, s, fűtéskorszerűsített lépcsőházban, csőh cs őház őh ázba áz ban, magánszemélytől ba eeladó. lad addó. Iá: Iá: 11.200.000 Ft. Érd.:: 06-20-470-6102 06-2 06 - 0-470-6102 -2 M Mo sonmagyaróvároon, Os Oste terte r Mosonmagyaróváron, Ostermayer utcában 12 1255 m2-e -ess felújításra szor szoruló orul or ulóó ház, 80 ul m2-es mellék melléképülettel, ékép ék épül ép ülettel, 1147 ül m2-es telekk telekkel kel e eladó. Tel.: 06-20-2326-175 06 6-20-2326-175 Vásárolnék Mosonmagyaróváron lakást, reális áron, lehetőleg II. emeletig, akár felújítandót is, panel is érdekel. Érd.: 06-20-329-6564 Mofém telepen 50 m2-es (felújításra szoru szoruló) uló ló)) la lakás aká kás eladó. Iá: 8,2 MFt. Érd.:: 006-70-637-9127 6 70-637-9127 6Hegyeshalomban He egy g eshalomban családi ház, kétszintes, ké éts tszi zint zi ntes nt e , alápincézett, 120 m2 aalapterületű, l ptterületű, 960 m2-es tel-la kenn eladó. ke elad el adó. Ár: 15,5 MFt. Érd.: Érd.:: 00-36-30-9459-113 00-3 00 -36-30-9459-113 -3 Bezenyén családi ház, hááz, kétszinkét étsz szin sz in-in tes, 198 m2 lakte lakterű, erű rű,, ga garázzsal, teljes infrast infrastruktúrával, tru rukt ktúr kt úrával, 978 úr úrá m2-es telken enn eeladó. ladó. Ár: 24,8 la MFt. Tel.: 00-36-30-9459-113 Mosonmagyaróváron Mo oso sonm nmagyaróváron 1800 m2-e -es telek t lek eladó. Tel.: te 06-30-689-7584 06-3 06 -30-3 0-68 0689-7584 68

Mosonmag Mosonmagyaróvár agya ag yaró ya róvár belvároró sában tégl téglaépítésű gllaé aépítésű 53 m2-es lakás, tulajdonostól eladó. Érd.: Érd. Ér d.:: 06-30-410-2299 (16.000 d. óraa ut ór után) tán) JJánossomorján Já ánossomorján családi családdi há házz 2,5 szobás + veran 2, veranda, nda da,, 56 56 m2, komfort nélküli, csa csak sakk ví sa vízz és vvilillany, fűtés: kályha, kályh yhaa, yh a, 1388 138 3 8 m2-es telken eladó eladó. ó. Ár Ár:: 9, 99,88 MFt. Érd.: 00-36-30-9459-113 00-36-30 0-9 -945 4599-113 45 Örökölt vagy régi ingatlanátt és ná é ingóságait, hagyatékátt aakarja akar ak k rja ffelszámolni, elszámolni, eladni, hí hívívv jonn szakértőt, jo szaakértőt, értékeltesse fel. sz fel.. Tel.: 00-36-30-945 Te 00-36-30-9459-113 599 1113 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróvá vááro ron n sorház sorh so rház rh 58 m2, elő- és ut utók utókerttel, óker ók e ttell, 2200 er 00 m2-es telken telken, en,, 2 x félszoba + en nappali, tterasszal, eras er assz as s al, beépíthető tetőtérrel eladó. elladó. Ár: 15,2 MFt. TTel.: Te l.: 00-36-30-9459-113 Mosonmagyaróváron M Mo sonm so n agyaróváron csaláá ádi hház, áz, 5,5 szobás, zöldövezet áz zöldövezeti, eti,, et 5578 57 78 m2-es telken, na nagy agy g ggarázsaráz ar ázsáz szzsal sal eladó. Ár: 19,66 MFt. MFt Ft.. Érd.: É d. Ér d: +36-30-9459-113 +36-30-9459-11 13 Mosonmagyaróváron Mosonmag gya yaró róvváron csaró ládi ház 1125 25 m2, összkomfortos, jóó áállapotú, llapotú, Ostermayer m ma yer utcában 585 m2-es telkenn eladó. ke e adó. Ár: 16,8 MFt. Tel.:: el 00-36-30-9459-113 00-3600 6-30-9459-113 6Mosonmagyaróváron M osonmagyaróváron 56 m2-es 2 szoba + amerikai amer am e ikkai konyhás nappalis is 22006-ban 00600 6-bban 6épült igényes lakás laká la káss 40 m2-es ká kerttel eladó. ó ÁÁra: ó. ra:: 15,9 MFt Érd: ra 06-30-856-1505 06-30-85 566-15 1505 15 Elcserélném szegedi, IX. emeleti, emel em elet el e i, 35 m2-es lakásomatt hasonló hasonl ha nlóó földszinti óvárira. Érd.: nl Érrd. d: 06-20-558-5775 06 -20-2 20 558-5775


6 Lébényi vasútállomásnál vasútá táállllom omás om ás ásnál ház eladó. Víz, gá gáz, áz, csatorna van. Iá: 6.100.000 Ft Érd.: 06-20-396-3408 06-20-39 966-34 3408 34 0 Flesch h Károly Káro Ká rolyy ltp-en, ro ltp-en, 4 emeletesben lete esb sben en 22+1/2 +11/2 szobás (58 +1/ m2) la lakás aká káss felújított állapot állapottbann eladó. ba elad el a ó. Iá: 12,8 MFt. Érd.: Érd rd.:.: rd 006-70-621-3674 06 -770-621-3674 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróváro roon 3 la lakásos sorházban 1 dbb 80 80 m2-es, 85%-ban felújított (3 szoba + étkező, 3 db tároló + pince) udvari lakás lak akáás gondozott ak gon ondozott udvarral elad eladó. addó. IIá: á: 111.400.000 1.400.000 Ft. Tel.: Tel. Te l.: 06 l.l.: 06-2 06-20-417-5620 -20-2 0 417-5620 0Elcserélném Elcs El cser cs erél er é ném 3 szoba-nappaszoba-napppallis is családi cssaládi házam másfél, csa másféll, kétkétszobásra, különbözettel. különbözettte tel.l.l Érd.: Érd r .: 06-30-99-82-159 Mosonmagyaróváron csendes, nyugo g dt helyen, az óvágo nyugodt ri város ossré rész szzbe ben földszinti városrészben lakás am amer erik er ikai ik ai kkonyhás onyhás napamerikai pa aliliva vall és 2 szobával eladó. va ó ó. palival Iá:: 14 Iá 4.390 39 .000 Ft. Érd.:.:: 14.390.000 +36-30-758-1367 +36+3 6-30 630-758-1367 30

2014. június 20. Mosonmagyaróóvá Mosonmagyaróváron váro ron ro n 48 m2-es, összkomfo összkomfortos, fort fo rtos, gázrt fűtéses társasházi lakás eladó. IIá: á: 66.000.000 .000.000 Ft Érd.: 06-20-956-5080 06-2 200 95 956-50 5080 50 Szántóföldet Szán Sz ántó án tófö tó f ld fö ldet vásárolnék, ill. bérelnék bére bé eln lnék ék Győr-Moson-So Győr-Moson-SopSopSo p pronn megyében, ro m gyében, vagy közvetlen me közve vetltltlen ve en közelében, kö özelében, 5 ha fele felett. ett tt.. Ér Érd Érd.: d.: 06-70-362-3745 Lipóton 5400 m2-e -ess területen családi ház eladó, a területből 3 építési telek tele te lekk kiárusítható. Érd.: le 06-20-414-0616 06-200 4411404 06 0616 Mosonmagyaróvár Moso Mo sonm so nmag nm agyyaróvár ag egyik legkedveltebb lakóparkjában legk le gkked edve veltebb lakóparkjá ve ába bann eladó elad el adóó egy 2005-ben épültt igéad igé gé-nyes ny yes 3 szoba + amerikai amerika kaai konykony ko nyny hás nappalis kétsz kétszintes szin sz inte in tess 84 te m2-es sorház garázzsal, gar arráz ázzs zsal zs a , kerttel, pincével. Ára: 119,78 9,78 MFt Érd.: 06 06-30-413-9346 6-30-413-9346 A Malomszeren Maalo loms msze ms z ren 2 szobás tégl ttéglaépítésű, égl glaé aépí aé píttésű, 1. emelepí ti llakás akás ak á tulajdonostól ela ás eladó. adó d . (Mosonmagyaróváron) (Mos (M o onnmagyaróváron) Te Tel. Tel.: l.l.:: 06-20-409-55-48 06-2 06 -20-409-55-48 -2

Mosonmagyaaró Mosonmagyaróváron róvá váro vá ron csenro des, nyugodt hhelyen, elyyen, az óváel ri városrészben földszinti laká ás am amer e ikai konyhás naplakás amerikai pa aliliva val va al éss 2 szobával eladó. palival Iá á: 14 14.3 390 9 .000 Ft. Érd.:: Iá: 14.390.000 +36-30-758-1367 +36+3 6-330-758-1367 6Mo Mosonmagyaróváron Mo n és körkör ör-nnyékén yékén keresek eladó elaadó ingatlaing ngatlanokat és ajánlokk eladó ela ladó dó ingatdó lanokat: www. www.scelta.hu w.sc w. s el sc eltta.hu Érd.: 06-70-501-9784 Majorokban Majo oro rokb k an szép, csenkb dess kö kkörnyezetben rnnye yezetben 3 szobás családi cs salád aládi áddi há ház ház, z, 790 m2-es telken, garázzsal garázzsal eladó. Te el.l : ken, Tel.: 006-20-367-1878 06 -220-367-1878 Mosonmagyaróvár és környékén keresünk eladó ingatlanokat. Böröck Ingatlanforgalmazó Kft. Tel.: 06-30-476-6219 Hegyeshalomban Hegy gyeesha gy halo ha l mban 55 m2-es lo családi cs sal a ádi áddi házrész házr há zrész kerttel, garázszr zsal zs al eeladó, l dó, gáz- és cserép la cserépkályéppkály ly-ly hhafűtéssel. ha fűté fű téssel. Érd.: 96/220-164, té 96/2200-1 -164 64,, 64 06-30-632-2757 06

