Imák és fohászok a mindenapokra

Page 1

Egyedül Te vagy az Isten

IMÁK ÉS FOHÁSZOK A MINDENNAPOKRA

1

imakönyv.indd 1

2/13/2013 1:24:28 PM


A könyv megjelenését támogatták: Lezsák Sándor Dr. Garai István Levente Dr. Nemes-Nagyné Meizl Tünde Meizl Ferenc Helfrich Márton Bács-Ép-Generál Kft. ELÕ-SZER Kft. Fornetti Kft. Megaprofil Magyarország Kft.

Egyedül Te vagy az Isten

IMÁK ÉS FOHÁSZOK A MINDENNAPOKRA

Tervezte:

Vajda Piroska Szerkesztette, tördelte, és a fotókat készítette:

Szász András

ISBN: 978-963-08-5821-2

Felelõs kiadó: Vajda Piroska Kiadói szolgáltatás: Kecskeméti Lapok Kft. Kiadói szerkesztõ: Dr. Lovas Dániel Nyomda: Mondat Kft.

2

imakönyv.indd 2-3

Kiskunfélegyháza

3

2/13/2013 1:24:29 PM


ELÕSZÓ, AVAGY HÛSÉGIMA

„Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak Téged.” Pilinszky János

4

imakönyv.indd 4-5

Istenem, Te vagy a Szeretet. A Magad képére teremtettél engem, és meghívtál isteni szereteted életébe. Nincs más vágyam, csak az, hogy a Tied legyek. Értelmem Téged keres, akaratom Feléd siet, szívem Neked örül. Atyám, köszönöm az életet és a szabadságot, s köszönöm, hogy odaadtad értem Egyszülött Fiadat. Jézusom, köszönöm a szeretet tanítását, s köszönöm, hogy odaadtad értem az életedet. Szentlélek Úristen, köszönöm az Élet leheletét, s köszönöm, hogy szívemet templomoddá tetted. Szeretetedre életem minden órájában a szeretet legyen a válaszom. Én is szüntelenül csak adni akarok, Istenem. Tanításod alakítsa át gondolkodásomat, gondolkodásom pedig az életemet. Mindenkinek mindene akarok lenni. Örömöm csak az legyen, hogy szolgálhatok. Senkit sem bántva, vissza sem bántva, bocsánatot kérve és megbocsátva keresem a Te békédet. Békédet és örömödet szívemben megõrzöm akkor is, ha a szolgálat kicsivé, az adás szegénnyé, a szelídség üldözötté tesz, miként Téged, Jézusom. Fogadom, hogy hûséges leszek Hozzád, egészen a halálig. Veled kezdem és zárom minden napom. Testeddel és véreddel táplálom a Tõled kapott isteni életet. Nem állok meg az úton soha, a mércét egyre magasabbra teszem. Minden este eléd állok, Uram, és számon kérem magamtól: adtam-e idõt, pénzt, szeretetet; eleget adtam-e, többet adtam-e, mint tegnap. Ígérem, hogy hûséges leszek Egyházadhoz. Tõle kaptam mindent: általa ismertelek meg Téged, Jézusom. Mindig a Te arcodat keresem benne, és egész életemet szolgálatára szentelem. Szavaimmal, apostoli életemmel úgy akarlak képviselni, hogy embertársaim eleven tagjai legyenek a Testnek, melynek Te vagy a Feje. Nem akarom vezetõ nélkül járni utadat, hogy míg másoknak hirdetem az Örömhírt, magam el ne vesszek. Nem akarom becsapni magamat, rábízom tehát törekvéseim ellenõrzését egy testvéremre, hogy ne engedjen megállni, visszacsúszni, vagy letérni az Útról. Tanúságot akarok tenni Rólad, Jézusom. Családom legyen a szeretet otthona. Munkahelyemen és bárhol másutt legyek jel, hogy Rád ismerjenek rólam az emberek. Te magad köré gyûjtötted a Tizenkettõt, én is egész szívvel testvére akarok lenni azoknak, akikkel együtt küzdök Országod megvalósulásáért. Ígérem, hogy õket sem jóban, sem rosszban el nem hagyom. Segítségükkel akarom olyanná formálni magam, amilyennek Te szeretnél engem, Jézusom. Hûséges maradok a közösséghez, hogy mindig hûséges lehessek Hozzád és így eljussak a Szentháromság szeretetközösségébe. Amen

5

2/13/2013 1:24:29 PM


Ima reggelre Reggeli himnusz Már kél a fénynek csillaga: Esengve kérjük az Urat, Járjon ma mindenütt velünk, Ne rontsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma: Ne szóljon rút perek szava. Szemünket védõn óvja meg: A hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, Távozzék minden dõreség. A testnek dölyfét törje meg Étel– s italban hõsi fék.

Uram, Istenem, Tiéd az éjszaka és tiéd a nappal, kezed mûve a hajnali harmatcsepp és a Nap. Add, hogy ma egész nap jókedvû és tiszta legyek: a Világosság fia. Köszönöm, hogy vagy és hogy megteremtettél engem is. Légy mindig jó hozzám, és a Te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem. Óvj meg a bûntõl a mai napon, tölts el a Te Lelkeddel. Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem, és szeretni akarlak Téged, Uram. Amen

Hogy majd a nap, ha távozott, S az óra újra éjt hozott, Lemondásunk szent éneke Legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök Atyát, Dicsérjük egyszülött Fiát S a Lelket, a Vigasztalót, Most és örök idõkön át. Amen Sík Sándor fordítása

6

imakönyv.indd 6-7

7

2/13/2013 1:24:29 PM


A gyöngék imája Jó Uram, aki egyként tekintesz le bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fûre, szétmálló göröngyre, Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, selyemszõttes az álom, pehelykönnyû és szinte-szinte semmi s én erõtlen kezem még azt sem tudja Hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az Óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye! Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz csak gyönge, nagyon gyönge. Amen

8

imakönyv.indd 8-9

A fény csak Belõled árad A fény csak Belõled árad, ó, Jézus, nem belõlünk. Te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé. Hadd dicsõítsünk Téged, ahogyan Neked a legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd hirdessünk Téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit Érted cselekszünk, szívünk Irántad érzett teljes szeretetének minden jelével. Amen

9

2/13/2013 1:24:35 PM


Loyolai Szent Ignác

Fogadd el, Uram! Fogadd el, Uram, egész szabadságomat, fogadd el emlékezõ tehetségemet, értelmemet és egész akaratomat. Amim van, és amivel rendelkezem, mind Te adtad nekem; mindezt visszaadom Neked egészen; és mindenestõl átadom szent akaratodnak, hogy rendelkezzél vele. Csak a Te szeretetedet és kegyelmedet add nekem, és én eléggé gazdag leszek, és nem kívánok többé semmi egyebet. Amen

Önmagammal ha küszködöm... Nagyon félek, Uram, attól, hogy elveszítelek, bár tudom, hogy megtalálsz, kezedben tartasz akkor is, ha én ezt nem akarom és tiltakozom ellene. Uram, mit tegyek ezekkel az ellentétekkel? Könyörgöm, ajándékozz meg csekélyke magammal engem. Istenem, hálát adok azért, hogy Te velem vagy, pedig rengeteget kértelek, hogy ne gyere utánam. Uram, tégy velem valamit, mert én nem tudom, mit kezdjek magammal. Amen

