Page 1

N A P L Ó K É P E K A G E N D A D ' I M A G E S

Jeno Eugène DETVAY

DETVAY & HANGYÁL


N A A G E

©

B O L T

P L N D A V E P O G

R È

Ó

K I A D Ó

DETVAY JENO Eugéne

S M

K '

2 0 0 8

P I M A E K E S

É

G

E

K E S

PARTI NAGY Lajos

B U D A P E S T

D

&


Szerkesztô Editeur Detvay & Hangyál Grafikai terv Conception graphique Eugène Szöveg Texte Szombathy Bálint Nyomda Presse HTSART

Külön köszönet Un grand merci Arktisz Stúdió c3 Csizek Gabriella Halász Iván Lokodi Ákos Slabely Zoltán Sylvain Barbier Vásárhelyi Tóni

No.

HU

ISSN

1787-1972

HU ISBN 963 9009 48 2 b

o

l

t

@

c

3

.

h

u

w w w . b o l t g a l e r i a . h u

K

I

A

D

Ó

BOLT G A L É R I A

© DETVAY 2008

Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete


KIADÓ

HANGA


T A R T A L O M C O N T E N U

N 14-15.aoùt.1990.P. N 02.aoùt. 1990.P. N 22-23.aoùt.1990.P. N 26-27.aoùt.1990.P. N 04-05.aoùt.1990.P. N 15.avril.1990.P. N 18-13.avril.1990.P. N 19.avril.1990.P. N 21.avril.1990.P. N 27.avril.1990.P. N 06.avril.1990.P. N 07.avril.1990.P. N notes.1.avril.1990.P. N 01.décembre.1990.P. N 22-23.décembre.1990.P. N 05.décembre.1990.P. N 02.janvier.1990.P. N 01-04.juillet.1990.P. N 12.juillet.1990.P. N 14.juillet.1990.P. N 18.juillet.1990.P. N 02-03.juillet.1990.P. N 20.juillet.1990.P. N 22-23.juillet.1990.P. N 25.juillet.1990.P. N 26.juillet.1990.P. N 27.juillet.1990.P. N 29.juillet.1990.P. N 30.juillet.1990.P. N 05.juillet.1990.P. N 06.juillet.1990.P. N 07.juillet.1990.P. N 09.juillet.1990.P. N 01.juin.1990.P. N 10-11.juin.1990.P. N 18-19.juin.1990.P. N 24.juin.1990.P. N 26.juin.1990.P. N 27.juin.1990.P. N 04-05.juin.1990.P. N 22.mai.1990.P. N 28.mai.1990.P. N 30.mai.1990.P. N 31.mai.1990.P. N 09.mai.1990.P. N 19.mars.1990.P. N 27.mars.1990.P. N 28-29.mars.1990.P. N 01.novembre.1990.P. N 13.novembre.1990.P. N 18-19.novembre.1990.P. N 21.novembre.1990.P. N 25.novembre.1990.P. N 27.novembre.1990.P. N 29.novembre.1990.P. N 04-05.novembre.1990.P. N 08-09.novembre.1990.P. N 01.octobre.1990.P. N 10.octobre.1990.P. N 11.octobre.1990.P. N 13.octobre.1990.P. N 15.octobre.1990.P. N 02.octobre.1990.P. N 21.octobre.1990.P. N 24.octobre.1990.P. N 25.octobre.1990.P. N 27.octobre.1990.P. N 29.octobre.1990.P. N 03.octobre.1990.P. N 30.octobre.1990.P. N 05.octobre.1990.P. N 07.octobre.1990.P. N 10-11.septembre.1990.P. N 19.septembre.1990.P. N 02-03.septembre.1990.P. N 26-27.septembre.1990.P. N 28.septembre.1990.P. N 08-09.septembre.1990.P. N 16-17.septembre.1990.P. N 14.septembre.1990.P. N 27.aoùt.1991.P. N 27.avril.1991.P. N 02-03.avril.1991.P. N 06-07.avril.1991.P. N 27.avril.1991.P. N 26-27.décembre.1991.P. N 03.décembre.1991.P. N 07.décembre.1991.P. N 11.février.1991.P. N 12-13.février/mars.1991.P. N 11.janvier/février.1991.P. N 16.février.1991.P. N 18-19.février.1991.P. N 21.février.1991.P. N 24-25.février.1991.P. N 126-23.février/mars.1991.P. N 31.février.1991.P. N 05.février.1991.P. N 08-09.février.1991.P. N notes.février.1991.P. N 15.janvier.1991.P. N 18-19.janvier.1991.P. N 25.janvier.1991.P. N 07.janvier.1991.P. N notes.janvier.1991.P. N 17.juin.1991.P. N 10.mars.1991.P. N 13.mars.1991.P. N 15.mars.1991.P. N 18.mars.1991.P. N 21.mars.1991.P. N 23.mars.1991.P. N 27.mars.1991.P. N 29.mars.1991.P. N 31.mars.1991.P. N 06-07.mars.1991.P. N 25.novembre.1991.P. N 03.fevrier.1991.P. N 27.mars.1991.P.