Malomdűlőbben gondozott, Malomdűlőben gonndozott, felgo újított vízparti vízparrti nyaraló nyaraló csónaktárolóval, stéggel eladó. Érd.: 06-30-9463-364 06 6-3 -300-94 09 63-364 Ingatlanvásárlás hitel nélkül! A mosoni piac mögött felújításra szoruló 240 m2-es üzemi épület, raktár (PE-GA Süti) bérleti díjjal, tulajdonjog konstrukcióval kerül értékesítésre. Tel.: 06-20-3650-231 Mosonmagyaróváron, a Termálfürdő má álffür ürdő d közelében, 720 m2-es telken te elkken 1100 0 m2-es 3 szobás fel00 úújítandó új jítíttan andó dó családi ház, gáz éss fatü fa tüze tü z léssel eladó. Ár ra: a 117,5 7,55 fatüzeléssel Ára: MFt Érd.: 06-30-856-15 MF 06-30-856-1505 1505 15 05 Építési telkek eladók Levél belterületén: 200 m2/db 670 m2/db területűek. Ár: 2 milliótól 4,5 millióig! Beépíthetőség: 30%. Közműellátás, víz, villany, csatorna. Tel.: 06-30-281-0461 Építési Épít Ép ítési telkek a Lajta SSpiccnél, ít p cccné pi nél,l,, a Ma M Malomdűlőben lomdűlőben eladó eladók. ók. ÉÉrd.: rd.: rd 06-30-9463-364

Dunaszig Dunaszigeten, get eten en,, a Dunához en közel 1400 m2-es, felújítandó lakóház, 1679 m2-es telekkell eladó. ke e adó. Iá: 16 MFt. Érd.:: el 06-20-42-39-778 06-2 06 200-42-39-778 Halászi Halá Ha lásszi központjában öss lá összközssszk zköz öz-öz műves m űves 1000 m2-es ép épít építési ítítés ésii tele és telek leek a Duna strandhoz kközel özel öz el eeladó. ladó la d . 06-30-9366-930 Érd.: 06-30-93 366 66-9 -930 -9 30 30 Mosonmagyaróváron Mosonmag aggya yaró róvá ró váron a Rudolf ligetnél új ép épít építésű ítítéésű ikerház egyik lakása eladó. Modern, szigetelt, telt te ltlt, téglaépítésű, egyszintess lt, 6 m2-e 62 --ess 2 szoba + amerikai amerikkai a kony ko konyhás nyhá ny hás nappalival, saját gázhá gáázz-kazánnal, saját 3000 m2 ttelekka elek el ek-ek kkel, el, terasszal. Kezd Kezdés: dés és:: 20 2014 2014. 4. július Érd: 06-3006-30-856-1505 0-85 085685 6-15505 6-15 6Mosonmagyaróvártól Mosonmag gya yaró róvvártól ró 5 km-re, K isud is udvvaron 18.000 ud Kisudvaron m2-es telk telken lkken családi ház + 200 m2-es melléképülett eladó. elad el adó. ad ó. Ár: 25.000.000 Ft. Érd.:: 06-2006 0-970-7000 006-20-970-7000 Mosonmagyaróváron, M osonmagyaróváro r n,, Bartók ro Bart Ba rtók rt ók út zárt kert eladó. Iá: út úton Iá: 3,3 3,3 MFt. MFFt.t. MFt Érd.: 06-20-21106-20-211-14-76 -14 14-7 -766 -7


2014. június 20. Lébényben, Római Rómaai ut utcá utcában cában cá 1200 m2-es telken, 10 1000 m2-es felújításra szoruló családi ház eladó! A hházban ázba áz b n 2 nagyszoba, konyha, kony nyha ny ha,, spájz, ha sppáj áj fürdőszoba ájz, WC-vel WC-v vel ééss el elős előszoba őszo ős zoba található. A házba há ázb zbaa a kö közm közművek; z űvek; víz, villany nyy be vannak van annakk vezetve. Az udvarudvaarbbann nnyári ba yári konyha, garázs zss ééss pajta van. Az ár: 5.500. 5.500.000 0.00 0. 0000 Ft. 00 06-30-583-2363 Tel.: 06-30-583-23 363 Mosonmagyaróváron, Újhelyi Imre utcáb utcában ábban a 500 m2-es telken kb. 75 m2-e -es cs csal családi a ádi ház eladó. A ház kí kívül-belül vüüll-be belü be lül teljesen fellü újított, újít tot ott, t, jjelenleg elen el e leg emelet szintű,, sz tű sszerkezet-kész. errke kezet-kész. Új köz közzponti pont po ntii fűtés, nt fű műanyag ablakok, ablakkok ok,, hőszigetelés, frissen sz színezzín ínez ezez ve, új tető, új villanyy és és vízvevízzveví zeték. Iá: 16.900.000 16.900.0000 Ft. Ft Érd.: Ft 06-30-583-2363 Máriakálnokon Máriakál lno noko ko 75 m2-es 3 kon ko szoba + am aamerikai erikai konyhás er nappalis napp ppal pp pal alis is ttéglaépítésű égla ég laéépítésű szigela te telt eltt 22008-ban 00800 8-ba 8b n épült család családi di házz gázkazánnal, há gázk gá zkazánnal, kandallóval, zk kandallóvval al,, kkerti ertti faházzal, fa 300 m2-es telektele te lekle kkel eladó. Ára: 17,5 MFt. MFt Ft. Érd.: Érd.: Ér 06-30-413-9346 Mosonban, vasútállomáshoz köze közel el 150 m2-es családi ház ppincével, incé in cééve vel, tulajdonoseladó. tól elad adóó. ad ó. IIá: á: 2266 MFt. Érd.: á: 06-70-882-6921 06 6-7 -700-88 088288 2 6921 Mosonmagyaróváron Moso Mo sonm so nmaagyaróváron nm a Mosonyi Moso Mo sonnyi Mihály ltp-enn 55 so m2-es, 3. emeleti, 2 szoba+szo zoba ba+ba hallos+erkélyes, sszigetelt zige zi g telt lakás, egyéni fűtéss ssszabályofűtésszabályozó, beépített bútorokkal, igényes és szép, szép sz ép,, azonnal ép a onnal bekölaz tözhetőő állapotban álla ál lapo la p tb tbaan eladó. Tel.: 06-3 300-90 90190 1 34 134338 06-30-901-3438

7 Mosonmagyaróvá Mosonmagyaróváron, váro vá ron, ro n, Lajta n, lakóparkban 40 m2-es lakás eladó. Iá: 10.800.000 Ft. Érd.: 06-30-30 3000-31 03 84 06-30-300-3184 Halá ász szin in csen endes, frekventált en Halászin csendes, hely he lyen ly en 700 700 m2-es építési telek helyen eladó. elad el adó. ad ó. IIá: á: 4.300.000 Ft. ÉÉrd.: á: rd.:.:. rd 06-20-2040-337 06-2 06 -20-2040-337 -2 KIADÓ MUNKÁSSZÁLLÁS! MUNKÁSSZÁLLÁ ÁS! S Tel.: 06-30-594-62-266 Mosonmagyaróváron Mosonm nm magyaróváron igényesen kialakított kial alak al akítítítot ak o t munkásszállás ot kétágyas kétá ágyas gyas szo gy szobákkal, zobákkal, mosási zo és főzési főz őzés ési lehetőséggel, és lehetőséggel, le he korlátlann internet-használattal, la innte tern rn rnet-használattal, rn bizbizztonságos tons to nsság á os parkolással kkiadó. iadó ia dó.. dó Érd.: Érd Ér d.: 06-20-9279-0233 13 m2-es garázs a Széchenyi ltp-en kiadó. Érd.: 06/96206-407 (esi órákban) Erkel Ferenc Fere Fe renc re nc út 10. szám alatti iro irodaházban oda dahá házbban 19 m2-es irohá dá ák ki kiad adók ad ók, valamint terók dák kiadók, m ekk re ren ndezvények lebon nyo yomek rendezvények lebonyolílítá tásá tá s ra bérbe vehetők. Te sá Tel. l.l.:: lítására Tel.: 06-30-495-15-65 06 6-30-495-15-65 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróvá áro ron n Aranyos-sziget utcába utcában bann 45 ba 45 m2-es, I. emeleti, galériás társasházi lakás kiadó. kiad ki adó. ad ó A lakás jó állapotú, búto bútorozatlan, tooro r zaatltlan a , de TV, hűtő és mosógép mosó sóógé gépp van. van. Alacsony rezsi, azonnal azon az onna on nall költözhető. Az áár: na r: 75.000 75.0 75 . 00 FFt/hó t/hó + rezsi + 3 havi hav avii kaució. kauc ka ució. Érd.: 06-20-970-7000 uc 06-20-9700--70 7000 00 Családi háznál 2 ágy ágyas yas sszobák, zobák, 3-4 férfi dolgozó ré rész részére szér sz ére kiadó. ér Érd.: 06-30-9973 06-30-9973-105 -1105 Mosonm nm magyaróváron családi Mosonmagyaróváron háznál kkülönálló ülön ül önál ön á ló 1 szoba összkomfort komf mffort eg egyegy-két y kkéét férfinak kiadó. Tel.: Tel. Te l.l.:: 06 0606-20-319-2761 -200 319-2761

Mosonmagyaaró Mosonmagyaróváron róvá váro vá ron munro kabrigádok részére résszé zérre 4, 5, 6, 10 fős komplett lakások mindennel fe fels felszerelve lsze ls zerelve kiadók. Érd.: ze 06-20-92-79-023 06 6-2 -200-922-7 0-79-023 Moson Moso Mo son so n szépen sz sz felújított közz zponti po ont ntii részén üzlethe üzlethelyiség ely lyis iség is ég kiad ki a ó, fizetési könnyí yíté yí téss té ssel ss el.. el kiadó, könnyítéssel. ÉÉrd.: rd.: 06-70-33-12-64 06-70-33-12-646 6466 64 Kórház utcába utcában, ban, ba n, forgalmas, kirakatos oss 222-44 2-44 m2-es helyiségek üzletnek, irodának,, pparkolóval arko ar k lóval kiadók. Érd.: 06-20-9596-202 06-2 -20-2 0 95596 96-202 Levélen Levé Le véle vé lenn bútorozott le búttorozott házrész, telbú l jesen je ese senn fe ffelszerelve lszerelve 2-3 fő rrészére észé és zéére re kkiadó. ki kiad iadó addó. Érd.: 06-20-433-9 06-20-433-99-97 -9999-97 97 Apartman A partman jellegűű mu munk munkásn ásnk szálló kiadó. Sa Saját ajá játt fü fürdőszobával 2-3 ágy/szoba, ágy//sz szob oba, 1800 Ft/ ob fő/nap. Tel.: 06-20-261-6442 Családi Csal lád ádii há hháznál znál külön-bejáratú szoba szo zoba ba hölgy höl ö gy részére kiadó. Érd.: Ér rd. d.: 06 d.: 06/9 06/96-207-699 /96/9 6 207-699 6Mosonmagyaróváron Moso Mo sonnmagyaróváron a vá so vvárosroossközpontban albérleti sszoba kö zoba zo ba ki kiadó megbízható hölgy höl ölgy öl gy részérés é zéére. Tel.: 06-20-49 06-20-496-0151 966-01 0151 01 Mosonmagyaróvár Mosonmagyaró róvá ró várr belvárosává ban felújított lakás kiadó. Érd.: 06-20-297-2294 06-2 200 2997-2294 Hegyeshalomban He egy gyeesha halo l mban új építélo sűű ttársasházban ársa ár sash sa sháázban garzonlakáss sh kkiadó. kiad ki iad adó. ó Tel.: 06-70-422-7 ó. 06-70-422-7653 765 6 3 Mosonmagyaróváron M Mo osonmagyaróváron a BEABEAACH C H lakóparkban ggarzonlaarzo ar zonlazo kás igényesnekk kkiadó. iadó ia adó dó. Érd.: 06-20-514-8052 06-20-514-80 052 ((17 1 óra után) 17 Mosonmagyaróváron, városközpontban közp pon ontb tbb 36 m2-es bútorotban zottt lak lakás akáss iigényesnek akás ak g nyesnek kiadó. Ár: gé 80.000 80 0.0 .000 Ft Ft + rezsi + 2 hó kaució. ci ó. ÉÉrd.: rd.: 06-70-4322-54 rd 06-70-4322-545 45

