Page 1


2

2014. 2014 4. június júni jú nius ni us 6. 6.


2014. 2014 20 14.. június 14 júúni jún ni 6. nius

3


4

ELADÓ Kiemelt K Ki emellt aj em aján ajánlat! ánlat! Óvár frekventált án frekventál áltt ál helyén hely he lyén ly én 100 1000 m2-es, 3 szobás, felújífelúj újjíújíttásra tá srra szoruló s oruló ház 1000 m2-e sz -es es te tellken, sok melléképülettel,, garázsgará ga rázssrá zsal, rengeteg gyümölcsf gyümölcsfával, fáv ával al,, sz al sszinte inte telekáron eladó, Szigetközben Szigetk tköz tk özbbe öz be csaben ládi házcsere lehetőséggel. Érd.: 06-70-262-52-66 06-70-2622 52 25 -66 Óvár és 30 30 km-es km körzetében keresekk lakásokat, laká laká la káso s kaat, telkeket, csaso ládi házakat. ház ázak akatt. Fizetés Fizetés azonnal, kkészpénzben ké szpé sz péénz nzbe benn max. 15 MFt. Érd.: be Érdd.: 06-70-262-52-66 06-7 06 -70-7 0-26 02 22 52-66 Városközpontban V ároosk sközpontban teljesen fel felújított ellúj újítítítot ottt ot családi ház 3 szobás, új tető, tet e ő, nyínyílászárók, víz- villanyvezeték villanyveeze zeté tékk csere, té csere, nagyon jó belső elosztás elosztással, ássa ás sall, igényes sa belső kivitelezéssel, 1000 m2-es telken garázzsa garázzsal, sal,, ggázfűtéssel sa ázfűtéssel eladó. Iá: 18,9 MFt. Ér Érd Érd.: d.: 06 06-70-262-52-66 Halásziban Halászib ban an 3 szobás, szob sz obáás, két utcafronob tos, s,, teljesen tel elje jese je senn felújított családi ház se 5000 m2-e 50 -ess telken te te (új tető, nyílássszáró), záró zá ró),), betonfödémes ró bet e onfödémes ráépítési lehelehe he-he ttőséggel, tő őséégggel e , kedvező áron eladó. eladóó. Érd.: Érd. Ér d.:: d. 06-70-262-52-66 Darnózselin 3 szobás, szobáss, ve vegy vegyes-tügyes-tügy zelésű, jó állapotú családi cssal a ádi ház 320 m2-es telken, szenzáci9,9 MFt-ért MFt-ért eladó. Érd.: ós áron; 9,9 06-70-262-52-66 06-70-26 62--52-666

2014. június 6.

Alka Alkalmi kalm lmii vé lm véte vétel! tel!l!l Halásziban 3 szote bás, bás bá s, gázfűtéses, gáz ázfű fűtéses, jó állapotú csaláfű csa salá sa l di ház ház 500 500 m2-es telken garázzsal, garázzs zsal zs sal al, frekventált frek fr ekvve ek ve ventált helyen, nagyon kedveked edve veve ző áron; áron; 14,2 MFt-ért eladó. ellad adó. ó. Érd.: Érd.: 06-70-262-52-66 Szenzációs ajánlat! t!! Ó Óvár vár belvárová sában 120 m2-es, 3 szobás családi ház (19 (1980), 980), a ház 1/3 alatt pincével, hatalmas hatal alma al mass hosszú ma h sszú utcafronttal, 3 ho bejárási bejárá ási s lehetőséggel, leehhettős őség é gel, 1200 m2-es vízkapcsolatos vízkap appcsol cssol olat atos at os telken, ami beépíthető, hető he tő,, kedvező tő kedv ke d ező áron eladó. Érd.: dv Ér Ér 06-70-262-52-66 06-7 06 - 0-26 262-52-66 26 Mosonszolnok Moso Mo sonszolnok egyik csendes so cssen endde de des utcájában, két utcafrontos, utcafrontos os,, 3 szoos szobás, gáz + vegyes-tüzelésű vegyes-tüüze zelé lésű lé sű családi ház új nyílászárókkal, nyílászárókk kkal kk al, a ház haral mada alatt pincével, 1500 150 500 m2-es telken, Bom Bomba mba áron, 12 MFt-ért eladó. Érd.: 06 06-70-262-52-66 6-7 -700-26 0262-52-66 26 Levélen Levéle len le en újépítésű, újép új építés ép éssű, kétszintes családi ház, há áz, z, szintenként szi zint nten nt ennké kénnt fürdővel, az egész hházz alatt há alat al attt pincével, at p ncével, dupla garázzsal, pi garázzzsa s l, vegy ve gyes-tü gy tüzeléssel, 2000 m2-ess teltelvegyes-tüzeléssel, ken, ke n, frekventált frekventált helyen eladó, ó, óvári óvá váriri lakáscsere beszámítással. beszámítással all. Iá: Iá 18,9 1 ,9 18 MFt. Érd.: 06-70-262-5 06-70-262-52-66 -52-5 2-66 266 Máriakálnokon a Na Nagypresszó mögötti összközműves üres építési 1250 telek, 125 250 m2 eladó. Ár: 6.900.000 25 Ft. Tel.: 06 06-7 06-70-331-2647 -70-7 0-331-2647 0-

Várallyai Vára Vá rallllllya ra yaii utcában ya utcá ut cában 680 m2-es 2 lakásos so os ház ház építésére is alkalmas alkalmaas telek, t leek, te k vvégében vé géében összkomfortos kis házzal házz há zzal zz a al eladó. ela el adó. Érd.: 06-20-365-303 06-20-365-3035 0355 03 Mosonmagyaróváron a Hubertus utcában, 2003-ban épült téglaépítésű társasházban eladó egy I. emeleti 40 m2-es, 2 szobás lakás, erkéllyel, saját zárt parkolóval. Fix ár: 10,8 MFt. Érd.: 06-20-329-6564 Eladó Elad adóó a Du ad Duna na lakóparkban egy 85 m2-e -es, s egyedi s, egy gy gyedi kialakítású kertes es ikerház. ik kerrhá házz. z. Érd.: 06-70-454-537 06-70-454-5370 3770 Mosonmagyaróváron az Erkel Ferenc utcában eladó egy VII. emeleti, 53 m2-es, 2 szobás, erkélyes, szigetelt, fűtéskorszerűsített lakás. Fix ár: 8,8 MFt. Érd.: 06-20-329-6564 4 szob szobás obbás lakás lak a ás a Terv utcában, sürgősen gőse en eladó. eladdó. Érd.: Érd.: 06-20-47-06-522 Mosonmagyaróváron, Mo oso sonm nmag nm agyyaróváron, Akác utcáag bann 100 ba 100 m2-es családi ház, tulajdotul u ajdo ul dodo nnostól no sttól eladó. Ár: 18.800.000 Ft. Ft. Érd.: Érd.:: 06-20-4970-822 06 Mosonmagyaróváron, n, közponkö ti helyen eladó felújított, felúújíjíto tott to tt,, 55 tt 5 m2-es, kétszobás, második másod odik od ik emeleti, emeleti, szigetelt, bútorozott téglalakás. téglalakás. Nagy beépített szekrények, kaputelefon, saját pince, pinc pi nce, nc e erkély. Ár: 11,5 MFt. e, Érd.: Érd. d..: 06 06-3006-30-869-0961 0--869-0961

Jánossomorján Jáno Já n ss no ssoom omorján a Fő úton üz üzletzleethelyiség hely he lyis ly iisség eladó. Iá: 6 MFt. MF Érd.: Érdd.:: 0043/699-17065217 00 043/699-17065217 Mosonmagyaróváron, Mosonmagyaróváro on, MajorokMajoro rokro k kban 70 m2-es családi cssal alád ádii ház, ád ház, telekhá kel, melléképülettel melléképü p le pü lett ttel tt el eladó. Érd.: el 06-30-539-7074 06-30-539-70 074 Mosonmagyaróváron 12 lakásos társasházban társ rsas rs asshá h zban (Szekeres R. u.4.) 1. emeleti em mel e etti 59 59 m2-es lakás, 6 m2-es eerkéllyel er kéllllllye ké y l el ye eeladó. adó. Ár: 14,9 MFt. Tel.:: 06-20-464-7587 06-2 06 - 0-2 0 46 464-7587 6 (Sari Bau Kft.) Kft ft.).) 06-20-966-1750 06-2 06 -20-2 0 966-1750 (Orientikk KKft.) f .) ft Eladó Mosonmagyaró Mosonmagyaróváron óvá váro ronn egy ro egy 137 m2-es, teljesen felújított, feelú lújíjíjíto tott to tt, szigett szig igeeig telt családi ház, 100 1000 m2-es melléképülettel, 10000 m2-e -ess telken. Érd.: 06-70-454-5370 06-70-454-53 370 Malomdűlőben 726 m2-es vízpart közeli kö öze zelilii ttelek e ek közművekkel eladó. Érd.: el 06-30-314-0679 06-3 06 -30-31 -3 31431 4 0679 55 m2-e 55 -ess városközponti, szigetelt,, 2 sz szob o a-hallos, felújítottt ppanellaannel ellaella laa szoba-hallos, káss erkéllyel, 4 emeletes tömbben, ká tömb tö mbbe mb ben, be 2. emeleten, saját fűtéssel, fűtés ésse és sell,l, hideg se hid ideg eg és meleg vízórávall eladó ela ladó dó MosonMoson o magyaróváron. Iá: Iáá: 11,5 11,55 MFt. Érd.: 06-20-4123-749 06-20-4123-7 749 Eladó Jánossomorján egy néhány éves, 170 m2-es családi ház, dupla garázzsal gar aráz ázzsal 24 MFt-ért. Érd.: áz 06-70-454-5370 06-7 06 -70-45 -7 4554-5370 454

Várbalogon Várb Vá rbal rb alogon teljesen felújított társasal társ tá rsas rs as-as házi lakás, azonnal beköltözhetően há beekö költöz özhhe öz hető tően en 06-30-478-2873 eeladó. el adó. Érd.: 06-30-478 8-2 -287 8733 87 A szabad strandtól óll 80 80 m-re m ree DunamDun u aszigeten, most éépülő pülő pü lő llakóparkban, akóparkban, egyedi gázfűtéses, gázzfű fűté tése tése té sess, kulcsrakész házak leköthetők, leköth thet th etők et ők, szenzációs áron, ők 800 m2-es telekkel. Várható átadás ooktóber ok tóber 30.. Ár: 70.000.- EUR. Érd.:: 06-2 06 -20-2 0-329-6564 006-20-329-6564 Mosonmagyaróváron Moso Mo s nm so nmagyaróváron családi ház, házz, há 55,5 ,5 szobás, szobás, zöldövezeti, 5788 m2-e sz -ess telken, telk te l en, nagy garázzsal al eladó. elaadó. Ár: Ár: 19,6 MFt. Érd.: +36-30 +36-30-9459-113 300-9 -945 45945 9-11 91 3 11 családi Hegyeshalomban n cs csal alád al ádi ház, ád hááz, z kétszintes, alápincézett, alápinc nccéz ézet ettt,t, 120 m2 alapet területű, 9600 m2-e -ess telken eladó. Ár: 15,5 MFt. Ér Érd.: rd. d.:: 000-36-30-9459-113 0-36-30-9459-113 Bezenyén családi ház, kétszintes, 198 tes, te 198 m2 lakterű, garázzsal, tel-jes infrastruktúrával, je infr in nfr frastruktúrával, 978 m2-e -es es telk te telken elk lken en eladó. eladó. Ár: 24,8 MFt. Tel.: Te 000-36-30-9459-113 0-36-30-9459-113 Örökölt Ö Ör rökölt vagy régi ingatlan ingatlanát anát an át ééss in iingógóóságait, hagyatékát akarja aka karjrjrjaa felszámolka fels fe lszá ls zám zá molni, eladni, hívjon szakértőt, sza zaké kért ké rtőőt, értékelrt érrté té tékeltesse fel. Tel.:: 000-36-30-9459-113 0-36 036-30-9459-113 36 Mosonmagyaróváron Mosonmag gya yaró róvá ró v ron családi ház 125 m2, összk összkomfortos, komfortos, jó állapotú, Ostermayer utcában 585 m2-es telken telk te lken lk en eladó. Ár: 16,8 MFt. Tel.:: 00-36-30-9459-113 00-3600 6-330-9459-113 6-


