Page 1


2

2014. 2014 4. mรกjus mรกju mรก jus 22.. ju


2014. 2014 20 14.. mรกjus 14 mรกรกju jus 2.

3


4

INGATLAN Kiemelt K Ki emel em ellt ajánlat! ajáán aj ánlat! A Halászi úti ltp ltppen eeladó ladó la d egy kétszintes, félig aalálá-lá ppincézett pi nccéz éz ház, 3 szoba, 2 na ézett nappaapp ppaali, szintenként fürdő, kkifogástaififog ogás og ás ástaás lan állapotú, tartozikk hozzá hoz ozzá zá egy zá különálló kis össz összkomfortos zko komfortos családi ház, 2 szobás, 720 m2 telek, par parkosított rko kosí síto sí síto tott udvar. Kisebb családi házat házzat beszámítok. há bee Tel.: 06-70-262-52-66 06-70-26 2622622-52 52-6 52 -66 -6 Óvár Óv vár és 30 30 km-es körzetéécsabenn keresek be k resek lakásokat, csa ke sa-sa lládi lá dii házakat, házakat, telkeket. Fi Fize Fizeze-ze tés azonnal, készpénzben. készpénzbben en.. Tel.: Tel.: 06-70-262-52-66 Óvári részen keresekk ffelújításra elújításra szoruló téglalakásokat, téégl g alakásokat, fizetés azonnal készpénzben. kész ké szpé sz p nzben. Mosoni pé udvari lakásokat lak akás ásokkat keresek, fizeás tés azonnal azon az onna on nall készpénzben. na késszpénzben. Tel.: ké 06-70-262-52-66 06 6-700-26 026226 2-52-66 2Levélen, Levé Le véle vé len, le n Hegyeshalomban, Má Máriáriri-akálnokon, akál állnokon, no Halásziban, Kimlén Kim imlé lénn lé keresek eladó családi há házat áza zatt m max. ax. 15 MFt-ig. Azonnal kkészpénzzel észp és zpéénzzel zp fizetek. Tel.: 06-70-2 262 62-52-66 06-70-262-52-66 Héderváron Hédervár ron o a falu frekventált helyén 120 200 m2-e -ess felújítandó családi ház, ház ázz, közel köze kö z l félhektáros ze fé területt tel el,, ví vízk zkap zk apcs ap csoolattal, bombaszlettel, vízkapcsolattal, tittikus kuss áron ku áron 7,5 ár 7,5 MFt-ért eladó. Érd.: Érd. d: d. 06-70-262-52-66 06-7 06 -70-7 0-262-52-66 0Bomba Bomb mb mba b ár! Óvár frekv frekventált kven kv ven entá táltlt tá helyén eladó egy telje teljesen ese senn fe fel felújílújított 100 m2-es, 3 szo szobás obá báss ccsaládi saládi ház, 1000 m2-es telk telken, ken, új tető, villany-, vízvezeték víízv z ezeték csere, új turbó gázkazán, gázkazán n, gyönyörű gyön gy önyö ön y rű járólap, parketta, pparkosított arko ar kosí ko s tott tt uudvar. dvar. Fix ár: 19 MFtt Te Tel. Tel.: l.l.:: 06 06-70-262-52-66 -70-7 70 262-52-66 Kiemelt K Ki emellt ajánlat! em ajáánlat! Mosonban 65 aj m2-e -es, s, 3 szobás, jó állapotú ttárár-ár sasházi sash házi téglalakás, tárolóval, táro rooló lóva val,l va vegyes-tüzeléssel, jó el elad eladással. adás ad ással. ás Bomba áron, fix 6.90 6.900.000 00. 0.00 0000 Ft-ért 00 eladó. Érd.: 06-70-262 06-70-262-5266 62-5266 62

2014. május 2.

Alkalmi Al lka kalm lmii vétel lm véte vé tel Halásziban! 100 te m2-e -es, es, 3 sszobás zobás gázfűtéses ccsasa-sa ládi ládi d ház á 500 m2-es telken, te telj teljeljljeesen ffelújítva, elújítva, új kerítés, ttető, ető, et ő, vvililsen lany-, vízvezeték cser csere, erre, jjárólap, ere, áról ár ó ap, parketta, nagyon jjóó be bels belső lsőő eloszls tású, fúrt kút. Fix ár ár: r: 16 16 MFt Győri másfélszobás lakáscsere érdekel! Tel.: 06 06-70-262-52-66 6-7 -700-26 02 2-52-66 Kimlén Kiml lén frekventált f ekkve fr ventált helyen 70 m2-e -es, s, 2 szobás, s, szo zobbás, felújításra szorruló ulóó parasztház, par aras a ztház, 2000 m2-e --ess tele te lekk le kkkel, el teljesen közművesítközműve vesí ve sítsí ttelekkel, ve 33.590.000 .590.000 Ft-ért elad eladó. dó. ÉÉrd.: rd rd.: rd 06-70-262-52-66 Máriakálnokon a NagypreszNa szó mögötti összközműves össsz s közműves üres építési épí p tési telek, 1250 m2 Ár: eladó. Á r: 66.900.000 .900.000 Ft. Tel.: 06-70-331-2647 06-7 700 33 331-26 2647 26 Halászin Halá Ha lász lá szin sz in 700 700 m2-es építési telek eeladó. laddó. ÉÉrd.: rd 06-20-2040-33 rd.: rd 06-20-2040-337 37 Előkertes Elők El őkertes 4 szobás lakás a Terv ők Ter ervv utcában ut tcában eladó, Mosonma Mosonmagyarómagy ma gyar gy a óváron. Érd.: 06-20-4 06-20-470-65-22 470 70-6 -655-22 -6 Első emeleti, cserépkályhás, cseré répk ré épk pkáál ályhás, teljesen felújított garzonlakás eladó. Érd.: 06-70-454-53-55 066-7 - 0-454-53-55 Mosonmagyaróváron Moso onm nmag gya yaróváron közel a Du D una naa-p -par arth ar thoz, zöldövezetth Duna-parthoz, benn el be elad eladó adó egy 2002-ben épü ad épült, pült,, pü földszinti, föld fö l szzin ld intit, 93 m2-es, 3 szoszo zo-ba + nappalis lakás, erk kél élly lyel ly el, el erkéllyel, garázzsal. Iá: 21,4 MF MFt. t. ÉÉrd.: rd.: 06-20-329-6564 Mosonmagyaróvártól Mosonmagyaróvá várt vá rtóól 8 km-re, rt a Szigetközben 110 m2-es ház, 250 m2-e -es es melléképülettel, 1800 m2-ess telken te eladó. 14,8 MFt.. //Összterület Össsz szte terü te rület 6200 m2 terürü let, le t tehát teh eháát át + 2 telek kialakítható kialakíthhatóó 18000 + 44400 18 400 m2. Ára: 22 MF MFt/ MFt/. t/.. t/ Érd. Ér d.:: 06-30-9931-405 d. Érd.: Majorokban 120 m2-enn 44 m2-es épület, lakásnak iss át átmi átminősítheminő mi n síthető, eladó. Érd.: 825 825-347 25-3 25 -3447 (18.00 -3 óra után)

Figyelem! Figy Fi gyel gy elem el em!! Árcsökkenés. em Árcsökkenés. Halászi Halásziziiban, ba n, jjóó állapotban lévő 2 szobás szob sz obbás ccsaládi cs salládi ház, csendes, nyugodt nyug ny ugod ug odtt od kkörnyéken kö rnyéken 13,9 MFt-ért MFtt-é -ért rt eladó, eladó dóó, tulajdonostól. Érd.: Érdd.:.: 06-30-5506-30 3 -5516-322, 06-3006-30-610-69-39 -61 6100-69 06 -39 69 WG01/14-MosonmagyaróváWG01/14-Moso onmagyaróváron, Fő utcán - teljesen bútorozott lakás lak akás ás a központban kiadó. Előszoba, Elős őszo ős zoba zo b , nappali na + étkező, konyha,, 2 tá ha táro tároló-helyiség, roló ro ló-helyiség, 2 hálószo ló hálószooba,, fürdő, ba fürd fü r ő, WC, erkély, klímabeklííma m be berrendezés, re nddezés, szatellit. Parkoló Parkoló. ó. La Lakó Lakókókó tér: 82m2. Ár: 420.- EU té EUR UR + rezsi. r zssi. re Érd.: 06-96/219-419 06-96/219-41 4 9 info@hit41 info in f @hitreal.com www.hi www.hit-real.com hithi t-re treeal real al.com Mosonban, cse cs csendes sendes utcában, vízparthoz közel 82 m2-e -es es családi csal cs a ádi ház eladó. Érd.: 06-70-454-53-55 06 6-7 -700-455404-53-55 WH27/02-MosonmagyaróváWH27 WH 27/0 27 /022-Mosonmagyaróváá/0 ron, ro on, W Wittmann ittmann utcában lakóház lak akóh ak óhház óhá eladó. elad el adóó. Fsz: előszoba, hálószoad háló há lósz ló szosz obba, ba a, konyha, fürdő, WC, WC, étkező, étk tkezőő, ő, nappali, emelet: előtér, elő lőté térr, 3 szoté ba, fürdő, WC. TTeljesen e je el jessen alápincézett, garázs 225m 5m2, gondozott udvar. Telek: 756m2, lakótér: 150m m2. Ár: Árr: 75.000.- EUR. Érd.: Á 06 6-9 -966/ 6/ 196/21 9-419 info@hit-real. 06-96/219-419 com co om ww www. www.hit-real.com w.hhit-real.com w. WH04/08-MosonmagyaróváWH04 WH 04/0 04 / 8-Mosonmagyaaró r vá váron, Balázs Árpád utcában ro an llakóakóak óhá eladó. L: nappali,, hhálószoba, há ház álós ál ószzobaa, ós előszoba, konyha,, ét étke étkező, kezző ke ző, spájz, fürdő, WC, teljesen telje jese je senn alápincézse alápincézve. F: 3 szoba, el elős előszoba, őszoba, kamra, ős fürdő, WC. Lakótér: 140m2, telek: 900m m2. Ár: Á : 55.000.- EUR. Érd.: Ár 06-9 06-96/219-419 -966/2119-9 9-419 info@hit-real. com co om ww www. www.hit-real.com w.hhit-real.com w. Akciós Akci Ak ciós ci ós áron! MosonmagyaróMosonmag agya ag yaró ya róró vváron, vá roon, belvároshoz közel közel, ell, 10 1085 85 m2-es telken eladó egy egy 120 20 m2-es, 3 szoba + nappalis, nap apppalis, felújított családi há ház, z, ggarázzsal, arázzsal, boros-pincével.l. Iá: boros-pincével Iá 26,45 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

WH57/10-MosonmagyaróWH57 WH 57/1 57 /1 /10-Mosonmagya a ró ró-váro vá ron, Vadvirág utcáb ro ban an lakólakóóváron, utcában há áz eladó. 1 lakrész z: el elős ősszo zoház lakrész: előszoba, nappali, konyha, a, fürdő, für ürddő, WC, WC hálószoba. 2 lak lakrész: akkréész sz: nappali + konyha, fürd fürdő dő + WC, WC hálószoba, terasz. Garázs, Garáázs zs, melléképület, kicsi pince a kertben, elektromoos kapu. mos kapu ka p . Lakótér: 120m2, telek: 873m 873 87 3m2. Ár: Á : 55.000.- EUR. Érd.: Ár 06-96/219-419 info@hit-real.l. 06-9 06 -96/ -9 6/21 6/ 219-419 info@hit-real 21 com, co m www.hit-real.com m WH75/13-Dunakilitin W WH 75/13-Dunakilitin n pa para parasztrasz ra sztsz t ház eladó. Előszoba, Előszob oba, ob a, nappanapppa pa pali, hálószoba, für ürdő ür dő,, WC dő W fürdő, WC,, tároló-helység, mű műhe műhely, hely he ly, terasz, telly jesen bútorozott, bútooro rozo z tt, gondozott kert. Telek: 1504m2, lakótér: 12 27m2. Ár: 65.000.- EUR. Érd.: 127m 06-96/219-419 0606 -96/ 6//21 219-419 info@hit-real. ccom co m ww www www.hit-real.com w.hit-real.com Belváros Belv Be lváros közelében 96 m2-e lv -es es eg gyszintes, félig aláp áppin incé céze cé zett ze tt, egyszintes, alápincézett, gyönyörűen parkosított parkoosí síto tott to tt uudvadvaadv aros családi há áz eladó. e addó. Érd.: el ház 06-70-454-53-55 06-70-454-53 533-5 -555 WH23/12-MosonmagyaróváWH23/12-Mo Mooso s nmagyaróváron, Gyári úton exkluzív lakóház há áz eladó. elad el a ó. Előszoba, konyha + ad éétkező, ét kezőő, spejz, ke spejz, nappali, 3 szoba,, sp folyosó, fo oly lyos osó, os óó,, ffürdő ürdő + WC, terasz, ppinin-ce 4 helyiséggel, dupl dupla la ga garázs, ará rázs zss, elektromos ele el ektromos kapu. Telek Telek: k: 14 1466 1466m 66m 66 m2, lakótér: 210m2. Ár Ár: r: 179.000.179. 17 9 00 9. 000. 0.0. EUR. Érd.: 06-96/2 06-96/219-419 219-4419 info@ hit-real.com ww www. www.hit-real.com w.hi w. h t-real.com Eladó a mosoni ni vvárosrész árosrész kedvelt lakótelepén egy 55 m2-es téglalakás, la aká kás, s, saját kerttel, saját pincerésszel. ceré ce réssze ré zel.l Ár: 16,29 MFt. Érd.:: ze 06-70-454-5370 06-7 06 -70-7 0-45 0454-5370 45 Mosonmagyaróváron, Moso Mo s nmagyaróváron, n,, részben rész szbeen sz felújított fe elújított (műanyag ab ablak, bla lak, k, ffűtés, űtés űt és, és víz, villany), 80 m2-e -ess lakóház l kóhá la kóóhá ház pincével, kamrával, kamr mrráv ával a , mellékal épülettel, fat fatárolóval, tár árol oollóv lóv óval a , gondozott udvarral eladó eladó. dó. dó ó. Iá Iá: 11,6 MFt. Érd.: 06-20-417-5620

