Page 1


2

2014. 2014 4. mรกjus mรกju mรก jus 99.. ju


2014. 2014 20 14.. mรกjus 14 mรกรกju jus 9.

3


4

INGATLAN Kihagyhatatlan K Ki h gyyha ha hata tatlan ta ajánla ajánlat! at! t Újrónafőn Újró Új róna ró nafő na f n 15 éves, 2 szintes csa csasa-sa lládi lá dii hház, á , 1/3 alatt pincével áz pincével,l, gá gázzés vegyes tüzeléssel, 1000 10000 m2-es parkosított udvarral, me mell melléképülellllék lék ékép é üleép tekkel, 3 szoba + napp nappali, pal alii, nagyon jó belső elosztással, ipari árammal, fúrt kú kútt ttal tt al.. Bomba áron. Fix: al kúttal. 15,9 MFt MFt. Ft.. Te Ft TTel.: el.: 06 06-70-262-52-66 Kiemelt Kiem mel elt lt aj aján ajánlat! ánla án lat! la t! Halásziban 90 t! m2--es, es, s 2 szoba szo z ba + étkezős, telteeljese je jesen senn felújított se felú lúújított családi ház, gáz lúj gááz + cs cser cserépkályhafűtéssel, eréépkályhafűtéssel, ga er garázsará rázs zs-zs zsal, műhellyel, fúrt kúttal, kútt ttal tt al,, ipaal ip ip ri árammal, 500 m2-e -es es parkosípark pa rkosírk tott udvarral, bombaa ááron ron eladó. ro Érd.: 06-70-262-52-66 Kiemelt aj aján ajánlat! ánla án lat! la t Levélen kétszintes 15 éves, éve ves, s, teljesen tellje jessen alápincézett családii há ház, z, sszintenként zint zi ntenként fürdővel, nt 4 sz szob szoba obaa + na ob nnappali, ppali, 2000 m2-e -es es telken, telk te lken lk en, ip en ipari pari árammal, fúrt kúttal kútttal eladó. elad el lad adó. ó. Óváron Óváron lakáscserét beszábeesz száámítok. Érd.: 06-70-262-5206-70-262-52-66 2-66 266 Mosoni udvari lakást lak akkás ástt kerekeresek, akár felújítandót felújítanddót is, is, azonnal készpénzzel fizetek. Tel.: 06-70-262-52-66 06-70-26 622-52 52-66 52 Óvári részen réész szeen en 1-1,5 1-1 -1,5 szobás garzont ker keresek, eres er esek es ek,, az ek azo azonnal onnal készpénzben zetek. Tel.: be en fize zete tek. te k. Udvari is lehet! Te k. el.l.: l.: 06-70-262-52-66 06-7 06 -70-7 0 2662-52-66 Kiemelt K Ki em mel e t ajánlat! Majorok frekfre rekkventált helyén eladó egyy kkétszinétssz ét szintes, 120 m2-es lakás,, sszintenként zint zi nteenként nt fürdővel. Plusz tartozik ik hozzá hozzá egy különálló 40 m2-es családi ház, kocsi beál beálló állló + ttároló. ároló. Fix ár: 16,9 Tel.: MFt. Tel l.:. 006-70-262-52-66 6-70 70-2 70 - 62-52-66 Óvárr és 30 30 km-es km-es körzetébe en keresek kere ke rese re sek lakásokat, csase csaaben ládi lá di házakat, házzakat, telkeket. FizeFize zeetéés azonnal, tés azoonnal, készpénzben.. Tel.: az Tel.l.: Te l..: 06-70-262-52-66 Duna lakóparkban kétgenerácikétg ké tgen tg enerácien ós exkluzív családi há ház áz ssaroktelaroktelken eladó. Érd.: 06-70-628-2070

2014. május 9.

Levélen, Le evé véle len, le n, Hegyeshalomban, Hegy He gyeshalomban, Márigy aakálnokon, ak álno ál noko no kon, ko n Halásziban, Kimlén Kim mlé l n keresek kere ke reesekk eladó családi házat ma max. x x. 15 M MFt-ig. Ft-ig. Azonnal készpénzzel készp zpén zp énzz én zzel zz fizetek. Tel.: 06-70-262 06-70-262-52-66 62-5 62 2-5 -522-66 2Héderváron a falu faalu frekventált fre r kventált helyén 120 m2-es fe felújítandó elú lújjítandó családi ház, közel félhektáros területtel, vízkapcsolattal, vízk ví zkap zk apcs ap c olattal, bombasztikuss ár ááron on 7,55 M MFt-ért Ft-ért eladó. Érd.: 06-70-262-52-66 06-7 700-26 26226 2-52 252-66 52 Bomba B omb mbaa ár! Óvár frekventált frekven enntá t ltt helyén hely he lyyén eladó egy teljesen fe felújíelú lújíjíjított to ott 100 m2-es, 3 szobáss cs csal családi aláádi al ház, 1000 m2-es telken, telkken en,, úújj tető, villany-, vízvezetékk ccsere, sere se re, új turbó re gázkazán, gyönyö gyönyörű örű jjárólap, árólap, parketta, parkosított udvar. Fix ár: 19 MFt Te Tel.: el.l.:: 06 06-70-262-52-66 Alkalmi Alka alm lmii véte vétel tell Halásziban! 100 te m2-es, -ees, s, 3 sszobás zobá zo bás gázfűtéses családi ládii hház áz 5500 00 m2-es telken, te teljeeljl e-senn felújítva, se felú lújítva, új kerítés, tető, lú ő, vvililil-lany-, lany la ny-, vízvezeték csere, járólap, ny jár áról ólaap, ól parketta, nagyon jó belső bels be lsőő eloszls ellosztású, fúrt kút. Fix ár: árr: 16 MFt MFt Győri másfélszobás lakás lakáscsere áscs ás scs cseere érdekel! Tel.: 06-70-262-52-66 Mosonmagyaróvár Mosonm nmag nm mag agya y róvár zöldövezetéya ben 75 m2-e -es es 3 szobás amerikai konyhás kony nyyhá háss nagy nagy erkélyes 3. emeletiti felújított, le fel elúj újítítí ott, műanyag ablakos új ablak ak s akos ak téglalakás tégl té g allak gl akás á saját tárolóval eladó. elaadó dó.. Igény Igén Ig ényy esetén garázs is vásár én vásárolhaárol ár olha ol haha tó az ingatlanhoz. Ára: 12 12,7 ,77 M MFt Ft 30/856-1505 Kimlén frekventált frekventál áltt helyen ál helyen 70 m2-es, 2 szobás, felújításra szoruló parasztház, par a as aszt z ház, 2000 m2-es telekkel, telekk kell, teljesen teeljljeesen közművesítve 33.590.000 .55900.0 .000 00 Ft-ért eladó. Érd.: 06-70-262-52-66 06-7 06 -70-7 0-226 0262-52-66 Mosonmagyaróváron Mosonm Mo nm magyaróváron csen csendes, nde des, s, nyugodt nyug ny ugodt helyen, az óvári városug vár áros osos részben földszinti lakáss amerikai ame merirkai konyhás nappalival all ééss 2 szobával eladó. Iá: 14.39 14.390.000 90. 0.00 000 Ft. Érd.: 00 +36-30-758-1367

Máriakálnokon Mári Má riak ri akál ak áln ál nokon a Nagypreszz szó sz zó mögötti összközműves összközm zművves zm üüres ür es építési telek, 1250 12250 m2 el Ft. Tel.: Tel el.:: eladó. Ár: 6.900.0000 Ft. 06-70-331-2647 Halászin 700 m2-e -ess éép építési pítési telek eladó. Érd.: 06-20 06-20-2040-337 20-2040-337 20 Magyar, Magy gyyar, szlovák és osztrák ügyfeleink felein nk ré rész részére szér sz é e ingatlanokat keresünk sü ünk n M Mosonmagyaróváron o onnmagyaróváron és köros nyékén! nyék ny ékén ék én!! Hello én He Home Ingatlan. He Kolonics Kolo Ko loni lo nics ni c Anita 06/30/413-9346 06/30/4133-9 - 34 346 és M és Mazán azán Márió 06/30/856 06/30/856-1505 566-1 -150 5055 50 FFigyelem! igyelem! Árcsökke Árcsökkenés. ené nés. s. HaláHaláá sziban, jó állapotban állapotba bann lévő ba lévvő 2 szolé bás családi ház,, csendes, cse send ndes, nyugodt nd környéken 13,99 MFt-ért MFt-ért eladó, tulajdonostól. tulajd donostól. Érd.: 06-30-5516-322, 16-3 322 22, 06 06-30-610-69-39 Halászin 100 Ha alá l sz szin i 10 00 m2-es teljesen felújított újít új ítítot ottt családi ot cssal aládi ház, tulajdonostól alá tulajdonosttól eladó. el lad adó. ó. Érd.: 06-30-9698-26 06-30-9698-261 2611 26 Mosonmagyaróváron M Mo osonmagyaróváron a VáralyVára Vá raly ra ly-ly llyai yai utcában 680 m2-e -ess beépítbeépíttbe hető telek, végében végéébe benn összkomösszkomházz zzzal al eladó. eladó. Érd.: fortos ki házzal 06-20-365-30-35 06-20-365-30-3 35 Értelmiségi Értelm lmiségi házaspár hosszú távlm ra keres ker eres ess albérletet, alb lbérletet, minimum 2 szobást. sz zob o ás ást.t.t Fizetőképesek Fiz izzetőképesek vagyunk. Tel.: Tel. Te l.l.:: 06 006-20-360-3171 6-20 20-360-3171 Óvári Óv vár árii 53 m2-es, 2 szoba-halszoba ba-h ba -hal -h al-al loss panellakásomat vidék lo vidéki ékii ke ék kert kertes rtes rt es hházra ázra cserélném, ese esetleg etltleg eg Ó Óvárira. v rira. vá Tel.: 06-20-236-34 06-20-236-34-12 34-1 34 -122 -1 Eladó a mosoni nii vvárosrész árosrész csenár des, biztonságos lakótelepén egy e y 78 m2-es teljesen feleg újítot újított, ottt, ott, t, gázfűtéses gáz ázfű f téses lakás. Érd.: 06-70-454-5370 06 6-7 -700-45 04 445 4-5370 Mosonmagyaróváron Moso Mo sonm so n agyaróváron ig igényes, gén é yees, s 64 m2-es 2. emelti 2002-ben 2002 022-b -ben en épült 2 szoba + amerik ép amerikai kai konykon onyyhás nappalis téglalakás téglalaká káss 10 m2-es ká erkéllyel eladó. Ára Ára: ra:: 13 MFt. ra MFt. Igény esetén garázs iss vásárolható vás ásáárolható hozzá. Érd: 30/856-1505

Dunához Duná Du náho ná hoz közeli 176 m2-e ho -es es csal cs családi alád al á i ház jó elrendezéssel, elrennde dezé zééssel el,, dupla garázzsal eladó. elad addó. Érd.: adó. Érd rd.:. 06-70-628-2070 Geotermikus fűtéssel fűté fű tééss ssel készült téglaház bővített bővvítítet ettt sz et sszerkezet-kész erkezet-kész állapotban 29,6 29, 9 6 MFt-ért eladó. Érd.: 06-70-607-3608 Kisudvaron, Ki isu sudv dvar dv a on, Mosonmagyaróvárar tóll 10 km-re tó kmm re 5809 m2-es hobbyy tanya tany ta n a el ny ela eladó. adó. Rajta 75 m2-es fe felújíelú lújíjíjí-tott to tt ház, ház, mögötte 60 m2-e -ess melléme éme éképülettel. ké épülettel. Iá: 17.000.0 17.000.000 000 FFt.t.t TTel.: el. el.: el 06-30-482-54-46 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaró róvá ró váro vá ron a Rudolf ro épülnek. ligetnél ikerházak ike keerh rház ázak áz a Modern, szigetelt, sziggetelt, téglaépítésű, sű ű, egyszintes 75 m2-es 3 szoba + amerikai amer am erik er i ai konyhás nappalival, saját sajá sa játt gá já gázkazánnal, ázk zkazánnal, saját kerettel,l,, terasszal. tera te rass ra ssza ss zall. Kezdés: 2014. május za máj ájus áj us Érd: Ér d: 30/856-1505 Mosonmagyaróvár egyik egyi eg yikk legyi legkedveltebb lakóparkjában lakópar arrkj kjáb ában áb a eladó an ela laddó la egy 2005-ben épült épü pültlt igényes 3 szoba + amerikai amer erik er ikai ik ai konyhás konyhás nappalis kétszintes kétszinttes 84 m2-es sorház garázzsal, kerttel, pincével. Ára: 19,78 199,7 ,788 MFt M t 30/413-9346 MF Soproni Sopr So pronii uutca pr tca 48. szám alatt épü-lőő különböző kül ülön önböző méretű földszinön földsz szzin in-ti, avagy titi, avagy első emeletitii lakások lak akkások ok leköthetők. le eköthetők. Érd.: 06-70-607066-7 -700-60 060760 7 3608, 06-70-511-33 06-70-511-3399 3399 33 99 Polgári stílusú lakás laká la káss Ipartelepen ká eladó. Érd.: 006-70-454-53-55 6-70 670-454-53-55 70 Építési sarok ttelek elek ikerház építésére tésé s re 740 m2, 8.600.000 Ft-ért sé eladó. ellad adó. ó Érd.: Érd r .: 06-70-607-3608 Lakóparki Lakó La kópa kó park pa rki 3 szobás téglaépítésűű rk bővített bőv bő vítettt szerkezet-kész iker ikerházi errhá házi zi lakás laká la aká kás júliusi átadással, kkocsi ocsi oc s bbeálsi e leá lóval eladó, 22,9 MFt-ért. MFFtt-ér ért. ér t Érd.: t. Érd rd.:.:. 06-70-607-3608 Mosonmagyaróváron Mosonmagya aró róvá váro vá ron 62 m2-es, ro 3 szobás föl földszinti ölds öl dszi ds zinti téglalakás zi eladó. Érd.: 06-30-625-43-01

