Page 1

MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

MUNKATERVE a 2013/2014. tanévre

Elfogadta az intézmény nevelőtestülete: 2013. augusztus 30-án


T A R T A L O M J E GY Z É K 1.

A munkaterv összeállítását meghatározó dokumentumok ........................................................................ 3

2.

Tevékenységünk alappillérei ........................................................................................................................ 3

3.

A tanév kiemelt feladatai: ............................................................................................................................. 4

4.

A tanév rendje ............................................................................................................................................... 5

6.

Tanulmányi versenyek .................................................................................................................................. 8

7.

Kulturális versenyek ..................................................................................................................................... 8

8.

Sport versenyek ............................................................................................................................................. 9

9.

Rendszeres foglalkozások, programok ...................................................................................................... 11

10. Értekezletek, tanácskozások ....................................................................................................................... 11 11. Kapcsolattartás a szülőkkel ........................................................................................................................ 12 12. Tűz és munkavédelem ................................................................................................................................. 13 13. Intézményegységek munkatervei ............................................................................................................... 15 AZ ÓVODA ÉS AZ ALSÓ SZAKASZ MUNKATERVE ........................................................................ 15 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE ................................................................................... 27 AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT CSOPORTOK MUNKATERVE .......................................... 40 SPECIÁLIS SZAKISKOLA MUNKATERVE ......................................................................................... 51 OLDI TAGINTÉZMÉNY MUKATERVE ................................................................................................ 56 EGYMI INTÉZMÉNYEGYSÉG MUNKATERVE ................................................................................. 70 A KOLLÉGIUM ÉVES MUNKATERVE ................................................................................................ 78 A KORHÁZISKOLA MUNKATERVE .................................................................................................... 87 14. Intézményi feladattervek ............................................................................................................................ 89 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV........................................................................... 89 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV ........................................................................................................... 93 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE ........................................................................................... 97 A MINŐSÉGÜGYI CSOPORT MUNKATERVE ................................................................................. 101 15. Az intézmény külső kapcsolatai ............................................................................................................... 103 MELLÉKLETEK ................................................................................................................................................ 104 INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSI TERV.................................................................................................. 105 INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE..................................................................... 106 ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE ...................................... 107 TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ ÉVES ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI TERVE ............................... 118 EGYMI INTÉZMÉNYEGYSÉG ELLENŐRZÉSI TERVE ................................................................. 134 GAZDASÁGI-TECHNIKAI TERÜLET ELLENŐRZÉSI TERVE .................................................... 135 BELSŐ SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÜTEMEZÉSE .............................................................................. 137


Munkaterv 2013/2014

1.

A munkaterv összeállítását meghatározó dokumentumok

a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

a 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei

a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről

Intézményünk pedagógiai programja, ezen belül helyi tantervünk, valamint a nevelőtestületi értekezletek határozatai

Figyelembe vettük továbbá a fenntartó véleményét és elvárásait, az iskolahasználók körének észrevételeit. 2.

Tevékenységünk alappillérei

Az érvényben lévő oktatáspolitikai dokumentumok alapján kidolgozott és elfogadott pedagógiai programunk és helyi tantervünk.

A gyermekek számára legmegfelelőbb ütemben és foglalkoztatási formában történő fejlesztés, melyet alapos tájékozódás, felmérés előz meg a gyermekek tudás-és szocializációs szintjéről, képességekről, adottságokról, erősségekről, valamint a hiányokról.

Gondosan tervezett tanórai és tanórán kívüli nevelő-oktató munka, egyéni fejlesztési programok alapján végzett fejlesztő, felzárkóztató, habilitációs és tehetséggondozó foglalkozások.

A pályázatokban vállalt intézményi innovációk, szakmai fejlesztések megvalósítása.

Nevelési-oktatási folyamatok ellenőrzése és értékelése.

hatékony,

eredményes

3

megszervezése,

megvalósítása,


Munkaterv 2013/2014

3.

A tanév kiemelt feladatai:

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ feladatkörének korszerű és hatékony teljesítése. A Mohácsi, Bólyi és Siklósi Tankerületek közigazgatási területén működő többségi óvodákban, iskolákban integrált nevelésben részesülő SNI gyermekek ellátása. Ennek érdekében az utazó szakember hálózat megszervezése. A TÁMOP 3.1.6-11/2 2011003 „Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!” A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak kialakítása Dél-Baranyában c. projekt megvalósításának folytatása és befejezése.

EGYMI standard adaptálása: egységes standardok alapján működő, a helyi és területi igényeket figyelembe vevő megfelelő minőségű és mértékű kapacitással rendelkező, a gyakorlatban jól működő nevelési-oktatási rendszer kiépítése. A kiépült szolgáltatási rendszer segítse az együttnevelést támogató szolgáltatások beépülését a pedagógiai gyakorlatba, és tegye lehetővé, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók lehetőség szerint lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat.

Alternatív tananyag feldolgozási és tanítási formák használata. Ennek keretében: projekt témák beépítése a tananyagba, projekt témák feldolgozása. A felső tagozatos tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók számára projekt témák kidolgozása és megvalósítása.

E-tananyagok alkalmazása. A számítástechnika lehetőségeinek mind szélesebb körben történő kihasználása a mindennapi nevelő-oktató munkában. Interaktív táblára készült tananyagok beépítése a tanórai oktatásba.

A habilitációs, terápiás és a szabadidős, tehetséggondozó foglalkozások körének bővítése. Egyéni képességekhez és szükségletekhez igazodó színvonalas szakmai tevékenység valamennyi színtéren és szervezeti formában. Habilitációs tananyagfejlesztés és tanterv elkészítése.

Pályakezdő kollégák szakmai felkészülésének támogatása, a mentori feladatok protokolljának kidolgozása. Az OFI TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 gyakornokok mentori programjában való részvétel.

Tehetséggondozó program elindítása: sni tanulóink közül a kiemelkedően tehetségesek felfedezése, támogatása, tehetségük folyamatos gondozása. Az intézmény valamennyi tanulója számára különböző tehetséggondozó foglalkozások szervezése, megvalósítása. Intézményünk Tehetségpontként való akkreditálása.

Az új szakiskolai képzési struktúra és az új rész-szakképesítések szakmai programjainak bevezetése. A speciális szakiskolai tanulók munkaerő piaci esélyeinek növelése érdekében Egyéni Átvezetési Terv/Program protokolljának kidolgozása, bevezetése.

A HH és HHH tanulóink általános iskolai és középiskolai lemorzsolódásának csökkentése, esélyeik növelése érdekében mentortanári: „Patrónus program” megvalósítása.

4


Munkaterv 2013/2014

4.

A tanév rendje

A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2- 2014. június 13-ig tart.  Az első tanítási nap: 2012. szeptember 2. (hétfő)  Az utolsó tanítási nap: 2013. június 14. (péntek). A szakiskolákban utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2014. április 30. A tanítási napok száma száznyolcvan nap. Szakiskolában a tanítási napok száma százhetvenkilenc nap. A szorgalmi idő első féléve 2014. január 17-ig tart. Az iskolák 2014. január 24-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tanítási szünetek 

Az őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).

A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról az iskolai diákönkormányzat döntött. Tanítás nélküli munkanapok: A tanítás nélküli munkanapok felhasználása az alábbiak szerint történik: Őszi nevelőtestületi értekezlet, továbbképzés: Félévi nevelőtestületi értekezlet Pedagógusnap MEIXNER-nap (DÖK) Tanulmányi kirándulás (Szakiskola)

2 nap 1 nap 1 nap 1 nap 1 nap

Az általános iskolába a beiratkozás folyamatosan történik a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatát követően, munkanapokon az általános munkaidőben. A szakiskolába történő felvételi eljárás A 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről szabályozása alapján történik

5


Munkaterv 2013/2014

Ünnepségek, megemlékezések Intézményi szintű ünnepségek, megemlékezések: 

Tanévnyitó ünnepség ideje: 2013. 09. 02. felelős: Orosz Józsefné ig.h., Zsolnai Katalin osztályfőnök

Megemlékezés az Aradi vértanuk és 1849. október 6. eseményeiről Ideje: 2013.10. 04. felelős: Berger Brigitta osztályfőnök Koszorúzás: felelős: Torma János

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltásának évfordulójáról (október 23.) ideje: 2013.10. 22. felelős: Windheim Zoltánné; Gaálné Pap Zsófia

Megemlékezés 1848. március 15-ről ideje: 2014. 03. 14. felelős: Orosz József osztályfőnök

Tanévzáró ünnepség, ballagás Óvoda ideje: felelős: Iskola ideje: felelős:

2014. 06. 13. Bodáné Tófei Judit gyp. óvónő 2014. 06. 13. Vogl Valéria, Kiss Zoltán, Ébert Éva

Intézményegység szintjén szervezett ünnepségek, megemlékezések: 

Őszi nemzetiségek hete (sváb): ideje: 2013. 09. 16-20 felelős: Bodáné T. J. , Fülöpné G. Cs. Ludván A. Rittlingerné Cs. K. osztályfők

Tavaszi nemzetiségek hete (sokac): ideje: 2014. 02. 24. -03.03. felelős: Müller A. Simonné F. D. Rendesné V. A. Mertesz A.

Mikulás ünnepség ideje: felelős:

2013. 12. 07. Bodáné T J, Szabadiné K Á, Berger B. osztályfőnök 6


Munkaterv 2013/2014

Adventi gyertyagyújtás ideje: felelős:

Karácsonyi ünnepség határidő: felelős:

2013. 11. 29; 12. 06; 13, 20; Schreck Józsefné 2013. 12. 21. Tukericsné Schvilinger Anikó koll.vez.

Szalagavató ünnepség a szakiskolában határidő: 2014. 02. 20. felelős: Windheim Zoltánné

A kommunista diktatúrák áldozatairól (február 25.) / szakiskolában / ideje: 2014. 02. 25. felelős: osztályfőnökök

Farsangi bál az óvodában határidő: 2014. 03. 03. felelős: Bodáné T J . Vida Éva

Farsangi bál határidő: felelős:

2014. 03. 03. Kollégium munkaközössége

A Víz Világnapja ideje: felelős:

2014. 03. 17 – 21. Osztályfőnökök (felső tagozat)

Meixner nap határidő: felelős:

2014. 05. 22. Orosz Józsefné Ig.h.

Meixner nap és jótékonysági bál határidő: 2014. 04.26. felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig.

A holokauszt áldozatairól (április 16.) / szakiskolában / ideje: 2014. 04. 16. felelős: Osztályfőnökök

A „Föld” napja ideje: felelős:

2014. 04. 23. Horváth-Somogyi Zs, Schvilinger Nikolett

A „Föld” napja ideje: felelős:

2014. 04. 23 – 25. Osztályfőnökök (felső tagozat)

Anyák napja projekt ideje: Felelős:

2014. 05. 10. óvónők és alsós osztályfőnökök

7


Munkaterv 2013/2014

A „Madarak és fák” Napja ideje: felelős:

2014. 05. 05 – 05. 09. Osztályfőnökök (felső tagozat)

A „Föld” napja ideje: felelős:

2014. 04. 23 – 25. Osztályfőnökök (felső tagozat)

A „Jeles” napok alkalmából tanulmányi séta ideje: 2014. 05. 29. felelős: Rajnai Zsuzsanna, Orosz József (felső tagozat)

Trianon emléknap ideje: felelős:

6.

2014. 06. 04. Osztályfőnökök

Tanulmányi versenyek

Házi tanulmányi verseny lebonyolítása határidő: 2014. 03. 06. felelős: Bacheszné Fűrész Klára mk. vezető

Megyei tanulmányi verseny határidő: 2014. 04. 08. felelős: Orosz Józsefné ig.h

Országos komplex tanulmányi verseny (továbbjutás esetén) határidő: 2014. 05. 29-30. felelős: Orosz Józsefné ig.h

Speciális Szakiskolák Országos Tanulmányi Versenye határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h

Szakma Kiváló tanulója (tovább jutás esetén) határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h

7.

Kulturális versenyek

Vers-és prózamondó házi verseny az alsónak határidő: 2013. 11. 28. felelős: Osztályfőnökök Kollégiumi nevelőtanárok

Vers-és prózamondó házi verseny a felsőnek határidő: 2013. 11. 26. 8


Munkaterv 2013/2014

Osztályfőnökök felelős: 

Vers-és prózamondó házi verseny a szakiskolának határidő: 2013. 11. 26. Osztályfőnökök felelős: Kollégiumi nevelőtanárok 

Felkészülés a meghívásos és a felmenő rendszerű vers-és prózamondó versenyekre (Iregszemcse, Salgótarján, Kiskőrös) határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h. Farkas Judit tagint.vez.

„Felfénylő szavak” regionális szavalóverseny határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h.

„Felfénylő szavak” országos szavalóverseny (továbbjutás esetén) határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h.

II. „Tavaszi szél…” Népdaléneklési verseny határidő: 2014. 05. 22. felelős: Fülöpné Gömzsik Csilla

Ki mit tud? házi verseny határidő: 2014. 02 hó felelős: Tarkó Anikó

Ki mit tud? regionális verseny Kaposvár határidő: 2014. 03. kiírás szerint felelős: Tukericsné Schvilinger Anikó koll.vez.

Ki mit tud? házi verseny határidő: 2014. 03 országos szavalóverseny Kiskörös (továbbjutás esetén) felelős: Tukericsné Schvilinger Anikó koll.vez.

Speciális Szakiskolák Kulturális seregszemléje határidő: felelős:

8. 

Kollégiumi nevelőtanárok

kiírás szerint Orosz Józsefné ig.h

Sport versenyek Megyei Sport Nap határidő: felelős:

kiírás szerint. Belánné Kovács Beáta, testnevelő

9


Munkaterv 2013/2014

Mohács-Baja barátságos futballmérkőzés határidő: felelős:

kiírás szerint Kiss György testnevelő

Őszi megyei atlétikai verseny határidő: kiírás szerint felelős: Orbán Tibor testnevelő

Megyei labdarúgó bajnokság őszi forduló határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő

Tavaszi megyei atlétikai verseny határidő: kiírás szerint felelős: Orbán Tibor testnevelő

Országos atlétikai verseny /feljutás esetén! / határidő: kiírás szerint felelős: Orbán Tibor testnevelő

Megyei asztalitenisz verseny határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő

Tavaszi megyei kispályás labdarúgó torna határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő

Országos kispályás labdarúgó torna /feljutás esetén! / határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő

Tanár-diák labdarúgó mérkőzés /tavasz/ határidő: kiírás szerint felelős: Litter Gábor testnevelő

„Kapkodd a lábad” ügyességi vetélkedő határidő: kiírás szerint felelős: Belánné Kovács Beáta testnevelő

Általános Iskola, Szakiskola labdarúgó mérkőzés határidő: október felelős: Litter Gábor

Zsinórlabda őszi megyei forduló határidő: december felelős: Belánné Kovács Beáta testnevelő

Fogyatékos Nemzetközi Íjászverseny (diák, felnőtt) határidő: június felelős: Orbán Tibor testnevelő 10


Munkaterv 2013/2014

Téli Sporttábor, Salgótarján határidő: február felelős: Kiss György testnevelő

Labdarúgó bajnokság, futóverseny, szabadtéri ügyességi versenyek a intézményegység tanulóinak határidő: őszi és tavaszi hónapokban havi program szerint felelős: Faluhelyi Gábor nevelőtanár

Asztalitenisz és asztali foci bajnokság, szánkózás és hócsata a bentlakásos intézményegység tanulóinak határidő: téli hónapokban a havi program szerint felelős: Faluhelyi Gábor nevelőtanár

9.

bentlakásos

Rendszeres foglalkozások, programok

Egészségnevelési projekt határidő: novermber hónap december hónap (projekt zárása) felelősök: Müller A. Simonné F. D. Porthné T. D. Litterné N Andrea, Bacheszné F Klára, Windheim Zoltánné

Kollégiumi hagyományőrző projekt határidő: felelős:

10.

2013. Tukericsné Schvilinger Anikó koll.v.

Egészségnevelési foglalkozások határidő: őszi, téli, tavaszi felelős: DÖK Csóka Katinka

Értekezletek, tanácskozások

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: Az éves munkaterv összeállítása, tantárgyfelosztás, valamint élet-és munkarend elfogadása. határidő: 2013. 08. 30. felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig.

Őszi nevelőtestületi értekezlet Téma: Pedagógus portfólió határidő: 2013. 11. 22. felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig.

Félévi osztályozó értekezletek határidő: 2014. 01. 14-15. felelős: Orosz Józsefné ig.h. 11


Munkaterv 2013/2014

Félévi nevelőtestületi értekezlet: Az első félév munkatervi feladatainak értékelése, ellenőrzési tapasztalatok elemző értékelése. határidő: 2014. 01. 24. felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig.

Tanév végi osztályozó értekezletek a szakiskolában határidő: 2014. 04. 30. felelős: Orosz Józsefné ig.h.

Tanév végi osztályozó értekezletek határidő: 2014. 06. 03-04; felelős: Orosz Józsefné ig.h.

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet A tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése, ellenőrzési tapasztalatok összegzése. határidő: 2013. 06. 21. felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig.

Nevelőtestületi röpértekezletek általában havonként: Aktuális feladatok, tájékoztatás, pedagógiai és szervezési kérdések rövid megbeszélése határidő: havi programban rögzítve felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig.

Operatív vezetői megbeszélés általában határidő: hetente kedden 10.00 órakor. felelős:

11. 

Tóthné Schiebelhut Lívia ig.

Iskolaszék tanácskozása határidő: általában évente 3 alkalommal, havi program szerint felelős: Vadon Zsuzsanna titkár

Kapcsolattartás a szülőkkel Családlátogatások az újonnan belépő gyermekek szüleinél, valamint a problémás tanulók estében. határidő: felelős:

értelemszerű és folyamatos osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős

Hétvégi hazautazások, tanulók visszakísérése alkalmával határidő: értelemszerű felelős: nevelőtanárok, gondozónők,

Szülői értekezletek alkalmával évente öt alkalommal: - iskolai összevont szülői értekezlet tanév elején a kollégiumi férőhelyek elfoglalásakor, illetve a tanévnyitó ünnepség után határidő: 2013. 09. 02. 12


Munkaterv 2013/2014

felelős: -

-

-

-

-

Tukericsné Schvilinger Anikó ig.h.

Tóthné Schiebelhut Lívia ig. pályaválasztási szülői értekezlet határidő: 2013. 12. 04., 2014.02.05. felelős: Berger Brigitta osztályfőnök osztályszintű szülői értekezlet a téli szünet előtti hazautazási napon határidő: 2013. 12. 21. felelős: osztályfőnökök kollégiumi szülői értekezlet határidő: 2013. 12. 21 felelős: nevelőtanárok osztályszintű szülői értekezlet a tavaszi szünet előtti hazautazási napon határidő: 2014. 04. 16. felelős: osztályfőnökök kollégiumi szülői értekezlet határidő: 2014. 04. 16. felelős: nevelőtanárok Nyílt napok a munkaközösségek munkaterveiben rögzítettek szerint

Fogadó órák: ideje:

2013. 12. 21. 11.30-13.30 2014. 04. 16. 11.00-13.00

érdekelt: nevelőtestület osztályfőnökök fogadó órái: heti alkalommal fogadó órák rendje szerint nevelőtanárok: minden hó utolsó péntekén 0800-1400 felelős: Orosz Józsefné és Tukericsné Schvilinger Anikó ig. helyettesek 

12.

Üzenő füzet útján történő értesítések általában az intézmény egészét érintő programok, események kapcsán a havi programban meghatározott témákban, továbbá egyedi esetekben, szükség esetén. határidő: havi program szerint, illetve értelemszerű felelős: nevelőtestület tagjai, beosztás és érintettség szerint

Tűz és munkavédelem

Tűz- és munkavédelmi oktatás az intézmény valamennyi dolgozójának a tanév indulásakor. határidő: 2013. augusztus 28. felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Dikán György tűz-és munkavédelmi szakember

Tűz- és munkavédelmi oktatás az év közben újonnan belépőknek. határidő: munkába álláskor haladéktalanul 13


Munkaterv 2013/2014

felelős:

területfelelős igazgató helyettesek

Tűz- és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési oktatás az iskolában és a szakiskolában az első tanítási napon. (Az oktatás tényét az osztálynaplóban dokumentálni kell.) határidő: 1. tanítási nap felelős: osztályfőnökök

Tűz- és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési oktatás a bentlakásos intézményegységben az első tanítási héten. (Az oktatás tényét a csoportnaplóban dokumentálni kell.) határidő: 1. tanítási hét felelős: nevelőtanárok

Technikaórák, testnevelésórák, munkafoglalkozások, sportfoglalkozások, gyakorlati oktatások, üzemlátogatások és kirándulások kapcsán a speciális tűz- és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési szabályok betartására fel kell hívni a figyelmet. (dokumentálás a naplóban) határidő: értelemszerű és folyamatos felelős: foglalkozásvezetők

Tűzriadó gyakorlása évente egy-egy alkalommal iskolai oktatási időben, illetve a bentlakásos intézményegység működési ideje alatt határidő: az intézmény vezetője által meghatározva felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig.

Tűz és- munkavédelmi szemlék negyedévente kerülnek megtartásra. határidő: felelős:

negyedévente, havi program szerint Friedrich Péterné. Dikán György tűz-és munkavédelmi szakember

Az intézmény vezetőjének, valamint helyetteseinek munkaköri feladata a tűz- és munkavédelmi, valamint a baleset megelőzési szabályok betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése.

14


Munkaterv 2013/2014

13. Intézményegységek munkatervei AZ ÓVODA ÉS AZ ALSÓ SZAKASZ MUNKATERVE 2013-2014.

A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI: Óvónő: Dajka:

Bodáné Tófei Judit Vida Éva Muck Józsefné

Osztályfőnökök: Előkészítő 1.osztály -1.osztály:

Horváth-Somogyi Zsuzsanna

2.osztály:

Szabadiné Kovács Ágnes

3.osztály:

Porthné Tölgyesi Dóra

4.a osztály:

Simonné Faluhelyi Dalma

4.b osztály

Zöldföldi Anita

Testnevelő:

Belánné Kovács Beáta

Osztályban tanítók:

Rendesné Vezér Andrea Fülöpné Gömzsik Csilla Müller Anita Mertesz Anett Rittlingerné Csibi Kinga Ludván Alexandra

Gyógypedagógiai asszisztens:

Schvillinger Nikolett Kiss Zsuzsanna

15


Munkaterv 2013/2014

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG FOLYAMATOSAN ELVÉGZENDŐ FELADATAI ÉS A MUNKAKÖZÖSSÉGI MEGBESZÉLÉSEK TÉMÁI

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

2013/2014 tanév minden hónap utolsó szerdája / aktualitástól függően változhat, rendkívüli jelleggel is tartható /

Munkaközösségi foglalkozás

tanári

Alsós munkaközösség tagjai

Szabadiné Kovács Ágnes

Érdekelt tanulók

Osztályfőnökök

Alsós munkaközösség tagjai

Alsós munkaközösség tagjai

Alsós munkaközösség tagjai

Alsós munkaközösség tagjai

2013/2014 tanév folyamatos

2013/2014 tanév folyamatos

2013/2014 tanév folyamatos

Segítségnyújtás a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által tervezett felülvizsgálatokhoz Új, illetve jól bevált módszerek, tapasztalatok, ismeretek átadása; Projekt módszer: Őszi nemzetiségi,, Egészségnevelés, Tavaszi nemzetiségi Anyák napja témában minden osztályban, óvodában Szakmai napokon, továbbképzéseken való részvétel

2013/2014 tanév folyamatos

Gyermekvédelmi munka a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekében

Osztályfőnökök

Osztályfőnökök

2013/2014 tanév folyamatos

Kapcsolattartás valamennyi munkaközösséggel

Alsós munkaközösség tagjai

Alsós munkaközösség tagjai

Osztályfőnökök

Osztályfőnökök

2013/2014 tanév folyamatos

2013/2014 tanév folyamatos

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szülőkkel, az intézmény gyermekvédelmi felelősével ill. a Családsegítő Szolgálattal Intézményünkbe szakmai gyakorlatra jelentkező gyógypedagógiai asszisztens és főiskolás

Gyp mentor

16

MEGJEGYZÉS

Adatszolgáltatás, felmérések elkészítése

Aktív közreműködés Szülői kérdőívek, családlátogatások, környezettanulmá nyok, pedagógiai jellemzések stb. készítése szükségszerűen Team munkában való részvétel a szakmai és a közös programok megvalósítása terén Esetmegbeszélése ken való részvétel


Munkaterv 2013/2014

2013/2014 tanév folyamatos

hallgatók szakmai felkészítésének segítése Gyakornok munkatársaink szakmai segítése

2013/2014 tanév folyamatos

Környezettudatos nevelés a tanórákon és azon kívül is

Alsó szakasz tanulói, tanárai

2013/2014 tanév folyamatos

Faliújság szerkesztése az alsós folyosón évszakonként

Alsós folyosó

Ősz: Fülöpné Gömzsik Csilla Horváth-Somogyi Zsuzsanna; Szabadiné Kovács Ágnes; Rittlingerné Csibi Kinga Tél: Rendesné Vezér Andrea, Simonné Faluhelyi Dalma; Zöldföldi Anita Mertesz Anett Tavasz: Belánné Kovács Beáta Porthné T. Dóra; Müller Anita Schvillinger Nikolett, Kiss Zsuzsa

Aktuális események, évfordulók programok

2013/2014 tanév folyamatos

Esztétikus dekoráció készítése

Alsós folyosó, óvoda

Alsós osztályok, óvónő, dajka

Közvetlen környezetünk barátságosabbá tétele

2013/2014 tanév folyamatos

Ügyeleti munka pontos ellátására

2013/2014 tanév folyamatos

2013/2014 tanév folyamatos

2013/2014 tanév folyamatos 2013/2014. tanév folyamatos 2013/2014.

Magatartásverseny meghirdetése az alsó tagozatos tanulóknak, értékelés félévkor és év végén Tanulásban. akadályozottak pedagógiája szakon tanul Rendesné Vezér Andrea munkaközösségünk minden tagja továbbképzéseken vesz részt Heti rendszerességgel fogadóórák szülőkkel egyeztetett időpontban Szülői értekezlet szeptemberben, decemberben, májusban, júniusban 1. és 2. évfolyamon iskolaotthonos oktatási

mentor

Alsós munkaközösség tagjai

Az adott programot szervező és lebonyolító pedagógus

Tisztasági őrjárat, Föld Napja, Madarak Fák Napja , Víz napja.

