Page 1

Regulamin Og贸lnoeuropejskiego Konkursu Fotograficznego dla Student贸w

Discover Europe edycja2011


Art. 1. Organizator i czas trwania Konkursu. 1.1. Organizatorem Ogólnoeuropejskiego Konkursu fotograficznego dla Studentów Discover Europe zwanego dalej Konkursem jest Stowarzyszenie Wspierania Międzynarodowych Wymian Studenckich Erasmus Student Network Polska – ul. Rakowiecka 24/212A, 02-521 Warszawa – zwane dalej Organizatorem. 1.2. Udział w Konkursie mogą wziąć tylko i wyłącznie studenci (studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych, doktoranckich) studiujący w krajach europejskich (lista krajów Załącznik nr 1) 1.3. Prawa do wzięcia udziału w Konkursie pozbawieni są studenci, którzy przy rejestracji na stronie konkursowej nie zadeklarowali faktu bycia studentem i wypełnili uproszczony formularz zgłoszeniowy. Patrz art.5 Regulaminu. 1.4. Konkurs trwa od 1. marca do 30. maja 2011 1.5. Zgłoszenia do Konkursu trwają od 1.do 31. marca 2011 1.6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału Organizatorzy Konkursu wymienieni w Załączniku nr 2. Art. 2. Główne Kategorie Konkursowe. 2.1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne, zwane dalej Pracami lub Fotografiami, wykonane w dowolnej technice w trzech kategoriach: a) "Citizen of Europe" („Obywatel Europy”)- Fotografie przedstawiające różnorodną tożsamość oraz wizerunek obywateli Europy, b) "My Europe, My Home" („Mój kawałek Europy”) – Fotografie krajobrazowe przedstawiające piękno kontynentu europejskiego, c) "Surprise me Europe!" („Europo, zaskocz mnie!”) - Fotografie reportażowe przedstawiające zabawne lub intrygujące sytuacje i wydarzenia (kulturalne, sportowe, towarzyskie, inne) odbywające się na obszarze Europy. Art. 3. Zgłaszanie zdjęć. 3.1. Fotografie na Konkurs zgłaszane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.discovereurope.esn.pl w terminie od dnia 1. marca 2011 roku do dnia 31. marca 2011 roku włącznie. Prace nie nadesłane w wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 3.2. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące: - rozdzielczość: Fotografie wykonane w rozdzielczości min. 3 mega piksele, - RGB lub grayscale, - dopuszczalne formaty Fotografii: JPG z maksymalną jakością (bez kompresji), - dopuszczalny rozmiar fotografii to 2 MB. 3.3. Nadesłane zdjęcia są zapisywanie oraz publikowane na stronie www.discovereurope.esn.pl 3.4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie trzy Prace. Prace podlegają wymienionym w art.2.1 kategoriom konkursowym. Uczestnik ma prawo zgłosić swoje Prace do jednej, dwóch lub trzech kategorii konkursowych w dowolnej konfiguracji tj. np. wszystkie trzy zdjęcia zgłoszone do jednej kategorii konkursowej (patrz zastrzeżenie w pkt. 3.6.) 3.5.Oprócz zgłoszenia łącznie maksymalnie trzech Prac każdy student ma prawo zgłosić jedno dodatkowe zdjęcie do Kategorii Sponsora Strategicznego, opisanej w art. 10. 3.6. Jedna Fotografia może zostać zakwalifikowana tylko do jednej kategorii konkursowej.


3.7. Jeden uczestnik może założyć tylko jedno konto użytkownika na internetowej stronie konkursu www.discovereurope.esn.pl. 3.8. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Fotografii z Konkursu, jeśli: a) treści będą niezgodne z dobrymi obyczajami; nawiązywały do faszyzmu, rasizmu; treść będzie naruszała dobra i godność osób trzecich, b) nastąpi próba oszustwa w zgłaszaniu Prac, bądź też dojdzie do innego naruszenia Regulaminu i warunków uczestnictwa. Art. 4. Przebieg Konkursu. 4.1. Konkurs składa się z dwóch poziomów – etapów lokalnych oraz etapu centralnego. 4.2. Fotografie wyłonione na etapie lokalnym w poszczególnych regionach zakwalifikowywane są do etapu centralnego Konkursu. 4.3. W każdym etapie lokalnym biorą udział Prace pochodzące z danego regionu. 4.4. Etapy lokalne zostaną zorganizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w 10 województwach, tj.: Pomorskim, Zachodniopomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Mazowieckim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Wielkopolskim, Lubelskim, Małopolskim, Śląskim oraz na obszarze grupy krajów Europy Północnej (Norwegia, Finlandia, Szwecja, Islandia, Irlandia, Wielka Brytania) tworzącej 11 region konkursowy i na obszarze pozostałych nie wymienionych powyżej krajów europejskich zaliczanych do regionu 12. 4.5. Województwa nie wymienione w pkt. 4.4. czyli województwo: Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Dolnośląskie oraz Lubuskie podporządkowane są pod etapy lokalne innych województw wg. Załącznika nr 3 Regulaminu. 4.6. Łącznie zorganizowanych zostanie 12 etapów lokalnych (10 wojewódzkich oraz 2 europejskie) oraz jeden etap centralny Konkursu. 4.7. Pochodzenie Fotografii określa adres siedziby uczelni, na której aktualnie studiuje autor zdjęcia. Pochodzenie to utożsamiane jest z jednym z 12 etapów lokalnych Konkursu. 4.8. Powyższy punkt regulaminu dotyczy również studentów biorących udział w programach międzynarodowych wymian studenckich.