2014. június 6. Építési telek közel a vasútállomásvaasú sútá tállllllom tá omáshoz eladó. Érd.: 06-70-4 -454 -4 54-53-73 54 06-70-454-53-73 Jánossomorján családi ház 2,5 szobás + vera veranda, and nda, a, 56 56 m2, komfort nélvíz éss villany, villlll any, fűtés: kályvi küli, csak víz ha, 13888 m2-e -ess telk te telken elk lken eladó. Ár: 9,8 MFt.t. ÉÉrd.: rd.:.: 000-36-30-9459-113 rd 0-36 036-30-9459-113 36 Máriakálnok, Mári Má riak ri a álno állno nok k, Kisaranyos-sziKisaranyos-sziigett Duna-parti ge Duna Du n -parti építési telek, 1330 na 13330 m2/d /db db eladó. Ár: 10 MFt. t.. Tel.: Tel el.:.:: 00-36-30-9459-113 Mosonmagyaróváron n so sorh sorház rház 58 rh m2, elő- és utókerttel, 200 2000 m2-es telken, 2 x félszoba + nappali, teraszszal, beépíthető beépítíthe ítthe hető tő tetőtérrel tet e őtérrel eladó. Ár: 15,2 MFt. MFtt. Te Tel. Tel.: l : 00 00-36-30-9459-113 0-3 -36-30-9459-113 Figyelem! Figy yel elem em! em m! Ár Árcs Árcsökkenés! csök cs ökkenés! Halásziök ban, n, jó jó állapotban álla ál lapo la p tban lévő 2 szobás ás családi csal cs alád al ádii ház ád hááz csendes, nyugodt körkörrnyéken nyék ny éken ék en 12,9 MFt-ért eladó, tulajtul ulaj ul aj-aj donostól. Tel.: 06-30-5516-322, 06-30-55166-3 -322 22, 22 06-30-610-6939 Mosonmagyaróváron, n,, részben rész ré szbben felsz újított (műanyag ablak, villany, víz, fűtés), 80 m2-es lakóház melléképülettel, pincével, pincév ével év el, tárolóval, el táro tá r lóval, gondozott udvarral eladó. elaadó d . Iá: Iáá: 11.400.000 Ft. Tel.: 06-2 06-20-417-5620 -20-2 0-41 041741 7-56 75 20 56 Mosonmagyaróvár, Mo osonm mag agyyaróvár, Károly u 74. 4. környékén körn kö rnyé rn yéké yé k n megvételre megvételre garázst kerekerressek. se k. ÉÉrd: rd: 06-30-249-8585 rd Hőszigetelt, fűtéskorszerűs fűtéskorszerűsített, űssíttet ett,t, felújított 55 m2-es panellakás panellak akkás 11 11 MFt06-20-956-5080 ért eladó. Tel.: 06-20-9 956 56--5 -5 -5080 48 m2-es, gázfűtéses, főzőfülkés étkezős lakás laká káss 6 MFt-ért eladó. Tel.: ká 06-20-956-5080 06-20-95 56--5080

5 Dunaszigeten 1135 35 m2-es építési telek eladó 3,55 MFt-ért. MFt-ért. Tel.: 06-30-256-2219 Mosonm mag agya yaróváron a Kórháznál ya Mosonmagyaróváron 54 m2-e -es es udvari udva ud varirii lakás eladó, felújíva tott, akadály-mentesített, a addál ak ályályy me m ntesített, új cserépkályhák, répk ré pkál pk ályh ál yháák, yh ák gáz á az udvarban. Ár: 11 MFt. MFt Ft. Érd.: Ér 06-20-5262-3622 (17 (17 óraa után) ór ut ut Építési telkek eladók Levél belterületén: 200 m2/db - 670 m2/db területűek. Ár: 2 milliótól 4,5 millióig! Beépíthetőség: 30%. Közműellátás, víz, villany, csatorna. Tel.: 06-30-281-0461 Magánszemélytől Magá áns nsze zeméély ze lytő t l 64 m2-es téglalakás garázzsal, gaará r zz zzsa sal,l,l, tárolóval sa tár á olóval eladó. Iá: 8,5 MFt.t. ÉÉrd.: MFt MF rd.:.:: 06-30-367-1462 rd Dunaszigeten Duna Du n szzig ig igeten 1182 m2-es telken telk lken lk en 80 m2-es téliesített nyaraló + ga gará garázs rázs rá zss felett 25 m2-es apartmannal apartmannna nall eladó. elad el adó. Iá: 18,5 MFt. Érd.: 06-3 06-30-256-2219 -3300-25 25625 6 2219 Malomdűlőben gondozott, goond ndoz ozott, felújíoz tott vízparti nyaraló csónaktárolóval, stéggel eladó. elad el a ó. Érd.: 06-30-9463-364 Négylakásos Négylaká káso ká soss tá so ttársasházban rsasházban első emeleti, emelet etii, 3 szoba+nappalis et szo zooba+nappalis lakás garázzsal, gará ga rázz rá zzsa zz sall,l, kertrésszel sa ker ert ésszel eladó. Érd.: ertr 006-70-454-53-73 06 -7700-45 4544-53-73 45 Halászi Halá Ha lász lá s i központjában összközössszk zköz öz-öz műves műv mű ves 1000 m2-es építési építéssi telek tele te lekk a le Duna strandhoz közel eladó. elaadó dó. Érd.: Érd.: 06-30-9366-930 Hegyeshalomban 555 m2-es családi házrész kerttel, garázzsal eladó, gáz- és cserépkályhafűtéssel. cser cs erép er ééppkályhafűtéssel. Érd.: 96/220-164, 96/2200-1164, 06 06-3 06-30-632-2757 - 0-632-2757

Mosonmagyaróvá Mosonmagyaróváron váro vá ron ro n 56 56 m2-es földszinti téglalakás, téglalaká kás, ká s, garázs eladó. Tel.: 06-30-791-3771 Dunához Duná áho hozz közeli 176 m2-es családi ház, házz, remek elrendezéssel, se el,l, dupla dup upla la garázzsal garázzsal eladó. Tel.: 06-70-628-2070 06-7 06 -70-7 0 6228-2070 0Kertkapcsolatos K Ke rtka rt kapcsolatos lakás, gar ka garázzsal ráz ázzs zsal zs al al eladó. elad el a ó. Tel.: 06-30-850-556 06-30-850-5560 5660 Eladó panellakást keresek kerese sekk a ha se hharmarmadik emeletig, vagy lif liftes iffte tess há házban. Tel.: 06-30-850-55600 Éljen kényelmesen családi házban (2 háló + nappali), Jánossomorja központjában pontjá ába bann el elad eladó. a ó. Iá: 13,75 MFt. Érd.: 06-30-378-53-08 06 6-3 -300-37 03 8-553 53 53-08 Hladám Hlad Hl adám ad á byty ám byty v Mosonmagyaróvábyt by ári pre pre svojich svojich Slovenskych klientov. klilien ento en toov. Te +421-948-667-015 Te Tel.: El Eladó lakásokat, házakat házak akkat keresek ker e esek ekk Mosonmagyaróváronn és környékén. környékén. Kőrösi Katalin 0606-30-378-53-08 -30 30-3 -378 -3 78-53-08 78 Malomdűlőben gondozott, go go felújított vízparti nyaraló csónaktárolóval, tároló óva val,l, stéggel eladó. Tel.: 06-30-95-96-764 06-3 300-95-9 -9966-764 Duna-parthoz Du una na-p na-p -par arth ar thooz közel, kétszintes csath ládi lá ádi ház ház parkosított kerttel, kiadható kiiad a haató kkülön-bejáratú kü löönn-be b járatú garzonlakássall eladó. elad el adó. ad ó. ó. Érd.: Érd. Ér d : 06-70-454-53-55 Mosonmagyaróváron n cs csendes, sendes, nyugodt helyen, az óvári óvá v ri városrészben földszinti földszinnti lakás laká akás amerikai ak konyhás nappalival nappalivall és 2 szobával eladó. Iá: 14.390.000 Ft. Érd.: +36-30-758-1367 +36-30 30-7 -758 -7 5 -1367 58

Moson frekve frekventált veent ntál ált részén kitűál ált nő elrendezésű elrendezéésű kétszintes, kétszintes, 130 m2-es téglalakás eladó. Tel.: 06-70-628-2070 06 6-7 - 0-628-2070 Halásziban Ha alá lászzib ibaan a Party csárda mellett le e t építési épí píté téési telek kis házzal eladó.. tési Iá:: 5 MFt. Iá M t. Érd.: 06-70-610-9784, MF 06-70-610-9978 784, 4, 06-70-250-3235 06-7 06 -70-7 0 250-3235 Győrtől 13 km-re, Ürgehegyen Ürgeehe hegy gyen gy en felfel el-újított 40 m2-es ház, hááz, 900 900 m2-e -es es telken eladó 2,8 ,8 MFt-ért. MFt F -ért. Érd.: 06-20-517-27-01 06-20-517-27 7-0 -011 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaró róó róváron 46 m2-es üzlethelyiség parkolóval, frekventált helyen he ely lyen en eeladó. ladó. Érd.: 06-20-924-59-78 la Mosonmagyaróváron Moso Mo sonm so magyaróváron és környékénn családi ké csal cs a ádi házakat, lakásokat al lakások okkatt kere ke rese re s k ügyfeleim részére. részér ére. Érd.: ér Érdd.:: keresek 06-70-454-5370 06 6-70-454-5370 Mosonmagyaróváronn és kkörnyékén örnyék ör ékén ék én keresek eladó ingatlanokat ingatllan anok ookkat és ajánlok eladó ingatlanokat: ingatlan anok an nok okat at:: www.scelta. at hu Érd.: 06-70 06-70-501-9784 0-5 -501 01-9784 01 Mosonmagyaróváron tulajdonostól no ost s óll eladó igényesen kialakított tt 9944 m2-es sorház, saját kerttel, teljes te tel elje j s berendezéssel, berendezéssel, 2 állásoss garázzsal. gará ga rázz rá zzzsa sal. Iá: 23.980.000 Ft. Érd.: Érdd.: Ér d.: 06-20-362-9739 06-2 06 -20-2 0 362-9739 Dunaszigeten vízpar vízparti rti nyaranya yara ra-ra ló, Kárász u. 4. sz. z. alatt ala latt tt eladó. elaadó dó dó. Ár: megegyezéss szerint. sze ze zerint. Tel.: 06-30-312-7427 06-30-312-74 427 Majorokban sz szép, zép ép, csendes környezetben 3 szobás családi ház, 790 m2-e -ess telken, te garázzsal eladó. Tel.: 06-2 06 -20-36 -2 36736 7 1878 06-20-367-1878

