Page 1


DOMENIUL MONITORIZARE-CONTROL


Asigurarea informării, în termen, cu privire la funcţionarea organizaţiei şi identificarea măsurilor necesare în vederea eliminării disfuncţiilor Pe parcursul anului 2011, managementul superior al Societăţii Române de Radiodifuziune a urmărit dezvoltarea şi consolidarea ansamblului de acţiuni şi instrumente de lucru din domeniul monitorizării şi controlului. Un prim pas în acest sens a fost intrarea în funcţiune a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Director al SRR, precum şi a Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale, care accentuează funcţia acestora de instanţe cu atribuţii specifice de control şi monitorizare în organizaţie (detalii la Capitolul 2. Activitatea organismelor de conducere).

informaţii, date şi/sau documente aparţinând Societăţii Române de Radiodifuziune. Având ca important obiectiv certificarea conform standardului de calitate din industria media ISAS BCP 9001:2010, Societatea Română de Radiodifuziune a continuat, în anul 2011, acţiunile întreprinse anterior în vederea îndeplinirii cerinţelor standardului. Astfel, a fost lansat, în stadiul de pilot, sistemul de management al calităţii al Societăţii şi au fost realizate primele rapoarte de audit intern de calitate. Totodată, a fost constituit Comitetul de Calitate al SRR şi a fost adoptat documentul Manualul de calitate al SRR. În plus, pentru implementarea sistemului de management al calităţii, care, prin corecţiile şi acţiunile corective pe care le presupune, reprezintă conceptul de monitorizare şi control în sine, în a doua jumătate a anului, a fost înfiinţat Serviciul Managementul Calităţii. În ceea ce priveşte controlul managerial intern, pe parcursul anului 2011, Societatea Română de Radiodifuziune şi-a intensificat eforturile în vederea creşterii gradului de conformitate a sistemului său de control intern/managerial cu prevederile OMFP 946/2005, republicat.

Comitetului Director îi este, astfel, atribuit rolul de a asigura controlul procedural şi de fond al iniţiativelor conducătorilor de compartimente din Societatea Română de Radiodifuziune şi al modului de aplicare de către aceştia a hotărârilor şi deciziilor Consiliului de Administraţie. În completarea cadrului procedural intern privind exercitarea atribuţiilor şi îndeplinirea mandatului Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, în anul 2011 s-a aprobat Procedura privind accesul membrilor Consiliului de Administraţie la 122 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual

Ca urmare a activităţii Grupului de lucru privind actualizarea modului de aplicare a OMFP 946/2005 în SRR, în 2011 a fost constituită o nouă Comisie de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Societăţii. Comisia a derulat operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al SRR, potrivit prevederilor legale. De asemenea, a fost analizat planul de acţiune pentru creşterea gradului de conformitate a sistemului de control intern/managerial al SRR cu standardele aprobate prin OMFP 946/2005, republicat, în vederea actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al SRR. În considerarea dezvoltării instrumentelor interne de monitorizare şi control, din luna ianuarie, a început aplicarea Procedurilor metodologice privind Reglementarea


costurilor, în primul semestru ca perioadă-pilot, apoi ca activitate curentă, care asigură managementului strategic şi executiv din Societatea Română de Radiodifuziune, calculul şi analiza indicatorilor de cost. În luna mai, Consiliul de Administraţie a decis examinarea schemei organizaţionale existente şi efectuarea analizei necesare reactualizării şi optimizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a SRR. Principalele obiective urmărite au fost stabilirea unui set concis şi coerent de criterii, în vederea optimizării schemei organizaţionale actuale şi elaborarea propunerilor în acest sens. Acest demers a stat la baza constituirii Comisiei pentru elaborarea proiectului de Regulament de organizare şi funcţionare şi a organigramei SRR. A fost elaborat şi aprobat Regulamentul de utilizare a identităţii vizuale a SRR, document care stabileşte regulile de utilizare a elementelor de identitate vizuală, responsabilităţile şi răspunderea administrativă, materială şi/sau civilă, după caz. Regulile şi limitările de utilizare impuse au devenit obligatorii atât pentru personalul Societăţii Române de Radiodifuziune, cât şi pentru partenerii acesteia, ele aplicându-se tuturor materialelor şi produselor societăţii, inclusiv în mediul virtual sau în utilizarea animată. Începând din anul 2011, s-a îmbunătăţit modul în care se derulează gestionarea personalului societăţii aflat în concediu. Ca element de noutate, menţionăm instalarea şi la Studiourile Regionale ale SRR (excepţie Radio România Iaşi), a aplicaţiei informatice destinate programării şi monitorizării în timp real a concediilor. În cursul acestui an, au fost actualizate reglementările privind accesul publicului la toate evenimentele muzicale şi cultural-artistice, organizate direct sau în co-producţie de Societatea Română de Radiodifuziune, realizându-se şi o modernizare