WH33/08-Mosonszolnokon WH33 WH 3 /08-Mosonszoln 33 n ok okon on lakóház eladó. Újszerű la rű 2 lakrészlakré réész sz-nek alkalmas, kitűnő nő alapanyaala lapa pany pa nnyyagokból kivitelezett kivitelezet ettt családi et csal cs a áddi ház. ház. Földszint: 163 163,5m 633,55m2, emelet: kb. 140,5m2, pi pinc pince ncee 1140,5m nc 40,5m2, 3 fürdőszoba/33 WC WC, 2 konyha, 2 nappali, 2 gyerekszoba, 2hálószoba.. Lakótér: ba L kótér: kb. 300m2, telek: La k: 5550m 50m m2. Ár: 105.000.- EUR. Érd Érd.: rdd.:: 06-96/219-419 06-9 06 -96/ -9 6/219-419 info@hit-r 6/ info@hit-real. rea eal.. ccom co m www.hit-real.com om om Keresek Mosonmagyaróváron befektetési céllal lakást, sorházat, esetleg családi házat is. Készpénzzel fizetek. Sürgősen! Érd.: 06-20-329-6564 WH32/10- Mosonmagyaróváron, ro n, G n, Gyári yári utcában modern lakó lakóóház eladó. há elad el a ó. Fsz: előtér, kony konyha, yha ha,, ebédlő, ebéd eb édlő éd lő, nappali, háló, fürdő lő fürdő+WC. ő+W +WC. WC. EEm:: előtér, 3 szoba,, ffürdő+WC, Em ürrdő d +W +WC, C, erkély, gardrób. Részben Rés észb és zben zb en aláaláápincézett, Telek: 59 593m 3m2, lakótér: lakó lakó la kóttér: 140m2. Ár: 13 139.000.39. 9 00 0000.- EUR. Érd.: 06-96/219-419 06-96/2199-41 94199 info@hit-real. 41 com www. www.hit-real.com w hi hitt-real.com tWH08/11-Mosonmagyaróváro vá ron, ro n Töltés utcában lakóházz váron, eeladó. el l dó. EElőszoba, lad lőszoba, nappali + kon konynyha,, 2 há ha hhálószoba, lószoba, fürdő, WC, sp spe spejz, ejz, ejz, ej terasz, kis kamra, üve te üvegház, vegh ve gház áz, go áz gonndozott kert. Telek: 11 1174m 174 74m m2, la llakókóótér: 100m2. Ár: 79 79.0 79.000..000 .0 00.-- EEUR. 00 UR. Érd.: 06-96/219-419 06-96/21199-41 4199 info@hit41 real.com www. ww www.hit-real.com ww. w.hi hitt-real.com hi Mosonmagyaróváron Mosonmag gya y róváron a Honvéd utcában 94 m2-es, 3 szoba + na nappalis sorház eladó. Aká Akár ár üüzletnek üz zletn tnek tn e is alkalmas. Iá: 17,85 17,8 ,885 MFt.t.t. ÉÉrd.: MFt MF rd.: 06-20-329-6564 EEladó El ladó a Lajta lakóparkban lakópa park pa rkba ban eg ba egyy igényes kivitelezésű kivitelezéésű 2 szoszooba-nappalis, elsőő em eme emeleti eletti la lak lakás, kás, garázzsal, vagy vag agyy a nélkül. Érd.: ag 06-70-454-5370 06-70-4544-53 45370 53 70 Ásványrárón Ásványráró ón nyaraló, kiváló áron eladó. Érd.: 06-30-6254-301


2014. május 2. Halászin 100 m2-es teljesen teeljljes telj esen es en felújított családi ház, tulajdonostól tul ullaj ulaj ajdo do donostól do eladó. Érd.: 06-30-9698-261 Téglalakás ás 63 m2-es, 2 szobás eladó Hegyeshalomban. Heegy gyes e haalo es lomban. Iá: 12 MFt. TTel.: el.: el l.:: 006-20-416-81-01 6-20-416-81-01 66-20 4 Mosonmagyaróváron Mos Mo sonm so mag agyyaróváron 40 m2-e -es es társasházi társ tá rsas rs ashá as h zi téglalakás eladó. Iá: há Iá: 66,1 ,1 MFt. MFt. Tel.: 06-20-416-8106-20-4166-8 -81101, www.mosonregio-ing www.mosonregio-ingatlan.hu gat a la lan. n. n. n.hu Ügyfeleim részéree ke keresek eladó-kiadó ingatlanokat. ingatlanokkat. Tel.: 06-20-416-81-01 06-20-4166 81-01 Mosonmagyaróváron Mosonmag ag gya yaró yaró róvá v ron a Váralylyai utcáb utcában ában áb ann 6680 80 m2-es beépíthetőő telek, tel elek ek,, vé ek végében égében összkomfort fo rtos rt os ki ki házzal házzal eladó. Érd.:: fortos 06-20-365-30-35 06-2 06 -20-2 0-36 03 5-30-35 Mosonmagyaróváron M osonmagyaróváron 75 m2-e -es, -es s, 2 szoba-nappalis lakás lakás, s, az azon azonnal onnal on költözhetően eladó. Iá Iá: á: 14 14,7 MFt Tel.: 06-70-546-9311 Máriakálnokon Máriakálno noko no kon ko n 3 szoba-nappalis csal családi a ád al ádi há házz eladó nagy, széles telekkel, tel e ekkke kel,l, végén végén a Mosonni-Duna. ni -D Dun una. a. IIá: á 14,5 MFt. Tel.:: á: 06-70-546-9311 06-7 06 -70-7 0 54466-99311 Mosonmagyaróváron Moso Mo soonm nmagyaróváron felfelújítandó öreg ház, telekkel telek ekkke kell 7 MFt-ért telekáron eladó. elad adó. ad ó. Érd.: Érd.: 06-70-546-9311 Mosonban a Zsuzsa Optika mellettt llévő évőő udvarban lakás, év kedvezőő ááron r n eladó. Érd.: ron 06-30-833-0660 06-30-83 83383 3-06 30660 06 60 Várbalogon V Vá rballog rb ogon on a Hillinger lovardáon á-bann 80 ba 8000 0 m2 művelésből kivont nt terület terü te üle lett eeladó ladó 6 EUR/m2, vagyy 11800 8000 80 Ft/m2. Érd.: 06-20-426-40 06-20-426-4029 4029 40 29 Eladó az óvári vár városrészben árros osré résszben ré egy 60 m2-es, 2 szoba szoba-nappaba-nappaba lis lakás. ÉÉrd.: rd.: 06-70-454-5370 Jánossomorján Jánossom mor orjá jáán a Fő úton üzletház eladó. elad adóó. Iá: ad Iá: á 4.800.000.4.800.000.- Ft. Érd.:: 00 00-4 00-43/699-17065217 -43/ -4 3/69 3/ 6999-17065217

5

Mosonmagyaróvááro Mosonmagyaróváron ron n aazz óvári városrészben 50 m2 kkörüli örüli földszinti téglalakást keresek, egyedi fűtéssel.l. Te fűtéssel Tel Tel.: l.: 06-20-480-54-37 l.: Ipartelepen Iparte ele lepe pe 740 pen pe 74 m2-es telken 2 120 12 20 m -e -ess családi csaaládi ház, 3 szoba, cs konyha, konyyha ko ha,, fü fürdő, emeleten 2 sz szoba zob o a + el eelőtérrel ő érrel eladó. Pince+ garázs, őt gará ráázs zs,, kert ke ert üüvegházzal. vegházzal. Iá: 25 MF MFt. Ft. TTel.: el el el.: 06-30-979-17-16 Levélen 960 m2-ess telken telk te lken lk e kétgeen nerációs családi ház ázz eeladó. ladó. Érd.: 06-20-216-48-20 Dunaszigeten Dunasz zig iget eten et en 1135 m2-es építési tel telek elek el ek eeladó l dóó 3,5 MFt-ért. Érd.: la 06-30-256-2219 06 6-3 -300-25 025625 6 22 22 2219 Dunaszigeten Dunasz Du szig sz igeten 1182 m2-es te ig tellkenn 80 ke 8 m2-es téliesített nyaraló nyyar aral alóó al + garázs g rázs felett 25 m2-e ga -es es ap apar apartartmannal eladó. Iá: 18,5 ,5 M Ft. Érd.: Ft MFt. 06-30-256-2219 Mosonmagyaróváron a Pacsirta utcában utcábban a vízparti kert szőlővel, gyü gyümölcsfákkal, ümö mölc lcsf lc sfák sf á kal, melléképületekkel letekk kkkel eegyben, gybe gy ben be en, vagy megosztvaa eeladó. ladó la dó.. Ér dó ÉÉrd.: d.: 06-20-211-4311 Halászi Halá Ha l szzi központjában építési lá épííté tési si tele te lekk 1000 m2, Dunához kö le köze közel, zell, ze telek összközműves eladó. Iá Iá: á: 7 MFt. MF Tel.: 06-30-9-366-93 06-30-9-366-930 9300 93 Jánossomorján a 86-os 86-os Fő út mellett 5 éve nem működő vendéglő vendé dégl dé glő eladó. Alapterület glő gl 450+85 8 m2, ma 85 magas boltíves pince. Elő EElőtte El lőttee 7-8 7-8 aautónak utónak parkolási lehetőség. leh ehet etős et őség. Ár: 12 MFt. Érd.: ős Érrd. d: 06-20-426-4029 06-2 06 - 00 42 426-4029 ELADÓ ELAD EL ADÓ Mosonmagyaróváron AD Mosonmagyaróvá vááro ronn a Féltoronyi utcában egyy déli dél élii fekvéfekv fe fek kvésű, 2006-ban épült 3 sszoba-amezoba zo ba-ameba rikai konyhás, nappalis napppa palilil s ikerházi lakás garázzsal, kerttel. Iá: 24,9 MFt. Tel Tel.: l.:.: 006-20-9318-921 6 20-9318-921 6Mosonmagyaróváron Moso onm nmag a ya yaró r váron keresek 1,5 szobás szob sz obás ob ás ppanel anel vagy téglalakást. kást ká st. Te st Tel. Tel.: l.l.:: 06-70-375-82-888