BEVEZETÔ

Mi történik a szívtölcsérben, amikor a hétköznapok nyomtávjai közé betüremkedik a kárminpiros napfény, s amikor a lélek kiszórja magából termékeny spóráit? Amikor az érzésekbôl átvedlett vizuális gesztusok makacsul oda kívánkoznak a napi teendôket rögzítô írásjelek, a múló dátumok mellé? Amikor életünk elmaradhatatlan tárgyi kísérôi – a kanalak, kések, tányérok és lavórok – felkerülnek a jelentés magasabb tartományába, és létünk szimbólumaivá, metaforáivá érlelôdnek, magukba préselve a valóság apró rezzenéseit? S amikor a másnaposság tompa hasogatásaiból elôtör valamely szép, tudatformáló felismerés, egy sercegô végû, keresztjét vivô sárgarépa képében? Akár egy robbanni készülô petárda, vagy egy kilôtt rakéta, melynek nyomvonalán megizmosodik a táguló önfelismerés. Lapozom Detvay Jenô naplóképeit, és mindez olyan, mintha a lélek hasadékaiban tapogatnék. Mintha óvatosan belenyúlnék az egyéni elrendeltetés esszenciális tartályába, matatva benne valami végsô lényeg után, ami talán nincs is, vagy ha igen, higanycseppként szétfolyik a szemem láttára. Kulcsot keresek, hogy megfejthessek egy vélt üzenetet, amelyik abban a sávban mutatkozik meg, amelyikben a valóság és az álom egymásba borul, egy nehezen meghatározható harmadik halmazál-

8

lapotba bukva bele. Egy olyan állapotba, amelyben viszonylagossá válik valamennyi ismert fogalom, mert ô – a másik – másképpen látja és érzi, amit én látok és érzek. Mindegyik kollektív fogalomkép átlényegül az emberi egyed értékrendjében, a magán-valóban. Mindenki átélt már ilyet, és mindenki másképpen. Detvay úgy tette mindezt maradandóvá, hogy naplóképekbe burkolta öntükröztetéseit. Kitárulkozott maga felé, és ugyanakkor elrejtôzött mások számára a nyelv ezerarcúságában. Abban az alkímiai ködben, amely mögött a lényegre kihegyezett konceptuális-minimalista szöveges felvetések mellett a lírai tartalmak különféle gesztusszerû foglalatai kapnak túlsúlyt, áthelyezve az érzelmi feszültség köntösét minden stilisztikailag meghatározható kánonon túlra, a napló mindenkori mûfaji keretei közé. S ezek a keretek cseppet sem kinyilatkoztatóak, inkább sejtetôk, lírai palástba burkoltak, egyszóval nagyon is költôiek. Költôiségüket Parti Nagy Lajos sorai még inkább kidomborítják, egyértelmûvé téve, hogy a napló-forma csak sajátos alibi az emberi-alkotói attitûd vallomástételéhez. Ha keletkezésük idején volt is a naplólapoknak bizonyos fokú gyakorlatias tulajdonságuk, másfél évtized távlatából már azok is elhomályosultak, avagy átminôsültek. A konkrét, kézzelfogható jelentések


aurája elvonatkoztatottá vált az idô távlatában. Ami maradt, az a tiszta mûvészet. Amely, ráadásul, úgy született, hogy nem akart azzá lenni. Talán Detvay Jenô sem számolt azzal, hogy egyszer még úgy kell visszatérnie ehhez a vallomásos magán-mûvészkönyvhöz, mint egy tágabb értékrendszerben mozgatható objektív értékhez, másokat is illetô mûtárgyhoz. Hogy egyszer még felfedi emberi titkait, feladja a napló ártatlanságát. Megmutatja, milyen egy vérzô gomba, és milyen a kereszttel megpecsételt szív, s hogyan látta a maga és mások szexualitását, az élet kifürkészett pillanatait. Miket álmodott, mit gondolt és mire vágyott. Hogyan ékelte a hétköznapi feljegyzések – nevek, címek, mûvészeti élményekre utaló feljegyzések – fölé a költôi létérzés érzelmi foltjait és intellektuális rétegeit. A Naplóképek tanúsítás a mûvészien megélt lét hányattatásairól, az egyén golgotájának megpróbáltatásairól, a mûvésszé és emberré válás folyamatáról. A reális világból ugyan keveset mutat, de pont ez által ad többet, ettôl válik példaértékû erôforrássá, képzeletgenerátorrá. A „munkácskák” fûzérén át lelki-testi stációkat rögzít, a mozgást, az átalakulást idézi meg. Mindegyik naplóoldal a megélt valóság és a megálmodott álomvilág egy-egy kiköpült kockája, amelyben minden kis részlet – vonalka, folt, ecsetvonás, pecsétnyom vagy fény-

képtöredék – szignifikáns jelleggel bír, egyformán fontos. Parti Nagy napló-kanavásznak nevezi, vagyis olyan tulajdonsággal ruházza fel, amelyben a szövés egymáson átnyúló apró szálai adják a felület egészét. A Naplóképek természetére ez a tulajdonság több mint ráillik: az élmények és az események átszûrôdnek egymáson, egymást értelmezik és világítják át. Néha áttetszôk, néha pedig átláthatatlanok; hol kitakarnak, hol pedig betakarnak. Detvay Jenô és Parti Nagy Lajos közös alkotása másfajta távlatot mutat a mûfajnak, mint amit az eddigi gyakorlat tanúsít. A Naplóképek olyan érzelemdús vallomás, amely kerüli a precíz meghatározásokat, s messze átíveli a kijelentéses beszédmodort. Az általa deklarált érzékenységet viszont senkitôl sem kéri számon, nem követel kötelezô részvétet. Mindenkinek mást nyújt, mert megadja annak a lehetôségét, hogy nyitott mûként értelmezôdjék, s átszûrôdjék a befogadó lelkületén. Egyszóval: nem képletet ad, hanem megteremti a széles rálátás mindenkori lehetôségét. Szabad, szökdécselô mozgásirányt biztosít, bárhol felüthetô. Szituációkat mozgat, pillanatokat állít meg, játszik az idô diktatórikus természetével, akárcsak a mozifilm. Képek mozija. SZOMBATHY Bálint

