Page 1

LUX Dzień Dziecka 2014 numer specjalny

LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

1 M a ga z yn S z kol ny

OLSKA

2013/2014

SZKOŁA POLSKA

w skrócie

DZIEŃ DZIECKA

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu


2

LUX

LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

i

OLSKA

Dzień Dz i eck a 2 0 1 4

LUXPOLSKA Luxpolska to magazyn szkolny redagowany przez uczniów SPK w ramach zajęć z dziennikarstwa. Zespół redakcyjny: Julia Dziurdzia, Julia Zaglaniczny, Julien Riechert opiekun: Marta Bielińska •

Numery archiwalne: http://issuu.com/szkolapolska.lu •

Fotografie na okładce:

DZ EŃ DZIECKA ‘Piknik

z

okazji

Dnia

Dziecka’

Gabriela Kaziuk

organizowany jest w czerwcu i stał

się już corocznym spotkaniem całej

Fotografie w numerze:

Polonii luksemburskiej. Pomysłodawcą

Małgosia Skwara (str. 2-3)

pikniku

Gabriela Kaziuk (str. 4-7)

kierowniczka Szkoły Polskiej. Następnie

Agnieszka Haładyj (str. 4)

organizację

Agnieszka Kryza (str. 6, 8-9) •

Opracowanie graficzne: Marta Bielińska

jest

Danuta pikniku

Szuba, przejął

dawna Dariusz

Przybysławski, a obecnie zajmuje się tym

Michał

Zaglaniczny.

Dzięki

ks.

kanonikowi Henrykowi Kruszewskiemu (OMI), piknik odbywa się w Parku Sióstr Zgromadzenia Doktryny Chrześcijańskiej

w Heisdorf. Celem Pikniku jest integracja

Współpraca:

wspólnoty polskiej oraz zaakcentowanie

Dagmara Maziukiewicz

polskiej obecności w społeczeństwie

Tomasz Budek Michał Zaglaniczny •

Napisz do nas: kolkodziennikarskie@gmail.com

Luksemburga. Piknik jest adresowany do wszystkich rodzin z dziećmi, bez względu na narodowość i obywatelstwo. tekst i tłumaczenia: rodzice.lu

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu


LLUX UXPPOLSKA OLSKA -- NUMER NUMER SPECJALNY SPECJALNY

3

CHILDREN’S DAY

JOURNEE DE L’ENFANCE Ce pique-nique festif est organisé

The

chaque année en juin et est devenu

organized in June and it has become

progressivement

the annual meeting of the whole

un

rendez-

‘Children’s

Day

Picnic’

is

tous

Polish diaspora in Luxembourg. The

Luxembourg.

event was initiated by Danuta Szuba,

L’événement a été lancé par Danuta

former headmaster of Luxembourg’s

Szuba, ancienne directrice de l’école

Polish School. Over several years,

polonaise à Luxembourg. Au fil des

the ‘Children’s Day Picnic’ has been

années, la journée pique-nique pour

organized by Dariusz Przybysławski.

les enfants a été organisée par

Currently, the main coordinator is

Dariusz Przybysławski. Actuellement,

Michal Zaglaniczny. Thanks to Father

le coordinateur principal est Michal

Canon Henryk Kruszewski (OMI),

Zaglaniczny. Grace au Père Henryk

the picnic takes place in the park

Canon Kruszewski (OMI), le pique-

that belongs to the Congregation of

nique est organisé dans le parc qui

the Sisters of Christian Doctrine in

appartient à la Congrégation des Sœurs

Heisdorf.

vous les

incontournable Polonais

au

pour

de la Doctrine Chrétienne à Heisdorf.

Ce pique-nique accueille toutes les familles avec des enfants, quelle que soit leur nationalité et leur citoyenneté. This picnic welcomes all families with children, regardless of their nationality and citizenship.

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu


4

LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

KALENDARIUM

Styczeń 2014

Wrzesień 2013

Grudzień 2013

PASOWANIE NA UCZNIA

MIKOŁAJ W SPK

22 września w Szkole Polskiej po raz kolejny odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia.

Listopad 2013

WARSZTATY KOMIKSOWE Autorzy komiksu Marzi przyjechali do SPK 18 stycznia, żeby poprowadzić warsztaty.

7 grudnia gościliśmy w naszej szkole Świętego Mikołaja.

WYBORY DO SAMORZĄDU

Maj 2014

9 listopada odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego SPK.