Flesch ltp-en III. em emel emeleti, elet el eti, teljesen et felújított panellaká panellakás, kás, ká s 1+2 félszobás eladó. Tel.: 06-70-375-82-88 Levélen Levéle lenn 2 szoba-hallos, le s oba-hallos, 2 utcafsz rontos ront ntos nt os családi csa s láádi di ház + 1 építési telek eladó. elad el adó. ad ó. ÉÉrd.: rd.:: +36-70-664-9233 Eladó Elad adóó Mosonmagyaróváron ad Mosonmagyaróvároon egy egy 78 m2-es, 2. emeleti 2 szoszoba ba-nappalis, ba teljesenn fe felú felújított lújjítottt lú téglalakás, beépítet beépített ettt ko et kon konyhával. nyhával. Érd.: 06-70-45406-70-454-5370 4-53 45370 53 70 Mosonmagyaróváron, Mosonmagyaróvá áron, a Móra úton 33.. emeleti, 2 szoba-hallos, hőszig igget etel eltt pa el ppanellakás nellakás eladó. Iá: hőszigetelt 9,33 MF MFt MFt.t.t. Érd Érd.: d.: 06-30-469-00-41 Bezenyén Beze Be zeny ze nyén 600 m2-es telken 7700 ny m2-e -es es családi családi ház, teljesen teljeseen fe fellújítva újít új ítítva eladó. Ár: 14,7 MFt. MFt Ft.. Tel.: Tel.l.l.:: Te 006-20-982-7278 06 -20-982-7278 Ikerházas építés építési éssi telek tele te lek eladó le Malomdűlőben, a Lajta-spiccLajta-spiccnél. Iá: 3.590.000 Ft. Érd.: 06-30-9463-364 06-300 94 09 63-364 Panellakás Pane neelllla llakáss ke kkeresek, resek, készpénzes fize zetéssel. etéss téss ssel el. Ér el Érd Érd.: d.: 06-30-850-5560 Mosonmagyaróvár Moso Mo son so nmagyaróvár cs nm csendes sen e dees részén ré én téglalakás eladó.. ÉÉrd.: rd.:.:.: rd 06-30-850-5560 06 Hladám byty v Mos oson os onm on magyaróMosonmagyaróvári pre svojich Slovenskych Slo love vens ve n kych klientov. +421-9488 66 86 7-015 +421-948-667-015 Belvárosi Belvár árosi családi ház kiváár ló adottságokkal ado dott do ttsá tt ságo sá g kkal eladó. Érd.: 06-30-6254-301 06-3 -30-3 0-62 06 544-301 62 Felújított, Felú Fe lújíjíjíttott lú to t, fiatalos 53 m2-es panneellakás el laaká káss a Károly úton, kedvező ked eddve vező ző áron áro ár on eladó. Érd.: 06-70-62 06-70-628-2070 288-20 2070 20 70 Ipartelepen felújítottt 6600 m2-es csennde dess környétéglalakás, csendes ken, kedvező áron áro ronn eeladó. ladó. Érd.: 06-70-628-2070 Eladóó lakást laká la k st keresek Mosonmagyaróvár magy g ar gy a óvvár belvárosában vagy gy a városközpontban. vár ároosközpontban. Tel.: 06-30-378-53-08 06-3 06 -30-3 0 378-53-08 0-

Eladó a La Lajt Lajta jtjtaa lakóparkban egy felújításra felúújíjítá tássra szoruló 40 tá m2-es, első emeleti lakás. Érd.: 06-70-454-5370 06 6-7 -700 45 04 4-5370 Építési telkek eladók Levél belterületén; 200 m2/db – 670 m2/ db területűek. Ár: 2 milliótól 4,5 millióig! Beépíthetőség: 30%. Közműellátás, víz, villany, csatorna. Tel.: 06-30-281-0461 Majorokban 800 800 m2-es telken 3 szobás családi dii ház, ház, tulajdonostól eladó. Tel.: 06-20-367-18-78 Mosonmagyaróváron Mo oso sonm nmag nm a yaróváron az óvári vvárosrészben, áros ár o réészben, 2001-ben épültt társasházban, társ tá rsas rs asshá házban, földszinten 60 m2-e -es; s amerikai konyha konyha, a, na napp nappali ppalii pp fűtéésű lakás, lak akás ás,, ás + 2 szoba, egyedi fűtésű kiváló fekvéssel, zöldövezetzöld zö ldöövezzet ld etben ELADÓ! Igény ny eesetén setén közeli se garázst is tud tudunk dun unkk ajánlani, ajáánlani, a két aj ingatlant együtt ttt nagyobb nagyobb kedvezménnyel kínáljuk. Iá: 14.490.000 Ft. Ér Érd. Érd.: d.:: +36-30-758-1367 d. Bezenyén Beze Be zeny ze n én 600 m2-es telken 70 m2-e -ess cs családi ház, teljesen fe fell lújítva újít új ítítva va eladó. Ár: 14,7 MFt. MFt Ft. Tel.: T l.:: Te 06-20-982-7278 06 6-20-982-7278 35 m2-es téglalakás téglalak akkás eladó eladóó a Mofém-telepen. n.. Azonnal Azo zonn n al beköltözhető. Iá: 6,6 6,6 MFt. Tel.: 06-70-229-81-34 06-70-229-81 -334 Bezenyén Be eze z nyyén családi ház, kétszintes, s,, 198 198 m2 lakterű, garázzsal, teljes teljjes infrastruktúrával, te inf nfrastruktúrával, 978 mm2-es telken eladó. Ár: 24 24,8 ,8 MFt.t. Tel.: 00-36-30-9459 MF 00-36-30-9459-113 59-1 59 -1113 -1 13 Mosonmagyaróváron, M Mo sonmagyaróvároon, ipari ipar ip arii ar területen eladó va vagy agy bbérbe érbe ad ér adó dó 600 m2-es földszinti fööld ldsz szin sz intti csarnok in + emeleti ra akt ktár árhe ár helyiség. Tel.: raktárhelyiség. 06-30-258-5504 Bu uda dape pesten, az Árkádnál panope Budapesten, rámás rámá más lakás má laká la k s 70 m2-es eladó. Inga In gaatlt an anos osok kíméljenek! Érd.: os Ingatlanosok 06-20-996-95-84 06-2 06 -2 -2 -20-996-95-84

Dunasziget Dunaszigeten eten et en vízparti ví nyaraló eladó. Dunasziget, Dunas aszi as z get, Kárász u. 4. zi Érd.: 06-30-312-7427 Bezenyén, Beze Be zeny ze nyén, Faiskola úti 11100 ny m2-ess saroktelek eladó. Érd.: Érd. d.:: d. angol, ango an gol,l magyar nyelven. ep.progo ep. p.pr p. propr ojekt@gmail.com jekt je k @gmail.com 2005-ben épült, igényesen igény nyes ny esen es en kialakia iala l kított 84 m2-es so sorházi orh rház ázii laká áz lakás, ás, 16 m2-es garázzsa garázzsal, sal,l,l uudvarral, sa dvarral, csendes környéken környééke kenn eladó. Iá: 21,5 MFt. Tel.: 0606-70-428-0967 6 70-428-0967 Mosonmagyaróváron M Mo sonmagyaróváron és környék ny ékén ék én keresek eladó ingatlanyékén nokat noka no k t és ka és ajánlok eladó ingatingat atat lanokat: lano la oka kat: www.scelta.hu ÉÉrd.: rd.:: 06-70-501-9784 06 Rendkívüli ajánlat! ajánnla lat! t! CsenCse sendes, nyugodt környezetben kör örny nyez ny e etbeen 2 szobás csalá láádi ház ház áron alul családi eladó. Érd.: Érdd.: 06-30-55-16-322, 066-30-55-16-322, 06-30-610-69-39 06-30-610-69 6 -39 69 JJánossomorján Já noossomorján családi ház 2,5 szobás szob sz obás ob bás + veranda 56 m2, komfort fo rt nélküli, nél élkküli, csak víz és villan villany, ny, ffűtés: fű űtéés: kályha, 1388 m2-e -es es teltel-ken eladó. Ár: 9,8 MFt. ke MFt Ft. Tel.: Teel.l.: l.: 00-36-30-9459-1133 Mosonmagyaróváron, Mosonmagyaró óvá váro roon, Kormos ron ltp. 1. sz. alat alatt attt fe felú felújított lújíjíjít lú jított 34 m2-es üzlethelyiség üzlethelyisé séég ki ki kiadó vagy eladó. Tel.: 06-20-9234-330 Kétt szoba-hallos panellakás, Ké hőszigetelt, hősz hő zig iget ge elt, négyemeletes házz bann eladó. ba elaadó. Iá: 8,1 MFt. Érd.: el Érrd. d: 96/416-076 96 Mosonmagyaróvártól M osonmagyaróvárttól 2 km-re km e zárt kert Rajka felé feelé 7752 52 m2, kkis 52 is faházzal, vízzel e eladó. ela ladó dó. Áram a dó szomszéd telekig. tel elek ekig ek ig. Ár: 3,2 MFt. ig Tel.: 00-3600-36-30-9459-113 6 30 630-9459-113 Mosonmagyaróváron családi ház ház 5,5 szobás, zöldövezeti,, 578 m2-e 57 --ess telken, nagy garázss szsal zs al eladó. ela ladó. Ár: 19,6 MFt. Tel.: Teel.l.: +36-30-9459-113 +3


6 Halászi központjához ozz kközel özel öz el 862 m2-es telek eladó 6,0 6 0 MFt-ért. 6, MFt-ért. Tel.: 06-20-251-73-64 Mecséren en n éép építési p pítési saroktelek, 187 1873 8733 m2, megosztha87 tó ela eladó. adó dó.. Ár Ár:: 33,4 ,4 MFt. Tel.: 00-36-30-9459-113 00 0-3 -366-30 630-9 30 -9459-113 -9 Mosonmagyaróváron Moso Mo sonm so n agyaróváron csalácsal allád ház, di ház áz, zöldövezeti, 3,5 szobás, szo zobá zo obá bás, s, 1400 m2-es telken eladó eladó. ó. Ár Ár:: 116,8 6,8 MFt. Tel.: 00-36-3000-36-30-9459-113 -94 9459 59-1 59 -113 Örökölt vagy régi ingatlanát inga gatlanát és ga ingóságait, ingóságait itit,, hagyatékát akarja felszámolni, felszám ámol ám olni ol ni,, eladni, hívjon ni szakértőt, szakértő tőt, tő t értékeltesse ért r ékkeltesse fel. Tel.: 00-36-30-9459-113 00-3 366-30 30-9 30 -945 -9 45945 9 113 9Kimle K Ki mle Vendéglátó Venndéglátó 2 szinten Ve en 1444 m2, központi helyen, ttel14 el-el jes előírásokjes infrastruktúrás, in in előírrás ások ok-ok nak megfelelő, 300 m2-e -ess telken eladó. Ár: 24,22 MF MFt. t Tel.: 00-36-30-9459-113 KIADÓ MUNKÁSSZÁLLÁS! MUNKÁS SSZ SZÁL ÁLLÁ ÁL LÁS! LÁ Tel.: 06-30-594-62-26 06-30-59 5944-62 462-2 62 -266 -2 Azz Erzsébet Erzs Er zséb zs ébet éb e tér 4. szám ala alatt, att tt,, a mo moso mosoni s ni piacnál 50+20 m2-e -es es üüzlethelyiség üzle zle leth theelyiség kiadó. Érd.: th Érd rd.:.: 06-70-3312-646 Erkel Ferenc út 10. szám szám alatsz ti irodaházban 19 m2-e -es irodák kiadók, valamint termek rendezvények dezvénye ek le lebo lebonyolítására bonyolítására bérbe bo vehetők. k.. TTel.: el.: 006-30-495-15-65 6-30-495-15-65 6-

2014. május 2. Mosonmagyaróvá Mosonmagyaróváron váro vá áro ron n iigényegényesen kialakított munkásszálmunkásszálmu lás kétágyas szobákkal, mosási és főzési főzé fő zési zé s lehetőséggel, korsi látlan int internet-használattal, nterne nt netne t-használattal, bizttonságos tons ság ágos oss pparkolással arko ar kolással kiadó. Érd.: ko 06-20-9279-023 06-2 06 -20-2 0-992 09279-023 Mosonmagyaróváron, M Mo osonm nmagyaróváron, forgalnm forg rgal rg al-al mass helyen üzlethelyiség ma ég akár aká kárr boltnak, vagy irodának ak kiadó. kia ia iadó. Érd.: 06-20-92-79-023 06-20-92-799--02 0233 Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróvá vááro váro ron munkabrigádok részére 4, 5, 6, 10 fős komplett koomp mple lett le ett lakások mindennel felszerelve fels fe lsze ls z reelv lve kiadók. Érd.: 06-20-92-79-023 06-2 200-92 92-7 -79-7 9-023 9Mosonmagyaróvár M Mo oso sonm so nmagyaróvár frek nm frekvenkvenven-ve táltlt részén tá rés é zén 37 m2-es felú és felújított újíjíto tott to tt 3. emeleti, 3. emeleti, erkélyes, al alac acso ac sony so n alacsony rezsijű lakás hosszúú ttávra ávrra áv ra igényesnek kiadó. Ár: Ár: 80.000 80. 0.0000 Ft/ hó + rezsi (2 hóó kkaució). a ció). Érd.: au +36-20-929-2629 Mosonmagyaróváron Mosonm nmag nm agya ag y róváron családi ya háznál házn nál á bútorozott bút ú orroz ozott szoba kiadó, kaució ka auc ució ió szükséges. szü züks ksééges. Tel.: 06-30ks 3314-2791, 144-27 427991 27 91 06-96/827-227 91, Óváron Óvár Óv áron belvárosi 45 m2-ess la ár lakás aká káss 2 fő részére kiadó május uss 11-jétől, -jét -j étől ét ő, kaucióval. Érd.: 06-20 06-20-415-9475 0-4 -415 15-9475 15 Lakótársat keresek kereese sekk panellakásba. Érd.: 06-30-616-78-22, 06-300-616-78-22, 06-30-948-9681 06-30-94 9 8-9681 (péntek, szombat, vas vasárnap) assár asár árna nap) na p) p)