Balatonalm Balatonalmádiban mád ádib ibaan ib nagy nyaraló (csa saalá láddi ház) akár (családi 10-12 főnek is kiadó. Érd.: 06-30-871-2360 06 6-3 -300-87 08 1-2360 Ipartelepen Ipar Ip arte ar t leepen lévő Bartók Bélaa te útii garázs-soron út g ráázs-soron garázs kiadó. ga kiad adó. ad ó. Érd.: Érd. Ér d.: 06-96/212-45 d. 06-96/212-457 57 (e (est (esti si órákban) Masszőr- és fodrász fod oddrá rász sz vállalkovállalkozóknak bejár bejáratott rat atot ottt üz ot üzletben vendégkörrel hely ly kkiadó iadó a Termálnál. Tel.: 06-30-6456-421 Belvárosi Be elv lvár áros ár o i új garzonlakás os igén ig énye én yese ye sek se eknek hosszú távraa igényeseknek kiad ki a ó. ad ó Á r: 80.000 Ft/hó. TTel.: el.:: kiadó. Ár: 06-30-357-4885 06 -3 -30-357-4885 -3 Albérletet kivennékk M Mosonmaoson os onnma ma-gyaróváron hosszú hossz szúú távra, sz t vr tá v a, akár azonnali köl költözéssel, ölltö tözé zéss zé ssel, esetleg ss 1-2 fő melléé betársulok. betársulok. Érd.: 06-30-4242-000 Hegyeshalomban He egy gyes esha es h lomban garzonlaká la káss ki ká kia adó. Ár: 65.000 Ftt lakás kiadó. + re rrezsi zsii + 2 hó kaució. ÉÉrd.: rd.:: 06-30-479-8346 06-3 06 -30-479-8346 -3 3 Kétszobás, bútorozo bútorozott zoott aalbérlezott lbbér érle le-le tet keresek, havi havvi max. max 60.000 Ft, kaució meg megoldható, egol eg oldh ol dhaató, Mosondh magyaróváron onn ééss környékén. Érd.: 06-70-360-35-76 Családi Cs sal alád ádii há ád hháznál znál különálló albérletet lete le teet ke kkeresünk, res re esünk, házaspár felnőttt lánnyal. lán lá nnyall. Érd.: 06-70-293-4 06-70-293-45-45-4 549, 06 49 006-70-579-96-14 -70-579-96-144 Berendezett fogászati fogáász szat atii re at renndelő Mosonma agy gyar aróóv ar óváron az Mosonmagyaróváron Ambrózia üzl zlet zl ethá et házzban bérbe há üzletházban adó, akár má máss célra is. Érd.: 06-30-9298-421 Autómosó Au utó tómo mosó mo s bérbe adó (eladó) (ela (e laadó dó)) JJánossomorján. ánossomorján. Tel.:: 06-20-9178-396 0606 -200-99178-396

Osztrák határtól haatá tárt rttól 2 km-re panrtól obá bákk és apartmanok zióban szo szobák kiadók munkásbrigádoknak is. Tel.: Tel. Te l.l.:: 06 006-70-249-3626 -70-249-3626 Jánossomorján Jáno Já n ssomorján no ss ss 32 m2-e -ess emeleti l irodahelyiség ki kiad adó. ad ó ó. emeleti kiadó. Érd.: 06-20-9178-3 Ér 06-20-9178-396 396 Apartmanok kiad kiadók adók ad ók M Mosonosoonos magyaróváron on ééss H egyeshaHegyeshalomban, igényes iggén énye yess 1-2 fő részéye re. Tel.: 06 6-7 -700-202-7055 06-70-202-7055 Munkásszállás! M Mu nkásszállás! Tel.:: 06-30-594-6226 06-3 06 -30-3 0 594-6226 Igényes Igén Ig énye én yes munkásszálló! 2 ye ágyas szobák, kü ág különn fü fürrddő,, WC, TV, intern dő net ette tel.l. ÉÉrd.: te rdd.:: internettel. 06-20-982-72788 Kiadó garzon garzont ontt kkeresek on eresek sürgősen; M ofém of ém telepen vagy Mofém a Lajta la akóparkban. Tel.: lakóparkban. 006-70-322-4622 06 -70-322-4622 3 szob sz szobás, zo ás, 68 m2-es lakáss augu au gusz gu sztus 1-jétől 100.00 sz 000 00 0 augusztus 100.000 Ft + rezsi áron kiad addó. 3 hhavi avii av Ft kiadó. k ució szükséges ka es.. Ér es ÉÉrd.: d: d. kaució szükséges. +36-30-94-70-020 +36-30-94-70-0 020 Mosonmagyaróváron Mosonmag gya yaró róvváron csaláró di házbann sz szob szoba oba kiadó, konyob ha használattal, használat atttal, max. 5 főnek. att ÉÉrd.: Ér d.: 06-30-979-55-92 Családi C Cs sal alád al ádi háznál 3 vagy 6 fő ád fős ős férfi fé rfi brigád brigád részére szállás szálllás kkiadó. ki adó. Érd.: 06-30-4 06-30-408-2505 408 08-2 -250 -2 5055 50 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróvá áro ron n sz sszéé épen berendezet ett, et t, ggépesített, épesít essítített, berendezett, TV, internet ett vvan, an, erkélyes, an szép kilát tás ásúú lakás la igényeskilátású nek hosszúú távra távra kiadó (kauccióval). ci óval). Érd.: 06-20-929-26299 Levélen Levé Le véle vé len szobák kiadó. Érd.: le 06-30-9018-457 06-3 06 -30-3 0-9018-457 0-


8

2014. 2014 4. június júni jú nius ni us 20. 0


2014. 2014 20 14.. jún 14 jú június úni ni 20. nius

9


10

Apró JÁRMŰ Nagyméretű Nagy Na gym gy méretű utánfutó folya folyaya-ya matosan Mosonmato osan bérelhető, M oson os on-on magyaróvár, Káro Károly rooly u. (Víztoronynál). 34/B. (Víztoronyná nál)l)l).. Tel.: ná +36-30-93-90-169 Személyautó bérelhető kilométer megkötés nélkül. Tel.: 06-70-671-3424 Készpénz Kés Ké szpéénz aazonnal! zonnal! AutófelváAutófelváásárlás sárl sá rlás rl ás megkötés nélkül. Te Tel.: el.l.:: 006-20-975-8452 6-220-975-8452 Készpénzes autófelvásárlás kortól, állapottól függetlenül. Kérésre házhoz megyünk. Érd.: 06-70-671-3424 Mercedes Merced des Benz nz B180, 2005ös, 15 158. 158.000 58. 8.00 0000 kkm-rel, 00 m-rel, dízel, nemdohányzó ne emd mdoh ohán oh ányz án y ó hölgy tulajdoonostól, nost no stól st ól,, na ól nagyon agyon szép állapotban an eeladó. el addó. ó. ÉÉrd.: rd.: 06-20-9617-66 06-20-9617-663 6633 66 Készpénzes autófelvásárlás, kortól-állapottól függetlenül. Kérésre házhoz megyünk. Érd.: 06-70-671-2966 Ponyvás Ponyvá ás utánfutó után ut ánfutó bérelán hető, 35 3500 00 FFt/nap. t/nap. Érd.: 06-20-2603-603 06 6-2 -200-26 02603 26 0033-603 3 Személyautó Szem Sz emél em é yautó bérelhető kauc kaució ció ééss km-megkötés km-megkötés nélkül, 4000 400 0000 Ft/nap. Tel.: 06-70-39 06-70-394-8852 944-88 8852 88 5

2014. 2014 4. június júni jú nius ni us 20. 0

Mercedes A 160, 1660, EElegance, legance, le angol papírokkal, hi hib hibátlan bátlan állapotban eladó. Ár: 499.000 Ft. 06-70-637-9127 Érd.: 06 6-7 -700-63 06 7-9127 Külföldről behozott járművek forgalomba helyezését vállaljuk teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 06-70-671-2966 www.mikroflexum. exum.hu .huu – ál áállalapotfelmérés és ere eredetiségvizsrede re detititisé de ségvizssé gálat minden gépjármű gépjá jáárm rmű kategóriára. Érd.: 06-30-585-85-85, 96/206-912 96/206 6-9 -912 12 Eladó Elad dó 12 ééves ves Toyota Yaris ve 1000, 1000 10 00,, 57 00 57.000 .000 0 km-rel, friss műszakival, m műsz ű zak akiv ival, Garázsban tartott, iv tart rttot ott,tt,, megkímélt m megk me eg ímélt állapotban. Te Tel Tel.: l.l.: 06-30-358-0423 06 6-30-358-0423 Motowel Magnat att 44TT rrobogó obogó 2012-es, 3500 km km-rel, m-r -reel, új állapotban eladó. Iá: 190.000 Ft. Érd.: 06 06-70-215-8191 6-7700 215-8191 Nagyméretű Nagy ymé mére r tű ű utánfutó bérelhető. he ető tő.. Tel.: Tell.:: 06 Te 006-70-394-8852, -70-394-8852, 006/96-821-173 06 /9966-82 821-173 82 Eladásra Elad El adásra szánt gépjármű ad gépjárművét művé mű vétt vé készpénzért ké észpénzért megvás megvásárolom, sár árol olom ol o , kortól, állapottól ffüggetlenül. ügge üg getltlenül. ge Tel.: 06-70-39406-70-394-8852 -88 8852 52 TÁRSKERESÉS Egyedülálló, elvált, magányos? Elmúlt már 30-4050? Ismerkedne, de nincs hol, kivel? Keressen bizalommal bennünket: Nem Adom fel Társkeresés 06-20/4114325, 06-20/411-4527

