Page 1

HobiLer & FobiLer

;)


Bu dergide hobi nedir , fobi nedir . Kısacacı tartıĢacağımız çok Ģey var . Umarım dergim sizin için eğlenceli olu , olacağınıda düĢünüyorum . Her insanın bilmediği yada bilip de farkında olamadığı yetenekleri vardır . Korkularımızıda yenebiliriz değil mi ?

Ozaman ; ĠÇĠMĠZDEKĠ GÜCE DOĞRU GĠDELĠM

:)


ĠÇĠNDEKĠLER HOBĠ NEDĠR ? HOBĠSĠ OLMAYAN ĠNSAN HOBĠ VE TUTKU HOBĠLERĠMĠZ NELER ÖĞRETĠYOR HOBĠ VE TUTKU FOBĠ NEDĠR ? FOBĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ ? FOBĠLERĠMĠZ NELERDĠR ? KORKULARIMIZI NASIL YENERĠZ ? ÖĞRETĠCĠ SÖZLER .. ĠLGĠNÇ ġEYLER !


HOBĠ NEDĠR ?

Hobinin sözlük anlamı ( UĞRAġI ) olup, halk arasında boĢ zamanları değerlendirmek amacı ile yapılan iĢ veya iĢlerdir. Balık tutmak, fotoğraf çekmek, el sanatları ile uğraĢmak gibi. Hobi para kazanma amaçlı da yapılabilir ancak profesyonel bir amaç taĢımamaktadır. Ülkemizde genellikle iĢi gücü olmayanların kendilerini meĢgul etmek için yaptığına hobi denir gibi bir anlam yüklenirse de, bazı kiĢiler hobinin anlamını dahi bilmemekte, bazıları ise iskambil , okey vb oyunları da hobi sınıfına sokmaktadırlar. Bence HOBĠ, çalıĢma zamanları dıĢında yapılan, kiĢinin ruhsal, bedensel ve sosyal yaĢantısına bilgi, beceri kazandırmak amacı taĢıyan uğraĢılara denir. Zamanımızda bütün hastalıkların sebebi olarak bilinen STRES ile savaĢmanın en kolay yolu herhangi bir HOBĠ ile uğraĢmaktır. Hobinin en güzel tarafı ise Ģudur. DeğiĢip malzemelerden, değiĢik aletler kullanarak or-


HOBĠSĠ OLMAYAN ĠNSAN . ? 1- BoĢ vaktini eğlenmek için, rahatlamak için ne yapacağını düĢünmekle geçirme tehlikesi olan insandır. 2- Hayattan zevk almayan insandır . 3- BaĢkalarından taktir görmek için Ģaklabanlık yapmayan , kendisini olmadığı bir Ģey gibi göstermeyen insandır . 4- Hobi olarak başladığı şeyleri hayatının bir parçası haline getiren ve hobi olmaktan çıkaran bunu bir iĢ yapan insandır . 5- Ama hayatında çok farklı aktiviteler denememiĢ, riskli eğlencelerin daha keyifli olmasına karĢın risk almaktan kaçınan insanlar, eğlence kritlerleri de farklı olunca hobi edinmekte zorlanabilirler . 6– Sıkıcı ve Gergin hava söz konusudur .Genelde bu tarz insanlarda “ sosyal fobi “ rahatsızlığı vardır . 7– ÇalıĢma stresini atabileceği yapılması zor ol-

mayan hobiler edinmelidir insan. aksi takdirde sürekli depoladığı stres onun için tehlikeli boyutlara ulaĢabilir.


HOBĠ VE TUTKU . ? Hobi” deyip geçmeyiniz. Çoğu insanların ilgi çekici tutkuları, merakları karĢısında hayrete düĢmemek elde değil. En basit anlamından tutunuz da, çiçek yetiĢtirmekten, pul koleksiyonculuğuna kadar her Ģey bir hobi olarak karĢımıza çıkıyor. “ÇağdaĢ insan, hobileri olan insandır” sözünün boĢu boĢuna söylenmediğine inananlar çok. Bir bakıma hobi, geliĢmiĢ yüksek bir kültür olarak da kabul edilebilir. Çoğu vakit, ünlü politikacıların, sanatçıların, sporcuların, yazarların, gazetecilerin ve bilim adamlarının hobileri, her fırsatta açıklanır, adeta “lanse” edilir. Günlük tabii ihtiyaçları ve alıĢkanlıkları hobi ile karıĢtırmamak gerek. Sigara veya puro içmek gibi alıĢkanlıklar, hiçbir zaman “hobi” sayılmamalı. Yediden yetmiĢe kadar insanların hayatına “renk” veren, streslerini atan, vakitlerini değerlendiren hobi çeĢitlerinin gün geçtikçe zenginleĢtiği görülür. Pul, para, antika, tesbih, el yazması kitap, tablo gibi koleksiyonların yanı sıra yatçılık, arkeoloji, fotoğrafçılık, bahçe-çiçek ve sporun çeĢitli dalları hobiye örnek gösterilebilir. “