1+22 fé 1+ félszobás szigetelt első sőő eememe-me leti panellakás szepte le szeptemberi em mbber eri ki kikölikö kölltözéssel eladó. Iá: 122 MFt. MFt Ft.. Érd.: É d.: Ér 06-70-241-16988 ((17 17 óóra ra uután) tán) tá Duna lakópark lakóparkban rkba rk bann ig ba iigényes ényes családi ház eladó. ÉÉrd.: rd.:..:: 006-70-454-53-55 rd 6-70-454-53-55 Eladó/kiadóó lakásokat, család házakat keresek Mosonma-di gyar gy gyaróváron aróv ar óváron és környékén. Tel.:.:: óv 06-30-694-0348 06-3006 0-694-0348 0Móra utcában eladó egy I. emeleti 38 m2-es nappali + 1 szobás, szigetelt, fűtéskorszerűsített, műanyag ablakos, felújítandó panellakás, tárolóval. Fix ár: 8,3 MFt. Érd.: 06-20-329-6564 Mosonmagyaróváron M Mo sonmagyaróváron 1+2 fél-sszobás, sz zob obás ob ás, 1. emeleti panel liftess ás házban házb há z an eladó. Iá: 12 MFt. Mo Mobil: obi b l:: 006-70-773-6183 06 -70 70-773-6183 JJánossomorján Já nossomorján családi csal allád ádii ház há 2,5 25 2, szobás + verandaa 56 56 m2, komko fort nélküli, csak ak víz víz és villany, viillany, fűtés: kályha, kályhha, 1388 138 388 m2-es telken eladó. ó. Ár: Ár: r 9,8 MFt. Tel.: 00-36-30-9459-113 00-36-30-9 9459-113 Be Be Bezenyén családi ház, kétszintes, s, 1988 m2 lakterű, garázzsal, teljess 19 infrastruktúrával, infr in fr str fras fr truktúrával, 978 mm2-es -es -e ttelken elkken eladó. Ár: 24,8 MFt MFt. Ft. Te Ft Tel. Tel.: l.l.:: 00 00-36-30-9459-113 00 3 Mosonmagyaróvártól Mosonmagyaróvá váárt rtól ól 2 km-re km zárt kert Rajkaa fe felé lé 7752 52 m2, kis faházzal, vízzel víízz zzel el eladó. eladó. Áram a szomszédd telekig. tel elek ekig. Ár: 3,2 MFt. ek Tel.: 00-36-30-9459-113 Máriakálnokon M Má r akálnokon 75 m2-es 3 szo-ri b + aamerikai ba merikai konyhás nappalis iss téglaépítésű tégl té glaé gl aéppítésű szigetelt 2008-ban aé 2008-ba bann ba éépült pül ü t családi ház gázkazánnal, gázkaz azán az ánna án nall,l, na ka kandallóval, ka kerti faházzal, fah ahház aház ázza zal,l, 300 za 300 m2-es telekkel eladó. elaadó dó.. Ára: Ára: 17,5 17, 75 MFt 30/413-934 30/413-9346 46 Hladám by byty yty v MosonmagyaróMosonmagyaróvojijijich vo ch Slovenskych klivári pre svo svojich entov. Tel.: +421-948-667-015


2014. május 9. Malomdűlőben gondozott, gonddoz ozot ott, ot t, felt, újított vízparti nyaraló ló csónakcsónaktárolóval, stéggel eladó. Tel.: 06-30-95-56-764 06-30-95-5 -5566 76 7 4 Mosonmagyaróváron, Mosonm mag agya yaróóvá ya váron, a termálfürő közelében, közzeelléb ében en, 720 en 720 m2-es tel2 kkenn 100 ke 100 m -e --ess 3 szobás felújíí-tandó tand ta ndóó cs nd ccsaládi alládi ház, gáz és fatüze fatüzeeléssel léss lé sssel eeladó. ladó. Ára: 17,5 MFt Ér Érd.: rd. d.:: 30/856-1505 Mosonmagyaróvár be belvárosában elv lvár áros ár osáában os 53 m2-es téglalakás, tu tula tulajdonoslajjdonosla tól eladó. Érd.: 06-30-410-22-99 (16 óra után után) án)) án Eladó Pa Papr Papréten prét pr é enn egy felújított, 90 m2-e -es es gá gázf gázfűtés zfűt zf űtés űt é + vegyes-tüés zzeléses ze lééses családi cs ház. Érd.:.:: 06-70-454-5370 06-7 06 -70-7 0-45 04544-5370 Igényes Igén Ig nye yes téglalakás MosonmagyaMosonmaagy gyaaróváron, kiváló áron ela eladó. adó dó. Ér Érd.: 06-30-625-43-01 Barátságos panellakáss szép környéken új tu tulajdonosra ulajdonosra vár. Érd.: 06-30-8500-55 05560 55 60 60 06-30-850-5560 Első em emeleti mel elet etii téglalakás et tééglalakás csendes környéken körn kö rnyé rn yék n eladó. Érd.: yé yéke 06-30-850-5560 06-3 06 -30-3 0 85 8500-55560 0Mosonmagyaróváron Moso Mo sonm so nmagyaróváron a Gy nm Gyönyön ön-ggyös yös lltp-en tp-en 800 m2-es össz összközszkö sz közkö zműves építési telek eladó. elad adó. ad ó. Érd.: Érd.: 06-20-324-73-32 Eladó lakást keresek Mosonmagyaróvár ár belvárosában vagy a városközpontban. vár árooskö ár közp z ontban. Tel.: zp 06-30-378-53-08 06-30-37 37837 8--53 53-008 Mosonmagyaróváron Mo Moso oso sonm nmag nm agya ag y róváron családi ház ház 5,5 5,55 szobás, zöldövezeti,, 5788 m2--es 57 es telken, nagy garázsgaráz ázsáz szsal eladó. Ár: 19,6 MFt.. Tel.: Tell.: Te +36-30-9459-113 100 m2-es felújításra szoruló szor sz oruuló csaor ládi ház nagy kerttel eladó. Iá: 13 MFt. Érd.: 006-70-454-53-55 6-70 67 -454-53-55 Mosonmagyaróváron Mosonm mag agya y ró róvvá váron felújítandó cs csal alád al ádii ház ád há eladó. Érd.: családi 006-30-378-53-08 06 -300-3 0-37 0-37 3788-53 85 -08

5

Mosonmagyaróvááro Mosonmagyaróváron ron n családi ház 125 m2, összko összkomfortos, komf ko m ortos, jó állapotú Ostermayer utcában 585 m2-es te telken elk lken en eeladó. ladó. Ár: 18,6 MFt. Tel.: 00-36-30-9459-113 000-3 -36-30 30-9 30 - 459-113 Mosonmagyaróváron Mo oso sonm nmag nm agya ag yaróváron sorház ya 58 m2, el előő – és utókerttel, 2200 0 00 m2-e -es telken, teelken, 2 x félszoba + napnap ap-pali pa ali terasszal, terasszal, beépíthető tőő tetőtet etőő őtérrel eladó. Ár: 15,2 MFt. MFt Ft.. Tel.: T l.: Te 00-36-30-9459-113 00-36-30-9459-11 13 Kimlén családi ház, 22,5 ,5 szobás, összkomfortos, kiváló állapotú, kis telk telken ken eladó. ela l dó. Ár: 12,5 MFt. Tel.: 00-36-30-9459-113 000-3 00-3 -366 30 30-9 - 459-113 Hegyeshalomban He egy gyes esha es halo ha lomb lo m an családi ház kétszintes, kétszi ké zint zi ntes nt es, alápincézett, 120 es 120 12 m2 aalapterületű, lapt ptterületű, 960 m2-es te tellken keen eladó. Ár: 15,5 MFt. MFFt. Tel.: Tel el el.: 00-36-30-9459-113 Máriakálnokon cs családi csal alád al á i ház ád eladó. Érd.: 06-70-4 06-70-454-5370 45544-5370 Mosonmagyaróváron eladó egy közös udvari, földszinti, 40 m2-es, teljesen felújított 1 szobás, gázfűtéses lakás. Iá: 6,95 MFt. Érd.: 06-20-329-6564 A levéli levé le véli úton a Rókadombi tó vé tóná tónál, nál,l,l ná a halastóval halastóval ha a szemben zzárt ártt ke ár kertek eladók, 3% beépíthetőség, beéépí píth thet th etős et ő ég, külön helyrajzi számmal, szám sz ámma ám m l, kb. 900 m2-esek a telkek telkek, ekk, be vannak kerítve. Tel.: 06-70-262-52-66 Előkertes Előkertees 4 szobás szob sz o ás lakás a Terv utcában utcába bann eladó ba elad el aaddó MosonmagyaróváMosonmagyaróváron. ro on. Tel.: Tel el.:.: 006-20-470-6522 6-220-470-6522 Mosonmagyaróváron, Mosonm Mo nmaagyaróváron, a Ró nm Rókaóka ka-dombon domb do mbon 2000 m2 kertműv mb kertművelési vel elés ésii és külterület, kü ültlterület, 30 m2-es aláp alápincézett pin incé céze cé z tt ze házzal eladó. Villanyy ni ninc nincs. ncss. nc s. Tel.: 06-20-470-3176 Mosonmagyaróváron részben felújítottt 1,5 , szobás, 42 m2-es lakás 6.500.000 6.50 6. 500. 50 0.00 0. 0 0 Ft-ért eladó. 00 Érd.: mi m minden ind nden nd e nnap en ap 15.00-19.00ig: ig g: 06 06-70-241-77-86 06-7 -70-24 -70 -7 2441-77-86

Mosonmagyaróóvá Mosonmagyaróváron váro ronn 56 m2-es ro 2 szoba + amer amerikai eriik er ik konyhás ikai nappalis 2006-ban épült igényes lakáss 40 m2-es kerttel eladó. Ára: 15,99 M MFt Ft ÉÉrd: rd: 30/856-1505 rd Mosonban Moso Mo sonb so nban nb an közös udvarban 500 m2-e -ess lakás, l kás, olcsó áron eladó. la e addó. el Tel.: 06-30-245-75-13 Te 06-30-245-75-13 Hegyeshalomban H egyeshalomban 55 m2-ess családi házrész kerttel, keert rtte tel,l, garázste zsal eladó gáz- és cserépkálycserépkályhafűtéssel. Érd.: Érd. d : 96/220-164, 06-30-632-2757 Mosonmagyaróváron Moso onm nmag agya ag y róváron a Lajta lakókertben, lak akók ókertb ók tbben, 2010-ben épült nagy na gyon gy o alacsony on ala lac acsony rezsijű csalánagyon dii hház áz eeladó, ladó, tulajdonostó tulajdonostól. ól.. Tel Tel.: el..: el 06-20-9248-314 06-2 06 20-9248-314 El Első emeleti, teljesen teljese senn felújíse fe tott, cserépkályháss garzonlakás garz ga rzonlakás rz eladó. Ár: megegyezés megeg egye eg yezé ye z s szerint. zé Érd.: 06-70-454-53-55 06-70-454-53 53-55 53 Ipartelepen Iparte ele l pen 740 m2-es telken 120 m2-e -es es cs ccsaládi aládi ház, 3 szoba, konyha, kony nyha ny ha,, fü ha ffürdő, rddő, emeleten 2 szoba + előtérrel előt el őtér őt érre ér rell eeladó. re ladó. Pince+ garázs, garázss, kert MFt. keert üüvegházzal. vegházzal. Iá: 25 MF ve Ft. TTel.: el.: el 06-30-979-17-16 06-300-979-17-16 06 Halásziban Halásziban a Party csárda cssár árda da mellett építési telek kiss hházzal ázza áz zal eladó. za Iá: 5 MFt. Érd.: 006-70-610-9784, 6-70 670-6 70 - 10-9784, 06-70-250-3235 Győrtől Győrtő től 13 km-re, Ürgehegyen tő felújított felújíto tott to tt 4400 m2-es ház, 900 m2-e -ess te telken enn eladó 2,8 MFt-ért. Érd.: Érd. Ér d.:: 06-20-517-27-01 d. 0 -20 06 20-517-27-01 Mosonmagyaróváron M Mo sonm so n agyaróváron 46 m2-e nm -ess üzlethelyiség üzle üz l thelyiség parkolóval, le parkolóval al,, frekal frek fr ek-ek vventált ve ntált helyen eladó. elaadó dó.. Érd.: Érd.: 06-20-924-59-78 összközműves SUN lakóparkban lakóparkbaan ös öss szközműves 710 m2-es építési telek eladó. Érd.: 06 006-30-266-4695 -30-266-4695 Jáno nooss ssom mor orján a Fő úton üzletJánossomorján házz eladó. elad el lad adóó. ó. Iá: Iá: 4.800.000.- Ft. Érd.: Érd. Ér d.:: 00 d. 00-43/699-170652177