Feltűnően csinos csin inos in os hölgy hölgy igényes úr szerel szerelme, elme, szabael didőpartnere didőpa p rtnere lenne! Tel.: pa 06-90-825-100 06-9 900-82 82582 5 100 (8/s) Mosonmagyaróvári Mo osoonm nmag agyaróvári 62 éves, ag 1655 cm 16 c magas, 70 kg, g,, csicsi si-si nnosnak no snak sn ak mondott, ápolt öz ak özve özveve-ve gyasszony rendezettt an gy anya anyaya-ya giakkal nemdohán nemdohányzó, nyz yzó, ó, ápolt úrral megismer errke erke kedn dne. Tel.: dn megismerkedne. 06-70-524-1519 06-70-524-15 519 SZOLGÁLTATÁS Redőnyök, Redő őny nyök ök,, reluxák, szalagök függönyök, függ ggön gg önyö ön yyöök, napellenzők, szúnyoghálók, nyog ny oghá og háló há háló lókk, párkányok, harmoonikaajtók nika kaaj ka ajttók stb., kedvezmé aj kedvezménnyel, énn nnye yel,l,, ye garanciával, 10 napo ga napos os sz szál szálál-ál mosonmalíllítási í ítási határidővel m oson os onmaon gyaróvári szakem szakembertől! embe em mbe bert rtőől! Kérrt jen ingyenes árajánlatot! ára rajá jánnl já nlatot! l Vidéken is. Tel.: +36-30-2350-927 Horváth Horv vát á h Attila Költöztetést és egyéb fuvarozást vállalok. Hajtó Ferenc teherfuvarozó. Érd.: 96/217015, 06-30-94-78-414 MARY M ARY Gyorsvarrodaa nnadrágadrrágad felhajtás zipzárcs zipzárcsere cser cs eree 1 órán er belül, egyéb áátalakításokat tala ta l kításokat la rövid határidővel vállalunk. Érd.: 06-70-358-8080 0 -70-358-8080 (Malom06 szer üüzletház) zlet zl ethá et ház) há Fűnyírás, Fű űny nyír nyír írás ás,, fűkaszálás, kertás építés, épít ép ítítés é , sövénynyírás, rotációs és rootá t ciós ós kkapával ka pávval kertelőkészítés, térköpá tér érkö kö-kö vezés, ipari és magá ve magánszeméáns nsze zemé ze mé-mé lyeknek. Érd.: 06-70 06-70-375-8033 70-3 70 -375 -3 75-8033 75 Bogyai Zsolt

Készpénzfize zeté zetés téss aazonnal! té zonnal! Napi legmagasabbb áron! á on! Arany-ékár szerre, sz zer e re, ezüsttárgyakra, régiségekre, sé ége gekr kre, kr e, festményekre, egyes e, műszaki műsz mű sz ki cikkekre. Arany-ékszak sz szerek kedvező szer sz e ek árusítása kedve vező ve ző áron. áron ár on. Régi képcsarnoki on képcsarnooki k képekép épeket, hagyatékot vá vásá vásárolok. sáro sá rolo ro lok. lo k. Ingyenes értékbecslés. értékbeecs cslé lés. lé s Zálogs. Zálog ogog ház (Kisalföld Áruház Áru ruhá ház mellett). há 96/215-808 Tel.: 96/215 5-8 -808 08 Redőny-akciók 55-85%-os árakon. ár rak akon on. Reluxa, szalagfüggöny, on napellenzők, nap na ape pell e len enző z k, harmonikaajtók, sszúnyoghálók. sz zún zún únyo yogh yo ghálók. 06-96/448-390; gh 0;; 06-30-9942-258 06-3 06 -30-9942-258 -3 Dugulás elhárítás az azon azonnal, onna on nal,l,, na bontás nélkül, ggaranciával, aran ar anci an c ávval al al, modern technológiával, technol ológ ol ógiá óg iávval, hétvéiá gén is! Tel.: 06 06-2 06-20-426-02-22 -20-2 0 426-02-22 MINDIG TV: 7 magyar csatorna egyszeri eg gys ysze zeri kiépítési díjért. MINDIG DI IG TVV EXTRA: EXT X RA: egyszeri kiépítési té si ddíjíjíj + 1450 Ft/hó 17 csa-torna, torn to rna, 30 csatorna 2450 rn 24550 Ft/hó. Ftt/h Ft/h /hó. ó. 8 osztrák osztrák és 6 szlovákk ccsatorsato sa torto na vétele is megoldható. megoldh dhat dh ató. at ó. Tel.: Tel.:: 06-30-526-15588 DONATELLA A Gy Gyorsvarroda! Nadrág-szoknyafelhajtás, Nadrág-szokn knnya y felhajtás, zipzárcsere, szűkítés-bővítés, kisebb kise sebb se bb jjavítások a ítások 1 órán belül. av Egyéb Egyé Eg yé áátalakításokat yéb yé talakításokat rövidd hatá ha tári tá ridő ridő ri dővel vállalunk, kkeded-ed határidővel vezm ve zményes áron! Ma zm alo loms msze ms zerr vezményes Malomszer Üzletház, középsor ssor; or;; Bő or Bőr Bőr – Szőrme Butik mellett. mel elle lett le t . Tel.: tt Teel.: 06-30-678-4227 06-30-678-42 227

Régi kapuk, kapuuk, kerítések ker e ítések felújítása, újak készítése, késszí zíttése, lakatos munkkák, ká k, költségkímélő megoldások. so k. ÉÉrd.: k. rd.: +36-20-97-58-521 Manikűrt (klasszikus, - francia, - japán) vállalok. Házhoz is megyek! Kedvező ár! Tel.: 06-30-268-7808 REDŐNYJÁRAT REDŐNYJÁRA RA AT in indu indul d l a megye minden tel településére! ellep e ül ülés ésére! Szombaés tonként Mosonmagyaróvárra Mooso sonmagyaróvárra és környékére! Redőnyök, szúnyoghálók nyog ny oghá og h lók 10 – 20 % ENGED-MÉNNYEL! M MÉNN MÉ ÉNN NYEL! Hőszigetelt alumíalumí mí-mí nium ni um redőnyök, szúny szúnyogháyog oghá há-há lók, ló ók, k reluxák, szalagfüggönyök, szalaggfü függ ggöönyö gg yök, yö k, napellenzők, plisz pliszék, szzék ék,, ro role roletl tle ták…..Kérjen ing ingyenes nggye yene ness he ne helyszíely lyszíni árajánlatot! árajánlatot ott! Minőségi Minnőségi árnyéMi kolót 43 ééves vess me ve m megbízható gbízható cégtől. HÉRICSS LÁSZLÓ, L SZLÓ, Kapuvár, LÁ PPozsonyi Po zsonyi u. 90. Tel.: 96/242655, 65 5, 06-30-204-0-205, 06-30-204-0-205, www. rolo96redony.extra.hu ro olo96 lo 6redony.extra.hu lo y Autóbérlés A utóbérlés km- és é kkaució auci au uci cióó megkötés m egkötés nélkül, ppályamatriálya ál yama ya matrrima cával. Érd.: 06-30 06-30-206-5858 0-2 -206 06-5 06 -585 -5 585 8588


2014. 2014 20 14.. jún 14 jú június úni ni 20. nius

Redőnyök, szún szúnyoghálók, nyo yogh gháálók, gh árnyékolók teljes vála választéka asztéka sz 10 – 20 % eng engedménnyel, nggedménnyel, redőnyjavítás. Tel Tel.: el.:: 996/245-064 el 6 245-064 6/ Kádfényezés Kádfén nye yezé zéss bbeépített zé eépített állapotban, po otb tban an,, ga an ggaranciával. ranciával. Érd.: +36-20-92-62-060 +36+3 6-200-9 6-922-62-060 Fogyasztó cellulit maszszázs, kedvező áron. Tel.: 06-30-268-7808 Redőnyök, szúnyogh szúnyoghálók ghálók gh h a legjobb áron! áron ár o ! Rövid határidővel! Ugy Ugyanitt yan anititittt reluxák, szalagfüggönyök, lagfüggö göny gö nyök ny ö , rredőnyjavítás. ök edőnyjavítás. Érd.: Érd. d..: HORVÁTH: HORV HO RVÁT RV ÁTH ÁT H: 06-30-7473213, KME 21 213, KMETY: METY ME TY: 06-30-319-2687 TY 877 Gyűrűs Gyűr Gy űrűs űr űs kútépítés, kútás kútásás, sás ás,, kúttisztítás, kútmélyítés, s, vvízízznyelő kutak készítése készítés ésee ge és ggeoteothermikus fűtésrendszerhez fűtésrenddsz szer erhez és locsoláshoz. Tel.: 06-20-3673946, 06-70-216-9767, 06-7 -70-7 0 21 02 6-9767, www. gyuruskutepites.hu gyurusku gy kute ku tepi te p tees. s.hu . Fakivágás, Faki kiivá vágá gás, gá s elhanyagolt elha el hanyagolt kertek, ha telkek te elkkek rrendbetétele, enddb en db dbetétele, bozótirtás. s s. Tel.: Tel Te l.: 06 l.l.: 06-70-375-8033 Bog Bogyai gya yaii ZZsolt sollt láncfűrészek, Fűnyírók, láncfűrész zek ek,, fűkafűkkafű szák és egyéb be benzinmotoenz nzin inmotoin ros kerti kisgépek javítását, szervizelését szervizelé ését sét vállalom. Tel.: sé 06-20-457-5395 06-20-45 45577 53395 95

