Page 1

DR

oldalszám: 1/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 06.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 10.05.2010

1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása · Termékazonosító · Kereskedelmi megnevezés: W7 General Cleaner · Cikkszám: W7 C · Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása · Anyag/készítmény használata Bázikus tisztítószer · A biztonsági adatlap szállítójának adatai · Gyártó/szállító: Flowey / LCI sarl 2 ZAC Klengbousbierg L-7795 Bissen LUXEMBOURG tel.: 00352 33 52 50 e-mail : labo@flowey.com · Információt nyújtó terület: product safety department · Sürgősségi telefonszám: During normal opening times: 00 352 33 52 50 Mr WEYNACHTER az ETTSZ sürgősségi telefonszáma: 06 80 20 11 99

2 A veszély meghatározása · Az anyag vagy keverék osztályozása · Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás GHS05 maró anyagok Bőrmaró 1A H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. · A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás C; Maró R34: Égési sérülést okoz. · Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező. · Osztályozási rendszer: Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok. · Címkézési elemek · EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik. · A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése: C Maró

· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez: sodium hydroxide · R-mondatok: 34 Égési sérülést okoz. · S-mondatok: 23 A keletkező füstöt nem szabad belélegezni 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 29 Csatornába engedni nem szabad. (folytatása 2 oldalon) HU


DR

oldalszám: 2/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 06.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: W7 General Cleaner (folytatása 1 oldalon.)

36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. · Egyéb veszélyek · A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei · PBT: Nem alkalmazható · vPvB: Nem alkalmazható

3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok · Kémiai jellemzés: Keverékek · Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék. · Veszélyes alkotórészek: 111-76-2 2-Butoxietanol Xn R20/21/22; Xi R36/38 Akut tox. 4, H302; Akut tox. 4, H312; Akut tox. 4, H332; Bőrirrit. 2, H315; Szemirrit. 2, H319 sodium hydroxide C R35 Bőrmaró 1A, H314 160875-66-1 Decanol ethoxylate 8 EO Xn R22; Xi R41 Akut tox. 3, H301; Szemkár. 1, H318 · 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés nem ionos felületaktív anyagok, anionos felületaktív anyagok, amfoter felületaktív anyagok illatanyagok (LIMONENE) · További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

1- 5%

1- 5%

1- 5%

< 5%

4 Elsősegélynyújtás · Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése · Általános információk: Az érintett személyeket vigyük ki a veszélyeztetett területről és fektessük le. A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el. · Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. · Bőrrel való érintkezés után: A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost. Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le. · A szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot. · Lenyelés után: Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.

5 Tűzvédelmi intézkedések · Oltóanyag · Megfelelő tűzoltószerek: CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk. Víz (folytatása 3 oldalon) HU


DR

oldalszám: 3/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 06.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: W7 General Cleaner (folytatása 2 oldalon.)

· Tűzoltóknak szóló javaslat · Különleges védőfelszerelés: Ne lélegezzük be a robbanási és égési gázokat.

6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál · Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások A kifolyó/kiszóródó termék fokozott csúszási veszélyt jelent. Hordjunk személyes védőruházatot. Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket. · Környezetvédelmi óvintézkedések: Akadályozzuk meg a felületen való szétterjedést (például gátak közé történő szorítással vagy az olaj elzárásával. Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe. Hígitsuk fel sok vízzel. Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. · A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A felvett anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően. Mechanikusan vegyük fel. Használjunk semlegesítő szereket. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. · Hivatkozás más szakaszokra A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat. A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat. Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7 Kezelés és tárolás · Kezelés: · A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk. Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról. · Tűz- és robbanásvédelmi információk: A termék nem éghető. · A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt · Raktározás: · A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Polyolefin tartályokat alkalmazzunk. Ne használjunk könnyűfém edényeket. · Együttes tárolással kapcsolatos információk: Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk. · További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem · Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot. · Ellenőrzési paraméterek · Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 111-76-2 2-Butoxietanol TLV CK-érték: 246 mg/m3 AK-érték: 98 mg/m3 sodium hydroxide TLV CK-érték: 2 mg/m3 AK-érték: 2 mg/m3 · Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. (folytatása 4 oldalon) HU


DR

oldalszám: 4/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 06.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: W7 General Cleaner (folytatása 3 oldalon.)