Ahol az ingatlana ingat attlana laana vevőre vevőre talál! MOSONMAGYARÓVÁR MOSONMAGYA YARÓ YA RÓVÁR ÉS KÖRRÓ NYÉKÉNEK LEGKEDVELTEBB INGA GATL GA TLAN TL A PORTÁLJA! Hirdesse INGATLANPORTÁLJA! eladó-kiadó el ladó addó-ki kiad ki adó ingatlanját INGYEN, ad KORLÁTLAN K KO KORL ORL RLÁT ÁTLA ÁT LAN számban, megköLA téss né té nnélkül! lkül! Jánossomorján Já ánossomorján a 86-o 86-os -oos Fő úútt mellett 5 éve nem mű műkö működő köddő kö dő vvenenen déglő eladó. Alapterület Alapt p er pt erül ülett 450+85 m2, magas bo boltíves oltltív íves ív es ppince. ince. Előtte 7-8 autónak pa park parkolási rkoolási lehetőség. rk Ár: 12 MFt. Érd.: 06-20-426-4029 Mosonmagyaróváron Mo oso sonm nmagyaróváron és környénm kénn keresek ké kereese sek eladó ingatlanokat és ajánlok aján aj ánlo án lokk eladó lo elaadó ingatlanokat: www. el scelta.hu scel sc elta el ta.hu Érd.: 06-70-501 06-70-501-9784 01-9978 01 7844 ELADÓ EL LADÓ Mosonmagyaró Mosonmagyaróváron róóvá váro ronn a ro Féltoronyi utcában egy gy ddéli élii fekv él fekvékvékv ésű, 2006-ban épült épüültl 3 szoba-ameszo z ba-amerikai konyhás, s,, nappalis nap apppa palis ikerházi lakás garázzsal, garázzsa saal, kkerttel. erttel. Iá: 24,9 MFt. Tel.: 06-20-9318-921 A mosoni moso mo soni so n városrész egyik lakótelepén le epén péén el eladó lad adó egy 55 m2-es, földszin sz inntiti, gázfűtéses gázzfűtéses téglalakás, kis gá iss szinti, kert ke rtte rt t l. Érd.: 06-70-454 te 4-553770 kerttel. 06-70-454-5370 Halászi Hallászi központjához kközel özel öz el 8862 62 62 m2-es telek eladó 6,0 6,0 MFt-ért. M t-ér MF ért. ér t Tel.: 06-20-251-73-64 06-20-251-73 73-6 73 -644 -6 Mosonmagyaróváron, Mosonmagya yaaró róvá váron, vá ipari területen eladóó vagy bérbe adó 600 m2-es földszinti csarnok + emeleti emel em elet el e i raktárhelyiség. Tel.: 06-30-258-5504 06-3 06 -30-3 0 2558-5504 Kétt sz Ké szo szoba-hallos oba-hallos panellakás, panellaká kás, ká s, hősz hő szig sz i etelt, négyemeletes négyemeleete tess házhá há hőszigetelt, ban eladó. Iá: 8,1 MFt. ba MFt Ft.. Érd.: Érd. Ér d.: d. 96/416-076 Zsuzsa Optika Mosonban a Zs suz uzsa sa O ptika mellett lévő udvarban udvarb rban rb an lakás, lakás, kedvező áron eladó. Érd.: 06-30-833-0660 06-30-833-0660 Várbalogon Várb rbalogon a Hillinger lovardárb ban ba an 80 8000 00 m2 művelésből kivont terület terü te rüüle rüle lett el eeladó adó 6 EUR/m2, vagy 1800 ad 2 Ft/m Ft /m . ÉÉrd.: r 06-20-426-40299 rd.:

Mosonmag Mosonmagyaróváron ag gya yaró róvváron az óvári ró városrészben enn 50 50 m2 körüli földszinti téglalakást keresek, egyedi fűtéssel. fűté fű téss té ssel. Tel.: 06-20-480-54-37 ss Harmadik Harm Ha rmad adik emeleti liftes, szigead sziggetelt te ltlt, teljesen te fééltelt, felújított 1+22 félszobás szob sz o ás panellakás eladó. elad el a ó. Érd.: Érd rd.:.:: 006-70-454-53-70 6-70-454-53-70 Eladó az óvári városrészen vár áros osré os részenn egy ré 60 m2-es, elsőő emeleti emel em elet el e i téglalakás. Érd.: 06-7006-70-454-5370 0-45 045445 4-55370 4Levélen 9600 m2-es telken kétgennerációs ne rációs családi ház eladó. Érd.: 06-20-216-48-20 06-2 06 -20-2 00--216-48-20 Mosonmagyaróváron PacsirMoso Mo s nm so nmagyaróváron a Pacs sir irta utcában uttcában tc vízparti kert szőlősző zőlő lőlő vel,l gyümölcsfákkal, m ve melléképüe léké el léék pü pületekkel egyben, vagy vag agy ag gy megosztmego me gosz go sz sztsz va eladó. Érd.: 06 06-20-211-4311 6-2 -200-21 02 1-43 4311 43 Dunaszigeten en 11 1135 3 m2-es építési telek eeladó ladó la dó 33,5 ,5 MFt-ért. Érd.: 06-30-256-22 2 19 22 06-30-256-2219 Dunaszigeten D Du n szigeten 1182 m2-es telna ken 80 m2-es téliesített nyaralóó ke + garázs gará ga rázzs felett 25 m2-es apar rá apartartar tmannal m annal eladó. Iá: 18,5 MFt MFt. Ftt. Ér Ft. Érd. Érd.: d.:: d. 06-30-256-2219 06 Halászi központj központjában jáb ában an építési épí píté tési té telek 1000 m2, Dunához Duná Du náhhoz kö ná közel, összközműves es eeladó. laddó. Iá: 7 MFt. la Tel.: 06-3006-30-9-366-930 0-909-336 936 366-930 A Manninger ltp-en lakást keressek. se ek. k. Érd.: 06-70-454-5370 Mosonmagyaróváron M Mo Moso o onm nmagyaróváron kerese keresek ek 1,55 szobás 1, szoobás panel vagy téglalasz tégl g allaakást. Tel.: 06-70-375ká 06-70-375-82-88 5 82 58 -8 -888 FFlesch lesch ltp-en III. emel emeleti, ellet eti,i, tteljesen elje elje el jese s n felújított panellaká panellakás, ás, 11+2 +2 félszo+2 fél élsz s osz bás eladó. Tel.: 006-70-375-82-88 6-70 67 -375-82-88 70 Levélen 2 szoba-hallos, szob sz obaob a hallos, 2 utcafarontos családi di ház ház + 1 építési telek eladó. Érd.: +36-70-664-9233 Igén Ig énye én yes lakás a Lajta lakóparkye Igényes bann el ba eladó lad ad garázzsal, vagy a né adó néléll-kül.l. ÉÉrd.: kül kü rd 06-70-454-53700 rd rd.:


6 Mosonmagyaróvároon, Mosonmagyaróváron, n, a M Móra óra úton 3. emeleti, 2 szoba-hallos, szo zoba ba-hallos, ba hőszigetelt panellakás eladó. Iá: 9,3 MFt. ÉÉrd.: rd.:: 06-30-469-00-41 Bezenyén Bezeny yén 600 6 0 m2-es telken 70 60 m2-es családi csal cs alád al ádii ház, ád há teljesen felújít újítva ítítva va eladó. va ela ladó dó. Ár: 14,7 MFt. Tel.: dó Teel.l.:.: 06-20-982-7278 06-2 06 -20-2 0 9882-7278 IIkerházas Ik errhá erhá házas építési telek eladó elad el adóó ad Malomdűlőben, a Lajta-spiccLajtjttaa-sp spiiccsp nél. Iá: 3.590.0000 Ft. Ft. Érd.: 06-30-9463-364 KIADÓ MUNKÁSSZÁLLÁS! MUNKÁS SSZ SZÁL ÁLLÁ ÁL L S! LÁ Tel.: 06-30-594-62-26 06-30-59 59459 4-62 46 -226 Azz Erzsébet Erzs Er zséb zs ébet éb e tér 4. szám alatt, a mosoni mosooni ppiacnál mo iacnál 50+20 m2-e -es es üzlethelyiség kiadó. Érd.: üzle üz leth le thel th e yiség Érd rd.:.: 006-70-3312-646 6-770-3312-646 Erkel Ferenc út 10. szám szzám alatalatti irodaházban 19 m2-e -ess irodák kiadók, valamint termek rendezvényekk lebonyolítására bérbe vehetők. TTel.: el : 006-30-495-15-65 el.: el 6 30-495-15-65 6Mosonmagyaróváron Mosonm nmag nm agya ag yaró ya róvváron igényeró sen se en kialakított kial ki alaakított munkásszálal munkásszállláss kétágyas lá k táágy ké gyaas szobákkal, mosámosáási és és főzési f zési lehetőséggel, korfő kor or-látlann internet-használattal, internet-használattal al,, bizal bizz-tonságos parkolással kiadó. kia iadó dó.. Érd.: dó Érd.: 06-20-9279-023 Műhelyek Mosonmagyaróváron hosszú táv távra ávvra r kiadók; 50, 80, 140 m2-es. Érd Érd.: rdd.:.: 006-70-583-2130 rd. 6-70 67 -583-2130

2014. május 9. Mosonmagyaróvááro Mosonmagyaróváron, ron, n forgalmas n, fo helyen üzlethelyiség üzlethelyisség akár boltnak, vagy irodának kiadó. Érd.: 06-20-92-79-023 06-20-92 92-779-023 Mosonmagyaróváron Moso onm nmag agya ag yaróváron munya kabrigádok kabr rigád iggád ádok ok részére rés é zére 4, 5, 6, 10 lakások mindenfőss komplett fő kom ko mp mplett mp minde den-de nell felszerelve ne fellszerelve fe ls kiadók. Érd.: Érd. Ér d.:: d. 06-20-92-79-023 06-2 06 -20-92-79-023 -2 Mosonmagyaróváronn üzlethelyiüzle üz leth le thhelyiségek kiadó; 50 m2, 20 2000 m2. Érd.: 06-70-583-2130 Mosonmagyaróváron gombatermesztésre termes szt ztés ésre és re alkalmas pincehelyiségek lyiség gek iipari p ri tterületen pa e ületen kb. 20 db er kiadók. kiad dók. ók. Ér ók Érd Érd.: d.: 006-70-583-2130 d. 6-70-583-2130 Mosonban M oso sonb so nbaan 15 m2-es garázs nb gaará rázs zs kiadó. kiad ki adó. ÉÉrd.: ad rd.: 06-70-615-436 06-70-615-4363 63 Kórház Kó órház utcában, forgalmas, for orrga galm lmaas, lm kirakatos 22-44 m2-e -ess helyiséhe gek üzletnek, irod irodának, dán ának ak, parkolóak val kiadók. Érd.: 06-2 06-20-9596-202 20-9596-202 2-3 ágyas ággya y s szobák, fürdőszobával Levélen Levé Le véle vé len kiadók. Érd.: le 06-20-318-28-16 06-2 200 31 3188 288-16 Igényes Igén Ig énye én yess munkásszálló! 2 ágyas ye ággya y s szobák, szob sz o ák ob ák,, külön kü fürdő, WC, TV interinnte terrnettel. nett ne ttel tt e . Érd.: 06-20-982-72 06-20-982-7278 278 Horvátországi tengerparton teng ngger erpa parton pa apartman kiadó. Tel. Tel.:.: 06-30-31806-3 06 -30-318-3 1810, 06-20-9567-766 06-20-95677-7 -766 66 66 Mosonban családi háznál lakrész kiadó, llehet ehet eh et nnyugdíjas yugdíjas is! Sürgős! Tel.: 96 96/2 96/211-002 6/2 / 111-0 -002 (vasárnap!)

Raktár kiadó Mo Moso Mosonmagyaróvásonm so nmagyaróvánm ron a vasútállom vasútállomásnál más ásná nál 160 és 180 ná m2, megosztva is bérelhető. Járőrközpontba közp pon ontb tbba kötött riasztó, rámpa, igén ényy esetén eset ettén én iroda, internet, tarigény gonca. go onca. a. Ár: Ár: 600 Ft/m2/hó. Érd.: 06-30-916-8737 06-3 06 -300-916-8737 -3 SUN SU S UN lakóparkban 53 m2-e -ess + teraszos tera te r szos lakás berendezve berendeezv zvee kiadó kiad ki adóó ad 1-2 fő részére. Ár: Ár: 100.000 10 Ft + rezsi + 2 hó hó kaució. kauució. Tel.: ka 06-30-790-6106 06 Foglalja le nyarálását időben! Keszthelyen Kesz zth thel elye el yen a Balaton parttól ye 6000 mé m méterre teerr rree elhelyezkedő házban szobák sz zob o ák kiadók! kia iadó adó d k! Minden szobához külön külö kü lönn vizesblokk tartozik, lö k, parpar ar-kettás, kett ttás tt ás, tv-vel felszerelt ké ás két ét ág ágya ágyas yass ya szobákról van szó. Elősz Előő- és utóutó tó-szezonban (május, jú június): úni nius us):): 3 vagy us több éj: 4.500.-Ft/2fő/éj, 4.500.-Ft Ftt/2 /2fő fő/é fő /éjj, pótágy: /é 1.500.- Ft/éj, Főszezonban Fős ősze zezzonban (júlize us, augusztus): 3 vagy több éj: 5.500.-Ft/2fő/éj, 5.500. 0 -Ft/2fő/éj, pótágy: 2.500.Ft/éj.j.. Amennyiben Ame menn n yiben a gyermek a szülőkkel sz zül ü ők őkke k l alszik ke alsszik egy ágyban, úgy al rá nem nem kell kel ell külön fizetni! 18 év felett fe ele lett tt aazz IFA 390.-Ft/fő/éj. TTovábo áb ov ábbi információ: bi infformáció: 06-70/451-4 06-70/451-4911 -491 -4 9111 91 Hegyeshalomban H egyeshalomban 60 m2-ess családi ház igénye igényeseknek yese ye sekn se knek kn e kiadó. Nemdohányzó,, ggyermektelen yermektelen érdeklődőket vár várunk. runk. Ár: 95.000 Ft + rezsi + 1 hó kaució. Tel.: 06-30-482-54-46 06-3 300-48 48248 2 54-46

