Page 1

Łukasz Jastrubczak Miraż Wernisaż: 5.04.12, godz. 18 Wystawa otwarta w dniach: 6.04.12-6.05.12 Kuratorzy wystawy: Anna Bargiel, Dawid Radziszewski

Wystawa Łukasza Jastrubczaka zatytułowana Miraż to wielowątkowa podróż w rejony amazońskiej dżungli i pustynnych połaci południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. To podróż po historii perspektywy i filmach Alfreda Hitchcocka. Amerykański sen i południowoamerykański mit spotykają się na kilku planach czasowych, mieszają się z europejską przedwojenną awangardą i zupełnie dziś już niemodnym postmodernizmem. Łukasz Jastrubczak poszukuje czwartego wymiaru. Interesuje go prędkość, figury geometryczne, historia góry Paramount. Podejmuje refleksję nad zjawiskiem déjà vu. Podejmuje refleksję nad zjawiskiem déjà vu. Czerpie z powojennej teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Dość już wyświechtany język konceptualizmu i sztuki pierwszej połowy XX wieku wykorzystuje do opowiedzenia historii nieopowiedzianych dotąd w tym języku. Stara się równocześnie ów język zrehabilitować, wypełnia szczeliny i konserwuje modernistyczną utopię. Prace Łukasza Jastrubczaka nie są pozbawione ironii, a gra konwencjami nie odbywa się przy milczącej sali. Utopie rozłażą się, a modernistyczny mit nie wytrzymuje swojego własnego ciężaru. Stan skupienia sztuki Łukasza Jastrubczaka również wydaje się niepewny. Obiekty często mają charakter niemal efemeryczny – tak jak jego psychokinetyczne rzeźby (artysta siłą woli potrafi wygiąć aluminiową łyżkę), które można obejrzeć tylko na zdjęciu. Czasem jednak, jak w przypadku pracy Śpiący Kowboj (rzeźby, która odbyła podróż do Ameryki i tego samego dnia została wysłana z powrotem do Polski), są wykonane z materiału nad wyraz twardego – z betonu. Zestawienie prac na wystawie nie posiada wyraźnego klucza (choć klucz jest, ale mniej zobowiązujący), publiczność dowolnie może tworzyć połączenia pomiędzy pracami,

Wydarzenia towarzyszące wystawie Miraż Events to accompany the exhibition Mirage

a nawet dodawać do interpretacji własne przeżycia i refleksje. Wystawa Miraż podsumowuje wątki, które artysta podjął w trakcie realizacji zeszłorocznej wystawy w Galerii Sabot w Klużu-Napoce, w projekcie Tarnów. 1000 lat nowoczesności oraz podczas pobytu rezydencyjnego w Stanach Zjednoczonych.

of Władysław Strzemiński. The artist employs the – now quite clichéd – idiom of conceptualism and the art of the first half of the 20th century to tell stories never before filtered through that medium. Simultaneously, he attempts to return the conceptualist idiom to its former glory; he fills the cracks and preserves the modernist utopia.

--------------Łukasz Jastrubczak urodził się w 1984 roku w Zielonej Górze. Tworzy prace wideo, instalacje, rysunki, efemeryczne obiekty i zdarzenia. Posługuje się strategiami artystów sztuki konceptualnej, nadając im melancholijną poetykę. Wraz z Krzysztofem Kaczmarkiem tworzy grupę Krzysztofjastrubczakłukaszkaczmarek. Swoje wystawy indywidualne prezentował między innymi w Art in General w Nowym Jorku, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu, BWA w Zielonej Górze czy Galerii Sabot w Klużu-Napoce. Współpracuje z Galerią Pies z Poznania.

The works of Łukasz Jastrubczak don’t lack irony, and the play with conventions doesn’t take place in front of a silent auditorium. Utopias come apart; the modernist myth collapses under its own weight. The state of concentration of Jastrubczak’s art is also unclear. Objects are often almost ephemeral – take his psychokinetic sculptures (the artist can supposedly bend a metal spoon with his will power), which can be seen only in photographs. Sometimes, however – as is the case with the work Sleeping Cowboy – which has travelled to America, only to be sent back to Poland the very same day) are made out of exceedingly hard stuff – concrete, no less.

