Page 1

DR

oldalszám: 1/6

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 11.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása · A termékkel kapcsolatos anyagok · Kereskedelmi megnevezés: E36 Flowey Carclean Prelav · Cikkszám: E36 C · Anyag/készítmény használata Bázikus tisztítószer · Gyártó/szállító: Flowey / LCI sarl 2 ZAC Klengbousbierg L-7795 Bissen LUXEMBOURG tel.: 00352 33 52 50 e-mail : labo@flowey.com · Információt nyújtó terület: product safety department · Szükség esetén nyujtott információ: During normal opening times: 00 352 33 52 50 Mr WEYNACHTER

2 A veszélyek azonosítása · A veszély megjelölése: Xi Irritatív · Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező. R 38 Bőrizgató hatású. R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. · Osztályozási rendszer: Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok. · GHS címkézési elemek Veszély H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. · Megelőzés: P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. · Elhárító intézkedés: P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. · Tárolás: P405 Elzárva tárolandó. · Elhelyezés hulladékként: P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

3 Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ · Kémiai jellemzés · Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék. (folytatása 2 oldalon) H


DR

oldalszám: 2/6

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 11.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: E36 Flowey Carclean Prelav (folytatása 1 oldalon.)

· Veszélyes alkotórészek: kationos felületaktív anyagok Xi, N; R 36-51/53 Figyelem: 3.3/2 4.1.C/2 amfoter felületaktív anyagok Xi; R 36 Figyelem: 3.3/2 160875-66-1 Decanol ethoxylate 8 EO Xn, Xi; R 22-41 Veszély: 3.1.O/3; 3.3/1 111-76-2 2-Butoxietanol Xn, Xi; R 20/21/22-36/38 Figyelem: 3.1.O/4, 3.1.D/4, 3.1.I/4, 3.2/2, 3.3/2 1310-73-2 Nátrium-hidroxid C; R 35 Veszély: 3.2/1A

1- 5 %

1- 5 %

1- 5%

1- 5%

1- 5%

· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés nem ionos felületaktív anyagok, kationos felületaktív anyagok, amfoter felületaktív anyagok illatanyagok · További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

< 5%

4 Elsősegélynyújtási intézkedések · Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. · Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le. · A szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. · Lenyelés után: Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.

5 Tűzvédelmi intézkedések · Megfelelő tűzoltószerek: CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk. Víz · Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.

6 Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén · Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Nem szükséges. · Környezetvédelmi intézkedések: Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe. A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat. Hígitsuk fel sok vízzel. Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. · Tisztítási/eltávolítási eljárások: Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. H

(folytatása 3 oldalon)


DR

oldalszám: 3/6

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 11.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: E36 Flowey Carclean Prelav (folytatása 2 oldalon.)

7 Kezelés és tárolás · Kezelés: · Információk a biztonságos kezeléshez: A tartályokat jól lezárt állapotban tartsuk. · Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges. · Raktározás: · A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Nincsenek különleges követelmények. · Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges. · További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Nincs.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem · Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot. · Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 111-76-2 2-Butoxietanol TLV CK-érték: 246 mg/m3 AK-érték: 98 mg/m3 1310-73-2 Nátrium-hidroxid TLV CK-érték: 2 mg/m3 AK-érték: 2 mg/m3 · Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. · Személyes védőfelszerelés: · Általános védekezési és higiéniai intézkedések: Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Kerüljük a bőrrejutást. Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. · Légzésvédelem: Nem szükséges. · Kézvédelem: Védőkesztyű. A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni. A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt. · Kesztyűanyag A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. · Áthatolási idő a kesztyűanyagon A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. · Szemvédelem: Jól záró védőszemüveg. (folytatása 4 oldalon) H


DR

oldalszám: 4/6

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 11.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: E36 Flowey Carclean Prelav (folytatása 3 oldalon.)

· Testvédelem: Védőruházat.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok · Általános adatok Forma: Szín: Szag:

Folyékony világosbarna jellegzetes

· Állapotváltozás Olvadáspont/olvadási tartomány: Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható 100°C

· Lobbanáspont:

Nem alkalmazható

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Sűrűség 20°C-nál:

1,07 g/cm3

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Teljes mértékben keverhető. Víz: · pH-érték 20°C-nál:

13,5

10 Stabilitás és reakcióképesség · Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. · Kerülendő anyagok: · Veszélyes reakciók Savakkal történő érintkezés ingerlő gázokat szabadit fel. · Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai információk · Akut toxicitás: · Besorolás releváns LD/LC50-értékek: 1310-73-2 Nátrium-hidroxid Szájon át LD50 2000 mg/kg (rat) · Primer ingerhatás: · A bőrön: Ingerli a bört és a nyálkahártyákat. · A szemben: Erős ingerlő hatás, komoly szemkárosodás veszélyével · Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes) · További toxikológiai információk: Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár: Irritatív

12 Ökológiai információk · Adatok az eliminációhoz (makacsság és leépíthetőség): A termékben lévő mosó hatású aktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerek környezetre ártalmatlan hatásáról szóló törvény előírásainak és biológiai úton lebonthatók. · További ökológiai információk: · Általános információk: 2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti. (folytatása 5 oldalon) H


DR

oldalszám: 5/6

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 11.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: E36 Flowey Carclean Prelav (folytatása 4 oldalon.)

Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba. Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet. Ha nagyobb mennyiségű anyagot a csatornába vagy élővizekbe engednek le, ez a pH-érték növekedéséhez vezethet. A magas pH-érték károsítja a vízi élőlényeket. Az alkalmazott koncentrációjú hígításban a pH-érték lényegesen lecsökken, ezért a termék használata után a csatornahálózatba jutó szennyvíz csak gyengén károsítja a vizet.

13 Ártalmatlanítási szempontok · Termék: · Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. · Tisztítatlan csomagolások: · Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. · Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14 Szállítási információk · ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel): · ADR/RID-GGVS/E osztály: · Tengeri szállítás IMDG: · IMDG-osztály · Marine pollutant:

Nem

· Légiszállítás ICAO-TI és IATA-DGR: · ICAO/IATA-osztály: · UN "Model Regulation": -

15 Szabályozási információk · EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik. · A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése: Xi Irritatív

· R-mondatok: 38 Bőrizgató hatású. 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. · S-mondatok: 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 29 Csatornába engedni nem szabad. 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

16 Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. · Lényeges R-mondatok 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. 22 Lenyelve ártalmas. (folytatása 6 oldalon) H


DR

oldalszám: 6/6

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 11.05.2010

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: E36 Flowey Carclean Prelav (folytatása 5 oldalon.)

35 Súlyos égési sérülést okoz. 36 Szemizgató hatású. 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. · Az adatlapot kiállító szerv: Product safety department · Kapcsolattartási partner: Mr. Weynachter · Rövidítések és mozaikszavak: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Rčglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent H

e36_fdsc_hu  
e36_fdsc_hu  
Advertisement