Alsós munkaközösség tagjai

osztályfőnökök Belánné Kovács Beáta,

Pozitív példa kiemelése

továbbtanuló

folyamatos önfejlesztés diszkalkulia, sindelar, stb. osztályfőnökök, óraadók, óvónő, dajka

osztályter mek osztályter mek

17

osztályfőnökök, óraadók, óvónő

osztályfőnökök, óraadók, óvónő

osztályfőnökök, óraadók, óvónő

osztályfőnökök, óraadók

osztályfőnökök, óraadók


Munkaterv 2013/2014

forma

Munkaközösségi összejövetelek időpontjai és előre látható témái: Augusztus (2013. 08. 21., 08. 28.) Téma:  tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatok  tanévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációk egységesítése  kerettanterv bevezetésével kapcsolatos feladatok megbeszélése  tanmenetek, fejlesztési tervek elkészítésének megbeszélése  éves munkaterv megbeszélése, feladatvállalások egyeztetése  alsós ügyeleti rend összeállítása  1. osztályos tanulók ajándékainak elkészítése  osztálytermek berendezése a várható létszámnak megfelelően  osztálytermek dekorálása  tankönyvosztás tudnivalói Szeptember Téma:  tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatok  tanulmányi kirándulás megbeszélése  iskolaotthonos oktatással kapcsolatos feladatok megbeszélése  szakkörök ismertetése, új munkarend megbeszélése a délutáni foglalkozásokon  tanmenetek, fejlesztési tervek elkészítésének megbeszélése  törzslap adminisztrálása  szakmai nap  új tanulóknak diákigazolvány, illetve utazási igazolvány igénylése  tanévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációk egységesítése  magatartásverseny meghirdetésének megbeszélése  tisztasági őrjárat megszervezése  őszi faliújság dekoráció  őszi projekt megbeszélése, szülők értesítése  új gyerekek beszoktatása az óvodába  tanmenetek átdolgozása, egységesítése, kerettantervhez igazítása Október Téma:  tanévkezdéssel összefüggő feladatok, tapasztalatok értékelése  statisztika  tantárgyi felmérések alapján a problémák megbeszélése  fejlesztési tervek leadása  október 6 és október 23. tiszteletére rendezett ünnepélyen való részvétel 18


Munkaterv 2013/2014

     

aktuális feladatok, versmondó verseny meghirdetése egészségnevelési projekt feladatai szakmai nap nyílt nap őszi nevelési értekezlet előkészítése

November Téma:  az egészségnevelési nap szervezése  szavalóverseny meghirdetése  megyei sportversenyen való részvétel  Advent: gyertyagyújtáson való részvétel  téli faliújság dekoráció  aktuális feladatok December Téma:  egészségnevelési versenyen való részvétel 4. osztály  Mikulás ünnepély szervezése  Advent: gyertyagyújtáson való részvétel  Karácsonyi műsoron való részvétel  osztálykarácsony  fogadóóra,  szülői értekezlet  aktuális feladatok Január Téma:  félévi osztályozó értekezlet  órarend módosítás  tankönyvrendelés előkészítése  magatartásverseny, tisztasági őrjárat értékelése  új órarend bevezetése  félévi értesítő elküldése szülőknek  aktuális feladatok Február Téma:  tankönyvrendelés előkészítése  fejlesztési tervek elkészítése 19


Munkaterv 2013/2014

     

felkészülés a Felfénylő szavak” regionális szavalóversenyre Nemzetiségi projekt (sokac) farsangi bál aktuális feladatok tankönyvrendelés Kommunista diktatúra áldozataira való emlékezés

Március Téma:  Nőnap ünneplése osztályszinten  Március 15-i ünnepélyen való részvétel  Víz napja  nyílt nap az óvodában  nyílt nap az iskolában  készülődés Húsvétra  tavaszi faliújság dekoráció  „Felfénylő szavak” versmondó verseny Iregszemcse:szervezés  aktuális feladatok Április Téma:  Föld napja, játékos feladatok, környezetünk tisztítása  aktuális feladatok  Húsvét ünneplése,  fogadó óra Május Téma:  Anyák napi ünnepségek megszervezése  Hangoló műsora  Madarak és fák napja  Meixner napra való felkészülés: -„Kapkodd a lábad” mohácsi iskolák között Faludi Józsefné emlékére - „Az olvasás öröm, olvassunk együtt” –játékos vetélkedő -„Tavaszi szél vizet áraszt” -népdaléneklési versenyre való felkészítés  aktuális feladatok Június Téma:  megemlékezés Trianonról  év végi osztályozó értekezlet  tanulmányi kirándulás 20


Munkaterv 2013/2014

   

magatartás verseny, tisztasági őrjárat értékelése év végi teendők megbeszélése ballagás az óvodában évzáró, szülői értekezlet

ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER

IDŐPONT

2013.09.02. 800.

2013. 09.02.

2013. 09.03.

2013. 09.02. -09.13. 2013.09.09. 2013.09.09.

2013.09.17.

2013. 09.16. -20.

2013.09.20. 2013.09.25.

TEVÉKENYSÉG Tanévnyitó ünnepély, 1.osztályosok köszöntése, ajándékozása Szülői értekezlet Tankönyvek kiosztása Házirend, tűz- és balesetvédelem ismertetése Órarend ismertetése, leírása Alsós ügyeleti rend összeállítása Új gyerekek beszoktatása az óvodába Magatartásverseny indítása Tisztasági őrjárat megszervezése Őszi tanulmányi kirándulás, a nemzetiségi hagyományok jegyében (sváb) Ősz projektben osztályonként őszi téma feldolgozása a sváb nemzetiségi hagyományok jegyében tanórákon, őszi sarok létrehozása Ősz projekt zárása: bemutató, vetélkedő Munkaközösségi megbeszélés

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

udvar, aula, osztályterem

intézmény tanulói, tantestület, óvónő

minden pedagógus, osztályfők,

tanulók felkészítés az ünnepélyre, iskolaotthonos oktatás bemutatása

tantermek

tanulók

osztályfőnökök

HELY

tanári

munkaközösség tagjai

óvoda

óvónő, dajka, szülők

udvar udvar, játszótér

Sváb nemzetiségi tájház

alsós osztálytermek, folyosó

alsós aula, osztályok tanári

alsó szakasz tanulói alsó szakasz tanulói óvodások, alsó szakasz tanulói, oszt. fők, gyp asszisztens, óvónő, dajka

tanulók, alsós mk. tagjai

tanulók, alsós mk. tagjai munkaközösség tagjai 21

Szabadiné Kovács Ágnes Bodáné Tófei Judit Vida Éva Belánné Kovács Beáta, Szabadiné Kovács Ágnes Fülöpné Gömzsik Csilla, Bodáné Tófei Judit Ludván Alexandra Rittlingerné Csibi Kinga

munkaközösség tagjai

osztályfőnökök Szabadiné Kovács Ágnes

ügyeleti rend folyamatos nyomon követése, szükség esetén korrigálása óvodai rend megismerése I. félév végén értékelés I. félév végén értékelés

tanulók felkészítése a kirándulásra

tanórákon a tanmenetnek megfelelően a témák feldolgozása szülők meghívása az Ősz ünnepre havi program, aktuális feladatok


Munkaterv 2013/2014

2013.09.27.

Tanmenetek, törzslapok leadása, statisztika előkészítése

érintett pedagógusok

megbeszélése tanmenetek írása tantárgyanként, új törzslapok kitöltése

OKTÓBER IDŐPONT 2013.10.04. 2013.10.11.

2013.10.16.

2013.10.22.

2013.10.22. 2013.10.24. 25.

TEVÉKENYSÉG Okt. 6. isk. szintű megemlékezésen való részvétel Fejlesztési tervek leadása Munkaközösségi megbeszélés, statisztikai adatok egyeztetése 1956. október 23. iskolai szintű megemlékezésen való részvétel 1956. október 23. óvodai szintű megemlékezése Őszi nev. ért.

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

Minden pedagógus

tanulók felkészítése az ünnepélyre

Érintett pedagógusok Tanári

munkaközösség tagjai

Minden pedagógus

havi program, aktuális feladatok megbeszélése

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

Minden pedagógus

tanulók felkészítése az ünnepélyre

óvoda

óvodások, óvónő, dajka

Bodáné Tófei Judit

Tanulók felkészítése az ünnepélyre

tanári NOVEMBER

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

2013. 11. 04.

Versmondó verseny meghirdetése

Udvar

alsó szakasz tanulói, alsós osztályfőnökök

Szabadiné Kovács Ágnes

az iregszemcsei szav.vers. témáját vesszük figy. a versek kiadásánál

Meghirdetet t időpontban

Kapkodd a lábad! Sport vetélkedő

Pécs

alsó szakasz tanulói

2013.11.06.

Egészségnevelési nap az alsóban

2013.11.27.

2013.11.28.

2013.11.29.

alsó szakasz tanulói, pedagógusai, szervezők

Nyílt nap

Fsz. aula

Érintettek

Munkaközösségi megbeszélés

Tanári

munkaközösség tagja

Szavalóverseny

Adventi gyertyagyújtáson való részvétel

Belánné Kovács Beáta Simonné F. Dalma, Porthné T. Dóra Müller Anita Szabadiné Kovács Ágnes Szabadiné Kovács Ágnes

Tornaterem

alsó szakasz tanulói

kollégiumi nevelőtanárok, oszt.fők

I. emeleti aula

tanulók, tantestület

minden pedagógus

22

felkészítés a versenyre

játékos vetélkedő

TÁMOP 3.1.6 /112 havi program, aktuális feladatok megbeszélése felkészítés a szavalóversenyre alkalomhoz illő öltözet, fegy. viselkedés tanulók felkészítése


Munkaterv 2013/2014

DECEMBER IDŐPONT

2013.12.07.

2013.12.06.

2013.12.13.

2013.12.18.

TEVÉKENYSÉG

HELY

Télapó látogatása osztályokba, óvodába

osztályok, óvoda

Felnőttek műsora gyerekeknek Adventi gyertyagyújtáson való részvétel Adventi gyertyagyújtáson való részvétel

I. emeleti aula

intézmény tanulói

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

minden pedagógus

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

minden pedagógus

tanulók felkészítése

Szabadiné Kovács Ágnes

havi program, aktuális feladatok megbeszélése tanulók felkészítése

Munkaközösségi megbeszélés

tanári

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

alsó szakasz tanulói, óvodások

Szabadiné Kovács Ágnes

munkaközösség tagjai

Adventi gyertyagyújtás Karácsonyi műsor

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

Osztálykarácsony

tantermek

osztályfőnökök

kollégiumi nevelők, gondozók

MEGJEGYZÉS

szervezés

tanulók felkészítése

ajándékozás 2013.12.21.

Szülői értekezlet, Karácsonyi műsor

osztályfőnökök, óraadók óvoda

Bodáné Tófei Judit Vida Éva

óvodások

tájékoztatás a tanulókról óvodások felkészítése

JANUÁR IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

2014.01.13.

Órarend módosítás

2014.01.14.

2014.01.20.

Munkaközösségi megbeszélés Félévi osztályozó értekezlet Új órarend bevezetése

HELY

tanári

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

munkaközösségi tagok

érintett pedagógusok

változásokról való tájékoztatás

Szabadiné Kovács Ágnes

havi program, aktuális feladatok megbeszélése

érintett pedagógusok Belánné Kovács Beáta, F Mészáros Erika

változásokról való tájékoztatás

hazaküldés

munkaközösség tagjai érintettek

2014.01.20.

Magatartásverseny értékelése

I. emeleti aula

alsó szakasz tanulói

2014.01.24.

Félévi bizonyítványok kiosztása

tantermek

alsós osztályok

osztályfőnökök

2014.01.24.

Félévi értekezlet

aula

minden pedagógus

igazgatóhelyettes

I.félév zárása értékeléssel

FEBRUÁR IDŐPONT 2014.02.02.

TEVÉKENYSÉG Tankönyvrendelés

HELY

RÉSZTVEVŐK minden pedagógus 23

FELELŐS osztályfők

MEGJEGYZÉS


Munkaterv 2013/2014

2014.02.10.

2014.02. 2014.02.14.

előkészítése II. féléves Fejlesztési tervek leadása Felkészülés a „Felfénylő szavak” Reg. Versenyre Tankönyvrendelés leadása

2014.02.26.

Munkaközösségi megbeszélés

2013.02.25.

Megemlékezés a komm. diktatúra áldozatairól

2014.02.2428.

Nemzetiségek hete projekt, Sokac hét a farsang jegyében

tanári

óvoda, osztálytermek, aula, Busóudvar, múzeum

gyógypedagógusok

érintett pedagógusok

osztályfőnökök

osztályfőnökök

minden pedagógus

Szabadiné Kovács Ágnes

munkaközösség tagjai

Szabadiné Kovács Ágnes

osztályfőnökök

osztályfőnökök

minden pedagógus

Zöldföldi Anita, Simonné F. D. Rendesné V. A Mertesz Anett

Sokac néphagyományok

havi program, aktuális feladatok megbeszélése

MÁRCIUS IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

2014.03.03..

Farsangi bál iskolában, óvodában

I. emeleti aula

intézmény tanulói, alsó szakasz tanulói, óvodások

kollégiumi nevelők, gondozók, óvónő

int. felvonulás, farsangi mulatság alsó szakasznak

2014.03.07.

Nőnap, lányok felköszöntése

osztályok

fiúk, osztályfő

osztályfők

2014.03.14.

Nyílt nap az óvodában

óvoda

pedagógusok, szülők, gyerekek

Bodáné Tófei Judit, Vida Éva Muck Józsefné

2014.03.14.

Nyílt nap az alsó tagozaton

osztályok, tornaterem

pedagógusok, szülők, tanulók

minden pedagógus

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

minden pedagógus

óvoda

pedagógusok, gyerekek

Bodáné Tófei Judit

gyerekek felkészítése az ünnepélyre

tantermek

alsó szakasz tanulói

osztályfőnökök

a víz fontossága

Iregszemcse

tehetséges tanulók

érintett oszt.fő

2014.03.14.

2014.03.14. 2014.03.21. Meghirdetett időpontban

2014.03.26.

Meghirdetett időpontban

Március 15. ünnepélyen való részvétel Március 15-ről való megemlékezés az óvodában Víz napja Szavalóversenyen való részvétel Munkaközösségi megbeszélés

„Kapkodd a lábad” megyei sportvetélkedőn való részvétel

tanári

munkaközösség tagjai

Szabadiné Kovács Ágnes

kiírás szerint

érintettek

Belánné Kovács Beáta Orbán Tibor

24

betekintés az óvoda munkájába betekintés az osztályok munkájába tanulók felkészítése az ünnepélyre

havi program, aktuális feladatok megbeszélése, regionális versenyre súlypontozva


Munkaterv 2013/2014

ÁPRILIS

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

2014.04.16..

Húsvét ünneplése, fogadó óra

tantermek

osztályok szülők,pedagógusok

osztályfőnökök minden pedagógus

tájékoztatás a tanulókról

2014.04.16.

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

valamennyi osztály

osztályfőnökök

2014.04.23.

Kirándulás, vetélkedő a Föld napja alkalmából, szemétszedés,

program szerint

alsó szakasz tanulói, munkaközösség tagjai

HorváthSomogyi Zsuzsanna, Schvillinger Nikolett

Óvjuk környezetünket!

2014.04.30.

Munkaközösségi megbeszélés

tanári

munkaközösség tagjai

Szabadiné Kovács Ágnes

havi program, aktuális feladatok megbeszélése

MÁJUS

IDŐPONT

2014.05.02-10.

2014.05.15.

2014. 05.22.

TEVÉKENYSÉG Anyák napjaprojekt az alsó tagozaton és az óvodában, Anyák napi ünnepség szülői értekezlet Madarak és fák napja, tavaszi projekt keretében Meixner nap -Kapkodd a lábad -Tavaszi szél vizet áraszt -Az olvasás öröm, olvassunk együtt

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

tantermek, óvoda

anyukák, nagymamák, hozzátartozók tanulók, gyerekek, pedagógusok

osztályfőnökök óvónő, dajka

anyák napi műsor és ajándékozás

tornaterem

alsó szakasz tanulói, osztályfőnökök

Belánné Kovács Beáta

előadó meghívása

udvar aula tornaterem

alsó szakasz tanulói, munkaközösség tagjai

Szabadiné Kovács Ágnes, Fülöpné Gömzsik Csilla, Belánné Kovács Beáta

hagyományteremtés

2014.05.30.

Hangoló műsora

tornaterem

alsó tagozatos tanulók, óvodások

Belánné Kovács Beáta

zenés előadás

2014.05.28.

Munkaközösségi megbeszélés

tanári

munkaközösség tagjai

Szabadiné Kovács Ágnes,

havi program, aktuális feladatok megbeszélése

25


Munkaterv 2013/2014

JÚNIUS

IDŐPONT

2014.06.02.

2014.06.04.

TEVÉKENYSÉG Magatartásverseny értékelése, Tisztasági őrjárat értékelése Munkaközösségi megbeszélés Osztályozó értekezlet

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

udvar

alsó szakasz tanulói

Belánné Kovács Beáta, szabadiné Kovács Ágnes

II. félév zárása értékeléssel

tanári

munkaközösség tagjai nevelőtanárok

Szabadiné Kovács Ágnes

tanévzáráshoz szükséges dokumentumok, aktualitások

osztályok

osztályfőnökök, tanulók

osztályfőnökök alsós mk. LudvánAlexandra Porthné T.Dóra Vida Éva Bodáné T. J

tanulók felkészítése a

műsor

2014.06.04.

Megemlékezés Trianonról

2014.06.05.

Gyermeknapi tanulmányi kirándulás Pécs

Pécs állatkert

alsó tagozatos tanulók, pedagógusok

2014.06.13

Évzáró ünnepély , ballagás az óvodában

óvoda

pedagógusok, gyerekek, szülők

Bodáné Tófei Judit Vida Éva

2013.06.15.

Tanévzáró ünnepély, ballagás

udvar

intézmény tanulói, tantestület

minden pedagógus

Mohács, 2013. 08. 30. Szabadiné Kovács Ágnes sk. mk. vezető

26


Munkaterv 2013/2014

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014

A munkaközösségi tagjai: Osztályfőnökök: 5. a 5. b 6. o. 7. o. 8. o.

Laczkó Éva Zsolnai Katalin Orosz József Bacheszné Fűrész Klára Berger Brigitta

A felső tagozaton tanító kollégák: Belánné Kovács Beáta Gaálné Pap Zsófia Kiss György Kissné Győrffy Adrien Litterné Németh Andrea Orbán Tibor Rajnai Zsuzsanna Szabadi Tamás Verli Georgina Vogl Valéria A 2013/2014 - ES TANÉVBEN FOLYAMATOSAN VÉGZENDŐ FELADATOK ÉS A MUNKAKÖZÖSSÉGI FOGLALKOZÁSOK TÉMÁI IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

MEGJEGYZÉS

201/2014-es tanév minden hónap utolsó szerdája

Munkaközösségi foglalkozás

42–es tanterem

Felsős munkaközösség tagjai

Bacheszné Fűrész Klára

Aktualitástól függően változhat, rendkívüli jelleggel is tartható

Érintett tanulók

Osztályfőnökök

Adatszolgáltatás, felmérések elkészítése

Felsős munkaközösség tagjai

Felsős munkaközösség tagjai

Felsős munkaközösség tagjai Osztályfőnökök

Felsős munkaközösség tagjai Osztályfőnökök

2013/2014-es tanév folyamatos

2013/2014-es tanév folyamatos

2013/2014-es tanév folyamatos 2013/201-es

Segítségnyújtás a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által tervezett felülvizsgálatokhoz Új feladatot ellátó kollégák illetve újonnan érkezett kollégák segítése új és már bevált módszerek, tapasztalatok, ismeretek átadása: Smart - tábla használata, kooperatív technikák, projektek Szakmai napokon, továbbképzéseken való részvétel Gyermekvédelmi munka 27

Aktív közreműködés Szülői kérdőívek,


Munkaterv 2013/2014

tanév folyamatos

a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekében

2013/2014-es tanév folyamatos

Kapcsolattartás valamennyi munkaközösséggel

2013/2014-es tanév folyamatos

2013/2014-es tanév folyamatos

2013/2014-es tanév folyamatos

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szülőkkel, a Gyermekotthonnal, az intézményben a gyermekvédelmi feladatait ellátó kollégával illetve a Családsegítő Szolgálatokkal Az intézményünkbe szakmai gyakorlatra jelentkező főiskolás hallgatók és a gyógypedagógiai asszisztens képzésben résztvevő hallgatók segítése, gyakorlatvezetés Évfolyamonként projekthónapok betervezése, megvalósítása az adott tantárgy tanmenetével párhuzamosan: 5. o. Honfoglalás 6. o. Reneszánsz 7. o.Toldi 8. Az „ember”

2013/2014-es tanév folyamatos

Gyakornok kollégáink szakmai segítése

2013/2014-es tanév folyamatos

Az iskolai Diákönkormányzat munkájának segítése, támogatása

2032/2014-es tanév folyamatos

Környezettudatos nevelés a tanórákon és azon kívül

Felső szakasz tanulói, tanárai 2013/2014-es tanév

Tisztasági őrjárat, portai szolgálat ellátása, értékelés félévkor és év végén Faliújság szerkesztése a felsős folyosón

Kollégium

Felsős folyosó 28

családlátogatások, környezettanulmá nyok, pedagógiai jellemzések stb. készítése szükségszerűen Team munkában való részvétel a szakmai és a közös programok megvalósítása terén, aktualitástól függően esetmegbeszélése ken való részvétel

Felsős munkaközösség tagjai

Felsős munkaközösség tagjai

Osztályfőnökök

Osztályfőnökök

Érintett pedagógusok

Gyógypedagógusok

Felső szakasz tanulói, tanárai

Adott osztályfokon, adott tantárgyakat tanító kollégák

Gyakornok kolléga

Mentor: Kissné Győrffy Adrien

Az intézmény tanulói

Felsős munkaközösség tagjai

Meixner Nap programja

Felső szakasz tanulói, tanárai

Az adott programot szervező és lebonyolító pedagógus

Tisztasági őrjárat Víz Napja Föld Napja Madarak Fák Napja stb.

Felső szakasz tanulói, tanárai

Laczkó Éva

Tiszta, esztétikus környezet kialakítása

Ősz: 6. o. Tél: 7. o.

Orosz József Bacheszné

Aktuális események,


Munkaterv 2013/2014

folyamatos

évszakonként

2013/2014-es tanév folyamatos

Esztétikus dekoráció készítése

2013/2014 tanév folyamatos

Magatartásverseny, meghirdetése

2013/2014-es tanév folyamatos

Tisztasági őrjárat, portai szolgálat ellátása értékelés félévkor és év végén

Tavasz: 8. o. Nyár: 5. a 5. b Felsős folyosó

Folyosók, udvar

Fűrész Klára Berger Brigitta Laczkó Éva Zsolnai Katalin

Felső szakasz tanulói, tanárai

Verli Georgina

Közvetlen környezetünk barátságosabbá tétele

Osztályfőnökök

Zsolnai Katalin

Pozitív példa kiemelése

Felső szakasz tanulói, tanárai

Laczkó Éva

Közvetlen környezetünk rendben tartása

2013/2014-es tanév folyamatos

Munkaközösségünk tagjai rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt

Továbbképzésen részt vállaló kollégák: Berger Brigitta: Erkölcstan tanf. Vogl Valéria: Zeneterápia Bacheszné F. Klára: Pedagógus szakvizsga

2013/2014-es tanév folyamatos

Heti rendszerességgel fogadóórák

Tantermek

Osztályfőnökök, óraadók

Osztályfőnökök, óraadók

2013/2014-es tanév folyamatos

Szülői értekezlet szeptemberben, decemberben, áprilisban, júniusban

Tantermek

Osztályfőnökök

Osztályfőnökök

Önképzés, önfejlesztés

Munkaközösségi összejövetelek időpontjai és előre látható témái: Augusztus / 2013. 08. 21., 28. / Téma:  tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatok  kerettanterv bevezetésével kapcsolatos feladatok megbeszélése  éves munkaterv megbeszélése, időpontok, feladatvállalások egyeztetése  tanmenetek, fejlesztési tervek elkészítésének megbeszélése  tankönyvosztás tudnivalói  osztálytermek berendezése a várható létszámnak megfelelően, dekorálása  órarend leírása  felsős és szakiskolai ügyeleti rend összeállítása Szeptember Téma:  aktuális feladatok ismertetése  új tanulóknak diákigazolvány, illetve utazási igazolvány igénylése 29

évfordulók, programok

Rendszeres, folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel


Munkaterv 2013/2014

         

új munkarend, délutáni foglalkozások megbeszélése tanévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációk egységesítése tanmenetek átdolgozása, a kerettantervhez igazítása (5. osztályok tantárgyai) fejlesztési tervek elkészítésének egyeztetése törzslapok adminisztrálása magatartásverseny szempontjainak átértékelése tisztasági őrjárat és portai szolgálat megszervezése őszi faliújság, felsős folyosó - dekorálás statisztikai adatok egyeztetése október 6. és október 23. tiszteletére rendezett ünnepélyen való szereplés (részvétel) megszervezése  tanmenetek leadása  Zenei Világnap – ének – zene tanórák keretében megemlékezés Október Téma:  tanévkezdéssel összefüggő feladatok, tapasztalatok értékelése  aktuális feladatok (ünnepségek, sportversenyek)  habilitációs- és fejlesztési tervek leadása  egészségnevelési projekthónap feladatainak előkészítése, megbeszélése (kapcsolatfelvétel az intézmény védőnőjével)  nyílt nap előkészítése  őszi nevelési értekezlet előkészítése November Téma:  aktuális feladatok  szavalóverseny meghirdetése, lebonyolításának egyeztetése a munkaközösséggel  szakiskolai nyílt nap (8. osztályos tanulók és szüleik számára) egyeztetése  pályaválasztási szülői értekezlet előkészítése  egészségnevelési projekthónap zárásának (projektnap) megtervezése  Advent: gyertyagyújtáson való részvétel  téli faliújság, felsős folyosó - dekorálás

kollégiumi

December Téma:  aktuális feladatok  4. osztályos tanulók bevonása az egészségnevelési projekthónap zárásába - egyeztetés  Advent: gyertyagyújtáson való részvétel  karácsonyi műsoron való részvétel - egyeztetése a kollégiumi munkaközösséggel 30


Munkaterv 2013/2014

 

osztálykarácsony szülői értekezlet, fogadó óra

Január Téma:  az 1. félév munkájának értékelése  félévi osztályozó értekezlet  órarend módosítása – új órarend bevezetése  magatartásverseny, tisztasági őrjárat, portai szolgálat félévi értékelése  szülők tájékoztatása a félévi tanulmányi eredményről  tankönyvrendelés előkészítése a következő tanévre Február Téma:  aktuális feladatok  következő tanévi tankönyvrendelés leadása  továbbtanulók jelentkezési lapjának leadása  Kommunista diktatúra áldozataira való emlékezés  farsangi bál lebonyolításának egyeztetése a kollégiumi munkaközösséggel  „Felfénylő szavak” Regionális Szavalóverseny Iregszemcse – készülés, szervezés  Házi Tanulmányi Verseny lebonyolításának előkészítése  Március 15-i ünnepélyen való szereplés (6. osztály) - szervezés Március Téma:  aktuális feladatok  tavaszi faliújság, felsős folyosó - dekorálás  Nőnapi köszöntő osztályszinten  nyílt nap – szülők számára  Víz Napja – osztályszinten  Március 15-i ünnepély - szereplés (6. osztály), részvétel  nyílt nap előkészítése  Megyei Tanulmányi Verseny Pécs – készülés, szervezés  jótékonysági bál – feladatvállalások  Meixner Nap (Nyugdíjas Találkozó) programjának előkészítése, szervezése Április Téma:  aktuális feladatok  Holokauszt áldozataira való emlékezés  Föld Napja – osztályszinten 31


Munkaterv 2013/2014

 

Madarak Fák Napja programjának megbeszélése szülői értekezlet, fogadó óra

Május Téma:  aktuális feladatok  Megyei – és Országos Sportversenyekre való készülés  Meixner Nap („Tavaszi szél…” Népdaléneklési Verseny, Nyugdíjas Találkozó) lebonyolítása  Madarak Fák Napja –programjának előkészítése, megszervezése  tanulmányi kirándulás (Bikal) előkészítése, megszervezése Június Téma:  aktuális feladatok  Nemzeti Összetartozás Napja - megemlékezés Trianonról  év végi osztályozó értekezlet: a tanév munkájának, magatartásverseny tisztasági őrjárat, portai szolgálat értékelése  tanév végi teendők, feladatok – bankett, ballagás, tanévzáró ünnepély – előkészítése

ESEMÉNYNAPTÁR

Évfolyamonként projekthónapok betervezése, megvalósítása az adott tantárgy tanmenetével párhuzamosan a következő témakörökben: 5. o. Honfoglalás

Felelős:

6. o. Reneszánsz 7. o. Toldi

Felelős: Felelős:

8. o. Az „ember”

Felelős:

Berger Brigitta Zsolnai Katalin Vogl Valéria Berger Brigitta Bacheszné Fűrész Klára Bacheszné Fűrész Klára

SZEPTEMBER

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

MEGJEGYZÉS

2013. 09. 02. 800

Tanévnyitó ünnepély Szülői értekezlet

Udvar

Zsolnai Katalin

Tanulók felkészítése az ünnepélyre

2013. 09. 02.

Tankönyvek kiosztása

Tantermek

Intézmény tanulói, tantestület Tanulók 32

Osztályfőnökök


Munkaterv 2013/2014

(2., 3., 4., 5. órák)

2013. 09. 03.

2013. 09. 09.

Házirend, tűz- és balesetvédelem ismertetése Órarend ismertetése, leírása Felsős és szakiskolai ügyeleti rend indítása

Magatartásverseny indítása

Udvar, ebédlő, folyosók, porta

Felsős és szakiskolai munkaközösség tagjai

Udvar

Felső szakasz tanulói

Tisztasági őrjárat szervezése Portai ügyelet indítása

2013. 09. 25.