şi o eficientizare a sistemului de acces al publicului, prin introducerea ticketing-ului on-line. Noile reglementări au devenit operaţionale, conducând la îmbunătăţirea şi creşterea calităţii desfăşurării activităţii de organizare a unor concerte, festivaluri şi spectacole cu public, realizării de programe diverse de cultură şi vitalizării patrimoniului cultural naţional şi european, precum şi accesul cetăţenilor la cultură, într-o manieră civilizată şi facilă pentru fiecare categorie de public. Pornind de la starea de fapt, analiza activităţii de monitorizare şi control, din perspectiva priorităţilor şi obiectivelor strategice ale Societăţii Române de Radiodifuziune, se arată astfel: 11.1. Instituirea unui sistem de raportare periodică Abordarea sistemică, unitară, a domeniilor de raportare din SRR a avut ca reper documentul Priorităţile şi obiectivele strategice de dezvoltare ale Consiliului de Administraţie al SRR pentru perioada 2010-2014. Pe baza acestuia a continuat integrarea mecanismelor de raportare deja existente cu elemente precum: priorităţi, obiective, proceduri şi instrumente de raportare. Urmărind structura unitară instituită prin documentul menţionat, în anul 2011, au fost stabilite la nivelul fiecărui departament, atât obiectivele specifice cât şi DOMENIUL MONITORIZARE-CONTROL | 123


regulile de raportare periodică a îndeplinirii acestora. Sistemul de raportare periodică din SRR s-a manifestat în primul rând în domeniile de mare importanţă pentru activitatea organizaţiei: analiza datelor de audienţă şi raportarea acestora către Comitetul Director şi Consiliul de Administraţie; analiza trimestrială şi raportarea situaţiei economico-financiare a SRR către Comitetul Director şi Consiliul de Administraţie; analiza şi raportarea către Consiliul de Administraţie a indicatorilor de cost; în domeniul marketing a fost monitorizată şi raportată lunar difuzarea minutelor de publicitate, promovare şi autopromovare; monitorizarea şi raportarea periodică către Comitetul Director a stadiului de derulare a proiectelor Radio România (editoriale, interdepartamentale şi speciale); raportarea anuală a datelor statistice către UER (Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune); raportarea periodică către Institutul Naţional de Statistică a dărilor de seamă statistice pe anumite domenii de activitate. Pe lângă acestea, există şi raportări punctuale specifice, ca de exemplu monitorizarea utilizării corecte a limbii române on air şi on-line. Rapoartele elaborate de către monitorul fiecărui post sunt discutate cu realizatorii programelor în vederea corectării greşelilor. La Redacţia Minorităţi, în anul 2011, s-au îmbunătăţit condiţiile de monitorizare a calităţii limbii utilizate pe post, prin încheierea unor acorduri cu catedra de hungarologie şi germanistică a Facultăţii de Limbi Străine. Tot în contextul instituirii unui sistem de raportare periodică, în anul 2011, au fost aprobate Manualul de politici contabile ale SRR şi Procedurile privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 124 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual

11.2. Realizarea de sondaje la toate nivelurile manageriale şi de execuţie din organizaţie activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Astfel, în vederea elaborării rapoartelor şi situaţiilor financiar-contabile semestriale și anuale, şi pentru prezentarea fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei activităţii societăţii s-a urmărit: elaborarea unui set de rapoarte detaliate atât la nivel central cât şi la nivelul fiecărui studiou regional; stabilirea de termene pentru titularii de bugete în vederea raportării datelor bugetare la timp; elaborarea modelului de raportare periodică a situaţiilor privind derularea procedurilor de achiziţii publice din alocaţie bugetară şi surse proprii. Pe parcursul anului 2011, s-a continuat utilizarea verificărilor prin sondare pentru activităţile de maximă importanţă din organizaţie. În domeniul editorial, s-a urmărit îmbunătăţirea sistemului de control al calităţii programelor (air check), din perspectiva utilizării acestuia ca instrument managerial de analiză a emisiunilor şi ajustare a grilelor de programe. Această perspectivă a fost avută în vedere atât la nivelul posturilor naţionale, cât şi al celor regionale şi internaţionale, prin: sistematizarea şi dezvoltarea feedback-ului intern, analiza emisiunilor în cadrul redacţiilor, monitorizarea internă, constituirea de grupuri de lucru la fiecare post de radio - specializate pe monitorizarea şi analiza emisiunilor şi aplicarea unor calendare de activităţi. În plus, la Radio România Târgu-Mureş, s-a lansat un chestionar intern, prin care să se identifice problemele din grila existentă în limba română şi în limbile minorităţilor, coroborate cu obiceiurile publicului-ţintă.


