Page 1

Nr 23

r

paZdziernik 2010

otnia da P fr

L"

1j

il,r,

s ;i lt 0 t.,1 rir, i- li i'i ii r:

l)..1i

tj

I

ii r i u

Rok szkolny 201012011 w polskiej szkole w Luxembu rgu rozpoczql siç osiemnastego wrzeénia 2010 roku. Nasza najwiçksza sala pçkata w szwach, mimo, i2 na uroczystym rozpoczeciu roku szkolnego zjawila siç tylko czçéé uczniéw, wtaz z rodzicami.

ciekawe, choô nie ma co ukrywaé standardowe.. Szkola Polska to bardzo dobry pomysl, bo dziçki takiej szkole, polskie dzieci mogq siç ze sob4 pobawié, ponozmawiaé, a co najwazniejsze uczyô siç historii polski, içzyka i gramatyki polskiej. Aleksandra Frania, kl. IV

Uroczysto5ô rozpoczql krôtkim przemÔwieniem dyrektor szkoly, Artur Borucki, gdzie przedstawil kilka najwazniejszych faktôw z2ycia naszej szkoly, planéw na najbli2szy rok, oraz naszych nauczycieli. Doszly dwie panie, ktére uczq jçzyka polskiego i geografii. Gtos zabrala rôwnieZ pani konsul Ewa Sufin, ktôra zapewnila dalsze wsparcie naszej szkoly przez Ambasadç RP. Wszyscy nauczyciele przedstawili siç i omôwili swoje plany, ktôre zarniezajq zrealizowaô z pomocq dzieci. Po krôtkiej uroczystoéci rozeszliémy siç do swoich klas, gdzie wrazz wychowawcami i rodzicami poznaliSrny nasz plan zajçé na najblizszy rok. Rozpoczçcie bylo

$kargi na uczniow Apel uczennicy Drodzy Uczniowie Na poczqtku pa2dziernika byly na nas skargi, 2e halasujemy, konkretnie chodzi o krzyki i tupanie. Jako rzetelna i profesjonalna dziennikarka postanowilarn cat4 sprawç zbadac. W tyrn celu poprosilam o rozmowQ z dyrektorem Szkoly Jgzykowej Berlitz, Arlurem Sosnq, ktôry wynajmuje nam piqte piçtro ijest za nie odpowiedzialny.

Frzede wszystkim chodzi o skargi lokatorôw, bo musimy pamiçtaô, ze to jest budynek mieszkalny i obok nas zyj4ludzie. Generalnie soboty p"zeznaczajq na wypoczynek. Wedtug nich przez nas nie mogE spaé, Utrzymujq,2e skaczemy i drzerny siç. Ja wiem, my anlolkami nie jesteÉmy, wiçc prosze, zebySmy pamiçtali o tych, ktÔrzy nie budz4 siç w sobotç i chcq smacznie pospaô. Uszanujmy tych ludzi. Przecie? niewiele trzeba; wystarczy spokoj nie wchodzié lub wychodziôze szkoly, nie biegaô po schodach jak szatany (to jest niebezpieczne). Po korytarzu moZna


Nr

23

r paZdziernik 2010

spacerowaé, nie biegaé. Z klas musimy wyjSc, bo trzeba je wywietrzyé. Druga bardzo wa2na rzecz, to inni uczniowie budynku - uczniowie szkoly Berlitz, ktézy maiA zajçcia na czwartym piçtrze. To sqdoroéli ludzie. Zycte od nich wyrnaga opanowania obcego jçzyka i na tym irn najbardziejw sobotç zaleày. Otô2 ci uczniowie zaczçli skarZyô siç na halasy, tak samo jak lokatorzy. Malo tego, zagrozili Arturowi Soénie, 2e zrezygnujq z nauki w jego szkole, bo w takich warunkach nie da siç pracowaé. Trzeba teZ dodaé, 2e owego feralnego dnia na naszym piçtrze w klasie odbyly siç pienivsze zajçcia z rytmiki. To tlumaczy hatas zwiqzany z tupaniem. Przezlo kierownik naszej szkoly, Artur Borucki musial odwolaé te lekcje i zastqpiô zajçciami artystycznymi. I wreszcie po trzecie. To jest szkota prywatna. Budynek te2 jest prywatny. Nie mo2na sobie biegaé po piçtrach. Dyrektor Sosna opowiedzia{ mi taki przypadek: grupa uczniôw, po prostu, wbiegta na pierwsze piçtro z halasern i gdy tylko zobaczyla sekretarkç uciekla w

poptochu. Wyszlo na to, Ze nie spodziewali siç, 2e ta kobieta zostafa dlu2ej w pracy. Zastanôwmy siç co w tej sytuacji rnogq o nas pomyÉleé? Tak nie moZe byô.