Munkaközösségi foglalkozás

Bacheszné Fűrész Klára

Zsolnai Katalin

Laczkó Éva Felsős munkaközösség tagjai

42–es tanterem

Tanmenetek leadása

Felsős munkaközösség tagjai

2013. 09. 27. Törzslapok előkészítése

Bacheszné Fűrész Klára

Ügyeleti rend folyamatos nyomon követése, szükség esetén korrigálása Értékelés havonta Összesítő értékelés: I. félév végén és a tanév végén I. félév végén és a tanév végén értékelés A munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása folyamatos

Bacheszné Fűrész Klára Osztályfőnökök, szaktanárok Bacheszné Fűrész Klára, Osztályfőnökök

OKTÓBER

IDŐPONT 2013. 10. 04. 900 2013. 10. 04. 1000

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

Iskolai ünnepély: megemlékezés az aradi vértanúkról (8. oszt.) Október 6-i műsor előadása az Idősek Szociális Otthonában

Udvar/1. emeleti aula

8. osztály Intézmény tanulói, tantestület

Idősek Szociális Otthona

8. osztály

MTE Pálya

Kiválasztott, jól futballozó, megfelelő magatartású fiúk

Kiss György Orbán Tibor

Habilitációs foglalkozásokat tartó kollégák

Bacheszné Fűrész Klára

2013. 10. Egyeztetés szerint.

Mohács - Baja barátságos futballmérkőzés

2013. 10. 11.

Habilitációs – és fejlesztési tervek leadása

2013. 10. 16.

Munkaközösségi foglalkozás

42-es tanterem

2013. 10. 22.

Részvétel, az 1956. okt.

1. emeleti

Felsős munkaközösség tagjai Felső szakasz 33

FELELŐSÖK

Berger Brigitta

MEGJEGYZÉS Tanulók felkészítése az ünnepségre

Tanulók felkészítése a sportszerű játékra, viselkedésre Habilitációs foglalkozásokról speciális dokumentáció vezetése tanulónként folyamatosan egész tanévben

Bacheszné Fűrész Klára

Aktuális feladatok megbeszélése

Osztályfőnökök,

Tanulók


Munkaterv 2013/2014

900

23. alkalmából szervezett iskolai megemlékezésen

2013. 10. Kiírás szerint.

tanulói, tanárai

óraadó tanárok

felkészítése az ünnepségre

Megyei Labdarúgó Bajnokság

Kiválasztott sportolók

Kiss György Orbán Tibor

Fegyelmezett részvétel

2013. 10. Kiírás szerint.

Megyei Atlétika Verseny

Kiválasztott sportolók

Kiss György Orbán Tibor

Fegyelmezett részvétel

2013. 10. Kiírás szerint.

Pályaválasztási Ankét megtekintése

Berger Brigitta

Tanulók felkészítése a továbbtanulási lehetőségekre

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

MEGJEGYZÉS

Felső szakasz tanulói

Bacheszné Fűrész Klára Litterné Németh Andrea

Védőnő előadásai osztályfőnöki órákon

aula

Ifjúsági Centrum

8. osztály

NOVEMBER

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

Egészségnevelési projekthónap indítása 2013. 11. 04.

Egészségnevelési projekthónap keretében rajzverseny meghirdetése Szavalóverseny meghirdetése

Udvar

Felső szakasz és a 4. osztályok tanulói Felső szakasz tanulói

2013. 11. 12.

Szakiskola nyílt napja a 8. osztályos tanulók és szüleik számára

2013. 11. 14.

Nyílt nap

2013. 11. 19.

Házi asztalitenisz bajnokság indítása

2013. 11. 21.

Bemutatkozik a Speciális Szakiskola a 8. osztályok tanulóinak

2013. 11. 22

Őszi nevelési értekezlet

Iskolánk nevelői

Egészségnevelési pályázati rajzok leadása

A felsős és a 4. osztályok tanulói Felső tagozatos szereplők, felsős munkaközösség tagjai, zsűritagok

Szakiskolai tantermek

2013. 11. 26.

2013. 11. 27.

Szavalóverseny

Kollégium

Munkaközösségi foglalkozás

42-es tanterem

Bacheszné Fűrész Klára

8. osztály tanulói, szülők, osztályfőnök

Berger Brigitta

Érintett kollégák

Orosz Józsefné

Benevezett tanulók

Orbán Tibor

Tornaterem

39-es tanterem

Litterné Németh Andrea

8. osztály tanulói, osztályfőnöke

Felsős munkaközösség tagjai

34

Berger Brigitta

Tanulók felkészítése a szakiskola látogatására

Sportszerű magatartás Tanulók felkészítése iskolánk továbbtanulási lehetőségeire

Litterné Németh Andrea Osztályfőnökök

Alkalomhoz illő öltözet, fegyelmezett viselkedés

Bacheszné Fűrész Klára

Aktuális feladatok megbeszélése


Munkaterv 2013/2014

Ballagási tarisznyák rendelése

Berger Brigitta

2013. 11. 29. Adventi gyertyagyújtás

Iskola tanulói, tanárai

1. emeleti aula

Osztályfőnökök, óraadó nevelők

Intézményi szinten Tanulók felkészítése az ünnepségre, a megfelelő viselkedésre

DECEMBER

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

MEGJEGYZÉS

2013. 12. 04.

Pályaválasztási szülői értekezlet

Tanári

8. osztály tanulóinak szülei, osztályfőnöke

Berger Brigitta

Tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről

2013. 12. 06.

Adventi gyertyagyújtás

1. emeleti aula

Iskola tanulói, tanárai

Osztályfőnökök, óraadó nevelők

Tanulók felkészítése az ünnepségre

Mikulás műsor megtekintése (kollégák előadásában)

1. emeleti aula

Intézményünk tanulói, dolgozói

Berger Brigitta

Tanulók felkészítése az ünnepségre

Egészségnevelési hónap zárása – (projektnap) egészségnevelési délelőtt

Felsős tantermek

Felső szakasz és a 4. osztályok tanulói

Bacheszné Fűrész Klára Litterné Németh Andrea

2013. 12. 13.

Adventi gyertyagyújtás

1. emeleti aula

Iskola tanulói, tanárai

Osztályfőnökök, óraadó nevelők

Tanulók felkészítése az ünnepségre

2013. 12. 18.

Munkaközösségi foglalkozás

42-es tanterem

Felsős munkaközösség tagjai

Bacheszné Fűrész Klára

Aktuális feladatok megbeszélése

Osztályfőnökök, óraadó nevelők

Tanulók felkészítése az ünnepségre

Osztályfőnökök, óraadó nevelők

Ünnepi hangulat teremtése, tanulók felkészítése az ünnepségre

Osztályfőnökök

Egymás megajándékozása

2013. 12. 07.

Adventi gyertyagyújtás Iskola tanulói, tanárai

1. emeleti aula 2013. 12. 21. Karácsonyi műsor

Osztálykarácsony

Felsős tantermek

Felső szakasz tanulói, osztályfőnökei

35


Munkaterv 2013/2014

Szülői értekezlet

Szülők, a felső szakasz osztályfőnökei

Osztályfőnökök

Fogadó óra

Szülők, a felső szakasz tanárai

Pedagógusok

JANUÁR

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

2014. 01.13.

Órarend módosítása a II. félévre

42-es tanterem

2014. 01. 15.

Félévi osztályozó értekezlet

Tanári

2014. 01. 17.

I. félév zárása Új órarend bevezetése

2014. 01. 20.

2014. 01. 24.

2014. 01. 29.

Az I. félév magatartásversenyének értékelése A tisztasági őrjárat és a portai ügyelet I. féléves értékelése Továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése Szülők kiértesítése a félévi eredményekről

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

Felsős munkaközösség tagjai Felsős munkaközösség tagjai, nevelőtanárok, napközis nevelő Nevelőtestület Felső szakasz tanulói, tanárai

Bacheszné Fűrész Klára Kissné Gy.Adrienn

Felső szakasz tanulói, tanárai

Zsolnai Katalin

Felső tagozat Udvar

Orosz Józsefné Bacheszné Fűrész Kára

MEGJEGYZÉS

Az I. félév értékelése

Orosz Józsefné Osztályfőnökök

Laczkó Éva

Udvar 8. osztály osztályfőnöke

Berger Brigitta

Tantermek

Tanulók

Osztályfőnökök

Félévi értekezlet

Tanári

Tantestület

Orosz Józsefné

Az I. félév értékelése

Munkaközösségi foglalkozás

42-es tanterem

Felsős munkaközösség tagjai

Bacheszné Fűrész Klára

Aktuális feladatok megbeszélése

FEBRUÁR

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

MEGJEGYZÉS

2014. 02. 05.

Pályaválasztási szülői értekezlet

Tanári

8. osztály osztályfőnöke, szülők

Berger Brigitta

Jelentkezési lapok aláíratása

2014. 02. 10.

Továbbtanulók jelentkezési lapjának leadása Habilitációs – és fejlesztési tervek

8. osztály osztályfőnöke

Berger Brigitta

Habilitációs foglalkozásokat

Bacheszné Fűrész Klára

36


Munkaterv 2013/2014

2014. 02. 14.

2014. 02. 25. 2014. 02. 26. 2014. 02. 28.

leadása a II. félévre Tankönyvrendelés leadása a következő tanévre Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól Munkaközösségi foglalkozás Nevezés a Megyei Tanulmányi Versenyre

tartó kollégák Felsős munkaközösség tagjai Történelem, osztályfőnöki órák 42-es tanterem

Felső szakasz tanulói Felsős mk tagjai Érintettek

Bacheszné Fűrész Klára Osztályfőnökök, történelem tanárok Bacheszné Fűrész Klára Bacheszné Fűrész Klára

Aktuális feladatok megbeszélése

MÁRCIUS

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

MEGJEGYZÉS

2014. 03. 03.

Farsangi bál

1. emeleti aula, ebédlő

Intézményünk tanulói, dolgozói

Osztályfőnökök

Felkészítés a megfelelő viselkedésre

2014. 03. 06.

Házi Tanulmányi Verseny

Felsős tantermek

Kiválasztott, jól tanuló diákok, a felső szakasz tanárai

Bacheszné Fűrész Klára

Tanulók felkészítése, a megyei verseny megalapozása

2014. 03. Kiírás szerint.

„Felfénylő Szavak” Regionális Szavalóverseny

Iregszemcse

Kiválasztott tanulók

Osztályfőnökök

Szavalók felkészítése

2014. 03. 07.

Nőnapi köszöntő

Tanulók, dolgozók

Férfi kollégák

2014. 03. 14. 900

Megemlékezés 1848. március 15-ről

1. emeleti aula

6. osztály tanulói Intézményünk minden tanulója, tantestület

Orosz József

2014. 03. 14. 1000

Március 15-i műsor előadása az Idősek Szociális Otthonában

Idősek Szociális Otthona

6. osztály tanulói Osztályfőnök

Orosz József

2014. 03. 14.

Nyílt nap

Felsős tantermek

Szülők, érdeklődők

Felső szakaszban tanító pedagógusok

2014. 03. 20.

Nyílt nap

Érintett kollégák

Orosz Józsefné

2014. 03. 17 21.

„Víz Napja”

Felső szakasz tanulói Osztályfőnökök

Oszt. fő - i órák

37

Osztályfőnökök

6. osztályos tanulók felkészítése a szereplésre

Betekintés a felső szakasz napi teendőibe

Tanulók felkészítése: term. védelem környezetszenny.


Munkaterv 2013/2014

2014. 03. 26.

Munkaközösségi foglalkozás

Felsős munkaközösség tagjai

42-es tanterem

Bacheszné Fűrész Klára

Aktuális feladatok megbeszélése

ÁPRILIS

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

2014. 04. 08.

Megyei Tanulmányi Verseny

Pécs

A házi versenyről továbbjutott tanulók

Bacheszné Fűrész Klára

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

Tört., oszt. fő - i órák

Felső szakasz tanulói

Osztályfőnökök, történelem tanárok

Felsős tantermek

Szülők, a felső szakasz osztályfőnökei Szülők, a felső szakasz tanárai

MEGJEGYZÉS Tanulók felkészítése, a megyei versenyre

2014. 04. 16. Szülői értekezlet Fogadóóra

2014. 04. 22.

Meixner Nap Nyugdíjas Találkozó „Tavaszi szél…” Népdaléneklési Verseny

2014. 04. 23 25.

„Föld Napja”

2014. 04. 30.

Munkaközösségi foglalkozás

Udvar, aula. felsős tantermek, tornaterem Oszt. fő - i órák

Felső szakasz tanulói, munkaközösség tagjai Felső szakasz tanulói, tanárai Felsős munkaközösség tagjai

42-es tanterem

Osztályfőnökök Pedagógusok Bacheszné Fűrész Klára

Játékos vetélkedők Term. - védelem, körny. - szenny.

Bacheszné Fűrész Klára

Aktuális feladatok megbeszélése

MÁJUS

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

2014. 05. 05.

Tablóképek elkészítése

41-es tanterem

8. osztály Osztályfőnök

Berger Brigitta

Pályaalkalmassági vizsgálat

Orvosi szoba

8. osztály

Berger Brigitta

Megyei Atlétikai Verseny

Kiválasztott tanulók

Kiss György Orbán Tibor

2014. 05. 16.

8. osztályos tanulók tablójának elkészítése

8. osztály Osztályfőnök

Berger Brigitta

2014. 05. 28.

Munkaközösségi foglalkozás

42-es tanterem

2014. 05. Kiírás

Országos Atlétikai Verseny

Zánka

2014. 05. Egyeztetés szerint. 2013. 05. Kiírás szerint.

Felsős munkaközösség tagjai Továbbjutott tanulók

38

MEGJEGYZÉS

Tanulók felkészítése a versenyre

Bacheszné Fűrész Klára

Aktuális feladatok megbeszélése

Kiss György Orbán Tibor

Sportszerű magatartás


Munkaterv 2013/2014

tudatosítása

szerint. 2014. 05. Kiírás szerint. 2014. 05. Kiírás szerint.

Országos Labdarúgó Bajnokság

2014. 05. 29. 1000 – 1200

„Madarak Fák Napja”

2014. 05. 29 - 30.

Országos Tanulmányi Verseny

Továbbjutott tanulók

Kiss György Orbán Tibor

Továbbjutott tanulók

Kiss György Orbán Tibor

Duna - part

Felső szakasz tanulói, tanárai

Rajnai Zsuzsanna Orosz József

Debrecen

Továbbjutott tanulók

Orosz Józsefné

Zánka

Országos Asztalitenisz Bajnokság

Sportszerű magatartás tudatosítása Sportszerű magatartás tudatosítása Tanulók felkészítése: természetvédelem, környezetszennyezés

JÚNIUS

Időpont

2014. 06. 02.

2014. 06. 03.

2014. 06. 04.

TEVÉKENYSÉG Magatartásverseny éves értékelése A tisztasági őrjárat és portai ügyelet éves értékelése Tanév végi osztályozó értekezlet – munkaközösségi foglalkozás Nemzeti Összetartozás Napja

2014. 06. 05.

Tanulmányi kirándulás

2014. 06. 06.

Pedagógus Nap

2014. 06. 10.

8. osztály bankettje

2014. 06. 13.

Tanévzáró ünnepély, ballagás

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

Felső szakasz tanulói, tanárai

Zsolnai Katalin

Udvar

MEGJEGYZÉS

Laczkó Éva Felsős munkaközösség tagjai, nevelőtanárok Felső szakasz tanulói Osztályfőnökök

Tanári Osztályfőnöki órák

Felső szakasz tanulói, tanárai

Bikal

Intézményünk tanárai, nevelői 8. osztályos és a 7. osztályokból megbízott tanulók, meghívott tanárok, nevelők

Ebédlő

Intézményünk tanulói, tanárai, nevelői

Udvar

Orosz Józsefné Bacheszné Fűrész Klára Osztályfőnökök

Orbán Tibor

Tanulók felkészítése a „látnivalókra”, megfelelő magatartásra

Berger Brigitta Bacheszné Fűrész Klára

Vogl Valéria

Tanulók felkészítése a műsorra, a megfelelő viselkedésre

A felsős munkaközösséggel megbeszélve összeállította: Bacheszné Fűrész Klára sk. mk. vezető Mohács, 2013. 08. 30 39


Munkaterv 2013/2014

AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT CSOPORTOK MUNKATERVE 2013-2014.

A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI: Osztályfőnökök: Értelmileg akadályozott 1-2. csoport:

Svéger Bálintné

Értelmileg akadályozott 3. csoport:

Rumszauer Viktória

Értelmileg akadályozott 4. 6. 8. csoport:

Kalocsai Mária

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 10. :

Grünhut Gábor

Testnevelő:

Vadon Zsuzsanna

Gyógypedagógiai asszisztens:

Schreck Józsefné Földváry Lászlóné Tóth Jánosné

A 2013-2014-ES TANÉVBEN FOLYAMATOSAN ELVÉGZENDŐ FELADATOK ÉS A MUNKAKÖZÖSSÉGI MEGBESZÉLÉSEK TÉMÁI IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐSÖK

MEGJEGYZÉS

Értelmileg akadályozott csoportok munkaközösségének tagjai

Svéger Bálintné

Aktualitástól függően változhat, rendkívüli jelleggel is tartható

könyvtár

Értelmileg akadályozott csoportok munkaközösség ének tagjai

2013/2014 tanév minden hónap utolsó szerdája

Munkaközösségi foglalkozás

2013/2014 tanév folyamatos

Újonnan érkezett kollégák segítése új és már bevált módszerek, tapasztalatok, ismeretek átadása

Értelmileg akadályozott csoportok munkaközösségének tagjai

2013/2014 tanév folyamatos

Szakmai napokon, továbbképzéseken való részvétel

Értelmileg akadályozott csoportok munkaközösségének tagjai

2013/2014 tanév

Projekt módszer bevezetése:

Értelmileg akadályozott csoportok 40

Értelmileg akadályozott csoportok munkaközösség ének tagjai A munkaközösség


Munkaterv 2013/2014

folyamatos

2013/2014 tanév folyamatos

2013/2014 tanév folyamatos

Felsős és szakiskolai csoportokban 3, az alsós csoportokban 4 alkalommal Gyermekvédelmi munka a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekében

munkaközösségének tagjai

Kapcsolattartás valamennyi munkaközösséggel

tagjai

Osztályfőnökök

Osztályfőnökök

Értelmileg akadályozott csoportok munkaközösségének tagjai

A munkaközösség tagjai

Osztályfőnökök

Osztályfőnökök Kalocsai Mária

Érintett pedagógusok

Gyógypedagógusok

Gyakornok kolléga

Svéger Bálintné

Értelmileg akadályozott csoportok tanulói és tanárai

Az adott programot szervező és lebonyolító pedagógus

Szülői kérdőívek, családlátogatás, környezettanulmá nyok, pedagógiai jellemzések stb. készítése szükségszerűen Team munkában való részvétel a szakmai és a közös programok megvalósítása terén

2013/2014 tanév folyamatos

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermekvédelmi felelőssel, ill. a Családsegítő Szolgálattal Intézményünkbe szakmai gyakorlatra jelentkező gyógypedagógiai asszisztens és főiskolás hallgatók szakmai felkészítésének segítése Gyakornok kollégáink szakmai segítése

2013/2014 tanév folyamatos

Környezettudatos nevelés a tanórákon és azon kívül is

2013/2014 tanév folyamatos

Faliújság szerkesztése a csoportok folyosóin évszakonként

A termek előtti folyosó

A munkaközösség tagjai

Aktuális események, évfordulók programok

2013/2014 tanév folyamatos

Esztétikus dekoráció készítése

A csoporttermek előtti folyosó

A munkaközösség tagjai, tanulók

Közvetlen környezetünk barátságosabbá tétele

2013/2014 tanév folyamatos

Ügyeleti munka pontos ellátására

2013/2014 tanév folyamatos

2013/2014 tanév folyamatos

2013/2014 tanév folyamatos 2013/2014 tanév folyamatos

Magatartás-és szorgalom verseny meghirdetése, értékelés félévkor és év végén Heti rendszerességgel fogadóórák szülőkkel egyeztetett

A munkaközösség tagjai

A munkaközösség tagjai

osztályfőnökök Grünhut Gábor osztálytermek

osztályfőnökök, óraadók 41

Tisztasági őrjárat, Föld Napja, Madarak Fák Napja, Víz napja.

Pozitív példa kiemelése osztályfőnökök, óraadók


Munkaterv 2013/2014

2013/2014. tanév folyamatos

időpontban Szülői értekezlet szeptemberben, decemberben, májusban, júniusban

osztálytermek

osztályfőnökök, óraadók

osztályfőnökök, óraadók

Munkaközösségi összejövetelek időpontjai és előre látható témái: Augusztus (2013. 08. 22., 08. 29.) Téma:  a munkaközösség megalakulása, munkaközösség-vezető választása  tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatok  kerettanterv bevezetésével kapcsolatos feladatok megbeszélése  tanmenetek, fejlesztési tervek elkészítésének megbeszélése  osztálytermek berendezése a várható létszámnak megfelelően, dekorálása  éves munkaterv megbeszélése, feladatvállalások egyeztetése  ügyeleti rend összeállítása Szeptember Téma:  tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatok  tanévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációk egységesítése  tanmenetek átdolgozása, a kerettantervhez igazítása (1. csoport)  tanulmányi kirándulás megbeszélése  új munkarend, esetleges problémák megbeszélése  statisztikai adatok egyeztetése  fejlesztési tervek elkészítésének megbeszélése  törzslap adminisztrálása  új tanulóknak diákigazolvány, illetve utazási igazolvány igénylése  magatartásverseny meghirdetésének megbeszélése  tisztasági őrjárat megszervezése  őszi dekoráció  őszi projekt megbeszélése  új gyerekek beszoktatása  tanmenetek leadása Október Téma:  tanévkezdéssel összefüggő feladatok, tapasztalatok értékelése  statisztika  tantárgyi felmérések alapján a problémák megbeszélése  fejlesztési tervek leadása  október 6 és október 23. tiszteletére rendezett ünnepélyen való részvétel 42


Munkaterv 2013/2014

   

aktuális feladatok őszi nevelési értekezlet előkészítése „Ősz-projekthét” a csoportokban Őszi tanulmányi kirándulás szervezése

November Téma:     

bekapcsolódunk az egészségnevelési hónap feladataiba szavalóverseny Advent: gyertyagyújtáson való részvétel téli dekoráció aktuális feladatok

December Téma:  Mikulás ünnepély szervezése  Advent: gyertyagyújtáson való részvétel  Karácsonyi műsoron való részvétel  osztálykarácsony  fogadóóra  szülői értekezlet  aktuális feladatok Január Téma:  félévi osztályozó értekezlet  órarend módosítás  magatartásverseny, tisztasági őrjárat értékelése  új órarend bevezetése  félévi értesítő elküldése szülőknek  tankönyvrendelés előkészítése a következő tanévre  aktuális feladatok  „Egészségnevelés télen” projekthét az alsós csoportokban Február Téma:  tankönyvrendelés leadása  továbbtanulók jelentkezési lapjának leadása  fejlesztési tervek elkészítése  felkészülés a Felfénylő szavak” regionális szavalóversenyre 43


Munkaterv 2013/2014

   

farsangi bál aktuális feladatok Kommunista diktatúra áldozataira való emlékezés „Farsang-projekthét az alsós csoportokban

Március Téma:  Nőnap ünneplése osztályszinten  Március 15-i ünnepélyen való részvétel  Víz napja  nyílt nap az iskolában  tavaszi dekoráció  „Felfénylő szavak” versmondó verseny Iregszemcse  aktuális feladatok  „Honfoglalás” projekthét a felsős és szakiskolai csoportokban Április Téma:  Meixner napra való felkészülés  Föld napja, játékos feladatok, környezetünk tisztítása  „Tavasz- Húsvét projekthét az alsós csoportokban  fogadóóra, szülői értekezlet  aktuális feladatok Május Téma:  Anyák napi ünnepségek megszervezése  Madarak és fák napja  „Mátyás király és a reneszánsz” projekthét  aktuális feladatok  Meixner Nap („Tavaszi szél…” Népdaléneklési Verseny, Nyugdíjas Találkozó) lebonyolítása  tanulmányi kirándulás (Pécs) előkészítése, megszervezése Június Téma:  megemlékezés Trianonról  év végi osztályozó értekezlet  tanulmányi kirándulás  magatartás verseny, tisztasági őrjárat értékelése  év végi teendők megbeszélése /bankett, ballagás, tanévzáró ünnepély/  évzáró, szülői értekezlet 44


Munkaterv 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER IDŐPONT

2013.09.02. 800.

2013. 09.02.

2013. 09.03.

2013.09.09.

2013.09.19.

TEVÉKENYSÉG Tanévnyitó ünnepély, 1. csoportosok köszöntése, ajándékozása Szülői értekezlet Tankönyvek kiosztása Házirend, tűz- és balesetvédelem ismertetése Órarend ismertetése, leírása Ügyeleti rend indítása Magatartás-és szorgalom verseny indítása Gesztenyeszedés a környező parkokban. A gesztenye leadása.

2013. 09.25.

Munkaközösségi megbeszélés

2013.09.27.

Tanmenetek, törzslapok leadása, statisztika előkészítése

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

udvar, aula, osztályterem

intézmény tanulói, tantestület

minden pedagógus, osztályfők,

tantermek

tanulók

osztályfőnökök

HELY

MEGJEGYZÉS

tanári

munkaközösség tagjai

Svéger Bálintné

ügyeleti rend folyamatos nyomon követése, szükség esetén korrigálása

udvar

tanulók

Grünhut Gábor

I. félév végén értékelés

könyvtár

tanulók, oszt. fők, gyp. asszisztensek

Svéger Bálintné

munkaközösség tagjai

Svéger Bálintné

érintett pedagógusok

A szedett termények elszállítása Szajkra. havi program, aktuális feladatok megbeszélése új tanmenetek írása tantárgyanként, 1. csoportban ill. az új tanulóknak új törzslapok kitöltése

OKTÓBER IDŐPONT 2013.10.04. 900 2013.10.11.

2013.10.16

2013.10. 14-18.

TEVÉKENYSÉG Okt. 6. isk. szintű megemlékezésen való részvétel Habilitációs-és fejlesztési tervek leadása Munkaközösségi megbeszélés, statisztikai adatok egyeztetése Ősz projektben osztályonként őszi téma feldolgozása

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

Minden pedagógus

tanulók felkészítése az ünnepélyre

Érintett pedagógusok

Svéger Bálintné

könyvtár

munkaközösség tagjai

Svéger Bálintné

havi program, aktuális feladatok megbeszélése

osztálytermek, folyosó

tanulók, a munkaközösség tagjai

munkaközösség tagjai

tanórákon a tanmenetnek megfelelően a

45


Munkaterv 2013/2014

2013.10.17.

2012.10.22. 900 2013.10. 2425

tanórákon, őszi sarok létrehozása Ősz projektzáró tanulmányi kirándulás Lukács nap: gesztenyeszüret kezdőnapja. Szelídgesztenye szedés, sütés. 1956. október 23. iskolai szintű megemlékezésen való részvétel Őszi nevelési értekezlet

témák feldolgozása

Pécsváradi szelídgesztenyés

tanulók, a munkaközösség tagjai

Grünhut Gábor, osztályfőnökök

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

Minden pedagógus

tanulók felkészítése az ünnepélyre

FELELŐS

MEGJEGYZÉS Az Iregszemcsei szavalóverseny témáját vesszük figyelembe a versek kiadásánál

tantestület

NOVEMBER IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

RÉSZTVEVŐK

HELY

2013.11.04

Versmondó verseny meghirdetése

Udvar

tanulók, osztályfőnökök

Svéger Bálintné

2013.11.11.

Márton nap

tantermek

tanulók, pedagógusok

2013.10.14

Nyílt nap

Fsz. aula tantermek

Érintettek

osztályfőnökök Orosz Józsefné

2013.11.27.

Munkaközösségi megbeszélés

Tanári

munkaközösség tagja

Svéger Bálintné

2013.11.28.

Szavalóverseny

Tornaterem

tanulók

kollégiumi nevelőtanárok, osztályfőnökök

2013.11.29.

Adventi gyertyagyújtáson való részvétel

I. emeleti aula

tanulók, tantestület

minden pedagógus

havi program, aktuális feladatok megbeszélése felkészítés a szavalóversenyre alkalomhoz illő öltözet, fegyelmezett viselkedés tanulók felkészítése

DECEMBER IDŐPONT

2013.12.07.

2013.12.06. 2013.12.12 2013.12.13.

TEVÉKENYSÉG

HELY

Télapó látogatása osztályokba Felnőttek műsora gyerekeknek Adventi gyertyagyújtáson való részvétel Mézeskalács sütése Adventi gyertyagyújtáson

osztályok,

RÉSZTVEVŐK tanulók

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

Svéger Bálintné

szervezés

I. emeleti aula

intézmény tanulói

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

minden pedagógus

tanulók, munkaközösség tagjai intézmény tanulói, tantestület

Svéger Bálintné minden pedagógus

tankonyha I. emeleti aula

46

tanulók felkészítése

tanulók felkészítése


Munkaterv 2013/2014

való részvétel 2013.12.18.