10

imakönyv.indd 10-11

11

2/13/2013 1:24:41 PM


Aquinói Szent Tamás

Adj, Uram, éber szívet

Szent Patrik

Úti imádság Uram, Jézus, járj elõttem, ha lankadok, állj mögöttem, Pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem. Mindig téged keresselek, mindig találkozzam veled, minden léptemben szüntelen te, csak te jöjj szembe velem. Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem. Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson. Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam... Amen

12

imakönyv.indd 12-13

Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tõled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erõs szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erõszakos érzelem magához ne fûzhesse. Adj, Uram, Istenem, Téged megismerõ értelmet. Adj, Uram, Téged keresõ buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem Elõtted kedves legyen, állhatatosságom Téged bízvást várjon. És adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson. Amen

13

2/13/2013 1:24:46 PM


Fohász Máriához

Szalézi Szent Ferenc

Kereszt

Megpihenek abban a tudatban, hogy van Anyánk, és megvigasztalódom, hogy gyermeki bizalommal kiönthetem elõtte szívemet, bánatomat s aggodalmamat, s eltelek bizalommal, hogy Te bizonyára megértesz engem, – erõsítsd meg mindenekelõtt a hitemet! Nevelj rá engem a Te nagy, rendületlen hitedre. Történjék bármi is. Törjön bár össze az élet sok reményt, szakítson bár szét sok édes köteléket, ahhoz az egy kincshez a föltétlen hitemhez, amellyel átadtam magam Istennek, ragaszkodom ahhoz a kötelékhez, amely lelkemet Istenhez fûzi, ne lazuljon soha! Fordítsd rám szemedet, Szûz Anyám! Amen

Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielõtt elküldte volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szeretõ irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz? Aztán megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és bátorságodra tekintett és így érkezik a mennybõl a Kereszt, mint Isten köszöntése, mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka. 14

imakönyv.indd 14-15

15

2/13/2013 1:24:51 PM


Szent Mónika

Édesanyák és nagymamák imája Lisieux-i (Kis) Szent Teréz

Önfelajánlás Én Istenem! Felajánlom magamat égõ áldozatul irgalmas szeretetednek, hogy életem a tökéletes szeretet egyetlen hõsi tette legyen. Könyörgök Hozzád, hogy a Benned rejlõ végtelen szeretetnek árját öntsd át lelkembe, hogy az engem felemésszen, és a Te szeretetednek vértanújává tegyen. Igen, így akarok elkészülni, hogy Elõtted megjelenhessek: a szeretetnek mártírhalálával akarok meghalni, s így egyenesen a Te irgalmas szeretetednek karjaiba repülni. Ó Szeretet Istene! Ahányszor szívem dobban, annyiszor és számtalanszor akarom megújítani ezt az önfeláldozásomat, egész addig, „amíg az árnyékot fel nem váltja a valóság” és Téged színrõl színre látván, mindörökké, szünet nélkül énekelem Irántad való szeretetemet. Amen

16

imakönyv.indd 16-17

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet. Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erõsítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek Úristen, erõsíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szûnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni. Minden könyörgés elõtt mondjuk közösen: Segíts minket Urunk! – hogy gyermekeinket, unokáinkat életünk példájával vezessük Tefeléd. – hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság és szeretet áradjon belõlünk. – hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlõdését és meg tudjuk óvni õket a rossz környezeti befolyásoktól.

– hogy keresztény életünk olyan vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák. – hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz és együttmûködjenek lelkipásztorainkkal. – hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk. – hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei, megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet. Szûz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk szülõknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, Amen

17

2/13/2013 1:24:57 PM


Miatyánk Az Úr imádsága Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek! És ne vigy’ minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Amen

Üdvözlégy Az angyali üdvözlet Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bûnösökért, most és halálunk óráján. Amen

18

imakönyv.indd 18-19

19

2/13/2013 1:25:04 PM


Gyónás utáni ima Rád hagyatkozom, tedd velem azt, ami neked tetszik. Bármit teszel is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem. Semmi mást nem óhajtok, Istenem! Kezedbe ajánlom lelkemet, neked adom, Istenem, szívem egész szeretetével mert szeretlek Téged, és a szeretet sürget, hogy egészen Neked adjam magam, hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet, határtalan bizalommal, mert Te vagy az én Atyám! Amen

20

imakönyv.indd 20-21

Legyél életem fénye Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek. Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet Hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Olyan üres és íztelen vagyok Uram, de Te azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága, íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak! Amen

21

2/13/2013 1:25:10 PM


Hiszekegy Az apostoli hitvallás Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtõjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idõk kezdete elõtt. Isten az Istentõl, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentõl. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegû és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a Mennybõl, megtestesült a Szentlélek erejébõl, Szûz Máriától és emberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadt az Írások szerint, fölment a Mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsõségben ítélni élõket és holtakat és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsõítünk, mint az Atyát és a Fiút. Õ szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendõ örök életet. Amen

22

imakönyv.indd 22-23

23

2/13/2013 1:25:16 PM


Magnificat Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítõ Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot mûvelt velem Õ, aki Hatalmas: Õ, akit Szentnek hívunk. Nemzedékrõl nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélõk. Csodát mûvelt erõs karjával: a kevélykedõket széjjelszórta, hatalmasokat elûzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezõket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen

24

imakönyv.indd 24-25

Reggeli fohász Már kél a fénynek csillaga: esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne rontsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma: ne szóljon rút perek szava; szemünket védõn óvja meg: a hívságot ne lássa meg! Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dõreség; a testnek dölyfét törje meg étel- s italban hõsi fék, hogy majd a Nap, ha távozott, s az óra újra éjt hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök Atyát, dicsérjük egyszülött Fiát, s a Lelket, a Vigasztalót, most és örök idõkön át! Amen

25

2/13/2013 1:25:21 PM


Ima Szent Mihály arkangyalhoz Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, Te pedig, mennyei seregek Vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen

Köszönöm, Atyám Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretetbõl teremtettél, és úgy szeretsz, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy életet adtál, jónak és értékesnek alkottál engem! Beismerem, hogy ennek ellenére bûnös vagyok, de megváltott és szeretett vétkes. Amen

26

imakönyv.indd 26-27

27

2/13/2013 1:25:26 PM


Thomas Merton

Érted élek, Uram

Garai Gábor

Jókedvet adj, Uram Jókedvet adj és semmi mást, Uram! A többivel megbirkózom magam. Akkor a többi nem is érdekel, szerencse, balsors, kudarc, vagy siker. Hadd mosolyogjak gondon és bajon, nem kell más, csak ez az egy oltalom, még magányom kiváltsága se kell, sorsot cserélek bárhol, bárkivel, ha jókedvembõl, önként tehetem; s fölszabadít újra a fegyelem, ha értelmét tudom és vállalom, s nem páncélzat, de szárny a vállamon. S hogy a holnap se legyen csupa gond, de kezdõdõ s folytatódó bolond kaland, mi egyszer véget ér ugyan – ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

28

imakönyv.indd 28-29

Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszõttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsõségedre szolgál. Minden terved jó, mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsõségedre lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával, és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek. Nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül Érted, Istenem! Amen

29

2/13/2013 1:25:32 PM


Svéd Szent Brigitta imája Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bûneim sebeit, melyeket már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idõ. Erõm nem elegendõ, hogy kitartsak a fáradozásban, erõim hiúságokra pazaroltam. Mivel Te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád könyörgök kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem! Érintsd meg lelkemet szeretõ kezeddel, hiszen Te vagy a legjobb orvos, vigasztald meg lelkemet, hiszen Te vagy a legjobb vigasztaló! Amen

Ima a szentmise elõtt A legszentebb áldozattal együtt felajánlom Jézusom egész szívemet. Fogadj el engem irgalmas szereteted engesztelõ áldozatának és add, hogy valóban az is legyek, „tiszta áldozat, szent áldozat, szeplõtelen áldozat.” És aztán konszekrálj engem: hogy amint e fönséges áldozatban a kenyérbõl és borból Te leszel, belõlem is formálódjék ki, áldozatodnak termékenyítõ hatására, szent Szíved, irgalmas szereteted képmása, egészen az Atya örök terve szerint. Amen 30

imakönyv.indd 30-31

31

2/13/2013 1:25:35 PM


32

imakönyv.indd 32-33

Dicsõség...

