Page 1

Številka 6/2010

AVGUST AKTUALNO Poslovanje družbe v prvem polletju 2010 V letu 2010 se srečujemo z močnimi posledicami finančne in gospodarske krize iz leta 2009. V prvih dveh mesecih, januarju in februarju, smo tako zabeležili velik padec naročil, saj smo v teh dveh mesecih dosegli manj kot 70 % planiranih prihodkov. Z dodatnimi ukrepi za racionalizacijo poslovanja, ki obsegajo povečanje prodaje na tujih trgih, racionalizacijo stroškov (vključno s stroški dela) ipd. smo uspeli ublažiti posledice krize, kar se pozna tudi na doseženih prihodkih v nadaljnjih mesecih (marec – junij). Družba je v obdobju januar-junij 2010 ustvarila poslovne prihodke v višini 19.934 TEUR in poslovne odhodke v višini 19.955 TEUR ter dosegla negativen rezultat iz poslovanja v višini 21 TEUR. Iz naslova financiranja je bila ustvarjena izguba v višini 167 TEUR, iz naslova drugih dogodkov pa dobiček v višini 25 TEUR. V obdobju januar-junij 2010 je tako družba ustvarila izgubo v višini 163 TEUR . Družba je v obdobju januar-junij 2010 ustvarila prihodke iz dejavnosti v višini 19.208 TEUR, kar je za 1,1 % manj kot v enakem obdobju 2009 in predstavlja 48,5 % planiranih prihodkov iz dejavnosti za leto 2010.

Gibanje prihodkov po proizvodnjah v obdobju januar- junij 2010

Divača Dobova

Ljubljana Maribor

Ptuj

Z opravljanjem dejavnosti za SŽ smo v tem obdobju ustvarili prihodke v višini 15.678 TEUR, kar je 2,8 % več kot v enakem obdobju lani oziroma 98,2 % dinamičnega plana. Hkrati to pomeni, da smo dosegli 52,1 % planiranih prihodkov za leto 2010. Z opravljanjem dejavnosti za kupce izven SŽ smo v tem obdobju ustvarili prihodke v višini 3.530 TEUR in s tem dosegli 84,7 % prihodkov za druge kupce glede na lanskoletno raven v enakem obdobju. S tem smo dosegli 37,0 % planiranih prihodkov za leto 2010. Za investicijska vlaganja v objekte in nakup nove opreme je družba v obdobju januar-junij 2010 namenila 463 TEUR, od tega 250 TEUR v nakup opreme. Na dan 1. 1. 2010 je bilo zaposlenih 986 delavcev, dne 30. 6. 2010 pa je bilo v družbi zaposlenih 975 delavcev. Marko Vode

V Centralnih delavnicah smo podpisali letne pogodbe za vzdrževanje tovornih vagonov z avstrijskim, nemškim in švicarskim partnerjem Minilo je leto dni odkar smo pridobili certifikat VPI za področje tovornih vagonov in kolesnih dvojic. Ta certifikat nam je dal možnost in priložnost, da naše storitve, znanje in kompetence učinkoviteje tržimo na vsem evropskem trgu. Tako smo takoj po pridobiti certifikata začeli izvajati trženjske aktivnosti, da pridobimo nove tuje partnerje in z njimi vzpostavimo dolgoročno poslovno sodelovanje. Prav podpisi teh pogodb, ki so se zgodili v juliju in avgustu 2010, potrjujejo upravičenost naših odločitev. Podpisali smo pogodbe s tremi najpomembnejšimi privatnimi lastniki tovornih vagonov v Evropi. Med njimi je največji partner VTG AG iz Nemčije, ki je lastnik več kot 50.000 tovornih vagonov po vsej Evropi. Drugi naš partner je GATX GmbH iz Avstrije, ki ima v svojem voznem parku več kot 35.000 tovornih vagonov. Tretji partner pa je podjetje WASCOSA GmbH iz Švice, ki ima v upravljanju okrog 7.000 tovornih vagonov. Z vsemi temi partnerji smo že dolgo časa v kontaktu in smo zgradili že zelo visoko stopnjo zaupanja, ki pa jo moramo še naprej ohranjati ali celo izboljšati. Za naslednje leto pričakujemo iz naslova teh treh pogodb med 200 in 300 tovornih vagonov za revizijo za Proizvodnjo Dobova.