9


INTRODUCTION

Que se passe-t-il dans l’entonnoir du cœur lorsque la lueur carmine du soleil s’infiltre parmi les voies du quotidien et lorsque l'âme rejette ses spores fertiles? Lorsque les sentiments mués en gestes visuels se veulent opiniâtrement à côté des caractères orthographiques enregistrant les devoirs quotidiens et à côté des dates fugaces? Lorsque les objets-compagnons immuables de notre vie – cuillères, couteaux, assiettes et cuvettes – s’élèvent vers une plus haute sphère de la compréhension, et mûrissent en symboles, métaphores de notre existence englobant en euxmêmes les tressaillements minimes de la réalité? Et lorsqu’une belle reconnaissance formatrice de conscience, sous la forme d’une carotte au bout crachotant à force de porter sa propre croix, jaillit des tiraillements émoussés d’une gueule de bois? Comme un pétard dont l’explosion est imminente, ou une fusée tirée, dont la voie tracée musclerait la dilatante reconnaissance de soi. En feuilletant l'agenda d’Jeno Eugène DETVAY, c’est comme si je palpais les entrailles de l'âme. Comme si j’immergeais tout doucement une main dans le réservoir essentiel de la prédestination individuelle, cherchant a tâtons quelque sens final qui n’existe peut-être même pas, ou si c’est le cas, il fond devant mes yeux comme une goutte de mercure. Je cherche la clé afin de pouvoir décoder un message supposé qui se présente dans la voie où la réalité et le rêve s’entrelacent pour ainsi plonger dans un troisième état difficilement définissable. Un tel état, où toute notion connue au préalable est relativisée, car lui/elle – l’autre – voit et ressent différemment tout ce que je vois et ressens. Toute image notionnelle collective se transsubstantie selon les valeurs de l’individu humain dans le réel-personnel. Tout le monde a vécu ça, et tout le monde l’a vécu différemment. Detvay l’a rendu immortel de telle manière qu’il a enrobé ses automiroitations d’images-agenda. Il s’est livré à lui-même tout en se cachant à d’autres dans les mille facettes de la langue; dans ce brouillard alchimique derrière lequel les diverses montures gestuelles des contenus lyriques sont en prédominance à côté des suppositions textuelles conceptuelles-minimalistes focalisant sur l’essence, ainsi repoussant le déshabillé de la tension sentimentale au-delà de tout canon déterminable d’un point de vue stylistique, une fois pour toutes: dans le cadre du genre agenda. Et ces cadres ne sont point révélateurs, plutôt sous-entendants, enrobés dans leur manteau lyrique, en somme ils sont très poétiques. Leur poétisme est d’autant plus mis en valeur par les lignes de Lajos PARTI NAGY, rendant ainsi évident que la forme agenda n’est qu’une excuse singulière pour la confession de l’attitude humaine-créatrice. Même si au moment de leur création les feuilles de l’agenda avaient une certaine qualité pra-

10


tique, cette dernière est ternie ou requalifiée après une quinzaine d’années. L’aura des sens concrets, palpables est devenue abstraite dans la perspective du temps. Ce qui reste est art pur. Qui de plus est né sans aspirer à l’être. Peut-être qu’Jeno Eugène DETVAY n’a lui-même pas pensé qu’un jour il devrait revenir à cette confession, au livre artistique personnel comme à une valeur objective mobile dans un système élargi de valeurs, comme à un objet d’art qu’autrui peut faire sien. Qu’un jour il devrait dévoiler ses secrets humains, renoncer à l’innocence de son agenda. Il nous montre à quoi ressemble un champignon en sang et ce que donne un cœur tamponné à la croix, comment il voit sa propre sexualité et celle des autres, les moments scrutés de la vie. Ce qu’il a rêvé, pensé et désiré. Comment il a calé au-dessus des notes quotidiennes – noms, adresses, notes relatives aux expériences artistiques – les tâches sentimentales de l’existence poétique et ses couches intellectuelles. L’Agenda est un témoignage des tribulations de l’existence vécue artistiquement, des défis du Golgotha individuel, du processus du devenir artiste et humain. Il nous montre peu du monde réel, mais c’est justement ce qui lui permet de nous offrir plus, ce qui le rend source énergétique exemplaire, générateur de l'imaginaire. Il enregistre les stations mentales – physiques à travers la guirlande „petits turbins”, il faut revivre le mouvement, la transformation. Toutes les pages de l’agenda sont une image barattée de la réalité vécue et des rêves rêvés, dont les détails – traits, taches, touches de pinceau, empreintes ou fragments de photos – sont signifiants et de haute importance. PARTI NAGY l’appelle agenda-canevas. Il l’investit donc de qualités dans lesquelles les fins fils mêlés du tissage composent la totalité de la surface. Cette qualité est plus qu'appropriée à la nature de la plupart des tableaux agenda: les expériences et les événements s’infiltrent les uns dans les autres, s’interprètent et se reflètent. Parfois translucides, parfois impénétrables; tantôt découvrant, tantôt enrobant. L’œuvre réalisée en commun par Jeno Eugène DETVAY et Lajos PARTI NAGY présente une autre dimension dans le genre de celui que nous avons pu au préalable observer dans la pratique. L’Agenda est une telle confession remplie de sentiments qui évite les définitions précises et passe largement au-dessus de l’élocution énonciatrice. La sensibilité déclarée n’est nullement exigée, il ne réclame pas de compassion obligatoire. Il s’offre différemment à chacun, car il propose la possibilité d’être interprété comme une oeuvre ouverte et s’infiltre dans l’âme du contenant. En un mot: Ce n’est pas une formule qui est offerte, mais la possibilité d’une vision globale qui est créée. Il assure une direction libre et sautillante des mouvements, peut être ouvert à n’importe quel endroit. Les situations sont manipulées, les moments figés, la nature dictatoriale du temps n’est qu’un jeu, tout comme dans une œuvre cinématographique. Le cinéma des images. Bálint SZOMBATHY 2007