Nehéz a keresztem

Dicsõség a magasságban Istennek! És a földön békesség a jóakaratú embereknek! Dicsõítünk Téged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged. Hálát adunk Neked nagy dicsõségedért. Urunk és Istenünk mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú. Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, Te elveszed a világ bûneit, irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bûneit, hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk! Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsõségében. Amen

Nehéz a keresztem Megváltó Jézusom, Azt, amit rám mértél, szívesen hordozom, Szívembõl szeretlek, ha meg is látogatsz, Elõdbe térdelek bármily csapást is adsz. Te Krisztus vagy mégis összerogytál, Én ezerszer kisebb porszem a pornál Viszem a keresztem, csak erõt adj hozzá, Ha Neked úgy tetszik, váljék áldásoddá Minden bûnömet bocsásd meg e földön, Hogy a másvilágon engem ne gyötörjön. Légy irgalmas hozzám Égnek s Földnek ura, Könyörögj érettem Istennek Szent Anyja. Amen

33

2/13/2013 1:25:40 PM


Add, Uram... Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen; hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe; hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék; hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek; hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell; hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem; hogy értelmem éber és friss legyen az igazság – csak az igazság – befogadására; hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel! Amen

Erõsítsd a hitem, Uram Uram, Jézus Krisztus! Add nekem kegyelmedet, hogy akkor is boldognak érezzem magam, ha hitem miatt szavakkal vagy cselekedetekkel bántanak. Bár a világban élek, mégsem vagyok a világé, mert egész életemmel Téged akarlak szolgálni. Add nekem a hit ajándékát! Add nekem a hithez való hûség kegyelmét! Add nekem a hitben való kitartást és növekedést! Tudom, hogy hitbõl fakadó jócselekedeteimmel biztosíthatom üdvösségem. Tudom, hogy hitbõl fakadó imáimmal segíthetek másokat az üdvösség útján. Segíts, hogy tetteim és szavaim dicsõséget szerezzenek Neked, aki mindenkit az örök életre hívsz. Hiszek, Uram, erõsítsd bennem a hitet! Amen

34

imakönyv.indd 34-35

35

2/13/2013 1:25:45 PM


Xavéri Szent Ferenc

Áldozási ima Istenem szeretlek forrón, mélyen, Nem mert a kárhozatos szörnyû éjen Gyötrõ tûzbe vetsz, ha elhagytalak, S nem mert egednek édes fényességét, Szent örömben úszó angyali zenéjét Ígérted nekem szárnyaid alatt. De mert a kereszten karjaid kitártad, Emberi szívemet Szívedre vártad, Rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál, Vérfutotta arcod édes, tüzes oltár, Bûnömért viseltél szörnyû ékességet... Meg nem állottál a gyötrelmek mezsgyéjén, Átmentél az éjek szörnyûséges éjén, Borzalmas kísértet, gyalázat és szitok, Lélek-hóhérok, gyûlölet-kárpitok Födtek, jaj, követtek az utolsó szóig... Rettentõ mértékkel mérted szeretésed. Ó legyek, hadd legyek könnyezõ vetésed; Hadd legyek, én legyek a Te aratásod, Míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod. Szeretlek, szeretlek, Nem mert megmentettél, Hanem mert a vérig, halálig szerettél. S amint Te szerettél, szeretlek most Téged, Életem és lelkem felkínálom Néked. Szeretlek, szeretlek, Te vagy a királyom, Istenem, mindenem, örök mennyországom! Amen

36

imakönyv.indd 36-37

Szent Ágoston Ó, örök szépség... Ó, örök szépség, késõn szerettelek! Íme, belül voltál, én pedig kívül kerestelek. Velem voltál, és én nem voltam Veled. De Te hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Sugarad rám özönlött, és messze ûzted vakságomat is. Megízleltelek, már éhezem Reád és szomjúhozlak Téged. Érintettelek, és békességedet óhajtom. Irgalmad fölségében van csupán minden reménységem. Ó, mindörökre lángoló Szeretet, tüzed nem alszik el sosem! Ó, Szeretet, gyújts föl engem, Istenem. Amen

37

2/13/2013 1:25:51 PM


Tüzes Bálint

Téli imádság Uram, Te látod, kezem üres, nincs benne semmi mi a másé, de marokkal szorítom ígéreted, a reményt, míg arcomba vágja minden jöttment légáram szelekbe takarózó és szárnyain utazó kóbor pelyheit.

Napzáró imádság Mennyei Atyám, köszönöm neked a mai napot. Köszönetet mondok mindazokért, akiket mellém állítottál: köszönöm a szüleimet, a testvéreimet, az osztálytársaimat, a tanáraimat. Kérlek, add, hogy úgy tudjam õket elfogadni és szeretni, ahogyan Te szeretsz engem: feltétel nélkül. Kérlek, bocsáss meg mindazért, amivel ma megbántottalak, és add nekem Szentlelked erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszésed szerint tudjam eltölteni: Jézus útján járva, mindenütt jót cselekedve! Amen

38

imakönyv.indd 38-39

39

2/13/2013 1:25:55 PM


Emlékezzél meg... Emlékezzél meg, ó legkegyesebb Szûzanya, Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy Te valakit gyámolítás nélkül magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és pártfogásért Hozzád folyamodott. Hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek Szüze, Istennek Anyja, Mária. Hozzád fordulok és színed elõtt sóhajtva állok én szegény bûnös. Ne vesd meg könyörgésemet, ó Anyja az örök Igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen Részleges búcsúval jár

Tanítás elõtti ima Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke, adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál! Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzük a Teremtõ Atya nagy szándékait! Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát Krisztus, a mi Urunk által! Amen

40

imakönyv.indd 40-41

41

2/13/2013 1:26:01 PM


Reggeli ima gyerekeknek Szívem elsõ gondolata Hozzád száll föl, Istenem! Te õriztél meg az éjjel, Maradj ma is énvelem! Téged áldlak és imádlak Mint szeretõ gyermeked, Szívem csakis azt akarja, Ami kedves Teneked.

Esti ima

Édes Jézus, add kegyelmed, Õrizz engem szüntelen, Hogy egész nap neked éljek Tiszta szívvel, bûntelen.

Ó, édes Istenem! Hálát rebeg lelkem, Hogy egész napon át Úgy szerettél engem.