Podpis teh pogodb je prvi korak k temu, da postanemo prepoznavni kot kakovosten ponudnik celovitih rešitev na področju vzdrževanja železniških vozil v Evropi. Vsi partnerji si želijo oz. iščejo delavnice, ki jim lahko ponudijo celovito storitev (vzdrževanje – kolesne dvojice – pranje – prevoz – gariranje). Prav ta celovitost storitev je tudi naš razvojni potencial in tržna prilož-

nost, ki nam odpira nove možnosti. Seveda pa smo s podpisi letnih pogodb prevzeli tudi veliko odgovornost. Na nas je, da partnerjem zagotovimo pričakovano kakovost storitev v dogovorjenih rokih in tako gradimo naš dolgoročni poslovni odnos. Andrej Hočevar

NOVOSTI IZ NAŠIH PROIZVODENJ PROIZVODNJA DIVAČA

Občinsko priznanje Proizvodnji Divača Občina Divača je 7. julija praznovala svoj peti občinski praznik, posvečen spominu na rojstvo prve slovenske filmske igralke – Ite Rine (Ide Kravanja), ki izhaja PROIZVODNJA LJUBLJANA prav iz Divače.

Ob tej priložnosti so tistim, ki so se v občini na določenem področju še posebej izkazali, podelili občinska priznanja. Zelo prijetno smo bili presenečeni in ponosni ob informaciji, da so eno od priznanj letos namenili tudi nam – Proizvodnji Divača. Veseli smo, da so nas v naši lokalni skupnosti prepoznali kot dobrodošlega partnerja. Med drugim so v obrazložitvi poudarili, da so SŽ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o., Proizvodnja Divača lep primer vsem podjetjem in družbam, kako lahko kolektiv sodeluje z okoljem. V nadaljevanju obrazložitve pa so še povedali, da so na naše Centralne delavnice ponosni in izrazili željo, da jih kljub težkim časom ohranimo take, kot so.

Uspešno zaključeno izredno popravilo na DMV 713-112 V Proizvodnji Ljubljana smo se pred dvema letoma soočili z velikim izzivom. Na izredno popravilo smo dobili dizelski elektromotornik, ki je junija 2008 na dolenjski progi, v bližini Trebnjega, doživel hudo prometno nesrečo. Na cestnem prehodu čez železniško progo je prišlo do trčenja med vlakom in tovornim vozilom polnim hlodovine. Silovito trčenje je povzročilo zelo močne in izrazite poškodbe. Popolnoma je bilo uničeno čelo vlaka, vozniška kabina in tudi podvozje.

Podelitve se je udeležil tudi direktor g. Dušan Žičkar, ki je s svojo prisotnostjo in nagovorom temu dogodku dal še dodatno težo, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. mag. Slavko Hočevar

DMV 713-112 po trčenju s tovornim vozilom, junij 2008

Dizel motorni vlak 713-112, v lasti Slovenskih železnic d. o. o., je bil po nesreči predan našim delavnicam, Proizvodnji Ljubljana, kjer smo opravili tako izredno popravilo kot tudi revizijo. Vozilo je sedaj obnovljeno in pripravljeno na svojo nalogo – prevoz potnikov.

Direktor g. Dušan Žičkar med nagrajenci Občine Divača Foto: Občina Divača

Izredno popravilo vlaka je bil velik projekt za vse naše zaposlene, ki so bili vanj vključeni, saj so bile poškodbe resnično velike, popravilo pa izredno zahtevno, ker je ta DMV izdelan iz aluminijaste konstrukcije. Poleg tega sta nam težave sprva povzročala pomanjkanje dokumentacije in nedostopnost nekaterih rezervnih delov na trgu. Te ovire smo premostili z znanjem naših tehnologov in mojstrov, ki so ponovno dokazali, da v SŽCD „vemo in znamo“. Na podlagi posnetkov stanja vlakov istega modela smo izdelali


vso dokumentacijo za popravilo, obnovo in izdelavo novih rezervnih delov. Naši mojstri so na podlagi tega izdelali okvir, vozniško kabino in nova okna, v sodelovanju s podjetjem Mplus pa tudi čelno steno vlaka in komandni pult z vsemi napravami. Na novo so napeljali tudi električno inštalacijo, za katero je bilo prav tako potrebno izdelati dokumentacijo na podlagi enakih DMV. DMV 713-112 pa je tudi prvi vlak te serije pri nas, ki ima vgrajene vakuumske sanitarije z rezervoarjem za feka-

lije, ki je tudi plod razvoja naših tehnologov. Vlak je poleg tega dobil tudi novo zunanjo podobo – prepoznavne barve te serije. Sredi julija je 713-112 prestal še preizkusno vožnjo, potem pa smo ga predali v uporabo lastniku. S tem velikim in pomembnim delom smo se v SŽCD resnično izkazali, saj smo krepko zgrabili za delo in popravili skoraj nepopravljivo škodo. Tako zahtevni projekti so za naše podjetje izziv in dobra referenca pri pridobivanju naročil doma in v tujini. Rezultat je odličen, zahvala za to pa gre vsem sodelujočim zaposlenim; sicer pa fotografija pove vse. Peter Knafelc in Lojze Jug

