Page 1

DR

oldalszám: 1/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása · Termékazonosító · Kereskedelmi megnevezés: R2 Wheel Cleaner Acid · Cikkszám: R2 C · Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása · Anyag/készítmény használata Mésztelenítő Tisztítószer · A biztonsági adatlap szállítójának adatai · Gyártó/szállító: Flowey / LCI sarl 2 ZAC Klengbousbierg L-7795 Bissen LUXEMBOURG tel.: 00352 33 52 50 e-mail : labo@flowey.com · Információt nyújtó terület: product safety department · Sürgősségi telefonszám: During normal opening times: 00 352 33 52 50 Mr WEYNACHTER az ETTSZ sürgősségi telefonszáma: 06 80 20 11 99

2 A veszély meghatározása · Az anyag vagy keverék osztályozása · Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás GHS05 maró anyagok Bőrmaró 1A H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. · A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás Xi; Irritatív R38-41: Bőrizgató hatású. Súlyos szemkárosodást okozhat. · Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező. · Osztályozási rendszer: Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok. · Címkézési elemek · EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik. · A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése: Xi Irritatív

· R-mondatok: 38 Bőrizgató hatású. 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. · S-mondatok: 23 A keletkező füstöt nem szabad belélegezni 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. (folytatása 2 oldalon) HU


DR

oldalszám: 2/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: R2 Wheel Cleaner Acid (folytatása 1 oldalon.)

29 Csatornába engedni nem szabad. 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. · Egyéb veszélyek · A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei · PBT: Nem alkalmazható · vPvB: Nem alkalmazható

3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok · Kémiai jellemzés: Keverékek · Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék. · Veszélyes alkotórészek: 7664-38-2 Ortofoszforsav C>25% C R34 Bőrmaró 1B, H314 7664-93-9 Kénsav C>15% C R35 Bőrmaró 1A, H314 69011-36-5 isotridecanol ethoxylate Xn R22; Xi R41 Akut tox. 3, H301; Szemkár. 1, H318

5-10% 5-10% 1- 5%

· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés nem ionos felületaktív anyagok · További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

< 5%

4 Elsősegélynyújtás · Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése · Általános információk: Fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben. Az érintett személyeket vigyük friss levegőre. · Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost. Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. · Bőrrel való érintkezés után: A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost. Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le. · A szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot. · Lenyelés után: Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.

5 Tűzvédelmi intézkedések · Oltóanyag · Megfelelő tűzoltószerek: CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk. Víz · Tűzoltóknak szóló javaslat · Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.

6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál · Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem szükséges. · Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe. (folytatása 3 oldalon) HU


DR

oldalszám: 3/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: R2 Wheel Cleaner Acid (folytatása 2 oldalon.)

Hígitsuk fel sok vízzel. Ne engedjük bele az altalajba/földbe. Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. · A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Mechanikusan vegyük fel. Használjunk semlegesítő szereket. · Hivatkozás más szakaszokra A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat. A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat. Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7 Kezelés és tárolás · Kezelés: · A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk. · Tűz- és robbanásvédelmi információk: A termék nem éghető. Különleges intézkedés nem szükséges. · A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt · Raktározás: · A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Polyolefin tartályokat alkalmazzunk. · Együttes tárolással kapcsolatos információk: Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk. · További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk. Fagytól védjük.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem · Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot. · Ellenőrzési paraméterek · Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 7664-38-2 Ortofoszforsav C>25% TLV CK-érték: 2 mg/m3 AK-érték: 1 mg/m3 7664-93-9 Kénsav C>15% TLV CK-érték: 1 mg/m3 AK-érték: 1 mg/m3 · Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. · Az expozíció ellenőrzése · Személyes védőfelszerelés: · Általános védekezési és higiéniai intézkedések: Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Ne lélegezzük be a port/füstöt/ködöt. Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. · Légzésvédelem: Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges. (folytatása 4 oldalon) HU


DR

oldalszám: 4/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: R2 Wheel Cleaner Acid (folytatása 3 oldalon.)