Szûz Mária, Jézus anyja, Te mindnyájunk anyja vagy! Oltalmazz meg minden bajtól, Kísértésben el ne hagyj! Amen

Bánom sok vétkemet, Szent Fiadnak vére, Mossa meg kegyesen Szívemet fehérre!

gyerekeknek

Virrasszon felettem Gondviselõ szemed, Kérlek, óvd az éjjel Testemet, lelkemet. Szûzanyám, s Õrangyal, Legyetek énvelem, Ha ti rám vigyáztok, Nyugodt lesz éjjelem. Amen

42

imakönyv.indd 42-43

43

2/13/2013 1:26:07 PM


Ima türelemért Urunk, Jézus, aki a mennyei Atya iránti engedelmességgel és irántunk való áldozatos szeretettel jártad végig az emberi kínok leggyötrõbb állomásait, és ezeken át feltámadásod dicsõségébe jutottál. Add, hogy ahányszor szenvedéseinkkel végigjárjuk a magunk keresztútját, mindannyiszor erõt és megnyugvást nyerjünk Tõled, tudva, hogy szenvedéseinknek értelmet és célt mennyei Atyánk bölcsessége és jósága ad. Taníts meg igazságodra, hogy érted szenvedni érdemes. Amen

Keresztes Szent János

Szerelem élõ lángja Szerelem élõ lángja, lelkem legközepében, milyen vigyázva, mily szelíden sebzel! Nem fáj sebed marása, fejezd be hát egészen, találkozásunk hártyáját szakítsd el! Ó, seb, gyönyörbe forgatsz! Égetés édessége! Ó, puha kéz! Ó, érintés, te kedves! Örök életrõl hírt adsz, kárpótolsz mindenért te! Megölsz, s halállal új életre keltesz. Örökkön égõ mécses, érzékeim homályos üregeit világod beragyogja, mi vak volt, íme, fényes, tökéletes, világos, melegét, fényét Kedvesének adja. Mellemben lakva titkon ébredsz lágy fuvalommal, eszméltetsz nyugalomra, szerelemre. Lélegzeted beszívom, eltöltesz javaiddal. Ilyen gyöngéden ejtesz szerelembe!

44

imakönyv.indd 44-45

45

2/13/2013 1:26:10 PM


Te adj erõt... Te adj erõt, hogy bízni tudjak Ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltûrjenek, Hogy hibáimmal is szeressenek. Te erõsítsd meg erõtlenségem, Hogy hõsként vigyem a keresztem. Te légy árvaságom erõs támasza, Tudom, Te vagy a gyöngék gyámola. Te õrizd meg gyengülõ eszem,

Hogy életem nagy teher ne legyen. Ó adj azoknak szeretetet Akiknek én adtam életet. Legyen szívükben jóság, irgalom, Öregségemet értõ szánalom. Áldd, õrizd õket, édes Jézusom, Hogy találkozzunk Nálad egykoron. Vezess, erõsíts, oltalmazz, A végsõ órában irgalmazz! Amen

Loyolai Szent Ignác

Szentelj meg engem! Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihless meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem. Krisztus szenvedése, erõsíts meg engem. Ó édes Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak Tõled. A gonosz ellenségtõl, oltalmazz meg engem. És juttass el Magadhoz engem. Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged. Mindörökkön örökké. Amen

46

imakönyv.indd 46-47

47

2/13/2013 1:26:15 PM


Döbrentey Ildikó

Kereszt Uram, a minap azt kérdeztem valakitõl itt a templomban: hogy van. Azt válaszolta: „Aki ide, az Isten házába el tud jönni, és itt énekelni tud, az jól van.” Add, Uram, hogy ha már nem tudunk eljönni ide, a Te házadba, mert gyöngék vagyunk, mert öregek vagyunk, vagy mert húz a betegágy, akkor is jól legyünk! Add úgy élnünk, hogy az otthonunk templom legyen, hogy a kórházi kórterem templom legyen, hogy az idõsek otthonának szobája, folyosója, konyhája templom legyen! Add, hogy ne érezzük nyûgnek a keresztet, amit Te adtál nekünk, Uram! Mert a kereszt nem büntetés. A kereszt: feladat. A kereszt: életünk értelme. Születésünkkor kapjuk, s a veled való találkozáskor tehetjük csak le. Add, hogy akkor is majd mondhassuk: „Aki ide, hozzád, haza tudott érkezni, az jól van! Köszönöm, Uram, a keresztemet.” Amen

48

imakönyv.indd 48-49

Te vagy az Uram Nekem Te vagy az Uram, akinek akaratát a sajátoménál jobban szeretem! Mivel nem tudok állandóan szavakkal imádkozni; ha valaha is imádkoztam igazi odaadással, most halld meg kiáltásomat! Fogadd kegyesen a Téged kérlelõ odaadást, mint végtelen kiáltást; s hogy szavaim még méltóbbak legyenek a meghallgatásra, adj imádságomnak erõt és állhatatosságot! Amen

49

2/13/2013 1:26:20 PM


Székely asztali áldás Étkezés elõtt Ki asztalt terítesz az égi madárnak, Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának. Nyújtsd ki, Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet, Adj a koldusnak is tápláló kenyeret. Ételben, italban legyen bõven részünk. Gondviselõ Atyánk, könyörögve kérünk. Amen

Étkezés után Gondviselõ Atyánk, asztaltól kelve Szívbõl hálát adunk kezünk összetéve. Álld meg ezt a házat s ennek gazdáját, Fordítsd vissza néki a vendéglátását, Szánd meg a szegényt, a szenvedõt s az árvát, S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Amen

Ima az Úti Boldogasszonyhoz Úti Boldogasszony, Madonna della Strada, útrakelõk anyja, kezdeményezések pártfogója! Rád bízta Jézus világútjára induló kis egyházát! Neked ajánlotta fel Szent István királyunk országa jövõjét. Neked szentelte Loyolai Szent Ignác rendjét, a Jézus Társaságát. A második világháború után Te vezetted külföldre az üldözés és elnyomás elõl menekülõ fiatal magyar jezsuitákat,

50

imakönyv.indd 50-51

és Te mondtad a Jézus Társasága magyarországi Rendtartományának: Vade mecum! Ne féljetek! Jöjjetek velem az úton, s az én fiam kegyes lesz hozzátok. És keresztjeinkben is kísérj el minket, hogy ne fájjon annyira. Hogy jóban és bajban egyaránt megtapasztaljuk Isten kegyelmét, és mindig képesek legyünk Veled imádkozni és énekelni. Magnificat anima mea Dominum. Magasztalja az én lelkem az Urat, aki él hûsége tart mindörökké. Amen

51

2/13/2013 1:26:27 PM


Szûz Mária éneke Hadd magasztaljam az Urat! Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! Mert szegény cselédjére rátekintett: mostantól minden nemzedék boldognak hirdet. Nagy mûveket visz végbe az Erõs, és Szent az Õ neve. Irgalma nemzedékrõl nemzedékre azoké, akik félik õt. Hatalmas dolgokat cselekszik karja, a fennhéjázó szíveket szétszórja. Trónjukról erõseket letaszít és kicsinyeket magasra emel. Az éhezõt javaival betölti, a gazdagot üresen küldi el. Felkarolja szolgáját, Izraelt: irgalmát nem feledte. Amint ígérte õseinknek, Ábrahámnak és magzatának mindörökre. Amen