Mosonmagyaró Mosonmagyaróváron, róvá ró váro vá ron ro n, Móra F. u. 17-ben 2200 m2-es, eddig vegyeskereskedésként működő üzlethelyiség üzl zlet ethe et h lyiség berendezéssel vagy gy a nélkül nél élkü k l bármilyen csendes de es te tevékenységre, evé véke kennységre, akár raktárke nakk iss kiadó. Érd.: 06-30-522-36na 06-30-5222-36 36-36 72, 72 2, 06 06-30-588-70-09 Kórház utcában, forgalmas, Kó for orga galm ga lmas lm as,, as kirakatos 22-44 m2-e -ess helyiséhe he gek üzletnek, irod irodának, odán od ának án ak, parkolóak val kiadók. Érd.:: 06 06-2 06-20-9596-202 -22 -20-9596-202 Munkásszálló kiadó. Érd.: 06-20-261-6442 Kiadó Ki iad a ó jú jjúniustól niius us 68 m2-es, 3 szoustól báss la bá laká lakás. káss. ÁÁr: ká r: 100.000 Ft + rezs rezsi, si,i, 3 havi havi kaució szükséges. s. Érd Érd.: rd.: rd 006-30-947-00-20 06 -330-947-00-20 4455 m2-es különálló la lakrész akr krés észz bbútoés útoorozva, összkomfo ort rtos os kkiadó i dó 1 fő ia összkomfortos részére. Ár: 55.000 55. 5.00 5. 0000 Ft + rezsi. 00 Érd.: 06-30-4744 06-30-4744-432 444-432 Szoba Szob ba kiadó! Jelentkezés önéletrajzzal: rajzza zal:l: sszoba2014@freemail.hu za zoba zo b 2014@freemail.hu Munkásszálló Munk Mu kás ássz száálló sz kiadó Mosonmagyaróváron. Moso Mo sonm so n agyaróváron. Tel.: Tel el.:: 06-30-426-0017 06 6-3 -300 426-0017 02-3 ágyas szobák, fü 2fürd fürdőszordős rd őszo ős zo-zo bával Levélen kiadók. kiad adók ad ók. Érd.: ók 06-20-318-28-166 Igényes munkásszálló! munkás ássz ás s álló! 2 ágyas sz szobák, külön fürdő, WC, TV internettel. nettel el.. Ér el Érd. Érd.: d : 06-20-982-7278

Mosonmagya Mosonmagyaróváron yaró ya róvá ró várron üzlethevá lyiségek kiadó; kiadó dó;; 50 dó 50 m2, 200 m2. Érd.: 06-70-583-2130 Mosonmagyaróváron Moso Mo sonm so n agyaróváron gombanm termesztésre term te rmeszt rm ztés zt é re alkalmas pincehelyiségek lyis ly iség is égek ég ek iipari pari területen kb. 20 dbb kiadók. kiad ki adók. Érd.: 06-70-58 ad 06-70-583-2130 833 21130 Műhelyek M Mű helyek Mosonmagyaróváron Mosonmaggya yaró róvá ró váro vá ronn ro hosszú távra kiadók; k; 550, 0, 880, 0, 1140 40 40 m2-es. Érd.: 06-70 06-70-583-2130 70-5 70 -583 -5 8 -2130 Levélen munkások munk nkás nk ások ás o részére szook bák kiadók. Te Tel.: el.: 06-30-9018-457 Felújított Fe elú l jíjtott üzlethelyiség ki iad adóó a belvárosban. Érd.: kiadó 06-30-4638-462 06-3 06 -30-3 0 46 4638-462 Mosonban Moso Mo s nban 15 m2-ess garázs gaará rázs zs kiadó. kiad ki adó. Érd.: 06-70-615-4363 ad 06-70-6155-4 -436 3633 36 munkásszálló! ágyas Igényes munkásszál álló ál ló!! 2 ágya ló ág gya yass szobák, külön fürdő, ő, WC, WC, C TV internettel. Érd.: 06 06-20-982-7278 6-2 -200-9982-7278 0-

Mosonmagyaróváron kiadó házat hááza zatt keresek. Ingatkíméljenek! Tel.: lanosok 06-20-996-9584 06-2 06 20-996-9584 Mosonmagyaróváron M osoonmagyaróváron mu mununkáso ká sokn so k ak családi háznál sz kn zob obaa kásoknak szoba kiadó kki iadó (5 fő), konyhahasználattal. konyhaha haszzná ha nála latt la ttal tt al.. al TTel.: el.: 06-30-979-55-9 06-30-979-55-92 -992 10 m2-es üzlethelység üzleeth thel elys el ység eladó ys eladó vagy kiadó a Magyar Magyar utcán, (irodának,, tárolónak tár árol olóónak is). Tel.: ol 06-20-223-5815 06-20-2233-58 35 15 58 Albérlet A Al bérlet kiadó! Bútorozatlan családi lá di hház, á , kizárólag hosszú távra áz távra. a. Érd.: 06 Ér 06 06-20-540-5532 Malomszer M Mal alomszer lo Üzletházban Üzletházbaan 20 m2-es helyiség üzletnek, üzlet ettne nek, k, irodáirodá dáádának kiadó. Érd.: 06-20 06-20-9461-008 20-9 20 -946 -9 46146 1-00 10 8 Mosonmagyaróvári Mosonmagyaró róvá ró vári vá ri 11.500 .500 m2-es ipari ingatlan inga in gatltlan ga tla kiadó. Tel.: 06-30-2372-438 06-30-2372 72-4 72 -438 -4 3


2014. 2014 20 14.. mรกjus 14 mรกรกju jus 2.

7


8

2014. 2014 4. mรกjus mรกju mรก jus 22.. ju


2014. 2014 20 14.. mรกjus 14 mรกรกju jus 2.

9


10

Apró JÁRMŰ SzemélySzem Sz emél em é y- és haszongépjárm haszongépjárműművekk klímaberendezéseinek klímaberendezéseinek ek töltöl öl-tése, fertőtlenítése, teljes teeljljes es körű körű javítása. Mikroflexum m Tr Trad Trade a e Kft. ad Mosonmagyaróvár, Hár Hársfa ársfa u. 15. ár árs Tel.: 00-3 00-36-30-585-85-85 36-30-585-85-85 Személyautó bérelhető kilométer megkötés nélkül. Tel.: 06-70-671-3424 Készpénz Kész Ké szpé sz péénz azonnal! Autófelvá Autófelváásárlás sárl sá r ás megkötés nélkül. Tel.: rl Tel.l.l.:: Te 06-20-975-8452 06-2 20-975-8452 Készpénzes autófelvásárlás kortól, állapottól függetlenül. Kérésre házhoz megyünk. Érd.: 06-70-671-3424 Nagyméretű Nagymé éret reetű ut uutánfutó tánfutó bérelhető. 3.000 3..00 0000 Ft/nap. Tel.: 06-70-394-8852 06 6-7 -700-39 039439 44-8852 4Külföldről behozott járművek forgalomba helyezését vállaljuk teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 06-70-671-2966 Ponyvás utánfutóó bérelhető, 3500 Ft/nap. Érd.: 06-20-2603-603 06-20-26 603 03-6 -603 -6 0 Autókölcsönzés km-megkötés és kaució nélkül. Érd.: 06-30-206-58-58 Személyautó Szem Sz emél em é yautó bérelhető kauc kaució ució uc ió és km-megkötés km-megkötés nélkül, 4.000 4.0 .000 00 Ft/nap. Tel.: 06-70-39 06-70-394-8852 944-88 8852 88 5 52 Volkswagen bogár (1976), (197 (1 976), fel97 újított motorral eladó. Érd.: 06-30-405-85-50 06-30-40 055 85-50 Autók át áátvétele vétele vé lee bontásra, bontásra, teljes körű ügy ügyintézéssel. gyinnté gy tézé zéss zé ssel. Érd.: 06-20ss 94 4-7 -777-01 7018, 01 8, 96/252-485 94-77-018,

2014. 2014 4. május máju má jus 22.. ju

Készpénzes autófelvásárlás, kortól-állapottól függetlenül. Kérésre házhoz megyünk. Érd.: 06-70-671-2966 Nagyméretű Nagy gyymé mére rreetű ű utánfutó u ánfutó folyamaut tosan to osa sann bérelhető, bére bé reelh lheető, Mosonmagyaróvá Károly vár, Kár árool oly u. 34/B. (Víztoronynál). oly (Víztoronyn ynál yn á ).. Tel.: Tel Te l.l.: +3 +36-30-93-90-169 36-30-93-90-169 TÁRSKERESÉS Keresem páromat, m maximum axim ax imum 65 im éves nyugdíjas höl hölgy ölgy öl gy sszemélyézemélyében, ki otthonomba költözne. Tel.: 06-30-4247-908 06-30-42 4 47-908 75 év éves vess hhölgy öllgy saját lakással társát keresi k reesi 70-80 ke 700 80 éves megértő mosonmagyaróvári mos oson o magyaróvári férfi szeon s e-sz mélyében. m mé lyéb ében éb e . Tel.: 96-203-3 96-203-302, 302 02,, 06-70-5495-578 06-7 06 -70-5495-578 -7 Egyedülálló, elvált, magányos? Elmúlt már 30-40-50? Ismerkedne, de nincs hol, kivel? Keressen bizalommal bennünket: Nem Adom fel Társkeresés 06-20/411-4325, 06-20/411-4527 70 fe fele feletti lett le ttii özvegy férfi ismer tt ismerkedrke ked-ne 6060-75-ig 0-775-ig magányos hölgg 0hölggyel. gggye yel.l.l. Nemdohányzók Nem Ne mdohányzók előnyben. KKetten ette et tenn te könnyebb, szeretet hiány hiányzik. nyzi ny zikk. zi k. TTel.: el.: 06-30-295-8535 SZOLGÁLTATÁS Redőnyök, Redőny yök, reluxák, szalagfüggönyök, gönyök k, napellenzők, nape na pellenzők, szúnyoghápe lók, párkányok, pár árká kányyok ká ok, harmonikaajtók stb., st tb. b.,, ke kedv kedvezménnyel, dvez dv ezmé ez m nnyel, garanciávval, al,l 1100 na napos szállítási határ határidőárrid idő-vell mos ve mo osonmagyaróvári szake kemke mmosonmagyaróvári szakembertől! bert be rtőől! Kérjen ingyenes árajánrt áraj ár ajáán aj án ánlatot! Vidéken is. Tel.: Tell.:. +36-30+36 36-302350-927 Horváthh AAttila ttilililaa tt Gyűrűs kútépítés, kútásás, kútásás, kúttisztítás, kútmélyítés, víznyelő kutak ak készítése kés é zítése geothermikus fűtésrendszerhez fűté fű téésr s ennds dszerhez és locsoláshoz. lásh hoz oz.. Tel.: Tel.l.l: 06-70-216-9767, Te www.gyuruskutepites.hu www. ww w.gy w. gyur gy u uskutepites.hu

