Page 1


DOMENIUL ORGANIZAŢIONAL „


Asigurarea instrumentelor necesare bunei funcţionări a serviciului public, în condiţiile permanenţei specifice şi dezvoltarea culturii organizaţionale. A continuat procesul de actualizare a cadrului normativ intern, menit să întărească trecerea de la o abordare cutumiară la una bazată pe proceduri în toate sectoarele de activitate, în scopul eficientizării utilizării resurselor umane şi materiale ale instituţiei.

a Metodologiei de întocmire a playlisturilor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale şi scrise, a fonogramelor şi/sau a prestaţiilor artiştilor interpreţi sau executanţi (detalii la Capitolul 2, Activitatea organismelor de conducere): aprobarea Regulamentului privind programarea şi efectuarea concediului de odihnă în Societate; constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Societăţii. 10.2. Analiza instrumentelor existente, elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al societăţii, a normelor şi procedurilor subsecvente Nevoia unui Regulament de Organizare şi Funcţionare a Societăţii a fost conştientizată tot mai puternic în ultimii ani, iar etapele concrete de elaborare ale acestuia au fost demarate încă de la începutul mandatului.

Curs de implementare a Sistemului de Management al Calității

10.1. Organizarea activităţii tuturor salariaţilor societăţii, astfel încât prestarea muncii să se realizeze în condiţiile remunerării decente şi fără a se aduce atingere drepturilor şi libertăţilor stabilite prin lege, 365 de zile pe an, 7 zile pe săptămână, 24 de ore din zi În anul 2011, această direcţie de acţiune a fost pusă în aplicare prin: organizarea alegerilor pentru desemnarea noilor reprezentanţi ai realizatorilor de emisiuni radio în Comisia paritară specială pentru elaborarea Statutului Jurnalistului de Radiodifuziune; elaborarea şi aprobarea: Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune, a Manualului de politici contabile şi circuitul documentelor financiar-contabile utilizate în Societatea Română de Radiodifuziune; a Regulamentului privind utilizarea identităţii vizuale a Societăţii; 116 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual

În anul 2011 a fost continuat acest proces, prin: acţiunea de consultare a întregului management executiv, prin intermediul unui chestionar managerial, în vederea radiografierii situaţiei organizaţionale existente şi a modului în care reglementările interne răspund actualului stadiu de dezvoltare a instituţiei; analiza datelor rezultate din chestionare, efectuată de o comisie extinsă, concretizată într-un raport, care a creat premisele necesare în vederea elaborării celui mai important şi complex document de reglementare internă, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Constituirea, prin ordinul preşedintelui director general, a unei comisii, care, cu sprijinul unor consultanţi externi, a început procesul de elaborare a ROF şi a noii organigrame. Astfel, s-au conturat mai multe versiuni de lucru, din care cea mai recentă a fost supusă atenţiei tuturor angajaţilor, prin postarea pe forumul


intern a unui topic dedicat. Opiniile receptate cu această ocazie au fost utilizate la elaborarea unei structuri organizaţionale, care să corespundă atât nevoilor societăţii, cât şi rigorilor legislaţiei. 10.3. Implementarea procedurilor, auditul şi certificarea SRR, conform standardelor de management al calităţii, mediului, securităţii în muncă etc. Pe parcursul anului 2011, Societatea Română de Radiodifuziune şi-a intensificat eforturile în vederea creşterii gradului de conformitate a sistemului său de control intern/managerial cu prevederile OMFP 946/2005, republicat. În acest sens, a fost constituită o nouă Comisie de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR. Comisia a derulat (pe baza unei noi proceduri) operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial a Societăţii, şi a constatat că gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial este parţial conform cu standardele aprobate în Codul controlului intern/managerial. În cadrul procesului de autoevaluare au avut loc 34 de ateliere de lucru, la care au participat peste 260 de angajaţi ai SRR, proceduri care au avut ca rezultat elaborarea a peste 70 de proceduri, dintre care 42 sunt finalizate, iar restul sunt în diverse stadii de finalizare. În cadrul etapei de implementare a mecanismelor şi uneltelor de monitorizare, a fost lansat, în stadiul de pilot, sistemul de management al calităţii al Societăţii. În aceeaşi etapă au avut loc două sesiuni de pregătire a viitorilor auditori interni de calitate (cu 48 de participanţi), în cadrul cărora s-au realizat şi primele rapoarte de audit intern de calitate şi a fost elaborat Manualul auditorului intern de calitate din SRR. Ca urmare a acestor etape, a fost înfiinţat Serviciul Managementul Calităţii, a fost adoptat Manualul de calitate al SRR şi a

