Page 1


PROTECŢIA ŞI ÎMBOGĂŢIREA PATRIMONIULUI


Arhivele Radioului public, create şi tezaurizate pe parcursul a opt decenii de funcţionare, constituie un fond unic, a cărui imensă importanţă şi vulnerabilitate impun o atitudine profesională şi responsabilă, mai cu seamă în contextul perioadei actuale, când problematica patrimoniului a dobândit o maximă rezonanţă şi o mare încărcătură simbolică în conştiinţa publică.

În condiţiile actuale de depozitare şi prin mijloacele de care dispune pentru prevenirea şi limitarea procesului de degradare a materialelor arhivistice, pentru anul 2011, Serviciului Patrimoniu şi-a propus, ca primă etapă, constituirea unui Grup de monitorizare şi control a conservării documentelor, având ca atribuţii: stabilirea criteriilor de evaluare a spaţiilor şi a condiţiilor de depozitare a În anul 2011 a continuat procesul transformării fondurilor documentare şi a periodicităţii celei mai vechi şi mai însemnate arhive media controalelor; a ţării într-un patrimoniu viu, deschis unor identificarea şi analiza factorilor de categorii cât mai diverse de utilizatori. Punerea degradare, mecanismele şi efectele acestora, în circulaţie a acestor valori de inspiraţie în în vederea aplicării măsurilor de protecţie generarea de noi conţinuturi culturale, adecvate; porneşte de la asumarea unui obiectiv general: elaborarea Programului de Măsuri Preventive; asigurarea condiţiilor de conservare, redactarea rapoartelor constatatoare; valorificare şi îmbogăţire a patrimoniului de reevaluarea regulamentelor de creaţie radiofonică, conform prevederilor organizare şi funcţionare ale unităţilor legale, principiilor şi valorilor instituţiei. depozitare; pregătirea de personal calificat pentru restaurarea documentelor din Arhiva Scrisă şi 13.1. pentru asigurarea fluxului de digitizare a Stoparea degradării fizice a colecţiilor înregistrărilor sonore. de documente analogice, pe orice suport, prin conservarea lor în condiţii Din cauza creşterii continue a arhivelor, spaţiile adecvate; evaluarea periodică a de depozitare au devenit insuficiente şi nivelului de deteriorare şi identificarea improprii, având în vedere inclusiv soluţiilor specifice de recondiţionare degradarea fizică, în timp, atât a suporturilor, În anul 2011, eforturile instituţiei s-au cât şi a locaţiilor. concentrat pe identificarea alternativelor viabile pentru depozitarea conformă şi legală a Respectarea Normelor de Conservare patrimoniului documentar scris şi sonor, prin Internaţionale constituie o obligaţie pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi de creatorii şi deţinătorii de arhive, care înseamnă structură, privitoare la depozitul necesitatea depozitării documentelor în spaţii Popeşti-Leordeni (obiect al proiectului derulat caracterizate prin: salubritate, stabilitate sub coordonarea Departamentului Tehnic). microclimatică, instalaţii fiabile, rezistenţă structurală, absenţa poluării. A fost asigurată documentaţia specifică, necesară unei abordări avizate a soluţiilor de Programul de ocrotire a fondurilor arhivistice va conservare. Totodată, Societatea a iniţiat şi continua prin oganizarea depozitelor şi prin stabilit parteneriate de lucru cu Biblioteca folosirea raţională şi integrală a spaţiului de Naţională şi Arhivele Statului şi a solicitat depozitare, achiziţionarea modulilor de consultanţă de specialitate de la Arhivele depozitare din materiale compatibile, corelaţi Statului pe aspectele funcţionale şi legale cu dimensiunile bunurilor depozitate (dosare, privitoare la gestionarea arhivelor proprii, ca benzi, CD- uri etc.) şi instituirea sistemelor de parte a Fondului Naţional Arhivistic. evidenţă primară. 142 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual


13.2. Salvgardarea etapizată a arhivelor prin digitizare Obiectivul 2011 a vizat achiziţia echipamentelor, care să asigure accelerarea procesului de digitizare. În planul de achiziţii pentru anul 2012 au fost prevăzute achiziţii de echipamente, care să asigure creşterea ritmului de digitizare a înregistrărilor analogice, astfel că, prin retehnologizarea unei cabine de ingest (transformarea acesteia din cabină pentru procesare suport DAT în cabină pentru procesare suport benzi magnetice), să fie create condiţiile de digitizare. Se urmăreşte identificarea furnizorilor de echipamente de redare a discurilor pe suport ebonită (shellac), acestea nefiind prezente în ofertele curente de echipamente profil. 13.3. Urmărirea sistematică a procesului de digitizare sub raportul încadrării în termene şi în standarde tehnice şi de catalogare Sistemul de arhivare digitală a indicat ingestarea a peste 20.000 unităţi de benzi magnetice, 2800 de discuri vinil, 1150 de CD-uri, 700 de casete DAT, reuşindu-se creşterea de la 1500 la 2500 de unităţi/lună, conform ţintei propuse. Procesul de constituire a unei arhive digitale operative rămâne însă incomplet, câtă vreme fluxul tehnic de digitizare nu este întregit şi de componenta descrierii standardizate a documentelor ingestate, indispensabilă utilizatorului pentru regăsirea documentului dematerializat. Informatizarea arhivelor presupune şi informatizarea evidenţelor, care să permită identificarea înregistrării digitizate. În absenţa unui sistem de evidenţă, creşterea ritmului de ingest nu ne apropie de obiectivul propus. Pe parcursul anului 2011 au fost analizate soluţiile de selecţie a resurselor umane calificate pentru activitatea de documentare, urmând ca în anul

2012, Colectivul Documentare Patrimoniu să se completeze cu numărul de persoane adecvat. Colectivul Documentare a reuşit, în completarea atribuţiilor curente, să urmeze un program de colectare de date, în vederea organizării informaţiei de tip metadata, cuprinzând: teatru radiofonic (1951-1984): 460 piese; 6126 roluri; 1344 actori; 74 regizori; corelarea cotelor înregistrărilor de teatru radiofonic cu Arhiva Jilava (1960-1984): 1450 de titluri; emisiuni literare - nomenclatorul de emisiuni culturale (1951-1966): 750 de emisiuni; PROTECȚIA ȘI ÎMBOGĂȚIREA PATRIMONIULUI | 143


muzică populară: 968 de instrumentişti; 1379 de interpreţi vocali; 399 de dirijori; 209 de compozitori; 62 de textieri; 622 de orchestre şi grupuri; evidenţele din discoteca radio: 345 de instrumentişti; 608 de interpreţi vocali; 161 de dirijori; 95 de compozitori; 62 de textieri; 284 de orchestre şi grupuri. Colectivul a urmărit şi completarea datelor primare în sistemul MediArc, reuşind să finalizeze precatalogarea a 9000 de suporturi CD. 13.4. Creşterea posibilităţii de acces la arhivele Radioului a unor categorii cât mai diverse de beneficiari Accesul la arhivele analogice şi digitale ale Societăţii Române de Radiodifuziune se face printr-un sistem de evidenţe fiabil şi operativ, urmând ca restucturarea acestora să fie urmată de constituirea Catalogului digital al documentelor radiofonice, astfel încât informaţia solicitată să poată fi accesată în timp real şi la un nivel aprofundat. Actualele evidenţe ale arhivelor Societăţii sunt

144 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual

disponibile în format scriptic tradiţional în proporţie de peste 80%. Informaţiile privitoare la documentele sonore se păstrează pe registre de inventar (cel mai vechi datând de la începutul anilor 1950), ce cuprind datele primare de identificare a unei înregistrări audio, în baza cărora operatorii/documentariştii colectivului Arhiva sonoră identifică în depozite materialele fizice. Arhiva Scrisă, care conservă atât o foarte valoroasă arhivă istorică de producţie radiofonică, dar şi arhiva administrativă, se confruntă cu pericolul degradării fizice a documentelor şi cu dificultăţile de identificare ale acestora. Demararea procesului de scanare a documentelor pe suport scris, catalogate conform standardelor adoptate, reprezintă singura soluţie posibilă de rezolvare a actualelor disfuncţii. Dificultăţilor legate de accesul la arhivele istorice li se adaugă găsirea soluţiilor optime pentru arhivarea producţiei radiofonice curente, generatoare de noi documente sonore, a căror gestionare necesită adoptarea criteriilor de conservare, precum şi comunicarea către redacţii şi implementarea în SRR a unui format unitar de descriere.


