Page 1

DR

oldalszám: 1/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása · Termékazonosító · Kereskedelmi megnevezés: T3 Flowey Netral Ecologic · Cikkszám: T3 C · Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása · Anyag/készítmény használata Bázikus tisztítószer · A biztonsági adatlap szállítójának adatai · Gyártó/szállító: Flowey / LCI sarl 2 ZAC Klengbousbierg L-7795 Bissen LUXEMBOURG tel.: 00352 33 52 50 e-mail : labo@flowey.com · Információt nyújtó terület: product safety department · Sürgősségi telefonszám: During normal opening times: 00 352 33 52 50 Mr WEYNACHTER az ETTSZ sürgősségi telefonszáma: 06 80 20 11 99

2 A veszély meghatározása · Az anyag vagy keverék osztályozása · Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás GHS05 maró anyagok Bőrmaró 1A H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. · A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás C; Maró R34: Égési sérülést okoz. · Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező. · Osztályozási rendszer: Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok. · Címkézési elemek · EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik. · A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése: C Maró

· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez: sodium hydroxide · R-mondatok: 34 Égési sérülést okoz. · S-mondatok: 23 A keletkező füstöt nem szabad belélegezni 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. (folytatása 2 oldalon) HU


DR

oldalszám: 2/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: T3 Flowey Netral Ecologic (folytatása 1 oldalon.)

36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. · Egyéb veszélyek · A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei · PBT: Nem alkalmazható · vPvB: Nem alkalmazható

3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok · Kémiai jellemzés: Keverékek · Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék. · Veszélyes alkotórészek: sodium hydroxide C R35 Bőrmaró 1A, H314 68515-73-1 Alkylpolyglycoside Xi R41 Szemkár. 1, H318

1- 5%

· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés nem ionos felületaktív anyagok, anionos felületaktív anyagok · További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

< 5%

1- 5%

4 Elsősegélynyújtás · Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése · Általános információk: Tartsuk melegen, nyugodt körülmények között és takarjuk be. Az érintett személyeket vigyük friss levegőre. A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el. · Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost. Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. · Bőrrel való érintkezés után: A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost. Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le. · A szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot. Védjük a sértetlen szemet. · Lenyelés után: Öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet. Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.

5 Tűzvédelmi intézkedések · Oltóanyag · Megfelelő tűzoltószerek: CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk. Víz · Tűzoltóknak szóló javaslat · Különleges védőfelszerelés: Ne lélegezzük be a robbanási és égési gázokat. Viseljünk teljes védőöltözetet. HU

(folytatása 3 oldalon)


DR

oldalszám: 3/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: T3 Flowey Netral Ecologic (folytatása 2 oldalon.)

6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál · Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások A termék vízzel csúszós felületeket képez. Hordjunk személyes védőruházatot. · Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedjük bele az altalajba/földbe. Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe. Hígitsuk fel sok vízzel. Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. · A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. Használjunk semlegesítő szereket. A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. · Hivatkozás más szakaszokra A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat. A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat. Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7 Kezelés és tárolás · Kezelés: · A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A tartályokat óvatosan nyissuk és kezeljük. Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról. · Tűz- és robbanásvédelmi információk: A termék nem éghető. Különleges intézkedés nem szükséges. · A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt · Raktározás: · A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Nem megfelelő tartályanyag: alumínium Polyolefin tartályokat alkalmazzunk. · Együttes tárolással kapcsolatos információk: Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk. Ne tároljuk savakkal együtt. · További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Fagytól védjük. Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem · Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot. · Ellenőrzési paraméterek · Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: sodium hydroxide TLV CK-érték: 2 mg/m3 AK-érték: 2 mg/m3 · Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. · Az expozíció ellenőrzése · Személyes védőfelszerelés: · Általános védekezési és higiéniai intézkedések: Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. (folytatása 4 oldalon) HU


DR

oldalszám: 4/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: T3 Flowey Netral Ecologic (folytatása 3 oldalon.)