SUN lakópa lakóparkban park pa rkba rk bann összközműves ba 710 m2-es építési építítítés ép ééssi telek eladó. Érd.: 06-30-266-4695 Lakást Laká La kást vásárolnék Mosonmagyaró-ká váronn 50 vá 5 m2-ig, készpénzért. Tel.: Tel.l.:: 06-70-278-35-22 06-7 06 -70-7 0-2278-35-22 075 m2-es családi ház Óváron 75 Óvváron on eladó! ela ladó dó!! dó Mosonmagyaróváron, M Mo sonmagyaróváron, Újhelyi Újh jhel elyi el yi Imre yi Imr mrre utcában 500 m2-ess telken, telk te lken lk en,, teljeen teljlete sen felújított, emelt em mel eltt szintű, sziintű, szersz szerkezet-kész, kb kb.. 75 m2-es családi ház eladó. eladó dó.. A ház dó ház régi építésű, de kívül-belül kívül-bellül teljesen teljesen fel lett újítva. Új központi fűtés, műanyag ablakok, kok ko k, hőszigetelt, k, hőszigetelt, frissen színezve, újj tető, tető te tő, új villany tő villany és vízvezeték. 2 nor-máll méretű má mérretű szoba, nappali, konyha, mé konyh yhaa, yh fürdő ffü ürddő és WC egyben. Ár: 16.9 16.900.000 900 00.0 .000 .0 00 Ft. Érdeklődni az alábbi Ft bi telefonszátel e ef efon o szzámon lehet: 06-30-583 06-30-583-2363 3-2 -236 3633 36 Dunakilitin közm közművesített zműv zm űves űv esítettt vízes parti telek, bekerített bek eker ek erítítíteett eladó. Érd.: er 00-43/66-44-010-454 00-43/66-4 444-001 0100100-454 Tetőtér-beépítéses Tetőtér-beép ép épí pítéses ít családi ház eladó Mosonmagyaróváron. Iá: 19 MFt.t. ÉÉrd.: MF rd.: 06-70-549-9936 Mosonmagyaróváron Mosonm Mo nmagyaróváron a Du nm Duna una n lakóparkban lakó la kópa kó parrkban 627 m2-es építési pa éppíttés ésii telek tele te l k aszfaltos utcábann eladó. e addó. el ó Érd.: Érd rd.:.: 006-20-222-0474 6-20-222-0474 Felújításra szorulóó ikerház iker ik erhhá er há garázsház gará ga rázsrá zsal, melléképület melléképületekkel, tek ekke kel, kis kerttel jó kel ke áron eladó. Ér Érd.: rd. d : 06 06-70-454-53-55 Ásványrárón Ásványráró róón 300 3 0 m2-es kocsma 30 120 m2-es pincével eladó (18 MFt), vagy vva agy kiadó (60.000 Ft/hó). Érd.:: 06-20-5827-313 06-2 06 -20-2 0-58 05 27-313


6 Mosonmagyaróváron, n, a Ró R Rókakadombon 2000 m2-es kertművelékert ke rtművelért sű külterület, 30 m2-es alápincézett házzal eladó. elaadó d . Villany nincs. Érd.: 06-20-470-3176 06-20-4700-31 03176 31 76 Eladó Mo Moso Mosonmagyaróváron onm nmag agyyaróváron csaláag di hház, áz,, üz áz üzle üzlethelységekkel, leth le thellyséégekkel, garázzsal. th ÉÉrd.: Ér d.:: 06 d. 06-70-454-5370 6-7 -700-4454-5370 0Igényes Igén Ig énye én yess lakás 3 szoba+napye szoba+na naappalis terasszal eladó. Érd.: Érd rd.:.: 06-70-454-53-55 Halászin csendes, frekventált frekvven entá táltlt helyen tá 700 m2-es építési telekk eladó. Iá: 4.300.000 Ft. Érd.: 06-20-2040-337 Mosonmagyaróvár és környékén keresünk eladó ingatlanokat. Böröck Ingatlanforgalmazó Kft. Tel.: 06-30-476-6219 Mosonmagyaróváron, Moso Mo sonm so n ag agyaróváron, közpon központi nti hhelyen he lyyen 1300 1300 m2-es telek kis házzal háázz zzal al eladó. Társasház építésére iss alkalalka al kalkal ka mas. Érd.: 06-70-454-537 06-70-454-5370 370 37 70 KIADÓ MUNKÁSSZÁLLÁS! Tel.: 06-30-594-62-26 06-30-5944--62 62-2 -226 Erkel Fe Ferenc ere rennc nc út út 10. 1 . szám alat10 ti irodaházban irodaahá házb zban zb an 19 19 m2-es irodák kiadók, kiad addók adók ók, valamint vala va lami la m nt termek rendezvérendezvéények ny ek lebonyolítására leb e onnyolítására bérbe vehetők. vehetőkk. Tel.: Tel Te l.: 06 l.: 06-3 06-30-495-15-65 - 0-495-15-65 Mosonmagyaróváron igén igényesen nye yese seen kialakított munkásszállá munkásszállás ás ké kétá kétágyas tággyas tá szobákkal, mosási és főzési főz őzés ésii lehetőés lehetőséggel, korlátlan internet-használatinternett-használath tal, biztonságos parkolással kiadó. Érd.: 06-2006-20-9279-023 0-92 09279 92 79-023 79

2014. június 6. Mosonmagyaróváro Mosonmagyaróváron, ron, ro on, forgalmas helyen üzlethelyiség üzlethely lyyis iség ég akár boltnak, vagy irodának kiadó. Érd.: 06-20-92-79-023 06-20-92 92-79-023 92 Raktár kiadó kiaddó Mosonmagyaróváron a vasútállomásnál vasú sútá tálllom tá omásnál 160 és 180 m2, me mego megosztva goszttva is bérelhető. Járőrgo központba közpon kö ontb on tbaa kötött riasztó, rámtb rámm pa,, igény pa iggény esetén iroda, internettel, internnet ette tel,l, te targonca. ta arg rgonca. Ár: 600 Ft/m2/h /hó. hó. Érd.: Érd rd.: 06-30-916-8737 Osztrák határtól 2 km-re km--re panzióban szobák és apartm apartmanok tmaanok kiadók tm munkásbrigádoknak is. Tel.: 06-70-249-3626 06-70-24 24924 9 36 3 26 Mosonmagyaróváron Mosonm nmaag nm agyaaró róvá v ron munkabrigádok ré rész részére szér éree 4, 5, ér 5, 6, 10 fős komplett le ett lakások lak akás ások ás o mindennel felszerelve felszerel e ve kiadók. kiad ki a ókk. Ér Érd Érd.: d.: 06-20-92-79-0233 Mosonmagyaróváron Moso Mo sonmagyaróváron családi so család áddi házházz nál ná ál berendezett különálló 1 szobás, szob sz obáás, ob összkomfortos lakás,, 1 fő fő részérészére kiadó. Tel.: 06-70-520-89-74, 06-7 -7700-52 520-89-74, 52 96/206-983 Moson kö kközponti zponti részén szépen felújított üzlethelyiség üzzle üzle leth thel th elyi el y ség kiadó, fizetési könnyítéssel. könnyí yíté yí téss té ssel ss e . Ér Érd Érd.: d.: 06-70-33-12-646 Mosonmagyaróváron Moso Mo sonm so nmag nm ag gya yaróváron Termáltól 22000 m-re 20 m-re családi házban kerttel, kert rtte rt t l, te külön-bejárattal, külö kü löönn be b járattal, teljesen berendeberen ennde ende dezett ze ett 1 szoba, fürdő, WC, mini minni konykonny ko nyhás lakás kiadó. Ár: 60.000 60.00 0000 Ft 00 Ft + rezsi. Érd.: 06-30-276 06-30-276-4432 6-4 -443 4322 43 Kórház utcában, forgalmas, forrga galm lmas, kirakalm tos 22-44 m2-es helyiségek üzletnek, irodának, iroodá d nak, parkolóval kiadók. Érd.: 06 06-20-9596-202 6-2 -200-95 0-95 9596 9 -202

80 m2-es, 2 szobáss te tető tetőtéri tőté tő térri lakás júlité us 1-jétől kiadó. Ár Ár:: 90 90.000 .000 0 Ft + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 06-30-400-1465 Mosonmagyaróvár Moso onm nmag a yaróvár ag belvárosában garzonlakás garzzon ga onla l kás hosszú távra, igényes igén ényees személynek én szem sz emélynek kiadó. Érd.: em 06-20-512-18-34 06-2 06 -20-2 0-51 05112-18-34 Különálló Kü ülö löná nálló épület 2 diák részére ná rész ré szér sz éree ér kiadó kiad ki a ó Mosonmagyaróváron. Mosonmagyaróvároon. Érd.: Érd rd.:.: 006-20-2685-555 6-20-2685-555 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróvá áro ron n 3 szobás, újszerű lakás igényesnek iggén énye yessnek kiadó. ye Érd.: 06-70-249-36 06-70-249-3626 36626 Családi Család á i háznál 3-4 férfi dolgoád zó részére rés észé zére zé re szállás kiadó. Érd.: 06-30-9973-105 06-3 -30-3 0 99 09 733-105 -1 Mosonban, Moso Mo sonb so nban nb an, csendes helyen csaan csaaládi lá ádi ház ház hosszú távra kiadó. kiaddó. Tel.: Tel el.: el 006-30-302-5388, 06 06-3 6 30-302-5388, 06-30-8907-639 06-30-89907 07-6 -639 -6 39 Családi C Cs saládi háznál munkabrigádok munnka kabr brig br igád ig á okk részére (6 fő) szállás ás kiadó. kia iadóó. Érd.: 06-20-420-4090 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróvá váro vá r n ro családi háznál különálló, összkomfortos lakrész laakr k és észz 2 fő részére kiadó. Tel.: 06-20-318-28-16 06-200-331808-28 82 -16 28 Malomszer Ma alo loms msze zerr üüzletházban ze zletházban 20 m2-es üzlethelyiség üzle üz leth le eth thel e yiség irodának, üzletüzleetnek. k Szolgáltatásnak Szolgáltatásnak kiadó. kiadóó. Tel.: Tel.l.: Te l.: 06-20-9461-008 06 Mosonmagyaróváron M osonmagyaróváron n apartman kiadó. 400 EUR UR + rezsi. rez e si. Tel.: 06-70-364-89055 Levélen 2-3 ágyas szobák, saját fürdőkkel kiadók. Tel.: 06-20-318-28-16 06-200-31 031831 8-28 82 -16

Balatonalmáddin na Balatonalmádin nagy gy nyaraló (családi ház) akár 110-12 0-12 012 főnek is kiadó. 12 Érd.: 06-30-871-23-60 Fodrásznak hely olcsón kiadó Mosonmagyaróváron, frekventált helyen, 10.000 Ft/hó. Érd.: 06-30-276-4432 10 m2-es üzlethelység kiadó kia iadó dó vagy vag a y eladó a Magyar utcán, Óv Óvár Óváron. áron ár on.. Te on Tel. Tel.: l.l.:: 06-20-223-5815 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaró óvá váro ron ro n 2 szobás, igényesen felújí felújított jíjíto tott to tt lakás lak a ás kiadó hoszszú távra. Ár: 80.000 80. 0 000 00 Ft + 3 havi kau00 ció. Tel.: 06-70-420-1248 Mosonmagyaróváron, Mo oso sonm nmag nm a yaróváron, Lajta lakóparkban park pa rkba rk b n igényes igén ig gé yes garzonlakás bútorrozatlan, ro zatltltlan za an,, erkéllyel, zárt parkolóvall an kiadó. kiad ki adó. ad ó 2 hó kaució szükség szükséges. égess. Te ég Tel Tel.: l.: l.: 06-70-235-65-15 06 6-70-235-65-15 Mosonmagyaróváron n cs csal családi alád alád al á i ház ház alsó szintjén különálló különállllló lakrész lakr la krész kiadó kré kr Tel.: 06-20-3588-341 1 fő részére. Tel. l..: 06 06-2 -200-3588-341 -2 Munkásszállás! Munkásszállá ás! Tel.: 06-30-594-6226 Masszőr, Ma ass ssző zőr, fodrász-vállalkozónak ző bejáratott bejá be jáárato toott üzletben, vendégkörre he re rel hely lyy kiadó kiadó a Termálnál. Tel.:: 06-30-645-6421 0606 -30-6645-6421 Mosonmagyaróváron, Moso Mo s nmagyaróváron, a Ma Magy Magyar gyar gy utcán helyiség irodának, irodána nak, na k, üzletüzl zlet et-et nek kiadó. Tel.: 96/211-580, 96/ 6/21 2 1-58 21 5880, 06-30-394-02-477 Városközpontban Városközpont nttba ban n üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-20 06-20-33-25-113 20-33-25-113 20 Autómosó Au utó t mosó bérbe adó (eladó) Jánossomorján. so omo morj rján rj án.. Tel.: 06-20-9178-396 án