2012.12.20.

Munkaközösségi megbeszélés

Svéger Bálintné

havi program, aktuális feladatok megbeszélése tanulók felkészítése

könyvtár

munkaközösség tagjai

Adventi gyertyagyújtás Karácsonyi műsor

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

Osztálykarácsony

tantermek

osztályfőnökök

ajándékozás

osztályfőnökök, óraadók

tájékoztatás a tanulókról

Szülői értekezlet

kollégiumi nevelők, gondozók

JANUÁR IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

2014.01.13

Órarend módosítás

könyvtár

2014.01.15

Félévi osztályozó értekezlet

tanári

2014.01.17 2014.01.20 2014.01.20 2014.01.20.

2014.01.24

1. félév zárása Új órarend bevezetése Magatartásverseny értékelése Továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése Félévi bizonyítványok kiosztása

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

munkaközösségi tagok munkaközösség tagjai nevelőtanárok, napközis nevelő Nevelőtestület

érintett pedagógusok

változásokról való tájékoztatás

Orosz Józsefné Svéger Bálintné

Az I. félév értékelése

érintettek

Orosz Józsefné érintett pedagógusok

változásokról való tájékoztatás I. félév zárása értékeléssel

tanulók

Grünhut Gábor

8. csoportosok osztályfőnöke

Kalocsai Mária

tantermek

alsós osztályok

osztályfőnökök

hazaküldés

aula

2014.01.24

Félévi értekezlet

aula

minden pedagógus

igazgatóhelyettes

Az I. félév értékelése

2014. 01.2024.

„Egészségnevelés télen” projekthét az alsós csoportokban

tantermek, főzőkonyha, tornaterem

tanulók, érintet pedagógusok

Rumszauer Viktória Svéger Bálintné

tanórákon a tanmenetnek megfelelően a témák feldolgozása

Svéger Bálintné

havi program, aktuális feladatok megbeszélése

2014.01.29

Munkaközösségi megbeszélés

könyvtár

munkaközösség tagjai

FEBRUÁR IDŐPONT 2014.02.10.

2014.02.10.

TEVÉKENYSÉG Továbbtanulók jelentkezési lapjának leadása II. féléves Habilitációs – és fejlesztési tervek

HELY Könyvtár

RÉSZTVEVŐK 8. csoportosok osztályfőnöke, szülők Habilitációs foglalkozásokat tartó kollégák 47

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

Kalocsai Mária

Jelentkezési lapok aláíratása

Svéger Bálintné


Munkaterv 2013/2014

2014.02.14 2014.02.25.

leadása Tankönyvrendelés leadása Megemlékezés a komm. diktatúra áldozatairól

minden pedagógus

Grünhut Gábor

osztályfőnökök

osztályfőnökök

2014.02.26.

Munkaközösségi megbeszélés

könyvtár

munkaközösség tagjai

Svéger Bálintné

2014.02. 24-28.

„Farsang” projekthét az alsós csoportokban

tantermek, főzőkonyha, tornaterem

tanulók, érintett pedagógusok

Rumszauer Viktória Svéger Bálintné

havi program, aktuális feladatok megbeszélése tanórákon a tanmenetnek megfelelően a témák feldolgozása

MÁRCIUS IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

2014.03.03

Farsangi bál

aula

tanulók

Rumszauer Viktória

Intézményi felvonulás, farsangi bál

2014.03.07.

Nőnap, lányok felköszöntése

osztályok

fiúk, osztályfőnök

osztályfőnökök

2014.03.14.

Nyílt nap

osztályok, tornaterem

pedagógusok, szülők, tanulók

minden pedagógus

I. emeleti aula

intézmény tanulói, tantestület

minden pedagógus

tantermek

tanulók

osztályfőnökök

Iregszemcse

tehetséges tanulók

érintett osztályfőnökök

tantermek, főzőkonyha, tornaterem

tanulók, érintet pedagógusok

2014.03.14 900. 2014.03.22. Meghirdetett időpontban

Március 15. ünnepélyen való részvétel Víz napja osztálykeretben Szavalóversenyen való részvétel

2014.03. 17-21.

„Honfoglalás” projekthét a felsős és szakiskolai csoportokban

2014.03.20.

Nyílt nap

2014.03.26.

Munkaközösségi megbeszélés

könyvtár

Grünhut Gábor Kalocsai Mária

Érintettek

Orosz Józsefné

munkaközösség tagjai

Svéger Bálintné

betekintés az osztályok munkájába tanulók felkészítése az ünnepélyre a víz fontossága

tanórákon a tanmenetnek megfelelően a témák feldolgozása TÁMOP 3.1.6 havi program, aktuális feladatok megbeszélése

ÁPRILIS

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

2014.04. 14-16.

„Tavasz- Húsvét” projekthét

tantermek, főzőkonyha, tornaterem

tanulók, érintet pedagógusok

Rumszauer Viktória Svéger Bálintné

tanórákon a tanmenetnek megfelelően a témák feldolgozása

2014.04.16.

Húsvét ünneplése, szülői értekezlet, fogadóóra

tantermek

Osztályfőnökök

Tájékoztatás a tanulókról

tanulók, szülők, pedagógusok

48


Munkaterv 2013/2014

2014.04.16.

2014.04.22

2014.04.30.

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól Kirándulás, vetélkedő a Föld napja alkalmából, szemétszedés Munkaközösségi megbeszélés

valamennyi csoport

osztályfőnökök

program szerint

tanulók munkaközösség tagjai

Schreck Józsefné

Óvjuk környezetünket!

könyvtár

munkaközösség tagjai

Svéger Bálintné

havi program, aktuális feladatok megbeszélése

MÁJUS

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

2014. 05. 05

Tablóképek elkészítése

41-es tanterem

Kalocsai Mária

2014.05.10.

Anyák napja, szülői értekezlet

tantermek

8. csoportosok Osztályfőnök anyukák, nagymamák, hozzátartozók tanulók, pedagógusok

osztályfőnökök

MEGJEGYZÉS

anyák napi műsor és ajándékozás Tanulók felkészítése: természetvédelem, környezetszennyezés Játékos feladatok a szabadban

2014.05.15.

Madarak és fák napja

park

tanulók, osztályfőnökök

2014.05.22.

Meixner nap Az olvasás öröm, olvassunk együtt

udvar aula tornaterem

tanulók, munkaközösség tagjai

Svéger Bálintné

2014.05.28.

Munkaközösségi megbeszélés

tanári

munkaközösség tagjai

Svéger Bálintné

2014.05. 26-30.

„Mátyás király és a reneszánsz” projekthét

tantermek, főzőkonyha, „kis ház” udvara

érintett tanulók és pedagógusok

Grünhut Gábor Kalocsai Mária

hagyományteremtés havi program, aktuális feladatok megbeszélése tanórákon a tanmenetnek megfelelően a témák feldolgozása

JÚNIUS

IDŐPONT

TEVÉKENYSÉG

HELY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

2013.06.02.

Magatartásverseny értékelése

udvar

tanulók

Grünhut Gábor

2014.06.03

Osztályozó értekezlet

könyvtár

munkaközösség tagjai nevelőtanárok, napközis nevelők

Orosz Józsefné Svéger Bálintné

2014.06.04

Megemlékezés Trianonról

osztályok

osztályfőnökök, tanulók

osztályfőnökök

49

MEGJEGYZÉS II. félév zárása értékeléssel tanévzáráshoz szükséges dokumentumok, aktualitások


Munkaterv 2013/2014

Intézményünk tanárai, nevelői

2014. 06. 06.

Pedagógus Nap

2014.06.05.

Gyermeknapi kirándulás

Pécs

tanulók, pedagógusok

Grünhut Gábor osztályfőnökök

2014. 06. 10.

8. csoportosok bankettje

Ebédlő

tanulók, meghívott tanárok, nevelők

Kalocsai Mária

2014.06.13.

Tanévzáró ünnepély, ballagás

udvar

intézmény tanulói, tantestület

minden pedagógus

tanulók felkészítése a kirándulásra

Mohács, 2013. 08. 30. Svéger Bálintné mk. vezető

50


Munkaterv 2013/2014

SPECIÁLIS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2013/2014 TANÉVRE I. helyzetelemzés A speciális szakiskolában tanuló osztályok: Osztály 9E 9A 9B 9C 12 C

Szakma Előkészítő szakiskolai osztály Konyhai kisegítő Parkgondozó Textiltermék összeállító Szállodai szobaasszony

Osztályfőnök neve Sólyom Valéria Kiss Zoltán Ferenczi Gabriella Ébert Éva Windheim Zoltánné

Osztályban tanító pedagógusok, szakoktatók: Lemel Ákos Gaálné Papp Zsófia Kiss György Szabadi Tamás Litter Gábor Faluhelyi Gábor Csizmadia Alexandra II. Munkaterv 2013-2014. tanév folyamatos tevékenységei Időpont

Minden hónap utolsó szerda

Folyamatos Folyamatos

Tevékenység

Munkaközösségi megbeszélés Pedagógus teljesítmény nyilvántartó lapok vezetése Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése

Hely

Résztvevők

25. terem

Szakiskolai munkaközösség tagjai, kollégium képviselője, gyermekotthon képviselője, óraadó tanárok Szakiskolai munkaközösség tagjai Szakiskolai munkaközösség tagjai

Folyamatos

Szakmai napokon, továbbképzéseken való részvétel

Szakiskolai munkaközösség tagjai

Folyamatos

Környezettudatos szemléletre és egészséges életre nevelés az órákon és azokon kívül is

Szakiskolai munkaközösség tagjai

51

Felelősök

Megjegyzés

Aktuális feladatok, események Ébert Éva megbeszélése, feladatvállalások, szervezések Szakiskolai Pontos vezetés munkaközössé heti bontásban, g tagjai leadás kéthavonta Ferenczi Gabriella Pályaválasztási Szakiskolai kiállítás, nyílt munkaközössé napok, szakmai g tagjai verseny Egészségnevelési hónap, egészségnevelési A programokat nap, Föld Napja, szervező és Víz világnapja, lebonyolító tavaszi tanárok tanulmányi kirándulás


Munkaterv 2013/2014

Folyamatos

Kapcsolattartás valamennyi intézményi munkaközösséggel

Szakiskolai munkaközösség tagjai

Ébert Éva

Folyamatos

Gyermekvédelmi munka a veszélyeztetett, a HH és HHH tanulók érdekében

Osztályfőnökök

Oszt.fők

Folyamatos

Pontos adminisztráció

Szakiskolai tanárok

Szakiskolai tanárok

Szakoktatók

Szakoktatók

Mg-i szakmacsoport szakoktatói

Mg-i szakmacsoport szakoktatói

Szakoktatók

Szakoktatók

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Kapcsolattartás a gyakorlati oktatóhelyek képviselőivel, vezetőivel Tankert, kórház parkja egyéb gyakorló Gyakorló területek felügyelete, területek rendben tartása Iskola külső és belső területeinek tisztán Gyakorló tartása területek szakmacsoportok szerinti megosztásban

Team munkában való részvétel a közös programok megvalósítása érdekében Kapcsolattartás a szülőkkel, gondviselőkkel, az intézmény gyermekvédelmi felelősével, és a családsegítő szolgálattal

ESEMÉNYNAPTÁR 2013. Szeptember Időpont

Tevékenység

Hely

Résztvevők

Felelősök

09.02.

Tanévnyitó ünnepély, szülői értekezlet

Iskola

Szakiskola

Oszt.fők

09.25.

Munkaközösségi megbeszélés

Tanári

Szakiskolai tanárok, kollégium képviselője

Ébert Éva

Iskola

Testnevelők

Testnevelők

Iskola

Szakiskolai tanárok, osztályfőnökök

Valamennyi pedagógus

Iskola

Osztályfőnökök

Oszt.fők

Tevékenység

Hely

Résztvevők

Felelősök

Statisztikai adatok egyeztetése Ünnepély

Tanári

Osztályfőnökök

Oszt.fők

Iskola

Minden tanuló

Felsős mk. Habilitációs foglalkozást tartó tanárok Windheim Zoltánné,

09. 09.27. 09.27.

Szakiskola-általános iskola focibajnokság Tanmenetek. statisztikai adatok leadása Törzslapok előkészítése

Megjegyzés

a hónap teendői: év eleji adminisztratív munkák

2013. Október Időpont 10.05. 10.04. 10.11.

Fejlesztési tervek leadása

10.22.

Ünnepély

Gyógypedagógusok Iskola.

Minden tanuló 52

Megjegyzés


Munkaterv 2013/2014

10.24. kiírás szerint.

Pályaválasztási kiállítás Munkaközösségi értekezlet

10. 16.

Gaálné Papp Zsófia Ébert Éva, Szabadi Tamás

Mohács

8. és 9. osztályok

25. terem

Érintettek

Ébert Éva

Hely

Résztvevők

Felelősök

Tanulók

Ébert Éva

Szakképzős osztályok

Szakiskolai munkaközössé g tagjai

10. 2013. November Időpont

Tevékenység

11. 05.

Versmondó verseny meghirdetése

11.12.

Nyílt nap a szakiskolában

Tanter. gyakorló területek

11.21.

Szakiskola bemutatkozik a 8. osztályosoknak

8. osztály tanterme

8. osztályosok

Ébert Éva

11. 26.

Szavaló verseny

Kollégium folyosója

Kiválasztott diákok

Oszt.fők

Munkaközösségi tagok

Ébert Éva

Végzős osztályok osztályfőnökei

Windheim Zoltánné

11. 27. 11.29. 11. 29.

Munkaközösségi megbeszélés Ballagási tarisznyák megrendelése Adventi gyertyák meggyújtása

Megjegyzés

Rövid előadás és helyszíni bemutatók. diavetítés Kollégiumi szervezés

Tanulók, pedagógusok

2013. December Időpont

Tevékenység

Hely

Résztvevők

Felelősök

12.05.

Pályaválasztási szülői értekezlet

Iskola

Szakiskolába jelentkezők szülei

8. osztályos osztályfőnök, Ébert Éva

Adventi gyertyák meggyújtása

Iskola

Minden diák és tanár

12.06. 12.13. 12.20. 12.07.

Mikulás-ünnepség

Szakiskolai diákok

Megjegyzés

Oszt.fők Ofők Windheim Zoltánné Gaálné Papp Zsófia

12.07.

Egészségnevelési nap

Kijelölt állomások

12.16-20

Projekt: A család

Szakiskola

Szakiskola

25. terem

Szakiskolai tanárok

Ébert Éva

I. em. folyosó, osztályok

Szakiskola

Oszt.fők

Kollégiumi szervezés

Résztvevők

Felelősök

Megjegyzés

Szakiskolai munkaközösség

Szakiskolai mk

Munkaközösség tagjai Oszt.fők

Oszt.fők Oszt.fők

Oszt.fők

Oszt.fők

12.18. 12.21.

Munkaközösségi megbeszélés Karácsonyi ünnepség, Szülői értekezlet, fogadóóra

Szakiskola

2014. Január Időpont 01.13. 01. 15. 01. 20. 01. 24. 01..

Tevékenység Órarend módosítás határideje Osztályozó értekezlet Új órarend bevezetése Félévi bizonyítványok kiadása Félévi nevelési

Hely

Valamennyi pedagógus

53


Munkaterv 2013/2014

értekezlet Munkaközösségi megbeszélés

01.29.

25. terem

Szakiskolai tanárok, koll. képviselője, óraadó tanárok

Szakiskolai mk tagjai

Hónap teendői, egyebek

Hely

Résztvevők

Felelősök

Megjegyzés

Pedagógusok

Oszt.fők

2014. Február Időpont 02. 03. 02. 10. 02. 10. 02. 14.

Tevékenység Tankönyvrendelés előkészítése Jelentkezés vizsgára és továbbtanulásra Fejlesztési tervek leadása Tankönyvrendelés leadása

9., 12. osztályok Gyógypedagógusok Pedagógusok

Szalagavató

02. 20.

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól Munkaközösségi megbeszélés

02. 25. 02. 26.

Végzős osztályok

Osztályfőnökö k Gyógypedagóg usok Szabadiné Kovács Ágnes Windheim Zoltánné

Valamennyi osztály

Oszt.fők

25. terem

Szakiskolai tanárok, koll. képviselője

Ébert Éva

Hónap teendői, egyebek

Hely

Résztvevők

Felelősök

Megjegyzés

Tanulók

Kollégium

Szakiskola

Oszt.fők

Munkaközösségi tagok

Ébert Éva

Valamennyi pedagógus

Oszt.fők

Hely

Résztvevők

Felelősök

Old

Ért. ak. tanulók

Testnevelők

Tanulók

Oszt.fők

Szakiskola

Oszt.fők

Munkaközösségi tagok

Ébert Éva

Résztvevők

Felelősök

8. és 12. osztályok

Oszt.fők

2014. Március Időpont

Tevékenység

03.03.

Farsangi bál

03.07.

Nőnapi köszöntő

03.14.

Ünnepély

03. 26. 03. 20.

Iskola

Munkaközösségi megbeszélés Pályaválasztási nyílt nap

Felső tagozat szervezése

2014. április Időpont

Tevékenység

04. 08-10. Kiírás szerint

Tavaszi atlétikai bajnokság Megemlékezés a Holocaust áldozatairól Föld Napja Munkaközösségi megbeszélés, osztályozó értekezlet a végzős tanulóknál

04. 16. 04.23 04. 30.

Megjegyzés

2014. május Időpont

Tevékenység

05. 05.

Fényképezkedés, tabló

Hely

54

Megjegyzés


Munkaterv 2013/2014

05. 12. Kiírás szerint

előkészítés Írásbeli szakmai vizsgák kezdete

05. 19.

Tablók készítése

05. 28.

Munkaközösségi megbeszélés Meixner nap

05. 22. 2013. június Időpont 06. 04. 06. 04. Kiírás szerint

Tevékenység Nemzeti összetartozás napja Munkaközösségi megbeszélés, osztályozó értekezlet Szállodai szobaasszony szóbeli, gyakorlati vizsgája

06.11.

Tanulmányi kirándulás

06. 13.

Évzáró, ballagás

Végzős osztályok Végzős osztályok

Windheim Zoltánné Windheim Zoltánné

Munkaközösségi tagok

Ébert Éva

Szakiskola

Ébert Éva

Résztvevők

Felelősök

Valamennyi osztály

Oszt.fők

Munkaközösségi tagok

Ébert Éva

Végzős osztály

Windheim Zoltánné

Helyszín

Szakiskolai tanulók, pedagógusok Szakiskola

Megjegyzés

Kiss Zoltán Oszt.fők

A szakiskolai munkaközösséggel megbeszélve összeállította: Mohács, 2013. 08. 23. Ébert Éva sk. mk. vezető

55


Munkaterv 2013/2014

OLDI TAGINTÉZMÉNY MUKATERVE

2013/2014 A tagintézmény alkalmazottai: Tagintézmény-vezető: Farkas Judit Osztályfőnökök: -

Bohner Csilla „alsós” csoport, 1-4. évfolyam összevontan

-

Rachler Edit „felsős” csoport, 5-7. évfolyam összevontan

-

Szabó Edit készségfejlesztő speciális szakiskolai csoport, 9-10. évf. összevontan

-

Óraadó pedagógus: Császár Ferenc tanító,

-

Kollégiumi nevelőtanár: Bohner Anikó tanító

-

Gyógypedagógiai asszisztens:

Pedagógiai munkát segítők: - Takács Zoltánné gondozónő - Sajabó Dezsőné éjszakás gondozónő/ ápolónő - Szelepcsényiné Papp Szilvia éjszakás gondozónő - Technikai dolgozók: - Vajda Istvánné szakács/takarító A tanév helyi rendje A 2013/2014. tanév kezdő napja 2013. 09. 02. záró napja 2014. 08. 31. Az első tanítási nap 2013. 09. 02. (hétfő), a szorgalmi idő utolsó napja 2014. 06. 13. (péntek) Az első félév 2014. 01. 17-ig tart, az első félév tanulmányi eredményéről 2014. 01. 24-ig értesíti a szülőket az iskola. Az őszi szünet 2013. október 28-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap nov. 4. (hétfő). A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december. 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január. 06. (hétfő). A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Az 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása az alábbiak szerint történik: 1-2. Őszi nevelési értekezlet

2013. október 24-25.

3. DÖK nap

2014. május 22.

Meixner nap

4. Pedagógus nap

2014. június 6.

5. Tanévzáró

2014. június 13. 56

+ 1 Szakiskolai nap


Munkaterv 2013/2014

Intézményünkbe a beiratkozás folyamatosan történik a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatát követően, munkanapokon az általános munkaidőben.

Ünnepségek, megemlékezések Tagintézmény szintjén szervezett ünnepségek, megemlékezések: Tanévnyitó ünnepség ideje: 2013. 09. 02. felelős: Farkas Judit tagintézmény vezető Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltásának évfordulójáról (október 23.) ideje: 2013. 10. 22. felelős: Szabó Edit Megemlékezés 1848. március 15-ről ideje: 2014. 03. 14. Felelős: Bohner Csilla Tanévzáró ünnepség ideje: 2014. 06. 13. felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető Mikulás várás ideje. 2013. 12. 06. felelős: Bohner Anikó Karácsonyi ünnepség ideje: 2013. 12. 21. felelős:Rachler Edit Tanórai foglalkozás keretében történő megemlékezések: Megemlékezés az Aradi vértanuk és 1849. október 6. eseményeiről Ideje: 2013.10.06. Felelős: osztályfőnökök Holokauszt áldozatainak emléknapja Ideje: 2014. április 16. Felelős: osztályfőnökök Diktatúrák áldozatainak emléknapja Ideje: 2014. február 25. Felelős: osztályfőnökök Trianoni emléknap, Összefogás napja 57


Munkaterv 2013/2014

ideje: Felelős:

2014. 06. 04. osztályfőnökök

Versenyek, rendezvények FMSz Országos Sporttalálkozó Zánka határidő. 2013. szeptember 20-22. felelős: Nagy Tibor ODSE elnök Császár Ferenc FOBMSz Megyei atlétikai bajnokság Pécs határidő: 2013. október 3. felelős:Császár Ferenc Regionális játékos ügyességi verseny Barcs határidő: 2013. október kiírás szerint felelős:Nagy Tibor ODSE elnök Császár Ferenc Regionális atlétikai verseny Old határidő: 2014. május 09. felelős:Nagy Tibor ODSE elnök Császár Ferenc Regionális játékos vetélkedő Old határidő: 2014. május 09. felelős:Nagy Tibor ODSE elnök Császár Ferenc FMSZ atlétikai OB Budapest határidő: 2014. 05. 17. v. 24. felelős: Nagy Tibor ODSE elnök OLDUGRA-BUGRA egyéni pontgyűjtő vereny (házi verseny) szabadidős/sport tevékenységek felelős: Császár Ferenc „Felfénylő szavak” regionális szavalóverseny határidő: kiírás szerint felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető „Felfénylő szavak” országos szavalóverseny (továbbjutás esetén) határidő: kiírás szerint felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető Őszi kirándulás határidő: 2013. szeptember 10. felelős:Farkas Judit Tavaszi kirándulás határidő:

2014. május 58


Munkaterv 2013/2014

felelős:Császár Ferenc Öreg Diákok Klubja határidő: nagyobb események alkalmával felelős:Szabó Edit Farkas Judit

Értekezletek, tanácskozások Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: Az éves munkaterv összeállítása, tantárgyfelosztás, valamint élet-és munkarend elfogadása. határidő: 2013. 08. 31. felelős:Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Őszi nevelőtestületi továbbképzés határidő: 2013. 10. 24-25. felelős:Tóthné Schiebelhut Lívia ig Félévi nevelőtestületi értekezlet: Az első félév munkatervi feladatainak értékelése, ellenőrzési tapasztalatok elemző értékelése. határidő: 2014. 01. 24. felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Tanév végi osztályozó értekezletek határidő: 2014. 06. 04. felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet A tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése, ellenőrzési tapasztalatok összegzése. határidő: 2014. 06. felelős:Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Operatív vezetői megbeszélés általában határidő: hetente kedden 09.00 órakor. felelős:Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Kibővített vezetői megbeszélés határidő: 2 havonként, havi program szerint felelős:Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Nevelőtestületi (munkaközösségi) megbeszélés határidő: minden hónap utolsó szerda felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető Iskolaszék tanácskozása határidő: megbeszélés szerint felelős:Nagy Tibor titkár

59


Munkaterv 2013/2014

Kapcsolattartás a szülőkkel Családlátogatások az újonnan belépő gyermekek szüleinél, valamint a problémás tanulók estében. határidő: értelemszerű és folyamatos felelős:osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős Hétvégi hazautazások, tanulók visszakísérése alkalmával határidő: értelemszerű felelős:nevelőtanárok, gondozónők, napközis nevelők, Szülői értekezletek Előre tervezetten évente három alkalommal ill. szükség szerint - tagintézményi összevont szülői értekezlet tanév elején a tanévnyitó ünnepség után határidő: 2013. 09. 02. felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető - tagintézményi összevont, ezt követően osztály szülői értekezlet a farsangi bál napján határidő: 2014. 02. 27. felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető osztályfőnökök - tagintézményi összevont, ezt követően osztály szülői értekezlet az iskolai nyílt napon határidő: 2014. 05. 09. felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető osztályfőnökök Nyílt nap határidő: 2013. 05. 09. anyák napjával egybekötve felelős:osztályfőnökök, asszisztensek Üzenő füzet útján történő értesítések általában az intézmény egészét érintő programok, események kapcsán a havi programban meghatározott témákban, továbbá egyedi esetekben, szükség esetén. határidő: havi program szerint, illetve értelemszerű felelős:nevelőtestület tagjai, beosztás és érintettség szerint

Tűz és munkavédelem Tűz és munkavédelmi oktatás a tagintézmény valamennyi dolgozójának a tanév indulásakor. határidő: 2012. augusztus 23. felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető Dikán György tűz-és munkavédelmi szakember Tűz és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési oktatás a tagintézményben az első tanítási héten.(Az oktatás tényét az osztálynaplóban dokumentálni kell.) határidő: 1. tanítási hét hétfelelős: osztályfőnökök

60


Munkaterv 2013/2014

Testnevelésórák, munkafoglalkozások, sportfoglalkozások, gyakorlati oktatások, és kirándulások kapcsán a speciális tűz és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési szabályok betartására fel kell hívni a figyelmet. (dokumentálás a naplóban) határidő: értelemszerű és folyamatos felelős:foglalkozásvezetők Tűzriadó gyakorlása évente egy-egy alkalommal iskolai oktatási időben, illetve a kollégium működési ideje alatt határidő: 2013. 09.03. felelős:Farkas Judit tagintézmény vezető AZ OLDI TAGINTÉZMÉNY FOLYAMATOSAN ELVÉGZENDŐ FELADATAI ÉS A MEGBESZÉLÉSEK TÉMÁI

Folyamatos feladatok: • Az egyéni önképzés alapot szolgáljon a pedagógiai ismeretek bővítéséhez, amely tapasztalatok átadásával, aktív részvétel továbbképzéseken, tapasztalatcseréken, nevelési értekezleteken, szakmai napon, team megbeszéléseken, munkaközösségi összejöveteleken valósulhat meg. • Az újonnan szerzett ismeretek ismertetése a közösség tagjaival • Ünnepélyek, ünnepek színvonalas öröm-élményszerző megrendezésére törekszünk • A korábbi évekhez hasonlóan közös programokat szervezünk - részvétel a Siklósi Városi Könyvtár által szervezett programokon - tanulmányi kirándulások - részvétel az Egészségnevelési hónapon (szűrő vizsgálatok) - részt veszünk az adventi készülődésben - közösen ünnepeljük a karácsonyt, ahol részt vesznek tanulóink szülei és volt diákjaink is - részt veszünk Old község márc. 15-i ünnepélyén - a versenyeken való eredményes szereplőknek közösen gratulálunk (példa állítás) - szavaló versenyre felkészítjük tanulóinkat - osztályok farsangi műsora - közösen ünnepeljük, köszöntjük az Édesanyákat - nyílt nap, - gyermeknapi játékos vetélkedő - családi programok szervezésével, lebonyolításával erősítjük a család szerepét, fontosságát • Team megbeszélések a tanulók fejlesztése érdekében • Az intézmény felszerelésének óvására, tisztántartására nevelés, falak óvása • Az iskola házirendjének ismertetése, betartatása a tanulókkal, szülőkkel • Balesetek megelőzésére történő folyamatos figyelemfelhívás • A Szervezeti és Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés, Házirend átdolgozásában részt veszünk 61


Munkaterv 2013/2014

• Benevezünk a tanulóink számára kiírt különböző sportversenyekre • Megszervezzük az Anyák napi ünnepséget az édesanyáknak, nagymamáknak • Hagyománya van a Télapó ünnepélynek, melyet ebben a tanévben is iskolai keretben szervezünk vendégek nélkül • Évente több alkalommal Játszóházat szervezünk a tanulók kézügyességének és kreativitásának fejlesztése érdekében • Tanulmányi kirándulások alkalmával a tananyaghoz kapcsolódó ismereteket mélyíttetünk el a tanulókkal • Figyelemmel kísérjük és jelentkezünk a más sajátos nevelési igényű tanulókat foglalkoztató intézmények által meghirdetett versenyekre, bemutatókra • Havi rendszerességgel tagintézményi megbeszéléseket tartunk • Sokat hiányzó tanulók mulasztásainak figyelemmel kísérése különös tekintettel a tanév kezdetén életbe lépő törvényi módosulásokra. Szükség esetén családlátogatás illetve a lakóhely Önkormányzatával való egyeztetés alapján kibővített esetmegbeszélés a gyermekvédelmi felelősökkel, jegyzővel, Gyermekjóléti Szolgálattal. • Iskolai eseményekről, versenyek eredményeiről aktuális hirdetések a tanulóknak: felelősök a programszervezők • Az iskolánkban folyó munka megtekintésére a tanulóink szüleinek nyílt napot szervezünk és elküldjük az iskolai programokat féléves lebontásban • Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és ha mód nyílik rá pályázatot írunk. Tagintézményi megbeszélések időpontjai és előre látható témái: Augusztus Téma: tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatok tanulmányi kirándulás megbeszélése tanmenetek, fejlesztési tervek elkészítésének megbeszélése törzslap adminisztrálása tanévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációk egységesítése szülők kiértesítése a félévi iskolai programokról őszi faliújság dekoráció sportversenyek Szeptember Téma: tanévkezdéssel összefüggő feladatok, tapasztalatok értékelése tanmenetek, fejlesztési tervek leadása október 6-i megemlékezés október 23. tiszteletére rendezett ünnepélyre való felkészülés Öreg Diák Klub további működtetésének szevezési feladatai 62


Munkaterv 2013/2014

Ősz projekt szervezése aktuális feladatok Október Téma:bekapcsolódunk az egészségnevelési hónap feladataiba – szűrő vizsgálatok szervezési feladatai Környezetvédelmi nap szervezése Mikulás ünnepély szervezése Adventi készülődés- játszóház megszervezése téli faliújság dekoráció aktuális feladatok November Téma: Mikulás ünnepély szervezése Adventi készülődés- játszóház megszervezése Advent: gyertyagyújtáson való részvétel Mikulás várás Karácsony várás- mézeskalács sütés, Luca-nap Karácsonyi műsor összeállítása Öreg Diák Klub szervezése aktuális feladatok December Téma: félévi értekezlet tankönyvrendelés előkészítése órarend szükség szerinti módosítása fejlesztési tervek elkészítése II. féléves program, félévi értékelés elküldése szülőknek aktuális feladatok Január Téma: Téli túra szervezése Farsangi bál szervezése, lebonyolítása Szülői értekezlet szervezése, lebonyolítása Felfénylő szavak versmondó verseny Iregszemcse:szervezés aktuális feladatok Február Téma: Egészségnap Március 15-i ünnepélyen való részvétel készülődés Húsvétra tavaszi faliújság dekoráció aktuális feladatok Koncz Dezső Tanulmányi Verseny regionáli fordulójával kapcsolatos feladatok Március Téma: Húsvétváró játszóház szervezése Anyáknapi műsor szervezése aktuális feladatok 63


Munkaterv 2013/2014

Április Téma: Anyák napi ünnepségek megszervezése Madarak és fák napja Sport versenyek szervezési feladatai Nyílt nap szervezése aktuális feladatok Május Téma: Gyermeknap szervezési feladatai év végi osztályozó értekezlet tanévzáró feladatai ballagás szervezése év végi teendők megbeszélése

64


Munkaterv 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER IDŐPONT 2013.09.02.