· Az expozíció ellenőrzése · Személyes védőfelszerelés: · Általános védekezési és higiéniai intézkedések: Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Ne lélegezzük be a port/füstöt/ködöt. Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. · Légzésvédelem: Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges. · Kézvédelem: Védőkesztyű. A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni. A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt. · Kesztyűanyag A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. · Áthatolási idő a kesztyűanyagon A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. · Szemvédelem: Jól záró védőszemüveg. · Testvédelem: Védőruházatot használjunk.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok · Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ · Általános adatok · Külső jellemzők: Folyékony Forma: világossárga Szín: · Szag: jellegzetes · pH-érték 20°C-nál:

13,5

· Állapotváltozás Olvadáspont/olvadási tartomány: Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható 100°C

· Lobbanáspont:

Nem alkalmazható

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. (folytatása 5 oldalon) HU


DR

oldalszám: 5/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 06.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: W7 General Cleaner (folytatása 4 oldalon.)

· Sűrűség 20°C-nál:

1,07 g/cm

3

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Teljes mértékben keverhető. Víz:

10 Stabilitás és reakciókészség · Reakciókészség · Kémiai stabilitás · Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Környezeti hőmérsékleten stabil. · A veszélyes reakciók lehetősége Savak hatására hő fejlődés lép fel. · Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai adatok · A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ · Akut toxicitás: · Besorolás releváns LD/LC50-értékek: sodium hydroxide Szájon át LD50 2000 mg/kg (rat) · Primer ingerhatás: · A bőrön: A bőrre és nyálkahártyákra gyakorolt maró hatás · A szemben: Erős maróhatás. · Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes) · További toxikológiai információk: Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár: Maró Az anyag lenyelése erős maróhatást fejt ki a szájban és gégében, valamint a nyelőcső és gyomor perforációjának veszélyével jár.

12 Ökológiai információk · Toxicitás · Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. · Perzisztencia és lebonthatóság A termékben lévő mosó hatású aktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerek környezetre ártalmatlan hatásáról szóló törvény előírásainak és biológiai úton lebonthatók. · További ökológiai információk: · Általános információk: A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők. 2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti. Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba. Higitatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba. Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet. Ha nagyobb mennyiségű anyagot a csatornába vagy élővizekbe engednek le, ez a pH-érték növekedéséhez vezethet. A magas pH-érték károsítja a vízi élőlényeket. Az alkalmazott koncentrációjú hígításban a pH-érték lényegesen lecsökken, ezért a termék használata után a csatornahálózatba jutó szennyvíz csak gyengén károsítja a vizet. · A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei · PBT: Nem alkalmazható (folytatása 6 oldalon) HU


DR

oldalszám: 6/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 06.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: W7 General Cleaner (folytatása 5 oldalon.)

· vPvB: Nem alkalmazható

13 Ártalmatlanítási szempontok · Hulladékkezelési módszerek · Ajánlás: A kisebb mennyiségű szert bő vízzel fel lehet hígítani és ki lehet önteni. Nagyobb mennyiségeket azonban a helyi hatósági előírások szerint kell ártalmatlanítani. Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. · Tisztítatlan csomagolások: · Ajánlás: A csomagolás tisztítás után ismét felhasználható, vagy anyaga feldolgozható. · Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14 Szállításra vonatkozó információk · ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel):

· ADR/RID-GGVSEB osztály: 8 (C7) Maró anyagok · Kemler-szám: 80 · UN-szám: 3267 · Csomagolási csoport: III · Bárcák: 8 · Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: · Korlátozott menynyiség (LQ) LQ7 · Szállítási kategória 3 · Alagútkorlátozási kód: E · Tengeri szállítás IMDG:

· IMDG-osztály · UN-szám: · Label · Csomagolási csoport: · EMS-szám: · Marine pollutant: · Segregation groups · Helyes műszaki megnevezés:

8 3267 8 III F-A,S-B Nem Alkalis CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE)

· Légiszállítás ICAO-TI és IATA-DGR:

· ICAO/IATA-osztály: · UN/ID szám: · Label

8 3267 8 (folytatása 7 oldalon) HU


DR

oldalszám: 7/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 06.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 10.05.2010

Kereskedelmi megnevezés: W7 General Cleaner (folytatása 6 oldalon.)

· Csomagolási csoport: III · Helyes műszaki megnevezés: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE) · UN "Model Regulation": · A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Figyelem: Maró anyagok

15 Szabályozással kapcsolatos információk · Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16 Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. · Lényeges mondatok H301 Lenyelve mérgező. H302 Lenyelve ártalmas. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R22 Lenyelve ártalmas. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. · Az adatlapot kiállító szerv: Product safety department · Kapcsolattartási partner: Mr. Weynachter · Rövidítések és mozaikszavak: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent HU

w7_fdsc_hu