Luty 2014

Marzec 2014

BAL KARNAWAŁOWY

WARSZTATY MŁODYCH WYNALAZCÓW

W lutym uczniowie bawili się wyśmienicie na balu przebierańców.

22 i 23 marca uczniowie poznali m.in. tajemnice drukarki 3D.

WARSZTATY TEATRALNE Prowadzone przez aktorów warsztaty odbyły się w dniach od 1 do 4 maja.

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu


LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

W

roku szkolnym

2013/2014 uczniowie

Szkoły Polskiej wzięli udział w ciekawych warsztatach

SZ OŁA POLSKA

komiksowych, teatralnych i w warsztatach młodych wynalazców.

S

zkolny

Punkt

realizuje

k

5

Konsultacyjny

uzupełniający

plan

nauczania.

Zajęcia Szkoły Polskiej odbywają się na 3 piętrze Lycée technique des Arts et Métiers w Luksemburgu.

Jest to placówka finansowana przez MEN, przeznaczona dla

Stowarzyszenie

Rodziców

Polskiej

wszystkich dzieci polskiego pochodzenia

Szkoły

(i obcego, jeśli są wolne miejsca), które

nauczycielami

uczęszczają do regularnych szkół w

finansuje warsztaty i zajęcia dodatkowe

Luksemburgu, a także w państwach

dla

graniczących.

historyczne i dziennikarskie).

Szkoła przeznaczona jest dla dzieci od

Prowadzone są również sobotnie kursy

pierwszej klasy szkoły podstawowej do

językowe dla dorosłych i młodzieży

liceum. W programie nauczania znajdują

zainteresowanej nauką języka polskiego

się język polski, wiedza o Polsce oraz

jako języka obcego lub drugiego.

uczniów

we

Uczniów

SPK

współpracy organizuje

(kółko

z

oraz

plastyczne,

wiedza o społeczeństwie. Na koniec roku uczniowie otrzymują polskie świadectwa, a po ukończeniu liceum mogą zdawać

Jadwiga Mikulić Kierownik SPK

polską maturę.

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu


6

LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

NA ZAJĘCIACH

KÓŁKO DZIENNIKARSKIE

KÓŁKO HISTORYCZNE

KÓŁKO PLASTYCZNE

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu


LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

j

7

ZA ĘCIA DODATKOWE

K

ółko

historyczne

w

Szkole

Polskiej to ciekawy pomysł na

zainteresowanie

węzełkowego pisząc za jego pomocą swoją datę urodzenia.

uczniów

historią.

Na

zajęciach

z

Opiekunką jest pani Magdalena Osiewała,

prowadzonych

która stara się aby każda lekcja nie tylko

uczniowie mają szansę wyrazić siebie

była zawsze o czymś innym ale też

poprzez różne formy literackie.

stanowiła ciekawą i inspirującą przygodę.

Zdobywają

Czwartoklasiści

sobą

planowanie,

polowanie na mamuta, wizytę u bogów

komunikacja

na Olimpie a nawet budowę rzymskiego

technologią informacyjną. Doskonałym

Koloseum – tyle, że z modeliny.

miejscem na publikację ich pierwszych

Uczniowie

prób literackich jest szkolny blog i

na

mają

już

zajęciach

za

próbowali

swych sił pisząc na papirusie pismem obrazkowym, oraz zgłębiali tajniki pisma

gazetka.

w

dziennikarstwa, Szkole

umiejętności

Polskiej

takie

organizacja i

posługiwanie

jak pracy, się

Tomasz Budek rodzice.lu

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu


8

LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

PRACE DZIECI

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu


LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

ł

KÓ KO PLASTYCZNE

N

a

zajęciach

staram

plastycznych

plastyczne do słownika małych artystów,

zaciekawić

którzy sami też chętnie dzielą się swoimi

się

uczniów

na

opiniami oraz wspomnieniami z muzeów

plastyczne,

i galerii sztuki. Często 45 minut to zbyt

począwszy od zagadnień malarskich,

mało czasu by omówić cały temat, dlatego

wyklejanki, trash-arty po małe formy

zachęcam dzieci by wspólnie z rodzicami

rzeźbiarskie.

w domu na nowo odkrywały omówione

Przekonuję dzieci, że sztuka nie kończy

zagadnienia, na podstawie przesłanych

się jedynie na pokazach muzealnych

przeze mnie materiałów dodatkowych.

czy wystawach w galeriach sztuki ale

Mam nadzieję, że jest to pretekst do

może powstawać również w domu,

dobrej zabawy w sztukę w domu i miłego

z

spędzania czasu w rodzinnym gronie.

różne

przedmiotów

pomysłami formy

nas

otaczających.