Hegyeshalomb Hegyeshalomban mban mb an új építésű lakás kiadó. Érd.: + +36-30-300-1264 36-30-300-1264 3 Egyedülálló dolgozó férfi kiadó szobát sz zob obát át keres, azonnal költözéssell Óváron se Ó ár Óv ároon on vagy környékén. Tel.:: 06-70-360-3576 06-7 06 -70-7 0-36 0360-3576 36 Belvárosi Belv Be lvárosi lakásban szobák lv szo zobáák kiadók ki iadók 1-2 fő részére. részér ére. ér e. Érd.: Érd rd.:. +36-3132-77241 2 szobás albérletet albérle leete tett keres keres 2 szeke mély (nő + férfi fér érfififi)) MosonmagyaMosonmagyaróváron. Tel.: 006-20-471-82-86 6 20-471-82-86 6Mosonmagyaróváron, Mo osonmagyaróváron, a Magyar Ma Magy agy gyar ar utcán irodahelyiség bútorozva, búto bú toro to r zvva, akár üzlethelyiség-nekk is kiadó. ne kiadó. Tel.: 96/211-580, 96/211-5580 80,, 06-30-394-02-47 06-3 06 -30-394-02-47 -3 Családi háznál 1 szoba szo zoba ba összöss sszzzkomfort 1 fő részé részére ére kkiadó. iaddó. Te ia Tel.: 06-20-35-88-341 06-20-35-88-34 3411 34 Szépen felújított felúújíjíto tott to tt Moson központi részen üzlethelyiség kiadó, fize zetési könnyítéssel. Érd.: 06-70-33-12-646 06 6-7 -700-33 033-12-646 33 Masszőr, Mass Ma ssző ss zőr, ző r, fodrász vállalkozónakk r, bejáratott bejá be járatott üzletben, vendégkörjá vendégk gkör gk ör-ör rell hely re hely kiadó a Termálnál. Termááln lnál ál. Tel.: ál. ál T l.: Te 06-30-645-64-21 Sürgősen kiadó ga garázst ará rázs zstt keresek. zs Tel.: 06-30-60 06-30-605-6382 055-63 63882 63 Családi házn háznál znnál külön-bejáratú znál szoba nemdohányzó hölgy részéree kkiadó. iadó ia dó. Tel.: 96/207-699 (18.00 dó óóraa után) ór után án)) án

Vendéglátó Vendéglátó-ipari tó-i tó -ipa -i pari pa r egység (ételbár-étterem) m) kiadó kiadó vagy eladó Mosonmagyaróváron, frekventált helyen, hely he lyyen, teljes berendezéssel. Érd. Érd.:.: 006-20-333-6600 06 -220-200-333-6600 Mosonmagyaróváron Moso Mo sonnmagyaróváron belvárosso belvárros ososbbann bútorozott, gépesített, ba gépe pesíteett pe tt, kölkölttözhető tö zhető mini-garzonn kiadó. kiad ki adó. ad ó Ár: ó. Ár: 65.000 Ft/hó + rez rezsi, zsi si,, kéthavi kéth ké thav th avii kauav ka ció. Érd.: 06-20 06-20-324-73-32 0-3 -324 24-7 24 - 3-32 Belvárosi,i,, teljesen teljljljeesen felújított te új garzon hosszú ho távra kiadó. Ár: 80.000 Ft + rezsi. Tel.: 06-30-357-48-85 06-3 06 30-357-48-85 Dunakilitin D u akilitin külön-bejáratú 2 una szobás szob sz obás ob ás családi házrész kiadó. kiaadó dó.. Á Ár rezzsi si; kétkétÁr:: 80.000 Ft/hó + rezsi; hhavi avi kaució szükséges. szüksé sége sé ges. ge s. Tel.: Tell.:: 06-30-9-360-5200 Óváron 30 m2-e -ess bútorozatlan garzon kia kiadó, adó dó,, 2 ha hhavi vi kaució. Tel.: 06-70-604-87-52 06-70-6044-87 48 -52 87


2014. május 9. Mosonmagyaróvároon, Mosonmagyaróváron, n mosomo mo ni körzetben kiadó frissen friisssen e felújított egyszobás, gázfűtéses házrész, 1-2 fő főnek. őne nek. k. Tel.: 96/213-124 (megbízásból) (megbízá ásb sbó ból) Majorokban Majoro okb kban an 70 7000 m2-es építési ttelek te leek (víz (víz + villanyórával) eladóó társasház társ tá rsas rs ashá as h z éépítésére, pítésére, vagy váll-lalkozásra lalk la lkoz lk ozás oz ásra is kiválóan alkalmas. ás alkalma mas. ma s. Tel.: 06-20-556-27-48

7 BEACH - Clubban ké kétszobás éts tszo zobá zo bás lakás bá konyhával, nappaliva nappalival vall kkiadó va iadó június 1-jétől. Érd.: 06-30-712-7407 Mosonmagyaróváron Mosonm mag agya yaróváron különálya ló bútorozott búttor o oz ozot o t lakás laká la k s 1-2 fő részére kiadó kia iaadó (cserépkályhás). (cs cser e épkályhás). Érd.: er 06-20-393-2882 06-2 06 -20-2 0-39 039339 3 2882 Halászin Halá Ha lász lá s in (Mosonmagyaróv (Mosonmagyaróváróvvár ár-hoz ho oz kközel) özel) családi házbann 2 sz szo szooba kiadó. Érd.: 06-30-408-25-05 06-30-40 40840 8-225 825 25-05

Mosonmagyaróóvá Mosonmagyaróváron váro ron ro n a belvároshoz közel fföldszinti, ölds öl dszinti, felújíds tott, szigetelt bútorozatlan 2 szoba-hallos ba-hal allo al loss szövetkezeti lo s övetkezeti lakás hoszsz szú távra táávr v a bérbe bérb bé r e adó. Ár: 70.000 Ft/hó Ft/h /hóó + re /h rezs rezsi zsii + 2 hó kaució. Érd.: zs 06-30-5656-561 06-3 06 -30-3 00-5656-561 0Mosonmagyaróvári M Mo soonm n agyaróvári 1500 15 00 m2-es ipari ingatlan kia kiadó. adó dó. Ér Érd. Érd.: d: 06-30-2372-438

Mosonmagyaaró Mosonmagyaróváron róvá váro vá ron Fő u. 49. ro (volt nyomdánál), nyomdááná nál)l)l), közvetlenül a buszmegállóban a Magyar utcávall szemben s em sz e ben 40 m2-es üzlethelyiség sé ég kiadó. kiaddó. Érd.: 06-30-345-1497 Belvárosi B Be elv lvár lv áros ár osii masszázsszalonban os hely kiadó, kozmetikus us vagy vag agyy hely pedikűr pe edikűr - manikűr - műkörmös műűkö körm rmös rm ö ös rrészére. ré szére. Tel.: 06-30-9 06-30-971-65-96 -9971 71-6 -65-6 5-96 596

Kórház utca uttca c 12. 12. szám alatt üzlethelyisé ég üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-30-9271-974 Mosonmagyaróváron, Moso Mo sonm so n agyaróváron, Árpádd utcában, rendelőnél utcá ut c baan, orvosi rendelőn nél é 39 m2-es garázs kiadó. Tel.: Tel.l.l.:: Te 06-30-345-6644 06


8

2014. 2014 4. mรกjus mรกju mรก jus 99.. ju


2014. 2014 20 14.. mรกjus 14 mรกรกju jus 9.

9


10

Apró JÁRMŰ Nagyméretű Nagy Na gymé gy m retű utánfutó folyamafolyama ma-ma ttosan to saan bérelhető, MosonmagyaróMosonmaagy gyar aróar óvár, Károly u. 34/B. (Vízt (Víztoronynál). tor oron onyn on ynál). yn Tel.: +36-30-93-90-1 +36-30-93-90-169 -169 -1 69 Személyautó bérelhető kilométer megkötés nélkül. Tel.: 06-70-671-3424 Készpénz Készpé énz az azonnal! azon onnnal! Autófelváon sá árl rlás ás m egköötés nélkül. Tel.: eg sárlás megkötés 06-20-975-8452 06-2 06 -20-97 -2 97597 5 8452 5Készpénzes autófelvásárlás kortól, állapottól függetlenül. Kérésre házhoz megyünk. Érd.: 06-70-671-3424 www.mikroflexum.hu – állapotfelméré réss és ré é eredetiségvizspotfelmérés gálat minden miind ndeen gépjármű gép épjármű kategóriára. ÉÉrd.: rdd.: 006-30-585-85-85, 6-330-585-85-85, 696/206-912 96 6/2 /206 06-9 06 -912 -9 1 12 Külföldről behozott járművek forgalomba helyezését vállaljuk teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 06-70-671-2966 Autók átvétele bontásra, bontá tásr tá ssrra, teljes körű ügyintézéssel. Érd.: 06-2094-77-018, 94-77-01 18, 996/252-485 66//252-485 Készpénzes autófelvásárlás, kortól-állapottól függetlenül. Kérésre házhoz megyünk. Érd.: 06-70-671-2966 TTZ-4K-14B Z-44K-14B kistraktor törzstör örzs zs-zs műszakival, könyvvel, 2016-ig mű űsz szak akiv ak i al, iv megkímélt állapotban, állapotbban an,, eekével kével eladó Újrónafőn. Ár: 7750.000 50 50 50.000 Ft. Érd.: 06-20-589-3055 Autókölcsönzés km-megkötés és kaució nélkül. Érd.: 06-30-206-58-58 Kismotor K Ki smottor eladó sm el 70 cm2-es, Chopppperr Mosonmagyaróváron. pe Mo Tel.: Tel el.:.: 06-70-708-27-65 06-7 70-708-27-65 Személygépkocsi bére bérelhető elh lhet etőő kauet k uka ció és km-megkötés nnélkül. élkü él küll. 4.000 kü Ft/nap. Tel.: 06-70-394-88-52

2014. 2014 4. május máju má jus 99.. ju

Ponyvás utánfutó bérelhető, bér érel elhe el hető, 3500 he Ft/nap. Érd.: 06-20-2603-603 06-200 26 02 03-603 Eladásra Eladás sra r szánt gépjárművét készpénzért készpé énz nzér értt megvásárolom, ér m gvásárolom, korme tól, állapottól álll ap apot o tóól függetlenül. Tel.: 06-70-394-88-52 06-7 06 -70-7 0-39 03944-888-52 39 TÁRSKERESÉS Józsi Józs Jó zsi 55, barátnőjét várja. zs várjaa. Tel.: Tell.: Te +36-30-275-9478 +3 36-30-275-9478 60 körüli hölgy szabadidő sza zaba za badi ba didő di d eltöltéséhez intelligen intelligens ns férfi férfi társat fé keres 60-65 év között. Leveleket „Egzisztencia” „Egz „E gzis gz isztencia” jeligére a is szerkesztőségbe szerke esz szttősé tősé ségb g e kérek: Mosongb magyaróvár, magy gyyar aróv óvár óv ár,, Kossuth ár Kossuth Lajos u. 14. Ko Egyedülálló, elvált, magányos? Elmúlt már 30-40-50? Ismerkedne, de nincs hol, kivel? Keressen bizalommal bennünket: Nem Adom fel Társkeresés 06-20/411-4325, 06-20/411-4527 32 éves ess fiaatalember t lember komoly tárta sat ke keres. eres rees. TTel.: el.:..:: 06-20-8071-139 el SZOLGÁLTATÁS Redőnyök, R edő dőőny nyöök ök, reluxák, szalagfüg szalagfüggöügggö gö-nyök, nyök ny ök, napellenzők, szúnyoghálók, ök szúnyogghá háló lók, ló k, párkányok, párk pá r ányok, harmonikaajtók rk harmonikaaj ajtó aj tókk st tó stb. stb., b, kedvezménnyel, garanciával, gar aran anci an c ával, 10 napos szállítási szállítás ásii határidővel ás hattá ha táridővel mosonmagyaróvári mosonmagyaróvá árii szakemberszakembertől! Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken Vidéke en is. is. Tel.: T l.: +36-30-2350Te 927 Ho Horváth H rvv h At rváth AAttila ttila OVISÚSZÁS! A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN! Szerda: 18.00-19.00, péntek: 16.00-17.00 órakor. Középsős és nagycsoportos óvodásokat várunk! Jelentkezni: Móra-iskola uszodájában, vagy a 06-30-479-1679 telefonon. Redőny-akciók Redőny y-a -akc kció kc i k 55-85%-os árakon. Reluxa, Relu elux el uxa, szalagfüggöny, szalagfüggöny, napellenzők, ellenz nzők nz ők, harmonikaajtók, ők harrmonikaajtók, szúha nnyoghálók. yog ogghá oghá háló lók. ló k Tel.: 06-96/448-3 06-96/448-390; -3390 9 ; 06-30-9942-258 06-3006 0 9942-258 Határon Hatá Ha ttááron átnyúló tevékenységhez tevékeny nysé ny ségh sé ghez gh regisztrációs ügyintézés ügyintéz ézés éz és kisválkisvállalkozóknak Ausz Ausztria ztr tria ia felé. fel elé. Tel.: 06-30-423-3144, ugyintezesugyintezesnemetul@gmail.com