Art. 5. Rejestracja na stronie konkursowej 5.1. Na stronie konkursowej mogą zarejestrować się wszyscy mieszkańcy wymienionych w Załączniku nr 1 krajów europejskich. Rejestracja na stronie konkursowej daje możliwość oceny i komentowania zgłoszonych zdjęć oraz wylosowania jednej z 4 nagród rzeczowych, o których mowa w punkcie 9.7 art. 9. Regulaminu 5.2. Zgodnie z punktem 1.2 Regulaminu rejestracja na stronie nie jest jednoznaczna z otrzymaniem prawa do wzięcia udziału w Konkursie 5.3. Dla rejestrujących się na stronie studentów przewidziany jest rozszerzony formularz zgłoszeniowy, dla rejestrujących się nie będących studentami formularz uproszczony. 5.4. Student, który wypełnił uproszczony formularz zgłoszeniowy i przy rejestracji nie potwierdził faktu bycia studentem do końca trwania Konkursu wyłączony jest z prawa zgłaszania zdjęć konkursowych.


Art. 6. Jury i wyłanianie nagrodzonych zdjęć 6.1. Wyboru Zwycięskich Prac dokonuje Jury. 6.2. Na poziomie lokalnym Jury złożone z przynajmniej pięciu członków tworzą (przynajmniej): dwie osoby zawodowo związane z fotografią, dwóch studentów oraz 1 osoba wywodząca się ze środowiska artystycznego. 6.3. Na poziomie centralnym Jury złożone z przynajmniej pięciu członków tworzą (przynajmniej): trzy osoby zawodowo związane z fotografią oraz 2 osoby wywodzące się ze środowiska artystycznego. 6.4. Skład personalny Jury określa Koordynator przeprowadzający dany etap lokalny dla Jury etapów lokalnych oraz Organizator przeprowadzający etap centralny dla Jury etapu centralnego 6.5. Wybór zdjęć przez Jurorów etapów lokalnych. W okresie od 1 marca do 3 kwietnia Jurorzy za pośrednictwem strony konkursowej oceniają każde zdjęcie swojego regionu w skali 1-10. 15 prac w ramach każdej z trzech kategorii konkursowych, które zdobyły łącznie najwięcej punktów jurorskich zostanie poddanych pod głosowanie w obradach Jury etapu lokalnego. W czasie obrad, w których uczestniczy nie mniej niż 3 członków jury, zostaną wytypowane po trzy zwycięskie zdjęcia (z podziałem na miejsce I, II, III) w ramach każdej kategorii konkursowej, które to prace automatycznie kwalifikują się do etapu centralnego. Liczba zdjęć biorących udział w obradach Jury etapów lokalnych może wynieść więcej niż 15 w przypadku, gdy dany Juror, w czasie wstępnej internetowej selekcji zdjęć, wykorzysta nadany mu przywilej przyznania wybranej przez siebie pracy Dzikiej Karty Jurorskiej. Zdjęcie oznaczone Dziką Kartą bez względu na łączną sumę głosów jurorskich bierze na równych prawach z pozostałymi zdjęciami udział w obradach Jury etapu lokalnego. 6.6. Wybór zdjęć przez Jurorów etapu centralnego. Jurorzy w czasie tygodnia poprzedzającego obrady za pośrednictwem strony konkursowej mają czas na zapoznanie się ze wszystkimi zdjęciami zakwalifikowanymi do etapu centralnego. Decyzja o I, II i III miejscu w ramach każdej kategorii konkursowej zapada w czasie obrad, w których uczestniczą wszyscy Jurorzy etapu centralnego. Art. 7. Głosowanie Internautów. 7.1. Podczas trwania Konkursu każda osoba zarejestrowana na stronie www.discovereurope.esn.pl ma możliwość oceny i komentowania publikowanych Fotografii. 7.2. Głosowanie Internautów trwa od 1 marca 2011r. do 30 kwietnia 2011r. 7.3. Każdy Internauta może ocenić dane zdjęcie tylko raz. Wiążący jest ostatni oddany przez Internautę głos w okresie 1 marca – 30 kwietnia. 7.4. Każde zdjęcie można ocenić w skali 0-5. 7.5.Głosowanie Internautów wykorzystywane jest przy wyłanianiu Pracy do Nagrody Internautów opisanych w Art. 9. 7.6. Głosowanie Internautów jest niezależne i nie ma wpływu na wybór Jury. Art. 9. Finały etapów lokalnych oraz etapu centralnego. 8.1. Finały etapów lokalnych odbędą się w miejscach i terminach ustalonych przez Koordynatorów tych etapów i ogłoszonych do dnia 31 marca 2011 roku na stronie www.discovereurope.esn.pl.