11


ahogy az ujjbegy körbejár, mintha szúrós, karácsonyi halacskákat pattintanál


N.1990.január.2.P. 14

látod a nyár úgy eldübörög mint aranyvonat a koporsó fedelén düb düb és a vaggonokban fekszik az illetô személy a farkaskutya is csak ember hát ne félj táncszók az éj sintértelepén


15

N.1990.mรกrcius.19.P.


N.1990.mรกrcius.20.P.

16


büfésnôk lábszárán a gyanta a múltat és jövendôt megdermedtem és megroggyantam

17


N.1990.mรกrcius.22.23.P.

18


Nápolyimembrán, mondja és nevet rajt. Egy pónilakk, tébláb uzsonnatáska. Dajkálkodik a medveliliomban. 19


N.1990.mรกrcius.24.25.P.

20


mintha tévérôl adnák a holdat két bôrönd testszag a világ

21


N.1990.mรกrcius.27.P.

22


a forma elhagy minek egymásnak kilopkodott nagy éj van minek hazudnánk habrolósütôt?

23


N.1990.mรกrcius.28.29.P.

24


tereptárgyaink van trubaduráberbakancs egy doboz míniumfesték nanáveres egy erôs szomorú bicigliváz keletrôl 25


N.1990.รกprilis.1.notes.1.P.

26


izzik a fák szarvasbôrnadrágja s a horkanások oly ismerôsök csak rágni rágni mint a nyúl répát ropit vagy avarillat 27


N.1990.รกprilis.2.3.P.

28


29


N.1990.április.6.7.P. 30

a rókatárgyegy rókacsók a föld meleg hasára, a rókatárgy szôlôkacsok szempillavakkanása


31

N.1990.รกprilis.7.P.


N.1990.április.12.P. 32

mint kis piros mind sóhajvalagú mókásan világospiros megannyi angyalbikini mert máma uszoda volt mennek a napközibôl haza a légitehénkék klór és pinácska szagú mennek az alkonyattal


33

N.1990.รกprilis.15.P.


N.1990.รกprilis.18.13.P.

34


csak átköti de kreppapírpuha nem lesz a véres bérlemény magától

35


N.1990.รกprilis.14.17.P.

36


37


N.1990.április.19.P. 38

tejsír a hold van rá nincs oka véndedóvók oszlopcsarnoka álló fasz éj ahol a halál angyaltollal xilofonizál


N.1990.április.21.P.

az ember lassan úgyis hurkasüt magát kifutja éppen mint a zsír s a szív körül a mázsás izzadás lemarja végül minden burkait

39


N.1990.รกprilis.22.P.

40


41

N.1990.รกprilis.23.P.


N.1990.รกprilis.24.25.P.

42


43


44


45

N.1990.รกprilis.27.P.


N.1990.április.28.P. 46

szökôkutak ti parkok bús bidéi sikoltsatok e kongó ôszi éji kollektív fürdôszobában magányceruzák


47


pályaudvar, egy elnagyolt vershelyzet indulási oldala, ötemeletes harmonika, gyöngyház berakású vastüdô, szuszogó nyárral, császárkörte-permettel teli csarnok.

48


49

N.1990.mรกjus.22.P


50


51


N.1990.mรกjus.26.P.

52


53

N.1990.mรกjus.27.P.


N.1990.május.28.P. 54

van az arcodban valami egy vasaló és te azzal díszelegsz vissza élve egy vasaló a hajadat igazítsd rá legalább vagy mi és fogyasztod az áramot még itt is meg nem mondható van az arcodban valami egy vasaló


55

N.1990.mรกjus.29.P.


N.1990.mรกjus.30.P..

56


kavarva hosszu kávét, míg végre lusta tükrén eloszlik és bedrappul, mint kondenzált ökörnyál, a kedvem égi mása.

57


58


59


N.1990.mรกjus.31.P.

60


61

N.1990.mรกjus.31 hรกta.P.


N.1990.június.1.P. 62

a holdraszállás aprófáján utazunk, szegény Armstrong makettjén kismadárkorából


63

N.1990.junius.notes.P.


