Page 1

DR

oldalszám: 1/8

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 26.09.2009

1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása · Termékazonosító · Kereskedelmi megnevezés: T2 Flowey Station Extra · Cikkszám: T2 C · Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása · Anyag/készítmény használata Tisztítószer Mésztelenítő · A biztonsági adatlap szállítójának adatai · Gyártó/szállító: Flowey / LCI sarl 2 ZAC Klengbousbierg L-7795 Bissen LUXEMBOURG tel.: 00352 33 52 50 e-mail : labo@flowey.com · Információt nyújtó terület: product safety department · Sürgősségi telefonszám: During normal opening times: 00 352 33 52 50 Mr WEYNACHTER az ETTSZ sürgősségi telefonszáma: 06 80 20 11 99

2 A veszély meghatározása · Az anyag vagy keverék osztályozása · Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás GHS06 halálfej Akut tox. 2 Akut tox. 3

H310 H331

Bőrrel érintkezve halálos. Belélegezve mérgező.

GHS05 maró anyagok Bőrmaró 1A H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Akut tox. 4 H302 Lenyelve ártalmas. STOT egy. 3 H335+H336 Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat. · A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás T; Mérgező R23/24/25:

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

C; Maró R35:

Súlyos égési sérülést okoz. Xi; Irritatív

R37: Izgatja a légutakat. · Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező. · Osztályozási rendszer: Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok. (folytatása 2 oldalon) HU


DR

oldalszám: 2/8

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 26.09.2009

Kereskedelmi megnevezés: T2 Flowey Station Extra (folytatása 1 oldalon.)

· Címkézési elemek · EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik. · A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése: T Mérgező C Maró · Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez: Hidrogén-fluorid Hidrogén-klorid C>5% · R-mondatok: 23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. 35 Súlyos égési sérülést okoz. 37 Izgatja a légutakat. · S-mondatok: 23 A keletkező füstöt nem szabad belélegezni 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. · Egyéb veszélyek · A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei · PBT: Nem alkalmazható · vPvB: Nem alkalmazható

3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok · Kémiai jellemzés: Keverékek · Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék. · Veszélyes alkotórészek: 7647-01-0 Hidrogén-klorid C>5% C R34; Xi R37 Bőrmaró 1B, H314; STOT egy. 3, H335 7664-39-3 Hidrogén-fluorid T+ R26/27/28; C R35 Akut tox. 2, H300; Akut tox. 1, H310; Akut tox. 2, H330; Bőrmaró 1A, H314 69011-36-5 isotridecanol ethoxylate Xn R22; Xi R41 Akut tox. 3, H301; Szemkár. 1, H318 · 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés nem ionos felületaktív anyagok · További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

10-20%

5-10%

5-10%

5 - 15%

4 Elsősegélynyújtás · Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése · Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el. A védőálarcot csak a szennyezett ruhadarabok eltávolítása után vegyük le. Rendszertelen légzés vagy légzéskimaradás esetén mesterséges lélegeztetést alkalmazzunk. (folytatása 3 oldalon) HU


DR

oldalszám: 3/8

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 26.09.2009

Kereskedelmi megnevezés: T2 Flowey Station Extra (folytatása 2 oldalon.)

· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről vagy oxigénről; vegyük igénybe az orvosi segítséget. Az érintett személyt vigyük friss levegőre és fektessük le nyugodt körülmények között. Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. · Bőrrel való érintkezés után: A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost. Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le. · A szemmel való érintkezés után: Azonnal hívjunk orvost. A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. · Lenyelés után: Öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet. Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget. · Információ az orvos számára: · Veszélyek Tüdőödéma veszélye.

5 Tűzvédelmi intézkedések · Oltóanyag · Megfelelő tűzoltószerek: CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk. · Tűzoltóknak szóló javaslat · Különleges védőfelszerelés: Viseljünk teljes védőöltözetet. Ne lélegezzük be a robbanási és égési gázokat. Használjunk védőálarcot.