Fakivágás, elha elhanyagolt hany ha nyag ny aaggolt kertek, telkek rendbetétele, rendbetét éttel e e, bozótirtás. Tel.: 06-70-375-8033 Bogyai Zsoltt Szőnyeg, Sz zőn őnye yeg, ye g ma m matrac, trac, kárpit, bőrkárpitt titisz pi tisztítás, sztítítítá sz táss, bőrjavítás, bőrfestés tá bőrfestés. éss. Házhoz Házh Há zhoz zh oz megyünk. www.biok www.biokarpit. o ar ok arpi ppit. hu, hhu u, Te TTel.: l.: 06-30-851-51-8 06-30-851-51-87 87 FFűnyírás, űnyírás, fűkaszálás,, kertépítés, kert ke rtép rt építéss, ép sövénynyírás, rotációs rotá táci tá c ós kapával ci kertelőkészítés,, ttérkövezés, érkö ér kövezés, ipakö magánszemélyeknek. ri és magánszemé mélyeknek. Érd.: mé 06-70-375-8033 Bogyai Zsolt REDŐNYJÁRAT REDŐ DŐNY DŐ ŐNY NYJÁ JÁRAT indul a megye JÁ minden mi ind nden en településére! teel elepülésére! Szombaele tonk to nkén nk éntt Mosonmagyaróvárra én Mosonmagyaróvárrra tonként éss környékére! kör örnyékére! Redőnyök, k szúk, szú zúnyoghálók 10 – 20 % ENGEDny ENGE EN GEDGE DMÉNNYEL! M MÉ NNYEL! Hőszigetelt Hőszigeteelt alumínialu lumí m ni ni-um redőnyök, szúny szúnyoghálók, nyog ny oghá og h lók, relhá uxák, szalagfüggönyök, szalagfüügg ggön önyö ön yök, napelyö lenzők, pliszék, roletták…..Kérrol o etták…..Kérjen ingyenes helyszíni árajánlatot! M Minőségi innős őségi árnyékolót 43 éves megbízható me egb gbííz ízhaató cégtől. cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, LÓ Ó, Ka Kapu Kapuvár, puvá pu várr, Pozsonyi u. 90. Tel.: vá 96/242-655, 96/2 96 /242 /2 42-655, 06-30-204-0-205, 42 06-30-204-00 2005, 5 www.rolo96redony.extra.hu ww w ww.rolo96redony.extra.h y hu Redőnyök, szúnyoghál Re szúnyoghálók, állók ók,, árnyéár yéárny ár é kolók teljes választ választéka zték zt ékaa 100 – 20 ék % engedménnyel, engedménnyyel el, re redő redőnyjavítás. dőnyjavítás. dő Tel.: 96/245-064 64 Készpénzfizetés azonnal! Napi legmagasabb legm mag agas asab as a b áron! Arany-ékszerre,, ezüsttárgyakra, ezüs ez zü tttár árgy g akra, régiségekre, festményekre, fe est stmé méény nyek ekrre, egyes műszaki cikek kekre. kekr ke kre. kr e. Arany-ékszerek ár e. árusítása rus u ítás ásaa ás kkedvező ke dveező áron. Régi képcs dv képcsarnoki sar arno noki no ki képeket, hagyatékot vásárolok. ké vásá vá sáro sá r lo ro lok. k. Ingyenes értékbecslés. értékbecsléés. Zálogház Zál álogház (Kisalföld Áruházz mellett). melllllett). Tel.: me 96/215-808 Dugulás elhárítás azonnal, bontás nélkül, nélk né lkül lk ü , garanciával, modern technológiával, tech chhno nológi giáv gi ával, hétvégén is! Tel.: áv 06-20-426-02-22 06 6-200-42 42642 6-02-22 6MINDIG MIND MI NDIG ND I TV: 7 magyar csa csatorna satorn sa rnaa rn eegyszeri eg ysszeri kiépítési díjért. M MINDIG INDI IN DIG DI G TV EXTRA: egyszeri kié kiépítési épí píté tési té si ddíjíj + 1450 Ft/hó 17 csator csatorna, rna na,, 30 30 csatorna 2450 Ft/hó Ft/hó. ó. 8 os osz osztrák ztrák és 6 szlovák csatorna na vétele vétele is megoldható. Tel.: 06-30-526-1558

MARY Gyorsv Gyorsvarroda svar sv arro ar rodda nadrágfelro hajtás zipzárc zipzárcsere cse sere 1 órán belül, egyéb eg gyéb átalakításokat rövid határidővel ridő dőve dő vell vállalunk. Érd.: 06-70ve 358-8080 358 35 8-80 8- 080 (Malomszer üzletház)) Költöztetést és egyéb fuvarozást vállalok. Hajtó Ferenc teherfuvarozó. Érd.: 96/217015, 06-30-94-78-414 Számítógép sz szerelés, szer ereel er elés, l adatmentés, víru vírusirtás usirt sirt si rtás á gyorsan és ás olcsón. Hétvég Hétvégén éggén is hívjon! Tel.: 06 6-30-526-1558 06-30-526-1558 Ausztriai hivatalos és magánügyek intézése (családi pótlék, adóbevallás, bankügyek…) vállaljuk. Érd.: 06-30-423-3144, ugyintezesnemetul@gmail.com Kádfényezés beépített beeép építítítet ettt állaet álllapotban, garanciával. gara ranc ra nciá nc iáv iá ával. Érd.: +36-20-92-62-060 +36-20-92-62 62-0 62 -060 -0 6 Régi kapuk, kerítések felújítása, újak a készítése, lakatos munkák, ak költségkímélő kö öltltsé ségk sé égk gkím í élő megoldások. Érd.: ím +36-20-97-58-521 +36+3 6-20 620-9 -97-58-521 -9 Gyűrűs Gyűr Gy ű űs kútépítés, kútás kútásás, ássás,, kú kúttttisztítás, titis isz sztítás, kútmélyítés, víznyeszt vízn ví znye zn y lő kutak készítése geothermigeo eoth ther th ermi er mi-mi kus fűtésrendszerhez fűtésrendszerh rhez rh ez és és locsoláshoz. Tel.: 06-70-216-9767, 06-7 06 -70-7 0-216-9767, 0www.gyuruskutepites.hu www.gyurus gy sku k teeppites.hu Vállalom mindenféle lom és egyéb eg gyé yéb hulladék elszállítását. Tel.: 06-70-229-7953 06 6-7 -700-22 0229-7953 22 Ausztriában Ausz Au sztr sz triá tr iábban dolgozóknak adóbe-iá vallás, vall va llllás á , családi pótlék, GY GYES YESS üügygy-gy intézése, inté in nté t zése, rendkívül kedvezően. keedv dvez ezőe ez ően. őe Tel.: 06-20-534-74144 Térkövezni sz szeretne? zerret etnne?? Vállaljuk udvarok,, parkolók parko arko ar kollók stb. térkövezését, igény igé génny szerint. Tel.: 06-30-319-16-12 ÚJDONSÁG! 4-5-6 D-s műszempilla hosszabbítás. Csodás szemek, varázslatos tekintet! Tel.: 06-70-576-0533 FFuvarozást Fu varozást vállalok! KöltözteKöltltltöz Kö özte öz tete tés, áruszállítás reális reál állis áron. ális áro ron. Tel.: Tel e .: 06-20-376-17-55, 06-20-376-17-5 55, 996/821-906 6/821-906 6/ Füvesítést, fű fűnyírást, fűny nyír ny íráást, fűkaszáír lást és rotációzást rotációz ózás óz á t vállalok. Tel.: 06-30-975-00-57

DONATELL DONATELLA LLLA Gy Gyo Gyorsvarroda! orsvarroda! Nadrág-szoknyafelhajtás, rág-szokny yaf afeelhajtás, zipzárcsere, szűkítés-bővítés, kisebb javításo tá sokk 1 órán belül. Egyéb átalaso a-tások kkításokat kí ításo soka so k t rövid határidővel válváál-lalunk, lalu la lunk lu nk, kedvezményes áron! nk áro ron! ro n! Malomszer M Ma lomszer Üzletház, Üzletházz, középsor közé kö zéps zé psor ps or sor; Bőr – Szőrme Butik Buutitikk mellett. mellet me ettt. Tel.: 06-30-678-42 4227 42 27 06-30-678-4227 Mezőgazdasági Mezőgazdaság ágii gépek ág g pek javítása, gé traktorok és pótkocsik pót ótko k csik műszaki vizsgára való val alóó felkészítése, felkészítése, vizsgáztatása. Tel.: 06-20-9518-387 Fűkaszálást, Fűka Fű kasz ka s álást, bozótirtást, favágást favágásst vállalok! vállal vá allok ok! Tel.: 06-20-457-53-9 06-20-457-53-95 95 Fűnyírók, Fűny Fű nyíírók, láncfűrészek, fű ny fűkaszák űka kasz szák sz ák és egyéb benzinmotoros benzinmotor orros kerti kerti kiskis is-gépek javítását, szervizelését szerv rvviz izel elés el ését és ét válválllalom. Érd.: 06-20 06-20-457-53-95 20-4 20 -457 -4 57-55357 3-95 9 Beázik a tető? Palatető tisztítása, javítása, festés, díjtalan kiszállás. Tel.: 06-30-232-51-35 Statisztika, S St atisztika, mikroökonomia, a,, makroökonomia m ma kroö kr o konomia tárgyakból kor oö korrrepetálást, repe re p tál pe táálást, vizsgára felkészítést felkészíttés éstt vállalok. váll vá állllal alok. Tel.: 06-30-472-55 al 06-30-472-5532 5532 55 32 FFű, ű, ág, zöldhulladékk szállítása. szá zállllllítíássa. Tel.: 06-30-592-98 06-30-592-98-53 988-5 -533 Épületek energe energetikai getititika ge kaii tanúsítása ka hő-kamerás áss ééss en eenergetikai nergetikai vizsgálatok. Érd Érd.: rd.:.: 006-30-95-64-771, rd 6-30-95-64-771, www.energiaexpert.hu g p 3D-s műszempilla hosszabbítás 4000 Ft-ért, manikűr, pedikűr, műköröm-építés. Kozmetika - gyantázási akció! Csülök csárda mellett. Tel.: 06-70-576-0533 Mindig TV-t a szerződött sze zerződött forgalmazótól ól. Antennák, Ante An tennák, kártyák, te galmazótól. dekóderekk fo forg forgalmazása, rgalmazása, szererg lése, Szent István király u. 8. Érd.: 06-30-9376-303 06-3 06 30-9376-303 Vízvezeték, V ízvvez ezeték, csatorna közponközpoonti-fűtés titi-f -fűt -f űtés űt és szerelést, javítást vállaváál álla la-lok Mosonmagyaróvá lo Mosonmagyaróváron vááro r n és kkörör-ör nyékén. Érd.: 06-20-48 4879 79-3 79 -33777 06-20-4879-377 EGYÉB Fekete napr napraforgó praf pr afor af orggó (madáreleor ség) eladóó 3355 kg kkg/zsák /zsák (170 Ft/ kg). Érd.: 0606-20-32-58-606 6 20-32-58-606


2014. 2014 20 14.. május 14 mááju jus 9.

RAKLAPFELVÁSÁRLÁ RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! LÁS! LÁ S! TTel.: el.: 06-30-594-6226 WWW.HASZNÁLTABLAK.HU BONTOTT, ÉÉPÍTKEZÉSBŐL PÍTK PÍ TKEZÉSBŐL MEGTK MARADTT ééss ÚJ m műanyag, űanyag, fa és alumínium alum mín íniu ium iu m nyílászárók nyílílíláászárók nagy ny vválasztékban, vá laaszté tékb té kban kb an, raktárkészletről an ől azonnal! azo az onna onna on nal! LLP, P, RP, SP Vas öltözőszekrények eladók (3 részes). Ár: 7.000 Ft + ÁFA/ db. Érd.: 06-30-9028-750 (hétfőtől-péntekig) ÚJ, fa üvege üveges ges bejárati ajtók megge maradt raktárkészlet-kiárusítása! rakktá tárk rkés rk észl és z et-kiárusítása! Hőszigetelt Hősziget ettel e t üv üveg üveggel, ggel, záró gumitömítéssel, tömí íté téss ssel ss el,, kilinccsel, el kililin ki liinc nccsel, kulccsal, 998x208-as 98 8x2 x2088-a x2 -as as mé m méret ret (egyszárnyas ass kivitel) kivi ki vite vi tel)l) 449.90 te 9 90 0 Ft/db, valamint 9. valamiint 1138x208-as 38x 8xx20 20 208-as (kétszárnyas kivikivi ki vi-vi tel) 79.900 Ft/db. Munka Munkaidőben kaid ka iddőb időb őben 06-30-610-3850, Bősárkány, Bősá Bő sárk sá rkáány, rk Ady E. u. 13.

11 1

GAZDABOLT Mo Mosonmagyaróoso sonm nmaagyarónm vár, Ferenczy u. 20. TTel.: eell.: 96/579792 Kínálunk: LOCSOLÓTÖMLŐK, vet vetőmagok, etőm et tőm őmag agok, KUKÁK, (kereag kes), virágföldek, virá vi ráágfölde rág gf de gf dek, k TŐZEGEK, műtrágyák, rágy gyyák ák,, GE GEOT GEOTEXTILEK, OTEX OT EXTILEK, növényvéEX dő sszerek, zere ze rek, re k MULCSOK, permet k, permeteeteet e ző gépek, géppek ek KERTI SZERSZÁMOK ek, SZERSZÁM MOK széles szél sz élees él es választékban, INGYENES INGYE YENE YE NES NE S SZAKMAI TANÁCSADÁSSAL! TANÁCSAD DÁS ÁSSA SAL! SA Nyitva tartás: h-p: 8-16 8-16 óráig, szombat: 8-12 óráig, órrái áig, g, ebédidő: 12-12.30 óráig. Jó minőségű nagyméretű tégla, valamint cserép eladó. Érd.: 06-30-9028-750 (hétfőtől-péntekig) Új Műanyag M anyag Mű ann hőszigetelt bejárabejáára ra-tii ajtók, ajtjtóók, 98x208-as méret, méreet, felül fel elül ül üveg betéttel, 5 pontos pontoos biztonbizttonsági zárral + kilinccsel, kilinccs cssel el,, ku kulcsokkal, fehér színben job jobbos obbo ob bos és balos bo kivitelben eladók. Ár: 41.900 Ft/ db. Munkaidőben Muunk n ai a dőben 06-30-8604510, Bősárkány, Bőősárk sárk rkán ány, Ady E. u. 13. án Bontásból Bontás ásbó ás bóll sz bó származó szár ármazó jó minőségű ár natúr natú na túúr forgácslap forg fo rgácslap (16-38 mm rg mm), m), MDF-lemez MDFMD F leemez (6-9 mm) eladó. Érd. Ér Érd.: rd. d.:: 06-20-9596-202 06-2 06 -200-9596-202 -2