HELY zsibongó

ESEMÉNY Tanévnyitó ünnepély

2012.09.02.

ebédlő

Szülői értekezlet

RÉSZTVEVŐK

Tankönyvek kiosztása, órarend, házirend ismertetése 2013.09.02. osztályter Munka-,tűz-, és mek balesetvédelmi oktatás 2013.09. 03. Tűzriadó gyakorlása 2013.09.02.

2013.09.2022. 2013.09.25.

Zánka

2013.09.27.

iskola udvar

tanári

MEGJEGYZÉS

Farkas Judit

éves programterv ismertetése, tk. átvétel

tanulók

osztályfőnök ök

tanulók

osztályfőnök ök

Pedagógusok, tanulók, dolgozók mindenki tanulók, nevelők

Farkas Judit Császár Ferenc Farkas Judit Rachler Edit

MPSz sport találkozó nevelőtestületi megbeszélés

versenyzők nev. test. tagjai

Nagy Tibor Farkas Judit Farkas Judit

Lecsó-parti

szülők, nevelők

SZMK tag

tanterme k

2013. 09.10. Pécs 2013.09.20. Old

Intézmény tanulói, tantestület Szülők, of-k

FELELŐS Farkas Judit

Mecseki-túra Öszi természetjáró túra

ODSE pályázat Zánkára nem utazók részvételével ODSE pályázat Aktuális feladatok megbeszélése

OKTÓBER IDŐPONT HELY 2013.10.01. Tanári

ESEMÉNY Tanmenetek, foglalkozási tervek 2013.10.03. Pécs Megyei atlétikai verseny 2013.10.04. Barcs Regionális ügyességi verseny 2013.10.05. Tantermek Október 6. osztályszintű megemlékezés 2013.10.14. Tanári Fejlesztési tervek leadása

RÉSZTVEVŐK FELELŐS Munkaközösségi Minden tagok pedagógus

MEGJEGYZÉS

versenyzők

ODSE pályázat

versenyzők Intézmény tanulói, osztályfőnökök

65

Császár Ferenc Császár Ferenc

ODSE pályázat

pedagógusok Tanulók felkészítése az ünnepélyre Érintett pedagógusok


Munkaterv 2013/2014

2013.10.1418.

Iskola

2. hét

Pécs

2013.10.22. iskola 2013.10.24. Tanári

Ősz projekt

osztályok, pedagógusok Megyei sportnap versenyzők Október 23. megemlékezésen való részvétel Nevelőtestületi megbeszélés

Intézmény tanulói, tantestület Nev.test. tagjai Gondozónő

Farkas Judit Császár Ferenc Szabó Edit

ODSE pályázat

Farkas Judit

Havi program, aktuális feladatok megbeszélése

Tanulók felkészítése

NOVEMBER IDŐPONT

HELY

2013.11. 2013.11.0408. Folyamatos 1-2. hét 2. hét

Iskola

2013.11.21.

Pécs

2013.11.27.

szakrend elők Old

tanári

ESEMÉNY Egészségnevelési hónap Egészség projekt

RÉSZTVEVŐK

Szűrővizsgálatok

tanulók

Környezetvédelm i nap Megyei zsinórlabda bajnokság Nevelőtestületi megbeszélés

Tanulók, dolgozók versenyzők

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

Szabó Edit

Nev.test tagjai

Sajabó Dezsőné Császár Ferenc Császár Ferenc Farkas Judit

Fogászat, szemészet Környezetünk szépítése ODSE pályázat

Havi program, aktuális feladatok megbeszélése

DECEMBER IDŐPONT

HELY

2013.12.02.

társalgó

2013.12.06

ebédlő

2013.12.09.

társalgó

2013.12.13.

ebédlő

2013.12.16.

társalgó

2013.12.21.

társalgó

2013.12.21.

társalgó

ESEMÉNY

Adventi gyertyagyújtásI. Mikulás Adventi gyertyagyújtás II. karácsonyi készülődésmézeskalács sütés Adventi gyertyagyújtáson való részvétel III. Adventi gyertyagyújtáson való részvétel IV. karácsonyi műsor

RÉSZTVEVŐK

Tanulók, dolgozók Tanulók, dolgozók

FELELŐS

MEGJEGYZÉS

Rachler Edit Bohner Anikó

Tanulók, tantestület

Rachler Edit hitoktató

tanulók, nevelők

Szabó Edit

Tanulók felkészítése

Intézmény Rachler Edit tanulói, tantestület hitoktató

Tanulók felkészítése

Intézmény Rachler Edit tanulói, tantestület hitoktató

Tanulók felkészítése

Intézmény

Ajándékozás

66

Osztályfőnö-


Munkaterv 2013/2014

tanulói, tantestület, szülők

Öreg Diák Klub

Osztályfőnökök, 2013.12.18.

Tanári

Nevelő testületi megbeszélés

nevelőtestület tagjai Gondozónő

kök Minden pedagógus Farkas Judit

Szülőkkl közös program Tájékoztatás a tanulókról Havi program, aktuális feladatok megbeszélése

JANUÁR IDŐPONT

HELY

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

2014.01.15

tanári

Félévzáró megbeszélés

nevelőtestület

Farkas Judit

2014.01.

Pécs

Regionális kispályás labdarugó torna

versenyzők

Császár Ferenc

Félévi értékelések kiosztása

2014.01.24. 2014.01.

Mohács

Félévi értekezlet

tantestület

2014.01.29.

Tanári

Nevelőtestületi megbeszélés

Nevelőtestület tagjai Gondozónő

Osztályfőnök ök Tóthné Schiebelhut Lívia Farkas Judit

MEGJEGYZÉ S A félév munkájának, tapasztalatainak megbeszélése SO verseny Hazaküldés I.félév zárása értékeléssel Havi program, aktuális feladatok megbeszélése

FEBRUÁR IDŐPONT

HELY

2014.02.17. 2014.02.15. 2014.02.25. tanterme k 2014.02.26. Tanári

2014.02.27. Ebédlő Iregszem cse

ESEMÉNY Fejlesztési tervek leadása Tankönyvrendelé s leadása Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja Nevelőtestületi megbeszélés Farsangi bál Felfénylő szavak versmondó

RÉSZTVEVŐ K pedagógusok

FELELŐS

MEGJEGYZÉ S

Érintett pedagógusok Szabó Edit

tanulók

osztályfőnök ök

Megemlékezés osztályszinten

Nevelőtestület tagjai Gondozónő

Farkas Judit

Havi program, aktuális feladatok megbeszélése

mindenki Tanulók

Bohner Csilla Farkas Judit Versenyen való szereplés

67


Munkaterv 2013/2014

MÁRCIUS IDŐPONT 2014. 03.04. 2014. 03.11.

Mohács

Busó járás

RÉSZTVEVŐ K kollégisták

Társalgó

Szavaló verseny

versmondók

2014.03.14.

zsibongó

2014.03.15.

Old

Megemlékezés az 1848-as forradalomról Megemlékezés az 1848-as forradalomról

Intézmény tanulói, tantestület szereplők

2014.03.26.

Tanári

Nevelőtestületi megbeszélés

nevelőtestület tagjai Gondozónő

HELY

ESEMÉNY

FELELŐS

MEGJEGYZÉ S

Bohner Anikó Szabó Edit

„Felfénylő szavak” házi verseny Bohner Csilla Tanulók felkészítése az ünnepélyre Bohner Csilla közösreműködés a település ünnepi műsorában Farkas Judit Havi program, aktuális feladatok megbeszélése

ÁPRILIS IDŐPONT

HELY

2014.04.09.

Ebédlő

2014.04.

Mohács

2014.04.16.

Tantermek

2014.04..

MohácsOld

2014.04.30.

Tanári

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Húsvétváró játszóház Jótékonysági bál Holokauszt áldozatainak emléknapja IV. Meixner nap

tanulók

Nevelőtestületi megbeszélés

Nevelőtestület tagjai

FELELŐS

MEGJEGYZ ÉS

Bohner Anikó, Szabó Edit

dolgozók Tanulók

Osztályfőnökö k

Osztályszintű megemlékezés

Tanulók, pedagógusok

Rachler Edit

Részben Mohácson, részben Oldon megvalósítva Havi program, aktuális feladatok megbeszélése

MÁJUS IDŐPONT

HELY

ESEMÉNY

2014.05.09. Társalgó

Anyák napja

2014.05.14. Old

Regionális atlétiki verseny

RÉSZTVEV FELELŐS MEGJEGYZÉ ŐK S Anyukák, Osztályfőnökök Anyák napi nagymamák, műsor és gyerekek, ajándékozás pedagógusok Meghívott Oldi DSE csapatok 68


Munkaterv 2013/2014

2014.05.14. Old 2014.05.24. Budapest 2014.05.26- Iskola 30. 2014.05.28. Tanári

2014.05.30. Iskola udvar

Regionális játékos vetélkedő MPSZ atlétikai OB Tavasz projekt Nevelő testület megbeszélés

Meghívott csapatok versenyzők

Oldi DSE

tanulók, nevelők Nevelő testület tagjai Gondozónő

Bohner Csilla

Császár Ferenc

Farkas Judit

ODSE pályázat

Havi program, aktuális feladatok megbeszélése

Bohner Anikó

Gyermek nap JÚNIUS

IDŐPONT

HELY

ESEMÉNY

2013.06.04. Tantermek Nemzeti összetart napja 2014.06.13. Udvar Tanévzáró,

RÉSZTVEVŐK

FELELŐS

Tanulók

MEGJEGYZ ÉS Osztályfőnökök osztályszintű

Tanulók

Farkas Judit

Tanulók felk.

FALIÚJSÁG DEKORÁCIÓ ŐSZ:

Bohner Anikó

TÉL:

Szabó Edit

TAVASZ:

Bohner Anikó

NYÁR:

Szabó Edit

Készítette:

Old, 2013. augusztus 30.

69

Farkas Judit tagintézmény vezető


Munkaterv 2013/2014

EGYMI INTÉZMÉNYEGYSÉG MUNKATERVE

2013-2014-es tanév

Munkaközösség tagjai: Bukovics Eszter Mayer Georgina Fülöpné Gömzsik Csilla Ludván Alexandra Csizmadia Alexandra Vadon Zsuzsanna Zöldföldi Anita Horváth-Somogyi Zsuzsanna Berger Brigitta Ébert Éva Svéger Bálintné Bodáné Tófei Judit

– gyógypedagógus, logopédus(int. egység vezető) – logopédus – logopédus – logopédus – szurdopedagógus – szomatopedagógus – gyógypedagógus – gyógypedagógus – gyógypedagógus – gyógypedagógus – gyógypedagógus – gyógypedagógus

Az utazó gyógypedagógiai ellátásról röviden: 

A Meixner Ildikó EGYMI Intézményegysége által biztosított utazó gyógypedagógiai ellátás célja az integrált nevelés segítése, támogatása, az inkluzív pedagógiai gyakorlat kialakítása Dél-Baranyában.

Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében az ellátást a Mohács, Bóly és Siklós járások közigazgatási területén működő oktatási intézmények számára biztosítjuk Dél-Baranyában.

Az utazó gyógypedagógus hálózat keretében azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az ellátásához nyújtunk segítséget, akiket a többségi óvodák, általános iskolák, középiskolák integráltan nevelnek-oktatnak.

A törvényben megfogalmazottak szerint e munka keretében: -

fejlesztő célú habilitációs/rehabilitációs foglalkozást tartunk az integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára,

-

konzultációs lehetőséget biztosítunk a pedagógusok számára,

-

gyógypedagógiai módszertani intézményként - igény esetén - felkészítést nyújtunk a befogadó intézmények tantestülete számára előadás, továbbképzés keretében.

Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében biztosított habilitációs-rehabilitációs ellátás formája a gyermek igényei és a szakértői véleményben foglaltak alapján lehet: -

Tanórai foglalkozásba való bekapcsolódás

-

Egyéni foglalkozás 70


Munkaterv 2013/2014

Mikro-csoportos foglalkozás (2-5 fő)

Az egyéni és mikro-csoportos habilitációs / rehabilitációs foglalkozások megtartására - a lehetőségekhez mérten - elsősorban a befogadó intézményben kerül sor. Amennyiben az integráló intézmény nem rendelkezik a megfelelő tárgyi feltételekkel (pl. fejlesztő szoba, speciális eszközök, stb,), az ellátás ambuláns formában a Meixner Ildikó EGYMI-ben kerül megszervezésre.

Az utazó gyógypedagógusaink által biztosított habilitációs-rehabilitációs foglalkozások heti rendszerességgel, előre egyeztetett időpontban, a gyermek/tanuló órarendjéhez igazodva folynak, időtartamuk: 45 perc/ óra.

A tanulók részére biztosított habilitációs-rehabilitációs foglalkozások száma a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően 1-10 óra/hét, a Szakértői véleményben, valamint a törvényben ( Nkt. 47.§, valamint a 6. sz. melléklet; 20/2012. 138. § és 139.§) meghatározottak alapján.

A konzultáció, team-munka, esetmegbeszélés gyakorisága elsősorban az integráló intézmény pedagógusainak igényéhez igazodik. Időtartama a szükségleteknek megfelelően rugalmasan alakítható, általában 45-90 perc/alkalom. Ezen alkalmak az intézmény működési rendjébe beillesztve, a kötött munkaidő terhére szervezhetők.

EGYMI intézményegység feladatai: - Az SNI gyermekek/tanulók számának feltérképezése a Mohácsi, Bólyi, Siklósi Tankerületben -

Szolgáltatási igények felmérése

-

A SNI tanulók ellátásával kapcsolatos beérkezett kérelmek nyilvántartásba vétele

-

Az igényelt ellátásnak megfelelő végzettségű szakemberek kijelölése

-

Az SNI tanulók ellátásának megfelelő habilitációs óraszámok megállapítása

-

Az utazó gyógypedagógiai ellátás megszervezése

-

Javaslattétel az ellátás formájára vonatkozóan

-

Személyes kapcsolatfelvétel az intézményekkel, órarendek egyeztetése

-

Tanév eleji mérések

-

Egyéni fejlesztési tervek készítése team munka keretében.

-

Habilitációs tervek készítése

-

Együttműködési megállapodások előkészítése

-

Habilitációs/rehabilitációs

foglalkozások

megállapodásban rögzített óraszámokban

71

biztosítása

heti

rendszerességgel,

a


Munkaterv 2013/2014

-

Folyamatos kapcsolattartás, konzultációs lehetőség biztosítása a többségi intézmény pedagógusai, szülők számára

-

Munkaközösségi foglalkozásokon, esetmegbeszéléseken, értekezleteken való részvétel

-

Mérések, értékelések félévkor és tanév végén

-

Osztályozó értekezleteken, munkaközösségi foglalkozásokon való részvétel az integráló intézményben

-

A fejlesztés eredményének szöveges értékelése tanév végén

-

Folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel.

-

Részvétel szakmai konferenciákon.

-

TÁMOP 3.1.6. pályázat programjain való részvétel, aktív feladatvállalás

72


Munkaterv 2013/2014

Időpont Határidő

június auguszt us

Tevékenység Az SNI gyermekek/tanulók számának feltérképezése a Mohácsi, Bólyi, Siklósi Tankerületben

szept. 06.

Meixner Ildikó EGYMI, integráló intézmények

Szolgáltatási igények felmérése Beérkezett kérelmek nyilvántartásba vétele KLIK Pécsi Tankerület – utazó gyógypedagógiai tájékoztató Megfelelő végzettségű szakemberek kijelölése.

auguszt Habilitációs us szeptem óraszámok megállapítása. ber

Résztvevők köre

Hely

Felelős

Bukovics Eszter

Meixner I. EGYMI KLIK Tóthné S. Lívia, Pécsi Bukovics Eszter Tankerület

Meixner Ildikó EGYMI

integráló intézmények, utazó gyógypedagógu sok

Meixner I. EGYMI

munkaközösség valamennyi tagja

integráló intézmény ek

Integráló intézmények/ utazó gyógypedagógu sok

Meixner EGYMI

utazó gyógyped.

Bukovics Eszter

Ellátás megszervezése.

szept. 13.

Munkaközösségi foglalkozás Javaslattétel az ellátás formájára vonatkozóan.

szept. 13-ig

Személyes kapcsolatfelvétel az intézményekkel

Bukovics Eszter

Bukovics Eszter

Órarendek egyeztetése szept. 20.

munkaértekezlet/eset megbeszélés

73

Bukovics Eszter

Megjegyzés (érintettek)


Munkaterv 2013/2014

Időpont Határidő

Tevékenység

Résztvevők köre

Hely

munkaközösség valamennyi tagja munkaközösség valamennyi tagja érintett utazó gyógypedagógu sok

Felelős

Munkaközösségi foglalkozás

Meixner I. EGYMI

szept. 30-ig

Tanév eleji mérések

integráló intézmény ek

okt. 04.

Esetmegbeszélés

Meixner I. EGYMI

okt. 11.

Utazós team megbeszélés

Meixner I. EGYMI

utazós team tagjai

Bukovics Eszter

okt. 15.

Együttműködési megállapodások előkészítése

Meixner I. EGYMI

intézményvezet ők, tanker. igazgató

Bukovics Eszter

Egyéni fejlesztési tervek készítése team munka keretében.

integráló intézmény ek

Habilitációs tervek készítése

Meixner I. EGYMI

osztályfőnökök, szaktanárok, utazó gyógypedagógu sok

utazó gyógypedagó gusok

Munkaközösségi foglalkozás

Meixner I. EGYMI

valamennyi munkaközösségi tag

Bukovics Eszter

munkaközösség valamennyi tagja

utazó gyógypedagó gusok

többségi pedagógusok, szülők, utazó gyógypedagógu sok

utazó gyógypedagó gusok

munkaközösség valamennyi tagja

Tóthné S. Lívia, Bukovics Eszter

szept. 27.

okt.15ig

okt. 18.

Habilitációs/rehabilitá ciós foglalkozások biztosítása heti rendszerességgel, a megállapodásban szeptem rögzített ber óraszámokban decemb Kapcsolattartás, er konzultációs lehetőség biztosítása a többségi intézmény pedagógusai, szülők számára okt.23Őszi szünet nov. 03. okt. 2425.

Őszi nevelési értekezlet

integráló intézmény ek

Kiskőrösi EGYMI

74

Bukovics Eszter utazó gyógypedagó gusok Bukovics Eszter

Megjegyzés (érintettek)


Munkaterv 2013/2014

Időpont Határidő

Tevékenység

nov. 08.

Esetmegbeszélés

Meixner I. EGYMI

nov. 15.

Utazós team megbeszélés

Meixner I. EGYMI

nov. 20.

Munkaértekezlet/eset megbeszélés

Meixner I. EGYMI

nov. 29.

Munkaközösségi foglalkozás

Meixner I. EGYMI

dec. 06.

Esetmegbeszélés

Meixner I. EGYMI

dec. 13.

Utazós team megbeszélés

Meixner I. EGYMI

dec.21jan. 04.

Téli szünet

január

félévi mérések, értékelések

jan. 10.

Esetmegbeszélés

Meixner I. EGYMI

Osztályozó értekezleteken, munkaközösségi foglalkozásokon való részvétel az integráló intézményben Utazós team megbeszélés

Meixner I. EGYMI

jan. 24.

Munkaértekezlet/eset megbeszélés

Meixner I. EGYMI

jan. 31.

Munkaközösségi foglalkozás

Meixner I. EGYMI

febr. 07.

Esetmegbeszélés

Meixner I. EGYMI

január

jan.17.

Résztvevők köre

Hely

érintett utazó gyógypedagógu sok utazós team tagjai érintett utazó gyógypedagógu sok valamennyi munkaközösségi tag érintett utazó gyógypedagógu sok utazós team tagjai

Felelős Bukovics Eszter Bukovics Eszter Bukovics Eszter Bukovics Eszter Bukovics Eszter Bukovics Eszter

munkaközösség valamennyi tagja érintett utazó gyógypedagógu sok

utazó gyógypedagó gusok

munkaközösség valamennyi tagja

utazó gyógypedagó gusok

utazós team tagjai érintett utazó gyógypedagógu sok munkaközösségi valamennyi tagja érintett utazó gyógypedagógu sok

Bukovics Eszter

75

Bukovics Eszter

Bukovics Eszter Bukovics Eszter Bukovics Eszter

Megjegyzés (érintettek)


Munkaterv 2013/2014

Időpont Határidő

Tevékenység

Hely

febr. 14. febr. 21.

Utazós team megbeszélés Munkaértekezlet/eset megbeszélés

Meixner I. EGYMI Meixner I. EGYMI

febr. 28.

Munkaközösségi foglalkozás

Meixner I. EGYMI

január június

Habilitációs/rehabilitá ciós foglalkozások biztosítása heti rendszerességgel, a megállapodásban rögzített óraszámokban Kapcsolattartás, konzultációs lehetőség biztosítása a többségi intézmény pedagógusai, szülők számára

integráló intézmény ek

márc. 07.

Esetmegbeszélés

Meixner I. EGYMI

márc. 14. márc. 21.

Utazós team megbeszélés Munkaértekezlet/eset megbeszélés

Meixner I. EGYMI Meixner I. EGYMI

márc. 28.

Munkaközösségi foglalkozás

Meixner I. EGYMI

ápr. 04.

Esetmegbeszélés

Meixner I. EGYMI

ápr. 11.

Utazós team megbeszélés

Meixner I. EGYMI

ápr. 1622. ápr. 25. ápr. 26.

Résztvevők köre

Felelős

utazós team tagjai érintett utazó gyógyped. valamennyi munkaközösségi tag

Bukovics Eszter Bukovics Eszter

munkaközösség valamennyi tagja

utazó gyógypedagó gusok

többségi pedagógusok, szülők, utazó gyógypedagógu sok

utazó gyógypedagó gusok

érintett utazó gyógypedagógu sok utazós team tagjai érintett utazó gyógyped. valamennyi munkaközösségi tag érintett utazó gyógypedagógu sok utazós team tagjai

Bukovics Eszter

Bukovics Eszter Bukovics Eszter Bukovics Eszter Bukovics Eszter Bukovics Eszter Bukovics Eszter

Tavaszi szünet Munkaközösségi foglalkozás

Meixner I. EGYMI

valamennyi munkaközösségi tag

Jótékonysági bál

76

Bukovics Eszter

Megjegyzés (érintettek)


Munkaterv 2013/2014

Időpont Határidő

Tevékenység

máj. 09.

Esetmegbeszélés

Meixner I. EGYMI

máj. 16.

Utazós team megbeszélés

máj. 22.

Meixner Nap

máj. 23.

Munkaértekezlet/eset megbeszélés

Meixner I. EGYMI Meixner I. EGYMI Meixner I. EGYMI

máj. 30.

Munkaközösségi foglalkozás

Meixner I. EGYMI

jún. 6.

június 13-ig

Tanév végi mérések, értékelések A fejlesztés eredményének szöveges értékelése Folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel.

Megjegyzés (érintettek)

Bukovics Eszter Bukovics Eszter

érintett utazó gyógyped. valamennyi munkaközösségi tag

Bukovics Eszter

munkaközösség valamennyi tagja munkaközösség valamennyi tagja

utazó gyógypedagó gusok utazó gyógypedagó gusok

Bukovics Eszter

munkaközösség valamennyi tagja utazó gyógypedagógu sok

Ballagás, Tanévzáró

Dokumentáció átadása az integráló intézmény számára

Tóthné S. Lívia, Bukovics Eszter

utazó gyógypedagógu sok Meixner I. EGYMI

Habilitációs belívek zárása jún. 20.

érintett utazó gyógypedagógu sok utazós team tagjai

Felelős

Pedagógus Nap

szeptem Részvétel szakmai ber konferenciákon. június TÁMOP 3.1.6. pályázat programjain való részvétel, aktív feladatvállalás jún. 13.

Résztvevők köre

Hely

integráló intézmény ek

utazó gyógypedagógu sok utazó gyógypedagógu sok

Bukovics Eszter Bukovics Eszter

Mohács, 2013. szeptember Bukovics Eszter sk. intézményegység - vezető 77


Munkaterv 2013/2014

A KOLLÉGIUM ÉVES MUNKATERVE 2013/2014 Kollégiumunkban folyó munkát a ”Kollégiumi nevelés országos alapprogramja” és az ennek alapján összeállított helyi pedagógiai program határozza meg. A kollégiumi nevelés célja A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. A kollégiumi nevelés főbb alapelvei: -

az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; az alapvető erkölcsi normák betartása; az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele; a fogyatékos tanulóknál a fogyatékosság okozta egyéni szükségletek figyelembevétele; a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; a szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés.

A kollégiumi nevelés feladatai -

A tanulási kultúra fejlesztése; felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése; a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése; az egészséges és kulturált életmódra nevelés; az önismeret fejlesztése, a korszerű világkép kialakulásának segítése.