11 1

Nyílászárók szerelése, szerrel elés ése, és e beállítása, javítása, zára zárak ak ka kkarbantarrbantartása, javítása. jaaví v tása. Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-213, 06-30-74 7473 73-213, 73 KMETY: 06-30-319-2687 06-3 300 31 3199 26 2687 Szőnyegtisztító-gép Szőn Sz őnye őn yegt ye g isztító-gép kölcsönözhető nözh nö z et zh etőő kaució nélkül 3.50 3.500 5000 50 Ft/nap, Ft/n Ft /naap, díjmentes házhozszál/n házhoz ozzsz szál álál lítás. lítá ás. Tel.: 06-20-236006-20-2360-154 0-15 01544 15 Vízvezeték- és kközponözponti fűtésszerelés, sz sze szerelvényeerelvényezés, felújítások magánszemélyeknekk és közületeknek. 30 éves sszakmai zaakm zakm k ai ttapasztalat. apasztalat. Érd.: 06-30-217-8628 06 6-3 -300-21 021721 7-86 78628 Kecskeméthy 86 Szobafestést, Szob Sz baf afes e tést, mázolást, tapées taapé pétázást tázá tá zást zá s és gipszkartonozást st vválál-ál lalok. lalo lok. Minőség kedvező lo kedveező áron! áro ron! Érd.: 06-30-234-85 06-30-234-8598 85598 Vállalunk mindenféle mindennfé féle le háztartási lom és egyéb hulladék elszállítását. TTel.: el.:: 06-70-229-7953 Kőműves Kőmű mű űve vess munkát, munkát, járólapozást, pozá po zást zá st,, cs st csempézést, festést,t, javításokat tést té javí ja vítá ví t sokat vállalok. Tel.: Tel.l.l: Te 06-20-386-13-38 06-2 06 -20-386-13-38 -2 VízVí íz- csatorna és kö közp közponzpoonzp ti fűtésszerelést,, jjavításoavíításoav kat, kisebb munkákat munkkák ákat at vállalok Mosonmagyaróváron és környékén. nyékén n. Te Tel.: el.l: 06-20-4879-377 Gyermekek Gyer rme meke k k felügyeletét f lügyeletét válfe lalja lalj ljja 35 éves éve vess nő, kisgyermekggondozó go ndoz nd ozóó – nevelő szakkép oz pes e íszakképesítéss té ssel. TTel.: ss el.: 06-30-822-65 565 téssel. 06-30-822-6565 Fűkaszálást, Fű űkaszálást, bozótirbozó bo zótititirzó tást, favágást vállalok. vállla lalo lok. lo k. Tel.: 06-20-457-53955 Külső hungarocellezést, festést, má mázo mázolást, zolá zo l st, gipszkartonozást, kő kőműves őmű műve ves munkát vállave lunk. lunk k. Te Tel Tel.: l.: 06 l.: 06-30-381-5708 EElektronikus El ek ktr tron onikus építési na on napp ló vezetését, vez e etését, felelős műsz műszaki szzak akii vezetést ve ezetést és műszaki elle ellenőrzést enő nőrz rzéés rz ést vállalok. Tel.: 06-3006-30-381-5708 0--38 3811-5708 1Szőnyeg, matrac matrac, c, kárpit, kárrpit, bőrká kárpit tisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. bőrfesté tés. Házhoz megyünk! té www.biokarpit.hu www.bi biok bi biok o arpi arrppit.hu Tel.: 06-30-851-5187 06-3 300 85 8511 51 15187 Füvesítést, Füve Fü vesí ve síté sí tést té s , fűnyírást, fűkaszáfűkasszá z lást, lást lá st,, rotációval st rootációval kapálást vállaváállllalalok. lo ok. TTel.: el.: 06-30-975-005 06-30-975-0057 0577 05

Ausztriában dolgozóknak doolg lgoz ozók oz ók adóók óknak bevallás, családi családdi pótlék, pótlék, GYES ügyintézése, ügyint n ézése, rendkívül kedvezően. Tel.: zően n. Te Tel. ll..:.: 06-20-534-7414 3 D-s műszempilla hoszszabbítás, manikűr, pedikűr, műköröm-építés. Kozmetika – gyantázás és parafinos kézápolási akció. Csülök csárda mellett. Tel.: 06-70-576-0533 Épületek energetikai tanúsítása sa hő-kamerás és energetikai en ner e ge getika kaai vizsgálatok. Érd.: Érd. Ér d.:: d. 06-30-95-64-771, 1,, www.energiaexpert.hu ww ww. w energiaexpert.hu g p Me Megbízható Me gondozóó hö hölg hölgy lgyy lg ggyermekfelügyeletet yermekfelügyeleteet vvállal vá llal all Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróvá váro vá ronn és körro nyékén. Tel.: 06 06/9 06/96-226-817 /96/9 6-226-817 6TEHERFUVAROZÁS! Bel- és külföldre, külföl öldr öl dre, dr e, tüzelő és építőanyag szállítás. szál állílíítá ál tás. ÉÉrd.: rd.: 06-30-314-2791 rd Víz, Ví z, cs csatorna, sat atoorna, fűtésszerelé fűtésszereléésii m munkákat unkákat vállalok. Cs un Családi sal a ád ádi házak épületgépészetii sz há szer szereereer elése garanciával, pa lé panellakások ane nellllllak akáásokk ak felújítása, javítása javítása. a. Ér Érd. Érd.: d.: 06/96d. 228-643, 06-20 06-20-513-3211 20-5 20 -513 -5 1 -3211 13 Mezőgazdasági és nehézgép-szállítást gép-sszzál á lítást vállalunk. LUTTI TRANS LUTT TTTI TR TRAN A S KFT. Tel.: 06-20-367-3946 06 6-200-36 036736 7-3946 7Fű,, ág, Fű ág, zöldhulladék száll szállítása. lllítí ássa. Te : 006-30-592-9853 Tel.: Te 6-30-592-9853 FFuvarozást uvarozást vállal vállalok! lok ok!! Köll töztetés, áruszá áruszállítás, állllítítítás ás, reális ás áron. Tel.: 06 06-20-376-1755, 6-2 -200-3376-1755, 096/821-906 Vállalok Vállal a ok tüzelőanyag, épíal tőanyag tőan annya yag szállítását, ill. kisebb kise sebb se bb kköltöztetést. öltöztetést. Tel.: 06-70-365-5952 06-7 06 -70-7 0-365-5952 0EGYÉB RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! R AKLAPFELVÁSÁR RLÁ LÁS! S! Tel.: Tel.:: 06-30-594-62266 származó Bontásból szár árma ár mazó jó minőma ségű natúr forgácslap (16-38 mm),), M MDF-lemez D -lemez (6-9 mm) DF eladó. elad addó. ÉÉrd.: rdd.: 06-20-9596-202 Többfunkciós Több Tö bbfu bb funk fu nkcciós elektronikuss nk gyógy-ágy, gy yóg ógyy-ágy, áron alul eeladó. yladó la dó. dó Tel.: 06-30-9832-928 Te

Bontott tető tetőcserép őcs cser eréép 20 éves, er nagyon jó ál áállapotú lapotú eladó (római (róm ómai vörös), 800 Ft/m˛. Érd.: óm 06-30-9366-930 06 6-3 -300-93 09 66-930 WWW.HASZNÁLTABLAK. WW W W. W.HA H SZNÁLTABLAK.. HU U BONTOTT, ÉPÍTKEZ ÉPÍTKEZÉSBŐL EZZÉS SBŐ BŐLL MEGMARADT MEG ME GMARADT és ÚJ műanyag, műan mű anya an yag, ya g fa és alumínium ny nyíl nyílászárók ílílás ászá ás záró zá rókk ró nagy választékban, n, raktárkészrak akttárkészletről azonnal azonnal! a ! LP al LP,, R RP, P, SP Vas öltözőszekrények eladók (3 részes). Ár: 7.000 Ft + ÁFA/ db. Érd.: 06-30-9028-750 (hétfőtől-péntekig) ÚJ,, fa ÚJ f üveges bejárati aajtók jtjtók ók megmaradt raktárkészlet-kimeg me gmaradt raktárké észzle lett-ki tkárusítása! Hőszigetelt Hőszigeteelt üveggel, üve vegg ggel gg el,, el záró gumitömítéssel, gumitömítésse sel,l, kilinccsel, se kililiinccse sel, kulccsal, 98 98x208-as 8x2 x208 08--as 08 -a méret (egyszárnyas ass kkivitel) ivitel) 49.900 iv Ft/db, valamint 138x208-as (kétszárnyas (két é sz ét szár á nyas kivitel) 79.900 Ft/ db. db b. Munkaidőben Muunk nkaidőben 06-30-61033850, 38 850 50,, Bősárkány, 50 Bőssárkány, Ady E. u. 13.. Bő 15x15-ös, 6-os vasháló eladó. Ár: 5.500 Ft + ÁFA/ db. Érd.: 06-30-9028-750 (hétfőtől-péntekig) Új Műanyag hő hősz hőszigetelt szig sz i etelt bejáraig ti ajtók, 98x208-as 98x208 08-as méret, fel08 ül üveg üveg betéttel, 5 pontos biztonsági to ons nság ágii zárral ág z rral + kilinccsel, kulzá ccsokkal, sok okka ok k l, fehér ka fehér színben jobboss és balos ballos kivitelben eladók. eladókk. Ár: Ár: 41.900 41 .9900 Ft/db. Munk Munkaidőben kai aidő dőbe dő b n be 06-30-860-4510, Bősárkány, Bősá Bő sárk sá rkán rk ány, án y, Ady E. u. 13. GARÁZSKAPU, GARÁZSKAPU PU,, bu PU buk bukórendszekórendszerű, NOVUM má márk márkájú, rkájú, fehér színrk ben, vadonatújan 1 év garanciával ciáv ával áv al 240x200-as, 240x200-as, 240x210e ééss 25 es 250x200-as méretben 69.900 69.9 69 900 FFt/db-tól. t/db-tól. Munkaidőbe Munkaidőben been 06-30-99-33-853, 06-3 06 -30-99-33-853, Bős -3 Bősárkány, őssár á ká kányy, Ady Ad dy E. u. 13. Jó minőségű cserép eladó. Érd.: 06-30-9028-750 (hétfőtől-péntekig) Hullámpala, Bramac cserép eladó. elad adóó. ad ó. TTel.: el.: 06-30-416-1275 RAKLAPVÁSÁR! RAK RA KLAP KL APVÁ V SÁR! Tel.:: 06-30-594-6226 06-3 06 -30 -3 300-5 4-6226 0-59 Futókacsa, Futó Fu tókacsa, csigaevő Dunaszitó Dun unas aszi as zgeten eladók. Érd.: 96/233-936 966/2 /233 33-9 33 -936 -9 36