Łukasz Jastrubczak Mirage Opening: 5 April 2012, 6 pm The exhibition will run from 6 April until 6 May 2012 Exhibition curators: Anna Bargiel, Dawid Radziszewski

Łukasz Jastrubczak’s exhibition Mirage is a multi-thread journey into the Amazonian jungle and the desert swathes of the south-west USA. It is a journey through the history of perspective as well as the films of Alfred Hitchcock. The American Dream meets the ‘South American Myth’ in a number of time dimensions; both blur with the European prewar avant-garde and the, now completely outdated, postmodernism. Łukasz Jastrubczak is in search of the Fourth Dimension. He is fascinated by speed, geometric figures and the history of the mountain Paramount. He reflects on the déjà vu phenomenon. He reflects on the déjà vu phenomenon. He draws on the postwar theory of perception

There seems to be no code to the way that the works are juxtaposed in the exhibition (although in fact, there is a code, but not overly explicit); the viewers can themselves conceive of links between the works, or even superimpose their own experiences and reflections. The exhibition Mirage brings together the threads which the artist embarked on last year during the production of his exhibition in the Sabot Gallery in Cluj-Napoca, in his project Tarnów. 1000 Years of Modernity and during his residential stay in the United States.

-----------Łukasz Jastrubczak was born in 1984 in Zielona Góra. He produces video works, installations, drawings, ephemeral objects and events. He employs the strategies of conceptual artists, imbuing them with a melancholy poetics. Together with Krzysztof Kaczmarek he formed the group Krzysztofjastrubczakłukaszkaczmarek. He has presented his work in such places as Art in General in New York, in the Kronika Centre for Contemporary Art in Bytom, at the BWA in Zielona Góra or the Sabot Gallery in Cluj-Napoca. He collaborates with the Pies Gallery in Poznań.

Patronat medialny / Media Patrons

17.04.12 (wtorek / Tuesday), godz. 18 / 6 pm Miraże i klisze filmowe / Mirages and film frames Wykład Ewy Opałki. Ewa Opałka’s lecture.

14.04.12 (sobota / Saturday), godz. 16 / 4 pm Oprowadzanie otwarte / Guided tour – all welcome Po wystawie Miraż oprowadzi Małgorzata Jędrzejczyk. Małgorzata Jędrzejczyk will lead the tour of the exhibition Mirage.

21.04.12 (sobota / Saturday) Dzień Otwarty / Open Day godz. 15 / 3 pm Cliché

Po wystawie Miraż oprowadzą: Ewa Opałka i kuratorzy. Ewa Opałka and curators will take viewers around the exhibition Mirage.

godz. 17 / 5 pm Miraż dj vj set

Sebastian Cichocki i Łukasz Jastrubczak zaprezentują książkę Miraż, nad którą obecnie pracują. Sebastian Cichocki and Łukasz Jastrubczak will be presenting the book Mirage, on which they are currently working.

godz. 19 / 7 pm Sebastian Buczek. Koncert Sebastian Buczek. Concert 24.04.12 (wtorek / Tuesday), godz. 18 / 6 pm Pejzaż po konceptualizmie / Landscape after Conceptualism Wykład Wojciecha Szymańskiego. Wojciech Szymański’s lecture.

28.04.12 (sobota / Saturday), godz. 16 / 4 pm Oprowadzanie otwarte / Guided tour – all welcome Po wystawie Miraż oprowadzi Aneta Rostkowska. Aneta Rostkowska will lead the tour of the exhibition Mirage.

Miraż z przewodnikiem / Mirage with a guide

Zapraszamy do zwiedzania wystawy w towarzystwie przewodnika! Czas oprowadzania: 45-60 minut. Minimalna liczba uczestników: 5 osób. Możliwe są także oprowadzania w języku angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. You are welcome to join our guided tour! Duration: 45-60 min. Minimum no. of visitors: 5. Guided tours can also be arranged in English, French, German and Italian.

Współpraca / Cooperation

Warsztaty dla młodzieży licealnej. Sztuka znikania / Workshops for secondary school pupils. The Art of Disappearance

W trakcie warsztatów, których celem będzie refleksja nad niejednoznaczną pozycją filmu w twórczości Łukasza Jastrubczaka, uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się problemowi utrwalania tego rodzaju działań artystycznych. The focus of the workshops will be the ambiguous role that films play in the art of Łukasz Jastrubczak. The participants will have an opportunity to scrutinise the process of recording of such artistic activities.

Warsztaty dla dzieci. Poszukiwacze skarbów / Workshops for children. Treasure Seekers Zapraszamy dzieci na spotkanie ze Śpiącym Kowbojem i wróżką Morganą Le Fay. Children are welcome to meet a Sleeping Cowboy and the fairy Morgana Le Fay. Wydarzenia tylko w języku polskim / All events in Polish only Jak zamówić warsztaty i oprowadzania? Minimum dwa dni przed planowaną wizytą w Bunkrze, telefonicznie lub mailowo: Karolina Vyšata: +48 12 422 10 52 w. 124, vysata@bunkier.art.pl Oprowadzania i warsztaty są bezpłatne! Obowiązują bilety wstępu do Galerii. How to book guided tours and workshops? Book minimum 2 days in advance, by telephone or email: Karolina Vyšata: +48 12 422 10 52 w. 124, vysata@bunkier.art.pl Guided tours and workshops are free to all viewers with a ticket to the Gallery.