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Ne lélegezzük be a port/füstöt/ködöt. Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. · Légzésvédelem: Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges · Kézvédelem: Védőkesztyű. A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni. A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt. · Kesztyűanyag A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. · Áthatolási idő a kesztyűanyagon A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. · Szemvédelem: Jól záró védőszemüveg. · Testvédelem: Csizma. Kötény. Védőruházat.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok · Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ · Általános adatok · Külső jellemzők: Folyékony Forma: piros Szín: · Szag: jellegzetes · pH-érték 20°C-nál:

13,5

· Állapotváltozás Olvadáspont/olvadási tartomány: Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható 100°C

· Lobbanáspont:

Nem alkalmazható

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Sűrűség 20°C-nál:

1,08 (folytatása 5 oldalon) HU


DR

oldalszám: 5/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: T3 Flowey Netral Ecologic (folytatása 4 oldalon.)

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Teljes mértékben keverhető. Víz:

10 Stabilitás és reakciókészség · Reakciókészség · Kémiai stabilitás · Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. · A veszélyes reakciók lehetősége Savakkal létrejövő erősen exotherm reakció. · Veszélyes bomlástermékek: Maró gázok/gőzök

11 Toxikológiai adatok · A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ · Akut toxicitás: · Besorolás releváns LD/LC50-értékek: sodium hydroxide Szájon át LD50 2000 mg/kg (rat) · Primer ingerhatás: · A bőrön: A bőrre és nyálkahártyákra gyakorolt maró hatás · A szemben: Erős maróhatás. · Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes) · További toxikológiai információk: Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár: Maró Az anyag lenyelése erős maróhatást fejt ki a szájban és gégében, valamint a nyelőcső és gyomor perforációjának veszélyével jár.

12 Ökológiai információk · Toxicitás · Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. · Perzisztencia és lebonthatóság A termékben lévő mosó hatású aktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerek környezetre ártalmatlan hatásáról szóló törvény előírásainak és biológiai úton lebonthatók. · További ökológiai információk: · Általános információk: 2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti. A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők. Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba. Higitatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba. Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet. Ha nagyobb mennyiségű anyagot a csatornába vagy élővizekbe engednek le, ez a pH-érték növekedéséhez vezethet. A magas pH-érték károsítja a vízi élőlényeket. Az alkalmazott koncentrációjú hígításban a pH-érték lényegesen lecsökken, ezért a termék használata után a csatornahálózatba jutó szennyvíz csak gyengén károsítja a vizet. · A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei · PBT: Nem alkalmazható (folytatása 6 oldalon) HU


DR

oldalszám: 6/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: T3 Flowey Netral Ecologic (folytatása 5 oldalon.)

· vPvB: Nem alkalmazható

13 Ártalmatlanítási szempontok · Hulladékkezelési módszerek · Ajánlás: A kisebb mennyiségű szert bő vízzel fel lehet hígítani és ki lehet önteni. Nagyobb mennyiségeket azonban a helyi hatósági előírások szerint kell ártalmatlanítani. Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. · Tisztítatlan csomagolások: · Ajánlás: A csomagolás tisztítás után ismét felhasználható, vagy anyaga feldolgozható. A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. · Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14 Szállításra vonatkozó információk · ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel):

· ADR/RID-GGVSEB osztály: 8 (C7) Maró anyagok · Kemler-szám: 80 · UN-szám: 3267 · Csomagolási csoport: III · Bárcák: 8 · Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 3267 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVES ANYAG, M.N.N. (SZILÁRD) · Korlátozott menynyiség (LQ) LQ7 · Szállítási kategória 3 · Alagútkorlátozási kód: E · Tengeri szállítás IMDG:

· IMDG-osztály · UN-szám: · Label · Csomagolási csoport: · EMS-szám: · Marine pollutant: · Helyes műszaki megnevezés:

8 3267 8 III F-A,S-B Nem CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE)

· Légiszállítás ICAO-TI és IATA-DGR:

· ICAO/IATA-osztály: · UN/ID szám:

8 3267 (folytatása 7 oldalon) HU


DR

oldalszám: 7/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: T3 Flowey Netral Ecologic (folytatása 6 oldalon.)

· Label · Csomagolási csoport: · Helyes műszaki megnevezés:

8 III CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE)

· UN "Model Regulation": UN3267, MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVES ANYAG, M.N.N., 8, II · A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Figyelem: Maró anyagok

15 Szabályozással kapcsolatos információk · Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16 Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. · Lényeges mondatok H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. · Az adatlapot kiállító szerv: Product safety department · Kapcsolattartási partner: Mr. Weynachter · Rövidítések és mozaikszavak: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent HU

t3_fdsc_hu  
t3_fdsc_hu  
Advertisement