289 m2 alapt alapterületű, ptter pter erül ület ület ül etű, ű kétszintes ipari ingatlan kia kiadó adó M Mosonmagyaróváron. osonmagyaróváron. Tel.: 06-70-229-8134 H Ha alá lászi központjában fiatal párnakk lá Halászi albérlet al bérl bé érllet kiadó. Tel.: 06-20-355-72922 BEACH BEAC BE ACH AC H lakóparkban 2 szoszzo bbáss lakás konyhával, nappalival, bá napppa palililiva val,l, va 12 m2-es terasszal kiadó. kiad kiad ki adó. ó. Érd.: Érd rdd.: 06-30-712-74-07 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróvá váro vá ronn a sétálóó utcáro ban 30 m2-ess üzlethelyiség üzle üz leth le thelyiség kiadó. th Érd.: 06-3006-30-9590-138 0--95 9590 90-138 90 Szoba kiadóó berendezett, gázfűtéses, ffű űtéses, kertes házban 1 max.. 2, kizárólag kizárólag nemdohányzó, megbízható m megb me e bíz ízható személynek. Tel.: Tel el.: el 06-20-223-5815 06-2 06 -20-2 0-223-5815 0Mosonmagyaróváron M Mo osonmagyaróváron n 2 szob szobás obás ob ás családi ház kiadó. Érd.:: 06-30-217066-30 30-2 30 -2177-2 1046 (esti órákban)) Mosonmagyaróváron Mosonmagyaró róóvá váro ron családi házro ban szoba-konyha, szobaa ko kony nyha ny ha, dolgozóknak ha kiadó. Tel.: 006-30-979-55-92 6-30 63 -979-55-92 Kiadó garzont keresek sürgősen; Mofém Mofé Mo fém telepen vagy a Lajta lakó-fé pparkban. pa rkkba ban. n Tel.: 06-70-322-4622 Jánossomorján Jáno Já noss no ssomorján 32 m2-es emess em mee le eti irodahelyiség kiadó. kia i dóó. Érd.: Érd. Ér d.:: d. leti 006-20-9178-396 06 6-20-9178-396 Apartmanok kiadók ók MosonmaMos oson onm on magyaróváron éss HegyeshalomHeggyeshalomHe ban, igényess 1-2 1-2 fő fő részére. Tel.: 06-70-202-7055 06-70-202-70 7055 55 Igényes munkásszálló! 2 ágyas szobbák, bá k, külön fürdő, WC, TV, internettel.. Érd.: Érd. Ér d : 06 006-20-982-7278 -20-982-7278


2014. 2014 20 14.. június 14 júúni jún ni 6. nius

7


8

2014. 2014 4. június júni jú nius ni us 6. 6.


2014. 2014 20 14.. június 14 júúni jún ni 6. nius

9


10

Apró TÁRSKERESÉS Feltűnően Felt Fe ltűn lt űnőe űn ő n csinos hölgy igényess úr őe úr sszerelme, zerel elm el me, szabadidőpartnere lenne! lenn le nne! nn e! Tel.: 06-90/825-100 (8/s)) Egyedülálló, elvált, magányos? Elmúlt már 30-40-50? Ismerkedne, de nincs hol, kivel? Keressen bizalommal bennünket: Nem Adom fel Társkeresés 06-20/4114325, 06-20/411-4527 47 éves éves fiatalember ata t lember komoly kapp csolat csol cs olat ol at céljából cél éljá jából megismerkednee já korb ko rban rb an hozzá hozzá illő hölgyekkel. Tel.: Tel.l.l.:: Te korban 006-30-550-5436 06 -330-550-5436 JÁRMŰ Nagyméretű utánfutóó folyamatofol olyyamatosan bérelhető, Mosonmagyaróvár, Károly u. 34 34/B. 4/B / . (Víztoronynál). Tel.: +36-30-93-90-169 +36-30-933-90 390-1 90 -169 -1 6 Személyautó bérelhető kilométer megkötés nélkül. Tel.: 06-70-671-3424 Készpénz Kész Ké szpé sz pénz pé n azonnal! AutófelváAutófellvá vá-ssárlás árlás áss megkötés nélkül. Tel.: Tel.l.l.:: Te 06-20-975-8452 Készpénzes autófelvásárlás kortól, állapottól függetlenül. Kérésre házhoz megyünk. Érd.: 06-70-671-3424 15”-os alufelni, a uf al ufel e ni, 2000 el 20 km-t futott Michelinn gumikkal gum umik ikka ik kal (195x65xR15) ka eladó. elad addó. Irányár: Irá rány nyár ny á : 100.000 Ft. Érdekk lődni: lődn lő dni:i: 006-20-211-4352 dn 6-20 20-211-4352 20 Autók Autó Au tókk át tó át átvétele bontásra, teljess körű körű ügyintézéssel. Érd.: 06-20-94-7706-20-9944-77 7777 018, 96/252-485

2014. 2014 4. június júni jú nius ni us 6. 6.

Eladásra szánt gépj gépjárművét pjár pj ármű ár művvét mű vé készpénzért megvásárolom, megvásár árol ár olom, korol tól, állapottól függetlenül. Tel.: 06-70-394-88-52 06-70-39 39439 4 88 8 -52 Készpénzes autófelvásárlás, függetlenül. kortól-állapottól Kérésre házhoz megyünk. Érd.: 06-70-671-2966 Ponyvás Pony Po nyvá ny v s utánfutó bérelhető, bérelhetőő, 3500 3500 Ft/nap. Ft/n / ap. Érd.: 06-20-2603 06-20-2603-603 3-6 -603 03 Külföldről behozott járművek forgalomba helyezését vállaljuk teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 06-70-671-2966 Személygépkocsi Személyg ygép yg épko ép kocs ko c i bérelhető kaució és km-megkötés kmm-me mm-me megk g öttés nélkül. 4.000 Ft/ gk nap. na ap. TTel.: el.:.:: 006-70-394-88-52 el 6-770 70-394-88-52 www.mikrofl w ww ww. w mi m kroflexum.hu – állapotállaapoott felm fe lmér lm é és és eredetiség vizsgálat vizsg sgál sg álat ál at felmérés minden min mi nd gépjármű kategóriára. nden nd kategóriár ára. ár a. Érd.: Érd rd.: 06-30-585-85-85, 96/20 96/206-912 20620 6-91 6912 TZ-4K-14B kistraktor or ttörzskönyvvel, örzs ör zskkönyvvel, zs friss műszakival, megkímélt meeggkkímélt állapotban, ekével eladó, Újrónafőn. Ár: 750.0000 Ft Ft.. Ér ÉÉrd.: d.: 06-20-589-3055 Simson on Star St m motorkerékpár otorkerékpár Mosonot magyaróváron magy yaróv aróv óvár áron ár on megkímélt állapotban, ban ba n, kevés n, kev e és é kilométerrel eladó.. Iá: 85.000 85.0 85 . 000 FFt.t. Érd.: 06-70-375-815 06-70-375-8156 56 Mercedes Merc Me rcedes Benz B180, 2005rc 200 0055 5ös, 158.000 km-rel, dízel, dííze zel,l, nemnemdohányzó hölgy tulajdonostól, tul ulaj ajdo aj donostól, do nagyon szép állapotban állapotb tbban eladó. tban ellaadó. Érd.: 06-20-9617-663 Eladó 222 éves Maruti 800 SB gépjármű, érvényes érv rvén énye én yes műszakival. Tel.: ye 96/213-453, 96/213 133-453 13-4 453 5 , 06 06-2 06-20-580-6016 - 0-580-6016 SZOLGÁLTATÁS Redőnyök, Redő Re őny nyök ök, reluxák, szalagfüggöök szalagfügggö gö-nyök, nyök ny ök,, napellenzők, szúnyoghálók, ök szúnyogghá háló lók, ló k, párkányok, pá árk rk rkányok, harmonikaajtók harmonikaajtó tókk stb., tó stbb., st kedvezménnyel, garanciával, garan annci ciáv ávaal, 10 áv napos szállítási határidővel határ árid ár időv id ővel őv el moson-

magyaróvári szakembertől! szak akem ak embe em bertől! Kérbe jen ingyenes árajánlatot! árajá jánl já nlatot! Vidéken is. Tel.: +36-30-2350-927 Horváth AAttila t ililaa tt Készpénzfi Kész szpé sz pénzfi pé fizetés ze azonnal! Napi legmagasabb ma aga gasa sabb sa bb áron! áron! Arany-ékszerre, ezüsttárgyakra, ezüs ez üstt üs ttár tt á gyakra, régiségekre, e,, festfesstményekre, mé ény nyek ekre, egyes műszaki cikkekek cikk ci kkek kk ek-ek re.. Arany-ékszerek árusítása re árusítá táása kedked ed-vvező ező áron. Régi képcsarnoki képcsaarn rnok okii képeok képeket, hagyatékot vásárolok. vásááro rolo look. Ingyenes értékbecslés. Zálogház Záálo logh gház gh áz (Kisalföld Áruház mellett). TTel.: el.:.:: 96/215-808 el Költöztetést és egyéb fuvarozást vállalok. Hajtó Ferenc teherfuvarozó. Érd.: 96/217-015, 06-30-94-78-414 Redőny-akciók Redő Re dőny dő ny-akciók 55-85%-os ár ny áárakon. akon on. on Reluxa, R Re luuxa xa, szalagfüggöny, napellennap appel elle lenle nzők, ző k harmonikaajtók, szúnyoghálók. szúny nyyog nyog oghá háló há lók. ló k. k. 006-96/448-390; 6-96/448-390; 06-30 06-30-9942-258 0-9 -994 94294 2-258 2Dugulás elhárításs azonnal, azon az onnal, bonon tás nélkül, garanciával, gara raanc nciá iáával, modern iáv technológiával, hétvégén héétvégén is! Tel.: 06-20-426-02-22 06-200 426-02-22 Ausztriában Ausz ztr triá iába iá bann dolgozók figyelem! Telba jess körű körű adó adóó visszaigénylés, visszaigénylés, útiköltségg támogatást, sé támo tá mooga gattást, családi pótlék éss GYES GY YES ügyintézés, ügyintézés, kedvezményes kedvezm mén é ye yes ár Mosonmagyaróvár áron. ár Mosonmagyaróvár és környékör örny nyény éke: Tel.: 06-20-283-21366 ke

MINDIG TV: 7 magyar magy ma gyar gy a csatorna egyar szeri kiépítési dí díjé díjért. jért jé r . MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési díj + 1450 Ft/ hóó 17 17 csatorna, c atorna, 30 csatorna 2450 cs Ft/hó. Ft/h /hhó. 8 osztrák osz s trák és 6 szlovák csatorna torn to na vétele v te vé tele is megoldható. Tel.:: 06-30-526-1558 06-3 06 -300 526-1558 52 Ausztriai hivatalos és magánügyek intézése (családi pótlék, adóbevallás, bankügyek…) vállaljuk. Érd.: 06-30-423-3144, ugyintezesnemetul@gmail.com DONATELLA Gyorsvarroda! Gyorsvarroda! NadGy Gyo rág-szoknyafelhajtás, rágg szoknyafelhajtás, zipzárcsere, szűkítés-bővítés, sz zűk űkítítítés és-bővítés, kisebb javítások és 1 ór órán á bbelül. elül. Egyéb átalakításokat el rrövid rö rövi ö id határidővel hatá ha tárridővel vállalunk, kedvez-tá ményes mény mé n es áron! Malomszer Üzletház, ny Üzlet ethá et ház, há z, középsor közé kö özé zépsor sor; Bőr – Szőrme Szőrrme Butik But u ikk mellett. Tel.: 06-30-678 06-30-678-4227 8-4 -422 2277 22 Manikűrt (klasszikus, - francia, japán) vállalok. Házhoz is megyek! Kedvező ár! Tel.: 06-30-268-7808 Számítógép szerelés, adatmentés, vírusirtás víru ruusirtás gyorsan és olcsón. Hétvégén gé én is hhívjon! ívjo ív j n! Tel.: 06-30-526-1558 Parketták P Pa ark rket rk e táák rakása, javítása, fel-újítása, újít új ítítás ásaa, lambériázás, ás lambériázás, gipszkartogipszkar arrto to-nozás, nozá no zás, zá s kerti faházak, szerszámszer sz e sz száám ámámtárolók tá áro rolók és bútorok készítése. készííté tése se. Tel.: se Tel.l: Te 06-20-492-2142

