Page 1

DR

oldalszám: 1/5

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 10.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása · A termékkel kapcsolatos anyagok · Kereskedelmi megnevezés: C8 Plasti Cleaner Liquid · Cikkszám: C8 C · Anyag/készítmény használata Ápolószerek · Gyártó/szállító: Flowey / LCI sarl 2 ZAC Klengbousbierg L-7795 Bissen LUXEMBOURG tel.: 00352 33 52 50 e-mail : labo@flowey.com · Információt nyújtó terület: product safety department · Szükség esetén nyujtott információ: During normal opening times: 00 352 33 52 50 Mr WEYNACHTER

2 A veszélyek azonosítása · A veszély megjelölése: Xn Ártalmas · Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező. R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. · Osztályozási rendszer: Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok. · GHS címkézési elemek Veszély H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. · Elhárító intézkedés: P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P331 TILOS hánytatni. · Elhelyezés hulladékként: P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

3 Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ · Kémiai jellemzés · Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék. · Veszélyes alkotórészek: 64742-48-9 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz Xn; R 65-66 Veszély: 3.10/1 · 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés alifás szénhidrogének illatanyagok (LIMONENE, GERANIOL)

> 40%

≥ 30% (folytatása 2 oldalon) H


DR

oldalszám: 2/5

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 10.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: C8 Plasti Cleaner Liquid (folytatása 1 oldalon.)

· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4 Elsősegélynyújtási intézkedések · Általános információk: Az érintett személyeket vigyük friss levegőre. Az érintett személyeket vigyük ki a veszélyeztetett területről és fektessük le. · Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost. Az érintett személyt vigyük friss levegőre és fektessük le nyugodt körülmények között. · Bőrrel való érintkezés után: A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost. Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le. · A szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot. Védjük a sértetlen szemet. · Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget. Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.

5 Tűzvédelmi intézkedések · Megfelelő tűzoltószerek: CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk. · Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Vízsugár · Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.

6 Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén · Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Tartsuk távol a tűzforrásokat. Hordjunk személyes védőruházatot. · Környezetvédelmi intézkedések: Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe. Akadályozzuk meg a felületen való szétterjedést (például gátak közé történő szorítással vagy az olaj elzárásával. Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. · Tisztítási/eltávolítási eljárások: Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

7 Kezelés és tárolás · Kezelés: · Információk a biztonságos kezeléshez: Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk. Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról. · Tűz- és robbanásvédelmi információk: Gőzök a levegőben robbanóképes keveréket képezhetnek. · Raktározás: · A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Csak eredeti hordóban tároljuk. Gondoskodjunk a tartályok szellőzéséről. (folytatása 3 oldalon) H


DR

oldalszám: 3/5

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 10.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: C8 Plasti Cleaner Liquid (folytatása 2 oldalon.)

· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk. Oxidáló szerektől elkülönítve tároljuk. · További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem · Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot. · Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek. · Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. · Személyes védőfelszerelés: · Általános védekezési és higiéniai intézkedések: Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Ne lélegezzük be a port/füstöt/ködöt. · Légzésvédelem: Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges. · Kézvédelem: A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. · Kesztyűanyag A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. · Áthatolási idő a kesztyűanyagon A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. · Szemvédelem: Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos. · Testvédelem: Védőruházat.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok · Általános adatok Forma: Szín: Szag:

Folyékony átlátszó jellegzetes

· Állapotváltozás Olvadáspont/olvadási tartomány: Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható 149°C

· Lobbanáspont:

62°C

· Gyulladási hőmérséklet:

240°C

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok: Alsó: Felső:

0,6 Vol % 7,0 Vol %

· Sűrűség 20°C-nál:

0,8 g/cm3 (folytatása 4 oldalon) H


DR

oldalszám: 4/5

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 10.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: C8 Plasti Cleaner Liquid (folytatása 3 oldalon.)

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető. Víz:

10 Stabilitás és reakcióképesség · Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. · Kerülendő anyagok: · Veszélyes reakciók Oxidáló szerek hatására heves reakció lép fel. · Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai információk · Akut toxicitás: · Besorolás releváns LD/LC50-értékek: 64742-48-9 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz Szájon át LD50 >5000 mg/kg (rat) Börön át LD50 >3000 mg/kg (rab) · Primer ingerhatás: · A bőrön: Nem fejt ki ingerlő hatást. · A szemben: Nem lép fel ingerlő hatás. · Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes) · További toxikológiai információk: Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár:

12 Ökológiai információk · Adatok az eliminációhoz (makacsság és leépíthetőség): Az oldószer biológiailag lebontható. · További ökológiai információk: · Általános információk: 1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti. Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

13 Ártalmatlanítási szempontok · Termék: · Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. · Tisztítatlan csomagolások: · Ajánlás: A csomagolás tisztítás után ismét felhasználható, vagy anyaga feldolgozható. A csomagolóanyag kezelése a csomagolóanyagra vonatkozó rendelkezés szerint történik.

14 Szállítási információk · ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel): · ADR/RID-GGVS/E osztály: · Tengeri szállítás IMDG: · IMDG-osztály

(folytatása 5 oldalon) H


DR

oldalszám: 5/5

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 10.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: C8 Plasti Cleaner Liquid (folytatása 4 oldalon.)

· Marine pollutant:

Nem

· Légiszállítás ICAO-TI és IATA-DGR: · ICAO/IATA-osztály: · UN "Model Regulation": -

15 Szabályozási információk · EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik. · A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése: Xn Ártalmas

· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez: Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz · R-mondatok: 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. · S-mondatok: 23 A keletkező füstöt nem szabad belélegezni 29 Csatornába engedni nem szabad. 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni. 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

16 Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. · Lényeges R-mondatok 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. 66 Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. · Az adatlapot kiállító szerv: Product safety department · Kapcsolattartási partner: Mr. Weynachter · Rövidítések és mozaikszavak: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Rčglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent H

c8_fdsc_hu