HOBĠLERĠMĠZ NELER OLABĠLĠR . ? – Resim 2– Seramik 3– Batik 4– Örgü 5– Takı 6– Müzik dinlemek 7– Kitap okumak 8– Gezmek 9– Yemek yapmak 10– ArkadaĢlarla vakit geçirmek 11- Sohbet etmek 12– Spor yapmak 13– AlıĢveriĢ yapmak 14– Fotoğraf çekmek 15– Yazı yazmak 16– Oyun oynamak 17– Ders çalıĢma VB . . 1


ĠÇĠMĠZDEKĠ GÜCÜ KEġFEDELĠM :) *

Hobiler, yoğun stresin yaĢandığı günümüzde huzur ve

mutluluğun kaynağı olarak gösteriliyor. Psikologlar, „„Herkesin içinde birtakım ruhsal güçler vardır. Bunlar geliĢtirilirse kiĢi, daha zengin, ilgi çekici ve mutlu bir hayata kavuĢabilir‟‟ diyorlar.

*

Ġçinizdeki ruhsal güçlere ulaĢarak daha zengin, ilgi çe-

kici, mutlu bir yaĢama kavuĢmak elinizde. Bunu sağlayacak Ģey ise, zekâ, yaratıcılık ve yeteneği de geliĢtiren hobiler...

*

Günümüzde biraz boĢ zamanı bulunanların büyük bölümü,

bu zamanlarını değerlendirmede zorluklar çeker. Sonuçta da bu değerli zamanlar ya kahve köĢelerinde, ya da televizyon karĢısında heba olup gider. Halbuki hem bu zamanları zekâ, yaratacılık ve yeteneği geliĢtirerek yararlı değerlendirmek, hem de daha zengin, ilgi çekici ve mutlu bir hayata kavuĢmak hiç de zor değil. Bunun için sayısız hobiden birini seçmek yeterli.


Neler öğretiliyor . ? Aplike (Bir eĢya üzerine kumaĢ ile desen yapma)

Altın varak (Tutkal ve folyo kullanılarak yapılan iĢleme tekniği)

Boyutlu boncuk (Özel bir kabartma boya ile desen yapma)

Doku çalıĢması (Herhangi bir yüzeye değiĢ doku kazandırma)

Transfer (Ġstenilen bir resmi, eĢya üzerine aktarma)

Stensil (ġablon yardımı ile yapılan desenleme çalıĢması)

Mozaik (ÇeĢitli boyalar ile mozaik deseni çıkartma)

Eskitme (DeğiĢik eĢyalara antika görüntüsü verilmesi)

Çatlatma (Seramik ve ahĢap üzerine çatlak görüntüsü verilmesi)


FOBĠ NEDĠR . ? Fobi, korkunun, kiĢinin günlük yaĢamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmıĢ halidir. Fobi kelimesinin, Yunanca Phobos kelimesinden geldiği düĢünülürse, fobinin anlamı daha bir netlik kazanır. Phobos Yunan mitolojisinde dehĢet tanrısıdır.

Fobi korkunun ;

kiĢinin günlük yaĢamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmıĢ halidir. Fobi kelimesinin, Yunanca Phobos kelimesinden geldiği düĢünülürse, fobinin anlamı daha bir netlik kazanır. Phobos, Yunan mitolojisinde dehĢet tanrısıdır.