Régi kapuk, kapuuk, kerítések ker e ítítések ít felújítása, újak készítése, készíté téése tése se, lakatos munkák, költségkímélő megoldások. Érd.: +36-20-97-58-521 +36+3 6 20-97-58-521 Manikűrözést, paraffinos kézápolást, gél-lakozást vállalok. Házhoz is megyek! Kedvező ár! Tel.: 06-30-268-7808 REDŐNYJÁRAT indu indul ul a me megy megye gyee m gy mininden településére! településéree! Szombatonként Szom Sz ombatonként om Mosonmagyaróvárra Mosonmagya aró róvá várr vá rraa és környékérr re! Redőnyök, Redőnyyök ök,, szúnyoghálók sz 10 – ENGEDMÉNNYEL! 20 % ENGED ED DMÉNNYEL! Hőszigetelt alumínium redőnyök, szúnyoghálók, háló há lók, ló k, reluxák, szalagfüggönyök, k, k,, nnapellenzők, na nape a ellllen enzők, pliszék, roletták….. en roletták…. …... … Kérj Ké rjen rj en ingyenes ingyenes helyszíni árajánáraján ánán Kérjen latot! Minőségi árnyékolót 43 la 43 éves éves megbízható m me gbízható cégtől. HÉRICS HÉR ÉRIC ÉR ICS IC S LÁSZL SZZLÁ LÓ, Kapuvár, Pozsonyi Pozsony nyi ny yi u. u. 90. 90. 0. Tel.: Tel e .: 96/242-655, 06-30-204-0-205, 066-3 -300-20 0204-020 0-205, 00-2 www.rolo96redony.extra.hu www.rolo96redo dony do nyy.e .extra.hu Redőnyök,, szúnyoghálók, szún sz únyyoghálók, árnyéún kolók teljes választéka vál á asztéka 10 – 20 % engedménnyel, redőnyjavítás. Tel.: 96/245-064 96/2 96 /245 /2 4 -064 MA Y Gy MARY MA G Gyorsvarroda orsvarroda nadrágfelhajnadrágfelhaajj táss zipzárcsere tá zipz zi pzárcsere 1 órán belül, egyéb pz eggyé yébb átalakításokat rövid határidővel át hattár á iddőv ővel el vállalunk. Érd.: 06-70-358-8080 vá 06-700-3 -358 58-8 58 -80880 -8 (Malomszer üzletház) z))


2014. 2014 20 14.. június 14 júúni jún ni 6. nius

Kádfényezés beép beépített pítítet ett állaet ett potban, garanciával. garanciávaal. Érd.: +36-20-92-62-060 3D-s műszempilla hosszabbítás, manikűr, pedikűr, műköröm-építés. Kozmetika - gyantázási akció! Csülök csárda mellett. Tel.: 06-70-576-0533 Fakivágás, Faki Fa kivá ki vág vá gás, elhanyagolt kertek,, teltelkek rendbetétele, bozótirtás. bozótirtáss. Tel.: Tel.l.l: Te 06-70-375-8033 Bogyai Zs Zsol Zsolt ot ol Tűzifa értékesítés a Kisalföld Kiisa salflföl lfföl öldd Erdőgazdaság mosonmagyaróvári mosonmagyaróóvári telepén, a kor korábbiakhoz oráb or á biakhoz hasonlóan, (igény szerint szeri rint ri nt 25 25 cm, c , 33 cm, 40-50 cm cm hosszban). hossz szba sz ban) ba n . Akác: n) Ak 3.400 Ft/q, kőris: 3.000 3.0 .000 .0 00 Ft/q, Ft/ t/q, q tölgy: q, tölgy: 3.000 Ft/q, csertölgy: cser ertö er tölg tö lgy: lg y: 3.000 3.0 .000 0 Ft/q. Egyéb vegyes vegyees kemény, kemé ke mény mé n , lombos: ny lom lo mbos: 2.800 Ft/q. Csakk darabolt dara da rabo ra boltlt fa esetében (kugli) az árból bo árbó ár bóll bó -200 Ft/q. Ft/q. Érd.: 06-30-907-4677, 06-30-9077-4 -467 677, 67 7 7, 06-20-599-7724 Vízvezeték- és központi közpoont ntii fű fűt fűtésszetésszerelés, szerelvényezés, felújítások felújítások magánszemélyeknek magánszemé m lyeknek és közületekmé nek. 30 éves évves szakmai sza za zakmai tapasztalat. Érd.: 06-3 06-30-217-8628 300-221 217-86 8628 Kecskeméthy 86 Fűnyírás, Fűny nyyír írás ás,, fűkaszálás, ás fűka fű kassz ka szálás, kertépítés, sövénynyírás, sövé sö vényny vé nyír ny írás ír ás,, rotációs kapával ker ás kererrtelőkészítés, telő te lőké lő kész ké s íttés és, térkövezés, ipari és magánszemélyeknek. ma m agá gáns nszzemélyeknek. Érd.: 06-70ns 066--70 70-375-8033 Bogyai Zsolt Gyűrűs kútépítés, kútásás, kútás ássás ás,, kúttiszkútttiszkú títás, kútmélyítés, víznyelő vízn znye zn yelő ye lő kutak készítése geothermikus fűtésrendszerhez és llocsoláshoz. o soláshoz. Tel.: 06-70oc 216-9767, ww www.gyuruskutepites.hu w w.gyyuruskutepites.hu w.

11 1

Ausztriában dolgozóknak dolgoz ozzók ókna nakk adóbena vallás, családi pótlék, pótlék ékk, GYES G ES ügyinGY tézése, rendkívül kedvezően. Tel.: 06-20-534-7414 06-20-53 53453 4 74 7 14 Hitelek Hitele ek Au Ausz Ausztriában sztr sz t iában dolgozóktr nak! Személyi Szeemé mély lyii hitel, ly h tel, 10.000 euró 5 hi évre, évre év re,, 190 re 190 Euró/hó. Svájci frank-hifrankk hitell kiváltása te kivá vááltltás ása Euróban, 3,7 % kamatás kam mat at-tal.l. Teljes ta Tel e jes körű ügyintézést vállalunk. válla laalu lunk nk.. nk Mosonmagyaróvár Mo osonmagyaróvár és környéke. környyék éke. e. Tel.: Tel.: 06-20-283-2136 Fuvarozást vállalok vállalok! ok!! Költöztetés, ok Kö áruszállítás, reális áron. ároon. Tel.: 06-20376-1755, 06/96-821-906 Szőnyegtisztító-gép Szőnye egt gtis iszt is ztít zt í ó-gép kölcsönözít hető kaució kau auci cciió nélkül nélk né l ül 3.500 Ft/nap, díjmentes díjm j en ente tees házhozszállítás. tes házzhozszállítás. Tel.: há 06-20-2360-154 06-2 06 -20-2 0-23 02360 23 6 -154 Kisebb Kise Ki sebb se bb kőművesmunkát, kő villany villanyszenyysz szeerelési re elé lési si és lakatosmunkákat vállalok. váállllal alok al o . ok Érd.: 06-70-251-7808 Szobafestést, má mázolást, ázo zolá lást lá ást st, tapétázást és gipszkartonozást gipszkarrto tono nozást vállano lok. Minőség kedvező áron! Érd.: 06-30-234-8598 06-30-23 234-8598 23 Kezdő, ő,, új újrake újrakezdő kezd ke zdő német nyelvtanzd folyam m ind indul ndul nd ul Mosonmagyaróváron ul Mosonmagyaróváron folyamatosan. fo oly lyam amat am atoosan. A hatékony nyelvtaat nuláss ér nu érde érdekében dekkében max. 4-5 fővel. Te de Tel. Tel.: l: 06-20-9975-911 06-2 06 -20-2 0 9975-911 Redőnyök, Re edőnyök, szúnyoghálók a legjobb leg egjo jobbb jo áron! Rövid határidővel!! Ugyanitt Ugy gyan anitt relan uxák, szalagfüggönyök, szalagfüggönyö yök, yö k, redőnyjavíred edőnyjavítás. Érd.: HORVÁTH: HORVÁTH H: 06-30-747306 06 213, KMETY: 06-30-319-2687 Nyílászárók Nyílászá zááró záró rók k sz sszerelése, erelése, beállítása, javítása, javítása saa zárak sa, záraak karbantartása, k rbantartása, javíka tása. Érd.: Érd. d..: HORVÁTH: d.: HORV HO RVÁTH: 06-30-7473RV 213, 21 3 KKMETY: 3, METY ME T : 06-30-319-2687 Rossz Ross Ro s z mosógépét, mosógépét, villany- és gázgáz áz-tűzhelyét, tűzh tű zheelyét, egyéb konyhai beren zh berendezéende en dezé de zézé seititi ingyen elszállítom. Érd.: Érdd.: 06-20066-2209169-800, szombat-va szombat-vasárnap vaasá sárn rnaap rn ap is. Masszázstanfolyam m MosonmagyaMossonmagyaMo róváron június 28-án. Ár: Ár: 35.000 Ft. Külföldi munkavállalásra munkavállalásra is alkalmas. Végzett ma mass masszőröknek ssző ss zőröknek továbbképzéző sek folyamatosan. fooly lyam amat am a ossan. www.masszazstanfolyamok.eu tanfol ollya olya y mo mok. kk..eu e Tel.: +36-30-4623030 30 30 N Ny.sz.: y.sz y. sszz.: 00051-2013.

Épületek energe energetikai geetitika geti kaii tanúsítása, ka vizshő-kamerás és energetikai en gálatok. Érd.: 06-30-95-64-771, www.energiaexpert.hu www. w.eenner w. e gi g aexpert.hu 199 év éves ves e angol angol egyetemista fiú vagyok, vagy va gyok gy ok, 6 éve ok éve Angliában élek és év tanulok. tanu ta anu nulo lok. lo k Az angolt anyanyelvi k. anyanyelvvi szinszzin inVállalok nyelvtanítást tten te en beszélem. be nyelvta taní ta nítá ní tást tá st bármely bárm bá r ely korosztály számá számára. ára ra.. 15 1500 00 FFt/60 t/60 perc. Érd.: 06-3006-30-582-9172 0-58 058258 2-99172 2Feleslegessé váltt könyveit, kön önyv yv yv yveit, szerszámait, edényeit, edényeiit,t ruháit ruh uhááit megvásárolnám és ingyen elszállítom. Érd.: 06-20-437-4081, 06-200 437-4081, szombat-vasárnap is is. s. Zeneoktatás: Ze ene neok okta ok t táás: klarinét, szaxota foon, szintetizátor, fon, sziint ntet et et etizátor, furulya. MinMinnde en stílusban, stílílílusban, minden korosztályst koroosz s táály lyden na Érd.: na nak. Érd.: diplomás művésztanár: művész szta sz taná ta nár: ná r: 06-20-5542-892 06 Angol oktatás kanadai kanaada daii diplomás, diplomás, gyakorlott tanártól, tanártóól, egyénre egy gyén énre szabott én tanmenet, beszéd-centrikus. beszéd éd-c éd -ceentrikus. Tel.: -c 06-20-5542-892 Kapuk, Kapu uk, ke kerí kerítések, r tések, korlátok vasszerkezetek keze eteek készítése kéész szítítíése rövid határidővel, korrekt ko orrek ekt kt áron. áron ár onn. Tel.: Tel.: 06-30-871-23-60 40 ór órás ás német nyelvtani rendszeás renndsze zeze rező zőő tanfolyam tan a folyam indul júniuss közeköze kö ze-ze pénn max. 4-5 fővel. Éretts pé Érettségi ség égii el előt előtt őttt őt áálló lló és néhány éve érettségizetére rett ttsé tt séggizetsé tek jelentkezését iss várom. vár ároom. Tel.: 06-20-9975-911 Vállalunk mindenféle mindenfé fééle le háztartási lom és egyéb egyyéb hulladék elszállítását. Tel.: 06-70-229-7953 06-700-22 022922 9 7953 9Kőműves Kő őmű műve ves m ve munkát, unkát, járólapozást, csempézést, csem cs empé em pézé pé zést zé st, festést, st festést, javításokat vállalok. lalo la alook. TTel.: e .: 06-20-386-13-388 el EGYÉB RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! R RA AKLAPFELVÁSÁRLÁS! S! Tel. Tel.: l: 06-30-594-6226 WWW.HASZNÁLTABLAK.HU WWW.HASZNÁLT LTTAB ABLA L K.HU BONLA TOTT, ÉPÍTKEZÉSBŐL ÉPÍTKEZÉSB SB BŐL MEGMARADT és ÚJ műanyag, fa és alumínium nyílászárók lászár árrók nagy nag a y választékban, raktárkészletről kész zleetről aazonnal! zonnal! LP, RP, SP zo JADE JA ADE ma mass masszázságy, sszá ss zázságy, nem használt eladó. elad el adó. ad ó Érd.: ó. Érd.: 06/96-226-425