11.3. Instituirea unui sistem de urmărire şi evaluare a atingerii obiectivelor şi a îndeplinirii sarcinilor Prin aprobarea Priorităţilor şi obiectivelor strategice de dezvoltare ale Consiliului de Administraţie al SRR pentru perioada 2010 – 2014, s-au pus bazele instituirii sistemului unitar de urmărire şi evaluare a atingerii obiectivelor şi îndeplinirii sarcinilor. Astfel, pe parcursul anului 2011, evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi sarcinilor a presupus următoarele paliere de acţiune: evaluarea managerilor conform îndeplinirii obiectivelor asumate; supervizarea, pe cale ierarhică, a personalului de execuţie; evaluarea personalului de execuţie - pe baza unor criterii generale (calitatea muncii, eficienţa muncii, abilităţile profesionale generale) şi specifice (reprezentate de atribuţiile cuprinse în fişa postului fiecărui salariat). În luna iunie a avut loc prima sesiune-pilot de evaluare, desfăşurată conform Regulamentului privind perioada-pilot a evaluării personalului cu funcţii de execuţie din Societatea Română de Radiodifuziune, aprobat de Consiliul de Administraţie. În urma analizei procesului de evaluare, au fost aprobate prevederile privind sesiunea a II-a, pentru perioada 1 octombrie 2011 - 31 martie 2012, prevederi care au stabilit îmbunătăţirea criteriilor de evaluare. Pe baza concluziilor desprinse din fiecare sesiune de evaluare, în continuare, se are în vedere îmbunătăţirea acestui Regulament. Tot în contextul urmăririi şi evaluării atingerii obiectivelor şi îndeplinirii sarcinilor, în anul 2011, a fost actualizată procedura internă de selecţie şi evaluare a managementului executiv prin Regulamentul privind selecţia managerilor şi evaluarea managementului executiv în cadrul SRR. Acesta are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selecţia

managerilor şi procedura de evaluare a managementului executiv în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune. În cuprinsul Regulamentului actualizat se regăsesc următoarele principii: selecţia managerilor se face pe bază de concurs de proiecte de management; evaluarea managementului executiv reprezintă verificarea modului în care au fost realizate obligaţiile asumate prin anexa managerială la contractul individual de muncă; evaluarea se face în considerarea obiectivelor stabilite în anexa managerială, a rezultatelor obţinute în urma evaluării personalului din subordine şi, după caz, a iniţiativelor şi a altor proiecte/activităţi realizate DOMENIUL MONITORIZARE-CONTROL | 125


de manageri; evaluarea managementului executiv se realizează anual, pe baza rapoartelor de activitate întocmite de manageri şi a proiectului de management elaborat pentru perioada următoare; managerul are obligaţia de a propune obiectivele pentru următoarea perioadă de raportare, conform priorităţilor şi obiectivelor strategice ale Consiliului de Administraţie, şi poate formula propuneri privind alte obiective/realizarea altor proiecte/activităţi. De asemenea, pe baza noilor regulamente de evaluare, au fost analizate funcţiile existente în Radio România, în vederea actualizării fişelor de post, proiectării unui nou nomenclator de funcţii şi introducerii unui sistem de indicatori de performanţă pentru aceste funcţii. Ţinând seama de Priorităţile şi obiectivele strategice de dezvoltare ale Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru perioada 2010-2014 (POS) din domeniul editorial, s-a constatat necesitatea aprobării, de către Consiliul de Administraţie a documentului Principiile şi etapele pentru elaborarea grilelor de programe Radio România. Acesta reprezintă un cadru general de reglementare, particularizat cu datele concrete din anul 2011, și are în vedere, cu prioritate, continuitatea punctelor forte ale producţiei actuale, precum şi introducerea de elemente noi pentru a creşte, în continuare, ponderea produselor jurnalistice de calitate. Acest demers contribuie la îmbunătăţirea calităţii programelor SRR, armonizarea grilelor cu aşteptările publicului, în contextul pieţei media în continuă schimbare, dar şi clarificarea procedurilor, respectând, totodată, prevederile legale incidente şi direcţiile strategice stabilite în POS. Grilele de programe ale posturilor Societăţii Române de Radiodifuziune, elaborate pentru perioada septembrie 2011 - septembrie 2012, au respectat prevederile cuprinse în cadrul de reglementare impus prin Principiile şi etapele pentru elaborarea grilelor de programe Radio România. Totodată, cu ocazia monitorizării, se va urmări gradul de îndeplinire a scopurilor 126 | RADIO ROMÂNIA 2011 | raport anual