Örneğin,

her insan Ģu ya da bu ölçüde köpekten korkar. Hafif ya da ağır, hatta ölüme neden olabilecek bir tehlike kaynağı olabilecek köpekten korkmak, olağandır ve gereklidir. Bir köpekten gelebilecek tehlike için gereken önlemleri alarak bu korkunun üstesinden gelebilmek, böylece bir köpekle fiziksel ya da duygusal temas kurabilmek düzeyinde tutulabilen köpek korkusu, hastalıklı bir durum olarak kabul edilemez.


FOBĠLERĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ . ? *

Fobi toplumda sık görülen bir anksiyete bozukluğudur.

*

Fobisi olan insanlar “fobik” diye adlandırılırlar.

*

Yapılan araĢtımalar toplumda %10 oranında fobi tespit etse de tahminen bu değer % 25 dolaylarındadır.

*

Fobiler halk arasında hastalıktan ziyade huy ya da kiĢilik özelliği olarak düĢünüldüğünden tedaviye baĢvuranların sayısı azdır.

*

AraĢtırmalarda fobi sıklığının beklenenden düĢük çıkmasının en önemli nedeni budur.

*

Kadınlarda erkeklere oranla iki buçuk kat daha fazla görüldüğü saptanmıĢtır.

*

Freud, fobiyi bilinçaltı çatıĢmaları olarak tanımlar. Watson'a göre ise fobi, Ģartlı reflekse dayanır.


Fobi belirtileri ? . Korku yaratan obje, durum ya da aktivite ile karĢılaĢıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Panik atakta görülen belirtilerin hemen hepsi fobik durumla karĢılaĢıldığında ortaya çıkabilir. Bu belirtilerden bazıları Ģunlardır: * Çarpıntı * Yüz kızarması * Titreme * Terleme * Bulanık görme * Nefes darlığı * Ağız kuruluğu * Yutkunma güçlüğü v.b.


ÖZGÜL FOBĠLER Belirli nesneler veya durumlardan anormal korkudur. Bunları agorafobi ve sosyal fobilerden ayırdettiren özellik korkunun özgül durumlar ve nesneler karĢısında belirmesidir. Bu özgül durumlar ve nesneler olmadığında hastada rahatsızlık belirtisi yoktur. Bunlardan uzak olduğu sürece hastanın yaĢamı etkilenmemektedir. Yalnız fobi nesnesi ya da durumuyla yüz yüze gelince panik derecesinde korku ortaya çıkmaktadır. Hasta bu nesne veya durumların nerede bulunabileceğini daha önceden inceler ve ona göre sakınarak sıkıntıdan kendini korumaya çalıĢır. Fakat çok sık karĢılaĢılan nesneler karĢı korku yaĢamı çok kısıtlayıcı olabilir.


FOBĠLERĠMĠZ NE OLABĠLĠR ? . *

Uçaktan korkmak

*

Karanlıktan korkmak

*

Köpekten korkmak

*

Yüksekten korkmak

*

Korku filimi izlemeden korkmak

*

Evde tek baĢına kalamamak


ÖĞRETĠCĠ METĠNLER :) Açlıktan ölmek üzere bulunan bir köpeği kurtarınız, sizi ısırmayacaktır. Ġnsan ile köpek arasındaki baĢlıca fark budur” Mark Twain Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. Mirabeau Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı ĢaĢırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. Brigitte

» Bilginin efendisi olmak için çalıĢmanın uĢağı olmak gerekir. Honore De Balzac » Bilginin olduğu yerde bilenler, aklın olduğu yerde düĢünenler vardır. Yusuf Has Hacip


BĠLĠYORMUYDUNUZ ? Dünyanın en hızlı bitkisi bambu, günde 90 cm uzuyor . Fareler kusamaz . Gözleri açık tutarak hapĢırmak imkansızdır . Filler zıplayamayan tek memelidir . Elektirikli sandalye bir diĢçi tarafından icat edilmiĢtir . Birinin yüzünü hatırlamak için beynin sağ tarafı kullanılır . Bir kromozom , içimizdeki genden daha büyüktür . Çocuklar baharlarda daha çabuk büyüyor . Bir kilo limonda , bir kilo çilekten daha fazla Ģeker vardır . Dünyada her dakikada iki tane düĢük Ģiddette deprem olmaktadır .


DEVAMINI BEKLEYĠN :)

SUZAN YILMAZ .

Hobiler ve Fobiler  

Hobiler ve fobiler hakkinda bilgi veriyorum.. sizin için eglenceli bir dergi olacagini düsünüyorum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you