64


65


N.1990.június.4.5.P. 66

noteszomba belecsuktam egy kis törpét éjszakára misetörpét ott zakatol gyufavarró kiskönyvíró lilliputi írásszabó kisiparos cserebogár Imre


67


68


69


N.1990.június.10.11.P. 70

a holdsütötte kórteremben hát nem egy bicigli terem benn? jaj de nehéz élni a rúdján mint egy tünemény W.-né habos sütemény ül a Büfés néni


71


N.1990.június.18.19.P. 72

Istenem most nézz le rám itt egymás szájában két vadorzó úgy ülünk mint a puha gránit két rágógumitorzó és más se számít


73


N.1990.jĂşnius.24.P.

74


75

N.1990.jĂşnius.25.P.


N.1990.jĂşnius.26-27.P.

76


77


N.1990.jĂşnius.29.P.

78


79

N.1990.jĂşnius.30.P.


N.1990.július.1.4.P. 80

derûs szorongás, egy szoba, megdobbanó vörösborok, egy füstös mézes délután


81


N.1990.jĂşlius.2.3.P.

82


83


N.1990.július.5.P. 84

...Európa száraz, sárga lap, abrosz és törpelepedô, ette salétrom, itta nap, használta szépen az idô...


85

N.1990.jĂşlius.6.P.


N.1990.július.7.P. 86

kérges hernyó nem jó nem jó fehér kenyér halottak fasza mind sületlen mondja P.b.-csi teljes kiôrlés é a jövô


87

N.1990.jĂşlius.9.P.


N.1990.jĂşlius.10.P.

88


89

N.1990.jĂşlius.11.P.


N.1990.július.12.P. 90

mossák a peront fabulonnal, csúsznak a mûanyagtalpú cipôk, s mintha egyenest a forró keramitba szállna alá a nap, olvadnak a sínek…


91

N.1990.jĂşlius.13.P.


N.1990.jĂşlius.14.P.

92


egy háromlábú apáca futott utánam éjjel volt nála nyalóka bélyeg kisfiú kiabálta sütnivaló öcsikénk kiabálta hogy hívnak nem mondtam meg azt mondtam Lalika

93


N.1990.július.17.P. 94

az éjjel jön nekem egy misetörpe egy barna bôrönd komplett vizelet-uszoda hullámzik benne föl-le kis torka szörcsög a klór az elhagyott hajak ó jaj meg kell hajak mondja te prasnya hörcsög


95

N.1990.jĂşlius.18.P.


Mókus bukdácsol át a sétaúton, a kerti székek hippodromgalopp, pónilóvázak egy törpemúzeumban.

96


97

N.1990.jĂşlius.19.P.


N.1990.jĂşlius.20.P.

98


Úgy hull alá, mint rácsai közül a virslihúsba lôtt csacsi.

99


N.1990.jĂşlius.22.23.P.

100


selyemsakál álomból hátravetve áttetszô kvarcbogarak obsitos törpe-tolongás a szusszanásnyi léghuzatban a fotelekbôl kilóg az idô kilóg az idô áthuzatlan

101


N.1990.jĂşlius.25.P.

102


N.1990.július.26.P.

stoba noc turzás kikerekül éjévé vizizene szájzárból ide-oda bádogtû botorog a tó tükrén s tova

103


sikált kôtálak, téli kertmozik, hol az úristen hasonlítkozik, valami albán, rossz pufajka rajta, és mint a gázcsô, keskenykék az ajka.

104


105

N.1990.jĂşlius.27.P.


N.1990.július.29.30.P. 106

esik a hó hogy lenne ez fordítva hogyha az esne föl mire esik rendôr autóbusz utca ha ami belül rég fehér vizes lepkékre bontva az esne föl hiszen belül fölhóesel naponta


107

N.1990.julius.30.P.


Az ember egyre jobban lemenne önmagába, na szép,ez igazán na szép, ott belül egyre jobban Vajdajános, nagyon hideg nyirokba lóg a lába, s az arca nagyon szanaszét. Ott belül roppant kicsikék az összes angyal, szárnyuk helyén üres lapát, ha mehet is, csak úgy megy önmagához, mint a pincébe szénért menne Freuddal, s egymás kezét szorítanák.

108


109

N.1990.augusztus.2.P.


N.1990.augusztus.4.5.P.

110


bár tán csak archivált idônk túl mákos és havas, lépcsôket lát, mondjuk egy ajtót, egy búcsút intô, homlokával pindur 111


N.1990.augusztus.14.15.P.

112


mozi alvadt vér csupa luk a gyöngyvászon krimi van a mellényén megölik az ikráért lehetel-e cápává mozi

113


N.1990.augusztus.22.23.P.

114


A sárga füstben mézezüst lovacskák bandukoltak Budán át, s akár egy rájadôlt, szegény kalauz a szív dudáját, nyomta, nyomta a bánat. 115


N.1990.augusztus.21.P.

116


t没be f没zve mint az Isten szikepumpa fess higanysz谩l

117


N.1990.augusztus.26.27.P.

118


...Ó, édes, dundi, citromos Európánk, kismalac vagy, a sminked bár kicsit romos, s koros vagy tán malaclag... 119


120


121


N.1990.szeptember.2.3.P.

122


Tapsi fülemmel takarom a szám, s ha nô a fogam, magamhoz fenem, de kurta farkam, édes istenem, feléd csóválom népünk tavaszán. 123


N.1990.szeptember.8.9.P.

124


a tûzfalak ma mind fehér, a jégcukor galambok, kubusban áll a tél, ne félj, a licht, a hóf, a gangok, a hold az udvar négyszögén éjfélre átevickél, s fehér akár az egyszereggy, a négyzet Málevicsnél 125


N.1990.szeptember.10.11.P.