ÚJ, fa üveges be bejá bejárati jára já ratititi ajtók megmara radt raktárkészlet-kiárusítása! raktárkészllet et-k -k -kiárusítása! -k Hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel,l, kilinccsel, kililin i ccsel, kulccsal, 98x208-as in méret mé ére r t (egyszárnyas (egy (e gyszárnyas kivitel) 49.900 gy FFt/db, Ft /ddb, b, valamint val alaamint 138x208-as (két-szárnyas szár sz á nyas kivitel) 79.900 Ft/db. Mu ár Munnkaidőben kaid ka időőben 06-30-610-3850, id 06-30-610-38550, BősárBős ős ősárkány, ká ány, Ady E. u. 13. Vas öltözőszekrények eladók (3 részes). Ár: 7.000 Ft + ÁFA/ db. Érd.: 06-30-9028-750 (hétfőtől-péntekig) Új Műanyag hőszigetelt bejárati ajtók, ajtó tók, tó k, 98x208-as 98x 8 208-as méret, felül üveg betéttel, beté be tétt té t ell, 5 po ppontos ntos biztonsági zárral + kkilinccsel, ilinc nccs nc csel cs el,, kulcsokkal, el kulcsokkal, fehér színbenn jobbos jobb jo bbos és balos kivitelben eladó bb eladók. ók. ÁÁr: r: 41.900 41.9 41 .9000 Ft/db. Munkaidőben .9 Munkaidőbeen 06-3006-3 06 - 0-3 860-4510, Bősárkány, Ady Ady E. E. u. u 13. 13. 3 GARÁZSKAPU, bukó bu bukórendszekórrendszzekó rű, NOVUM márkájú, máárk rkáj ájú, áj ú, fehér színben, vadonatújan vadonatúj újan új an 1 év garanciával 240x200-as, 240x200-as as, 240x210-es és as 250x200-as méretben 69.900 Ft/ db-tól. db b-t -tól ól. Munkaidőben ól M nkaidőben 06-30-99-33Mu 853, 85 3, Bősárkány, Bős ősár ős árkány, Ady E. u. 13. ár 15x15-ös, 6-os vasháló eladó. Ár: 5.500 Ft + ÁFA/db. Érd.: 06-309028-750 (hétfőtől-péntekig) Kiemelkedő magas áron on vásárolok vás ásár árol ár olok ol ok régi bútorokat, porcelánokat, porcel elán el ánok án okat, hangok szereket és mind mindenféle den enfé féle fé le öreg hagyatékot. Dunnákat, Dunnáka kaat, párnákat pár árnákat 8.500 Ft/ kg áron. Érd.: 06-30-558-37-98, 06-30-558-37-98, 06-20-279-44-16 Jó minőségű cserép eladó. 06-30-9028-750 Érd.: (hétfőtől-péntekig) Bontásból Bont Bo ntásból származó jó nt jó minőmiinő m inőségű sé égű natúr forgácslap (16-38 (166-38 638 mm), mm) m),), MDF-lemez (6-9 mm) m) eladó. ela laddó dó. Érd.: Érd. Ér d.: d. 06-20-9596-202 Konyhai daráló darálók, ók, aprítók, apr prítítítóók, gyümölcscentrifugák, káv kávédaráló, ávéd áv édaráló, robotgép és éd egyéb műszaki dolgok, rádiók, digitális táli liis parabola p rabola antennák, valamint pa hagyatéki hagy gyat gy atték ékii tárgyak, játékok, varrógépek, gépe gé pek, pe k, páraelszívó, páraelszívó, kondigépek,, sportszerek, spor sp o tssze zerek, szerszámok, könyv könyvek yvek yv ek stb. st b. eeladók. ladók. Tel.: 06-20-6 06-20-618-7598 618 1 -77598 Lipicai lovak Dunakilitin Dunakiliititinn eladók. elad el adók ad ók.. ók Érd.: 06-30-216-3849 49 Dunnákat, párnák párnákat ákat ák at 9.700 9.7 .700 7 Ft/kg-ig, valamint hagya hagyatékot, até téko kot,t, régiséget vásáko rolok. Hívásra házhoz ház ázho áz h z megyek. Érd.: 06-30-244-6471 Szarvasagancs Sz zar arva vasa va sa sa sagancs felvásárlás, selejtett is, te is 4.000 4 000 Ft/kg-ig, +tollfelvá4. sárlás. sárl sá rlás rl ás.. Készpénzzel ás Ké fizetek. Tel.:: 06-20-8042-771 06-2 06 -20-8042-771 -2 Baby Ba aby Björn WC szűkítő és bi bizt biztonsági zton zt onsá on sági sá g fellépő eladó. Tel.: 06-30 06-30-622-3669 30-6 30 -622 -6 22-3 22 -3366 -366 6699

GAZDABOLLT Mosonmagyaróvár, GAZDABOLT Mo Ferenczy u. 20. 20 Tel.: 96/579-792 Kínálunk: LOCSOLÓTÖMLŐK, vetőmagok, ma m ago g k, KUKÁK, (kerekes is), virág-földek, föld fö ldek ld ek,, VI ek VVIRÁGCSEREPEK, RÁGCSEREPEK, műtrágyák műtrágyák, k, GEOTEXTILEK, GEOT GE O EX EXTILEK, növényvédő szer szerek, rek ek, MULCSOK, MULC MU LCS LC SOK, permetező gépek, gépekk, KERKERTI SZERSZÁMOK széles es választékvál álaasztték ék-bban, an, INGYENES SZAKMAI SZAKMA MAII TANÁCSMA TANÁ TA NÁCSNÁ ADÁSSAL! Nyitva tart ta tartás: art rtás ás:: hás hh-p: p: 88-16 p: -16 óráig, szombat: 88-12 -12 óóráig, ráig, rá á ebédidő: 12-12.30 órá óráig. áig ig.. Fekete napraforgó napr praf pr afoorgó (madáreleség) af eladó 35 kg/zsák (170 Ft/kg). Érd.: 006-20-32-58-606 06 -20-32-58-606 EEladók: El Elad l dók ók:: 20-50 literes üvegballonok, üvegballonokk, 1.000 1.00 1. 0000 – 5.000 Ft-ért, rotációs kapa 00 kap ap ap apa KKF04 F04 típusú, 3,75 LE motorra motorral, al, úújszejsze js ze-ze rű állapotban alkatrésze alkatrészekkel ekk kkeel 550.000 0.00 0000 00 Ft-ért, 2 db fa bejárati ajtó ajtjtóó 30.000 30.0 30 .000 .0 000 Ft/ db, felnőtt tricikli vad vadonatúj adon ad onat on atúj at ú 445.0000 5.00 5.00 0 00 Ft-ért. Érd.: 06-2 06-20-9334-624 -20-2 0-93 09334-624 Vajszínű mű műbő műbőr bőrr kanapé, ágynebő műtartós és és keményfa k ményfa hintaszék ke eladó. Együtt: 18.000 Ft. Érd.: 06-20-925-8170 06-2 06 200 925-8170 Eladók: Eladók El ók:: virágzó Leanderek rózsaók rózssaa szín, szín sz ín,, sárga, ín sá fehér, Pampafű, ÍriÍri riszek, Angyaltrombita 3 színben. sz szí zínb nben nb enn. en. Érd.: 96/213-124 Ér Kerékpárra gyerek gyerekülés, ekkül ülés és, ko és kom kombimbinált hűtőszekrény, hűtőszekrén ény, én y, m obilkl k íma, mobilklíma, roller, maga magas-nyomású gaass-ny nyoom ny omású mosó, MTB keré ékp kpár árok ár o eladók. Érd.: ok kerékpárok 06-30-433-8361 06-30-433-83 8361 83 Ácsok, Á Ác sok, kőművesek, építési vállalkozókk figy zó ggyelem! elem! Talpszelemen csava-rok, ro k fogó-pár, fog ogó-pár, kedvezményes áron og árron o kapható! kaph ka phat ph atóó! www.vascikk.hu at Mo Mosonmagyaróváron Mo n el eeladó addó fenyőfeny nyőny ffaa bútorok, 2 db ágy, be beté betéttel, tétt té ttel tt el,, eem el ememeletes ágy, 4 fotel, asztal, aszt as ztaal zt al zongora. al, zoong ngoora. Tel.: 06-20-594-76-20 06-20-594-76 76-2 76 -20 -20 -2 Használt gy gyerekruha yer erek ekru ek ruha ru h vásár vasárnap ha 15 órától 177 óráig órá ráig a Kossuth Lajos utca 53-ban, 300 Ft/db. Kisméretű Kism Ki sméretű bontott tégla, 10.0000 sm db eladó. db ela ladó d . Iá: 30 Ft/db. Érd.: Érd. d: d. 06-30-262-9157 06-3 06 -30-3 0-2262-9157 0GARÁZSVÁSÁR G GA ARÁZSVÁSÁR júniuss 13-15-én! 133-15 315-é 15 -én! -é n! Örökségek, bútorok, ruhák, Ör ruhá hák, há k, elektroeleektro roonikai cikkek, poharak, k, egyéb egy gyéb éb lakáslak akás á berendezések eladók. elaadó dók. k. Halászi, Hal a ászii, Püski út (Gazdabolt (Gazdabo boolt utcája). utc tcája). Mindhárom nap: 10.00-20.00 10. 0.00 00-2 00 -20.00 óráig. Tel.: -2 06-70-611-2674 06-70-611-26 26774 26 Hullámpala, Bramac cserép eladó. Tel.: Tel. Te l.l : 06 006-30-416-1275 -30-416-1275 RAKLAPVÁSÁR! RAKLAP RA APVÁSÁR! AP Te Tel.: el.l : 06-30-594-6226 06-3 06 -30-3 0-5594-6226 0Bontott tetőcserép 20 éves Bo é ess nagyon év nagyo yonn yo jó állapotú eladó (római ai vörös), vör örös ös),) 800 ös ös), 8000 Ft/m2. Érd.: 06-30-93 06-30-9366-930 9366 93 66-9 66 - 300 -9


12

PULTOS PULTOST ST keresünk, kere ke reesü resü sünk n , azonnali belépéssel, péss ssel el,l csapatunk csap cs apat ap a unk bővítésére, felfeell kapott magas keresetititi kapo ka pott po t étterembe, tt étt ttter tter er erembe, lehetőséggel. lehe le hető he tősé tő ségg sé g el. Érd.: 06-70-377-08 06-70-377-0847 0847 08 47 PULTOST keresünk, azonnali azonnaali belébel elé lépéssel, csapatunk bővítésére, bővíté tésé té sére sé re, felre kapott étterembe, magas maaga gass kereseti k reseti ke lehetőséggel. Érd.: 06-7006-70-377-0847 0 377-0847 PULTOST keresünk, ke azonnali belépéssel, csapatunk csap apat ap atun at tun unkk bővítésére, felkapott étterembe, étt tter errem embee, magas kereseti lehetőséggel. lehe ető tősé ségg sé ggel ggel gg e . Ér Érd Érd.: d.: 06-70-377-0847 Homlokzati Homl Ho m ok kza zati ati ti hőszigetelésben járjáártass festőket ta festők fe ő et felveszek. Tel.: Teel.l.:: 006-30-262-20-08 6-3300-2262-20-08 Állatgondozói munkal munkalehetőséaleh al e et eh etőőségek dániai tehenészetekben, tehenészeete tekb kben kb en, seren téshizlaldákban, angoll nnyelvtudásye yelvtudásye sal. www.andreasagro.com Jelentkezés: cv@a cv@andreasagro.com @a @andreasagro.com @a Határon át áátnyúló tnyyúl úlóó tevékenységhez regisztrációs regi gissztr gi sztr trác áció ác ióss ügyintézés kisió vállal alko al kozó ko zókn zó knakk Ausztria felé. kn vállalkozóknak Tel Te l.:.: 06-30-423-31444, Tel.: 06-30-423-3144, ugyintezesnemetul@gmail.com ugyi ug yint yi ntez nt ezesnemetul@gmail.com ez Ausztriai A uszztr triiai munkakeresésben segítsegí se gítgí tség, önéletrajzírás, pályázatok pál á yá yáza zatok za küldése. Tel.: 06-30-423-3144, 06-300-423 -4423 23-3 -3144, -3 ugyintezesnemetul@gmail.com ugyintezesnemetul@gm mai ail.l com Hegyeshalmi Flamingó étterembe konyhai kisegítőt kise segí se g tőt felveszünk. Érd.: 06-70-634-9428 06-70-6344-94 49428 94 28

2014. június 6.