Obnovljeni DMV 713-112

Foto: Lojze Jug

PROIZVODNJA PTUJ

Novi komandni pult

Foto: Lojze Jug

Nakup stroja za pranje ležajev

daljšem iskanju alternativnih rešitev (predvsem cenejših in manjših strojev), posvetovanjih in ogledih pralnih linij smo se odločili za komorni pralni stroj, ki zagotavlja vrtenje ležaja v času pranja in s tem kakovostno čiščenje.

Čiščenje ležajev kolesnih dvojic je osnovna faza v proizvodnem procesu, ki ima vpliv ne samo za nadaljnja dela in sestavo, ampak tudi na funkcionalnost in kakovost končnega izdelka. Čiščenju, kontroli in manipulaciji ležajev znotraj procesa obnove kolesnih dvojic dajemo velik poudarek ne glede na lastnika ali kupca izdelka.

Preureditev linije za čiščenje sestavnih delov kolesnih dvojic, postavitev in zagon stroja smo izvedli v februarju 2010. S pranjem ležajev v komornem pralnem stroju trenutno dosegamo predpisane zahteve glede kakovosti čiščenja ležajev kolesnih dvojic. Andrej Arnuga

Ker smo v Proizvodnji Ptuj razpolagali s pralnim strojem za pranje ležajev, ki ni zagotavljal kakovostnega čiščenja ležajev in s tem ni zadostoval predpisanim kriterijem, smo v letu 2009 pričeli s pridobivanjem ponudb za novo pralno linijo valjčnih in sodčkastih ležajev. Pridobili smo ponudbe tehnično spremenljivih strojev in linij, ki pa imajo temu tudi primerno ceno. Po

Presoje kupcev v segmentu kolesnih dvojic – julij 2010 V mesecu juliju smo v Proizvodnji Ptuj uspešno opravili izobraževanja in zunanje presoje predstavnikov naših kupcev, in sicer ÖBB TS, GATX in VTG. Začelo se je v začetku meseca (7. 7. 2010) z zunanjo presojo predstavnikov ÖBB TS. Na presojo sta prišla presojevalca, ki presojata železniške delavnice v Avstriji (ÖBB TS) in vse njihove kooperante oziroma podizvajalce. Ker Proizvodnja Ptuj v segmentu kolesnih dvojic sodeluje z delavnico v Knittelfeldu, so preverjali kakovost obnovljenih kolesnih dvojic, se seznanili z delovnim procesom ter pri sodelavcih preverjali poznavanje predpisov in navodil ÖBB TS iz področja obnove kolesnih dvojic. Na sklepnem sestanku so nam presojevalci dali pozitivno oceno in bili navdušeni nad kakovostjo obnove kolesnih dvojic ter izrazili veliko mero zadovoljstva nad poznavanjem predpisov sodelavcev, ki so vključeni v proces obnove.

Stroj za pranje ležajev v Proizvodnji Ptuj

Foto: Andrej Arnuga

V 30. tednu pa so nas obiskali predstavniki GATX in VTG. Prvi so prišli z namenom, da nas seznanijo z vsebino in podatki, ki jih je potrebno vpisovati v merilne liste in spremno dokumentacijo v skladu s predpisi navodila VPI 04, izdaja 2.4., z dne 7. 4. 2010 in njihovimi (GATX) internimi navodili – Technische Fachanweisungen. Podrobno so pregledali arhivirano doku-


mentacijo ter nas seznanili s spremembami in novostmi, ki jih prinašajo nova navodila. Po zaključku izobraževanja smo si še skupaj ogledali proces obnove kolesnih dvojic. Med pregledom so nas opozorili na manjše pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti, v splošnem pa so bili z videnim zadovoljni.

wellen ter zagotovil, da bomo v prvih dneh meseca avgusta prejeli pisno dovoljenje (Zulassung) za tovrstno obdelavo. Veliko svojega časa ob presoji je posvetil pregledu in kontroli že končanih KD, ki so pripravljene za odpoklic. Na kakovost končnega izdelka in način skladiščenja ni imel pripomb.