126


127


N.1990.szeptember.13.14.P. 128

két szemében két kurta nyárvég, szalámivégben szalmiák ég.


129

N1990.szeptember.14.P.


N.1990.szeptember.16.17.P.

130


mért legyek én szobatiszta kiterítenek úgyis mért ne legyek szobatiszta kiterítenek úgyis 131


N.1990.szeptember.19.P.

132


kórházam nyájas reszketô meg-megereszkedô salétromsárga ház egy omlatag dús has falán a vadszôlô érrendszere egy elvirágzott haskötô szûk cekkere

133


N.1990.szeptember.26.27.P.

134


Ma lágytojás volt, mintha egyszer nyáron a nap s a hold remegne egy kanálon a zöld hajnalban, azután lecsöppen, kenyérrel és ketchup-pal. 135


N.1990.szeptember.28.29.P.

136


az égen átgurul a hold szemeimmel beléfogódzom lehunytán is lobog két golyósdezodórom büfésnôk emlékillata

137


N.1990.szeptember.30.P.

138


...Európa cinkes, lágy esô, hol félszegúszó alakod lapátolja a ráesô hátsóudvari salakot... 139


N.1990.október.1.P. 140

stora hallisztbôl viszi haza mátkáját nyaka füle véres csík iszamos a holdfénytôl püföli a nászasztalt s tora


141

N1990.octobre.2.P.


N.1990.okt贸ber.3.P.

142


...Mintha egy forró hón alatt hômérô roppan épp el, a láza szerteszét szalad mérgével és göbével...

143


busúl a kocsmaasztal piroska mûanyagján, akár a könnyes orrcsöpp, kis árvasági taknyod, se súly, se terjedelme, letörli majd az asztal.

144


145

N.1990.okt贸ber.5.P.


146


147


N.1990.október.7.P. 148

minden toaletten csend ül papír egy szálka se lendül éled az esti domesztosz nincs kosz ne félj


149

N.1990.okt贸ber.9.P.


N.1990.okt贸ber.11.P.

150


...de mézesmadzagunk vagyol nyakunkon, édes kismalac, röfögsz a gallérunk alól, s szemünkkel együtt fennakadsz...

151


N.1990.okt贸ber.13.P.

152


N.1990.október.15.P.

nem riaszt nem véd a sötét ilyen magában sose még mért is nem gondol a halálra? fényes üres mint a csemegék pénztárpultján éjjel a tálka

153


N.1990.okt贸ber.21.P.

154


N.1990.október.23.P.

egy kockasajtnyi rádió Hong Kongból, reszelôs mikimauz-ária, s valami rímhívó pincérnô, P szerint bizonyos Maria Szamovaria,

155


N.1990.okt贸ber.24.P.

156


N.1990.október.25.P.

Az üllô esti táj fölé a holdsarló és kalapács csordítja fáján és vasán rôt tejfölét.

157


N.1990.okt贸ber.26.P.

158


...Az Influenza della Nátha varrótûgyár és díszboa, ragyog a téli éjszakába' Iasi vagy éppen Liszboa....

159


N.1990.okt贸ber.27.28.P.

160


Süket köröket sarkam a teraszra, kicsi pumpáját nyekteti az asztma, tátva a szám és nem szól senkinek. 161


N.1990.okt贸ber.30.P.

162


van utcarím van mintamondat vakírás mámormímelô almaborág eperfaajtó üvegcserép mûmézdarázs van alkonybíbor napszakácsnô molnársziták van cinkejég van sócipô üvegnyalóka epedasírás ragtapasz van nyomtatóló környöszörgés bôröndpiros szív rákszirom van sompoly csillag krumpliszobrász hattyak kinderlied krémselyem van téglavér van cédruserdô szárazjég hírgyár gyárvigasz van konyhagôz gilisztacirkusz van mûlovarnô jeltenye égzúg pufó düh mûlesiklás tündértetûk lórongyolat van dudvadal szájzár pedalnok dönögve rigmuslincahad

163


N.1990.november.notes.P.

164


s a véraláfutásukat lomhán viselve mind a nyolc szenestevék terpeszben állnak, szájukon borosta nôl, nem csillagok, de színaranyként nyolc sugár ha fölbuzog, nem semmi az, bár elkonyul, hisz minden el, s akár e csonka nyolcas, a satnya hóban sósperec világol árva húgyuk.

165


N.1990.november.1.2.P.

166


Az ember érik, s rájön, hogy hiába, a telt anyag mögött a szerkezet nem lesz övé, a kölcsönt vette kölcsön, hát jobb, ha mindent szépen visszavisz. 167


N.1990.november.4.5.P.

168


169


N.1990.november.6.3.P.

170


Egy szegecsebb csillag körül helyben fut, karcol mint a tû.

171


N.1990.november.8.9.P.

172


mint egy lapos tehervonat üresen jött üresen ment elment a nap csak az este vízszintese arany kese és fekete

173


mint nájloning behszürk az este nézem magam a konyhapléh bágyadt polírján uramisten hányas ingnyak a holnapé elhúzom számat kiskocsi javítófesték fogzománca cumiszín felhôk kis csacsik az isten hosszú alvóránca

174


175

N.1990.november.11.P.


N.1990.november.13.P. 176

szökdelve nézem ablakomból ahogy a lombok ravatala tombol meredt klottfényben áll az aszfalt hullák alatt terítik így az asztalt


177

N.1990.november.14.P.