Redőny-akciókk 55-85%-os 55-8 55 -855%-os ára-8 kon. Reluxa, szalagfüggöny, szala laagf g üggöny, napellenzők, harmonikaajtók, szúnyoghálók. nyog ghá háló lók. ló k Tel.: 06-96/448-390; k. 06-30-9942-258 06 6-3 -300-99942 042-258 OVISÚSZÁS! A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN! Szerda: 18.00-19.00, péntek: 16.00-17.00 órakor. Középsős és nagycsoportos óvodásokat várunk! Jelentkezni: Móra-iskola uszodájában, vagy a 06-30-479-1679 telefonon. Készpénzfi Kész zpé pénz nzfi nz fizetés azonnal! Napi legmagasabb legm gmag gm agasab ag abb áron! Arany-ékab szer sz erre er r , ezüsttárgyakra, re ez ez régi ggiiszerre, régisége sé gekr ge kre, festményekre, eegyes kr gyees gy ségekre, műszaki m mű s aki cikkekre. Aranysz Arany-ékszey-ék yéksz szesz errekk árusítása kedvezőő ár re áron áron. on. Ré on Régi égi képcsarnoki képeke képeket, keet, hhagyatékot agyatékot vásárolok. Ingyenes Ingyeene ness értékbecslés. érté ér tékbecslés. té Zálogház (Kisalf (Kisalföld lfföl lföl öldd Áruház mellett). Tel.: 96/215-808 DONATELLA DONA NATE NA TELL TE LLA Gyorsvarroda! NadLL rág-szoknyafelhajtás, rá ágg-sz szok sz o nyyafelhajtás, zipzárcsere,, sz re szűk szűkítés-bővítés, űkítítítés űk és-bővítés, kisebb javíés í tások tá áso sokk 1 órán belül. Egyébb át áátalaalaaal kkításokat kí tááso s kat rövid határidőve határidővel vell vá ve váll llalunk, lal la lunk, kedvezményes kedvezményyes ááron! roon! Malomszer Üzletház, Üzlethház áz,, kö kközépsor zépsor sor; Bőr – Szőrme Szőrm me Butik Butititk mellett. Bu Tel.: 06-30-6788-42 84227 42 06-30-678-4227 REDŐNYJÁRAT indul a megye mind den településére! tel e epülésére! Szombaminden tonként tonk nkén nk éntt Mo én Moso Mosonmagyaróvárra s nmagyaróvárra és környékére! kö örn rnyé yéké yé kére ké re!! Redőnyök, szúnyogre g hálók háló há lókk 10 ló 1 – 20 % ENGEDMÉNYENGEDM DM MÉN NYYNYEL! N NY EL! Hőszigetelt alumínium EL alum mín íniu ium iu m redőnyök, szúnyoghálók, re szúnyoghál á ók ál ók,, re relu luulureluxák, szalagfüggönyök, szalagfüggöny nyök ny ök,, napelök lenzők, pliszék,, rroletták…..Kérolet ol ettá et ták…..Kértá jen ingyenes helyszíni hel elys yszzíni árajánlays tot! Minőségi árnyékolót 43 éves megbízható megb gbbízzha ható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ,, Ka Kapu Kapuvár, uvá vár, r Pozsonyi u. 90. Tel.: 96/242-655, 96 6/242 42-6 42 -655 -6 55, 06-30-204-0-205, 55 www.rolo96redony.extra.hu www. ww w.rolo96redony.extra.hhu w.

MINDIG TV: 7 magyar ma csatorna egyszeri kiépí kiépítési pííté téssi díjért. MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési díj + 1450 14 450 FFt/hó t hó 17 csatorna, 30 csat/ torna torn to rnaa 24 rn 2450 450 Ft/hó. 8 osztrák és 6 szlo sz lová lo vákk cs vá ccsatorna atorna vétele is meg gszlovák megoldható. 06-30-526-1558 oldh ol dható. Tel.: 06-30-526 dh 26-155 26 5588 55 Fűnyírás, Fű űnyírás, fűkaszálás, ke kert kertépítés, rtép rt építítítés ép és,, és sövénynyírás, rotációs rotááci ciós ós kkapával appáv ával kertelőkészítés, s,, ttérkövezés, érkö ér kövezés, ipakö ri és magáns sze zemé mély mé lyeknek. Érd.: magánszemélyeknek. 06-70-375-8033 06-70-375-80 8033 80 3 Bogyai Zsolt Fakivágás, Fa akivágás, elhanyagolt kertek, telkek te elk lkek ek rrendbetétele, e dbetétele, bozótirtás. en Tel.: Tel. Te l.l.:: 06-70-375-8033 066-70-375-8033 Bogyai Bogyaai Zsolt Zsol Zs oltt ol 3 D műszempilla hosszabbítás 4000 Ft-ért, manikűr, pedikűr, műköröm-építés. Kozmetika - gyantázási akció! Csülök csárda mellett. Tel.: 06-70-576-0533 Vízvezeték, Ví ízv z ezeték, csatorna, központi ffűtésszerelést, űtés űt éssz és szerelést, javítást vállalok sz Mosonmagyaróváron Moso Mo sonm so magyaróváron és környé-kén. kén ké n. ÉÉrd.: rd.: rd d 06-20-4879-377 Költöztetést és egyéb fuvarozást vállalok. Hajtó Ferenc teherfuvarozó. Érd.: 96/217015, 06-30-94-78-414 Szőnyegtisztító-gép Szőnyegtiszt ztít zt ítóít ó-gép kölcsönözóhető kaució nélkül 3.500 Ft/nap. Díjmentes Dí íjm jmentes házhozszállítás. Tel.: 06-20-236-0154 06 6-2 -200-23 0236-0154 23 Ausztriai hivatalos és magánügyek intézése (családi pótlék, adóbevallás, bankügyek…) vállaljuk. Érd.: 06-30-423-3144, ugyintezesnemetul@gmail.com Mezőgazdasági Mezőgazdas ság ágii és nehézgép-szállítást vállalunk. Lutti Trans Tr ran anss Kf KKft.t. Tel.: 06-20-367-3946 Vállalom Váll Vá lll al a om m mindenféle lom éss egyéb egyé eg yébb hu yé hulladék elszállítását. Tel. Tel.:.: 06-70-229-7953 06-7 06 -70-229-7953 -7

Dugulás elhárítás elhá el lhá hárírírítá táss azonnal, bontá tás nélkül nélkül,l, ga garanciával, modern technológiával, hétvégén is! Tel.: 06-20-426-02-22 06-2 06 20-426-02-22 Határon H Ha atááro ron átnyúló tevékenységh tevékenységhez hez regisztrációs regi re gisz gi szttrációs ügyintézés kisválsz kisvá válvá l llalkozóknak Ausztriaa fel la felé. ellé. é. Tel.: Tel el.:.: 06-30-423-3144, ugyintezesugyi ug yint yi ntez nt eezzessnemetul@gmail.com nemetul@gmail.co coom Fű, ág, zöldhulladék zöldhu huullllad adék szállítása. ad Tel.: 06-3006-30-592-98-53 0-59 059259 922-98-53 Mezőgazdasági Mezőgazdas asági gépek javítása, as ttraktorok tr aktorok és pótkocsik műszaki ki vizsgára vizs vi zsgá zs gára való felkészítése, vizsgá vizssgáztatása. gáztat gá atáása. Tel.: 06-20-9518-38 at 06-20-9518-387 3877 38 Kőműves Kőmű Kő őműves munkát, csem csempézést, mpé pézé zést zé st,, st járólapozást, festést vállalok. já vállllllal vá lal alok ok. Tel.: ok Tel.l.l.:: Te 06-20-386-13-38 Redőnyök, szún szúnyoghálók, nyo yogh ghál gh á ók, ár áárnyényékolók teljess vválasztéka álas ál asztéka 10 – 20 as % engedm engedménnyel, mén énny nyel, redőnyjavítás. ny Tel.: 96/245-064 FFűnyírók, Fű nyyírók, láncfűrészek, fűkaszákk és egyéb és egy gyéb é benzinmotoros kerti kiskissgépek gépe gé pekk javítását, pe javítását, szervizelését válválllalom. la lom. Érd.: 06-20-457-5 06-20-457-53-95 533-95 95 MARY M MA RY Gyorsvarrodaa nadrágfelnad adrá rágf rá g el el-hajtás zipzárcsere ree 1 óórán rán rá án be belül, egyéb átalakítás átalakításokat ássok okat at rövid határidővel vállalunk. vállal alun al unk. un k Érd.: 06-70k. 358-80800 ((Malomszer Mallomszer üzletház) Ma Számítógép szerelés, adatmentés, ment me ntés, vírusirtás gyorsan éss oolcsón. lcsón ón.. Hétvégén is hívjon! Te ón Tel.: el.l: 06-30-526-1558 06-3 06 -30-3 000-526-1558 Kádfényezés Ká K ádfényezés beép beépített éppítíettt ál álla állala-la garanciával. potban, garanciá áva val.l. Érd.: Érdd.:: +36-20-92-62-060 +36-20-92-62-0 060 Régi kapuk, kkerítések erítítítéések felújítása, er újak készí íté tése se,, llakatos se akatos munkák, készítése, költségkímélő költségkímél élőő megoldások. Érd.: él +36-20-97-58-521 Térkövezni Térk Té rköv rk ö ezni szeretne? Vállal-udvarok, jukk ud ju udv varok, parkolók stb. tértér ékövezését, szerint. Tel.: köve kö vezzését, igény szerint ve t. Te Tel l.: l.l.: 006-30-319-16-12 06 6-30-319-16-12


2014. 2014 20 14.. május 14 mááju jus 2.

Szőnyeg, matrac, kárpit, kárp rpititi , bőrkárrp bőrrkárbő pit tisztítás, bőrjavítás, bbőrfestés. őrfestés. Házhoz megyünk. www.biokarpit. hu, Tel.: 06 06-30-851-51-87 6-3300 851-51-87 Ausztriában Ausztriá ába ban n dolgozóknak doolg lgozóknak adóbevallás, beva allllás ás,, családi ás csal cs alád al ádii pótlék, GYES ád ügyintézése, ügyi üg yinntéz yi ézés éz ése, és e, rendkívül kedvező kedvezőően.. Te en Tel. Tel.: l.l.: 06 06-20-534-7414 6-20-534-7414 Beázik a tető? Palatető tisztítása, javítása, festés, díjtalan kiszállás. Tel.: 06-30-232-51-35 Kisebb éss nnagyobb agyobb kül- és beltéri kőműv ves m u kákat vállalok. un kőműves munkákat Tel.: 06-3 06-30-544-05-28 -30-3 0-54 0544--05-28 54 Kőműves Kőmű műve mű vess ve munkát rövid hatá ha tári tá ridőőve ri vell határidővel vállalok. Tel.:: 06-70-603-28-18 06-7 06 -70-7 0-60 06 3-28-18 Fuvarozást vállalok! Költ Költöztelttöz özte tete tés, áruszállítás reális ááron. ron. ro n TTel.: n. el.: 06-20-376-17-55, 96/ 96/821-906 6/82 6/ 8211-906 82 Fűkaszálást, bozótirtást, favágást faváágá gást st vállalok! Tel.: 06-20-457-53-95 06-20-45 577-53 53-9 -955 -9 EGYÉB RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! RAKL RA KLAP AP PFE FELLVÁSÁRLÁS! Tel.:: 06-30-594-6226 06-3 06 -30-3 0-59 05 4-6226 WWW.HASZNÁLTABLAK.HU W W W. W HASZNÁLTABLA A K. K.HU HU BONTOTT, ÉPÍTKEZÉSBŐ ÉPÍTKEZÉSBŐL BŐLL ME BŐ MEGMARADT és ÚJ műany műanyag, nyag ny ag, fa és ag alumínium nyílászárók nyílászáróók nagy választékb ban a , raktárkészletről választékban, azonnal! LLP, P, R RP, P, SSPP

11 1

ÚJ, fa üveges bejára bejárati ratiti aajtók ra jtjtók ók megók maradt raktárkészlet raktárkészlet-kiárusítása! ett-k -kiárusítása! Hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, tömítéss ssel ss sel el,, ki kkilinccsel, linccsel, kulccsal, 98x208 08-a 08 -as méret -a mé (egyszárnyas 98x208-as kivite el)) 49.900 49. 9.90 9.90 9000 Ft/db, valamint kivitel) 138x 13 8x20 8x 20820 8-as (kétszárnyas kivi8kivi ki v138x208-as tel)ll)) 79.900 te 79. 9 900 Ft/db. Munkaidőb Munkaidőben ben 06-30-610-3850, 06-3 06 -300-610-3850, Bősárk -3 Bősárkány, rkán rk ány, án y y, Ady E. u. 13. Vas öltözőszekrények eladók (3 részes). Ár: 7.000 Ft + ÁFA/ db. Érd.: 06-30-9028-750 (hétfőtől-péntekig) Új Műanyag Műűan anya yag hőszigetelt ya hő bejárati ajtók, ajjttók ók,, 98x208-as 98x2 98 x2008-as méret, felül x2 üvegg betéttel, üv bet etét é tel, 5 pontos biztonbiztton o sági sá gi zár zárral árrral + kilinccsel, kulcso kulcsoksokso kkal,l, fehér ka fehér színben jobbos és balos bal aloos kivitelben eladók. Ár: 441.900 1.90 1. 9000 Ft/ 90 db. Munkaidőben 06-30-86006-3 06 -30-3 0 8604510, Bősárkány, AAdy dy EE.. u. 13. Jó minőségű nagyméretű tégla, valamint cserép eladó. Érd.: 06-30-9028-750 (hétfőtől-péntekig) Kis-csoportos Kis-cs Ki csop cs opor op o tos kezdő német néme mett me tanfolyam tanf ta nfol nf o yam indul Mosonmag ol Mosonmagyaagya ag ya-ya róváron, ró óvá váron, május elején. n. Érd.: Érd rd.: 06-20-99-75-911 Bontásból származó zó jjóó mi m minőségű nőségű natúr forgácslap (16 (16-38 16-38 mm), 16 MDF-lemez MDF-leme m z (6-9 mm) eladó. Érd.: 06-20-9596-202 06-20-95 9596 95 96-2 96 -202 -2