Pentru formatul de catalogare, SRR a colaborat cu specialişti ai Bibliotecii Naţionale, care au instruit personalul colectivului Documentare Patrimoniu, în vederea descrierii standardizate a documentelor audio. A fost reevaluată fişa de descriere a înregistrărilor sonore şi s-au derulat consultări interdepartamentale în urma cărora a fost elaborată fişa electronică de descriere standardizată, astfel încât să se realizeze descrierea unitară a conţinutului la nivelul instituţiei. Fişa electronică de descriere standardizată a documentului sonor va fi implementată în prima parte a anului 2012.

13.6. Elaborarea unei strategii de exploatare on-line Prospectarea sistematică a domeniului de valorificare on-line a conţinutului sonor, documentarea informaţiilor privind experienţa şi procedurile practicate de actori similari din peisajul audiovizual internaţional a creat premisele constituirii unui proiect de exploatare on demand, pentru un tronson pilot, funcţional din anul 2012.

13.5. Lărgirea cadrului juridic referitor la patrimoniul audiovizual şi armonizarea cu legislaţia UE, recomandările EBU/UER Un interes prioritar îl reprezintă crearea unei oportunităţi de lărgire a cadrului legislativ actual, descris de Legea Depozitului Legal 111/1995, în vederea acordării Societăţii Române de Radiodifuziune a statutului de depozitar legal al fondurilor de arhivă sonoră create pe teritoriul României. Pentru acest deziderat este necesară colaborarea cu Biblioteca Naţională şi cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în vederea declanşării unei iniţiative legislative.

Prezenţa serviciului public în domeniul new media implică probleme de natura etică şi juridică, ce trebuie abordate printr-o strategie de exploatarea on-line a patrimoniului propriu. 13.7. Adoptarea unei politici de exploatare a arhivelor în raporturile cu terţi în strictă conformitate cu valorile şi principiile instituţiei Prin „Oficiul de licenţieri” (funcţie a colectivului Valorificarea Patrimoniului), au fost expertizate solicitări în vederea acordării „Vizei de Patrimoniu“, încheiate contracte de licenţieri, cesiuni şi documentări/copieri. Contractele de cesiune a dreptului de producător al înregistrărilor, încheiate în 2011, privesc, cu precădere, speţe non-profit, PROTECȚIA ȘI ÎMBOGĂȚIREA PATRIMONIULUI | 145


avizarea lor echivalând cu sprijinirea unor iniţiative culturale şi activează imaginea de promotor cultural al instituţiei. În conformitate cu Legea Arhivelor nr.16/1996 şi cu Regulamentele interne, au fost oferite materiale documentare privitoare la patrimoniul scris şi sonor al Societăţii, unui număr de 45 de solicitanţi externi (cercetători, instituţii culturale şi academice etc.) elaborate de colectivele Arhivă Scrisă şi Documentare. Colectivul Arhivă Scrisă a elaborat 15 documentaţii complexe referitoare la fondurile istorice, pe teme de o mare diversitate, pentru solicitanţi externi, 12 documentări interne pe teme de istorie a instituţiei, şi a rezolvat un număr, de asemenea în continuă creştere de la an la an, de solicitări de informaţii administrative privind salariaţi/colaboratori ai Societăţii, fiecare asemenea speţă însemnând prospectarea a aproximativ a 20 de ani de consemnări arhivistice. A fost demarat un proiect de revizuire a tarifelor de prestări de servicii pentru solicitanţii externi, prin alinierea la nivelul practicat de operatori similari, coroborate cu introducerea unui „indice de conservare”. Cele 19 contracte încheiate în 2011 cu terţi privind diverse speţe referitoare la patrimoniul arhivistic au adus încasări de 18391 lei. În semestrul II al anului 2011, a fost constituit fondul istoric al arhivei Radio Chişinău, prin copierea a 33 înregistrări din patrimoniul Radio România, ce redau marile voci ale culturii române. 13.8. Stimularea exploatării licite a arhivelor Societăţii Române de Radiodifuziune Serviciul public de radio are obligaţia impunerii unui model de consum legal a unui bun cultural, creat în spaţiu public şi prin finanţare publică: producţia radiofonică marca Radio România. Zestrea culturală de creaţie radiofonică este ameninţată nu numai de 146 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual

pericolul degradării fizice a suporturilor, dar şi de piraterie şi de alte tipuri de folosire neautorizată, ceea ce implică lipsa compensaţiei dreptului de producător şi privarea de capitalul moral şi de prestigiu.

Educarea şi informarea utilizatorilor constituie punctele de pornire în direcţia dezvoltării atitudinii corecte şi responsabile faţă de patrimoniul cultural. O primă măsură, în acest sens, va fi postarea pe site-ul Radio România a Regulamentelor de acces la fondurile arhivistice ale instituţiei, începând din anul 2012. Catalogul informatizat al înregistrărilor va reprezenta un important instrument de acces legal la colecţiile instituţiei, prin comunicarea publică a evidenţelor şi, implicit, declinarea deţinătorului legal al dreptului de producător, precum şi al celorlalte drepturi de autor şi conexe, înglobate într-o producţie audio. 13.9. Susţinerea unor programe de valorificare exemplară a patrimoniului, sub brandul propriu, prin repunerea în circulaţie a creaţiilor radiofonice emblematice, pe noi suporturi Memoria Radioului public, un fond arhivistic unic, face obiectul unei valorificări sistematice, prin producţia de noi bunuri culturale, obţinute prin editorializare şi publicarea colecţiilor de


cărţi, CD-uri, audiobook-uri, de către Editura „Casa Radio”.

„Maestro”, „Profil interpretativ”, „Fonoteca de Aur”, „Vocile memoriei” etc. Acestea însumează un număr de 1510 minute de înregistrări istorice recondiţionate şi recontextualizate. Asigurarea continuităţii programelor de valorificare a patrimoniului – o cale de acces alternativă a publicului la arhivele Radioului – contribuie la fidelizarea unor categorii tot mai diverse de public şi pentru menţinerea poziţiei câştigate în peisajul editorial actual.

Programul editărilor susţinute de Societatea Română de Radiodifuziune sub brandul Editura „Casa Radio“ se constituie în baza Principiilor de valorificare a patrimoniului arhivistic, plan strategic al Serviciului Patrimoniu, derivat al documentului „Misiune, Viziune, Valori şi Principii“.

Direcţiile strategice de acţiune pentru protecţia şi îmbogăţirea celei mai vechi şi mai importante arhive media a ţării urmăresc crearea şi perpetuarea valorilor generate de patrimoniu, regăsite în domeniul cultural, social şi comercial.

Planul editorial 2011, prin publicarea a 30 titluri (10 carte+CD; 20 CD), a valorificat 25 de emisiuni de arhivă, dintre care 10 constituie nume de colecţii, readuse în interesul publicului prin noile produse: „Biblioteca de poezie românească”, „Radio-Prichindel”, „Lada de zestre”, „Ora veselă”, „Noapte bună, copii”, PROTECȚIA ȘI ÎMBOGĂȚIREA PATRIMONIULUI | 147

13. PROTECȚIA ȘI ÎMBOGĂȚIREA PATRIMONIULUI  

PROTECŢIA ŞI ÎMBOGĂŢIREA PATRIMONIULUI În anul 2011, eforturile instituţiei s-au concentrat pe identificarea alternativelor viabile pentru de...

13. PROTECȚIA ȘI ÎMBOGĂȚIREA PATRIMONIULUI  

PROTECŢIA ŞI ÎMBOGĂŢIREA PATRIMONIULUI În anul 2011, eforturile instituţiei s-au concentrat pe identificarea alternativelor viabile pentru de...

Advertisement