N.1990.november.18.19.P.

178


179


N.1990.november.17.20.P.

180


181


N.1990.november.21.P.

182


183

N.1990.november.22.P.


N.1990.november.25.P.

184


185


N.1990.november.27.P.

186


187

N.1990.november.29.P.


N.1990.december.1.P.

188


picit úszunk hát a fasuta félmúltban futamodik gyepposztó babakori klottnadrág göbölyödik almuskán picit

189


N.1990.december.3.P. 190

itt van az ôsz itt van ujjé s szép mint mindig énekem istentudja hogy mi okból jövök haza a kioszkból s húzgálom a zörgô avarban mint kiskocsit az életem


191

N.1990.december.4.P.


N.1990.december.5.P.

a konyhaablak elhagyott orosz film megsétáltatja csótányát egy asszony tán elsejéig megsegít az isten már nem hubertus még nem is gramoxone 192


193

N.1990.december.6.P.


N.1990.december.notes.P.

194


te van most annyi gyanta vegy眉nk egy heged没t

195


N.1990.december.22.23.P.

196


kiveszi ischler a levest és a nyitott szaratov hûtôszekrény ajtóján reámegy a meleg fény kislábosezüstben Budapest 197


N.1990.december.26.27.P.

198


ó kertem vad vidékem mit vetkeztedben ad rád ama hatalmas úr a lógó öltönynadrág sós jódos farzsebében ücsörgök éppen amikor benyúl értem

199


N.1991.januรกr.1.P.

200


milyen mosoly zárójelzi a számat? ki oldja föl e jelbeszédet, mielôtt egészen kiszépül? s már végleg tandarab a bánat. 201


202


203


N.1991.januรกr.7.P.

204


205

N.1991.januรกr.8.P.


N.1991.januรกr.12.13.P.

206


puha félholdnál öleli az árnyékát tovasuta lakkbôrönd utazik a szív mélyén teli teli ikrával puha

207


N.1991.januรกr.15.P.

208


szélpumpa svájcisapka mûhús van bombaszônyeg optimumsz van gyöngyházmester rókavalcer tonettszék grillás puskatus lábnyereg laprém villanyólom van kudarcpokróc medveszó cseresznyetollkés leukoplasz bakelitillat floroform van hastraverz parafra wartburg uram idô van rilkebor van száraztészta túraroller idrill virágvíz nyelvtörek toroklátás mohanyüszítés lombfûrész albatrosznyomat van nyárszó spotrajz cimbalomluft gólyakéz vörhenysáppadás

209


N.1991.januรกr.18.19.P.

210


Holott a halban nyári szív telel, nem árul ponyván szívszódát darabra, hanem béfordul dobbanásival a fennezüst alá, a mély iszapba, hol pontosan, mert némán énekel: itt élned hal.

211


N.1991.januรกr.25.P.

212


üveggolyókat izzadó kalauzt, majd megmoccan a sok-sok tonna vas, reszketni kezd, halk szamovársóhajjal elindul, s ideje, mint egy kenhetô és boldog kockasajt, betelvén, kihúz a csarnokhéj alól a tôkehúspiros szerelvény

213


214


az Eurosporton három óra tájban mikor a nôvér tátott szájjal alszik kis öregember golfozik magában nem túl ügyes bár lohol és igyekszik kifakaff néha bele-belerúg villanyszervízkocsijába ilyenkor felhorkan a nôvér isten barna papírzacskója


Valami érdes ködlikôr, üvegpupilla, mentafû, puskagolyókék poharak, elszáradt angyalok mûszemei kéken a szürke likôrben.

216


217

N.1991.januรกr.31.P.


N.1991.februรกr.1.notes.P.

218


egy ôszi légy ma megbolondult cicanadrágot húzott és zajos fésûjével sétálni indult mert a halál oly illatos 219


220


221


N.1991.februรกr.3.P.

222


N.1991.február.5.P.

Átfut az allén egy vékony ecset, sete kalligram a napszállatról. Az tartja össze, hogy vagyok. "Bátrak, mutánsok, szépek és nagyok."

223


N.1991.februรกr.8.9.P.

224


Kopog egy öregasszony lepketapsa, akkora taps, mintha két toll, pihekarambol kék kupolában. 225


N.1991.februรกr.11.P.

226


úgy nézünk mint a holdfény mikor még föl de jött és csak egy lábas hó lóg a fenyvesek fölött 227


N.1991.februรกr.12.13.P.

228


Kis húskoporsó-angyalok lakják a konyhakész eget

229


N.1991.február.15.P. 230

kalauzban sírás zötykölôdik a szárnyvonal lennen suhan kerek lukat hint eltömôdik ahogy a pónilóhalál kicsik vagyunk mindannyian


231

N.1991.februรกr.16.P.


N.1991.februรกr.18.19.P.

232


Mint életünkön hosszan átfutó vadászharisnya kurta mása, tegnap megvolt az évezred utolsó holdfogyatkozása.

233


N.1991.februรกr.21.P.

234


a tรกvolsรกgot itt hozom egy kockasajtnyi rรกdiรณban

235


236


237

Csirketoll, hószag, nyelvszag, puskaporszag, vérsült vadászok, melltartók, egy ország.


N.1991.februรกr.22.P.

238


tátott, fekete óvodástáska, elröpülök, hisz gyakran gondolok rá 239


N.1991.februรกr.24.25.P.