Sppiritt Ga Spirit Gard Garden rden rd en Beauty Beauty & Fitness keres 1 fő ppedikűröst edik ed ikűr ik ű öst és 1 fő műkörm műkörmöst, mös ö t, jó hangulatú, hangu gulatú, dinamikus csapatágu csappat atáába,, alkalmazotti ba alkalmazotti viszonyba. viszonybaa. Érd.: Érd. Ér d.:: d. 06-20-437-2182 Marketing – Sales munkakörbe munk mu nkakörbe nk keresünk gyakorlattal gyakorlat atta at tall rendelketa ző munkatársat, mosonmagyaróvári fogorvosi fogor o vosi rendelőbe. Feltétel: or angol éss német ném émet e nyelvismeret, kreativitás, ativitás ás, önálló ás ön ó munkavégzés, munkavégzés, szakirányú yúú ggyakorlat, yako ya korlrlrlat ko at, Adwords, Analytics, at SEO SE O is isme ismeret. mere me r t. Fényképes önéletrajönéleetr trajzokat zoka zo k t az: azz: info@koza.hu e-mail cí címímre kkérünk. ér érünk. ér Klub Faház munkájára igényes, iggén énye yess, jó ye megjelenésű mosonmagyaróvári mosoonm nmag agyyaróvári ag kedves, fiatal pultost st keres! ker erees! Jelentkezni klubfahaz@gmai klubfahaz@gmail.com il.com e-mail címen lehe lehet, h t, fényképes önéletrajzzal. A hegyeshalmi hegyes esha es halm ha lmii Autohof Restaurant lm azonnali azonna nalil bbelépéssel na eellépés l és éssel pizza-szakácsot keres. ke ere ress. s. ÉÉrd.: rd.:: 006-30-411-1334 rd 6 30-411-1334 6A mosonmagyaróvári mooso sonm nmagyaróvári Hotel Lajta nm Laj ajta t ta Park Pa rk bővítés bőv ő ítés céljából konyhalányt konyhaalá lány nytt ny keres. kere ke ress. Érd.: +36-30-286-64 re +36-30-286-6406 64406 Mosonmagyaróvári MC C DONALD’S DON ONALD’S étterembe főállású és és diák diák ák dolgozókat felveszünk. Érd.: Érd. Ér Érd d.: fényképes önéletrajzzal személyesen az étteremben vagy: vaggy: y 0101@hu.mcd.com e-mail ccímre ímree ím

Céége Céges gess autóra autó au tórra minimum 10 éves tó gépkocsivezetői gépk gé pkoc pk ocsi oc s vezetői (B kat.) gya gyakorlatako k rlat atat ttall re ta rendelkező end nd ndelkező kollégát keresü keresünk, ünk nk,, ak akii karbantartási karb ka r antartási (ezermester) r) munkák mun unká kákk ká eelvégzését lvégzését is vállalja. vállaljaa. Érdeklődni Érde Ér dekklődnii de lehet hétfőtől pénte péntekig, eki kig, g 88-16 g, - 6 óráig -1 a 30/688-4572 te telefonszámon. ele lefo foons fons nszámon. Mosonmagyaróvári Mosonmagyaróvá vári á csónakházba keresünk hajó bérbeadáshoz és gondnoki gond dno noki ki feladatok fel e adatok ellátására időszakos, szak akkos o , szezonmunkára szez ezzonmunkára friss nyugdíjast díja asstt vagy vag agyy diákot. Jelentkezés: 06-70-227-2309 06-7 06 -70-7 0-227-2309 0-

40 éves éves múlttal múlttal rendelkező nem-zetközi zetk ze etk tköz ö i cég üzletkötői területen ter e üllet eten en dolgozó (biztosító, területi dol do lg lgozó lg terüleeti képvikép épvi vselő, pénzügyi tanácsadó, tanáccsa sadó dó, mozdó mozgó értékesítő) kollégákat kollégá gáka gá katt keres, ka k res, jól ke jól fizető másodállású másodállá láású ttevékenysége ékenységev re az egész Győr-Moson-Sopron Győr Gy őr-M őr - oson-Sopron megyében. Tel.:: 006-30-630-7328, 6-30-630-7328, www.portas-felujitas.hu e-mail,: info@portasfelujitas.hu info foo@p fo@p @por po tasfelujitas.hu Vakegér V Va kegé ke gér ér bborozóba orozóba pultos hölgyet felveszünk. felv fe lvves eszü zünk zü nk. Érd.: 06-70-214-6790 nk

Profi Pr ofi takarítót ta keres mosonmag mosonmagyarógya yaró róró vári cég telephely + 2 lak vá lakás akás ak á ttakarítáakar ak arítítítáar ássára sá ra adott napokon, heti kkét ét aalkalomlkal lk a om mra. Jelentkezés: Mo Wi Winn Pa Park Park, rk,, Ju rk Juha Juhar h r utca 8. szám alatt alatt, tt,, mu tt munk munkaidőben. n aidőbe nk b n. Takarítást, vasalást, háztartásvezetést vállalok. Precíz, leinformálható vagyok. 1000 Ft/óra. Érd.: 06-30-447-5596 Egri Eg ri éjszaki é szaki bár táncos lányoéj katt keres. ka keere res. Szállás biztosított. Tel.: Teel : Tel. 06-30-409-8714 06 -330-409-8714 -30


2014. június 6. Belföldi és nemzetközi gé gépj gépjárműpjár pj ár ár árművezetőket keresünk C+E +E kategórikategóriával, GKI igazolvánnyal és digitális sofőrkártyával. sofőrkártyáv ával. Pályakezdő sofőröáv ket is felveszünk. felvesz szün sz ünk. ün k. Jelentkezés: Jelentkezés: +3630-379-8608 30-379-8 -8860 6088 vagy vaagy önéletrajzzal kamionsofor@produkteam.hu kamionso s fo so for@ r@ @pr p od o ukteam.hu Ingatlaniroda Inga In gatlannir ga irod odaa alkalmazottat keres fő od vagy va gy másodállásban. más á oddállásban. (alapbér+juta(alapbér+juttallék). lé ék) k)). Te Tel Tel.: l.: 06-30-334-5262 Mosonmagyaróvári vegyipari cég keres azonnali kezdéssel 1 fő targoncavezetői engedéllyel rendelkező férfi munkaerőt folyamatos munkarendbe, tálcaürítő munkakörbe. Érd.: munkanapokon 6-14 óra között a: +36-20-985-4190-es mobilszámon. Ausztriai A Au sztriaai Ni sz N Nig Night ight Clubba konzumhölkonzumhöl öllölgyeket gyek gy eket ek et keresünk. keresünk. www.eden-bar.e www.eden-bar.eu, eu, TTel.: el.: +4 +4 +43-676-7311593 Mosonmagyaróvári belvárosi belvár áros ár o i szépos sz ségszalonban vállalkozó vállalkozzó fodrásznak fodr fo fodr dráás ás ásznak és műkörmösnek hely kiadó. kiadó. kiad ki ad Érd.: ad 06-30-9566-171

13 A mosonmagyaróvári rii O OPENHOUSE PENH PE N OUSE Ingatlaniroda értékesí értékesítő sítő sí tő m munkatársat unkatársat keres. Feladatai: meglévő ingatlanportfolió és é ügyfelek kezelése. Feltételek: minimum min inim imum im um középfokú végzettség, B kkategóriás ateg at eeggórriá iáss jogosítvány, kitartás,, m megbízhatóság, egbí eg bízh bí zhat zh atós at ó ág, élettapasztalat. Jelentkezés: Jele Je lent le ntke nt kezé ke zés: movar@oh.hu zé 3 műszakos m szakos munkarendbe fizimű zikaii munkára férfi ka férfiakat akat kerekere ke r re sünk Mosonmagyaróváron. Mosonmagyaróvárron on.. Érd.: É d.: Ér 06-30-472-8416 Pedagógiai végzettséggel, német nyelvtudással, főállásba keresek 7 éves kislányom mellé mosonmagyaróvári baby-sittert, elsősorban a nyári időszakra (július-augusztus) kiemelt bérezéssel. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen lehet: danieltakacs79@gmail.com Szakképzett fogászati asszisztens assz as sziis sz isztens több éves gyakorlattal, gyakorlaatt ttal al,, jó német al nyelvtudással állást st keres. keres. Érd.: 06-20-610-6004

Pozsgai Hidraulika ka Kft. Kft ft. gépszerelő-technikust keres. kere ke ress. Elvárások: re gépészet területén szerzett tapasztalatok, talato ok, k nagyfokú munkabírás, terhelhetőség, helhet etős et őség ős ég,, felelősségteljes munég kavégzés, kavé végz vé gzés gz é , „B” „B” kategóriás jogosítvány. sítv tván tv ány. án y. Érd.: y. Érd rd.: +36-70-623-8144,, iinfo@pozsgaihidraulika.com in nfo fo@p @poz @p o sgaihidraulika.com m Mosonmagyaróváron M Mo sonmagyaróváron a Kó Kórh Kórház rház rh áz utcai utc ut cai Faház büfé kolleginát kollegi giná gi nátt keres. ná ke es. kere s. Érd.: 06-30-217-53-177 Gyakorlott, fiatal attal pultos pul ulto tos lányok to jelentkezését várjuk várj rjuk rj uk MosonmagyaMosonmagyaróvárhoz közeli vendéglátó egységbe, jóó kereseti lehetőséggel. Érd.: 96/576-885 96/576 76-885 885 SUCHEN SU UCH CHEN KE CHEN KEL KELLENERIN LLENERIN FÜR CAFE – RESTAURANT REST RE S AU URANT – PIZZERIA GUTE TE DEUTSCH DE EUT UTSC SCH KENNTNISSE, GEPFLEGSC GEEPF PFLE LEGLE GGTE AUSSEHEN, BEI INTERESSE. TES TE INTEERE RESS SSE. SS E. E. Tel.: TTe el.: +43-699/114-60282 +43-699/114-602882 Mosonmagyaróvári ri Shell Sheell Sh el töltőállomásra shop-ost st meg meg kútkezelőt keresünk. Tel.: 96 96/579-044 6/5 /5779-044