10.4. Analiza şi reconsiderarea delegării de competenţe şi responsabilităţi şi a coordonării pe orizontală, în vederea unei mai bune aplicări a principiilor descentralizării decizionale şi/sau ale simplificării administrative fost constituit Comitetul de Calitate al Societăţii. A continuat analiza actualei metodologii de delegare de competenţe, în vederea identificării deficienţelor actuale ale procesului decizional. Ca un prim pas, a fost elaborat şi înaintat Comitetului Director al SRR un proiect de modificare a procedurilor de resurse umane, în sensul renunţării la actele administrative care dublează actele consensuale (ordine/decizii de numire, angajare, promovare, transfer etc). 10.5. Elaborarea de proceduri controlabile şi stimularea contribuţiei creative a factorilor de decizie, asumarea răspunderii individuale în vederea orientării către rezultat, mobilitate organizaţională A fost modificat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Director al SRR şi a Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6/2011 (detalii la capitolul 2, Activitatea organismelor de conducere) Au fost elaborate, şi aprobate regulamentele privind selecţia membrilor Comitetelor DOMENIUL ORGANIZAȚIONAL | 117


pe minutul de muzică; îmbunătăţirea interfeţei de privind indicatorii de cost ai SRR.

rapoarte

În acelaşi timp, a fost elaborat un set de proceduri pentru utilizarea în interiorul şi exteriorul organizaţiei a rapoartelor privind indicatorii de cost, urmând ca implementarea acestora să constituie o prioritate în perioada următoare.

Curs de implementare al Sistemului de Management al Calității

directoare ale Societăţii şi ale unităţilor teritoriale autonome (Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17/2011), respectiv a managementului executiv (Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 24/2011). Pentru procesul de selecţie au fost elaborate caietele de sarcini individualizate pe domenii de activitate, ale căror criterii de selecţie urmăresc inclusiv stimularea contribuţiei creative a celor ce participă la concursuri. Aplicarea acestor regulamente a început deja prin prima etapă a concursului de selecţie a membrilor comitetelor directoare şi va continua în anul 2012. Au fost elaborate şi aprobate Principiile şi etapele pentru elaborarea grilelor de programe ale posturilor Radio România (Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.40/2011). Prin această procedură se urmăreşte creşterea răspunderii individuale a factorilor de decizie din domeniul editorial.

10.6. Reconsiderarea organizării şi funcţionării sistemului posturilor naţionale, regionale şi locale, redimensionarea acestuia Studiul efectuat în anul 2011, care va sta la baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a SRR şi a noii organigrame, a relevat necesitatea clarificării şi reconsiderării raporturilor între posturile Radio România (naţionale, tematice, regionale etc.). Din această perspectivă, au fost adoptate o serie de acte normative care constituie tot atâţia paşi pe calea reorganizării sistemului de funcţionare a studiourilor teritoriale, în sensul unificării şi simplificării normelor interne, care devin aplicabile pentru toate structurile din componenţa Societăţii.

A continuat proiectul Împreună pentru Radio România, prin organizarea de şedinţe extraordinare ale Consiliului de Administraţie la posturile regionale, în vederea cunoaşterii particularităţilor de organizare şi funcţionare a posturilor regionale (detalii la Capitolul 2. Activitatea organismelor de conducere), proces S-a derulat un proces de calibrare a care va continua şi în viitor. procedurilor metodologice de calcul al indicatorilor de cost pentru produsele şi serviciile SRR, prin: dezvoltarea unei aplicaţii pentru 10.7. preluarea automată a unor date preliminare Diagnoza organizaţională pentru stabilirea tipului de cultură pentru calculul indicatorului de cost pe organizaţională, care să permită emisiune; diseminarea, înţelegerea, acceptarea crearea facilităţilor informatice de şi implementarea planurilor de verificare complexă, încrucişată, a rezultatelor măsuri obţinute pentru indicatorii cost pe minut şi cost Un prim pas a fost făcut prin abordarea pe emisiune; consultativă, care presupune informarea calculul şi urmărirea indicatorului de cost 118 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual


salariaţilor asupra principalelor reglementări propuse, respectiv solicitarea şi colectarea punctelor de vedere referitoare la acestea. Rezultatele acestei abordări au demonstrat că există un interes al salariaţilor pentru implicarea în procesul de formalizare a activităţilor din cadrul Societăţii (detalii la capitolul 2. Activitatea organismelor de conducere).