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków tel.: +48 12 422 10 52, +48 12 422 40 21 fax: +48 12 422 83 03 www.bunkier.art.pl

6.04–6.05.2012 Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art Kraków, pl. Szczepański 3a


Ruch numer 4 Motion No. 4 2011 fotografia / photograph

Klatki Frames 2011 projekcja, 109 slajdów, pętla projection, 109 slides, loop

Fotografia przedstawia rzeźbę z drutu pozostawioną przez artystę na amerykańskiej pustyni. Metalowe rzeźby z cyklu Ruchy znajdują się w czterech różnych miejscach w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W Ruchu numer 4 artysta dokonuje rekonstrukcji drogi detektywa – bohatera filmu Zawrót głowy, który śledzi kobietę ulicami San Francisco.

Góra (w perspektywie powietrznej) Mountain (in aerial perspective) 2011 rzeźba (drabina, tkanina, ukryte przedmioty) sculpture (ladder, fabric, hidden objects)

The photograph shows a wire sculpture which the artist left behind in the American desert. Metal sculptures from the Motions series can be found in four different locations in the south-western part of the United States. In Motion No. 4, the artist has carried out a reconstruction of the path taken by the detective protagonist of Vertigo, who tracks a woman along the streets of San Francisco.

Need for Speed 2012

Kubistyczna kompozycja z dzbankiem Cubist Composition with a Jug 2011

blu-ray, 46 min 42 s Film prezentujący podróż artysty po południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Praca z Kolekcji Bunkra Sztuki. Film presentation of the author’s journey across the south-western USA. Work from the Bunkier Sztuki Collection.

rzeźba / sculpture

Spotkanie z wodzem plemienia Muisica Meeting the Muisica Tribe Chief 2012 fotografia / photograph El Dorado to imię wodza plemienia Muisica, który – jak głosi legenda – był rytualnie obsypywany złotym pyłem, a następnie obmywany w jeziorze Guatavitá. Nazwą tą określano także mityczne, zaginione Złote Miasto, które fascynowało odkrywców od czasów hiszpańskich konkwistadorów. El Dorado is the name of the Muisica tribe chief, who – as legend has it – was ritually covered in gold dust and subsequently bathed in Lake Guatavitá. This was also the name of the mythical Golden City, a source of fascination to explorers since the time of the Spanish conquistadors.

Złota perspektywa Golden Perspective 2011

Upadek Fall 2012

relief

found footage (trzysekundowa sekwencja z filmu Zawrót głowy Alfreda Hitchcocka), pętla found footage (3 s, from Alfred Hitchcock’s Vertigo), loop

Luneta Telescope 2011 rzeźba / sculpture

Śpiący kowboj Sleeping Cowboy 2011 rzeźba / sculpture Rzeźba przedstawia postać śpiącego kowboja. Początkowo wykonana była z plasteliny. Umieszczona w drewnianej skrzyni została przetransportowana statkiem do Stanów Zjednoczonych. Po przybyciu do Nowego Jorku, 4 lipca 2011, niezwłocznie odesłano ją do Polski (tym razem samolotem). Zdeformowany podczas długiej podróży kowboj został odlany w betonie. Pierwszy odlew  zainstalowano na Dworcu PKP w Tarnowie-Mościcach.

Potyczka Clash 2011 slajd / slide Zniekształcony kadr z filmu Okno na podwórze Alfreda Hitchcocka. W trakcie trwania wystawy slajd ulegnie zmianie pod wpływem naświetlania przez rzutnik. Distressed photograph of a frame from Alfred Hitchcock’s Rear Window. In the course of the duration of the exhibition the slide will undergo a change as a result of thermal radiation from the projector.

Flagi na pustyni Flags in the Desert 2011 kolaż / collage

The sculpture shows a sleeping cowboy. It was originally made in plasticine. Placed in a wooden box, it was shipped over from the USA. On the day of its arrival in New York – Independence Day, the Fourth of July 2011 – it was immediately sent to Poland, this time by air. The cowboy, which had been put out of shape by the long journey was then cast in concrete. The first cast was made at the railway station in Tarnόw-Mościce.

Łukasz Jastrubczak "Miraż" / folder towarzyszacy wystawie  

Folder informacyjny towarzyszący wystawie Łukasza Jastrubczaka "Miraż”, prezentowanej w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (06.04-06...

Advertisement