Gazdabolt Mosonmagyaróvár, Mooso sonm nmaagyaróvár, nm Ferenczy u. 20., 200., 06-96/279792. Kínálunk: Locsolótömlők, vetőmagok, vetőma mago ma gok, go k kukák (kerekes) virágföldek, virá ágf gföl öl k, öl öldek, k, ttőzegek, őzegek, műtrágyák, geotextilek, geot ge otex ot exxtitile exti lek, le k, növényvédő szerek, mulcsok, mulc mu lcso lc sok, so k permetező gépek gépek, k, ke kerti ert rtii sszerszámok sz errsz számok széles választé választékban, ékb kban an,, an ingyenes ing in gyenes szakmai tanácsa tanácsadással. sadá sa dáss dá ssal ss al.. al Nyitva tartás: H-P.: 8-1 8-16 -166 h, -1 h Szo.: 8-12 h, ebédidő: 112-12.30 2-12 212.30 h. 12 Kiemelkedő magas maga gass áron vásároga lok régi bútorokat, porcelánokat, hangszereket hangsz szer sz erek erek er e et és mindenféle öreg hagyatékot. hagy gyat gy aték at é ot ot.. Du D Dunnákat, nnákat, párnákat 8.500 8.50 5000 Ft/kg 50 Ft/k Ft /kgg áron. Érd.: 06-30/k 558-37-98, 55855 8-37 837-98, 06-20-279-4437 06-20-279-44-16 4 166 15x15-ös, 6-os vasháló eladó. Ár: 5.500 Ft + ÁFA/ db. Érd.: 06-30-9028-750 (hétfőtől-péntekig) Költöztetést, lomt lomtalanítást mtal mt a anítást vállalok, még használható holmikért cserébe. cseréb ébe. éb e. TTel.: e .: 06-30-416-12-75 el Vá ásá sáro rolo ro lok hagyatékot, lo ha mindenVásárolok féle fé le hhasznált aszn znál ált holmit, reális áron. n. Te el.l.: l.: 06 06-30-416-12-75 Tel.: Dunnákat, párnákat 9.000 Du 9.0 .0000 FFt/ t/ kg valamint hagyatékot, kg-ig, hagyat aték at ékot ék ot, régiot séget vásárolok. H Hívásra ívás ív ásra ás ra házhoz megyek. Érd.: 06 06-30-244-6471 6-3 -300-244-6471 0Autógumi nyári, használt Bridgestone Bridge geest s one 205/55 R16 eladó. Érd.: 06 06-2 06-20-365-30-35 -20-2 200-36 3 5-30-35

Tűzifa/ tölgy,, aakác, kác, ká c, eerdei rdei méterben 12.000-től 12.000-ttől ingyenes házhozszállítással eladó. Tel.: 06-30-499-0862 06 6-3 -300 49 04 9-0862 Lébényi Lébé Lé bény bé n i típusú títíppusú 50 KW-os méterfóliával, fóli fó liliáv ával áv al, bálaszalmával fűtheal fűthhee tő vízrostélyos víz í rostélyos kazán újszerű újjsz szerűű állapotban álla l potban eladó. Iá: 299.000 299. 29 9.00 9. 0000 00 Ft. Ugyanitt MPM M 10 10 típutíípu pusú rotációskapa rotációskappa motorhibámotorhibával eladó. Iá: á:: 49.000 49. 9.00 000 Ft. Érd.: 00 +36-20-489-6021 +36-20-489-6 -6602 -602 021 Néma kacsákat, vadkacsákat, törpe törp rpee és selyem rp selyem baromfikat, posta ééss pa pparlagi rlrlaagi galambokat vásárolok. lo k. TTel.: el.:: 006-30-853-7143 el 6-30-853-7143 HÖRMANN HÖRM HÖ RMANN GARÁZSKAPU RM U „Berry” „Be Berr er y”” eeladó! el adó! Nagyon jó állapot állapotú otúú 23 ot 2375 75 x 2125 fehér, kézi, bill billenős, lllen enős ős, fü ős ffüggőgggőőleges bordázatú.. ÉÉrd.: rd.:.: 006-30-99rd 6-30-9979-711 (16.0 (16.00 00 ór óraa után) GARÁZSKAPU, GARÁZSKAPU U, bukórendszerű, NOVUM N VUM márkájú, fehér színNO ben, n, vvadonatújan adon ad o atújan 1 év garanciával 240x20 va 2240x200-as, 24 4 20 200-as, 240x210-es és 250x200-as 250x 25 0x20 0x 2000-as méretben 69.9000 Ft/ 20 Ft/ db-tól. db-t db -tól -t ó . Munkaidőben 06 06-30-996-3 -300-9 0-9933-853, 33 3-853, Bősárkány, Ady dy E. E. u. 13. 13. Kemény tűzifa eladó eladó! dóó! Akác, Akác Ak ác, tölgy, ác tölggy, bükk 14.000 Ft Ft/m t/m3, in ingyen házhoz szállítással. szállítással al.. Tel.: al Tel.l: 06-70-539Te 5049 Hívjon biza bizalommal! zalommal! za Hullott Hu ullllott szarvasagancsot, trófeák ákat ák at vásárolnék vás á árolnék saját részéfeákat re. Te re Tel. Tel.: l.l.:: 06-30-849-4786, 06-30-532-6507 06-3 06 - 0-3 0 532-6507 Májusi Máju Má jusi akció a SOUVENIR ju IR R SSHOPHOPHO P bban! ba n! 1-et fizet, kettőt vi vvihet, hett,t, m he minin-in den órára és éks ékszerre. sze zerr rre. Akciós rr rre Akció ióós kupont az utolsó só ooldalon ldal ld alon találja! al

Vailand gázkazán, gázk gá zkaz zk azáán, kombinált az gáztűzhely, gázpalackról gázzpalackról működgá tető vízmelegítő, beltéri ajtó, hege he gesz ge s tő készülék, 120 literess hegesztő hűtősz hű szek sz e rény, R Racing 57-58 58 hűtőszekrény, bukó bu kósi kó sissak eladó. Érd.: 06-96 si 9696 bukósisak 06-96207-312, 06-20-299 20 06-20-299-9932 9-999332 MURAY M URAY fűnyírótraktor fűnyírótrakttor ggaranciaran ar ancian ával eladó. Ár: 22 220.000 20. 0.00 0000 Ft ÉÉrd.: 00 rd.: rd 06-20-929-1707 06-20-929-17 707 Modern valódi való va lódi ló d bőrgarnitúdi ra „U” alakú, alaakú kú, ágyfunkcióval, bordó színű, kitűnő állapotbann eladó. ba e adó. Ár: 149.000 Ft. Érd.:: el 06-20-929-1707 06-2006 0-9929-1707 0FFelszámolás Fe els lszá ls zámolás miatt ny zá nyul nyulak ulak ul ak eladók, ela el adók, anya, süldő, kkan, a , ke an kketretrre-cek Mosonmagyaróváron. Mosonmagyaróóvá váro ron. ro n. Érd.: Érd rd rd.: 06-30-350-70-86 06-30-350-70-8 86 Eredeti Cera Ceragem rage ra gem ge m Jadekőves masszázságy masszázság ágyy új ág úújszerű szerű állapotban eladó. IIá: á: 380.000 Ft. Érd.: 996/211-670 96 /211-670 Fekete Feke Fe kete ke te napraforgó (madáreleség) sé g) eladó ela ladó 35 kg/zsák (170 Ft/ Ft/ t/ kg). kkg g) ÉÉrd.: g). rd.: 06-20-3258-60 06-20-3258-606 06 MTB, nagyFFérfi Fé érfi – női – gyerek M TB,, na TB agyyméretű napernyő,, natúr nat atúr úr fenyő fen enyő y dohányzóasztal eladó. ela laddó. Érd.: Érd.: 06-30-433-8361 06-30-433-83 8361 83 61 Fehér, fiú perzsa cica eladó 15.000 Ft-ért. Érd.: 006-20-996-0538 06 -220-996-0538 Szőnyeg Szőn Sz nye yeg és kárpittisztító gép géép kaució kauc ka ució uc ió nélkül bérbe adó, 3.0 3.000 000 00 Ft/nap, Ft/n Ft / ap, ingyenes kiszállítással. kisszá z llítítítás ássa ás sal.l. sa TTel.: el.: 06-70-559-35777 Jó minőségű bon bontott onto on tott to tt B Bramac ram ra mac cserép eladó Kimlén. Kim imlé lé Iá: 1000 lén. Ft/m2. Érd.:: 06 06-3 06-30-9-366-930 -30-3 0 9-366-930


12

Munk Munkájára nkáj nk ájár áj áraa ig ár igén igényes, ényes, megbízhaén tóó asztalost aszzta talo lost lo st felveszünk mosonnmagy ma gyar gy a óv ó ári munkahelyre, jó jó magyaróvári kkereseti ke rese re setti lehetőséggel. Érd.: se Érd rd.:.: 06-30-277-0930 3 D műszempilla hosszabbítás 4000 Ft-ért, manikűr, pedikűr, műköröm-építés. Kozmetika - gyantázási akció! Csülök csárda mellett. Tel.: 06-70-576-0533 Mosonmagyaróvári Mo osonm nmag agya ag y róvári hotel receppciós ci ós munkakörbe munkakörbe németül és és// vvagy va gyy aangolul ngolul beszélő munka munkatárkatá ka tártá rsat keres. Érd.: 06-20-3650-231 06-20-3365 6500-23 02 1 Ausztriai munkakeresésben munkak aker ak eres er esésben es segítség, önéletrajzírás, önéletrajzírrááss, pályázatok küld küldése. dése. Tel.: 06-30-4233144, ugyi ugyintezesnemetul@gmayint yi ntez nt ezes ez e nemetul@gmaes il.com Keba bapp és PPizzaház ba izzaház kisegítő pulKebap toss hölgyet to höölg lgye yett keres déli és esti ye essti órákra. órák ór ákra ák ra.. Érd.: 06-20-9954-944 ra 444 Szobaasszonyt, Szob baasszonyt, valamint ntt rrészészés zz-munkaidős (4 órás) m mosónőt osóónőt os hegyeshalmi Rózsa Rózssa CsárdáC árdáCs ba felveszünk. Kijárás á Mosonmagyaróvárról magyaróv vár á ról megoldott. Érd.: 06-30-631-6874 06-30-63 311-68 6874 68 74

2014. május 2.

Mosonmagyaróvári Moso Mo sonm so nmag nm agya ag y róvári Várkert ya KKávézóba Ká vézó vé zóba zó ba gyakorlattal rendel rendelkeelke el k ző ffelszolgáló elsz szzolgáló hölgyet keres keresünk. sün ünk. k. Német Néme Né m t nyelvtudás előnyt előnyyt jelent. jele je lent le n. nt Fényképes önéletrajzok önéletrajzokat okkat kkérjük, é jük, ér küldjék el e-mailb e-mailben: ben en:: va vark varkertkar ertkavezo@citromail.huu FELSZOLGÁLÓT keresünk csapatunkk bővítésére, bőv ővítítítés é ére, azonnali belépéssel el a SSári árri Cs C Csárdába, árdába, Dunakilitire. litire e. Érdeklődni Érde Ér dekl de klőd kl ő ni minden nap, délelőtt déle dé lelő le lőtt lő tt 11.00 11. 1 00 órától lehet a +36+3 +3 96-671-478-as 96-6 96 - 711-478-as telefonszámon. telefonszámo mon. mo n. FELSZOLGÁLÓT FELS FE LSZOLGÁLÓT keresünk LS keresüünk ccsasapatunk bővítésére, azonnali azo zoonn nnal ali beléal péssel a Sári Csár Csárdába, rdá dába ba, Du ba D Dunakinakilitire. Érdeklődni minden minden nap, délelőtt 11.00 órától lehet a +3696-671-478-as 96-671 1-4 -478 78-as telefonszámon. 78 FELSZOLGÁLÓT FELS SZO ZOLG LLG GÁL ÁLÓ ÓT keresünk csapatunk patu pa tunk tu nk bővítésére, bőv ővítítítés ésére, azonnali beléés ppéssel ésssel a SSári ári Csárdába, Duna Dunakinaki-na litire. liliti titire re. Érdeklődni re Érdeklődni minden nap, nap, délelőtt déle dé lellőtt 11.00 órától lehet le leheet a +36+3 96-671-478-as telefo telefonszámon. onsszá zámon. HOTEL PANORÁMA MA M Mosonmaosonmagyaróváron idegen ny nye nyelvet elvet beszélő recep recepciós/felszolgálót pciós/felszolgálót felvesz. Tel.: 96 6/2 /216 16-1 16 - 67 96/216-167