GARÁZSKAPU, bu bukórendszebukó kórendszekó rű, NOVUM márk márkájú, káj ájúú, fehér színben, vadonatújan 1 év garanciá240x200-as, val 24 40x 0x20 200-as, 240x210-es és 20 250x200-as 250x 0x20 0x 200-as 20 as méretben méretben 69.900 Ft/ db-tól. db-t -tól -t óll. Mu Munk Munkaidőben nkaidőben 06-30-99nk 33-853, 33-8 33 -853 -8 53, Bősárkány, Ady E.. u. 53 u 13. 3. 15x15-ös, 6-os vasháló eladó. Ár: 5.500 Ft + ÁFA/ db. Érd.: 06-30-9028-750 (hétfőtől-péntekig) Kiemelkedő magas maga gaas áron vásárogas lok régi g bútorokat, porcelánokat, hangszereket hangsz szer sz erek er eket és mindenféle öreg ek hagyatékot. hagy gyat gy até ott. Du aték at D Dunnákat, nnákat, párnákat 8.500 8.50 5000 Ft/kg 50 Ft/k Ft /kgg áron. Érd.: 06-30/k 558-37-98, 55 588-37 37-98, 06-20-279-4437 06-20-279-44-16 4-16 416 BOLHAPIAC Háza alatt! B BOLH BO O HAPIAC a Pártok Ház za al alat att! at t! He Hetente He megújuló árukészlettel áruuké kész szle sz lettel le el várjuk kedves vásárl vásárlóinkat! rllói óink nkat nk a ! Nyitva: péntek, szombat: szom mba bat: t: 9-17 9-17 óráig, vasárnap: 9-15 9-15 915 óráig. Tel.: 06-20-52-00-216 Eladó: ó: ko komb kombinált m inált hűtőszekrény, magas-nyomású ma aga g ss-ny n om más á ú mosó, comberősítő sí tő sportszer, spo port rtsz rt szeer, kerékpárok, zuhasz nykabin, ny yka kabi binn, nagyméretű napernyő. bi nape peern r yő yő. Tel.: 006-30-433-83-61 Te 6-30-433-83-61 Au Autógumi nyári, használt has aszn z állt Bridgestone 205/55 555 R16 R16 eladó. Érd.: 06-20-36506-20-365-30-35 5--30 30-3 -355 -3 Költöztetést, lomt lomtalanítást talanítást vállalok, még még é használható holmikért cserébe. cseréb ébe. éb e TTel.: e. e .: 06-30-416-12-75 el

Mosonmagyaaró Mosonmagyaróváron róvá váro vá r n eladó egy ro 3-4220/X típus típusú sú eelektromos lektromos hajtású utcai kerekesszék, piros színben, szín ínbe ín ben, be n keveset használt, kitűn, nőő áállapotú. llappot otú. ú Ára: 120.000 Ft. Érd.: 996/212-441 96 6/2 /212 /2 122-4 -4441 Eladó: Elad El adó: ad ó évelő növények,, bimbós b mb bi mbós ós ós sárga, sá árga, fehér, rózsaszínn Le Lean Leandeande an dede rek, Angyaltrombitaa 3 színben. szín sz í be ben. n. Tel.: 96/213-124 2 db új DAIWAA MEGAFORCE MEGA ME GAFFORCE HOOO GA A 5 CSP horgás horgászorsó, ászzorsó, 2 db JRC ás új angol 390 43 LB horgászbot eladó. elad adó. ad ó. ÉÉrd.: r .: 96/216-815 rd Tojótyúk Tojó To jóty jó tyúk ty k vö vvörös rös házhoz szállítva 650.650. 65 0.- Ft/db. 0. Ft/d Ft /db. Összeírókat keresün /d keresünk ünkk ün jutalékért. juta ju uta talé lékért. Tel.: 06-20-20 lé 06-20-204-2382 20044 23 23822 Vásárolok V Vá sárolok hagyatékot hagyatékot, t, mi mind mindennden nd en-en féle használt holmit holmit,t, reális reál re ális ál is áron. ároon. Tel.: 06-30-416-12-75 06-30-416--12 12-7 -755 -7 Jó minőségű bbontott onto on tott to tt Bramac cserép eladó Kimlén. Kimlén é . Iá: 1000 Ft/m˛. Érd.: Érd. d.: 06-30-9-366-930 d. Eredeti Ered edet eti ti Ceragem Jadekőves masszázságy m ma sszá ss zázs zá zsáágy újszerű állapotzs bann eladó. ba elladó. Iá: 380.000 Ft. Érd.: Érd rd.:.:: 96/211-670 96/2 96 /2111-670 /2 Májusi SOUVENIR M Má jusi akció a SOUVEN ENIR EN IR SSHOPHOPHO Pkettőt vihet, minban! 1-et fizet, kettő tőtt vi tő vihe het, min he i den órára és ékszerre. éks ksze zerre. Akciós ze kupont az utol utolsó ollsó ooldalon olsó ldalon találja! Ingyen elvihető 2 db heverő, 1 db zöld zöölld kárpitozott 196x114-es ágybetét. ág gyb ybettét ét.. Te TTel.: l.: 06-30-453-94-92

Kemény tű tűzifa űzi zifa fa eeladó! laddó! Akác, tölgy, la bükk 14.00 14.000 00 FFt/m t/m2, ingyen házhozszállítással. Tel.: 06-70-5395049 5049 Hívjon bizalommal! Szarvasagancs Szar Sz a vaasagancs felvásárlás, felvásárláás, s selejtet sele se lejtjtjtet le et is, 3.000 Ft/kg-ig, +toll+to tollllll-felv fe l ásárlás. Készpénzzel lv Készpénzz zzel zz e fizzetek. ettek ek.. felvásárlás. TTel.: el.: 06-20-8042-7711 Dunnákat, párnákat párnnák ákat at 9.700 9.700 00 Ft/ kg-ig, valamin valamint nt ha hagy hagyatékot, gyatékot, gy y régiséget vásárolok. vásááro rolo lok. lo k. Hívásra Hívásra házhoz megyek. Érd Érd.: d.: 06-30-244-6471 Rossz R Ro ssz mosógépét, villany és gáztűzhelyét, tűzh tű zhel zh elyé el y t, egyéb konyhai beren-dezéseit dezé de z seeitit ingyen elszállítom. Tel.: Tel el.:.:: el 06-20-9169-800 06 -20-2 200 9169-800 Feleslegessé vált könyveit, Fe könnyv yvei eit,t,t, szerei szeer-számait, edényeit, ruh ruháit uhái uh áitt me ái megv megvágvágv sárolnám, és ing ingyen gye yenn el els elszállítom. szálllílítto to tom. 06-20-437-4081 Tel.: 06-20-43 43377 40 4081 használt Nem haszná náltlt eeredeti ná redeti Relax Gold Szett, takaró, ó fedőmatrac, párna fél áron 440.000 Ft-ért eladó. Tel.: fé 06-20-311-83-00 06-2 06 -20-2 0-311-83-00 0Használt Hasz Ha s ná sz nált gyermekruha vásár vásá sár sá vvasárnap va asáárnap 13-17 óráig, óráigg, Kossuth Kooss ssut uthh ut Lajos Laj La jos u. 53-ban. 300 FFt/db t/db t/ db Frissen szedett cser cseresznye eres er res eszn znye zn ye eeladó ladó la d Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvá vár, vá r, Egres Egres u. 8. Tel.: 96/216-8 96/216-888 -888 -8 88 Vadászgörény Vadászgöré rény ré n ny ketreccel eladó. Ár: 10.000 Ft. Tel.: 006-30-567-18-48 06 6-330-567-18-48


12

Vake Vakegér keegé gérr bo borozóba boro rozó ro zóbba pultos hölgyet zó felveszünk. fe elv lves esszü zünk nk.. Jelentkezni: 06-70nk 06-700214-67-90 21421 4-67 46 -990 telefonon. Füvacop Nemzetközi fuvarozó vállalat, bővülő járműparkjába keres C és E kategóriára sofőrt, nemzetközi viszonylatra, Mosonmagyaróvár/ Győr és környékéről, azonnali munkakezdéssel! Feltétel: C-E jogosítvány, GKI, Digitális tachográf kártya, pályaalkalmassági. Amit ajánlunk: Versenyképes, kiemelkedő havi fizetés, 24 éve megbízhatóan! Minden héten hazajövetel a Magyar telephelyre! Nem uniózás! Csak Nyugat-Európai viszonylatok! Kitűnő állapotú, extra fülkével rendelkező eszközök, folyamatosan megújuló euró 6-os járműpark. A járműveknek saját „gazdája” van (nincs sofőrcsere, ugyanazzal az autóval történik a munkavégzés). Kizárólag kétkezezés (mindenki a saját járművét vezeti). Előny a nemzetközi tapasztalat, de belföldezésről vagy kisebb kategóriából váltani szándékozók jelentkezését is várjuk! Akár pár hónapos 7,5 t-ás gyakorlat után betanulási lehetőséget biztosítunk, kamion jogosítvány megszerzésére is lehetőséget tudunk biztosítani. Érdeklődését elbeszélgetésre/időpont egyeztetésre a: 06-96-576-348 számon vagy e-mailben a vjmondan@gmail.com-on várjuk! Közel két ké évtizede évtititize év zede ze d raktárlogisztikában ká ába bann te tevé tevékenykedő véke vé k nykedő családi vál válálál lalkozás lalk la lkoz lk o áss mosonszolnoki oz mosonszolnoki teleptelepphelyére hely he lyér ly éree targoncavezetői jogosítér jogoosí síttvánnyal rendelkező raktáro raktáros roos ko koll llégákat, illetve göngyölegtisztításgöngyöleg egtititisz eg sztítítíttássz ra betanított munkásokat munkássok okat at keres. Munkájukra igényes jelentkezők önéletrajzát önéletrajz zát á a tukovits.attila@ gondar.huu ee-ma e-mail mail címre várjuk. ma Mosonmagyaróvári Mosonm nmag nm agya ag yaró ya róvvári ró hidraulika ulikka cég cég géplakatost é vagy gy mezőgépszerelőt mező me z gééps ző pszzerelőt keres. Tel.: Tel ell.: el.: 06-70-623-81-44 06-7 06 -70-7 0-623-81-44 0-

2014. május 9.

Maariina pizzériába Marina pizz pi zzér zz é iába saját autóval ér rrendelkező re end nddel elke kező ke z pizza-futárt keresü keresünk. sünk sü n . Érd.: Érd. Ér d : +3 +36-30-564-84-01 Dinamikusan D Di Din inamikusan fejlődő ho hotel ote tell ke ker keres res KÖNYVELŐT azonnali bbelépéssel. elép el épéssel. ép Feladatok: könyvelési könyvvel elés ésii feladaés tok ellátása, adózás, adózás ás, kapcsolatás tartás a könyvvizsgálóval, pénzügyi jel jelentések len enté tése té sseek készítése. Elvárások: SSzakmai zaakmai ai eelvárások: lvárások: mérlegképes képe es kö köny könyvelő nyve ny vellő végzettség, 1-2 ve éves év es ppénzügyi/számviteli énzü én z gyi/számviteli gya gyakorako k r-lat. la t Személyi t. Sze zemé m lyi elvárások: precizipreci cizi ci zi-zi tás, tá s, megbízhatóság, megbízhatóság, önállóó m mununun kavégzésre alkalmasság alkalmasság, g, jó aanalinalitikai készség. Jelentk Jelentkezés: tkez tk ezés ez és: info@ és diamanthotel.hu ee-ma e-mail maililil címen. ma Dinamikusan fejlődő hotel keres KÖNYVELŐT KÖNYVE VEELŐ ŐT azonnali belépéssel. Feladatok: Felada ato tokk: könyvelési kön ö yvelési feladatok ellátása, ellá látá átá tása sa,, adózás, sa a ózás, kapcsolatad tartás tart ta rtás rt ás a könyvvizsgálóval, pénzügyi üg y jjelentések eleen el entések készítése. Elv Elvárávár áráások: so k: Szakmai elvárások: mé mérl mérlegrlrleg eg-eg képes ké épes könyvelő végzett végzettség, ttsé tt ség, sé g 11-2 g, -2 éves pénzügyi/szám pénzügyi/számviteli mvi vite telilii ggyakorte yakorlat. Személyi elvárások: elváárá ráso sok: so k precizitás, megbízhatóság, öönálló nálló munkavégzésre kavégzés é re alkalmasság, jó analiés tikai ké készség. ész szsé ség. sé g. Jelentkezés: info@ diamanthotel.hu diam man anth thot th o ell.h .hu e-mail címen. Dinamikusan Dina Di nami na mikkusan fejlődő hotel keres mi KKÖNYVELŐT KÖNY KÖ ÖNY NYVE VELLŐT azonnali belépés VE belépéssel. éssse sel.l.. Feladatok: Fela Fe lada la d tok: könyvelési feladafeela lada ada da-tok to ok ellátása, adózás, kapcsolatkaapc pcso sola so latla tartás a könyvvizsgálóval, könyvvizsgááló lóva val,l,l, pénzva ügyi jelentések kész készítése. szítítítés sz ésee. Elváráés sok: Szakmai elvárás elvárások: ások: mérlegás képes könyvelő végzettség, 1-2 éves pén pénzügyi/számviteli énzü én zügy zü gyi/számviteli gyakorgy lat. Személyi Sze zem mélyyi elvárások: elvárások: precizitás,, megbízhatóság, meg egbí bízh bí zhat zh atóság, önálló munat kavégzésre kavé ka végz vé gzés gz ésre és r alkalmasság, jó aanalin li-na tikai titika kai ké ka készség. észség. Jelentkezés: in info@ nfo fo@ @ diamanthotel.hu diam di amanthotel.hu e-mail cím am címen. ím men en.. Ausztriai munkakeresésben munkakker eres esésben es segítség, önéletrajzírás, önéletra raajz jzír írás ír rás ás, pályázatok küldése. Tel Tel.: ell.:: 06-30-42306-30-4233144, ugyintezesnemetul@gmail.com Fodrász-vállalkozót Fodr rás ászz-vá zvállllllaalkozót keresünk azz EELIXÍR LIXÍ LI XÍR XÍ R sz szép szépségstúdióba. épségstúdióba. Érd.: ép 006-30-9793-579, 06 -30-3 300-97 9793-579, 06-30-50097 06-30-50 500-50 4003 40 0 telefonszámokon, telefonszámokon, vagy vagy személyesen. szem sz emélyesen. em