Jánossomorjai dohányüzletbe dohá do hány há nyüzletbe részny munkaidőben munkatársat munk mu n atársat keresünk. Érd.: 06-30-3252-600 (9-14 óráig) órái áig) ái g Gépjárművillamossági Gé épj pjár ármű ár művillamossági műhely mű Mosonmagyaróváron Moso Mo sonm so n ag agyaróváron gépjármű-technikai tech te chni ch niika kaii szerelő, autóelektroautóelekt ktro kt ro-ro nikai nika ni kaii műszerész, műszaki ka műsza zaki bolza bollti eladó eladó szakmákban tanulószertaanu nuló lósz ló szeer sz er erződéssel tanulókat alkalmazna alkkal alma mazzna Érd: ma Érd: d: 06-30-249-8585 Konyhai kisegítőt kisegí gítő gí tőtt fe tő felv felveszek lveszek Dunalv sziget, Zátonyi Zátony nyii csárdába. Tel.: ny 06-30-9360-520 Betanított Be eta t ní níto t tt munkára keresünk férfi to munkaerőt mu unk nkaeerő rőtt Mosonudvari munkahelyre Ta re. Targ Targoncás rgon rg onccás jogosítvány előny. Tel.:: on 06-30-256-24-49 06-3 06 -30-2256-24-49 Mosonmagyaróváron Moso Mo s nmagyaróváron a Vigadó Viga Vi gadó ga söröző kisegítő kolleginát kolleggin inát át keres. ker eres es.. es Érd.: 06-30-217-53-1 06-30-217-53-17 -117 Hegyeshalmi borozóba booro rozó zóba zó ba pultost felveszünk. Kijárás Kijárrás megoldható. megoldható. Érd.: 06-20-9452-066, 06-20-9452-066 66, 06-30-936-5788 66

Mosonmag Mosonmagyaróvári gya yaró róvá ró várri trafikba részvá munkaidőben munkaidőbe been munkatársat munkatársat keresünk. Tel.: 06-30-3252-600 (9-14 óóráig) ór áig) Signora Szépségszalonba keresek kozmetikus, pedikűrös-manikűrös alkalmazottat. Német nyelv előny, kezdő is lehet. Érd.: 06-70-607-1997. H-P: 8-17 óráig, Szo: 8-15 óráig. Napi 4 órás munkára mun unká kára ká r műkőkészíférfi téshez fér rfit Mosonmagyaróvár Mo környéki lak lakhellyel akkhe akhe hellllllyel ll felveszek. Tel.: +36-30-663-8298 Mosonszolnoki Moso Mo sonszolnoki so partnercégünkk részére részér ré éree keresünk munkavállalókat, ér munkavállalókat at,, at betanított beta be taní ta níto ní tott munkás, varrónő, tarto ta ggoncás-raktáros go ncás-raktáros munkakörbe. munkakörbe be. Érd.: be Érd. Ér d.:: d. 06-30-443-8059 DEKRA 06 RA Arbeit Arb rbei e t Kft. Kft.t. Eng. szám: 12452-8/2006-318 124522-8 -8/2 /200 /2 00600 6-31 63 8 gyor@dekra-arbeit.hu gyor@dekra-arbeit. t.t.hu huu Eurodent Prax Praxislabor xis isla labo la borr tapasztalt fogbo technikust keres ker eres es fémes fémes munkakörben. Tel.: 576 576-112, 6-1 - 12, 576-113


14 Eladónőt keresek német néme meet nyelvtunyel ny e vtudással női ruházati üzletbe, üzle üz letb le tbe, akár tb nyugdíjast is. Tel.: 06-30-643-5014 Ingatlanközvetítő Ingatlankö özv z etítő iroda magabiztos, megbízható megbí bízh bí zhat zh atóó munkatársakat at keres. ÉÉrd.: rd.:: 006-30-625-4301 rd 6 300-625-4301 6Termál mellett lévő nagy vendégkörrel rendelkező szépségszalonban műkörmöst keres német nyelvtudással, gyakorlattal. Érd.: 06-20-9617-663 Alkalmi kisegítő munká munkára káára nnyugdíjas yugdíjas yu férfit keresek Mosonmagyaróvárra. Mosonmaagy gyaróvárra. Tel.: 06-70-275-10-15 Mosonmagyaróvári Mosonmag gya yaró róvá ró v ri építőipari cég keres ácss szakmunkást szaakmuunk sz nk és ács szaknkást mában já jártas árt r as ssegédmunkást, egéd eg édmunkást, kiemelt éd bérezéssel. bére rezé re zéss zé ssel ss el.. Te el TTel.: l.: 06-20-464-7587 Mosonmagyaróvári Moso Mo sonm so n aggyaróvári szálloda szoba szobaaasszonyt assz as szon sz onyt on yt keres. Megbízható, munkámunk nkánk ájára igényes jelentkezőket várunk. vár árun unk unk. un Tel.: 06-30-277-1184 Mosonmagyaróvári étte étterem tere te rem re m pultost, ill. idegen nyelvet beszélő, felszolgálót keres. TTel.: e .: 06-30-2262-749 el 1001 Cikk kkk Áruház Áru ruhá hhááz megbízható, szorgalmas, szorgalm mas as, munkájára as, munnkájára igényes mu munk nkat nk kat atár ársa ár satt keres. sa ke ke munkatársat Jelentkezés: info@1001cikk.hu in nfoo@1001c 0001c 1cik ik ik ikk.hu Mosonmagyaróóvár, vár, Ú Újhelyi jhelyii Imre út 13. jh

2014. június 6. C kategóriás jogosítvánnyal jogosítvá váánn nnya yall rendelya kező gépkocsivezetőt őtt kkeresünk. ereesünk. er s Érd.: 06-20-535-04-40 SHELL be benzinkút kávézójába (Kolibri) gyakor gyakorlattal orla or latt la ttal tt al rendelkező ren e delkező felszolgáló lán lányt nyt felveszünk. fel elve el veszün ve e ün ünk. Tel.: 06-20-2438697 86 697 vagy vag agyy va vagi1@t-online.hu agi g 1@t-online.hu e-mail cím címen. men en.. Mosonmagyaróvári Moso Mo sonmagyaróvári Mókus preszso pres pr eszes zszóba sz zób ób felszolgálót keresek. óba keresek ek.. Érd.: ek Érdd.: Ér 06-30-560-49-63 Mosonmagyaróvári ri Mókus fagyizóba eladót keresek. ker eresek. Érd.: 06-30-560-49-63 Hosszú tá távú vú csomagolási cso s magolási és alkalmi mezőgazdasági mez ezőg ez őgaz őg a dasá daasá s gi munka Mosonmagyaróváron magy yar aróv óvár áron ár on diákok és 55 év alatti alat al attiti munkavállalók at munkavállalók számára! számáára! Jele Je l nttke le kezé zés: zé 06-70-339-359 595; 59 5; Jelentkezés: 06-70-339-3595; mosonmagyarovar@nyumszosz.hu m mo soonmagyarovar@nyumszos osz. os z hu z. Pensionist sucht eine seriöse seriö iööse H Hausaushälterin in mittlerer Al Alte Alte, te,, wer te we auch we Kochen kann für mich ch täglich. täg ägllich. Gute Bezahlung. Tel.: 06-30 06-30-792-5324 30-792-5324 30

Minerva Hotel recepciós reece cepc pciiós munpc katársat keres. Feltétel: Feltltltét Fe étel: angol és ét német nyelvtudás. Önéletrajzokat Önéletrajzokat a: hotelminerva@hotelminerva.hu hotelm minerva@hotelminerva.hu címre kér kérjük. érrjü jük. k Angolul, An ngo golu lul,l, es lu esetleg setleg et németül és szlovákul váku vá kull beszélő ku beesz széélő ügyintéző munkaa társat tá árs rsat at kkeresünk eresünk Mosonmagyaróvár Mosonmagya yaróvá ya vár vá és környékéről. és köörrnyékéről. r Fényképes önéletönél ön élet él et-et rajzot raj ra jzot a: munkah155@fr jz munkah155@freemail.hu ree eema m il.h ma ill hu címre várjuk. Takarítót keresekk na napi pi nnéhány éhány órás munkára, Mosonma Mosonmagyaróváron. magy ma gyaróváron. Tel.: gy 06-30-3767-283 Önállóan Önálló lóóann do ddolgozni lgozni tudó asztalost felveszek. veszek ek. ek k Te Tel.: el.l.: l.: 06 006-30-9374-996 -30-9374-996 Üzlettársat Üz zleetttár ársa satt keresek Magyar sa utcai utca ut caii fodrászüzletembe. Érd.: ca Érrd. d.:: 006-30-312-7427 06 -3300-3312-7427 Felszolgálót Fels Fe l zolgálót keresünk mosonmos oson oson onmagyaróvári étterembe. étteremb mbe. mb e. Tel.: 06-30-266-4905 Önállóan dolgozni ni ttudó udóó ácsot, asztaud lost felveszek. Érd.: 06-30-262-9157

Szakácsot ke keresünk ere resü sünnk mosonsü magyaróvári étterembe. étte ét terembe. Tel.: te 06-30-266-4905 A hédervári hé KONT étterem pályakezdőő szakácsokat szaaká kácsokat és pincéreket azonnali azon az onna on n li kezdéssel na kezdéssel felvesz! Tel.:: 06-30-690-7059 06-3 06 -30-3 0 69 690-7059 Építőipari Épít Ép ítőőipari vállalkozás önállóan ít önál álló ál lóan ló an doldolgozni tudó ácsokat éss betanított beta be taní ta níto ní tott to tt ácsokat keres. Tel.: 06-30-997-0087 066-30 6-30 30-9 -9997-0008 -9 087 Angolul és németül ném émet ém metül ettül társalgási szinten beszélő beszél éllő fifiat atal atal a lány Mosonmagyaróváron munkát munkát keres. Érd.: 06-20-323-1553 Megbízható, Me egb gbíz ízha íz h tó, önállóan dolgozni tudó tu udó csőszerelőt csőősz szerelőt keresek, hegesztési té sii tudás tud udás ás előny, de nem kizáró ok.. Tel.: Tel. Te l.l.: 06-20-5358-380 l.: Galéria Ga aléria étterem gyakorlattal gyakorlatttal rendelren ende delde kező felszolgáló és pu pultos ultltos os m munkaunnka unka ka-társat keres. Érd.: 06-70-363-0051 066-7 -700 363-00 03366 051 Jánossomorjaii ÁB ÁBCÁBC-be C-bbe női eladót Cfelveszek. LOTTÓ LOT OTTTÓ - vizsga előny. Érd.: 06-30-21-622-40

Asztalost vagy vaagy fához fáh á oz értő ügyes kezű munkatársat munkaatá társ rsat rs a keresünk Mosonat magyaróvár és és környékéről. Érd.: 006-30-939-7627 06 -30-939-7627 Az EDO benzinkút hálózat 1 fő részére kútkezelő munkatársat keres levéli üzemanyagtöltő állomásra. E-mail: divosszabolcs@ edobenzinkutak.hu Szakácsot, konyhában konyháába bann jártas járt já rtas főzőaszrt főz őzőa zőa ő szszonyt, konyhalányt konyhaláány nytt bezenyei be étterembe felveszek. felveszekk. Te Tel. Tel.:.: 06 006-70-415-56-45 -70-415-56-45 Kisegítő szak szakácsot, akác ak á sot, főzésben jártas dolgozót, akár hétvégén, akár 4 órásban ór foglalkoztatnék. Tel.:: 006-70-415-56-45 06 06-7 6 700-41 4 5-56-45 Vállalkozó Váll Vá llllal alko al kozó szellemű fodrászt, ko fodráász szt, t,, pedikűröst, műkörmöst pe műkörmösst éss maszmas aszzsszőrt sz őrt keresek vendégköröm vendégkö körö kö röm rö m mellé. m lllé. me Tel.: 06-30-912-6117 177 Szeretnél kreatív kreatíív fodrászmunkát? fodr fo drás dr á zmunkát? Légy része azz új fodrászgenerációfod odrrászgenerációnak! Jelentk Jelentkezés: tkkez ezés és: Gyergyovits Hajés szalon Tel.: 006-70-516-9539 6-70-516-9539


2014. 2014 20 14.. június 14 júúni jún ni 6. nius

15 5


16

2014. 2014 4. június júni jú nius ni us 6. 6.

Mosonmagyaróvári Szuperinfó 22/23  
Advertisement