8.2. Finały etapów lokalnych odbędą się nie później niż do 30 kwietnia 2010 roku. 8.3. Finał Etapu Centralnego, podczas którego przedstawione zostaną wyniki głosowania Jury Etapu Centralnego, odbędzie się w Warszawie 7 maja 2011 roku. 8.4. Organizator Etapu Centralnego pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas Finału Etapu Centralnego Konkursu dla zaproszonych autorów Fotografii nagrodzonych na etapie centralnym Konkursu. Na gali finałowej winien stawić się zaproszony laureat lub osoba pisemnie przez niego upoważniona do odbioru nagród. 8.5. W przypadku braku zgłoszenia się po odbiór nagrody podczas Gali Finałowej etapu lokalnego istnieje możliwość odbioru nagrody w przeciągu tygodnia w miejscu określonym przez Koordynatora danego etapu lokalnego. W przypadku braku zgłoszenia się po odbiór nagrody podczas Gali Finałowej etapu centralnego istnieje możliwość odbioru nagrody w przeciągu dwóch tygodni w miejscu określonym przez organizatora Konkursu. Po upływie wyżej wymienionych terminów przyznana nagroda przepada na rzecz Organizatora. 8.6. Nie ma możliwości zamiany nagród przyznawanych podczas finałów etapów lokalnych oraz etapu centralnego na ich równowartość pieniężną. Art. 9 Nagrody 9.1. Nagrody dla autorów zwycięskich zdjęć wyłonionych przez Jury w etapie regionalnym ustala indywidualnie w każdym z regionów Koordynator Regionalny Konkursu. 9.2. Organizator przewiduje następujące nagrody dla autorów zwycięskich zdjęć wyłonionych przez Jury w etapie centralnym: a) za zajęcie I miejsca w danej kategorii - nagroda w postaci aparatu Samsung NX100 o wartości 1970 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 197 zł na poczet należnego podatku. - nagroda w postaci bonu wycieczkowego biura podróży Triada o wartości 2 500zł b) za zajęcie II miejsca w danej kategorii – nagroda w postaci aparatu Samsung EX1 o wartości 1250 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 125 zł na poczet należnego podatku. c) za zajęcie III miejsca w danej kategorii – nagroda w postaci aparatu Samsung WB210 o wartości 850 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 85 zł na poczet należnego podatku. 9.3. Od wartości nagród określonych w pkt 9.2 lit. a) b) c) Organizator potrąci kwotę pieniężną w wysokości 10% ich wartości na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176). 9.4. W Głosowaniu Internautów wyłanianych i nagradzanych są dwa zdjęcia w każdej z trzech głównych kategorii konkursowych bez względu na region z którego pochodzą, które otrzymały najwięcej głosów Internautów w kategoriach bezwzględnych. 9.5. Nagrody przyznawane w Głosowaniu Internautów są jednakowe w każdej z trzech kategorii i są nimi – netbook Samsung N150 o wartości 1100 brutto za najwyżej ocenione zdjęcie w danej kategorii oraz aparat Samsung PL120 o wartości 500 zł brutto za drugie w kolejności najwyższych ocen, ocenione przez internautów zdjęcie w danej kategorii 9.6. Każdy z uczestników Konkursu może otrzymać maksymalnie 1 nagrodę w Głosowaniu Internautów.