Trzeba szanowaô i pamiçtaé o innych. Taka skarga, to przeciez wstyd dla naszej Szkoty. Poza tym, cokolwiek by siq zepsulo na piçtrach szkoty Berlitz, to Berlitz ponosi za to odpowiedzialno$é. KoÉcz4c: - Drodzy Uczniowie, proszç o respektowanie tych paru, bardzo latwych zasad dotyczqcych szacunku i bezpieczeÉstwa, a wierzç, 2e nikt nie bçdzie musia{ siç na nas skar2yô.

Natalia Dembowska, kl. I gim.

Katalonia? Katalonia! Dla fan6w sportu Zapewne wiecie, 2e to wlaénie z Hiszpanii pochodzi jeden z najlepszych klubôw pilkarskichl FC BARCELONA. Polecam zobaczyê stadion Barcelony. Jest on naprawdç du2y. W bocznej czçéci stadionu znajduje sie klubowe muzeum, w ktôrym mo2na zobaczyc cal4 historiç klubu. Jest to dosyô ciekawe muzeum, poniewa2 mo2na nie tylko przeczytaê i obejrzeé

historie, zdjçcia wiadomoéci na temat pilkazy, ale takze posluchaé i pneczytaé hymn klubu, co jest mo2liwe w dowolnych i

jçzykach. Po Polsku te2.

Sama historia

calego ciekawa. odwiedzié to

klubu jest Polecam

miejsce.


Nr 23

t

pa2dziernik 2010

Dla wielbiqcych atrakcie Niedaleko Barcelony, jest rnde rniasteczko affane Salou. Najlepiej dojechaé tarn poclqgiem. Od r€rzu ptzy stacji znaiduj4 siç hotele. Jeden z nich nazyïva siç Port Aventura. Posiada on wspanlaly park rozqlr,uki, a w nim niesamowite atrakcje, takie jak dlugie, a lakie krétkie kolejki gôrskie o bardzo du2ej prçdkoÉci. Lecz s4 i wolniejeze takie jak pocielg, czy nawet ciuchcia. Dla lubi4cych wodne przygody, polecam zagzeêw gqb Polinezji, ( jednej z czçSci parkur), gdzie moZna znale2ê wodne atrakcje miçdzy innyrni kanoe zjezd2ajqce z lak zwanego "wulkanu" . MoZna siç przy tyrn naprawdç nieÉle zrnæ.zyé. W tym hotelu, jak i rôwnieÈ w pobliskich mo2na dostaé tak zwane PASSY", dziçki kt6ryrn nie tzeba staé w dosyé dfugich kolejkach. Nie wszçdzie, lecz "EXPRESS na wiçkszoéê atrakcji. A nie jest ich malo. Naprawdç warto zwiedzié ten park. Dla plaÉowicz6w Lubiqcy odpoczynek powinni wybraé siç na pla2e. Jest to pôlnocno wsclrodnle wybzeÈe Hiszpanii. Zrnykle jest tam du2o ludzi, ale zawsze moZna zr:.aletc miejsce. Vlfystarcey $lko dobrze poszukaé. Zawryczd1Éwieci sloÉce, ale czasern... popada. Wiadorno, jak w ka2dym kraju musiod czazu do czasu chlupnqé. W lecie ogôlnie pogoda jest ladna, choé czasami zdazaj4 sig niespodzianki. Woda w morzu jest doéé slona, a plaâa piaszczysta. Nie ma tam raczej pla2 kamienistych. Mo2na tam nazbieraé doéé trochç Hotele ré2ne hotele, oraz du2o rnuszelek. W

vyy2ei, nad pta24. Basenéw jest okolo sze5ciu. Na pla2ç mo2na dojechaé specjaln4ciuchci4

ktôra

ie2dzi co jakié czas, w okreélonych godzinach.