Felesleges Feleslegessé essé es sé vált könyveit, szerszámait, szerszámai aiit, t edényeit, ruháit megvásárolnám, és ingyen elsz el szál sz á lítom. Érd.: 06-20-437-ál elszállítom. 4081 40 81 ((szombat, szombat, vasárnap is is) s) Rossz R Ro ossz mosógépét, villanyvillaany ny-- és gáztűzhelyét, egyé gá egyéb éb ko kony konyhai n ha ny haii ingyen berendezéseit in ngy gyen en eelszállszá ls z lzá lítom. Érd.: 0606-20-9169-800 6-20 620-9 20 -9169-9 9 800 (szombat, va vasá vasárnap sárn sá rnap is) rn Minőségii Méteres Méteres Tűzifa eladó! 1m3=1x1x1m 12.900 Ft-tól. Ft-t Ft -tól -t ó . Ingyenes házhozszál-ól líítá lítá t sssal al, lepakolással. Te ell..: lítással, Tel.: 06-70-433-9317 06-7 06 -70-7 0 433-9317 Du Dunnákat, Du párnákat párnák ákkat 99.700 .77000 Ft/kg-is, valami valamint int hhagyaagya ag y tékot, régiség get vvásárolok, ásárrolok, régiséget Hívásra házhoz házh zhhoz megyek. megyek. Érd.: 06-30-244-6471 06-30-24 444-64 64771 64 Tűzifa/Tölgy, akác: erdei m-ben m-be mb n 13.000 Ft-tól, ingye-nnes es há házhozszállítással eladó eladó. ó. Tel.: Tel Te l.: 06 l.l.: 06-30-369-1400 Ki Kiemelkedő Ki maga magas gass ár ga áron on vásárolok bútorokat, bútoroka kaat, pporceláorce or celáce nokat, hangszereket hangszeere reke kett éss m ke minindenféle öregg hagyatékot. hag agyyatékot. Dunnákat, pár párnákat árná ár náka ná kat ka a 8.500 Ft/kg áron. Érd.: 06-30-558-37-98, 0 -30-558-37-98, 06 006-20-279-44-16 06 -20-279-44-16 Irodabútorok, íróasztalok, tervezőasztal eladók. Tel.: 06-30-451-8277 TTégla, égla, bontás fejében fejébben elvihető. elv lvih ihet ih e ő. ő Tel.: 06-30-64406-30-644-7701 4-77 7701 77 01 Eladók: 20 lliteres, ititer erres e , 50 literes üvegballonok, üvegballon onnok ok,, 1.000 – 5.000 Ft-ért, rotá rotációs tációs kapa KF04 tá títtípusú pusú 3,75 LE motorral, újszerű állapotban, állllap a otban, alkatrészekkell 50.000 50.0 50 . 00 Ft-ért, 2 db fa bejárabejárraa ttii ajtó ajtjtjtóó 30.000 Ft/db, felnőtt felnnőt őttt tritricikli cikl ci k i vadonatúj 45.0 45.000 000 FFt-ért. t ér tért. t. Érd.: 06-20-9334 06-20-9334-624 4-6 -624 24 Mosonmagyaróváron Mosonmagya y ró róvá várron eladók vá virágzó Leander Leean ande derr több színben, de méretben, méretben n, ké kkék ék szerelemvirág, piros vérfűdézsásak. Tel.: 06/96-213-124 06/9 06 /96/9 6 213-124 Bécsi-kék, Bécs Bé sii-kék, német óriás háziházi zizi nnyulak ny nyul yul ulak ak eladóak. Érd.: 06 06-966-9 -966204-084, 06-30-6 20 06-30-6300-487 -630 -6 3000-48 30 4877 (17.00 óra után) Máriakálnokon Máriakálnoko on sütni sütnivaló ivaló malacok el eladók, lad adók ók, 15.000 Ft/ ók db. Érd.: 06 06-3 06-30-377-5642 -300-377-5642 -3 Óriás strasser, keleti pörgő, Bp.. keringő Bp k ringő galambok, kacagóó ke gerlék, gerlék ge ék,, kedvező áron ELADÓK. ék ELADÓ ÓK. K Tel Te l.:: 06 006-20-535-0171 -20-535-0171 Tel.: Bo Bogra Bo (fém kkuka), ukka) a),, eladók. Érd.: csocsó-asztal el lad adók ók.. Ér ók Érd. d: 06-30-9-360-520 06-30-9-360-52 5220


12

3 műszakos műűsz szak akos ak os munkarendbe munkarendbe fizikai ka ai munkára muunk nkár áraa férfiakat keresünk ár nkk Mosonmagyaróváron. Moso Mo sonm so n agyaróváron. Érd Érd.: rdd.:: 006-30-472-8416 6-3300-472-8416 Varrónőt keresünk mosonmagyaróvári varrodába. Tel.: 06-30-678-4227 HOTEL PANORÁMA PAANO NORÁ R MA Mosonmagyaróvár árr ide idegen ddeegeen ny nnyelvet elvet beszélő recep recepciós/felszolgálót epci ep ciós ci ós/f ós /fel /f e szolgálót felel vesz. vesz ve sz. Te sz Tel. Tel.: l.l.:: 96 996/216-167 /216-167 Enesei fűrészüzembe keresünk betanított munkást és gépkezelőt. Tel.: 06/96-562-035 Ingatlanközvetítő iromagabiztos, da mag gab a iz iztos, megbízható munkatársakat munka kaatá társsak akat a keres. Tel.: 06-30-625-4301 06-30-62 6 55-43 4301 43 01 Épületasztalos Ép pül ület etas et aszt as ztal zt a os kollégát azonnnalili bbelépéssel na ellépéssel felveszünk felveszünk. nkk. Érd.: Érd. Ér d : 006 06-70-6033-275 6-70-6033-275 Kebap Ház, Fő u. 17.. sz. sz. z alatt ala l tt pitasütésre férfifim munkaerőt unka un k erőt keres. Betanítjuk. JJele.: ele.: l személyesen, mélyesen n, vagy telefonon: 06-20-995-4944 06-20-99 955-49 4944 49 4

2014. június 20.

Mosonmagyaróvári Moso Mo sonm so nmag nm agyyaróvári 27 éves ag lány, lány lá y, kereskedelmi kere ke reskedelmi végzettségre végzettsé ségsé g gell sürgősen ge s rgősen munkát vállalna. sü vállal alna al na.. na Tel.: Te el.: 06-20-423-4349 PIZZÉRIA RISTORANTE RISTORAN AN NTE R RIALTO IALTO IN NEUSIEDL AM MS SEE EE SUCHT KELLNERIN MIT DEUTSCH UND KENNTNIS KENNTN TN NIS ERFAHRUNG. BITTE UM TER TERMIN ERMI ER MIN MI N VEREINBARUNG UNTER UNTE TEER DE DER R TTEL: EL: 0043-69919720709 1972 19 7207 72 0709 07 0 HELL NAFILE KertKert Ke r - virággondozásban rt virrággondozásban jártas, vi járrta tas, s, házkörüli házk há zkörüli munkára mosonmazk moso sonm so nmanm a gyaróvári nyugdíjast stt 6655 év ééves es korig, heti 2-3 alkalommal, alka al kalo ka lo lo lommal, napi néhány órás elfoglaltságelflfoglaltságra alkalmaznék. Jelentkezni.: 06-30-9298-421 06-30-92 9298 98-421 98 Gyermekfelügyeletet Gyer rme mekf kfelüg kfel kf ügyeletet vagy taka ta karí ka rítá rí rítá tást st vá állal tapasztalattakarítást vállal tal,l, ggyakorlattal, ta yakkorlattal, sok sza ya szabaaba badidővel didő di dőve dő v l rendelkező 56 év éves es mo osonmagyaróvári nnő. ő. TTel.: el.: mosonmagyaróvári 06-20-2613-703 Friss nyugdíjas hö höl hölgy lgy keres lg 4 órás délelőtti munkát, minden me mego megoldás gold go ldás érdekel. Tel.: ld 06-30-99-82-159 06-300 99 099-8822-159

Megbízható Megb Me gbíz gb ízha íz hattó 27 éves mosonha magyaróvári magy ma gyaaróvári lány, taka gy takarítást, arí r tá tást st, st vasalást, vasal va lást, gyermekfelügyeletet gyermekfelüggye yele lete le tett te vvállal. vá á állal. Tel.: 06-70-25 06-70-2595-029 595 95-0 -029 -0 2 Mosonmagyaróváron, Mosonmagyaró óvá váro ron ro n, frekventált helyen m műköröm-építőt űkör űk ö öm-építőt keresünk, alkalmazotti munkaviszonyba, kavisz szonyba, kiemelt kereseti sz lehetőséggel. lehető tősé tő ségg sé ggel gg e . Tel.: 06-70-6223003, 30 003 03,, ho hogg@freemail.hu hogg gg@ gg @freemail.hu Mosonmagyaróvári Moso Mo sonm so n agyaróvári szépségszép épséégép g sszalon sz szal z lon pedikűröst keres, s, kitűkititűűnő munkakörülménye munkakörülmények! yek! ye k! TTel.: ell.:: 06-20-4372-182 Takarítókat ke keresünk ere resü sünk sü n Mosonszolnokra, kétműszakos kétmű műűszakos munkarend. karend n . Tel.: 06-20-2891-109 nd Munkájára Munk nk káj ájár ájár áraa igényes takarítónőt nő őt felveszünk, feelv lves eszü es zünk, napi 2 órában, zü 40.000 40.0 40 .000 .0 0000 Ft/hó. Jelentke Jelentkezni ezn z i a hhelyszínen: he lyyszínen: (hétfőn 9-111 óráórá rá-ig)) KOLIBRI SNACK (SHELL ig (SHE HEELL benben en-zinkút) Gabona rakpa rakpart part pa rt 6. 6. Tel.: 06-20-243-8697 97 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaró róóvá v ron kisegítő pultos lányokat felveszünk. 06-20-483-2292 Tel.: 06 06-2 -20-2 0 483-2292

Villanyszerelést, Vill Vi llllan anys an yszerelést, karbanta ys karbantartaartást, tást tá st,, javítást magánszemélyek st magánszzem e él élyye yek és cégek részére vállalok. vállaalo lok. k. Tel.: Tel el. el.: 06-70-940-7956 Épületgépészeti áruház értékesítő munkatársat keres. Érd.: 06-30-593-5676 Mosoni Mo oso soni n büfébe pultos lányt felveszek, felv fe lves ve ze zek, k azonnali kezdéssel. 06-70-365-5952 TTel.: Te Tel. el.l.:: 06 06-7 -70-365-5952 -7 FestőtFest Fe stőt- és burkolót ke st kere keresek, reesek, k nyelvtudással. Érd.: jóó német nyelvtudáss sssal al.. Ér Érd. d.: d.: 0043-681-8342-8050, 0043-681-8342-80 8050 80 50, 004350 0043 4343 676-6139-8688 ((10 10 óóra ra után) Galéria étte étterem tere te rem re m gyakorlattal rendelkező felszolgálót éss kkonyhalányt o yhalányt keres. Tel.: on 06-70-363-0051 06 6-7 -700-36 0363-0051 36 Minerva Mine Mi nerv ne rvaa hotel recepciós mun-rv katársat katá ka társat keres. Feltétel: tá Feltétel e : angol el angool an éss német nyelvtudás. s.. ÖnéletÖné néle letle t trajzokat a hot hotelminerva@ tel elmi m nerv mi ne va@ ne hotelminerva.hu hotelminerva.h hu ee-ma e-mail m il címre kérjük. Minerva hotell szobaasszonyt keres. ke ere r s. Érd.: személyesen a hotel ho ote tell re rece recepcióján. c pcióján. ce