A kollégiumunk éves munkatervét az adott célokhoz és feladatokhoz igazodva, a helyi hagyományokat folytatva állítottuk össze.

Munkaközösségi tagok: Tukericsné Schvilinger Anikó Tarkó Anikó Csóka Katinka Pernyés János

Kollégium vezető 1.cs. 2.cs. 3.cs. 78


Munkaterv 2013/2014

Faluhelyi Gábor

4.cs.

Gondozók: Halmai Andrea, Herrné Sipos Valéria, Torma János, Svirzsovics Anikó, Mostbacherné Bokor Valéria, Bischof Norbertné, Torma Jánosné Munkaközösségünk folyamatos feladatai 2013/2014-es tanévben Munkaközösségi megbeszélés minden hónap utolsó péntekén /8h–kor/. Felelős: Tarkó Anikó Havi egy alkalommal tartandó kollégiumi program Felelősök: nevelőtanárok 2013/2014-es tanévhez adatszolgáltatás statisztikai kimutatáshoz a tanulókról H.i.:09. 30 Felelősök: nevelőtanárok Pedagógus teljesítmény nyilvántartó lapok vezetése napi, heti bontásban. H.i.: folyamatos Felelős: Kollégiumvezető Városszintű rendezvények kiállítások szervezése látogatása. Kapcsolattartás különböző intézményekkel, ill. vállalkozásokkal. H.i.: folyamatos Felelősök: nevelőtanárok Szakmai napokon, továbbképzéseken való részvétel, aktív közreműködés. H.i.: folyamatos Felelősök: nevelőtanárok Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartása szülőkkel, az intézmény gyermekvédelmi felelősével, ill. a Családsegítő Szolgálattal. H.i.: folyamatos

79


Munkaterv 2013/2014

Felelősök: nevelőtanárok Határidős feladatok: Szeptember Időpont

Tevékenység

09.03.

Csoport- és tantárgyfelosztás elkészítése

09. 03.

Éves kollégiumi munkaterv leadása

09.05.

Tűz- és balesetvédelmi oktatás, a kollégiumi házirend ismertetése

hálók.

09.06.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Hely

kollégium

Résztvevők

Felelősök

Érintettek

Tukericsné Schvilinger Anikó

Mk. tagok

Tarkó Anikó

Kollégisták

nevelőtanárok

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok, Nevelőtanárok, D.Ö.K., Csóka gondozók, Katinka gyerekek

09.12.

„Nyitó-party”

09.13.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó, nevelőtanárok

09.20..

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

09.27.

Átjárható és választható fogl-ok egyeztetése

Nevelőtanárok

Nevelőtanárok

09.27.

Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

09.30.

Az órarend összeállítása, naplók beírása

Nevelőtanárok

Nevelőtanárok

kollégium

80

Megjegyzés

jelenléti ív a naplóba


Munkaterv 2013/2014

09.30.

Az átjárható és a választható foglalkozások, beindítása

Nevelőtanárok

Nevelőtanárok

Résztvevők

Felelősök

Október Időpont

Tevékenység

Hely

Megjegyzés

Pernyés János

10. 03.

Hagyományőrző nap: szüret

kollégium

10.04.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

10.11.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

10.18.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

10. 25.

Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

10. 25.

Hazautazás az őszi szünetre

Kollégisták

Kollégisták

Bischof Norbertné

Tukericsné Schvilinger Anikó

November Időpont

Tevékenység

Hely

Résztvevők

Felelősök

11.04.

Szavaló verseny meghirdetése

iskola

Iskolai területek

Tarkó Anikó

11.08.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó

kollégium

Nevelőtanáro k, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

81

Megjegyzés


Munkaterv 2013/2014

óra 11. 14.

Őszi kézműveskedés

kollégium

Kollégisták

Tarkó Anikó

11.15.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanáro k, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

11.22.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanáro k, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

11. 26.

Iskolai szavalóverseny: Felső tagozat

11.28.

Iskolai szavalóverseny: Alsó tagozat

kollégium

11. 29.

Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

kollégium

nevelőtanárok

felkészítés, helyszín biztosítása

Alsósok

nevelőtanárok

felkészítés, helyszín biztosítása

Nevelőtanáro k, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

Felsősök

December Időpont

Tevékenység

Résztvevők

Hely

Felelősök

kollégium

Kollégisták

Faluhelyi Gábor

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

12. 13.

E/Munkaközösségi megbeszélés

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

12.18.

Szociális Otthon – Karácsony

Szociális Otthon

Kollégista gyerekek

Csóka Katinka, Tarkó Anikó

12.19.

Karácsony – Csendes Percek

Kollégium

Kollégium

Tukericsné Schvilinger Anikó

12.20.

Munkaközösségi megbeszélés, Szülői

kollégium

Nevelőtanárok,

Tarkó Anikó

12. 05.

Mikulás-délután

12. 06.

E/Munkaközösségi megbeszélés

82

Megjegyzés


Munkaterv 2013/2014

értekezlet 12. 20.

12. 21.

Karácsonyi ünnepség

1. emeleti aula

Hazautazás

gondozók

nevelőtanárok

Intézmény tanulói, dolg.

Csóka Katinka

Kollégisták

Tukericsné Schvilinger Anikó

Balesetvéde lem, helyes viselkedés!

Január Időpont

Tevékenység

Hely

Résztvevők

Felelősök

01. 10.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

01. 17.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

01. 24.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

01. 30.

Egészség-délután

kollégium

Kollégisták

Mostbacherné Bokor Valéria, Tarkó Anikó

01. 31.

Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

Megjegyzés

Február Időpont

Tevékenység

Hely

Résztvevők

02. 07.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

02. 14.

E/Munkaközösségi megbeszélés,

kollégium

Nevelőtanárok, 83

Felelősök

Tarkó Anikó

Megjegyzés


Munkaterv 2013/2014

Fogadó óra

gondozók

nevelőtanárok

02. 21.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

02.27.

Játszóház

kollégium

Kollégisták

Faluhelyi Gábor

02. 28.

Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok , gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

Március Időpont

Tevékenység

Hely

Résztvevők

Felelősök

03.03.

Farsangi műsor, Bál

I. emeleti aula

Minden tanuló

Pernyés János, Bischof Norbertné

03.04.

Busójárás – bekapcsolódás a városi programokba

Mohács – Főtér

Kollégium

nevelőtanárok

03. 07.

E/Munkaközösségi nevelőtanárok, Tarkó Anikó megbeszélés, kollégium gondozók nevelőtanárok Fogadó óra

03. 14.

E/Munkaközösségi nevelőtanárok, Tarkó Anikó megbeszélés, kollégium gondozók nevelőtanárok Fogadó óra

03. 21.

E/Munkaközösségi nevelőtanárok, Tarkó Anikó megbeszélés, kollégium gondozók nevelőtanárok Fogadó óra

03.27.

Gyalogtúra

Mohács

03. 28.

Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Kollégium

Faluhelyi Gábor

nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

Április 84

Megjegyzés


Munkaterv 2013/2014

Időpont

Tevékenység

Hely

Résztvevők

Felelősök

04.04.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

04.11.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

04.15.

Húsvéti népszokások

Kollégium

Kollégisták

Mostbacherné Bokor Valéria, Tarkó Anikó

04.16.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Szülői értekezlet

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

Kollégisták

Tukericsné Schvilinger Anikó

Nevelőtanárok, gondozók

Tarkó Anikó nevelőtanárok

04. 16.

Hazautazásás

04.25.

Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Megjegyzés

Balesetvédelem, helyes viselkedés!

Május Időpont

Tevékenység

Résztvevők

Hely

Felelősök Faluhelyi Gábor, Pernyés János

05.08.

Majális

iskola udvar

05.09.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

05.16.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

05.22.

Kulturális délután

kollégium

Nevelőtanárok, Csóka gondozók Katinka

Kollégisták

85

Megjegyzés


Munkaterv 2013/2014

05.23.

E/Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

05.30.

Munkaközösségi megbeszélés, Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, Tarkó Anikó gondozók nevelőtanárok

Június Időpont

Tevékenység

Hely

Résztvevők

Felelősök

Tukericsné Schvilinger Anikó

Nevelőtanárok

Munkaközösségi megbeszélés 06. 06.

Az éves kollégiumi munka értékelése Fogadó óra

kollégium

Nevelőtanárok, gondozók

06.12.

Tanévzáró-party

kollégium

Kollégisták

Megjegyzés

A munkaközösség tagjainak egyetértésével összeállította: Mohács, 2013. augusztus 22. Tarkó Anikó sk. mkv.

86


Munkaterv 2013/2014

PÉCSI KÓRHÁZISKOLA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs Ferencesek utcája 13. TEL: 72 / 535-900/37843 Email: korhaziskolapecs@gmail. com _______________________________________________________

A KORHÁZISKOLA MUNKATERVE 2013-2014. tanév

A kórháziskola programban dolgozó pedagógusok az egészségügyi intézményekben kezelt óvodás, általános- és középiskolás korú, beteg gyermekek alapfokú és középiskolai tanulmányaik segítését és mentális támogatását tekintik feladatuknak. 2013-2014 tanévben a Kórháziskola keretében dolgozó pedagógusok:  Kocsis Krisztina, óvodapedagógus, mentálhigiénés szakember  Russayné Szabolcsik Ildikó földrajz-biológia szak  Helyesné Privarics Katalin magyar-történelem szak  Káldyné Bánfia Zsuzsa magyar szak Az oktatás és foglalkoztatás egyéni formában a betegágy mellett történik, ha lehetőség szerint csoportos formában az adott kórházi osztály közösségi helyiségében. A program célcsoportja: A programban részt vehet minden olyan gyermek, akit a következő intézmények valamelyikében kezelnek: -PTE ÁOK Gyermekklinika /József Attila u. és Nyár utcai telephelyei/ Összesen 8 kórházi osztályon./ onkológia, dialízis osztály, sebészet, neuropszichiátriai, belgyógyászat, endokrinológia, légúti osztály, intenzív osztály/ A gyerekek életkor szerinti megoszlása: 3-18 év. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a tumoros, a vérképzőszervi megbetegedésben szenvedő, a dializált vesebeteg és az immunbeteg gyermekek oktatását, integrálását megszokott környezetükbe, ezzel is biztosítva esélyegyenlőségüket egészséges társaikhoz képest. A 2013/2014-as tanévben az ellátandó klinikai osztályok a következők:  sebészeti osztály  onkológiai osztály  neuropszichiátriai osztály  diabétesz osztály  intenzív osztály speciális jelzés eseté Nyár utcai épület:  dialízis osztály  belgyógyászat

87


Munkaterv 2013/2014

Gyermekeknek nyújtott programjaink: Rövid kórházi tartózkodás esetén:  -játék-és alkotó kézműves foglalkozások  -felzárkóztató tanítás igény szerint Hosszabb ill. tartós kórházi tartózkodás esetén: Művészet és élményterápiás foglalkozások:  kézműves alkotó foglalkozások egyénileg, csoportosan, szülőkkel Tanulás:  kapcsolatfelvétel a gyermekkel és a szülőkkel, beleegyező nyilatkozat  jelzések a szociálismunkás és a támogató alapítványok felé  kapcsolatfelvétel az anyaiskolával  egyéni órarendek elkészítése  folyamatos kapcsolattartás az anyaiskolával  a beteg és családjának biztatása a kapcsolat „életben tartására”  tanulás, feleletek, tudáspróbák  félévi- év végi értékelések, érdemjegy javaslatok az iskolák felé  rendhagyó osztályfőnöki órák tartása az anyaiskolákban, a gyermek visszakísérése közösségébe Egyéb programjaink:     

„Lapozgató” Kisbeteg-magazin megjelenése havonta és ingyenes terjesztése a gyermek onkológián a Tölösi Alapítvány támogatásával Önkéntesként részvettünk a Csodalámpa Alapítvány kívánság teljesítésében Tölösi Péter Alapítvány rendezvényeinek támogatása folyamatosan Eurakvilo Gyermek Hospice Alapítvány támogatása folyamatosan Gyógyító képeslapok – rajzpályázat Pécs általános iskolái számára meghírdetve, május

Pécs, 2013. szeptember 27. Kocsis Krisztina Pécsi Kórháziskola Alapítvány kuratóriumi elnök

88


Munkaterv 2013/2014

14.

Intézményi feladattervek GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013-2014-es tanév

Tanulóink szociális összetétele elengedhetetlenné teszi a sokoldalú, hatékony gyermekvédelmi munkát. Gyermekeink többsége a társadalom perifériáján élő családokból, csonka családokból kerül intézményünkbe, nehezíti életkörülményeiket a szülők munkanélkülisége, alacsony iskolázottsága, életvitelbeli problémáik és az antiszociális miliő. A családok anyagi forrása többnyire a gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres vagy rendkívüli segélyek. Mindezen okokból tanulóink elemi szükségleteinek kielégítése (élelem, ruházat, munkaeszköz) nagy nehézségekbe ütközik. Ahhoz, hogy oktató-nevelő munkánk hatékony lehessen, a gyermekvédelmi felelős az intézmény pedagógusaival együttesen védő-óvó intézkedéseket tesz a rászorulók érdekében. Intézményünk gyermekvédelmi feladatai:  A hátrányos helyzet megállapításához szükséges önkormányzati határozatok rendszerezése, feldolgozása, táblázatba rögzítése Felelős: gyermekvédelmi felelős, igazgató-helyettes Határidő: szeptember 30. 

A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához szükséges kérdőívek kiküldése, a visszaérkezettek feldolgozása Felelős: gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök Határidő: szeptember 30.

Az osztályfőnökök, nevelőtanárok, napközis nevelők tájékoztatása a hátrányos helyzet és veszélyeztetettség kritériumairól Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: szeptember 30.

Éves statisztika készítése a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulókról Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: október 1.

Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos törvényi előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos 89


Munkaterv 2013/2014

Az

igazolatlan

hiányzások

kiküszöbölése

érdekében

kidolgozott

cselekvési

terv

megvalósításában való aktív, folyamatos segítségnyújtás Felelős: gyermekvédelmi felelős 

Problémás körülmények felderítése, ezek alapján a gyermekek nyilvántartásba vétele Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

A már nyilvántartott gyermekek helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

Szülők, tanulók tájékoztatása, hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel (pl.: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Drogambulancia, Ifjúsági Lelkisegély Szolgálat, stb.) Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

Szülők tájékoztatása az igénybe vehető támogatások feltételeiről, segítségnyújtás az igénylő lapok kitöltésében, kérvények benyújtásában Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

Családlátogatások során az osztályfőnökkel együttműködve a problémák megismerése, segítségnyújtás, tapasztalatok átadása az igazgató-helyettesnek, családsegítő szolgálatnak Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

Veszélyeztetettség esetén jelzés a gyermekvédelmi szolgálatnak Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos 

Szükség esetén környezettanulmány, pedagógiai jellemzés készítése Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

A rendszeresen mulasztó, igazolatlanul hiányzó tanulók esetében az önkormányzatok naprakész tájékoztatása 90


Munkaterv 2013/2014

Felelős:

gyermekvédelmi felelős

Határidő: folyamatos 

Osztályfőnökökkel, nevelőtanárokkal, gondozókkal rendszeres értekezés az osztályukban, csoportjukban előforduló problémákról Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

Folyamatos együttműködés, információcsere a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, havonta esetmegbeszélésen való részvétel Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

Kapcsolattartás a helyi védőnővel, iskolaorvossal, ápolónővel, Vöröskereszttel, karitatív szervezetekkel Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

Egészségmegőrző programok szervezése Felelős: gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök

Ruhasegélyek a rászorulók részére Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

Pályázati munka a szociális hátrányok csökkentése érdekében Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

Továbbképzéseken való részvétel Felelős: gyermekvédelmi felelős Határidő: folyamatos

A segítségnyújtásban részt vesznek: -

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, családgondozók Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Osztálya Helyi Önkormányzatok gyámügyi előadói Jegyzők 91


Munkaterv 2013/2014

-

Nevelési Tanácsadó

-

Háziorvos, iskolaorvos, védőnő Drogambulancia Rendőrség, ügyészség, bíróság

Gyermekvédelmi gondoskodás folyamatában való együttműködés, melynek formái: -

védelembe vétel családba fogadás ideiglenes hatályú elhelyezés átmeneti nevelésbe vétel

-

tartós nevelésbe vétel gyám kirendelése utógondozás.

Mohács, 2013. augusztus 28. Kalocsai Mária sk. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

92


Munkaterv 2013/2014

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2013/2014 tanév Iskolaorvos: Dr. Fülöp Ágnes Iskolai napja: szerda Védőnő: Iloskity Zoltánné Iskolanap: kedd, szerda Fogadóóra ideje: iskolai napokon 13-14 óra

Szeptember

-

-

-

-

6. osztályosok MMR (kanyaró – mumpsz - rózsahimlő) oltása 7. osztályosok Hepatitis B elleni védőoltása Védőoltásokkal kapcsolatos teendők: o szülők, tanulók tájékoztatása o oltási könyvek beszedése, átnézése o oltóanyag beszerzés o lebonyolítás o dokumentáció osztálynévsorokra, törzslapokba, oltási könyvekbe o jelentés készítése a Népegészségügyi Intézet részére Tisztasági vizsgálat végzése minden osztályban Fogadóóra Adminisztrációs munka: o Osztálynévsorok és törzslapok egyeztetése o Új tanulók törzslapjainak összeszedése Egészségnevelés: o 6. osztály: védőoltásokról (kanyaró – mumpsz – rózsahimlő – diftéria – tetanusz szamárköhögés) o 7. osztály: védőoltásról (hepatitis B) o Elsősegély nyújtó szakkör elindítása Iskolaegészségügyi statisztika elkészítése, leadása

Október

-

6. osztályosok DI-TE-aP (diftéria – tetanusz – szamárköhögés) elleni védőoltás lebonyolítása 1. osztályosok törzslapjainak elkészítése, oltások átnézése, dokumentálása Tisztasági vizsgálat szükség esetén Fogadóóra Egészségnevelés: o 2. osztály: Fogápolás o 3. osztály: Higiénia o 1. osztály: Fejtetvesség o Elsősegélynyújtó szakkör

93


Munkaterv 2013/2014

November

-

Tisztasági vizsgálat minden osztályban 1. osztályosok szűrővizsgálata (szülők értesítése, lebonyolítás, vizsgálatról szülői értesítők, beutalók megírása, kiosztása) 2. osztályosok szűrővizsgálata 4. osztályosok szűrővizsgálata Szakorvosi leletek gyűjtése folyamatosan Fogadóóra Egészségnapon részvétel Egészségnevelés: o 5. osztály (lányok): Serdülőkori higiénia o 6. osztály: Serdülőkor változásai o 9. osztály: Párválasztás o 10. osztály: Párválasztás o Elsősegélynyújtó szakkör

December

-

6. osztály szűrővizsgálata 8. osztály szűrővizsgálata Tisztasági vizsgálat szükség esetén Szakorvosi leletek gyűjtése folyamatosan Fogadóóra Egészségnapon részvétel Egészségnevelés: o 8. osztály: AIDS o 7. osztály: Káros szenvedélyek – alkoholfogyasztás o 11. osztály: Párválasztás o 12. osztály: Párválasztás o Elsősegélynyújtó szakkör

Január

-

Tisztasági vizsgálat minden osztályban 10. osztály szűrővizsgálata 12. osztály szűrővizsgálata 3. osztály szűrővizsgálata Fogadóóra Egészségnevelés: o 7. osztály: Káros szenvedélyek - drogfogyasztás o 5. osztály: Egészséges táplálkozás o 9. osztály: Fogamzásgátlás o 10. osztály: Fogamzásgátlás o Elsősegélynyújtó szakkör

94


Munkaterv 2013/2014

Február

-

5. osztályosok szűrővizsgálata 7. osztályosok szűrővizsgálata 9. osztályosok szűrővizsgálata Fogadóóra Tisztasági vizsgálat szükség esetén Szakorvosi leletek gyűjtése Elsősegélynyújtó szakkör Egészségnevelés: o 5. osztály: Egészséges táplálkozás o 7. osztály: Önismeret o 8. osztály: Párválasztás o 11. osztály: Néma sikoly-terhességmegszakítás o 12. osztály: Rákos betegségek megelőzése, felismerése (emlőrák, hererák)

Március

-

7. osztályosok Hepatitis B elleni második oltása 11. osztályosok szűrővizsgálata Krónikus betegségben szenvedő ill. szűrővizsgálatokon kiszűrt gyermekek gondozásának megkezdése 2. osztály hallásvizsgálata Fogadóóra Elsősegélynyújtó szakkör Tisztasági vizsgálat szükség esetén Egészségnevelés: o 5. osztály: Egészséges táplálkozás o 8. osztály: Fogamzásgátlás o 6. osztály: Káros szenvedélyek – dohányzás o 9. osztály: Szexuális úton terjedő betegségek o 10. osztály: Szexuális úton terjedő betegségek

Április

-

Krónikus betegségben szenvedő ill. szűrővizsgálatokon kiszűrt gyermekek gondozása 8. osztály hallásvizsgálata 4. osztály hallásvizsgálata Tisztasági vizsgálat minden osztályban Fogadóóra Elsősegélynyújtó szakkör Egészségnevelés: o 6. osztály: Káros szenvedélyek – dohányzás o 8. osztály: Szexuális úton terjedő betegségek o 11. osztály: Szexuális úton terjedő betegségek o 12. osztály: Szexuális úton terjedő betegségek

95


Munkaterv 2013/2014

Május

-

6. osztály hallásvizsgálata 10. osztály hallásvizsgálata 12. osztály hallásvizsgálata Alkalmassági vizsgálat elvégzése szakmára jelentkező tanulóknál Kiszűrt gyermekek gondozása folyamatosan Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása Fogadóóra Elsősegélynyújtó szakkör Tisztasági vizsgálat szükség esetén Egészségnevelés: o 5. – 8. osztály: nyári balesetek megelőzése

Június

-

Tisztasági vizsgálat szükség esetén Egészségnevelés: o 1. – 4. osztály: Nyári balesetek megelőzése Fogadóóra Továbbtanulók törzslapjának ellenőrzése, átadása Tanévzáró ünnepélyen részvétel, elsősegélynyújtás szükség esetén Tanévzáró értekezleten részvétel igény szerint Éves jelentés készítése

Mohács, 2013. szeptember 16.

96


Munkaterv 2013/2014

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014

Szeptember: -Diáktanács felállítása: az egyes bizottságok képviselőinek megerősítése, illetve új képviselők választása. -Az egyes bizottságok vezetőinek megválasztása. -A Diáktanács elnökének megválasztása. -SZMSZ elfogadása, esetleges módosítások. -Részvétel a tanévnyitó-parti szervezésében, lebonyolításában.

Október: -Kirándulás szervezése Mohács-szőlőhegyre, a szüretre való előkészületek megtekintése. -„Őszi délután apróságoknak”-címmel alsó tagozatosainknak falevél és burgonyanyomda készítése, nyomdázás. -Palacsinta parti megszervezése. -Halloween parti megszervezése, lebonyolítása.

December: -Mozi klub elindítása. -Mézeskalács készítés 1. osztályosoknak. -Részvétel a Mikulás és karácsonyi ünnepség szervezésében, lebonyolításában.

Február: -Az első félévi munka értékelése bizottságonként. -Diákfórum. -Részvétel a farsangi bál szervezésében, lebonyolításában. -Palacsinta parti. -Mozi klub.

Március: -Park utcai iskola diákönkormányzatának vendégül látása iskolánkban. -Volt diákjaink meghívása az iskolába. -Föld napi rajzpályázat megírása, kiírása. -Kerékpártúra szervezése április hónapra. -Palacsinta parti. -Mozi klub.

Április: -Április 22. Föld Napja alkalmából rajzpályázat. -Kerékpártúra -Aszfaltrajz verseny megszervezése, lebonyolítása. -Palacsinta parti. -Mozi klub.

Május: -Részvétel a kulturális délután szervezésében, lebonyolításában. -Ki-Mit-Tud? szervezése. -Környezetvédelmi világnapra való felkészülés, szervezés. 97


Munkaterv 2013/2014

-Palacsinta parti.

Június: -Részvétel a tanévzáró parti megszervezésében, lebonyolításában. Az éves munka értékelése bizottságonként. -Június 5. Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan takarítás, szemétszedés a Kórház környékén és a Szepessy- parkban A Diáktanács ülésezése: minden hónap utolsó szerdája, alsó tagozatosoknak 15 órakor, felső tagozatosoknak 16 órakor, valamint (véleménynyilvánítás, javaslattétel) az aktualitásnak megfelelően.

Bizottságok és munkaterveik: Fegyelmi Bizottság: -Segítő tanár: Faluhelyi Gábor -Vezető: Ökrös Sándor Diáksági tagok: Kovács Brigitta Balázs József Munkaterv: -Részvétel az iskolai magatartásversenyen havi, ill. félévenkénti értékelésében, a faliújság havonkénti frissítésében. -Fegyelmi tárgyalások tartása aktualitás szerint (a fegyelmezetlenség okának megkeresése, javaslattétel a további lépésekre). -Félévben és év végén pénzjutalom biztosítása a magatartásverseny nyertes osztályainak. Sportbizottság: -Segítő tanár: Faluhelyi Gábor -Vezető: Nagy Tamás Diáksági tagok: Tordai Miklós Nagy Vivien Fodor Krisztián Munkaterv: -Házi bajnokságok szervezése folyamatosan (asztalitenisz, sakk, darts, csocsó) -Félévente futóverseny -Értékelés sportáganként -Teremfoci bajnokság a tornateremben a téli időszakban. -Kerékpártúra szervezése. -Részvétel az iskolai sportnap szervezésében és lebonyolításában. -Részvétel az iskolai tornabemutató, labdarúgó bajnokságok, atlétika versenyek szervezésében, lebonyolításában.

98


Munkaterv 2013/2014

Kulturális bizottság: -Segítő- tanár: Tarkó Anikó -Vezető: Balázs József Diáksági tagok: Németh Andrea Biczó Richárd Munkaterv: -Tanévnyitó parti szervezése, lebonyolítása -Kulturális események (színház, mozi, hangverseny, könyvtár, kiállítások) látogatásának megszervezése. -Részt vállalás az iskolai és kollégiumi rendezvények, ünnepségek megszervezésében és lebonyolításában (karácsony, farsang, szavalóverseny, kulturális délután) -Segítségadás a vers- és prózamondó versenyekre való felkészítésben. -Részvétel a házi és megyei tanulmányi verseny megszervezésében és lebonyolításában. -Filmklub szervezése. -Lehetőség szerint városi rendezvények látogatása. -Kollégista tanulóknak disco szervezése. -Kapcsolattartás a CKÖ-vel. -Tájékoztatás az iskolán kívüli program lehetőségekről (kulturális, sport-események, táborozások, kirándulások) -Karácsonyi adománygyűjtés szervezése rászoruló diáktársak részére. -Részvétel a Ki-Mit-Tud? szervezésében, lebonyolításában. -Halloween parti szervezése. -Palacsinta parti szervezése. -Aszfaltrajz verseny szervezése, lebonyolítása. -Mézeskalács készítés megszervezése. -Tanévzáró parti szervezése, lebonyolítása Környezetvédelmi Bizottság: -Segítő tanár: Pernyés János -Vezető: Kis Patrik Diáksági tagok: Fodor István Gáspár Patrik Munkaterv: -„Tartsd rendben a környezetedet!” –tisztasági őrjárat az iskolában, a kollégiumban, az iskola udvarán és környékén. -Értékelés félévben és év végén. -Részvétel a szelektív hulladékgyűjtésben. -Környezetvédelmi világnap június 5. kapcsán felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire. Cél: közös cselekvés és együttgondolkodás elérése. A programhoz kapcsolódóan szemétszedés szervezése a Kórház és Szepessy-park környékén. -„Otthonos háló” elnevezésű verseny beindítása, havonkénti értékelése. -A kollégium rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak fokozottabb védelme, károk esetén a károkozók figyelmeztetése, büntetése. -Segítés a növények gondozásában. -Csatlakozás a Föld Napja programhoz: április 22. Rajzpályázat kiírása, lebonyolítása.

99


Munkaterv 2013/2014

-Energiatakarékossági szempontok fokozottabb figyelembe vétele. Villanyok, csapok, ajtók nyitásának, zárásának figyelemmel kisérése. Tanulótársaink figyelmeztetése a helyes és gazdaságos használatra. A Diákönkormányzat által javasolt egy tanítás nélküli munkanap: a Meixner nap.

Mohács, 2013. szeptember 10.

Bock Brigitta sk. Diáktanács elnöke

100

Csóka Katinka sk. DÖK.segítő tanár


Munkaterv 2013/2014

A MINŐSÉGÜGYI CSOPORT MUNKATERVE

2013/2014

I.