10.9. Crearea instituţiei dialogului social

Pe fondul modificărilor apărute în anul 2011 în legislaţia muncii şi cea a dialogului social, acest obiectiv va fi reluat într-un cadrul lărgit şi cu mijloace noi, depăşind consultările la nivelul comisiei paritare, pentru a cuprinde şi alte forme de reprezentare a salariaţilor în dialogul A fost înaintat către Comitetul Director un social. proiect de efectuare a unui studiu privind cultura organizaţională în Radio România. În acest scop, a fost extins nivelul de Punerea în aplicare a acestui proiect va permite reprezentare a observatorilor din partea analiza efectelor pe care normele interne sindicatelor în şedinţele Consiliului de adoptate le pot avea asupra culturii Administraţie, astfel încât şi alţi reprezentanţi ai salariaţilor să îşi poată prezenta punctele de organizaţionale. De asemenea, proiectul va vedere şi să asiste la procesul decizional. identifica măsurile ce trebuie luate pentru înţelegerea corectă şi asumarea acestora la De asemenea, a fost creată, pe portalul Radio nivelul întregii organizaţii. România, o secţiune de forum, unde se postează probleme care au la bază elemente esenţiale în procesul de funcţionare a instituţiei, 10.8. şi le oferă salariaților posibilitatea de a-şi Îmbunătăţirea cadrului legal care exprima opiniile și sugestiile, precum şi de a asigură organizarea şi funcţionarea lansa noi subiecte de discuţie. Aici s-au Societăţii dezbătut teme cum ar fi: analiza structurii organizationale a Societăţii, Statutul În cadrul strategiei de extindere a programelor Jurnalistului de Radio, Propuneri de optimizare Radio România în Republica Moldova, privind organigrama etc. conducerea Societăţii a întreprins demersuri la Guvernul României, în vederea suplimentării Pentru buna funcţionare a serviciului public de bugetului instituţiei pe anul 2011, pentru radio, în acest an a continuat procesul de înfiinţarea şi funcţionarea postului Radio actualizare a cadrului normativ intern, menit să Chişinău. Prin Hotărârea de Guvern nr. întărească trecerea de la o abordare cutumiară 961/2011, a fost aprobată suplimentarea, din la una bazată pe proceduri în toate sectoarele de activitate, în scopul eficientizării utilizării fondul de rezervă bugetară la dispoziţia resurselor umane şi materiale ale instituţiei. Au Guvernului, ceea ce, coroborat cu eforturile fost adoptate sau revizuite o serie de proceduri financiare proprii, a permis preluarea postului şi regulamente strict necesare în acest proces de radio Arena FM, pe structura căruia a fost de reorganizare. construit postul Radio Chişinău. Totodată, s-a acţionat în direcţia unificării şi De asemenea, au fost monitorizate  activitatea simplificării reglementărilor, care devin astfel celor două Camere ale Parlamentului României aplicabile pentru toate structurile SRR. A şi  iniţiativele  legislative  cu potenţial impact început procesul de elaborare a două asupra activităţii Societăţii. Specialiştii instrumente de importanţă vitală pentru Societăţii au prezentat puncte de vedere organizaţie: Regulamentul de Organizare şi referitoare la un număr total de 12 proiecte Funcţionare şi noua organigramă a SRR, pe legislative, care vizau: modificarea Legii nr. fondul creşterii transparenţei şi a implicării 41/1994, a Legii nr. 504/2002 (Legea salariaţilor în  identificarea celor mai bune căi şi audiovizualului), precum şi alte iniţiative metode pentru realizarea obiectivelor Societăţii. legislative. DOMENIUL ORGANIZAȚIONAL | 119

10. DOMENIUL ORGANIZAȚIONAL  
10. DOMENIUL ORGANIZAȚIONAL  

DOMENIUL ORGANIZAŢIONAL „„ 10.2. Analiza instrumentelor existente, elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al societăţii, a n...

Advertisement