6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál · Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket. · Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe. A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat. Hígitsuk fel sok vízzel. Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. · A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. Használjunk semlegesítő szereket. A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. · Hivatkozás más szakaszokra A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat. A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat. Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7 Kezelés és tárolás · Kezelés: · A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk. A munkahelyen korlátozzuk a készlet mennyiségét. Csak jól szellőzött helyeken alkalmazzuk. Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról. A tartályokat óvatosan nyissuk és kezeljük. (folytatása 4 oldalon) HU


DR

oldalszám: 4/8

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 26.09.2009

Kereskedelmi megnevezés: T2 Flowey Station Extra (folytatása 3 oldalon.)

· Tűz- és robbanásvédelmi információk: A termék nem éghető. Hő ellen védjük. · A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt · Raktározás: · A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Polyolefin tartályokat alkalmazzunk. Csak eredeti hordóban tároljuk. · Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tároljuk együtt lugókkal. Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk. · További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem · Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot. · Ellenőrzési paraméterek · Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 7647-01-0 Hidrogén-klorid C>5% TLV CK-érték: 16 mg/m3 AK-érték: 8 mg/m3 7664-39-3 Hidrogén-fluorid TLV CK-érték: 2,5 mg/m3 AK-érték: 1,5 mg/m3 · Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. · Az expozíció ellenőrzése · Személyes védőfelszerelés: · Általános védekezési és higiéniai intézkedések: Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. A védőruházatot külön tároljuk. Ne lélegezzük be a port/füstöt/ködöt. Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. · Légzésvédelem: Védőálarc nagy koncentrációk esetén. Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges · Kézvédelem: Védőkesztyű. A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni. A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt. · Kesztyűanyag A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. · Áthatolási idő a kesztyűanyagon A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. (folytatása 5 oldalon) HU


DR

oldalszám: 5/8

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 26.09.2009

Kereskedelmi megnevezés: T2 Flowey Station Extra (folytatása 4 oldalon.)

· Szemvédelem: Jól záró védőszemüveg. · Testvédelem: Saválló védőruházat. Csizma. Teljes fej-, arc- és nyakvédelem. Védőruházatot használjunk.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok · Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ · Általános adatok · Külső jellemzők: Folyékony Forma: piros Szín: · Szag: jellegzetes · pH-érték 20°C-nál:

1,7

· Állapotváltozás Olvadáspont/olvadási tartomány: Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható Nincs meghatározva

· Lobbanáspont:

Nem alkalmazható

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Sűrűség 20°C-nál:

1,08

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Teljes mértékben keverhető. Víz:

10 Stabilitás és reakciókészség · Reakciókészség · Kémiai stabilitás · Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetés szerinti raktározás és kezelés esetén nincs bomlás. Környezeti hőmérsékleten stabil. · A veszélyes reakciók lehetősége Lúgokkal történő érintkezés mérgező gázokat szabadít fel. Lúgokkal történő érintkezés ingerlő gázokat szabadít fel. Maró gázok/gőzök fejlődése. Korrózív hatás fémekkel szemben. Veszélyes reakciók nem ismeretesek. · Veszélyes bomlástermékek: Klórhidrogén (HCL) Fluorhidrogén HU

(folytatása 6 oldalon)


DR

oldalszám: 6/8

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 26.09.2009

Kereskedelmi megnevezés: T2 Flowey Station Extra (folytatása 5 oldalon.)

11 Toxikológiai adatok · A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ · Akut toxicitás: · Besorolás releváns LD/LC50-értékek: 7647-01-0 Hidrogén-klorid C>5% Szájon át LD50 900 mg/kg (rabbit) 7664-39-3 Hidrogén-fluorid Szájon át LD50 1276 mg/kg (rat) · Primer ingerhatás: · A bőrön: A börre és nyálkahártyákra gyakorolt erős maró hatás. · A szemben: Erős maróhatás. · Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes) · További toxikológiai információk: Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár: Mérgező Maró Irritatív Az anyag lenyelése erős maróhatást fejt ki a szájban és gégében, valamint a nyelőcső és gyomor perforációjának veszélyével jár.