Marina Mari Ma rina pizzériába ri rina pizzzériába saját autóval pi al rendelkezö re end ndel elke el k zö pizzafutárt ker keresünk. res e ünnk. ÉÉrd: Ér d: +36-30-564-84-01 ÉÉrettségivel Ér ettségivel rendelke keező fiaatalok t look ta rendelkező jelentkezését várjuk ukk bbetanulással etaanulással et PINCÉR és PULT PULTOS LTTOS m munkakörre, unkakörre, Mosonmagyaró óvá várr és környékéMosonmagyaróvár ről. Jelentkezni kizárólag önéletrajz m megküldésével egkü eg k ldésével lehet a ketkü munkahely@gmail.com mu unk nkaahelly@ y@gmail.com címen. Azonnali Azon Az onna on naali belépéssel belépéssel biztonsági biztonság ágii ág őrt őr rt felveszünk felv fe lveszünk a Diamantt Hotellv Hottel eb Dunakilitire. be Dunakilitire. Érdeklődni Érdeklődnni a +36+36996-671-470-es 96 -671-470-es telefo telefonszámon fons fo nszá ns zámoon zá lehet. Azonnali belépéssel belépé péss pé ssel ss e biztonsági el őrt felveszünk a Diamant Diamant Hotelbe Dunakilitire. Dun u akilitire. Érdeklődni a +3696-671-470-es 96-6 671 71-4 -470 -4 7 -es telefonszámon lehet. lehe het.t. he Azonnali Azon Az onnalili belépéssel biztonsági on biztonság ágii ág őrt őr rt felveszünk felv fe lveszünk a Diamantt Hotellv Hot oteel el elbe Dunakilitire. Érdeklődni Érdeklődnni a +36+36996-671-470-es 6-671-470-es telefonszámon teleefo fons nszá ns zámonn zá lehet. Csopak Borozóba Boroozó zóba ba gyakorlattal rendelkező beugró pultos hölgyet h lgyet felveszek. Érd.: hö +36-30-564-84-01 +366--30 30-5 -564 -5 6 -84-01

A mo moso mosonmagyaróvári sonnmagyaróvári Hotel Lajso Lajjta Park Park bővítés céljából céljábból ó angoangoolu ul, németül beszélőő éjszakai éjs jsza zaka za kai ka lul, recepciós kollégát kkeres. eres er es Érd.: es. es Érd. Ér d.: d. +36-30-417-2681 +36-30-417-268 6881 Mosonmagyaróvári minőségi díjas Borclub étterem fejlődőképes PINCÉRT és PINCÉRNŐT keres. Érdeklődni lehet hétfőtől péntekig, 8-16 óráig a 06-30688-4572 telefonszámon. Hegyeshalmi Heg He gy gyeshalmi Flamingóó étteremétt t er erem em mbe konyhai kisegítőt (női) (nő női)i) ddiákiákiá kmunkára is felveszünk. felveesz szün ünkk. Érd.: ün Érd rd.: 06-70-634-9428 288 telefonszátelefonszámon lehet. Gépjármű-villamossági Gépjármű-vil lla lamossági műhely Mosonmagyaróváron Mo osonmagyaróváron gép-járműtechnikai te ech chni nika ni ka szerelő, autóelektronika kai kaii műszerész, ka műűsz szerész, műszaki boltitii elad el adóó szakmákban ad sz tanulósze zerze r-eladó tanulószerződéssel ződé ző déssel tanulókat alk dé alkalmazna. kal a mazn maaz a. a. ÉÉrd.: Ér d.: 06-30-249-85855 Jó kereseti lehetőséggel, lehetős őség ős égge ég gell, másge más ás ásnaponkénti munkabeosztással mun unka kabe ka b osztással felszolgálót, he hegy hegyeshalmi gyes gy e halmi Rózsa Csárdába felve felveszünk. veeszünk. Saját gépkocsi szükséges. Érd.: 06-30631-6875, 63 311-68 6875 68 7 , info@rozsacsarda.hu

Ingatlanközvetítő Inga In gatl ga tlanközvetítő iroda al tl aalkalkalka l lmazottat m azottat keres fő vagy vaagy g másodmás ásod sod od-áállásban llásban (alapbér+jutalék). (alapbér+juuta talé lék) lé k).. Te k) TTel.: l.l: 06-30-332-15744 SZOBAASSZONYT SZOBAASSZO ZO ONY NYTT keresünk csapatunkk bővítésére, bőví bő vítté ví té tésére, azonnali kezdéssel ell a Diamant Hotelba, Dunakilitire. Érdeklődni a +3670-377-0845-ös 70-3 70 -377 -3 7 -0845-ös telefonszámon. telefonszámonn. SZOBAASSZONYT SZOB SZ BAASSZONYT keresünk keresüünk ccsapatunk cs sap apaatunk bővítésére, azonnaap azzon onna na-na lii kezdéssel a Diamant Diamaant n Hotelba, Hotel elba ba,, ba Dunakilitire. Érdeklődni Érdekllőd ődni ni a +36+36 3670-377-0845-öss telefonszámon. tel elef efoonszzám ef ámon. SZOBAASSZONYT SZOBAASSZO ZONY ZO NYTT keresünk NY csapatunkk bővítésére, bőví bő vítésére, azonnaví li kezdéssel ell a Diamant Hotelba, Dunakilitire. D Du nakilitire. Érdeklődni a +3670-377-0845-ös 70-3 70 -377 -3 7 -0845-ös telefonszámon. telefonszámonn. Bejáratott Bejá Be jára já ratott ra szépségszalonb szépségszalonba nbaa nb ffodrász fodr od ász kolléganőt keresünk, kerres esün ünk, ün k, vállalkozói igazolvánnyal. vá igazolváánn nnya yall.l. Érd.: ya Érd rd.:.: 06-30-912-6117 Mosonudvari munkahelym nkahelymu re gyakorlattal gyakorlat attta tall rendelkező re asztalos szakmunkást szakkmu munk n ást felveszünk, nk kiemelkedőő kereseti lehetőségggel.l. Szállást biztosítunk. Érd.:: ge 06-20-960-8022 06-2 06 -20-2 0 960-8022


2014. május 2. Oldtimer autók restau restaurálásával auurá rálá lásá lá sá sá sával foglalkozó mosonmagyaróvári mosonma magy ma gyaaróvári gy cég keres tapasztalattal rendelkező karos karosszérialakatost, osssz szér é ialakatost, autóér szerelőt és au aautóvillamossági tóóvi villlll amossági szerelőt. Jel Jelentkezéseket elen el e tk en tkez ezés ez éseeket önéletrajz és küldésével küld dés ésév ével év el a következő e-mail címre cím ímree várjuk: vár ár árjuk: office@vehicle-experts.com le-e le -exp -e xper xp erts.com er FÜVACOP Nemzetközi Szállítmányozási vállalat keres logisztikai végzettséggel, munkájára igényes, rugalmas, gyakorlott fuvarszervezőt, német és vagy/angol nyelvismerettel. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, kiváló munkakörülmények, szakmai előrelépési lehetőség. Jelentkezéseket e-mailben a fuevacop@t-online.hu-ra vagy levélben a Füvacop Kft. 9200. Mosonmagyaróvár, Kölcsey Ferenc út 10. postázási címre várjuk. Állatgondozói Állatgondo dozó do zóii munkalehetőzó ségek dániai dáni dá niai ni ai tehenészetekben, teh ehhenészetekben, ehe sertéshizlaldákban, sert tés éshi hizl hi zlal zl aldá al dáákb kban, angol nyelvtudással. tudá tu dáss dá s al al.. www.andreasagro. o com co m. Je Jelentkezés: cv@andrea ea-ea com. cv@andreassagro.com sa gro. o com Mosonmagyaróvári Kft. fröcscsöntő üzembe (termék elszedő) munkatársat keres. Érd.: +36-30-979-3997 Mosonmagyaróvári Mosonmag agya ag yaró róvá ró v ri hidraulika cég cég géplakatost gépl gé plaakatost vagy pl mezőgépszerelőt mező zőgé ző géps gé psze ps z relőt keres. Tel.: ze 06-70-623-81-44 06-7 06 -70-7 0 62233-81-44 3-8 Mosonmagyaróvári Moso Mo sonm so nmagyaróvári ingatlan nm ingatlanironirirooda munkatársakat keres.. Tel.: Tell.: Te 06-70-454-5355

13 Szerviz-technikust stt keresünk kerresünk ke középfokú erősáramú erősáram amúú végzettam séggel emelőgépek karbantartására, javítására javí vítá ví tásá tá sára Győr-Moson-Sopsá ron megye megy gyye területén. teerü rüle l tén. Önálló, felelősségteljes lősség éggte égt teljljes es munka. munka. Fényképes önéletrajzát önél ön élet él etra et rajz ra jzát a szerviztechnikus. jz nyugat@gmail.com nyug ny u at at@g @gmail.com címre várjuk. @g várrju juk. k. Fémipari Fémi Fé mipari cég operátori munmi munkakörbe férfi és női munkaerőt mun unka un kaeerőt ka muszaki.a@gmail.com keres. muszaki.a@g @gma @g mail.com ma címre kérjük a jelen jelentkezéseket! enntk tkez ezéseket! ez Vakegér borozóba pultos hölgyet felveszünk. felveszü ünk nk. Jelentkezni: J lentkezni: 06-70Je 214-67-90 214-67 7-9 -90 telefonon. teele tele lefo f non. Közel Kö öze zell ké kétt évtizede évtizede raktárloév giszti gi titiká kába ká ban tevékenykedő csaba csa s gisztikában ládi lá di vállalkozás vál álllalkozás mosonszolnoál mosonszollno no-ki telephelyére tel elephelyére targoncavezetői targoncaave veze zető ze tői tői tő jogosítvánnyal rendelkező rendelkkez ezőő raktáros kollégákat, ille illetve leetv letv tvee gö göngyölegtisztításra betan betanított nítítot ottt munkáot sokat keres. Munkájukra igényes jelentkezők jelentke ező zőkk önéletrajzát ö életrajzát a tukoön vits.attila@gondar.hu vits.att tilia@ a@goond ndar.hu e-mail címre vár várjuk. árrju juk. uk. Benzinkútra kútkezelőt felveszünk. Munkájára igényes, szorgalmas, talpraesett fiatal férfit keresünk. E-mail cím: divosszabolcs@edobenzinkutak.hu Mosonmagyaróvári munkahelyre németül ném émet e ül társalgási szinet ten beszélő beesz széélő irodai iroodai munkatársat ir keresünk. keresü sünk sü nkk. Érd.: Érd. Ér d.:: 06-30-9792-063 d. Mosonmagyaróvári M Mo soonm nmag a yaróvári cég ne nememm zetközi zetk ze tköz tk ö i ffuvarozásra uvarozásra B, C kateg kategóegóeg óriás ri iás sofőrt sofőrt felvesz. Érd.: 06-30066-30 3030 9792-063, 96/208-478 788

Konyhai kisegítőt kisegí g tő gí tőtt felveszek. fe Dunasziget, Záto Zátonyi ony nyii ccsárda. sárda. Tel.: 06-30-9-360-520 Mosonmagyaróvári partnercégünkhöz csomagolói munkakörbe várjuk munkavállalók jelentkezését. Érd.: 06-70339-35-95. Fényképes önéletrajz: horvath.tamas@nyumszosz.hu C, E kategóriás ggépkocsivezetőt épko ép koccsivezetőt ko keresünk nemzetközi nemze zeetk tköözi munkára (nem uniózás). tibi110@gmail. com. TTel.: el.:: 06-20-334-7563 SPIRIT GARDEN BEAUTY&FITNESS keres pedikűrös alkalmazottat. Ugyanitt műkörmösnek hely kiadó. Érd.: spiritgardenbf@gmail.com. Tel.: 06-20-437-2182 Szerelő: Több m mint intt ké in kétt évtizede belföldi és nemzetközi nemzet etkközi árufuvaet rozásban tevékenykedő családi vállalkozás vállal lko kozá záss mosonszolnoki telepzá helyére hely lyyér éree gy gyakorlattal yak akorlattal rendelkező teherautó tehe hera he raaut utóó sszerelőt zerelőt keres. Feladatok: adat ad atok at ok:: saját gépkocsipark ok rkk jav javívításaa és tá és karbantartása. ElváráElv lvár áráár ások: sok so k: tehergépjárművekk és pótpót ót-kocsik szervizelésében szervizeléséb ébben szerében zett tapasztalat, me megb megbízhatóság, gbíz gb ízhatóság, íz önálló munkavégzés. munkavéégz gzés é . Önállóan és dolgozni tudó, munkájukra igényes m munkatársak unkatársak jelentkezését un várjuk ukk a tukovits.attila@gondar. tuk ukov o its.attila@gondar. hu ee-mail -m mai aill cí cím címre. mre. Önál Ön álló ál l an ló a dolgozni tudó éss m eggÖnállóan megbbízható bí zhhat ató csőszerelőt kere keresek. rese re sek. se k. Pályakezdő Pály Pá l akezdő is lehet. Hegeszteni Heg eges eg eszt es zten zt enni tudás előny, de nem m ki kizá kizáró záró zá r ok. Érd.: 06-20-5358 06-20-5358-380 8-3 -380 80

