Page 1

Szab贸 D谩vi d Gerg枚_Portf贸li o_2013_Budapest


Bemutatkozás_3

Középülettervezés_45

Munkahelyeképí tészete_67

Épí tészetalapjai ,Térkompozí ci ó_8 Szabadkézirajz_9

Épí tészettörténet_10


Szabó Dávi d Gergö vagyok,aBudapesti MüszakiésGazdaságtudományiEgyetem szerkezetiszaki rányosépí tészhallgatója. 2009ben kezdtem meg tanulmányai mat,a BScsképzésben,majd kétésfélévután a szaki rányjelentkezésselátsorolástnyertem azosztatlan képzésre.Habáramüszakiszaki rányon tanulok,i gyekszem alehetö legnagyobbfi gyelmetfordi taniatervezésitárgyai mrai s. 2013 tavaszán voltszerencsém egy szemesztertErasmusösztöndi jastanulóként Madri dban,azUni versi dad EuropeadeMadri don tölteni .Nagyélményvoltszámomra egyrészt,hogybeteki ntéstnyerhetekaki nti épí tészképzésbe,másrészt,hogyegyüttdolgozhatokavi lág különbözö pontjai ról érkezö hallgatótársai mmalmegi smerveezzel máskultúrákatésgondolkodásmódokat. Szabadi dömben szeretekkülönbözö épí tészeti ,desi gn ésfotó pályázatokkalfoglalkozni ,azelsötlehetöleg csapatban.Ezek mellettnagyon fontosszámomraasport, 11évi g kézi labdáztam,demanapság i srendszeresen úszok,futokésfoci zok.Hatehetem szeretekutazni ,újhelyeket,tájakatmegi smerni ,túrázni .Beszélekangolulésnémetül, valami nt spanyolultanulok.

3


Középülettervezés_2 Északkeletihomlokzat

Játszóház Konzulens:Höni ch Ri chárd Budakalász_2012

Északnyugatihomlokzat

Délkeletihomlokzat

Délnyugatihomlokzat

Hosszmetszet

Keresztmetszet

Alaprajz

4


A mainapi g ezajátszóházakedvencépületem,ami n épí tészhallgatókéntdolgoztam.A tervezési helyszí n Budakalászvolt,aholtöbbszöri salkalmam nyí ltbeszélniaszomszédosóvodaésa kultúrházdolgozói vali s.Ekkortudatosultbennem,mi lyen fontosakazi lyen személyestapasztalatok.Elsösorban azóvodásokésóvónökszemélyesi gényeiésészrevételeirengeteg segí tségetnyújtottakegyszeri ntem si kereséshasznoskoncepci ó ki alakí tásához. I gyekeztem egyolyan épületetlétrehozni ,amelyalehetö legi ntenzí vebbkertkapcsolattalrendelkezi k.A játszóházközepén helyetfoglaló játéktéranyi tható üvegfalai valnyáron átjáróként szolgálakétkülönbözö karakterü ( egyerdö szerü,zártabb,védettebbésegynyi tottabb,átláthatóbb)kertközött,mí g télen vi zuáli skapcsolatottartfenn aszabaddal.Azépületkétvégében egytáncterem,i lletveegyvetí tö kapotthelyet,melyekbefeléforduló jellegüknélfogvalezárjákaz épületet.A föbbfunkci ókelválasztásáraaki szolgáló helységekkét‘ dobozba’lettekrendezve, melyekajátékterethi vatottakszeparálniegyi koldalon afoglalkoztató blokktól,mási kon atánc teremtöl.Azóvodafelölikertben egyakertibútorokésjátékokszámáraki alakí totttároló található,mí g amási kkertegyárnyékoló pavi lonnalzárjaleatelket.


Délihomlokzat

Keletihomlokzat

Északihomlokzat

Munkahel yek épí tészete Hang-és fi lmstúdi ó Konzulens:Peschka Alfréd Sashalom (Budapest)_2013

Perspektí vák

Nyugatihomlokzat

Keresztmetszet

6 Hosszmetszet

Helyszí nrajz


Ezahang-ésfi lmstúdi ó volteddi g épí tésztanulmányai m legösszetettebbépülete.A tervezésihelyszí n Sashalom ( Budapest)volt,aholi segyki jelölttelekrehárman terveztükmeg egymásmelléépületei nket.Ezacsapatmunkarengeteg hasznostapasztalattaljárt,mi velkénytelekvoltunkmásokhoz alkalmazkodni ,ezáltalnéhalemondaniegyeselképzelésekröl,másrésztérvelnünkéski állnunki s kellettsajáttervünkmellett.Mi ndeztörténtakárrajz,akármakett,akárvi taformájában. Azi ntrovertáltfunkci óbóladódóan atervezéssorán i gyekeztem egymi nélzártabb,kompaktépületetki alakí tani ,amicsakottnyi t,aholmuszájésseholmáshol.Egyedülazi rodablokkésazelöcsarnokrendelkezi kvi zuáli skapcsolattalakülvi lággalegyenletes,szalagszerüen elhelyezettnyí lászárókáltal.Azépületbölkétkülönbözö tömeg emelkedi kki .Azegyi kzárt,ezanagybelmagasságú fi lmstúdi ó ésaraktárai ,amási kkörben nyi tottazi rodablokk.A tervezéssorán i gyekeztem egyrészt afunkci ó,másrésztazeltérö használó közönség mi attafi lmstúdi ót,i lletveahangstúdi ókat,a hozzájuktartozó próbatermekkelmi néli nkábbszétválasztaniéskülön blokkbarendezni .Azépület homlokzataiegységesen szi ntmagas,elöregyártottbeton buroló elemekkelvalósulnánakmeg.

7


fényárnyék

Mondri an festmény

zene

Térkompozí ci ó

A baloldali‘ kocka’egy,mi nd aformájával,mi nd abelsejében megfi gyelhetö fényárnyékhatással,a folyamatoski tágulásérzetétkeltenikí vánó munkám. A középsö kockaegyMondri an festménynyomán készült.A spi ráli san elhelyezkedö négyzetekeltérö távolságban vannaktölünk,í gymásmástónusértéketvesznekfel. A jobboldalikockaegydaltvégi g követveagi tárésdobjátékánakeltérö domi nanci ájáthi vatottbemutatni .

Pi henö tér

Olvasó tér

Belátó

Épí tészetalapjai

A baloldalitérbeegyhosszú csi galépcsön juthatunkel,amimég otthonosabbátesziszámunkrautunk végállomását,aholmegpi henhetünk. A középsö munkám egyolvasó tér,aholalátogató folyamatosmozgássaljuthatelörébbmi nd atörténetben,mi nd atérben. A jobboldalibelátó egybarlangbai rányí tmi nketésteki ntetünketfolyamatosdölésével.

8


SzabadkĂŠzirajzok

9


Épí tészettörténet Rajzokésmakettek

Ócsaitemplom

Uffi zi

Joseph Mari aOlbri ch : Sezessi on,Bécs

Dunántúliparasztház

10

Portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you