12 Ökológiai információk · Toxicitás · Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. · Perzisztencia és lebonthatóság A termékben lévő mosó hatású aktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerek környezetre ártalmatlan hatásáról szóló törvény előírásainak és biológiai úton lebonthatók. · További ökológiai információk: · Általános információk: A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők. 2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti. Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba. Higitatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba. Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet. Ha nagyobb mennyiségű anyagot a csatornába vagy élővizekbe engednek le, ez a pH-érték csökkenéséhez vezethet. Az alacsony pH-érték károsítja a vízi élőlényeket. Az alkalmazott koncentrációjú hígításban a pHérték lényegesen megnő, ezért a termék használata után a csatornahálózatba jutó szennyvíz csak gyengén károsítja a vizet. · A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei · PBT: Nem alkalmazható · vPvB: Nem alkalmazható

13 Ártalmatlanítási szempontok · Hulladékkezelési módszerek · Ajánlás: A koncentrátumot vízzel hígítjuk és ezt követően alkalmas bázikus anyaggal (nátronlúg, mész) semlegesítjük. A semlegesítés során keletkező semleges sók a környezetet aránylag kevéssé terhelik. Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. (folytatása 7 oldalon) HU


DR

oldalszám: 7/8

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 26.09.2009

Kereskedelmi megnevezés: T2 Flowey Station Extra (folytatása 6 oldalon.)

· Tisztítatlan csomagolások: · Ajánlás: A csomagolás tisztítás után ismét felhasználható, vagy anyaga feldolgozható. A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. · Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14 Szállításra vonatkozó információk · ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel):

· ADR/RID-GGVSEB osztály: 8 Maró anyagok · Kemler-szám: 86 · UN-szám: 2922 · Csomagolási csoport: II · Bárcák: 8+6.1 · Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 2922 MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (FLUOR-HIDROGÉNSAV, KLÓRHIDROGÉNSAV (SÓSAV)) · Korlátozott menynyiség (LQ) LQ22 · Szállítási kategória 2 · Alagútkorlátozási kód: E · Tengeri szállítás IMDG:

· IMDG-osztály · UN-szám: · Label · Csomagolási csoport: · EMS-szám: · Marine pollutant: · Helyes műszaki megnevezés:

8 2922 8+6.1 II F-A,S-B Nem CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (HYDROFLUORIC ACID, HYDROCHLORIC ACID)

· Légiszállítás ICAO-TI és IATA-DGR:

· ICAO/IATA-osztály: · UN/ID szám: · Label · Csomagolási csoport: · Helyes műszaki megnevezés:

8 2922 8+6.1 II CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (HYDROFLUORIC ACID, HYDROCHLORIC ACID)

· UN "Model Regulation": UN2922, MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 8 (6.1), II · A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Figyelem: Maró anyagok HU

(folytatása 8 oldalon)


DR

oldalszám: 8/8

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 26.09.2009

Kereskedelmi megnevezés: T2 Flowey Station Extra (folytatása 7 oldalon.)

15 Szabályozással kapcsolatos információk · Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16 Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. · Lényeges mondatok H300 Lenyelve halálos. H301 Lenyelve mérgező. H310 Bőrrel érintkezve halálos. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H330 Belélegezve halálos. H335 Légúti irritációt okozhat. R22 Lenyelve ártalmas. R26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező. R34 Égési sérülést okoz. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R37 Izgatja a légutakat. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. · Az adatlapot kiállító szerv: Product safety department · Kapcsolattartási partner: Mr. Weynachter · Rövidítések és mozaikszavak: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent HU

t2_fdsc_hu