Page 1

Stay on track with SŽ CD

SŽ - Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana, Slovenia

SZCD flayer slo_ang.indd 1

6/4/08 12:21:11 PM


SŽ - Centralne delavnice Ljubljana je družba z omejeno odgovornostjo, v popolnem lastništvu družbe Slovenske železnice d.o.o., s sedežem v Sloveniji. SŽ CD zagotavlja svojim partnerjem stroškovno uËinkovito vzdrževanje za vse vrste železniških vozil na širšem križišËu V. in X. koridorja. Moderno vzdrževanje železniških vozil pomeni veË kot le pregled in popravilo. Je naša temeljna dejavnost, s katero poveËujemo vrednost vozil in zagotovljamo fukcionalno vrednost za naše partnerje. Hitra prilagodljivost, tehniËna kreativnost, sodobna oprema in specializacija nam omogoËajo zagotavljanje celovitih rešitev za kupca in vzpostavljanje dolgoroËnih partnerstev. Celovitost rešitev je del našega poslovnega procesa. Zaradi izjemno širokega znanja, številnih izkušenj, ki so plod naše 150-letne tradicije, prepletanja visoko zahtevnih tehnoloških rešitev in obvladovanja obrtniških spretnosti lahko svojim naroËnikom zagotovimo kompleksne rešitve: • • • •

Celovito vzdrževanje železniških vozil Obnovo in preoblikovanje vseh vrst železniških vozil Proizvodnjo komponent, kolesnih dvojic Mobilni servis

NaroËnikom si prizadevamo zagotoviti vrhunske rešitve. Zato namenjamo veliko pozornosti standardizaciji procesov in delovanju v skladu s predpisanimi standardi. Našo usmeritev potrjujejo tudi prejeti certifikati in dovoljenja. Posebno pozornost posveËamo tudi varnosti uporabnikov vlakov, zato s kupci in partnerji naËrtujemo pravoËasno servisiranje tirnih vozil.

SŽ - Centralne delavnice Ljubljana (Central Railway Workshops) is a limited liability company with headquarters in Slovenia. SŽ CD provides its partners with cost-efficient maintenance for all types of railway vehicles in the wider area of the V. and X. corridors. Modern maintenance of railway vehicles means more than just check-up and repair. It is our key activity, with which we increase vehicle value and provide functional value for our partners. Rapid adaptability, technical creativity, modern equipment and specialization enable us to provide integrated solutions for our clients and maintain long-term partnerships. Integrated solutions are part of our business process. Due to our extensive knowledge and experience stemming from more than 150 years of company operations and combining highly demanding technological solutions and craftsmanship, we can provide our clients with complex solutions: • Integrated maintenance of railway vehicles • Renovation and reconstruction of all types of railway vehicles • Production of components, axles and wheels • Mobile services • Engineering and technical counselling We endeavour to provide integrated solutions for our clients, paying a lot of attention to the standardization of processes and operations in accordance with the standards prescribed. Our direction is confirmed by the certificates and permissions received. We pay special attention to the safety of our train users, so we plan to service track vehicles in a timely manner, together with the buyers and our partners.

Želimo zgraditi poslovni partnerski odnos s SŽ CD We want to Build Business with SŽ CD

Pošljite nam predstavitev vašega podjetja / Please send us brochures on Company profile

Organizirajte nam sestanek z vašimi strokovnjaki / Arrange for us to meet talk with SŽCD’s experts Prosimo za predstavitev vašega podjetja pri nas / Please arrange to present to our Company

Podjetje / Company:

Faks / Fax:

Kontaktna oseba / Contact person:

E-naslov / E-mail:

Naslov / Address: Pošta / Post: Telefon / Phone:

SZCD flayer slo_ang.indd 2

SŽ - Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. Zaloška cesta 217, Ljubljana, Slovenia T: + 386 1 29 12 197, F:+386 1 23 14 788 E:info@sz-cd.si, www.sz-cd.si

6/4/08 12:21:11 PM

Predstavitveni letak SZCD_SLO in ENG  

SZCD flayer slo_ang.indd 1 6/4/08 12:21:11 PM SŽ - Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana, Slovenia