9.8 Nagrody za pozostałe kategorie inne niż nagrody etapu centralnego wymienione w pkt. 9.2, ogłoszone zostaną przez organizatora do 1 marca 2011 roku. 9.9 Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowych nagród w etapie centralnym Konkursu w trakcie trwania Konkursu. Art. 10. Kategoria Specjalna Samsung – Street Creative 10.1. Sponsor Główny Konkursu ma prawo do zorganizowania własnej kategorii konkursowej w ramach Konkursu Discover Europe. W edycji 2011 Sponsorem Głównym Konkursu jest firma Samsung 10.2. Sponsor Główny Konkursu zostaje przedstawiony najpóźniej w dniu rozpoczęcia zgłaszania zdjęć w dniu 1. marca 2011 roku na stronie internetowej Konkursu www.discovereurope.esn.pl 10.3. Termin, tematykę zdjęć, zasady udziału w Kategorii Specjalnej, zasady wyboru zdjęć oraz inne postanowienia szczegółowe określa Sponsor Główny Konkursu w okresie trwania Konkursu Discover Europe do dnia 1 marca 2011 roku. 10.4. W edycji 2011 Kategorią Specjalną jest Kategoria Samsung – Street Creative 10.4. Zdjęcia nagrodzone w Kategorii Specjalnej ogłaszane są podczas Etapu Centralnego Konkursu w Warszawie w dniu 7 maja 2011 roku. Art. 11. Aplikacja na portalu społecznościowym www.facebook.com 11.1. Podczas trwania Konkursu, Organizator udostępnia możliwość rejestracji, zgłoszenia oraz oceniania zdjęć poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem www.facebook.com/Discover.Europe. zwanej dalej aplikacją. 11.2. Rejestracja oraz zgłoszenie zdjęć do Konkursu poprzez aplikację odbywa się na takich samych zasadach (określonych w poprzednich artykułach regulaminu) jak poprzez główny portal Konkursu www.discovereurope.esn.pl 11.3. Uczestnik Konkursu rejestrujący się poprzez aplikację uczestniczy w Konkursie na takich samych prawach jak uczestnik rejestrujący się poprzez główny portal Konkursu. 11.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie aplikacji, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia. 11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia aplikacji i nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com lub aplikacji. 11.5. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane dostępne dla aplikacji w serwisie Facebook.com będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte. 11.6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć podczas rejestracji poprzez aplikację, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika ogólnych zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.


Art. 12. Postanowienia końcowe. 12.1. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o dokładnym przebiegu i harmonogramie Konkursu na stronie www.discovereurope.esn.pl do dnia 1 marca 2011 roku. 12.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 12.3. Organizatorzy Konkursu i autorzy strony internetowej Konkursu nie biorą odpowiedzialności za legalność Fotografii poszczególnych autorów dotyczącą praw autorskich zgłaszanych Prac. 12.4. Zgłoszenie Fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania pełnych praw autorskich do tych Prac. 12.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Fotografii oraz udostępniania ich innym podmiotom w celach komercyjnych i promocyjnych Konkursu z podaniem nazwiska autora bez konieczności uzyskania jego pisemnej zgody. 12.6. W trakcie trwania Konkursu organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator. 12.7. Zgłoszenie Prac w Konkursie Discover Europe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych organizatora Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 12.8. Zgłoszenie Prac w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Załącznik nr 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Albania Andora Armenia Austria Azerbejdżan Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Macedonia Niemcy Norwegia Polska Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria


40 41 42 43 44 45 46

Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy

Załącznik nr 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Anasik Bargieł Bednarek Bętlejewski Biernat Boczoń Bożek Brochocki Chmura Dziadosz Firlej Gintowt - Dziwiłł Grybś Gwiazdowska Hajda Haleba Jabłońska Jarząbek Karczewski Kolanowska Kornacka Kozłowska Kwiatkowski Majewska Miezin Nogalski Odej Pakuła Pawlak Pawlak Piekarska Piotrowski

Anna Joanna Stanisław Borys Aneta Marta Michał Michał Ewelina Piotr Monika Dorota Marta Nel Kuba Anna Aleksandra Anna Paweł Karolina Katarzyna Karina Jakub Małgorzata Aleksndra Paweł Paulina Magdalena Magdalena Zuzanna Magdalena Dominik


33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Rembiasz Rokita Saulewicz Siemaszko Sitarczyk Skowronek Smoliński Sosnowski Stasiak Stokłosa Szczotka Wankiewicz Wilińska Wilińska Wodzyński Wyderka Zagórska

Aleksandra Mateusz Tomasz Łukasz Aleksandra Agnieszka Adam Piotr Marlena Agnieszka Piotr Anna Marlena Olga Hubert Robert Marta

Załącznik nr 3.

1 2 3 4 5 6

dolnośląskie podkarpackie lubuskie świętokrzyskie opolskie podlaskie

wielkopolskie lubelskie zachodniopomorskie małopolskie śląskie warmińsko-mazurskie

DE 2011 reg pl  

regulamin discover europe 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you