II.

III.

IV.

FELADAT

HATÁRIDŐ

ÉRDEKELTEK

FELELŐSÖK

Személyi változások, feladat-megjelölés a tanév fő feladataihoz igazodva

2013 09.25.

Minőségügyi csoport tagjai

Minőségügyi csoportvezető

2013. 10. 02.

Érintett területek minőségügyi csoportok megbízottjai

Minőségügyi csoportvezető

folyamatos.

Minőségügyi csoport tagjai

Minőségügyi csoportvezető

folyamatos

Minőségügyi csoport

Minőségügyi csoportvezető

2013. nov. 30.

Minőségügyi csoport

Minőségügyi csoportvezető

2013. dec. 22.

Intézményvezetés, minőségügyi csoport

Igazgató, Minőségügyi csoportvezető

Az intézmény teljesítmény értékelésének aktualizálása, feladatok ismertetése az adott területen, részvétel az ellenőrzés ütemtervének kidolgozásában. A teljesítmény értékeléséhez szükséges ellenőrző, illetve mérőlapok biztosítása a tanév során az ütemtervnek megfelelően A tanév programjaihoz kapcsolódóan elégedettség vizsgálat készítése

V.

Évközi részértékeléssel kapcsolatos feladatok (szakiskola, mk vezetők, asszisztensek, dajka)

VI.

Összegző értékelésekben való közreműködés

101


Munkaterv 2013/2014

VII.

Félévi munka értékelése, új feladat meghatározása.

Intézményvezető VIII értékeléséhez szükséges előkészítő feladatok

Minőségügyi csoportvezető

2014.01.30.

Minőségügyi csoport

2014. 04. 30.

Minőségügyi csoport

Minőségügyi csoportvezető

IX.

Intézményvezető év végi összegző értékelésének munkálatai

2014. jún. 22.

Minőségügyi csoport

Minőségügyi csoportvezető

X.

Éves munka értékelése, beszámoló elkészítése.

2014. jún.14.

Minőségügyi csoport

Minőségügyi csoportvezető

Mohács, 2013. szept. 25. Sólyom Valéria sk. Minőségügyi csoportvezető

102


Munkaterv 2013/2014

15.

Az intézmény külső kapcsolatai

 

A fenntartóval és működtetővel: a KLIK Mohácsi Tankerületével A szakmai irányítást ellátó KLIK Pécsi Tankerületével, hivatalos szervekkel és intézményekkel, társintézményekkel történő kapcsolattartás: határidő: folyamatos felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig., igazgató helyettesek  Utazó gyógypedagógiai ellátás kapcsán: Mohács, Bóly és Siklós Tankerület Iskoláival, Óvodáival határidő: folyamatosan érintett: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Bukovics Eszter intézményegység vezető  Egyéb szervezetek munkájába történő bekapcsolódás: - Baranya megyei Gyógypedagógiai Igazgatói Munkaközösség határidő: programja szerint - érintett: igazgató és szakmai helyettesek - EGYMI Egyesület - határidő: programja szerint - érintett: igazgató és szakmai helyettesek - MAGYE - határidő: programja szerint - érintett: igazgató és szakmai helyettesek - „Értük-velük” Egyesület határidő: programja szerint érintett: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. - Speciális Szakiskolák Országos Szervezete határidő: programja szerint érintett: Orosz Józsefné ig.h. Tóthné Schiebelhut Lívia ig. - Baranya Megyei Gyógypedagógiai Érdekvédelmi Szervezet határidő: programja szerint érintett: Tukericsné Schvillinger Anikó koll vezető - Baranya Megyei Érdekegyeztető Tanács határidő: programja szerint érintett: Kissné Gy. Adrienn szakszervezeti titkár A tanévnyitó értekezlet nevelőtestületi határozata alapján összeállította: Tóthné Schiebelhut Lívia igazgató Mohács, 2013. szeptember 10. Záradék: A jóváhagyott munkaterv módosítása jogszabályváltozás, a fenntartó elrendelése, illetve a nevelőtestület határozata alapján történhet. Az éves munkaterv nyilvános dokumentum, az érdeklődők számára két kifüggesztett és egy, az irattárból kikérhető példány áll rendelkezésre.

103


Munkaterv 2013/2014

MELLÉKLETEK

104


1. számú melléklet

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.; Tel.: (69) 322-133; Fax: (69) 322-529 e-mail: mohacs.altisk@baranya.hu; www.meixner-egymi.ucoz.hu

INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSI TERV

2013/2014. TANÉV


Ellenőrzési terv 2013/2014

INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 2013/2014. TANÉV

Feladat Adminisztrációs munka Tanmenetek, foglalkozási tervek, összeállítása Új iskolai munkarend és a pedagógusok munkaidő nyilvántartásának vezetése, ell. Óralátogatások, foglalkozások látogatása A területfelelős vezetők, munkaközösségvezetők, minőségirányítási csoport vezető munkájának ellenőrzése Intézményi gazdálkodás ellenőrzése Selejtezés, leltározás A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának, a kezelés rendjének ellenőrzése Tűz és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési tevékenység

Módszer

Érintett

Megvalósulás mértéke

Szeptember hónap

Pontos adminisztráció, alapos szakmai tevékenység

Nevelőtestület

Szeptember. - június hónapok

Az elrendelt munkaidő hasznos eltöltése

Nevelőtestület

Szeptember. - június hónapok

Igényes szakmai munka

Valamennyi intézményi terület

Tanév során folyamatosan

Szakmai követelmények elvárt szintű teljesítése, hatékony visszacsatolás

Év során folyamatosan

Költségvetésben előírtak tartása

November - december hónapok

Állagmegóvás, vagyonvédelem, értékmegőrzés biztosítása

Dokumentumok megtekintése Nevelőtestület Neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidő tevékenységeinek ell Munkaidő nyilvántartás Jelenléti ív megtekintése Tanórák, foglalkozások látogatása Közvetlen és közvetett információszerzés értékelések, személyes tapasztalatok Folyamatellenőrzés, dokumentumok ellenőrzése Folyamatellenőrzés, dokumentumok ellenőrzése

Határidő

Valamennyi intézményi terület, gazdasági csoport Valamennyi intézményi terület, gazdasági csoport

Dokumentumok ellenőrzése

Valamennyi intézményi terület

Február hónap

Szabályszerű nyilvántartás, felhasználás

Dokumentumok ellenőrzése

Valamennyi intézményi terület

Április hónap

Biztonságos működés, kevesebb bekövetkező esemény

Eredményvizsgálatok (tudásszint, neveltségi szint) önálló munkavégzés mennyiségi és minőségi mutatóinak vizsgálata

Közvetlen és közvetett információszerzés értékelések, személyes tapasztalatok

Valamennyi intézményi terület

Május –június hónapok

Szakmai követelmények elvárt szintű teljesítése, hatékony visszacsatolás

Tanügyi dokumentumok felülvizsgálata

Dokumentumok megtekintése Nevelőtestület

Május –június hónapok

Törvényi előírások, változások átvezetése Tóthné Schiebelhut Lívia sk. Igazgató

Mohács, 2013. szeptember 10. 106


Ellenőrzési terv 2013/2014

ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 2013/2014 TANÉV AUGUSZTUS Határidő

08. 21-28.

08. 21-28.

08 26.

08. 26-29.

08. 30.

Ellenőrzött feladat: A tanév előkészítése: Tankönyvek, taneszközök felvétele, Pótrendelés elkészítése, Tantermek rendezése, dekorálása, Szemléltető eszközök, megőrzésre leadott tárgyak átvétele Munkaeszközök előkészítése, karbantartása Osztálylétszámok, névsorok, tanulók személyi adatainak ellenőrzése Tanuló nyilvántartás ellenőrzése Szakértői vélemények, iskola kijelölő határozatok ellenőrzése Osztályozó és javító vizsgák lebonyolítása Pótbeiratkozás az óvodába, általános iskolába, szakiskolába Tantárgyfelosztás elkészítése Órarend összeállítása Ügyelet megszervez Az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok értékelése a szakképző 11. évfolyamokon. Bizonyítványok, törzslapok elkészítése Munkatervek A tanév programja Munkaközösségek munkaterve Gyermekvédelmi munkaterv Diákönkormányzat munkaterve Intézményi munkaterv

Ellenőrzött terület érintettek

Az ellenőrzés módja:

Megvalósulás mértéke:

Szemle

Óvoda Ált. iskola Szakiskola

Óvónők Dajka Osztályfőnökök Szakoktatók óraadók, szaktanárok

A tanévkezdéshez szükséges intézkedések maradéktalan megvalósulása. Megfelelő tárgyi környezet biztosítása. Szervezett előkészítések

Írásbeli dokumentumok

Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Óvónők Osztályfőnökök Szakoktatók óraadók, szaktanárok

Pontos adminisztrációk.

Jegyzőkönyvek

Általános Iskola

Vizsgabizottság tagjai

Lehetőség biztosítása az érintett tanulók továbbhaladására a következő évfolyamon

Óvoda Általános Iskola Szakiskola Tanügyi dokumentumok

Szakiskola

Szakoktatók

Az eredményes tanévet záró 11. évfolyam tanulóinak továbbhaladása a 12. évfolyamba.

Bemutatás

Mk-k

Munkaközösség vezetők

Közösségenként egyeztetett, átgondolt, hagyományokat figyelembe vevő tervszerű munkatervek

107


Ellenőrzési terv 2013/2014

SZEPTEMBER Határidő folyamatos

Ellenőrzött feladat: Adminisztráció: Óvodai csoportnapló, osztálynaplók, szakiskolai naplók, forgalmi naplók, stb. értékelési napló része; tanulói adatok, Ellenőrző könyvek, tájékoztató füzetek kiosztása, kitöltése, Diákigazolványok érvényesítése, Utazási dokumentumok

Óvoda

Dokumentumok ellenőrzése

folyamatos Pedagógus teljesítményértékelés

Általános Iskola,

Szakiskola

Megvalósulás mértéke:

Óvónők Dajka Naprakész nyilvántartások Érvényesített utazási dokumentumok Osztályfőnökök Óraadók, Szaktanárok Szakoktatók

Megfigyelés

Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Óvónők Osztályfőnökök Óraadók, Szaktanárok Szakoktatók

Közvetlen és közvetett információszerzés értékelések, személyes tapasztalatok

Speciális Szakiskola

osztályfőnökök szakoktatók óraadók

folyamatos Tevékenységek ellenőrzése: óraközi szünetekben, tanórán kívül

Ellenőrzött terület: érintettek:

Az ellenőrzés módja:

Szakmai követelmények elvárt szintű teljesítése, hatékony visszacsatolás

OKTÓBER Határidő

Ellenőrzött feladat:

október eleje

Adminisztráció Statisztika elkészítése Tanmenetek: Óvodai csoportfoglalkozás terve, Tanmenetek elkészítése (közismereti tárgyak, szaktantárgyak), Fejlesztési tervek elkészítése, Osztályfőnöki feljegyzések, Egyéni fejlesztési tervek, Habilitációs tervek Pályaválasztási ankét megszervezése A szakiskola népszerűsítése a térségben Óralátogatások, foglalkozások látogatása Mentori tevékenységek, Új kollégák, új

október közepe

kiírás szerint folyamatos

Ellenőrzött terület: érintettek:

Az ellenőrzés módja: Felmérés

Megtekintés

Osztályfőnökök Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Óvónők Osztályfőnökök, Óraadók, Szaktanárok Fejlesztő pedagógus

Egyéni sajátosságokhoz igazodó fejlesztési tervek

Szakiskola

Pályaválasztási Team

Hatékony marketing tevékenység

Általános Iskola Szakiskola

Osztályfőnökök Óraadók

Tervszerűség Pontosság a munkakezdésben

Általános Iskola Szakiskola Megfigyelés, látogatás,

Megvalósulás mértéke:

108


Ellenőrzési terv 2013/2014

területen dolgozók tanóráinak látogatása folyamatos Pedagógus teljesítményértékelés

folyamatos

számonkérés, hospitálás Közvetlen és közvetett információszerzés értékelések, személyes tapasztalatok

Precíz adminisztráció

Speciális Szakiskola

Szakiskola gyakorlati foglalkozásainak látogatása

osztályfőnökök szakoktatók óraadók

Szakoktatók

Szakmai követelmények elvárt szintű teljesítése, hatékony visszacsatolás

Munkavédelmi előírások betartása Csoportbontás szerinti hasznos gyakorlati munkatevékenység

NOVEMBER

Határidő

Ellenőrzött feladat:

Ellenőrzött terület: érintettek:

Az ellenőrzés módja:

Megvalósulás mértéke:

Egészségnevelési projekt megvalósulása

Rendezvény megtekintése

Általános Iskola Szakiskola

Iskolai pedagógusok Szakiskolai pedagógusok Óvónők Dajka

Nyílt nap szakiskola

Szemle, óralátogatás, megfigyelés

Szakiskola

Szakiskola munkaközössége

Pályaválasztás elősegítése

Óralátogatások Óvodai foglalkozás Az új képzési szakaszokba való beilleszkedés, tapasztalatok ell. (előkészítő/ 1. osztály; 5. osztályok; 9/E. osztály; 9. szakképző osztályok) Fejlesztő foglalkozások

Olvasás, megfigyelés, hospitálás

Általános Iskola Szakiskola

Osztályfőnökök Óraadók Szaktanárok

Magas színvonalú módszertani kultúra

folyamatos

Egészséges életmódra nevelés

kiírás szrint

folyamatos

109


Ellenőrzési terv 2013/2014

folyamatos Naplók adminisztrációja Tájékoztató füzetek vezetése, taneszközök állaga folyamatos Pedagógus teljesítményértékelés

Áttekintés

Általános iskola Szakiskola

Osztályfőnökök Óraadók Szaktanárok

Közvetlen és közvetett információszerzés értékelések, személyes tapasztalatok

Speciális Szakiskola

osztályfőnökök szakoktatók óraadók

Hospitálás

Szakiskola

Szakoktatók

Pontos adminisztráció

Szakmai követelmények elvárt szintű teljesítése, hatékony visszacsatolás

folyamatos Szakiskolai gyakorlat

Optimális munkamorál szakmai gyakorlatokon

DECEMBER Határidő

Ellenőrzött terület: érintettek:

Ellenőrzött feladat:

Az ellenőrzés módja:

Pályaválasztás előkészítése Pályaválasztási szülőértekezlet

Konzultáció

Általános Iskola 8. osztály

8. osztályfőnökök

Közvetlen és közvetett információszerzés értékelések, személyes tapasztalatok

Speciális Szakiskola

osztályfőnökök szakoktatók óraadók

Megvalósulás mértéke:

december eleje

folyamatos Pedagógus teljesítményértékelés

110

Pályaválasztás elősegítése

Szakmai követelmények elvárt szintű teljesítése, hatékony visszacsatolás


Ellenőrzési terv 2013/2014

Adventi készülődés

Részvétel a rendezvényeken

Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Óvónők Dajka Osztályfőnökök Óraadók Szaktanárok Szakoktatók

Óralátogatások Készségtárgyak: (rajz, ének, testnevelés, életvitel és gyak. i.)

Hospitálás

Általános Iskola

Rajzot, technikát, éneket oktató pedagógusok

Magas színvonalú módszertani kultúra Szakszerű óravezetések

Adminisztráció Naplók ellenőrzése: mulasztási és haladási ill. értékelő naplók Tanulói mulasztások oka; Intézkedések Ellenőrzők, tájékoztatók beírásainak ellenőrzése

Írásos dokumentumok, intézkedések (naplók, felszólítások, feljelentések) áttekintése.

Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Óvónők Osztályfőnökök Óraadók Szakoktatók

Hatékony intézkedések a mulasztások csökkentése érdekében

Szülői értekezlet Intézményi karácsonyi ünnepély

Részvétel a programokon

Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Minden pedagógus és pedagógiai munkát segítő

Sokoldalú tájékoztatás a szülőknek a gyermeküket illetően

folyamatos

folyamatos

folyamatos

12. 21.

JANUÁR Határidő Első vége

félév

Ellenőrzött feladat:

Az ellenőrzés módja:

Félévi osztályozó értekezlet tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése, az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott feladatok teljesítésének ellenőrzése A munkaterv megvalósulása az első félévben

Félévi eredmények összegzése

Ellenőrzött terület: érintettek: Óvoda Iskola Szakiskola

111

Osztályfőnökök Óraadók Szakoktatók

Megvalósulás mértéke: Félévi értékelések, tantárgyi felmérések, diagnosztizálás, minősítés I. félévi munkatervi feladatok megvalósítása


Ellenőrzési terv 2013/2014

Első félév vége

II. félévi tantárgyfelosztás, órarend elkészítése. Ügyeleti beosztás módosítása

Dokumentumok ellenőrzése

Munkaközösség

Minden ped. és ped munkát segítő.

folyamatos Óvónők Osztályfőnökök Szakoktatók Óraadók

Óralátogatások, foglalkozások látogatása: Óvodai fogl. közismereti tárgyak fejlesztő foglalkozások, habilitáció

Hospitálás

Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Félévi értekezlet

Értékelés Értekezlet Beszámoló

Óvoda Iskola Szakiskola

Óvónők Osztályfőnökök óraadók Szakoktatók

Jelentkezési lapok

8. és 12. osztályok

Osztályfőnökök

01. 24.

Szakmai kompetencia érvényesülése a tanóravezetésben

Eredményes I. félév. A tanulmányi és pedagógiai munka reális értékelése

január vége Pályaválasztási előkészületek ell.

Reális pályaelképzelések

FEBRUÁR

Határidő:

Ellenőrzött feladat:

Ellenőrzött terület: érintettek:

Az ellenőrzés módja:

112

Megvalósulás mértéke:


Ellenőrzési terv 2013/2014

02. 15.

február közepe

február első fele

Adminisztráció Továbbtanulási adatlapok kitöltése, továbbítása Jelentkezés szakmai vizsgára Szakképző 12. évfolyam

Írásos dokumentumok áttekintése Szakmai vizsgára jelentkezők névsora ellenőrzése

Általános Iskola Szakiskola

Osztályfőnökök

Tankönyvrendelés előkészítése, rendelés elküldése

Tankönyvrendelés áttekintése

Általános Iskola Szakiskola

Osztályfőnökök Szaktanárok Szakoktatók

Tantervnek s az anyagi erőforrásokat figyelembevevő tankönyvrendelés

Tervezés Habilitációs tervek, egyéni fejlesztési tervek Osztályfőnöki feljegyzések

Dokumentumok áttekintése

Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Osztályfőnökök Fejlesztő pedagógusok

Egyéni sajátosságokhoz igazodó fejlesztési tervek

Szalagavató előkészületei

12. évfolyam

Osztályfőnök

Óralátogatások Matematikai kompetenciák fejlesztése

Általános Iskola Szakiskola

Szaktanárok

Precízen elkészített, aláíratott, továbbított jelentkezési lapok a továbbtanulók számára OKJ szakmai vizsga előkészítése

február közepe

folyamatos Szakmai kompetencia érvényesülése a tanóravezetésben

MÁRCIUS

Határidő

Ellenőrzött feladat:

Az ellenőrzés

Ellenőrzött

113

Megvalósulás mértéke:


Ellenőrzési terv 2013/2014

módja:

terület:

érintettek:

Valamennyi pedagógus, szülő

Valamennyi pedagógus, pedagógiai munkát segítő

kiírás szerint Nyílt napok (Óvoda, Általános Iskola alsó, felső

Betekintési lehetőség az iskola életébe

folyamatos Valamennyi pedagógus Szülők

Megtekintés

Általános Iskola, Szakiskola

Óralátogatások, foglalkozások Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése Történelem, társadalmi ismeretek

Hospitálás

Általános Iskola Szakiskola

Magyar nyelv és irodalmat, történelmet tanítók

Hangulatos, teljesítményorientált óravezetés, megfelelő szintű alapkészségek, érdeklődő szülők, kollégák

Tevékenységek Ügyeleti munka, tanórán kívüli foglalkozások

Megtekintés

Óvoda Iskola Szakiskola

Osztályfőnökök Óraadók, Szakoktatók

Lelkiismeretes, körültekintő ügyeletesi munka

Adminisztráció Osztálynaplók, munkanaplók vezetése folyamatos

Precíz, naprakész adm. munka

folyamatos

ÁPRILIS Határidő

Ellenőrzött feladat:

Ellenőrzött terület: érintettek:

Az ellenőrzés módja:

114

Megvalósulás mértéke:


Ellenőrzési terv 2013/2014

április közepe

folyamatos

Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Tavaszi szünet előtt szülői értekezlet, fogadó órák Környezettudatos nevelési színterek, programok ellenőrzése A környezet rendjének, tisztaságának ellenőrzése Tantermek, folyosók szekrényei, udvar, iskola környéke

Osztályfőnökök Óraadók, Szakoktatók Pedagógiai munkát segítők Valamennyi ped. és ped. munkát segítő

A szülők sokoldalú tájékoztatása

Optimális szintű csoportmunka, egészséges versenyszellem Elfogadható a társadalmi elvárásoknak és értékeknek megfelelő viselkedéskultúra

Szemle, megtekintés

Általános Iskola Szakiskola

Óralátogatások Környezetismeret, természetismeret

Hospitálás

Általános Iskola Szakiskola

Körny.ismeret, term.ismeret, társ.ismeretet tanító ped.

Tantervi előírásoknak megfelelő tanórák, változatos, módszeres óravezetés.

Szakiskolai osztályozó értekezlet A szakiskolai tanulók szakmai ismereteinek ellenőrzése

Hiányzások, mulasztások számbavétele Dokumentációk (naplók) átnézése, hiányosságok kiszűrése

Szakiskola

Oszt. fők., Óraadók Szakoktatók

Törvényességi előírásoknak megfelelő adminisztráció

Szakiskolai gyakorlat ellenőrzése

Gyakorlat látogatás

Szakiskola

Szakoktatók

A házirendet, a kötelezettségeket ismerő betartó tanulóifjúság

folyamatos

április vége

folyamatos

MÁJUS Határidő:

Ellenőrzött feladat:

Ellenőrzött terület: érintettek:

Az ellenőrzés módja:

115

Megvalósulás mértéke:


Ellenőrzési terv 2013/2014

folyamatos Óralátogatások, foglalkozások látogatása: Testnevelés, tantárgyi modulok(informatika)

Általános Iskola Szakiskola

Hospitálás

Testnevelők, modulokat oktató pedagógusok

folyamatos Ellenőrzők, tájékoztatók beírásainak ellenőrzése

05. 22.

Megtekintés

Általános Iskola Szakiskola

Osztályfőnökök Óraadók

Sokoldalú tájékoztatása a szülőknek a gyermeküket illetően

Meixner napi program

Szervezés ellenőrzése Rendezvény megtekintése

Óvoda Általános Iskola, Szakiskola

Valamennyi ped. és ped munkát segítő

Hagyományőrzés

Szakiskolai gyakorlat ellenőrzése

Gyakorlat látogatás

Szakiskola

Szakoktatók

A házirendet, a kötelezettségeket ismerő betartó tanulóifjúság

folyamatos

JÚNIUS Határidő:

Ellenőrzött feladat:

Ellenőrzött terület: érintettek:

Az ellenőrzés módja: 116

Megvalósulás mértéke:


Ellenőrzési terv 2013/2014

június első hete

június első hete

Év végi osztályozó értekezlet: A második féléves munka értékelése, tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése, az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott feladatok teljesítésének ellenőrzése Az óvodai csoport gyermekeinek eredményvizsgálata.

Naplók, fejlesztési tervek, év végi felmérések, statisztikai adatok bizonyítványok, törzskönyvek ellenőrzése

Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Óvónők Osztályfőnökök Óraadók, Szakoktatók

Év végi értékelések, tantárgyi felmérések, diagnosztizálás, minősítés Reális értékelés Pontos adminisztráció

A munkaközösségek II. féléves munkájának értékelése.

Írásos beszámoló

Óvoda Általános Iskola Szakiskola

Munkaközösség vezetők

Munkatervi feladatok maradéktalan megvalósítása.

Szakiskola

Szakoktatók

Eredményesen zárt 2/12. tanév Jól előkészített szóbeli és gyakorlati vizsga, OKJ-s szállodai szobaasszony rész szakképzettség

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola

Óvónők Osztályfőnökök óraadók Szakoktatók

A törvényi előírásoknak megfelelő precíz, pontos adminisztráció a tanügyi dokumentumokban

június második hete

Szakiskola szakmai vizsgájának előkészítése, szóbeli, és gyakorlati vizsga lebonyolítása

június második hete

Adminisztráció: - mulasztási és haladási ill. értékelő naplók zárása, - bizonyítványok, törzslapok kiállítása

Bemutatás

Szemléltető eszközök, megőrzésre leadott tárgyak átvétele

Értékes audiovizuális eszközök számbavétele

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola

Óvónők Osztályfőnökök Óraadók Szakoktatók

Írásos jegyzék készítése a nyári szünetben javítandó eszközökről, karbantartási munkákról

Nyári szakmai gyakorlatok előkészítése A munkavégzés tárgyi és szervezeti feltételei Feladatok kijelölése a nyári szünetre Karbantartási munkák elvégzése

Szakmai gyakorlat ütemtervének ellenőrzése Szemle, felmérés, tervezett munkálatok ellenőrzése

Szakiskola

Szakoktatók

Teljesített összefüggő nyári szakmai gyakorlat

06. 16.

június második hete

OKJ vizsgára bocsátás feltételeinek való megfelelés áttekintése

Mohács, 2013. szeptember 10. Orosz Józsefné sk. Igh

117


Ellenőrzési terv 2013/2014

TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ ÉVES ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI TERVE 2013/2014. tanév

AUGUSZTUS

Határidő:

Ellenőrzött feladat:

Augusztus

A tanév előkészítése:

Tanévkezdés előtti hét

- tantermek rendezése, díszítése - munkaeszközök karbantartása

Szemle

- osztálylétszámok, névsorok

Szóbeli

- szakértői vélemények

Írásbeli dokumentumok

- szülők tájékoztatása a

Ellenőrzött

Az ellenőrzés módja:

terület:

érintettek:

Osztályfőnökök Ált. iskola Készségfejlesztő spec. szakisk.

tanévkezdésről - tantárgyfelosztás - órarend összeállítása - ügyelet megszervezése

118

Gyógypedagógiai asszisztens

Megvalósulás mértéke:

A tanévkezdéshez szükséges intézkedések maradéktalan megvalósulása. Pontos adminisztrációk. Megfelelő tárgyi környezet biztosítása. Szervezett előkészítések.


Ellenőrzési terv 2013/2014

SZEPTEMBER Határidő: Szeptember Szeptember első két

Ellenőrzött feladat: Adminisztráció: - Osztálynaplók értékelési napló része, Egyéni lapok, Forgalmi naplók

Az ellenőrzés módja:

terület:

Ellenőrzött érintettek:

Megvalósulás mértéke:

Osztályfőnökök, óraadók

Dokumentumok ellenőrzése

hete. iskola,

Gyógypedagógiai asszisztens.

Munkatervek: tagintézményi, Szülők tájékoztatása a tanév programjairól Osztályfőnökök

Naprakész nyilvántartások Átgondolt, hagyományokat figyelembevevő tervszerű munkaterv

Tanmenetek elkészítése: tantárgyi, osztályfőnöki, ( NAT, Kerettanterv alapján ) Szeptember vége Tevékenységek ellenőrzése: óraközi szünetekben, tanórán kívüli időben Pedagógus munkaidő nyilvántartás

Osztályfőnökök óraadók, megfigyelés

iskola

Bemutatás minden pedagógus iskola, kollégium

dokumentumok ellenőrzése

119

A munkaidő nyilvántartás pontos vezetése


Ellenőrzési terv 2013/2014

OKTÓBER Határidő:

Ellenőrzött feladat:

Október

Tűz- baleset megelőzésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok

eleje

Fejlesztési tervek: osztályfőnöki feljegyzések, egyéni fejlesztési tervek, habilitációs tervek elkészítése,

Ellenőrzött

Az ellenőrzés módja:

terület:

Iskola Dokumentumok megtekintése Intézmény egész területe

Folyamatosan

Önkiszolgálási tevékenységek gyakoroltatása

Megfigyelés

Takarítás

szemle

Napközi, kollégium

Iskola, kollégium

NOVEMBER 120

Megvalósulás mértéke:

Minden dolgozó

Oktatási anyagok dokumentálása (aláírások)

Osztályfőnökök, óraadók

Egyéni sajátosságokhoz igazodó tanmenetek, fejlesztési tervek

Gyógypedagógiai asszisztens

szemle

vége

érintettek:

Gyógypedagógiai asszisztensek

Takarítónő

Az elvégzett munka minőségének ellenőrzése különös tekintettel a balesetveszély megszüntetésére.