52

imakönyv.indd 52-53

Esti ima Immár a nap leáldozott, Teremtõnk, kérünk Téged: légy kegyes, és maradj velünk, õrizzed, óvjad néped. Álmodjék Rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midõn új napra ébredünk! Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét; a ránk törõ rút éjhomályt világosságod rontsa szét! Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, s örökre él. Amen

53

2/13/2013 1:26:32 PM


Ima a hivatás fölismeréséért

Loyolai Szent Ignác

Árassz el!... Jézus, árassz el teljességeddel! Tested és véred legyen ételem és italom! Szenvedésed és halálod legyen erõm és életem! Jézus, Te velem vagy, így mindent megkaptam. Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem. Ne engedd, hogy elfussak, felajánlott szereteted elõl, És õrizz meg a gonosz hatalmától! Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye! Hívj engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap, Amikor szentjeiddel örökké dicsõíthetlek Téged! Amen

54

imakönyv.indd 54-55

Uram, bölcs gondviseléseddel öröktõl fogva minden embernek megszabtad feladatát. Ezt a feladatot keresnünk kell, s Te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra: a kor lehetõségeiben és követelményeiben, a nép és az egyház szükségében, a jóakaratú emberek tanácsában, képességeinkben, amelyeket Tõled kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban. Uram, kérlek Téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy mindezekbõl fölismerjem az én feladatomat! Hogy úgy szolgáljak Neked, ahogy Te kívánod tõlem: ha akarod, a család közösségében, ha akarod, lemondva a családi élet melegérõl, ha úgy akarod, a lelkek vezetésével, ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fogd a kezem, és vezess, légy számomra az Út, a Világosság! Uram, Te tudsz mindent! Te elõre látsz mindent. Vezess engem a helyes úton! Mutasd meg akaratodat! Adj erõt, bátorságot, hogy tántoríthatatlanul kövessem azt! Amen 55

2/13/2013 1:26:36 PM


Assisi Szent Ferenc

Adventi imádság

Isten dicsérete

Jöjj el népek várakozása

Erõs vagy, nagy vagy, fölséges vagy, Te vagy a mindenható király, Szentséges Atya, ég és föld királya. Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene, Te vagy a jó, minden jó, a legfõbb jó, az Úr, az élõ és igaz Isten. Te vagy a szerelem, a szeretet; Te vagy a bölcsesség, Te vagy az alázat, Te vagy a türelem. Te vagy a szépség, Te vagy a kedvesség, Te vagy a biztonság, Te vagy a megnyugvás, Te vagy az öröm, Te vagy reményünk és vígasságunk, Te vagy az igazságosság, Te vagy a mértékletesség, Te vagy a minket egészen betöltõ gazdagság. Te vagy a szépség, Te vagy a kedvesség, Te vagy védelmezõnk, õrállónk és oltalmazónk; Te vagy az erõsség, te vagy az enyhülés. Te vagy a reményünk, Te vagy a hitünk, Te vagy a szeretetünk, Te vagy minden édességünk, Te vagy a mi örök életünk: nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, irgalmas üdvözítõ. Amen 56

imakönyv.indd 56-57

Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha saját erõnkbõl akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk lenni, hiányzik belõlünk az erõ és a bizalom. amikor ellene akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul maradunk. Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a gyarló gyönge embernek. Jöjj el isteni dicsõség fénye! Jöjj el isteni erõ és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erõsítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hûségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet Te alapítottál, és Magad építettél fel. Amen

57

2/13/2013 1:26:41 PM


Köszönöm az éveket Idõsek imája Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Amen

Ima a templomba érkezés után Ó, felséges Oltáriszentség, égi buzgósággal eltelve borul le elõtted zarándokló néped, hogy szent áldásodat kérje. Légy imádva annyiszor, mint ahány csillag van az égen, fûszál a mezõkön s homokszem a tengerben. Nem mehetünk el szent hajlékod mellett anélkül, hogy imádásodra be ne jöjjünk, s nem mehetünk el addig, amíg fiaidat és leányaidat áldásodban nem részesíted. Kegyelmed kísérje lépteinket s mindenhatóságod ereje õrizze az otthon maradottakat. Egykor pedig add meg mindnyájunknak a boldog célbaérkezést földi zarándokutunk végén. Ki élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen.

58

imakönyv.indd 58-59

59

2/13/2013 1:26:47 PM


Szent Rita

Egy meghallgatott imádság Erõt kértem az Úrtól, s Õ nehézségeket adott, melyeken megedzõdtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Elõmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott és testi erõt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyõztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jóindulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált. Amen

60

imakönyv.indd 60-61

Lisieux-i (Kis) Szent Teréz imája Hozzon a mai nap belsõ békét számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetõségeket, amelyek a hitbõl erednek. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké! Amen

61

2/13/2013 1:26:53 PM


Ima a pócsi könnyezõ Szûzhöz Könnyezõ Szûzanyám, bûnösök menedéke, könnyeidre kérlek, eszközöld ki Jézusnál bûneim bocsánatát, nyerd meg számomra és enyéimre szent Fiad áldását. Enyhítsd szenvedéseinket, gyógyítsd meg betegségeinket, vigasztalj szomorúságunkban, segíts az erényes életbe, vezess végül a boldog mennyországba! Ó könnyezõ Szûz, ó drága Istenanya, emlékezzél meg rólunk Jézusnál, most és halálunk óráján. Amen

Betegek imája Szent Antalhoz Gyermeki bizalommal szólok Hozzád, nagyhatalmú védõszentem, csodatevõ Szent Antal. Az eredeti bûn sebet ütött testi egészségemen, és most erõmben megfogyatkozva, betegségben sínylõdöm. A Te életed példájából tanulom értékelni az életet, és örömmel vállalni a földi élet küzdelmeit. Ez az életkedv él bennem, amikor pártfogásodat kérem gyógyulásomért, és közbenjárásodért esedezem. Esdd ki nekem azt a kegyelmet, hogy az Úr szolgálatában ép testtel és ép lélekkel álljam meg helyemet, érdemszerzésem idejét növeljem, embertársaimnak s a reám bízottaknak õre, gyámolítója és fenntartója legyek. Mindenekelõtt mégis legyen meg az Úr akarata. Örömmel fogadom el Isten kezébõl az egészséget és a betegséget, a jólétet és a keresztet. Örömben, bánatban, egészségben, betegségben, életem minden körülményében áldott legyen az Úr neve. Amen.