Mosonmagyaróvári Moso Mo sonm so nmag nm agyaróvári hotel recepag p ciós ci ós munkakörbe munkakörbe németül némeetü tül és/ és/ vvagy va gyy angolul beszélő mun munkatárnka katá tártá r rsat keres. Érd.: 06-20-3 sa -3365 6500-23 02311 23 06-20-3650-231 SZOBAASSZONYTT ke kere keresünk ressünk csare patunk bővítésére, bővítésér ére, ér e, azonnali azo z nnali kezHotelba, déssel a Diamant nt H otelba, Dunakilitire. Érdeklődni a +36-70-3770845-ös 0845 5-ö -öss telefonszámon. t lefonszámon. te SZOBAASSZONYT SZ ZOB OBA AASS AA SZONYT keresünk csapatunk patu pa tunk tu nk bővítésére, bőv ővíítésére, azonnali kezz déssel Dunadéss dé ssel ss el a Diamant Hotelba,, Du D nana kkilitire. ki litiire re. Érdeklődni a +36-7 +36-70-377700-37 37737 70845-ös telefonszámon. 08 telefonszámoon. SZOBAASSZONYTT ke kere keresünk ressünk csare patunk bővítésére, bővítésér ére, ér e, azonnali azo z nnali kezHotelba, déssel a Diamant ntt H otelba, Dunakilitire. Érdeklődni a +36-70-3770845-ös 0845 5-ö -öss telefonszámon. telefonszámon. te Állatgondozói Ál lla latg tgon tg o doz doozói munkalehetőségek sége sé gekk dániai ge dánniai tehenészetekben, dá tehenészetekbenn, sertéshizlaldákban, se ert rtés éshi és h zlaldákban, angoll ny nyel nyelvelvvel tudással. tudá tu ással. www.andrea www.andreasagro. eaasa sagr gro. ggr o o. ccom. om. Jelentkezés: cv@ cv@andreav@an v@ anddreaaan sagro.com Black Stone fuvarozó vállalat keres B kategóriára sofőrt furgonra, nemzetközi viszonylatra, Mosonmagyaróvár és környékéről, kiemelkedő fizetéssel, megbízható foglalkoztatottsággal, azonnali munkakezdéssel! Jelentkezést a 06-96576-348 számon vagy e-mailben a vjmondan@gmail.comra várjuk! Több, mint kétt évtizede évt v izede belföldi és nemzetközi árufuvarozásban te tevé tevékenykedő véke vé k nykedő családi vállalke kozás kozá z s mo zá m mosonszolnoki sons so n zolnoki telephelyéree ggyakorlattal yako ya korl ko rlat rl attal rendelkező mezőat gazdasági gazd ga zdas zd asági gépszerelőt keres. as kere rees. s FelFel elaadat: ad at:: szerelő kollégák segítése, at seg egítítítés eg ése, és e, saját gépkocsipark javítása sa jav avvítítás ásaa és ás karbantartása. Munká Munkájukra káju ká jukr ju kra igékr nyes munkatársak munkatárssak önéletrajzát öné né néletrajzát várjuk a tukovi tukovits.attila@gondar. its ts.a .aatt tt ttila@gondar. g hu emailcímre Mosonmagyaróvári Moso soonm nmag a yaróvári ingatlaniroda munkatársakat munka kaatá t rsakat keres. Tel.: 06-70-454-5355 06 6-700-45 045445 4-5355 4Üzlettársat Üzle Üz lett le ttár tt á sat keresek Ma M Magyar gyyar utcai u caai fodrászüzletembe.. Érd.: ut Érd. Ér d.:: d. 06-30-312-7427 06

Jó ke kereseti kere resseti lehetőséggel, más re másás-ás naponkénti nap na ponkénti munkabeosztással po munkabeeoosszttás ássa saal felszolgálót fe els lszolgálót s Hegyeshal Hegyeshalmi allmi R Rózsa ózsa óz s Csárdába felveszün felveszünk. nk. SSaját aját aj á ggépát épép kocsi szükséges. szükségees. s Érdeklődni: Érd rdeklődni: 06-30-631-6875, 06-30-631-68 6875 68 75,, info@rozsa75 csarda.hu Black Stone Consulting Nemzetközi Fuvarozó vállalat keres munkájára igényes, rugalmas, gyakorlott nemzetközi fuvarszervezőt, német és/vagy angol nyelvismerettel. Feladatok: napi fuvarozási feladatok koordinálása; gépkocsivezetőkkel kapcsolattartás; nyomkövető rendszer napi használat; járatok érkeztetése indítása; okmánykezelés. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, kiváló munkakörülmények, szakmai előrelépési lehetőség. Jelentkezéseket e-mailben a vjmondan@gmail.comra várjuk. Suche Kellnerin Kellneri rinn für ri für kleine Bar und Restaura Restaurant ant 2255 km von Wien. Freitag und Samstag 21 Uhr bis ca. ca a. 03 Uhr und nach Absprache Sonntag. So onn nnta tag. ta gg.. Ungarische Kollegen. Schlafmöglichkeit Schl Sc hlaf hl a möögl g ichkeit gratis vorhan-den. den de n. Tel.: Tel.: el 0043-660/5544-582 0043-660/5544-5 -5582 offificce@buchfi of e@buchfinks.com Csopak borozóba gyakorlatgya yako korl ko rlat rl at-at tal rendelkező beugró beu eugr gróó pulgr p lpu tos hölgyet felveszek. felv fe lves lv eszek. Érd.: es +36-30-564-84-01 +36-30-564 4-8 -844-01 40 Rajkai kereskedelmi egységbee rész- és teljes munkaidőbe munkatársat munk mu nkat nk atár at á sat keresünk. Jelentkezni kezn ke znii lehet zn leehet rövid önéletrajzzal:l:: boltiallas2014@gmail.com bo oltltiaallllaas2014@gmail.com

Raktáros: Rakt Ra ktár kt á os: Közel két évtizede évtitiizeede raktárlogisztikában te ra tevé tevékenykevéke kenyyke ke ke-dő családi vállalkozás vállalkoz ozzás mosonmos osonnszolnoki telephelyére telepheely lyér éree ta ér ttargoncarggon oncavezetői jogosítv jogosítvánnyal tvván ánny n al ny a rendelkező raktáros kkollégákat, ollé ol légá lé gáka gá k t, illetve göngyölegtisztításra gyölegtisztí títítá tássra betanított muntá kásokat keres. Munkájukra igényes ny es jelentkezők önéletrajzát vár-juk a tu ju ttukovits.atttila@gondar.hu kovits.atttila@gondar.hu huu e-mail e-ma emailil címre. ma Benzinkútra kútkezelőt felveszünk. Munkájára igényes, szorgalmas, talpraesett fiatal férfit keresünk. E-mail cím: divosszabolcs@edobenzinkutak.hu Mosonmagyaróvári munkahely he lyre ly yr németül társalgási szin-helyre te beszélő te ten besz be s élő irodai munkatársat munkatárssat keresünk. kere ke resü re sünk. Érd.: 06-30-9792-0 sü 06-30-9792-063 063 63 Mosonmagyaróvári M Mo sonmagyaróvári cég c g nemzetcé nneemz mzet et-et kközi kö zi fuvarozásra B, C kategóriás kate ka tegó te góriás gó ás sofőrt felvesz. Érd.: Érd. d.:: 06-30-9792d. 06-3 06 - 0-97 -3 0-97 097992063, 96/208-47 96/208-478 4778 Lajta ká kávézóba ávé vézó zóba zó ba pultos hölgyek jelentkezését jelentk tkez tk e ését várjuk. Tel.: 06-70-232-1092 Belvárosi Belv Be lvár lv á osi szépségszalon szol-gáltatásának gáltat gá attásának bővítésére műkörműkö körkö rmöss vállalkozót keres. Érd.: mö Érd rd.:.: 06 06 06-30-9566-171 Várbalogi kocs kocsmába smá mába ba pulpulkeresünk. tos hölgyet ke kere resü re sünk. Tel.: sü 06-20-803-82-60 06-20-803-82 82-6 82 -600 -6


2014. május 9. Mosonmagyaróvári Ha Halászkert Halá lász lá szkkert sz vendéglőbe konyhai kkisegítőt iseg is egíítőt eg ít felveszünk. Érd.: 06-30-927-1501 FÜVACOP Nemzetközi Szállítmányozási vállalat keres logisztikai végzettséggel, munkájára igényes, rugalmas, gyakorlott fuvarszervezőt, német és vagy/angol nyelvismerettel. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, kiváló munkakörülmények, szakmai előrelépési lehetőség. Jelentkezéseket e-mailben a fuevacop@t-online.hu-ra vagy levélben a Füvacop Kft. 9200. Mosonmagyaróvár, Kölcsey Ferenc út 10. postázási címre várjuk. Szerelő: Szer Sz erel er előő: Több mint két évtize el évtizede ede bbelföldi be lfölldi és nemzetközi árufuvaroárufuuva varo ro-ro zásban tevékenykedő családi cssal alád ádii válád vállalkozás mosonszolnoki mosonszolnooki ttelepheeleepheel lyére gyakorlattal rendelkező teherautó szerelőt s erelőt keres. Feladasz tok: saját ggépkocsipark épko ép kocs ko csipark javítása és cs karbantartása. karbanta art r ás ása. a Elvárások: Elv lvárások: tehergépjárművek gépj jár ármű műve mű vekk és pótkocsik szerve vvizelésében vi zeelé léséébe benn sz sszerzett erzett tapasztalat tapasztalat,t, megbízhatóság, megb me gbíz gb ízható íz tó tó tóság, önálló munkaavvégzés. végz vé é zés és. Önállóan dolgozni tu tudó tudó, dó,, dó munkájukra igényes munkatársak munka katá ka társ tá rsakk rs jelentkezését várjuk a tukovits. tuk ukoovits. attila@gondar.hu e-m e-mail mai aill címre. Asztalost, vagy ügyes kezű bartípusú kácsoló típu pusú pu sú sszakembert z kembert kereza sünk hédervári hédder ervvá vá vvalamint vári alamint mosonmagyaróvári magy yar aróv óvár óv árii mu ár mun munkahelyre. nkahelyre. Érd.: 006-30-93-97-627 06 -300-3 0-93 0-93 93-9 -97-9 7 627 Férfi Fé rfi be bedolgozót bedol lgozót keresünk, mun munnkkájára ájáára iigényes gényes Mosonmagy Mosonmagyarógyyar aróóvár környéki munkahely munkahelyre. yre re. Ér Érd.: 06-30-93-97-627

13 Több mint 20 éve ár árufuvarozásruf ufuv uvar uv a ozásban tevékenykedő ccsaládi salá sa ládi vállallá kozás mosonszolnoki telephelyére C és E ka kategóriás ate tegóriás jogosítványnyal rendelkező ren ennddeelk lkez kez ező kamionsofőröket keres keeres belföldi ker beelfföl öldi és nemzetközi munkára. munk mu nkár nk áraa. Érdeklődni ár Érdeklődni a 96/213642-es 64264 2 ess telefonszámon, telefonszámon, illetve illeetv tvee a tr tra transport@gondar.hu ansport@gondar.hu ee-ma e-mail mailil ma címen címe m n lehet! Fuvarozó vállalat keres 7,5 t és 24 t kategóriára tapasztalt sofőrt nemzetközi viszonylatra, Mosonmagyaróvár/Győr és környékéről, kiemelkedő fizetéssel, heti itthon tartózkodással, szabályos vezetési normákkal, megbízható foglalkoztatottsággal, azonnali munkakezdéssel! Nem uniózás! Jelentkezést a 06-96-576-348 vagy 06-20-5434-443 számon vagy e-mailben a vjmondan@gmail.comra várjuk! Bódi István Istv tván tv án nemzetközi nem e zetközi fuvarozó állást álllás ástt hirdet h rddet B, C kategóriás hi jogosítvánnyal jo ogo gosí sítv sí tván tv ánny án nyal ny al furgonra, ill. 7,5 al tonnás to ás teherautóra, teh eherautóra, nemzetkönemzettkö közi gépkocsivezetői gép épkocsivezetői állásra. Fe Feltéeltltéétel: te el: nnemzetközi emzetközi gyakorlat, m mosonoson os onon magyaróvári vagy környéki körrny nyék ékii lakék lakhely, erkölcsi bizonyítvány. bizonnyí yítv tván tv ány. Tel.: án 06-30-398-17-60 Szépségszalonban Szépségs g zalonban hely kiadó kozmetik ikus ik kus usna nak, manikűr-pena kozmetikusnak, dikűrö ösn snek e , fodrásznak. ek fo dikűrösnek, Érd.: 06-30-643-5014 06-3 300-64 64364 3-50 350114 50 JULIA JULI JU IA TR TRANS 2000 BT levéleevé véli székhellyel szé zékhhellyel C, C+E kategórikategó góri gó ri-ri áss ééss nehézgépkezelői vi vizsgával izs zsgá gáva gá val va sofőrt keres. Tel.: 06 06-30-4446-3 -300-44406472 Győrfi Zoltánn