Dla zainteresowanych Znakiem rozpoznawczym jednego z hoteli jest stojqcy niebieski ptak z 26ttym dziobem. Dziçki niemu tatwiej go rozpoznaé, Mo2na wejéé pzez park, albo gléwnym wei5ciem. Fark mo2na rozpoznaë po duZej fontannie. Trudniej jest znaleÉc wejécie glôwne. Aby do niego dotrzeé, taeba wejÉé na sam4 gôrkç. Nie jest to lahrue. Dla mitoÉnikôw eztukl i architektury Mito5nicy sztuki I arclritektury powinni wybraé siç do Barcelony. Jest tam rnnÔstwo rzeczy do zwiedzania. Polecam zwiedzié Ko$ciét Swiçtej Rodziny budowany od ponad 130 lat. Jest to jedno z dziel stawnego architekta Antonio Gaudiego. Zaprojektowal on rôwnie2 tak zwany ,,Fark

3


I'lr

23

r

paZdziernik 2010

Gaudiego". Mozna w nim zobaczyc nawet dom Gaudiego, do ktôrego mo2na wejéé. To wlaÉnie w tym parku mo2na zobaczyê najdtu2sz4 lawkç Éwiata, liczEc4 ok. 150 metrôw. No, sami tylko

PomYÉlcie'

Aleksandra Frania

Stawiam na teatr!

Pienrszego dnia szkoty, nie liczç rozpoczçcia roku, czyli 25 wrzeÉnia, ju2 na drugiej godzinie mieliÉmy kolko dziennikarskie. Kazdy dostal swojtemat: mi trafily siç, bo chciatam, zajçcia dodatkowe. Postanowitam wiçc zostaé trochç pôÉniej i pojÉé na kôlko teatralne, by opisaé jak jest prowadzone i co tam wlaSciwie siç robi. Gdy weszlam do saliwszyscy zaczçli rozmawiaé i Émiaé siç zszeczy, ktérych nie rozumiatam. Agnieszka opowiadala o przedstawieniu z tamtego roku, ktére kôlko przygotowalo dla Szkoly Europejskiej "Pch{a Szachrajka". Zdziwilo mnie to ,2e na kôtku bylo czterech chtopcéw ijedna dziewczyna. Zawsze wydawato mi siç ,2e jest na odwrôt, to znaczy teatrem bardziej interesujq siç

4

dziewczyny. Gdy juz wszyscy pzyszli i porozstawiali stoly mogliÉmy zaczynaô. Powiedzialam na pocz4tku zajçô, Ée jestem tam tylko na potrzeby adykulu, ale zostalam (chyba) zignorowana ,bo ju2 przy pierwszym Éwiczeniu wszyscy zaczçli siç na mnie znaczqco patrzyé i szeptaé "Teïaz twoja kolej!". Pierwsze éwiczenie polegalo na graniu historii ,ktérE wymyÉla wybrana osobâ, narrator, Muszç

pzyznaô,2e naprawdç Swietnie siç

bawitam i patrzqc jak oni to robiq i sama to robi4c. Kolejne éwiczenie byto ju2 trudniejsze do wykonania. Trzeba byfo napisaé na kartce zdanie, krôtkie zdanie" Potem wszyscy musieli pzerwaé kartkç w polowie tego zdania. lÂA/mieszaliÉmy kartki i tu zaczynaiqsiç schody. Po wybraniu dowolnej kartki (byle nie napisanej pzez siebie samego) moZna by{o u2ywaé tylko tych slôw ,ktére siç na niej znajdowaly. Np., gdy wybralam kartkç, na ktôrejjest napisane: "Mam ciastko", to jakiekolwiek bylyby we mnie emocje: czy bym siç denerwowala, plakata czy nie wiem co robila w scence musialabym powtazaé w kôlko "Mam ciastko", To by{a Éwietna zabawa. Wszyscy byli dla mnie bardzo mili, a atmosfera za1çë, zabawna. Warto byto sprôbowaé. Natalia Denhowska

Sobotnia Prawda numer 23  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you