62

imakönyv.indd 62-63

63

2/13/2013 1:26:58 PM


Assisi Szent Ferenc

Szûzanya köszöntése Üdvözlégy szent Úrnõnk, szentséges királynénk, Istennek szülõje, Mária. Örökké szûz vagy Te, választottja a mennyei Atyának. Õ szentelt meg Téged szeretett, szerelmes Fiával és a Szentlélekkel egyetemben. Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott, és lakozik Tebenned. Üdvözlégy Te, Isten palotája. Üdvözlégy Te, az Õ lakozó sátra. Üdvözlégy Te, az Õ lakóháza. Üdvözlégy Te, az Õ palástja. Üdvözlégy Te, az Õ szolgálója. Üdvözlégy Te, az Õ szülõje. Legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a Szentlélek kegyelmébõl és megvilágításából a hívek lelkébe ereszkedtek, s a hitetleneket Istenben hívõ emberekké formáljátok át. Amen

64

imakönyv.indd 64-65

Sziénai Szent Katalin imája Miasszonyunk, Istennek szent Anyja, minden asszonyok között elsõ, aki fogadalommal az Úrnak szentelted szüzességedet, kérlek Téged, nyerd meg nekem szent Fiadtól azt a kegyelmet, hogy a mai naptól kezdve õ legyen lelkem jegyese. Megígérem neked és neki, hogy soha nem lesz más jegyesem, mint õ, és mindent megteszek, ami tõlem függ, hogy tisztán és folt nélkül õrizzem meg magam, egyedül neki, napjaim során életem alkonyáig. Amen

65

2/13/2013 1:27:05 PM


Ima Szent Cecíliához Urunk, Jézus Krisztus! Te oly nagy szeretetet adtál Cecília szívébe, hogy önként meghozott minden áldozatot, és készséggel vállalta a vértanú-halált. Kérünk, az õ közbenjárására növeld szeretetünket, hogy önkéntes áldozatvállalásunk kedves legyen Elõtted, és megadja nekünk az örök életet. Aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Amen

Tanítás utáni ima Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az Út, amelyen járnunk kell, az Igazság, amelyet keresve keresünk, az Élet, amely egyetlen boldogságunk. Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tõled. Áldd meg egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat! Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik! Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyformán hozzád vezessenek, Te pedig vezess minket Atyádhoz, akit veled és általad dicsérünk most és mindörökké! Amen

66

imakönyv.indd 66-67

67

2/13/2013 1:27:10 PM


Ima a nap végén Urunk, fölséges Isten, egyedül Te vagy halhatatlan, és fényességed alkonyt nem ismer. A mi napunkra éjszaka borul: maradj velünk, irgalmas szereteteddel! Eléd emelem az elmúlt napot, amit csak tettem: jót és rosszat is. A jót Neked köszönöm, a rosszat szívbõl bánni akarom elõtted. Fogadj el, és ismerj magadénak! Atyám, a szívem vádol engem, de Te nagyobb vagy a szívemnél. Nem mentegetõzöm: Te mindent tudsz, és megbocsátasz nekem, mert Jézus meghalt értem. Áldd meg általa az egész emberiséget, és vezesd Országodba! Viseld gondját minden szükségében népünknek, hazánknak! Légy távollévõ testvéreinknek oltalmazója, a megholtaknak pedig adj örök nyugodalmat Krisztus Urunk által. Amen

68

imakönyv.indd 68-69

Elsõáldozók imája Beteljesült vágyunk, amire készültünk, Szívünkbe jött Jézus, a mi nagy Vendégünk. Arra kérünk itt most kicsik-nagyok elõtt, Maradj a Barátunk, Tanítónk, Vezérünk! Oly nagy szeretetrõl tettél bizonyságot, Mikor földre jöttél, hagyva mennyországot. Azért arra kérünk, vezess az életben, Segíts szépen élni igaz békességben! Kedves jó szüleink, nagyok és gyerekek, Alig fér az öröm szívünkben, higgyétek. Megköszönünk mindent Jézusnak és néktek, Ígérjük, szeretni fogjuk Õt és Titeket. De boldogan megyünk véletek most haza, Fogjuk Jézus kezét, jöjjön otthonunkba! Ugye, lesz ott helye? Nem ûzzük el soha? Velünk lesz békéje, velünk boldogsága! Amen

69

2/13/2013 1:27:16 PM


Szent Bernát imája a Boldogságos Szûzhöz Sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szûze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bûnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Amen

70

imakönyv.indd 70-71

Assisi Szent Ferenc

Uram, adj türelmet Uram, adj türelmet, Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, Amit lehet, és adj bölcsességet, Hogy a kettõ között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, Hogy szeressek ott, ahol gyûlölnek, Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, Hogy összekössek, ahol széthúzás van, Hogy reményt keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, Hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem, Nem arra, hogy megvigasztaljanak, Hanem, hogy én megvigasztaljak, Nem arra, hogy szeressenek, Hanem arra, hogy szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog, Aki elveszíti magát, az talál, Aki megbocsát, annak megbocsátanak, Aki meghal, az fölébred az örök életre.

71

2/13/2013 1:27:22 PM


Ima a magyarok Nagyasszonyához Isten, ki nemzetünket a szeplõtelen Szûz Mária közbenjárására számtalan jótéteménnyel halmoztad el, engedd kegyelemesen, hogy õt, kit elsõ királyunk, Szent István rendelkezésére Nagyasszonyunkként ünnepelünk, a földön Pártfogónkként tiszteljük és az égben örökké vele együtt örvendezhessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Szûzanya, leánya saját fiadnak, aki alázatosabb és felségesebb vagy minden teremtménynél, Isten örökkévaló elhatározásának elõre meghatározott célja: Te vagy az, akiben az emberi természet annyira megnemesedett, hogy teremtõje nem átallotta belõle venni magára alakot. A szeretet lobogó fáklyája vagy a mennyben, a halandók számára pedig örök eleven forrása a reménységnek. Ó Asszony, oly nagy vagy és oly hatalmas: aki kegyelmet keres, és nem nálad keresi, olyan emberhez hasonlít, aki szárnyak nélkül akar repülni. Jóságodban nemcsak, hogy segítségére sietsz a könyörgõnek, hanem akárhányszor hívatlanul is megelõzöd imádságát. Benned az irgalmasság, benned a könyörület, benned a nagylelkûség, benned egyesül minden, ami jóság van a teremtményekben. Ime, én, aki a mindenség legmélyebb mélységeitõl föl egész hozzád annyi szellemnek szemébe néztem életemben, kegyelemért könyörgök hozzád: adj nekem erõt, hogy tekintetem még magasabbra hatolhasson, a végsõ üdvösségig. Sohasem égett bennem erõsebben semmire a vágy, mint Annak szemléletére. Hozzád intézem minden könyörgésemet és kérlek, ne legyen hiábavaló; oszlasd el imádságod által elõlem a halandóság felhõit és nyisd meg elõttem a legfelsõ boldogságot. Ó Királyné, ki mindent, amit akarsz, megtehetsz, még egyre kérlek: tartsd meg bennem elevenen az örökkévalóság utáni vágyat. Gyõzze le bennem védelmed a földiség hajlamait. Amen

72

imakönyv.indd 72-73

Ima Jézus szívéhez Jézus szíve eléd áll árva gyermeked Jézus szíve fogadd el fáradt lelkemet, Jézus szíve mikor az élet oly nehéz Jézus szíve mikor oly fáj a szenvedés Akkor tárd ki szívednek ajtaját Jézus szíve fogadd el lelkemnek imáját Egyetlen lelkemet várja õt az ég Megmenteni ki tudja lesz e idõ még Oly rövid az élet, oly biztos a halál Rettenetes óra vajon mikor talál Megváltó Jézusom add szent kegyelmedet Hogy megmenthessem egyetlen lelkemet Amen

73

2/13/2013 1:27:27 PM


Ima Szent Filoménához Szent Filoména, Te, aki a vértanúhalált választottad egy olyan idõben, amikor a pogányság még a hatalom ura volt, és sok évszázados ismeretlenség után újra éledtél, hogy segíts a hozzád fordulókon, Te nem véletlenül hatsz éppen ebben a mai századunkban, amelyben az emberi értelmet istenítik, és az õsi hit Krisztusban, és az Egyházban oly sok emberben kialudt. Amen