Navodilo VPI 04 predpisuje različne vrste vzdrževanja kolesnih dvojic in sicer IS0, IL, IS1, IS2 in IS3. Glede obnove KD v obsegu IS2 se pojavlja največja težava pri pregledu celotne KD z neporušnimi preiskavami (NDT), zlasti osi kolesne dvojice. Os kolesne dvojice je izpostavljena vrsti mehanskih poškodb, ki jih ocenjujemo z FK1-FK4 (Fehlerklasse). Pri obdelavi obsega IS2 se zahteva izboljšanje kakovosti površine telesa osi (vsaj za en razred), in sicer tako, da os kolesne dvojice postružimo v sestavljenem stanju. Če ne bi bili sposobni postružiti telesa osi, bi bila velika večina osi prerazporejena v IS3, kar pa predstavlja velik izmet in povečuje stroške lastnikom kolesnih dvojic. Pri kontrolni presoji (april 2010) procesa obnove KD (struženja telesa osi), ki so jo opravili predstavniki VTG, so ugotovili določene neskladnosti, ki jih je bilo potrebno odpraviti za kakovostno obdelavo telesa osi.

Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem sodelavcem, ki so vključeni v proces obnove kolesnih dvojic, posebej pa bi izpostavil sodelavce po posameznih delovnih mestih (hala B in C), ki svoje naloge in zadolžitve izvajajo dosledno, po danih navodilih. Posebej je potrebno poudariti, da se morajo sodelavci v procesu obnove kolesnih dvojic nenehno izobraževati (poznavanje navodila VPI 04, dosledno izpolnjevanje spremne dokumentacije KD ter ažurno dopolnjevanje znanja z internimi navodili posameznih kupcev – SŽ, ÖBB, AAE, GATX, VTG, ETS, TVM, OnRail, ŽRS in drugih, ki se sproti dopolnjujejo in spreminjajo), da lahko kakovostno opravijo obnovo kolesne dvojice. Kljub temu, da je čas dopustov in so delovna mesta kadrovsko nepolno zasedena, smo odlično opravili vse tri presoje in s tem povečali zaupanje naših kupcev. Andrej Arnuga

V petek, 30. 7. 2010, je presojevalec VTG, g. Ewald Stöger, opravil certifikacijsko presojo obdelave telesa osi kolesne dvojice z mehansko obdelavo. Na predstavljeno mehansko obdelavo ni imel pripomb, zato nam je dal ustno dovoljenje za nadaljnjo mehansko obdelavo telesa osi v sestavljenem stanju, ki ga predpisuje navodilo – Mechanische Bearbeitung von Radsatz-

Pregled končanih KD, ki so pripravljene za odpoklic. Foto: Andrej Arnuga

g. Ewald Stöger (VTG) in g. Andrej Hočevar (SŽCD) med presojo obdelave telesa kolesne dvojice z mehansko obdelavo. Foto: Andrej Arnuga

OBVESTILA IN NAPOVEDI Novosti v vodstvu SŽCD V poletnih mesecih je v našem vodstvu prišlo do nekaterih sprememb v zasedbi. Od SŽCD se je poslovila namestnica direktorja ga. Vojka Martinčič, nove izzive pa je v drugem podjetju našla tudi ga. Andreja Jonko. Obema sodelavkama želimo obilo uspeha in zadovoljstva na novih delovnih mestih.

Od 1. 7. 2010 naprej je naš novi namestnik direktorja g. Matjaž Miklavčič, ki je do sedaj opravljal funkcijo pomočnika direktorja za trženje v SŽCD. Njegovo nekdanje mesto, pomočnika direktorja za trženje, je zasedel dosedanji svetovalec direktorja g. Andrej Hočevar. Novemu namestniku in pomočniku direktorja za trženje želimo uspešno sprejemanje in premagovanje poslovnih izzivov v tem negotovem gospodarskem okolju ter veliko osebnega zadovoljstva na novih funkcijah.

UREDNIŠTVO Vaše prispevke in predloge za CD OKNO, vaša sporočila, čestitke in zahvale sodelavcem ob različnih priložnostih sprejemamo po elektronski pošti na naslovu andrej.hocevar@sz-cd.si. Besedila za objavo lahko oddate tudi v fizični obliki, pustite pa jih v sekretariatu ali v tajništvu proizvodnje. Na zgornji spletni naslov nas obveščajte tudi o dogodkih v SŽCD, da se jih bomo lahko udeležili in utrinke objavili v informatorju. Uredništvo si pridržuje pravico do lektoriranja besedil in do tiskarskih napak.

CD okno AVGUST 2010  

Za investicijska vlaganja v objekte in nakup nove opreme je družba v obdobju januar-junij 2010 namenila 463 TEUR, od te- ga 250 TEUR v nakup...