· Kézvédelem: Védőkesztyű. A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni. · Kesztyűanyag A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. · Áthatolási idő a kesztyűanyagon A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. · Szemvédelem: Jól záró védőszemüveg. · Testvédelem: Védőruházat.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok · Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ · Általános adatok · Külső jellemzők: Folyékony Forma: színtelen Szín: · Szag: jellegzetes · pH-érték 20°C-nál:

0,5

· Állapotváltozás Olvadáspont/olvadási tartomány: Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható 100°C

· Lobbanáspont:

Nem alkalmazható

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Sűrűség 20°C-nál:

1,12

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Teljes mértékben keverhető. Víz:

10 Stabilitás és reakciókészség · Reakciókészség · Kémiai stabilitás · Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. Környezeti hőmérsékleten stabil. · A veszélyes reakciók lehetősége Reakciók létrejötte erős lúgokkal. (folytatása 5 oldalon) HU


DR

oldalszám: 5/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: R2 Wheel Cleaner Acid (folytatása 4 oldalon.)

· Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai adatok · A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ · Akut toxicitás: · Primer ingerhatás: · A bőrön: Ingerli a bört és a nyálkahártyákat. · A szemben: Erős ingerlő hatás, komoly szemkárosodás veszélyével · Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes) · További toxikológiai információk: Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár: Irritatív

12 Ökológiai információk · Toxicitás · Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. · Perzisztencia és lebonthatóság A termékben lévő mosó hatású aktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerek környezetre ártalmatlan hatásáról szóló törvény előírásainak és biológiai úton lebonthatók. · További ökológiai információk: · Általános információk: 1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti. Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba. · A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei · PBT: Nem alkalmazható · vPvB: Nem alkalmazható

13 Ártalmatlanítási szempontok · Hulladékkezelési módszerek · Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. A koncentrátumot vízzel hígítjuk és ezt követően alkalmas bázikus anyaggal (nátronlúg, mész) semlegesítjük. A semlegesítés során keletkező semleges sók a környezetet aránylag kevéssé terhelik. · Tisztítatlan csomagolások: · Ajánlás: A csomagolás tisztítás után ismét felhasználható, vagy anyaga feldolgozható. A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. · Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14 Szállításra vonatkozó információk · ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel):

· ADR/RID-GGVSEB osztály: · Kemler-szám:

8 (C1) Maró anyagok 80 (folytatása 6 oldalon) HU


DR

oldalszám: 6/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: R2 Wheel Cleaner Acid (folytatása 5 oldalon.)

· UN-szám: 3264 · Csomagolási csoport: II · Bárcák: 8 · Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. (KÉNSAV) · Korlátozott menynyiség (LQ) LQ22 · Szállítási kategória 2 · Alagútkorlátozási kód: E · Tengeri szállítás IMDG:

· IMDG-osztály · UN-szám: · Label · Csomagolási csoport: · EMS-szám: · Marine pollutant: · Segregation groups · Helyes műszaki megnevezés:

8 3264 8 II F-A,S-B Nem Acids CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID)

· Légiszállítás ICAO-TI és IATA-DGR:

· ICAO/IATA-osztály: · UN/ID szám: · Label · Csomagolási csoport: · Helyes műszaki megnevezés:

8 3264 8 II CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID)

· UN "Model Regulation": UN3264, MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N., 8, II · A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Figyelem: Maró anyagok

15 Szabályozással kapcsolatos információk · Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16 Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. · Lényeges mondatok H301 Lenyelve mérgező. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. R22 R34 R35 R41

Lenyelve ártalmas. Égési sérülést okoz. Súlyos égési sérülést okoz. Súlyos szemkárosodást okozhat. (folytatása 7 oldalon) HU


DR

oldalszám: 7/7

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 07.07.2011

Verziószám 1

Felülvizsgálat 03.05.2011

Kereskedelmi megnevezés: R2 Wheel Cleaner Acid (folytatása 6 oldalon.)

· Az adatlapot kiállító szerv: Product safety department · Kapcsolattartási partner: Mr. Weynachter HU

r2_fdsc_hu  
r2_fdsc_hu  
Advertisement