Építőipari vállalkozás váálllaallko kozá z s önállóan dolgozni tu tudó udó áácsokat, csokat, betanított ácsokat, segédmunkásokatt keres keere r s folyamatos munkára Mosonmagyaróvár Mo ossoonm magyaróvár ag ag és környékére. Ér re Érd. d.:: 06 d. 06-30-997-0087 Érd.: Dunasziget Duna Du nasziget – Cikolai Ör na Öregkocsreg e ko kocs ocs cs-felveszünk. mába má b pultos hölgyet felv ves eszü zünk zü nk nk nk. ÉÉrd.: Ér d.: 06-70-2345-2244 Lajta kávézóbaa ppultos ulto t s hölgyek jelentkezését jelentkez ezés ez ését és ét várjuk. várjuk. Tel.: 06-70-232-1092 06-70-232-10 092 Belvárosi szépségszalon szolgáltatásának gá áltltat atás at ásán ás á ak bővítésére műkörmöss vállalkozót mö váállllal a kozót keres. Érd.: 06-30-9566-171 06-3 06 -30-3 0-95 09566-171 95 Üzlettársat Üzle Üz lett le t ársat keresek Magyar Magy Ma gyarr gy Érd.: uutcai ut cai fodrászüzletembe. fodrászüzletem mbe be.. Ér Érd. d.:: d. 06-30-312-7427 Önállóan dolgozni dolggoz ozni nnii tudó, tudó, jogosítvánnyal rendelkező, ren ennde ende delk lkező, csőszelk relésben és gépiparban géépiparban jártas szakembert szak a embert keresünk mosonak magyaróvári ma agy gyar aróv ar óvári telephelyre. Előny: óv AWII gyakorlat. AW g akkorlat. Érd.: 18-19 órágy ig:: Te ig Tel Tel.: l.:: 006-70-583-2130 6-70-583-2130 Raktáros: Rakt Ra ktáros: Közel két év kt évti évtizede titze zede d rraktárlogisztikában ra ktárlogisztikában te tevékenykeevé véke keny ke nyke ny ke-ke dő családi vállalkozás vállalkkoz ozás ás mosonmoson onnszolnoki telephe telephelyére heely lyér éree targoncaér vezetői jogosítvánnyal jogosítv tván tv ánny án nyal rendelkező ny raktáros kollégá kollégákat, gáákat, illetve göngyölegtisztításra gyöl ö egtisztításra betanított munöl kásokat káso soka so katt ke ka kkeres. res. Munkájukra igényes ny es jelentkezők jelenntkezők önéletrajzát várjukk a tu ju tuko tukovits.atttila@gondar.hu k vits.atttila@gondar. ko r..hu ee-mail email címre. ma GASTHOF G GA STHOF Sucht Küch Küchengehilfi hen enge gehi ge hilfi hi lfinn lfi Bezirk Eisenstadt Bald. Bald Ba ld. Tel.: ld Teel.: +43-699-10500300 +43-699-105003 0300 03 300

Több mint 2200 év évee árufuvarozásban tevéke tevékenykedő eny nyke kedő családi vállalke kozás mosonszolnoki telephelyére C és E kategóriás jogosítványnyal ny all rendelkező ren endelkező kamionsofőrökett ke ke kere keres res belföldi és nemzetkö re nemzetközi köözi munkára. m unkára. Érdeklődni a 96/213966/2 /213 13-13 642-es telefonszámon, 64 telefonszám mon on,, illetve ilil ve illetv a transport@gond transport@gondar.hu dar ar.h .huu e.h e-m e-mail ma mail címen lehet! Fuvarozó vállalat keres 7,5 t és 24 t kategóriára tapasztalt sofőrt nemzetközi viszonylatra, Mosonmagyaróvár/Győr és környékéről, kiemelkedő fizetéssel, heti itthon tartózkodással, szabályos vezetési normákkal, megbízható foglalkoztatottsággal, azonnali munkakezdéssel! Nem uniózás! Jelentkezést a 06-96-576348 vagy 06-20-5-434-443 számon vagy e-mailben a vjmondan@gmail.com-ra várjuk! Kozmetikusnak Kozm Ko zmet zm e ikusnak (elsősorbann vendégkörrel vend ve n ég nd égkkörrel rendelkezőnek, rendelkezőnek ek, ek bberendezve) be rendezve) a Termál hotelban hot ottel elba bann ba hely kiadó. Érd.: 06-30he 06-30-262-9626 0 26 02622-96 296626 Érettségizett pu pultost ultltos ostt ke os ker kereresek Mosonmag Mosonmagyaróváron. gya yaró róvá ró váron. TTel.: vá el.: 06-30-376-7283 06-30-376-72 7283 72 83 Iskolatitkári Iskolatitkár árii adminisztrációs ár munkákra részmunkaidős munkatársat kka atáárs r at keres mosonmagyaróvári autósiskola. vá aut utós ó iskola. Feltétel: érettséégi,, sz gi szám számítógépes ámítógépes ismeret. Önéletám Önélet etet rajzokat rajz ra j okat az alábbi címre kkérünk: érün ér ünk: ün k: ftmobil@gmail.com ftm ft mobil@gmail.com ftmobilbt@ ftmo ft mobi mo bilb bi l t@ @ gmail.com Német tanárnőt keresek, ker eres eseek, aki hozes zám jönne heti heeti 2x 2x az a esti órákban. Érd.: 06-3006-30-727-2227 0-72 07277-2227 72 Halásziba keresünk szakácsot cs ot vagy főzni tudó háziaszszonyt, szonyt sz yt,, pincért, szakképzett yt szakképzeett t lovászt. lo ová vász szt. sz t. Tel.: 06-96/210-303, 06-96/210-303 03, 03 06-30-520-6298 06 Megbízható M egbízható ápolónőő gy gyer gyermekerme er mekme k felügyeletet vállal Mo Moso Mosonmagyasonm so mag agyyaróváron, jogos sítí vá vány ny nincs. Érd.: ny jogosítvány 96-226-8177 Mosonmagyaróváron, Mosonmag gya yaróváron, városközpontban lévő TRAFIKBA sürgősen gőse gő senn keresünk szakképzettt se eladót. elad el a ót. ótt Jelentkezni: Jelentkezni: movartrafi movartrafikk@ k@ gmail.com gmai gm ail.l.lcom e-mail címen leh ai lehet. hett. Várbalogi kocsmá Vá kocsmába ába pul pulul-ul ttos os hölgyet keresünk. keresü sünk sü nk.. Tel.: nk Te 06-20-803-82-600


14 Fodrász-vállalkozótt keresünk kere ke ressünk re az ELIXÍR szépségstú szépségstúdióba. údi diób óba. Érd.: ób 06-30-9793-579, 06-30-5004003 telefonszámokon, tellef e on o számokon, vagy személyesen. személye y se sen. KELLNER/IN SCHANK BURSCH (m.o. weiblich) SPEISENTRäGER/IN WIRD ab SOFORT GESUCHT. GASTHAUS STECKERLFISCH WEIDEN/SEE 7121 Tel.: +43/6764142597 Rajkai kereskedelmi mi egységbe rész- és teljes munkaidőbe munkatár rsa satt ke kkeresünk. resünk. Jelentmunkatársat lehet rövid kezni le ehe hett rö övi vidd önéletrajzzal: boltiallas2014@gmail.com boltiallas as2014 as20 as 20014 14@g @gmail.com @g

2014. május 2. Angol nyelvű levelez levelezéshez, ezzés éshe hez, he z adminisztrációs munkához munkáh ához áh oz keresünk ügyintézőt mosonmagyaróvári, valamint n hédervári nt hédervári munkahelyre. Érd.: Érd..: 06 06-3 06-30-93-97-627 -30-3 0 93-97-627 Aszt tal alos ost, t, vagy vaggy ügyes kezű barva Asztalost, kácsoló kács ká csol cs olóó típusú ol tít pusú szakembert kerekee sünk sü n hhédervári éd édervári éd valamint moso mosonsonso nmagyaróvári mag ma gy gyaróvári gy munkahelyre. e. ÉÉrd.: rd.:: 06-30-93-97-627 Nemzetközi gyak gyakorlattal kor orla latt la ttal tt al rendelkező gépkocsivezetőket gépkocsivezet ettők őkeet felveszek furgonra. Tel.: 06-30-9871-530 Mosonmagyaróvári Mosonm nmag nm agya ag yaróvári Halászkert vendéglőbe vend dég églő lőbe lő b kkonyhai onyhai kisegítőt felon veszünk. ve eszzün ünk. ÉÉrd.: ünk. rd.:: 06-30-927-1501

Belvárosi szép sz szépségszalonépsé ép ségszalonsé ba pedikűrös alkalmazottat alk lkal alm al mazottat felveszünk. Érd.: 96/576-507, 06-70-265-9198 06-7 700 26 2 5-9198 Munkájára Mu unk nkájár k árra igényes, önállóan dolgozni do olg lgoz ozni oz ni ttudó udó bádogost kiemelt ud bérezéssel bére bé rezé re zéssel felveszek. Érd.: zé Érrd. d.: 006-20-947-09-61 06 -20-2 0 947-09-61 Kisegítő K Ki isegítő eladónőt felveszünk fel elve vesszünnk ve német nyelvtudással, nyelvtudás ássa ás sall, akár sa friss nyugdíjass is lehet. leh e et. Érd.: 06-30-643-5014 14 Szépségszalonban Szép pségszalonban hely kiadó kozmetikusnak, kozm met etik ikus ik u nak, manikűr-pedikűrösnek, dikű kűrö kű rösn rö s ekk, fodrásznak. Érd.: 06-30-643-5014 06 06-3 6-3 -300-64 064364 3 5014 3-

Szépségszalo Szépségszalonba loonb nbaa felveszünk alkalmazotti munkaviszonyba munkaviszonyba KOZMETIKUST, MANIKŰR-PEDI IKŰ K RÖ R ST, FODRÁSZT. Érd.: DIKŰRÖST, 06-30-643-5014 06 6-3 -300-64 0643-5014 64 SIGNORA S SI IGN GNOR ORA OR A Szépségszalonba kere-sekk ko se kkozmetikus, zmetikus, fodrász, z, ped z, pedikűedik ed dik ikűűrös-manikűrös rös rö s-manikűrös alkalmazottat. alkalm maz azot otta ot tat. ta Német nyelvtudás előny. elő lőny ny. Tel.: ny Tell.: Te 06-70-607-19-977 (8 (8-16 -16 -1 16 óráig) Vidéki munk munkára nkár nk áraa keresünk ár keresünk 3 műszakos munkarendbe mun unkarendbe fizikai munkára férfiakat, ingyenes szállással. sz zál állá láss ss Érd.: 06-30-380-1881 ss ssal.

JULIA TRANS TRAN ANS AN S 20 22000 00 BT levéli székhellyel székhellly lyel el C, C, C+E kategóriás és nehézgépkezelői vizsgával ssofőrt so f rt keres. Tel.: 06-30-444-fő 6472 64 72 G Győrfi yőrfi Zoltán 3D-s 3D -s te tervezésben jártas szake szakemembbert be rt keresünk, prototí prototípusfejlesztítípu p sf sfej ejle ej lesz le szzttéshez. té shez. Érd.: 06-30-93-97-627, 06-30--93 93-9 -97-9 7-62 76227, bowman@t-online.hu bowman@t-online. e.hu e. hu Férfi bedolgoz bedolgozót zót keresünk, keresünk, munkájára igé igényes ény nyes es M Mosonmagyaróosonmagyaróvár környéki környééki m munkahelyre. unkahelyre. Érd.: 06-30-93-97-627


2014. 2014 20 14.. mรกjus 14 mรกรกju jus 2.

15 5


16

2014. 2014 4. mรกjus mรกju mรก jus 22.. ju

Mosonmagyaróvári Szuperinfó 22/18  
Mosonmagyaróvári Szuperinfó 22/18  
Advertisement