Oczywiście historia sztuki jest równie ważna. Poprzez slajdy i reprodukcje, które oglądamy i wspólnie analizujemy, wprowadzam

zagadnienia

i

Agnieszka Kryza nauczycielka plastyki w SPK

pojęcia

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu

9


10

LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

Language camps + soft-skiLLs camp 2014 Language: French, German and English age: 7-17 years old (13-19 years old for the Junior Media Camp) Period: Spring, Summer and Autumn 2014 Our language camps teach a language through communication, and various recreational, cultural, sporting and creative activities. It is not just fun and games: learning and practicing a foreign language is at the heart of all activities! We apply our motto „Learning by speaking“ at each moment. Soft-skills camp: as a global education company, Berlitz has applied all its expertise in adult and teen training to create a highly customized solution for the next generation: the Junior Media Camp. Fun and interesting, it will prepare teenagers for the future challenges linked to globalization.

dates: 06.04.14 – 12.04.14 German camp (Luxembourg City)

20.07.14 – 26.07.14 French camp (Lultzhausen)

10.08.14 – 16.08.14 French camp (Schengen)

13.04.14 – 19.04.14 French camp (Vianden)

27.07.14 – 02.08.14 French camp (Lultzhausen)

17.08.14 – 23.08.14 German camp (Schengen)

13.04.14 – 19.04.14 English camp (Luxembourg City)

03.08.14 – 09.08.14 French camp (Lultzhausen)

26.10.14 – 01.11.14 French camp (Echternach)

20.07.14 – 02.08.14 Junior Media Camp (soft-skills camp in English)

03.08.14 – 09.08.14 English camp (Echternach)

BerLitz LuxemBourg Tel. +352 26 38 32 48, 89–93, Grand-Rue, 1661 Luxembourg, kids@berlitz.lu, www.berlitz.lu

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu


LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

11

Decors & Partners est spécialisé en décoration

intérieure,

peinture

et

pose de revêtements de sols en milieu professionnel et pour particuliers.

Aménage et transforme vos espaces professionnels Tous les secteurs des activités professionnelles sont concernées par la qualité de vie au travail. Des intervenants spécifiques sur la luminosité, la confidentilité, la sécurité sont nécessaires pour améliorer les conditions de travail dans vos espaces. Compétents et formés, les hommes et les femmes de DECORS & PARTNERS sont à votre écoute pour répondre avec efficacité à toutes vos exigences.

Peinture, revêtement de sols et aménagement

Vos espaces de vie En collaboration avec plusieurs Architectes décorateurs, DECORS & PARTNERS améliore votre intérieur selon vos envies et tendances. Du simple rafraîchissement mural jusqu’à la réfection complète, nous vous présenterons des solutions appropriées. De l’entrée au salon, de la cuisine à la salle de bain, nos compétences seront à la hauteur de vos envies.

Nos experts en revêtements de sols et muraux réalisent vos travaux en toute confiance: • • • • •

Sols souples Sols coulés Sols durs Parquets Revêtements muraux

Embellit vos espaces de vie et de travail Adresse:

Radek Klokowski 10, rue des muguets L-8035 Strassen tél. 691 621 865 SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu


LUXPOLSKA - NUMER SPECJALNY

12

DISCOVER WELL-BEING THROUGH A HEALTHY LIFESTYLE... ...Healthy mind and body, home and family, relationships... ...Healthy nutrition and fitness, sports and motivation, work and personal satisfaction... ...Healthy to be happy!

Why not come and discover with us a Healthy Life? You can register for our scheduled classes and planned events and you can ask for specific personalised training, at your place, at your work or where you prefer in Luxembourg. We run various classes for pregnant women and mums with babies:

Ӭ Ӭ BEFORE DELIVERY: Workout during Pregnancy Ӭ Ӭ AFTER CHILDBIRTH: Workout with Baby Carrier Ӭ Ӭ AFTER CHILDBIRTH: Workout with Stroller

WE OFFER YOU A NICE WAY TO DISCOVER A HEALTHY LIFE www.healthylux.com • www.mammafit.lu

ORGANIZATORZY:

PATRONI:

PARTNERZY:

MECENASI:

FILANTROPI: LOCAL & EUROPEAN REMOVALS

SPK • 19, rue Guillaume Schneider • L-2522 Luxembourg • Tél.: 691 120 055 • www.szkolapolska.lu • www.rodzice.lu

LUXPOLSKA numer specjalny