/obiectivelor/ţintelor asumate. În perioada ianuarie - februarie 2012, în funcţie de rezultatele monitorizării primei etape, vor fi iniţiate procedurile de ajustare a grilelor. 11.4. Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de verificare şi control, în scopul unei mai eficiente valorificări a măsurilor dispuse cu ocazia acestora Pe parcursul anului 2011, sistemul de verificare şi control în SRR a vizat: evaluarea şi îmbunătăţirea sistemelor de conducere şi control intern ale activităţilor/sistemelor/subsistemelor din Societatea Română de Radiodifuziune; dezvoltarea sistemului de proceduri şi instrumente interne de control, raportare, identificare şi adoptare de măsuri corective; derularea misiunilor de audit public intern; raportarea riscurilor semnificative constatate în managementul si controlul intern managerial al domeniilor auditate; fundamentarea recomandărilor din analizele şi rapoartele de audit; monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor. În vederea îmbunătăţirii sistemului de verificare şi control, eforturile Societăţii s-au concentrat pe trei paliere complementare: al managementului calităţii, al controlului intern/managerial şi al analizei continue a portofoliului de produse. Astfel, prin introducerea în fază pilot a sistemului de management al calităţii, s-au stabilit premisele minimizării riscului apariţiei erorilor şi colectării informaţiilor necesare managementului. În plus, în anul 2011, s-au intensificat eforturile în direcţia creşterii conformităţii sistemului de control intern/managerial propriu cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 946/2005, republicat. Aceste eforturi au contribuit la analiza şi îmbunătăţirea sistemului de


verificare şi control al SRR, în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

privind indicatorii de cost. În acelaşi timp, a fost abordată analiza oportunităţii creării unui compartiment specializat, care să aibă ca activitate monitorizarea şi controlul costurilor.

Totodată, din perspectiva analizei continue a portofoliului de produse ale SRR, în primul semestru al anului 2011, a intrat în faza pilot aplicarea Procedurilor metodologice privind reglementarea costurilor în SRR aprobate prin HCA nr. 12/2010. Aplicarea acestora a presupus calculul indicatorilor de cost şi testarea lor în domenii organizaţionale reprezentative (editorial, economic).

Rolul monitorizării şi controlului în instituţie este acela de depistare şi corectare a disfuncţionalităţilor constatate. Rezultatul acestor analize a relevat lipsa unor proceduri în activitatea curentă a Societăţii, ceea ce a condus la construirea şi optimizarea propriilor mecanisme de lucru.

Ulterior perioadei-pilot, sistemul indicatorilor de cost din SRR a devenit funcţional pentru toate produsele societăţii. Pe parcursul anului, indicatorii au fost monitorizaţi lunar, servind drept bază pentru analizele şi rapoartele trimestriale în domeniu. Din experienţa dobândită în perioada-pilot, în cursul anului, a avut loc calibrarea procedurilor metodologice

Anul 2011 a demonstrat că în Societatea Română de Radiodifuziune activitatea de monitorizare şi control a pătruns în toate domeniile şi la toate nivelurile organizaţiei, efectele acesteia fiind vizibile în corelarea resurselor cu activităţile specifice şi cu misiunea Societăţii.

DOMENIUL MONITORIZARE-CONTROL | 127

11. DOMENIUL MONITORIZARE-CONTROL  

DOMENIUL MONITORIZARE-CONTROL În considerarea dezvoltării instrumentelor interne de monitorizare şi control, din luna ianuarie, a început ap...

11. DOMENIUL MONITORIZARE-CONTROL  

DOMENIUL MONITORIZARE-CONTROL În considerarea dezvoltării instrumentelor interne de monitorizare şi control, din luna ianuarie, a început ap...

Advertisement