Önállóan dolgozni nii ttudó, udó, ud ó jogosítvánnyal rendelke rendelkező, ező ző,, csőszereléscsőszerelésben és gépiparban jártas szakembert keresünk ker eres e ünk mosonmagyaróvári telephelyre. tel elep ephe ep heely lyre. Előny: AWI gyakorlat. korl rlat at. t ÉÉr Érd.: rd. d.:: 18-19 óráig: Tel.: 06-70-583-2130 06-7 06 -70-7 0-5883-2130 0Belvárosi B Be lvvár ár árosi szépségszalonszépségsza zalo za lonlo nba pedikűrös alkalmazottat alkalmazoott ttat at felfel elveszünk. Érd.: 96/576-507, 96/ 6/57 6/ 576657 66-507, 06-70-265-9198 KELLNER/IN SCHANK BURSCH (m.o. weiblich) SPEISENTRäGER/IN WIRD ab SOFORT GESUCHT. GASTHAUS STECKERLFISCH WEIDEN/SEE 7121 Tel.: +43/6764142597 Pultost, P Pu lttos ost, fagylalt eladót felvefelv fe lvelv eszünk szü sz ünk az Ambrózia étterem étte ét tere te reem söröző – kávéházba. Je Jele Jelentkezl ntkezle ni személyesen, va vagy gy telefonon: telefonon: 06-30-97-91-506 06-30-97-91-50 06 Felszolgálót, német nyelvtudással al felvesz fel elve v sz az Ambrózia étterem m söröző-kávéház. söröző sö zőő-k -kávéház. Jelentkezni személyesen szeemé mély lyes ly esen vagy telefonon: es 06-30-97-91-506 06-3 06 -30-3 0-97-91-506 0Éjjeliőrt Éjje Éj jelililiőőrt felveszünk belvárosi je bellvá váro rosi ro s si terasz ter te rasz őrzésére. Jelentkezés Jelentkkez ezés és teletellefonon: 06-30-97-91-5 06-30-97-91-506 506 Munkájára igén igényes, énye én yes, ye s, önállóan dolgozni tudó bádogost báádo bádo dogost kiemelt bérezéssel felveszek. Érd.: 06-20-947-09-61 06-200 94 09477 09-61 Kisegítő Kise segí se gítő gí t el tő elad eladónőt a ónőt felveszünk német akár néme né mett nyelvtudással, me ny friss fris fr isss nyugdíjas is nyyugdíjas is lehet.. Érd.: Érd. d.: d. 006-30-643-5014 06 -330-643-5014 Női divatáru üzlet hétfő Nő hétfői főii na fő nap napokpokk kolléganőt ra ügyes, fiatal kollé éga ganő nőt keres. nő 06-30-4925-256 Érd.: 06-30-4925 255-2 -256 56

A hegyeshalmi hegyeshalm mi Popeye Pope Po peye Panziópe ba férfi recepcióst recep epci ep ciós ci óst felveszünk. ós Előny: német vagy angol nyelvtudás tudá dás alapfokú dá a apfokú szinten, számítóal gépes gépe pess is pe ism ismeretek meretek me e alapfokú szinten. Friss Fris Fr ss ny nyug nyugdíjas, ugddíjas, 18 év feletti diákk ug is jelentkezhet. jelentk tkezhet. Havi 15 éjszaka, éjsza zaaka ka,, rugalmas ruga ru gallmas munkabeosztás. ga munkabeoszttás ás.. KörKö nnyékbeliek ny ékbeliek előnyben! Tel.: Tel el.:.: 06-30066-30 30-30 902-3862 vagy 06-3 06-30-894-3503 -3300-89 8944-35503 89 03 Angol nyelvű lev levelezéshez, evvel elez ezés ez éshez, admiés nisztrációs munkához munk mu nkáh nk á oz keresünk áh ügyintézőt mosonmagyaróvári, valamint vala laamint hédervári munkahelyre. Ér Érd Érd.: d.:: 06 006-30-93-97-627 -30-93-97-627 3D-s 33D D-ss te terv tervezésben rveezésben jártas szakemrv bert be rt keresünk, prototípusfejleszprototípusfejle leesz sztéshez. tésh té sheez. Érd.: 06-30-93-97-627, sh 06-30-93-9 -997-977-62 627, 62 bbowman@t-online.hu bo wman@t-online.hu SIGNORA Szépségszalonba Szépségssza zalo lonb lo nba kerenb sek kozmetikus, kozmetikuss, fo fodr fodrász, dráás dr ász, pedikűrös-manikűrös rös-manikűrö ös alkalmazottat. alkalmazottat. Német nyelvtudás előny. Tel.: 06-70-607-19-97 06-7 -770-607-19-97 (8-16 óráig) Nemzetközi Ne emz m ettkö közi gyakorlattal rendelkkező ke ező zőő gépkocsivezetőket gép épko kocsivezetőket felveszekk ko furgonra. furg fu rgon rg o ra. Tel.: 06-30-98 06-30-9871-530 871 7 -5530 Szépségszalonba Sz zépségszalonba felv felveszünk lvves eszü zünk zü n nk aalkalmazotti lkalmazotti munkaviszonyba munka kaavi visz szon sz onnyb ybaa KOZMETIKUST, MANIKŰR-PEMAN ANIK IKŰR-PEIK DIKŰRÖST, FODRÁSZT. FO ODR DRÁS ÁSZT. Érd.: ÁS 06-30-643-5014 06-30-643-50 014 Vidéki munkára keresünk 3 műszakos mű űsz szak akos ak o munkarendbe fizikai ka ai munkára munk mu nkár á a férfiakat, ingyenes sszállással. sz álllá láss ssal ss al. Érd.: 06-30-380-1881 al Önállóan Önál Ön állóan dolgozni tud ál tudó, dóó,, m megegegbí bízható ízh zható csőszerelőt keresek. kere ke rese re sek. se k PPályakezdő ályakezdő is érdekel, érdeke kel,l, hegeszke heg e es eszzteni tudás előny,, de nnem em kizáró ok. Tel.: 06-200-53 053-5 53 -588-380 -5 06-20-53-58-380

Szakácsot, t,, szakmai szak sz akma ak m i gyakorlattal felvesz az AAmbrózia mbrózia étterem. Jelentkezni személyesen, vagy telefonon: tele te efo f non: 06-30-97-91-506 SHELL S SH SHEL H LL benzinkút kávézójába baa (KOLIBRI) (KOL (K OLIB OL IBR IB BRI) gyakorlattal rendelkerendelkkező felszolgáló lányt felveszünk. fel e veesz szün ünk. ün k. Érd.: 06-20-243-86-97 Ér 06-20-243-866-9 -977 vagy: v gyy: va vagi1@t-online.hu ee-ma e-mail mailil ccímen ma ímeen ím Mosonmagyaróváron Mosonmagyaró róóvá várro ron helyismerettel rende rendelkező elk lkez ezőő pi ez ppizza-futárt zza-futárt felveszünk. Tel.: Tel el.:.: 06-20-243-8697, 06-20-243-8697, vagi1@t-online.hu Alkalmi Alka Al kalm ka llm mi sofőrt keresek automataa jármű já árm r ű ve vezetésére, betegség miatt miatt. ttt. tt. Érd.: Érd. Ér d.:: 96 d. 96/217-524 Megbízható takarítónőt Me takarítónő nőt keresek nő kerese ke s k se hheti eti 1 alkalomra, kis kiis lakáshoz. laká la kásh ká shoz sh o. Tel.: 96/217-524 Kőművest ke keres ere ress éépítőipari pítőipari vállalkozás. Érd.: Érrd. d.:: este e te vagy hétvées gén: 06-20-9 06-20-955-2529 955-2529 Parképítő és fenntartó cég kertészeti tapasztalattal rendelkező munkatársat keres, előny. Tel.: jogosítvány 06-30-236-75-33 Grande Pizzéria ppultos ulto ul toss keres. to kere ke res. re Érd.: 06-20-44-4 06-20-44-44-301 444-30 3011 30 Rakodó-munkást hajnali munkára felveszünk; 04-07 óráig. Tel.: 06-70-573-32-76, 06-30-551-24-18 GYERGYOVITS GYER GY ER RGY GYOVITS Hajszalonban fodfoddrász rá ász ffelvétel. elvvétel. Érd.: +36-70-51 el +36-70-516166 95-39, gyergyovits.haj@freema95 gyergyovits.haj ajj@fre reem re emaem ailiil.hu .hu h Érettségizett pu pultost ultltos ostt ke os ker kereresek Mosonmag agya ag yaró ya róvá ró vá váron. vá Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-30-3767-283 06-30-3767-2 -283 -2 83


14 Hotelbe délelőttre, ál álla állandó laand ndóó szobaasszonyt rész- éss te telj teljes ljljees munkaidőbe Levélre felveszünk. Tel.: 06-70-611-9903 06-70-6111 9903 Ausztriai Ausztria ai ét éttere étterem reem kisegítő szakácsot azo azonnali zonn zo nnnal alii ke kez kezdéssel zdéssel felvesz. Tel.: Te el.l.:: +4 +43/ +43/664-3533265 3/66 3/ 664-3533265 66 Galéria Galé Ga léri lé r a ét ri étt étterem terem gyakorlattal renrenndelkező delk de lkez lk ezőő felszolgálót és pultost ez puultltos ostt os keres. Tel.: 06-70-363-005 06-70-363-0052 0522 05 Konyhai kisegítőtt felveszek felv fe lveszek lv Dunasziget, Zátonyi cs csárda. sárda. ár Érd.: ár 06-30-9-360-520 Videofilme lmek, mek, me k rö k, rrövid vid reklámfilkeresünk mek készítéséhez kész ké szítíésééh sz éh éhez videofi vide eofi ofillm lm szakembert. szak sz a embert. Tel.: ak 06-30-93-97-627 06 6-3 -3000--93 93-9 -97-627 -9 Lagranda Lagr La gran gr anda pizzéria Bezenye felan fel el-sszolgálót, zol ollgá gálót, szakácsot azonazo zonnnali kezdéssel felvesz. felveesz sz. Tel.: Tel.: 06-20-20-43-945 Majorokban nyíló presszóba cukrász gyakorlattal gyyak a orlattal rendelkező, nemdohányzó nemdohán nyz yzóó alkalmazottat alka al k lmazottat keresek. Tel Tel.: el.:.:: 006-70-27-27-499 el 6 700-2 6-27-27-499 Szakképzett Sz zak akké képz ké pzeettt ffelszolgálót pz elszolgálót keresekk Mosonmagyaróváron. se Mooso sonnm nmagyaróváron. Érd.: Érdd.: 06-30-389-85-28 06-3 06 -30-3 0-38 03 9-85-28 Báger büfébe gyakorlattal re rend rendelndel nd elel kező pultos hölgyet felveszünk. feelv lves eszzü es zü zünk. Érd.: 06-30-411-19-2 06-30-411-19-23 -233 -2 Homlokzati hőszigetelésben jártas festőket fesstő t ke k t felveszek. Tel.: 06-30-262-20-08 06-30-26 2622 200-0 2-088

2014. május 9. Mosonmagyaróvári rii fé férfi rfi munkamunkaerőt keresek kertépí kertépítéshez. píté pí tésh té sh Jogosh shez. sítvány, kerti kisgépek ismerete előny. Jelentkezés Jelentkezés személyesen, Károly Kár árol ár olyy u. 1. - május 10-én és m május ájus áj uss 117-én 7 én 12-14 óra között. 7Virágüzlet. Virá Vi rágü rá güzl gü zleet. zl Mosoni M Mo osooni Sörpatikába pulpultoss hölgyet felveszünk.. Érd.: to Érd. Ér d.: d.: d. 06-20-614-43-00 06 6-20-614-43-00 Heti 1-2 alkalomra ki kise kisegítőt segí segí se gítő tőt kerető sek, kereskedelmii vé vég végzettséggel. gzettséggel. gz Tel.: 06-30-245-75-13 KÖCHIN N u. u. KÜCHENHILFE FÜR REST TAU AUR RANT GESUCHT. NUR RESTAURANT FRAUEN FRAU AU UEN N 30-40 300-40 4 JAHRE. 30-40 STD/WOCHE, STD/ ST D/WO D/ WOCH WO C E, SO. MO. FREI AR ARBERBE B ITSPLATZ ITSP IT S LA ATZ TZ (Nähe Grenze) 100 000 % DEUTSCHKENTNISSE, DEUT DE UTSCHKENTNISSE, 100 5 PR UT PRA PRAAAXIS. Tel.: 0043/664-5205 0043/664-5205787 0578 05 7877 78 Kerítésgyártásban Kerítésgyártásba an jártas járt já rtas rt a munkatársat keresek kkárolyházi árol ár olyházi munol kahelyre Acél és alumínium. Tel.: 06-20-356-8442 06-20-35 3 66 8442 Grande Gran nde PPizzéria izzér éria ér i gyakorlattal rendelkező delk kez ezőő szakácsot szak sz akáácsot keres. Tel.: ak 06-20-44-44-301 06-2 06 -20-2 0-44 044-44-301 44 Mosonban Moso Mo s nbban a Kert-borozóba megmegbízható bízh bí zható pultost, 45 éves zh es korig korig or or keresek. Érd.: személy személyesen lyyes esen sen VasuVasutas u. 2. 16-20 órái óráig. áig. ái g. g. Bejáratott szépségszalonszép épségszalonép ba fodrásznak szék kiadó. Érd.: 06-30-776-08-55 06-30-77 7766-08 60 -55

Értékesítésben gy gyakorlott gyak akor ak orllott terüleor ti képviselőt keres kere ress német re né tulajdonú festékforgalmazó cég. Nyelvtudá ás el előn ő y. Érd.: 96/572-000 tudás előny.

Kiemelt bére bérezéssel ezé zéss ssel ss e munkájára igényes felszolgálót fel elsszolgálót keresünk Lajta Kávézóba. Tel.: 06-70-232-1092 06 6-7 - 00 232-1092


2014. 2014 20 14.. mรกjus 14 mรกรกju jus 9.

15 5


16

2014. 2014 4. mรกjus mรกju mรก jus 99.. ju

Mosonmagyaróvári Szuperinfó 22/19  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you