Kőművest Kőmű Kő művest és építőipari se mű segédegé géddmunkást m unkást keres moso mosonmagyasonm so mag agya ya-ya róvári kisvállalko kisvállalkozás. ozá zás. s. TTel.: e .: el 06-30-2046-929 29 Ich suche Haudwerker Haud Ha udw ud werker (Arbeiter für H Hausrenovierung ausr au sreenovierung und sr Garten in Hegyeshalom Deutsschh od. Englisch Sprache vonn sc Vortell. Vort Vo rtel rt ell.l.l E-mail: meineseite@ el @ outlook.at outl ou tltloo oook.at Mosonmagyaróvári M Mo sonmagyaróváárrii HalászHalá Ha lász lá ász sz-kkert ert vendéglőbe konyhai koony nyha haii kiseha k seki gítőt (akár szezonra szezzon onra ra is – diák di di vagy nyugdíjas nyugdíjjas is is lehet) felveszünk. Érd Érd.: d.:: 006-30-927-1501 6-330-927-1501 6Konyhai kisegítőt kisegítőt (mosoggatót) ga tót) felveszünk, Zátonyii csárda, ny cs Dunasziget. Érd.:: 06-30-9-360-520 06-3006 0-9-360-520 0JJánossomorjai Já ánossomorjai és levéli lev e élli trafi trafi afi-kkokba ko okba szakképzet ela eladót laadó ladó dótt fe felveeszek. Érd.: allas.tr.2013@gmaallas.trr.2 .201 013@ 01 3@gm 3@ gmagm il.com Hőszigetel elés el ésbe és benn (Draivit) járbe Hőszigetelésben tas, megbí megbízható bíízh zhat ató munkaerőt felveszek, éves munkára. Bérezés: zé s: 1.000-1.200-as órabér.. Érd.: ÉÉr rd.: 06 06 06-20-282-0433


2014. június 20. Építőiparban járt jártas rtas rt tas ács felveszek. segédeket felvesze zek. ze k. Érd.: 06-30-262-9157 Taxi vezetői engedéllyel és PAV II-vel rendelkező sofőr jelentkezését várom. Érd.: 06-30-530-40-14 SHELL SHEL SH ELLL benzinkút kávézójá EL kávézójába ába ((KOLIBRI) KOLLIBRI) gyakorlattal rendelren ende en delde lkező felszolgáló lán lányt nyt ffelveelveel szünk. Tel.: 06-20-243-8697, 06-20-2 -243 -2 43-8697, 43 E-mail cím: vagi1@t-online.hu Egyszemélyes Egyszemé mély mé lyes ly es városközponti es kisboltba kisboltb ba kkisegítőt iseegí gítő t t keresünk. Érd.: 06 06-30-558-7009 6-3 -300-55 055855 8 7009

13 Suche Putzfrau iim m di ddiee 50 2-3/Woche Jahre 2-3/Woch he in in Mosonudvar. Deutschkenntnisse Vorteil. von Vo ort rtei eil.l. Langfristig! Tel.: ei 06-30-712-0191 06-300 71 0712-01 0191 01 Suche Su uch chee Hu Hund Hundesitter nd nd ndesitter (kutyaápoló) poló po ó) ganzen gannzen Tag, 5 Tage die ga die i Woche, Woch Wo che, Kenntnisse u. EErfach rfarf ahrung hr rung mit grossen Ra Rass Rassen sseen ss notwendig! Ort: Rá Rába Rábakecöl bake ba k cöl 0043/699-1733-1488 0043/699-1733-14 1488 88 Mosonmagyaróvári étterembe gyakorlattal gyakorla latt la tttal a rendelkező szakácsot éss fő fősz főszakácsot zak akác á sot felveszünk. Érd.:: 06 06-2 06-20-9370-943 -20-2 0-93 09370-943 93

Közel két év évtizede vtitize zede ze de raktártevékenykedő logisztikában te tev vékenykedő családi vállalkozás mosonszolnoki szolno noki no ki telephelyére telephelyére raktáros kollégát koll llléggát á kkeres eres kétműszakos munkarendbe. mu munk unk nkar aren ar endb en d e. Feladatok: áru be-- és kitárolása, anyagmozbe anyaggmo mozz zgatás, gatá ga ás, komissiózás. Elvá Elvárások: árá ráso sok: so k: targoncavezetői jogo ta jogosítvány, gosí go sítv sí tván tv á yy,, án targoncavezetésb ben sszerzett zerzett targoncavezetésben tapasztalat, m egbí eg bízh bí zható szezh megbízható mélyiség. Maga Magas as emelésű targoncavezetői tapasztalat előny. Munkájára Munk nkkáj ájár áraa igényes jelentkezők ár önéletrajzát ön nél é et etra rajzát ra át várjuk a: tukovits. attila@gondar.hu atti at titila la@g la @goon @g on ondar.hu e-mail címm re. re e. Érdeklődni Érddeklődni a: 96/213-642Ér 96/2133-6 -642 4242 es telefonon lehet. es Napi N api 4 órás álláss kkeresek, ereesek, er leinformálható hhölgy. ölgy öl g . Érd.: gy 06-20-594-1982 06-20-594-19 982 Körömápolót és fodrászt felveszek vesz zek M Mosonmagyaróvárra. osonmagyaróvárra. Érd.: Érd. d.: 006-30-203-4169 d. 6-330-203-4169 Építőipari Épít Ép ítői ít őipa ői paari vállalkozás önállóönállóóann dolgozni dol ol olgozni tudó ácsok ácsokat kat ééss betanított ácsokat keres. be keres es.. Tel.: es Tell.l.: Te l.: 006-30-997-0087 6-30-997-0087 Önállóan dolgozni dolgozzni tudó tud udóó villanyszerelőket keresek, kerres esek ek, lehetőleg ek fiatalabb korosztályból. Tel.: 06-30-5523-101 06-3 300-55 5 23-101 55

Pályakezdőő kkőműveseőművesekeresünk ket keresü süünk mosonmagyaróvári munkára. Érd.: 06-30-9596-764 06 6-3 -300 9596-764 0Nincs még nyári munkád? Elmúltál 16 éves, és szeretnél nyáron minél több pénzt keresni? Keresd fel a Mobilitás Iskolaszövetkezet irodáját a Malomszeren (Palánk u. 1.), vagy keres kollégáinkat az alábbi telefonon (+36-70-339-3595, +36-70945-9869), és válogass munkalehetőségeink közül! 25 év éévee belföldi és nemzetközi nemz m ettkö közi zi árufuvarozásban áru ár ufuvarozásban tevékenykeuf tevééke keny nyke ny keke dő családi vállalkozás vállalkozzás mosonmosson on-szolnoki telephelyére telepheely lyér yér éree gyakorlattal rendelkező rendelkkez ezőő mezőgazdam zőgazdame sági gépszer gépszerelőt erel er előőt keres. Felel adat: tehergépkocsi szerelő kollégák ko ollllég llég égák á segítése, saját gépák kkocsipark ko csip cs ipar arkk javítása és karbanar tartása. tart ta rtás rt ásaa. Érdeklődni ás Érdeklődni a: 96/21396/2113642-es 642 64 2-es telefonon lehet. 2lehet et. Munet M n-Mu kájukra ká ájukra igényes munkatársak munk nkkat atár ársa ár sakk sa önéletrajzát várjukk a: tukovits. tukov uk vititss. attila@gondar.hu hu ee-mail -mail címre. -m Hegyeshalmi Hegyeshalm mi Flamingó Flaamingó étteFl rembe szakácsot felveszünk. Érdeklődni Érde d klődni lehet a: 06-70-634de 9428-as 94 428 28-a -ass telefonszámon. -a

Mosonmagyaróvári Mosonmag agya ag yaró ya róvári partneró gépkezelői rünkhöz gé gépk pk pkezelői és csomagoló munkakörbe várjuk férfi fé rfiaak rfi ak és nők jelentkezését 3 műszakos m űszzak ak munkarendbe! Küldakos Küld lddje el el fényképes f nyképes önéletrajzát fé önéletrajz j átt a jz mosonmagyarovar@nyumm o sonmagyarovaa r@ r ny n um mszosz.hu e-mail címr címre! mre! mr e! Alkalmi munkára várjuk felnőtt munkavállalók jelentkezését, akár azonnali kezdéssel! Bér: nettó 500-600 Ft/óra! Jelentkezzen személyesen a World Job Kft. irodájában a Malomszeren (Palánk u. 1.), vagy telefonon a +36-70-945-9869-es telefonszámon! 18 év feletti diákok diá iáko kok jelentkeko kok zését várjuk várjjuk autóipari aut utóóipari megbízóinkhoz öösszeszerelői sszeszerelői munss kára! Ha szeretnél legalább egyy hónapot eg h napot dolgozni a nyá-hó ron, ro n akkor akkor jelentkezz a +36+3366 70-339-3595-ös 70 -339 -3 33 -3595-ös telefon telefonszáonnsz száámon! m on! Bér: br. 600-78 600-780 7800 Ft 78 FFt/óra. /óóra ra. Kéményes cég keres kere ke ress fiatal re a al at kőművest vagyy se segé segédmunkást. gédm gé d unnkást. Érd.: 06-3006-30-236-5302 0--23 2366-55302 6Suche Kellner/in Keellllne n r/in fürs Golsen ne Volksfest von 8-17 August. Tel.: Tel Te l.:: 0043-2173/2363


14 Takarítást és vasalást vasalás ásst vállalok. vállllllal vá la ok. Tel.: 06-70-576-75 06-70-576-7594 594 Határon átnyúló tevékenységhez regisztrációs regisz sztr sz trác tr ációs ügyintézés ác kisvállalkozóknak kisválla alk lkoz ozók oz ó nak naak Ausztria felé. Tel.:.: 06-30-423-3144, Tel. 06-3 06 -30-3 0 42 04233-3144, ugyintezesnemetul@gmail.com te eze zesn snem emet em etul@gmail.com et Ausztriai Ausz Au sztr sz triai munkakeresésben tr munkakeresésbe benn be segítség, segí íts t ég, önéletrajzírás, pályápály pá lyály ázatok küldése. Tel.:.:: 006-306-3306ugyintezesneme423-3144, ugyintez ezes ez esnnemees tul@gmail.com Felszolgáló Felszolgál álóó és felszolgáló ál hölgyett hegyeshalmi hegy he g esshalmi határnál, gy Rózsa Rózs sa cs csár csárdába árdá ár dába dá b felveszünk! ba Érd: d: 06-30-631-6875, 066-30 30-6 30 - 31-6875, info@ @ rozs ro zsac zs acsaard ac rd rda.hu rozsacsarda.hu Bécs B écss Simmering Grillg Grillgasse lggas asse se Wellnes Studio heti 1 napra nappra na kozmetikust alkalmaz. alkalm maz az.. JelentJ lentJe kezni: office@aktivital.at ce@aktivitall.at