74

imakönyv.indd 74-75

Néri Szent Fülöp

Imádság Ó, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet! Ha Te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban egyáltalán, semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok magam iránt, Benned azonban bízom! Uram, Jézus, ha Te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni! Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség! Add, hogy ne félelembõl ragaszkodjam hozzád, hanem szeretetbõl! Nem akarok mást tenni, mint a Te akaratodat. Szentháromság egy Isten, könyörülj rajtam! Amen

75

2/13/2013 1:27:33 PM


Szent Benedek

Ima Jézushoz Adj nekem, jóságos Jézusom, Téged megértõ értelmet, Téged átélõ érzelmet, Hozzád sietõ lelket, Irántad buzgó bensõséget, Rád bukkanó bölcsességet, Téged felismerõ világosságot, Érted égõ szeretetet, Benned élõ szívet, Téged dicsérõ tetteket, a Te szavaidra hallgató fület, a te szépségedet szemlélõ szemet, a Te fölségedet magasztaló nyelvet, Neked kedves életmódot, a Tõled küldött bajokat elviselõ békességet, Hozzád vágyó hû kitartást, és adj, Jézusom, boldog halált! Jutalmazz jelenléteddel, fényes feltámadással, és az örökké boldog életben add jutalmul magadat! Amen

76

imakönyv.indd 76-77

Fohász Szûz Máriához Szentséges Szûz, égi dicsõségedben, ne feledkezzél meg a föld nyomoráról. Vess jóságos tekintetet a szenvedõkre, a bajokkal küzdõkre, az élet keserûségével telt szívekre. Könyörülj azokon, akiket egykor szeretet fûzött egybe, s most egymástól szétválva élnek. Könyörülj szeretteinken, a sírókon, a szívünkben hozzád fohászkodókon, s mindazokon, akik rettegésben élnek. Eszközölj ki, kérlek, mindannyiunknak bizalmat és békét. Amen

77

2/13/2013 1:27:40 PM


Szent Benedek

Te vagy az én Istenem Uram, Te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Terád szomjas lelkem, testem utánad eped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg elõtte, hogy lássam hatalmad és dicsõséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam! Neked mondok áldást, amíg csak élek, a Te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával, teljék be lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsõítsen téged. Még fekvõhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem, mivel védelmezõm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel Téged, és a jobbod szilárdan tart engem.

78

imakönyv.indd 78-79

Édesapák imája Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségemet, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek: Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet. Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülõi hivatásomnak. Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani, amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem. Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét. Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre. Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimbõl megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni õket. Tudják derûs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az õ akaratuk teljesül. Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg

törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselõ, atyai szeretetedet. Jóra törekvésükben találjanak segítõtársakra, és védd meg õket a rossz útra, bûnre csábítóktól. Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak. Mutasd meg nekik leendõ házastársukat, akit Te választottál nekik. Támogasd õket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre, mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek. Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék. Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha ne szûnjek meg értük imádkozni. Segíts, hogy családfõi feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van. Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára. Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát. Áldd meg életünket, mai napunkat. Amen 79

2/13/2013 1:27:46 PM


Imádság zarándoklat elõtt Teremtõ és mindenható Atya Isten. Te híveidet ragyogó felhõd által vezetted a puszták sivatagán keresztül az ígéret földjére! Kérünk Téged, vezess irgalmad aranyfelhõjével minket is, akik szent nevedben akarunk hosszú zarándokutunkra indulni. Megváltó Fiúisten, Te végtelen szereteteddel megmentetted tanítványaidat a tengeri vihar szörnyû veszedelmeitõl, és hajójukat biztos révpartra vezetted! Vezérelj minket is célunk szent helyére, s engedd meg, hogy éjjel-nappal drága szent kereszted oltalma alatt lehessünk. Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket és elménket, hogy lássuk utazásunk szent célját. Ne engedd, hogy puszta szokásból vagy kedvtelésbõl menjünk el, hanem legyen utunk a Szentháromság dicsõítésére és Isten Anyjának tiszteletére. És most, mint a jó gyermek, aki anyjára bízza magát, úgy bízzuk magunkat a te oltalmadra, édesanyánk, Mária! A Te oltalmadra bízzuk községünket és szeretteinket, akiket most elhagyunk. Nem tudjuk, hogy a gondviselés mit rejt keblében, hogy mi van rólunk a jövõben megírva, örömet hoz-e a viszontlátás vagy pedig bánatot. Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bûnösökért. Takarj be anyai palástoddal mindnyájunkat, õrködjön az itthon maradottak fölött anyai szemed, minket pedig vezess kegyhelyedre, hogy elédbe tehessük örömünket és bánatunkat, hogy bûneinket megsirathassuk, és visszajövet örömmel üdvözölhessük szent nevedet és imádhassuk áldott szent Fiadat, aki él és uralkodik mindörökké. Amen

80

imakönyv.indd 80-81

81

2/13/2013 1:27:52 PM


Assisi Szent Ferenc

Tégy a béke eszközévé Uram, tégy a béke eszközévé. hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyûlölet van, hogy megbocsássak, ahol bûn van, hogy egyesítsek, ahol széthúzás van, hogy igazságot hozzak, ahol tévedés van, hogy hitet vigyek, ahol sötétség van, hogy örömet vigyek oda, ahol szenvedés van. Nem azért, hogy vigasztalódjam, hanem, hogy vigasztaljak;

nem azért, hogy megértsenek, hanem, hogy megértsek nem azért, hogy szeressenek, hanem, hogy szeressek; csak ez a fontos, mert amikor adunk – kapunk, amikor megbocsátunk – bocsánatot nyerünk, amikor meghalunk – új életre kelünk. Amen

Adventi ima Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi idõben Rád, a Te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk. Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bûnbánatra hívó szavadat! Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni. Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó csendet. A Te titkaidat elfogadó csendet. A Te szeretetedet elfogadó csendet. A Megváltó érkezését váró csendet. A lélek mélyén megszületõ öröm csendjét. Hiszek, Uram, erõsítsd bennem, bennünk a hitet! Amen 82

imakönyv.indd 82-83

83

2/13/2013 1:28:00 PM


Téged, Uram dicsérünk Te Deum laudamus Téged, Isten dicsérünk, téged Úrnak ismérünk. Téged, örök Atyaisten mind egész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok Kerubok és Szeráfkarok. Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, szent vagy, erõsséges szent Isten vagy! Nagyságoddal telve ég, föld, dicsõséged mindent bétölt. Téged dicsér, egek Ura apostolok boldog kara. Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet. Vall tégedet világszerte szent Egyházad ezerszerte. Ó Atyánk, téged s mérhetetlen nagy Fölséged. S azt, ki hozzánk tõled jött le Atya igaz Egyszülöttje. És áldjuk veled Vigasztaló Szentlelkedet. Krisztus, Isten Egyszülöttje Király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szûzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket: Atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendõ: mindeneket ítélendõ. (Itt meghajlunk vagy letérdelünk.) Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltónk, maradj vélünk! Szentjeidhez végy fel égbe az örökös dicsõségbe! Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged! Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald! (Fölegyenesedünk vagy fölállunk.) Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bûntõl e nap õrizz minket és bocsásd meg vétkeinket! Irgalmazz, Uram, irgalmazz; híveidhez légy irgalmas! Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk. Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem! 84

imakönyv.indd 84-85

85

2/13/2013 1:28:04 PM


86

imakönyv.indd 86-87

Ima a Hit évére

Most segíts meg...

Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked azért, hogy meghívtál bennünket Egyházadba. Köszönjük, hogy Krisztus testével táplálsz bennünket és eltöltesz a Szentlélek erejével! Add, hogy napról napra mélyebben felismerjük kegyelmeidet, s egyre jobban Rád bízzuk életünket! Adj erõt, Urunk, papjaidnak mindennapi szolgálatukhoz! Erõsítsd meg a családokat hûségeddel! Állj a fiatalok mellé, hogy nagylelkûen válaszoljanak hívásodra! Mutass utat a keresõknek! Légy a betegek és a szükséget szenvedõk erõforrása! Nyisd meg szívünket, hogy Szentlelked erejével megmutathassuk embertársainknak az üdvösség útját! Így újítsd meg Szent Anna, Boldog Gizella és hazánk szentjeinek közbenjárására egyházközségünket és egyházmegyénket! Amen

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szûzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erõd nem törik meg. Hõ imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szûzanya! Amen

87

2/13/2013 1:28:09 PM


Támogasd a gyengét Áldunk, Üdvözítõnk Anyja, ég kapuja, szélesre tárt ajtó és tengercsillag. Támogasd a gyengét, védd azt, aki néped vezeti. Te életet adtál csodálatos módon annak, kitõl kaptad léted, szûzen szültél, mindig szûz maradsz. Néked Ávé-t mondott Gábor angyal ajka: vedd a bûnöst irgalmadba. Amen

Ima az új évre XVI. Benedek imája Urunk, Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Add meg nekünk a hit alázatos egyszerûségét, mely nem hagy tévelyegni minket, s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az idõben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendõ fényt, hogy Téged el ne veszítsünk, elegendõ fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény, napjainkba, hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain. Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai idõkben is, vidáman járjuk utunkat, eljövendõ dicsõséged felé. Amen

88

imakönyv.indd 88-89

89

2/13/2013 1:28:12 PM


Theilhard de Chardin

Felajánló imádság Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet! Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely megtörte és életre keltette a kenyeret, amely megsimogatta a gyermeket, s amelyet vasszegek vertek át! Ráhagyatkozni arra a Kézre, amely olyan, mint a mienk, de amelynek tetszõleges döntését csupa jóság vezérli, és folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára! Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejû Kéznek, amely lehet a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly végtelen szeretet árad!

90

imakönyv.indd 90-91

Kalkuttai Teréz Anya

Az élet himnusza Az élet egyetlen – vedd komolyan! Az élet szép – csodáld meg! Az élet boldogság – ízleld! Az élet álom – tedd valósággá! Az élet kihívás – fogadd el! Az élet kötelesség – teljesítsd! Az élet játék – játszd! Az élet vagyon – használd fel! Az élet szeretet – add át magad! Az élet titok – fejtsd meg! Az élet ígéret – teljesítsd! Az élet szomorúság – gyõzd le! Az élet dal – énekeld! Az élet küzdelem – harcold meg! Az élet kaland – vállald! Az élet jutalom – érdemeld ki! Az élet élet – éljed!

91

2/13/2013 1:28:17 PM


TARTALOM

Árnyos Pál

Három királyok napján Ott fekszik emberi nemünk megváltója, Kinek oly sok század vala sóhajtója. A jászolban reszket egy szénanyalábban, Nem pedig kárpitos kevély palotában! Szûz anyja Józseffel állnak körülette, Ûzi a hideget barmok lehelete. Talán ezt idézi e három jövevény, Kinek kalauza az a szokatlan fény? Úgy van, béléptek már, bókulva imádgyák, Oly nagy kegyelmekért az egeket áldják! Tisztelik királi ajándékjaikkal, Illetvén kis kezét édes csókjaikkal! Örülj mármost, ember ilyen változáson, S térdet, fejet hajtsál e csuda látáson!

92

imakönyv.indd 92-93

Reggeli himnusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ima reggelre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 A gyöngék imája.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 A fény csak Belõled árad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Loyolai Szent Ignác: Fogadd el, Uram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Önmagammal, ha küszködöm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Szent Patrik: Úti imádság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Aquinoi Szent Tamás: Adj, Uram, éber szívet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Szalézi Szent Ferenc: A kereszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Fohász Máriához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Lisieux-i (Kis) Szent Teréz Önfelajánlás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Szent Mónika Édesanyák és nagymamák imája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Miatyánk – Az Úr imája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Üdvözlégy Az angyali üdvözlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Gyónás utáni ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Legyél életem fénye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Hiszekegy – Az apostoli hitvallás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Magnificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Reggeli fohász . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Köszönöm, Atyám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ima Szent Mihály arkangyalhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Garai Gábor Jókedvet adj, Uram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Thomas Merton: Érted élek, Uram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Svéd Szent Brigitta imája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

93

2/13/2013 1:28:21 PM


Ima a szentmise elõtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dicsõség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nehéz a keresztem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Add, Uram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erõsítsd a hitem, Uram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xavéri Szent Ferenc: Áldozási ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szent Ágoston Ó, örök szépség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tüzes Bálint: Téli imádság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napzáró imádság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanítás elõtti ima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emlékezzél meg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reggeli ima gyerekeknek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esti ima gyerekeknek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima türelemért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keresztes Szent János: Szerelem égõ lángja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loyolai Szent Ignác: Szentelj meg engem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idõsek imája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Döbrentey Ildikó: Kereszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Te vagy az Uram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székely asztali áldás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima az Úti Boldogasszonyhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szûz Mária éneke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esti ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loyolai Szent Ignác: Árassz el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima a hivatás fölismeréséért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assisi Szent Ferenc: Isten dicsérete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adventi imádság Jöjj el népek várakozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Köszönöm az éveket Idõsek imája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima a templomba érkezés után . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szent Rita: Egy meghallgatott imádság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

imakönyv.indd 94-95

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Lisieux-i (Kis) Szent Teréz imája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betegek imája Szent Antalhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima a pócsi könnyezõ Szûzhöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assisi Szent Antal A Szûzanya köszöntése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sziénai Szent Katalin imája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanítás utáni ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima Szent Cecíliához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima a nap végén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elsõáldozók imája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szent Bernát imája a Boldogságos Szûzhöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assisi Szent Ferenc: Uram, adj türelmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima a magyarok Nagyasszonyához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima Jézus szívéhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima Szent Filoménához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Néri Szent Fülöp Imádság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szent Benedek Ima Jézushoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fohász Szûz Máriához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szent Benedek: Te vagy az én Istenem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Édesapák imája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima zarándoklat elõtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assisi Szent Ferenc: Tégy a béke eszközévé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adventi ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téged, Isten dicsérünk Te Deum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima a Hit évére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Most segíts meg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Támogasd a gyengét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ima az új évre XVI. Benedek pápa imája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Theilhard de Chardin Felajánló imádság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalkuttai Teréz Anya: Az élet himnusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Árnyos Pál: Három királyok napján . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92

95

2/13/2013 1:28:24 PM


A kรถnyv megvรกsรกrlรกsรกval rรกszorulรณ csalรกdokat tรกmogat.

Kรถszรถnet รฉrte!

96

imakรถnyv.indd 96

2/13/2013 1:28:24 PM