240


kis bögre ôsz avarcsurom legyek gépparkja bôrzománc 241


N.1991.februรกr.26.23.P.

242


ez a mosoly az arcodon debilitรกs vagy harcmodor?

243


N.1991.februรกr.27.P.

244


szép mézvirág jó nézni rád piciny bödön mely sírba dön

245


N.1991.februรกr.28.P.

246


N.1991.februá.notes.P.

ellibbenünk s a dolgokon nagy jégpuhány futos

247


N.1991.februรกr.27.P.

248


N.1991.februá.notes.P.

utazni kellett automatába beraktam a poharam mosolyogtam kivettem a poharam belenéztem benne voltam fekete fehér Nestlé Útlevér

249


250


Mint egy lakatban, alkonyul.

251


N.1991.mรกrcius.6.7.P.

252


253


N.1991.mรกrcius.8.5.P.

254


255


A türkiz ég, mint könnyü nyál az indián partedlijén, elmúlt a nyár.

256


257

N.1991.mรกrcius.10.P.


N.1991.mรกrcius.13.14.P.

258


Mint dalbatûk a nyár forró husában, csattog a csalogány egy varrodában.

259


N.1991.mรกrcius.15.P.

260


csak az embert ne hagyja a reménység mi nô és nô mint gránátalma fákon s fanyar korom lesz fönn a barna ágon melyet leráz a puffanó sötétség

261


262


263


N.1991.mรกrcius.19.P.

264


felragyog nékem az örökíró kicsi nyál

265


N.1991.március.21.P. 266

kórtermeinkbôl száll a csokigipszpor hasig lobog az ôsz barhentruhája leéve fürjjel csalogánnyal


267

N.1991.mรกrcius.23.P.


N.1991.március.26.P. 268

egy körte szôre nôhet-e ezt kérdezem egy bô hete bár nem tudom mér érdekel hogy írnom is le kell másrészt ez azt is fölvete hogy hát egy körte ölhet-e úgy értem persze túl a tényen hogy nôl-e szôr a fényen


N.1991.március.27.P.

Egy szép teremtés ment a húsipar, kicsontozódunk mindannyian, s ami maradna, egy cekkernyi lé, odacsorog a lábaid elé. Iparkodunk. De hát ezért, uram? Szép egy teremtés. Mint a húsipar.

269


N.1991.március.29.

mert hideg itt ez a kô, hogy megfagy a lélek, fut le a földig a húr, kóc, árva zsinórzat

270


N.1991.március.31.P.

rabog velünk a tonna súlyú alkonyat perpétuum debil, ha did van és dereg.

271


N.1991.รกprilis.2.3.P.

272


Mint háncspapucs, hogy mégse kôre lépne, oly elhagyott, oly megmozdíthatatlan, égnek mered már szúrós, pôre lépte a bôrkemény, kórtermi alkonyatban. 273


N.1991.รกprilis.6.7.P.

274


két alak, temetkezési kréta

275


N.1991.รกprilis.11.P.

276


disznóölés a zongorán

277


Ma bolyhos csönd a nyár, keringô vattazápor, válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától, a cintányér, a dob, a síp, a kasztanyét cihát lobogtat érte, pár dunyha tollpihét, meleg szél szórja szét prüszkölve és kacagva, vedlik a nyár, az ágynak, asztalnak is vacak fa,

278


279

N.1990.mรกjus.9.P


N.1991.jĂşnius.17.P.

280


E kattogás, iram, hezit, utánzatos tél, ablakok homályos menetrendjeit átnyálazzák a csillagok.

281


N.1991.augusztus.19.P.

282


283

N.1991.augusztus.27.P.


N.1991.szeptember.23.P.

284


285

N.1991.november.23.P.


N.1991.november.25.P.

286


fülkék, couchette-ek, mindmegannyi kaptár, viaszkenyérrel viaszcsirkecombot viaszcsaládok szemlesütve esznek, viaszneon szitál sovány viaszt festetlen életükre

287


288


289


N.1991.december.7.P.

290


azér nem könnyû élni éppenséggel promt nehéz pont olyan a halé ni ahogy isten szeme néz

291


N.1991.decsmber.31.P.

292


293

N.1990.december.notes.P.


294


A púpozott kanál a mézre nézve annyi, hogy megöregedett.

295


D E T V A Y 1956 BUDAPEST, H

296

J e n o

E u g è n e


P A R T I

N A G Y

L a j o s

1953 SZEKSZÁRD, H

297


w w w . c 3 . h u /~b o l t • b o l t@c 3 . h u

KORTÁRS MAGYAR FOTOGRÁFIA

298

LT BO


E

u

U

S

h .

O

t

H

r a

G

s

N

t

I

h

N

T

@

I

n

R

a

P

v

www.photographie-internationale.com

i

a b c @ a r k t i s z . h u

ARKTISZ T Y P O G R A P H Y

S T U D I O


x

300


1988 párizs egyedül ülök a konyhában kicsit szomorú és üres szendvicsemet majszolom szám szélérôl egy morzsa zuhan a tálcára

301


302


303


304


305


egyszercsak adódik valami quelque chose émerge tout à coup...

&

DE HA

BUDAPEST 2007

306

Agenda d'images, DETVAY, Livre d'artiste,  

Que se passe-t-il dans l’entonnoir du cœur lorsque la lueur carmine du soleil s’infiltre parmi les voies du quotidien et lorsque l'âme rejet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you