2014. június 20. Rugalmas munkai munkaidőben aidő ai dőbe dő ben gyabe korlott pizza-futárt pizza-futáárt és és diszpécsert felveszünk. Diákok jelentkezését kezésé ét is várjuk! vár á juk! Jelentkezés: hétfőtől hétfőt őttől – sszombatig; zombatig; 10-18 zo óráigg a: 06-30-204-7888 06-30-204-7888 telefonon. te lefo le efo fono non. no n Magyar tulajdonú független pénzügyi közvetítő, alkuszi területre kompozit és hálózatos munkatársakat keres. Feltétel: min. érettségi, felsőfokú végzettség előnyt jelent. Jelentkezés Önéletrajzzal: tanacsado014@gmail.com Állatgondozói Álla Ál latg la tgon tg ondozói munkalehet on munkalehetőetőet ségek sége sé g k dá ddániai niai tehenészete tehenészetektekte kben, be n, sertéshizlaldákban, n,, angol ang ngool ol nyelvtudással. www. www.andreaw an a dr dreasagro.com g Jelentkezés: Jelenntk tkez e és ez és: cv@ andreasagro.com m

Fekete- Erdőben Erdőbe been lé lév lévő vő klinikáinkra a szakképzett szak akké ak képzett szeké mélyzet megerősítéséhez kere esü sünk nk németül beszékeresünk lő áápolókat polóka po katt vagy idősgondoka zó óka kat. t. A jövendő jöv ö endő munkaadózókat. juk, aki ju juk, aki k 40 éves múlttal al renren enen ddelkezik, de elkkezik, várja jelentke ezé zésü sü-sü jelentkezésüket az alábbi címen: ke n: EE-mail: -mai -m aiil: e.seiler@swb-woh ohns oh nstiifte.de ns e.seiler@swb-wohnstifte.de vagy tel.: 00491 9176 91 76661 76 61962111 004917661962111 www.swb-wohnstifte.de www.swb-wohn hnnst s ifte.de Felszolgálót, Felszo z lgálót, felszolgáló hölzo gyet, gyet t, másnaponkénti másn má snaponkénti munkasn beosztással be eos o zt ztás ássaal hegyeshalmi Rózsa ás csárdába csár cs árdá ár dába dá b ffelveszünk. elveszünk. Érdeklőddni llehet: eheet: 06-30-631-6875 eh 75 Ingatlaniroda Ing In gatlaniroda alkalmazotalka kaalm lmaazot azot ottat keres fő vagy másodállásmáso má s dállásso á ban. (alapbér+ (alapbér+jutalék). +ju juta talé ta lék). Tel.: lé 06-30-334-5262 06-30-334-52 262

Masszázstaanf Masszázstanfolyam nfol olya ol yam Mosonya magyaróváron on június jún únius 28-án. Ár: 35.000.- Ft. Külföldi munkavállalásra vá álll al alás ásra is alkalmas. Végzett ás masszőröknek mas ma sszőőrö ss röknek továbbképzések folyamatosan. foly fo lyam ly amat am atoosan. www.masszazs-at ttanfolyamok.eu ta n ol nf o yamok.eu y Tel.: + +36-30366-3 -300462-3030, 46 62-3030, Ny.sz.: 00051-2013 0005 05105 511-20 2013 20 13 13 Mosonmagyaróvári Mosonmagyaróvá vári vá ri M MC C étterembe DONALD’S étt tter tt ter e em embe főállású és diák ákk ddolgozókat olgozókat felol veszünk. ÉÉrd.: rdd.: fényképes önéletrajzzal ön nél é etrajzzal személyesen azz éétteremben tter tt erem er e ben vagy: 0101@ hhu.mcd.com hu hu.m u.m .mcd c .c cd .com e-mail címre Mosonmagyaróvári Moso Mo s nmagyaróvári me m megrengren gr enen delőnk de elő l nk részére többműszakos többm műs űsza zako za kos ko munkarendbe hölgyy mu munk munkaválnkav nk avál av ál-ál lalókat keresünkk csomagolás, cso soma m golás, gyártás területére. terüleeté tére re.. Érd.: re Érd.: 06-20529-27-25 Wo Work rk Force Kft.

A mosonmagyaróvári mosonm mag agya yaróvári OPENya HOUSE Ingatlaniroda Inga gattltla ga tlaniroda értékesítő munkatársat keres. Feladatai:i: m ta meglévő eglévő ingatlanportfolióó és ügyfelek és ügy gyfelek kezelése. FeltéteFeltéttee lek: le k: minimum minimum középfokú végvég égég zettség, B kategóriás ze kategóriá iáás jo jogosítogoosí s tvány, kitartás, me megb megbízhatógbíz gb ízha íz hatóóha ság, élettapasztalat. élettapaszttal alat at.. Jelentkeat J lent Je lent le ntkkemovar@oh.hu zés: movar@o @ooh. h.hu h hu Simbad hotel hote ho tell német nyelte vismerettel,l, másnaponkénvismerettel ttii munkabeosztással éjsza-kaii re ka recepcióst keres. Érdek-lődni lődn lő d i lehet dn le délelőttönként szesze zeze mélyesen m mé élyesen a helyszínen, n,, vagy: vag agy: y: hr hr@simbad.hu hr Eladónőt keresekk német néme né met nyelvmet me nyeelvny tudással nőii rruházati uház uh á ati üzletáz be, akár nyugdíjast nyu yugd gdíjast is. Tel.: gd 06-30-643-5014 06-30-64 433-50 550014 0


2014. június 20. Mosonmagyaróvárr Mosonmagyaróvárra rraa rr és Jánossomorjára a nnyári yáririri hónayá pokra helyettesítő takarítónőkett ke keresünk. Érd.: 06-70-375-78-70 06-70-37 37537 5-788-7 -70 Vállalkozó Váll lal alko kozó ko zó szellemű szellemű fodrászt, műkörrász rá szt, ppedikűröst, sz ed edikűröst, ed műkör rmöst mö st ééss masszőrt keres keresek sek vvendégköröm end nddégköröm mellé. TTel.: el.:.: el 06-30-912-6117

15 Román nyelvism nyelvismerettel mer eret ette et tell szálte lodai recepcióstt ffelveszünk. elveszünk. el További nyelvismeret előnyt jelent. Sa Sajá ját gépkocsi szükjá Saját séges, s úútiköltséget s, tikö költltlséget térítünk. kö Érde ekl klőd klőd ődni ni:: iinfo@rozsacsarni nfo@rozsacsarÉrdeklődni: da.hu, da .hu, hu, TTel.: e .: 06-30-631-687 el 06-30-631-6875 8775 Ausztriai Ausz Au sztriai sz étterem szasz aká ácsot keres. Tel. Te l: kácsot Tel.: +43-664-35-33-265 +43-664-35-33-26 65

Mosonmagyaró Mosonmagyaróvárra, róvá ró várr vá rraa, Győrrr be vagyonőröket vagyonőrööke kett keresünk másod- ill. főállásba. Érd.: 06-30-327-5094 06-3 300-32 327-5094 32 Kertmunkára Ke ert r mu munk kára (ásás, kertrendezésre) dezé de zésr zé sre) LLevél sre) sr evél - Óvár közötti ki kis is telekre te ele lekr kree megbízható férfit kerekr kere ke rere sek. 500 Ft/óra. Érd.: 06-30se 066-30 30-30 886116-55 6116-55 (SMS is llehet, ehett, visszahívom)

Szeretnél krea kreatív eaatítívv fo eatí fodrászmunkát? Légy része réész szee az új fodrászgenerációnak! Jelentkezés: Gy yer ergy gyov gy o its Hajszalon Tel.: Gyergyovits 06-70-516-9539 06-7 06 -7 51 -70-51 -7 516-9539 Az EDO benzinkút hálózat 1 fő részére kútkezelő munkatársat keres levéli üzemanyagtöltő állomásra. E-mail: divosszabolcs@edobenzinkutak.hu Irodai adminisztrációs munká ára r keresek női alkalmakára zott zo ttatt. Építőipari ismeret zottat. eelőny, lőn őny, őn y, ddee nem feltétel. Érd.:: 06-30-381-5708 06-3 06 -30-381-5708 -3 Mosonmagyaróvári M Mo sonmagyaróvári cég cég be beta betatata nított munkavállal munkavállalót alót al ót ker keres. erres es es. Nyugdíjas, ill. di diák ák m munkaerő unkaerő jelentkezését jelentkezésé ét is várjuk. Tel.: 96/207-249

Felszolgál Felszolgálót állót és szakáálót csot felve felveszünk vesz ve szüünk Rajkára a sz Lokomotív étterembe. Érd.: 06-30-234-0137 06-3 06 -330-234-0137 Rugalmas Ruga Ru gaalm lmas munkaidőben gyagyyaa korlott korl ko rlot rl ottt pizza-futárt és diszpéot diisz szpé pé-pé csert felveszünk. Diákok cs Diák ákok ák ok jelentjel e en enttkezését is várjuk! Jelentkezés: Jel elen entk en tkez tk ezés ez é : hétfőtől – szomb szombatig; mbat mb atig at ig; 10 ig 10-18 0-18 óráig a: 06-30-204-7888 06-30 30-2 30 -2004-7888 -2 Gépkocsivezetőt Gépkocsi ive veze z tőt felveszek ze furgonra, nemzetközi fuvarro ozá z sra. Lehet kezdő is! Tel.:: rozásra. 006-30-9871-530 06 6-3 -3300-9871-530 Mosonmagyaróvári Moso Mo son so nmagyaróvári presszó pres esssz szóó szakképzett felszo sz felszolgáló olg l álló nő nőtt kkeres. eres. Érd.: 06-96 96/2 96 /216 /2 16-6 16 -6100 -6 06-96/216-610 – munkaidőben.. Fodrásztanulót Fodrásztan nul ulót ót felveszek, azonnal va vagy gy szeptembertől, költségtérítés költségté térítés é nélkül. Tel.: 006-30-29-59-426 06 -30-29-59-426 Homlokzati H Ho mlok ml o zati hőszigetelésben hőszigetelésbeen jártas járt já rtas rt as festőket festőket felveszek. Érd.: Érd rd.: rd 06-30-262-20-08 06 FFiatal, iatal, gyakorlott ppultos/felulto ul tos/ to s/fe s/ f lszolgáló lányo oka katt ke kkeresünk reesü sünk lányokat Mosonmagyaróvár Mosonmagya yaró ya róvá ró vár környéki vá étterembe, e, jó jó kereseti kereseti lehetőke séggel. Érd.: Érd. d : 96/576-885


16

2014. 2014 4. június júni jú nius ni us 20. 0

Mosonmagyaróvári Szuperinfó 22/25  
Mosonmagyaróvári Szuperinfó 22/25  
Advertisement