Kulturált étkezés

Vegyszerek, tisztító szerek szabályszerű tárolása


Ellenőrzési terv 2013/2014

Határidő:

Ellenőrzött feladat:

November Eleje közepe

Folyamatosan

Az ellenőrzés módja:

terület: kollégium

megfigyelés

Ellenőrzött érintettek: gondozónő

Esti önkiszolgálási teendők Naplók adminisztrációja Tájékoztató füzetek vezetése

Egészségnevelési program

Megvalósulás mértéke: Napirend betartása, gondozottság

Dokumentumok megtekintése

Iskola

Beszélgetés

kollégium

DECEMBER

121

Osztályfőnökök, Gyógypedagógiai. asszisztens

Pontos adminisztráció

ápolónő

Szűrő vizsgálatok megszervezése

Osztályfőnökök, gyógypedagógiai asszisztensek

Egészséges életvitel, egészségmegőrzés feladatai


Ellenőrzési terv 2013/2014

Határidő: December

Ellenőrzött feladat:

Az ellenőrzés módja:

terület: Iskola, kollégium

Óralátogatások, foglalkozások látogatása

Ellenőrzött érintettek: gyógypedagógusok, óraadók

folyamatosan Adminisztráció: Naplók ellenőrzése: mulasztási és haladási ill. értékelő naplók tanulói mulasztások oka, intézkedések

Szakmai kompetencia érvényesülése a tanóravezetésben Szakszerű óravezetés

Írásos dokumentumok, intézkedések

Iskola Osztályfőnökök óraadók ,

(naplók, felszólítások, feljelentések) áttekintése.

Hatékony intézkedések a mulasztások csökkentése érdekében

Adventi készülődés Utolsó tanítási nap

Megvalósulás mértéke:

Iskola Minden ped. és ped munkát segítő

Intézményi karácsonyi ünnepély.

JANUÁR

122


Ellenőrzési terv 2013/2014

Határidő:

Ellenőrzött feladat:

Az ellenőrzés módja:

terület:

Ellenőrzött érintettek:

Megvalósulás mértéke:

Január közepe (első félév vége előtti hét )

folyamatosan

Félévi értekezlet tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése, az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott feladatok teljesítésének ellenőrzése A munkaterv megvalósulása az első félévben. A közösség féléves munkájának értékelése.

Félévi eredmények összegzése

iskola

Osztályfőnökök, gyógypedagógiai asszisztensek

Félévi értékelések, diagnosztizálás, minősítés

Előkészíttetés.

Szervezés ellenőrzése

II. félévi tantárgyfelosztás, órarend elkészítése. Ügyeleti beosztás módosítása.

Dokumentumok ellenőrzése

nevelő testület

Minden ped és ped munkát segítő.

Pedagógus munkaidő nyilvántartás

Dokumentumok ellenőrzése

iskola, kollégium

minden pedagógus

I. félévi munkatervi feladatok megvalósítása

Pontos nyilvántartás.

FEBRUÁR

Határidő:

Ellenőrzött feladat:

Az ellenőrzés módja:

Ellenőrzött 123

Megvalósulás mértéke:


Ellenőrzési terv 2013/2014

Február

Iskolai rendezvény: Farsangi bál

tájékozódás

terület:

érintettek:

iskola

felelősök

közepe vége

vége

Szervezés állapotáról tájékozódás Vendégvárási előkészületek

Tankönyvrendelés előkészítése, rendelés elkészítése

Tervezés: Egyéni fejlesztési tervek továbbgondolása, osztályfőnöki feljegyzések kiegészítése.

Folyamatosan

Tankönyvrendelés áttekintése

Írásos dokumentumok áttekintése

Tantermek szemléje

Iskola

Osztályfőnökök

Iskola

Osztályfőnökök

iskola

Valamennyi ped. és ped munkát segítő.

Tantervnek s az anyagi erőforrásokat figyelembevevő tankönyvrendelés

Jó szintű állagmegóvás, takarékos energiafogyasztás.

MÁRCIUS Határidő:

Ellenőrzött feladat:

Az ellenőrzés módja:

terület:

124

Ellenőrzött érintettek:

Megvalósulás mértéke:


Ellenőrzési terv 2013/2014

Március folyamatosan

Foglalkozások látogatása: szavalóversenyre felkészítés

Megtekintés

Tevékenységek ellenőrzése: ügyeleti munka, tanórán kívüli tevékenység

megfigyelés

Gépjárművekkel kapcsolatos adminisztrációs és karbantartási feladatok

Dokumentumok megtekintése szemle

Iskola

Iskola

versenyre felkészítők

ügyeletet adók

Lelkiismeretes, körültekintő ügyeletesi munka

Gépjármű vezető,

Menetlevelek pontos vezetése Kapcsolódó karbantartási feladatok ellátása (pl. olajcserék nyomonkövetése)

első fele második fele

ÁPRILIS Határidő:

Ellenőrzött feladat:

Az ellenőrzés módja:

Április Tavaszi szünet után

Óralátogatások, foglalkozások látogatása

Óralátogatás

Regionális atlétika verseny előkészületei

beszélgetés

Ellenőrzött terület: érintettek: iskola, kollégium pedagógusok

Harmadik hete

ODSE

Versenyre felkészítők

Megvalósulás mértéke: Tantervi előírásoknak megfelelő tanórák, változatos, módszeres óravezetés. A szervezés állapotának áttekintése

MÁJUS

Határidő:

Ellenőrzött feladat:

Az ellenőrzés módja:

terület:

125

Ellenőrzött érintettek:

Megvalósulás mértéke:


Ellenőrzési terv 2013/2014

Május

Tanítás nélküli napok programjainak előkészítése, szervezése, megvalósítása

folyamatosan eleje

Oldi regionális atlétikai verseny

Iskola,

Szervezések ellenőrzése

Valamennyi ped. és ped munkát segítő Meghívott csapatok és vendégek ellátása

Programok ellenőrzése Versenyek megtekintése

ODSE

Versenyzők és felkészítők gondozónő

Optimális szintű csoportmunka, egészséges versenyszellem Elfogadható a társadalmi elvárásoknak és értékeknek megfelelő viselkedéskultúra Megfelelő sport és szabadidős ruházat összeállítása.

közepe Nyílt nap/anyáknapja

megtekintés

Iskola

Szülői értekezlet Pedagógus munkaidő nyilvántartás

Osztályfőnökök Gyógypedagógiai asszisztens

Sokszínű, élményekben gazdag, anyáknapi program Megfelelő tájékoztatás

iskola, kollégium

dokumentum ellenőrzés

minden pedagógus

pontos nyilvántartás

JÚNIUS Határidő: Június

Ellenőrzött feladat: Év végi osztályozó értekezlet:

Az ellenőrzés módja:

terület:

Naplók, fejlesztési

Ellenőrzött érintettek:

Megvalósulás mértéke: Év végi értékelések, diagnosztizálás,

126


Ellenőrzési terv 2013/2014

eleje közepe

A második féléves munka értékelése, tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése, az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott feladatok teljesítésének ellenőrzése A munkaközösség féléves munkájának értékelése. Adminisztráció:

- mulasztási és haladási értékelő naplók zárása, --

ill.

tervek, év végi felmérések, statisztikai adatok bizonyítványok, törzskönyvek ellenőrzése

minősítés Iskola

Osztályfőnökök , pedagógusok

Reális értékelés Pontos adminisztráció Munkatervi feladatok maradéktalan megvalósítása

Írásos beszámolók iskola

osztályfőnökök

Intézmény

Valamennyi dolgozó.

- bizonyítványok, törzslapok kiállítása

Harmadik hete

A munkavégzés tárgyi és szervezeti feltételei. Feladatok kijelölése a nyári szünetre.

Írásos jegyzék készítése a nyári szünetben javítandó eszközökről, karbantartási munkákról

2013. augusztus 25. Farkas Judit sk. Tagintézmény vezető

127


Ellenőrzési terv 2013/2014

KOLLÉGIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG VEZETŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Feladat

Módszer

Tanulók napközis illetve kollégiumi Írásbeli dokumentumok beíratása elkészítése

Felelős

Határidő

Magvalósulás mértéke

Intézményegység vezető, nevelők

szept. 01.

Beiratkozási dokumentumok megléte A tanévkezdéshez szükséges intézkedések maradéktalan megvalósulása.

Tantárgyfelosztás Kollégium és napközi délutáni órarend összeállítása

Szóbeli, írásbeli dokumentumok

Intézményegység vezető

Tanévkezdés előtti hét

Délutánosok gondozónők, éjszakások munkaidő beosztása

Pontos adminisztrációk. Megfelelő tárgyi környezet biztosítása. Szervezett előkészítések.

Csoportszobák, közösségi terek rendbetétele Kollégiumi nevelési program áttekintése, Éves Munkaterv,

Takarítás, karbantartás Team megbeszélés, dokumentumok áttekintése, összehangolása, beszámoló, ellenőrzés,

gondozók

Intézményegység vezető

Élet és Munkarend összeállítása, 128

Szept. 1.

Esztétikailag rendezett, higiénikus környezet

Szept. 1.

Zavartalan működés biztosítása a kollégiumban, összehangolt feladatvégzés, Közösségenként egyeztetett, átgondolt, hagyományokat figyelembevevő


Ellenőrzési terv 2013/2014

elkészítése

tervszerű és időszerű munkatervek megléte

Tanulási és egyéb segédeszközök felvétele

Munkaközösség vezető

Szept. 15

Zavartalan működés biztosítása

Munkaközösségi tevékenységek megbeszélése, munkarendjének kialakítása

Munkaközösségi összejövetel

Intézményegység vezető

Szept. 1.

Időpont és tematika meghatározása

Nevelőtanári fogadóórák, szülői értekezletek meghatározása

Megbeszélés, egyeztetés, kiértesítés

Nevelőtanárok

Szept. 1..

Időpont és tematika meghatározása

Csoportalakítások: napközi, kollégium

Megbeszélés, egyeztetés,

Nevelőtanárok, napközis nevelők

Szept. 1..

4 kollégiumi és 3 napközis csoport megalakulása

Baleset és tűzvédelmi oktatás, házirend ismertetése és elfogadtatása

Csoportokon belüli tájékoztatás

Nevelőtanárok, napközis nevelők

Szept. 1.

A megtartott tájékoztató adminisztrálása, hitelesítése a csoportnaplókban

Szept. 1.

Részvétel a munkaközösségek megbeszélésén. Konkrét feladatok vállalása intézményi szinten. Ezek beillesztése a kollégiumi munkatervbe.

Kapcsolatalakítás az intézmény egyéb egységeivel, munkaközösségeivel. Feladatok felosztásának megbeszélése

Szabadidős foglalkozások megszervezése, elindítása

Megbeszélés, egyeztetés

Szóbeli, írásbeli dokumentumok

Intézményegység vezető

Nevelőtanárok, napközis nevelők Tehetséggondozó pedagógusok

129

Pontosság a munkakezdésben Szept. 15.

Precíz adminisztráció Illeszkedés a tehetséggondozó


Ellenőrzési terv 2013/2014

programba Eszközök igénybevétele és tárolásának biztosítása

Egyeztetés, egyéni vállalás

gondozók

Kolping Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kapcsolatfelvétel (kulturális, sport)

Tanulók beíratása

Intézményegység vezető

Szept. 15.

Folyamatos kapcsolattartás és alakítás városi intézményekkel

Hitoktatás megszervezése

Szülök megkérdezése, személyes beiratás dokumentálása

Intézményegység vezető, nevelőtanárok osztályfőnökök

Szept. 15.

Szabad vallásgyakorlás biztosítása

Kapcsolat továbbfejlesztése az Alapellátó Védőnői Szolgálattal: csecsemőápolás, elsősegély

Megbeszélés, tervkészítés, előadások, gyakorlatok, vetélkedők megszervezése.

Intézményegység vezető Munkaközösség vezető, védőnő

Városi rendezvényeken való részvétel megszervezése, lebonyolítása; színház, mozi műsorainak megtekintése

Megbeszélés, egyéni feladatvállalás

Intézményegység vezető, nevelők, gondozók

Szept. 15-től folyamatos

Részvétel a városi rendezvényeken, ünnepségeken, megemlékezéseken

Múzeumok, aktuális kiállítások megtekintése

Szervezés, lebonyolítás

nevelők, gondozók

Szept. 15-től folyamatos

Kulturális programok figyelemmel kísérése

Hagyományőrző tevékenységek folytatása

Megbeszélés, csoportok vállalása

Intézményegység vezető, nevelők, gondozók, DÖK

Szept. 15-től folyamatos

Hagyományőrző rendezvények látogatása, illetve szervezése, lebonyolítása

130

Állagmegőrzés, rendeltetésszerű használat.

Egészséges életmódra nevelés


Ellenőrzési terv 2013/2014

Szelektív hulladék gyűjtés fontosságának megtanulása és alkalmazása.

Intézményegység vezető, nevelők

Szept. vége

Szakmai dokumentáció naprakész, pontos vezetése

Foglalkozási tervek dokumentációjának elkészítése

Intézményegység vezető, nevelőtanárok

Szept. vége

Dokumentáció leadása, ellenőrzése

Megfigyelés, látogatás, számonkérés, hospitálás

Intézményegység vezető, napközis nevelők

Szept. vége

Precíz adminisztráció, új kollégák beilleszkedésének segítése,

Nevelőtanárok, védőnő, iskolaorvos

Okt. 1.

Foglalkozások elindítása

Megbeszélés, szervezés, lebonyolítás

Törzslapok kitöltése, naplók véglegesítése

Adatelemzés, dokumentáció folyamatos figyelemmel kísérése

Foglalkozási tervek összeállítása, véglegesítése

Napközis foglalkozások megszervezése, naplók vezetése

Team megbeszélés, Mindennapos testmozgás formáinak tervkészítés kialakítása Előadások, gyakorlatok, vetélkedők megszervezése. Könyvtárhasználat rendjének és módjának kialakítása és beillesztése a kollégium programjába IKT eszközök alkalmazásának, használatának bővítése

DÖK Szept. 16-tól folyamatos

Szelektív hulladék gyűjtés szervezése folyamatosan

DÖK munkáját segítő nevelő

Pontosság a munkakezdésben

Heti rend elkészítése.

Megbeszélés, tervkészítés

Munkaközösség vezető, könyvtáros nevelő

Okt. eleje

Megbeszélés, egyeztetés.

Nevelőtanárok, napközis nevelők

Okt. eleje

131

Könyvtárhasználat megtanítása, alkalmazása a gyakorlatban. Számítógépek, SMART-táblák használata


Ellenőrzési terv 2013/2014

Lakószobák, csoportszobák tisztasága, felszereltsége, higiéniájának fenntartása

Kollégium és DÖK tervének összeillesztése, egymásra illesztése

Takarékosság, vagyonvédelem, érintésvédelem. Kapcsolattartások folyamatos fenntartása; Intézményvezetés, intézményegységek, szülők, segítő szervek Adminisztratív munka, szakmai dokumentáció ellenőrzése Gondozási tevékenységek területeinek megfelelő működtetése Folytonosság és állandóság kialakítása.

Helyiségek bejárása, gyerekekkel együtt történő otthonossá tétele

Dokumentumok áttekintése, összehangolása

Intézményegység vezető, nevelők, gondozók

Okt. eleje

Intézményegység vezető DÖK munkáját segítő nevelő

Esztétikus, igényes környezet pozitív hatása neveltjeink személyiségfejlődésére Zavartalan működés biztosítása a változások figyelembevételével

Okt.1.

Bizottságok megalakítása, tisztségviselők megválasztása.

Információgyűjtés, bejárás

Intézményegység vezető, nevelők, gondozók

Dec.

Villamos energia, vízfelhasználás ésszerű felhasználása. Berendezési tárgyak, taneszközök állagának megóvása

fogadóórák, team megbeszélések, hospitálás, egyéni megbeszélés

Intézményegység vezető, nevelők, gondozók

Dec.

Részvétel a megfelelő fórumokon

Adatelemzés, dokumentáció folyamatos figyelemmel kísérése

Intézményegység vezető, nevelők

Jan.

Szakmai dokumentáció naprakész, pontos vezetése

Tisztaság, étkezési, öltözködési kultúra, higiénés szabályok betartása következetes pedagógiai

Intézményegység vezető, nevelők, gondozók

Febr.

Alapvető szociális képességek, készségek megerősítése. Tanulóink igényességének növelése önmagukkal, környezetükkel

132


Ellenőrzési terv 2013/2014

segítéssel DÖK programok figyelemmel kísérése, koordinálása, segítése.

Szóbeli információ, írásos dokumentum

Tanulók viselkedésének, neveltségi szintjének, Irányított szabadidős tevékenységek szocializációjának vizsgálata. tartalma, tudatossága Fejlesztés előkészítés a következő tanévre

szemben Intézményegység vezető, DÖK munkáját segítő nevelő

Intézményegység vezető, nevelők

Ápr.

Máj.

Tanulóink megtanulják az érdekérvényesítés formáit, közéletiség gyakorlása – szervezés, lebonyolítás, végrehajtás Egészséges önbizalom, reális önértékelés, kiegyensúlyozottabb személyiségfejlődés kialakítására törekvés. Folytonosságának biztosítása.

Tukericsné Schvilinger Anikó sk. Kollégium intézménegység-vezető Mohács, 2013. augusztus 26.

133


Ellenőrzési terv 2013/2014

EGYMI INTÉZMÉNYEGYSÉG ELLENŐRZÉSI TERVE Feladat

Módszer

Érintett

Határidő

Megvalósulás mértéke

Utazó gyógypedagógiai hálózatban ellátott SNI tanulók létszámának összesítése, ellenőrzése

Adatok begyűjtése

EGYMI Intézményegység

Október 1.

Pontos adminisztráció, alapos szakmai tevékenység

Október első fele

Pontos adminisztráció, alapos szakmai tevékenység

Adminisztrációs munka, Óra és csoportbeosztások ellenőrzése

Dokumentumok megtekintése EGYMI Intézményegység

Fejlesztési tervek, habilitációs tervek ellenőrzése

Dokumentumok megtekintése

Fejlesztő foglalkozásokat végző kollégák, utazó gyógypedagógusok

Október 15.

Pontos adminisztráció, alapos szakmai tevékenység

Óralátogatások, foglalkozások látogatása

Tanórák, foglalkozások látogatása

Fejlesztő foglalkozásokat végző kollégák

Október-május hónapok

Igényes szakmai munka, fejlesztendő tanulók eredményei. Intézményi visszajelzések.

Habilitációs foglalkozások dokumentációjának ellenőrzése

Dokumentumok ellenőrzése

EGYMI Intézményegység Év közben folyamatosan

Pontos adminisztráció, alapos szakmai tevékenység

Az egyéni fejlesztési dokumentumok, tanulói értékelések, habilitációs belívek zárásának ellenőrzése

Dokumentumok ellenőrzése

EGYMI Intézményegység

Június 20.

Pontos adminisztráció, alapos szakmai tevékenység

Dolgozók teljesítményének értékelése MIP ellenőrzési programja alapján

Közvetlen és közvetett információszerzés értékelések, személyes tapasztalatok

A terület valamennyi dolgozója

Tanév vége

Szakmai követelmények elvárt szintű teljesítése, hatékony visszacsatolás

Mohács, 2013. szeptember

Bukovics Eszter sk. intézményegység - vezető 134


Ellenőrzési terv 2013/2014

GAZDASÁGI-TECHNIKAI TERÜLET ELLENŐRZÉSI TERVE 2013/2014 tanév Feladat

Módszer

Érintett

Határidő

Megvalósulás mértéke

A kedvezményre jogosult étkezők felülvizsgálata, dokumentálása, étkezők térítési díjának kivetése. Technikai állomány munkaköri leírásának módosítása aktuális állapotnak megfelelően

Bizonylatok megtekintése

Pénzügyi ügyintéző Gyermekvédelmi felelős

Szeptember hónap

Előírásoknak megf. fel. elvégzése, pótlása, szabályszerűség biztosítása

Intézményi teremleltár aktualizálása, hatósági ellenőrzés hiányosságainak pótlása intézkedési terv szerint

Tételes felmérés és ellenőrzés

Pénzügyi ügyintéző

Október hónap

Előírásoknak megfelelő feladatok elvégzése, szabályszerűség biztosítása

Fenntartó által előírt analitikai nyilvántartások vezetésének ellenőrzése (ped.továbbképzés, energiafelhasználás, kiküldetés, munkábajárás stb.) Vagyontárgyak selejtezésének ellenőrzése Teljes körű int.selejtezés végrehajtása ütemterv alapján Fenntartó által előírt intézményi leltározás végrehajtása Fenntartó által előírt évvégi zárlati feladatok megkezdése

Bizonylatok megtekintése

Pénzügyi ügyintéző

November hónap

Előírásoknak megfelelő feladatok elvégzése, pótlása, szabályszerűség biztosítása

Tételes felmérés és ellenőrzés

Intézmény dolgozói

December hónap

Teljes körű ellenőrzéssel

Bizonylatok átvizsgálása

Pénzügyi ügyintéző

Január hónap

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés

Ellátmány rovancsolás

Szúrópróbaszerű, tételes ellenőrzés

Pénzügyi ügyintéző

Február hónap

Számviteli tv. szerinti megfelelés

Technikai dolgozók munkaidő betartásának és tényleges munkavégzésének ellenőrzése

Szúrópróba szerűen

Pénzügyi ügyintéző

Március hónap

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés

Negyedéves zárlati feladatok előkészítése, kötelezettségvállalások szabályszerű dokumentálása

Bizonylatok átvizsgálása

Pénzügyi ügyintéző

Április hónap

Számviteli tv. szerinti megfelelés

Technikai dolgozók éves szabadságának felülvizsgálata és a nyári ütemterv elkészítése

Interjú

Iskolatitkár, pénzügyi ügyintéző

Május hónap

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés

Pályázati támogatások szabályos nyilvántartása, könyvelése, elszámolása

Tételes ellenőrzés

Pénzügyi ügyintéző, iskolatitkár

Június hónap

Pályázati kiírásnak való megfelelés

Mohács, 2013. szeptember 17.

Friedrich Péterné sk. Pénzügyi ügyintéző 135


Ellenőrzési terv 2013/2014

136


Munkaterv 2013/2014

A területfelelős vezetők ellenőrzési programjainak részét képezik - az Intézményi Minőségirányítási Program keretében kidolgozott - Teljesítményértékelés szempontjai és eljárásrendje elnevezésű dolgozói értékelési és minősítő rendszer. Az ellenőrzésre kijelölt területeket, valamint az ellenőrzések ütemezését a következő táblázatok tartalmazzák: BELSŐ SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÜTEMEZÉSE

2012-2015.

Ellenőrzési terület Vezetők

Iskola

Oldi tagintézmény

2012/2013. tanév

Intézményegységvezetők Munkaközösségvezetők, Minőségirányítási csop.vez. Szakiskola Pedagógiai munkát segítők Pedagógiai munkát segítők

2013/2014. tanév

Intézményvezető

Kórház pedagógia

Kollégium

Gazdasági terület

1

Nevelőtanárok, Pedagógiai munkát segítők Ügyvitel

Intézményegységvezetők Munkaközösségvezetők

Általános iskola felső Általános iskola alsó tagozat tagozat, Foglalkoztató csoportok Óvodapedagógusok Pedagógusok Gazdasági területen dolgozók

Nevelési tanácsadó EGYMI utazó szakmai egység*1

2014/2015. tanév

Gondozók

Technikai terület (karbantartó, porta, takarító)

*Pedagógiai Szakszolgálat 2013. 09. 01-től önálló intézményként működik.

Utazó gyógypedagógusok

Nevelőtanárok /szabadidős tevékenységet végzők/


Munkaterv 2013/2014

ÜTEMTERV INTÉZMÉNYEGYSÉG VEZETŐK, MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐK Teljesítmény értékeléséhez

Sorszám

Megnevezés

Határidő

1.

Felkészítés, ütemterv kialakítása

2012. aug. 24.

Felelős

minőségirányítási csoport tagja: Sólyom Valéria Intézmény vezető: Tóthné Schiebelhut Lívia Társértékelő: Másik igh. és munkaközösség

2.

Évközi részértékelés Munkafegyelem, adminisztrációs feladatok, terület vezetésével, munkaközösség vezetésével kapcsolatos feladatok.

3.

Évközi részértékelés Munkafegyelem, adminisztrációs feladatok, terület vezetésével, munkaközösség vezetésével kapcsolatos feladatok.

4.

Év végi összegző értékelés Nevelőtestület, munkaközösségek elégedettségi kérdőíveinek kiértékelése. Minősítő lap kitöltése

2013. dec. 21.

5.

Terület összegző értékelése

2014. jan. 31.

Intézményvezető: Tóthné Schiebelhut Lívia

6.

Dokumentáció biztosítása az értékeléshez

folyamatos

Minőségirányítási csoport tagjai

2012. okt.30

2013. nov.

Mohács, 2013. szeptember 25.

138

Intézmény vezető: Tóthné Schiebelhut Lívia Társértékelő: Másik igh. és munkaközösség Intézményvezető: Tóthné Schiebelhut Lívia Társértékelő: munkaközösség nevelőtestület Sólyom Valéria


Munkaterv 2013/2014

ÜTEMTERV ISKOLA GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK teljesítmény értékeléséhez

Sorszám

Megnevezés

Határidő

Felelős

2012. aug. 24.

minőségirányítási csoport tagja: Porthné Tölgyesi Dóra

1.

Felkészítés, ütemterv kialakítása

2.

Évközi részértékelés (adminisztrációs feladatok) tanulókkal kapcsolatos feladatok Munkafegyelem, munkaközösségi feladatok, stb.

2012. okt. 25-okt. 30.

3.

Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés I. félév

2012. nov. 19-nov. 23.

4.

Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés II. félév

2013. nov. 30.

5.

Év végi összegző értékelés Minősítő lap kitöltése

2013. dec. 30.

6.

Terület összegző értékelése

2014. jan. 30.

Területfelelős vezető: Orosz Józsefné

7.

Dokumentáció biztosítása az értékeléshez

folyamatos

Minőségirányítási csoport tagja: Porthné Tölgyesi Dóra

Mohács, 2013. szept. 25.

139

Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Friedrich-M. Erika Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Friedrich-M. Erika Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Friedrich-M. Erika Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Friedrich-M. Erika


Munkaterv 2013/2014

ÜTEMTERV FELSŐ TAGOZAT teljesítmény értékeléséhez

Sorszám

Megnevezés

Határidő

Felelős

1.

Felkészítés, ütemterv kialakítása

2013. október 2.

minőségirányítási csoport tagja: Berger Brigitta

2.

Évközi részértékelés (adminisztrációs feladatok) tanulókkal kapcsolatos feladatok Munkafegyelem, munkaközösségi feladatok, stb.

3.

Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés I. félév

4.

Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés II. félév

2014. február 3 2014.április 1.

5.

Év végi összegző értékelés Minősítő lap kitöltése

2014. június 20.

6.

Terület összegző értékelése

2014. június 30.

Területfelelős vezető: Orosz Józsefné

folyamatos

Minőségirányítási csoport tagja: Berger Brigitta

2013. október 25. 2013. november 42014.január 31.

Dokumentáció biztosítása az értékeléshez

Mohács, 2013. október 3.

140

Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Orosz József Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Orosz József Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Orosz József Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Orosz József


Munkaterv 2013/2014

ÜTEMTERV KOLLÉGIUM teljesítmény értékeléséhez

Sorszám

Megnevezés

Határidő

Felelős

1.

Felkészítés, ütemterv kialakítása

2012. aug. 24.

minőségirányítási csoport tagja: Tarkó Anikó

2.

Évközi részértékelés (adminisztrációs feladatok) tanulókkal kapcsolatos feladatok Munkafegyelem, munkaközösségi feladatok, stb.

2012. okt. 25-okt. 30.

3.

Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés I. félév

2012. nov. 26-nov. 29.

4.

Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés II. félév

2013. nov. 30.

5.

Év végi összegző értékelés Minősítő lap kitöltése

2013. dec.22.

6.

Terület összegző értékelése

2014. jan. 30.

Területfelelős vezető: Tukericsné S. Anikó

7.

Dokumentáció biztosítása az értékeléshez

folyamatos

Minőségirányítási csoport tagja: Tarkó Anikó

Mohács, 2013. szept. 25.

141

Területfelelős vezető: Tukericsné S. Anikó Társértékelő: Faluhelyi Gábor Területfelelős vezető: Tukericsné S. Anikó Társértékelő: Faluhelyi Gábor Területfelelős vezető: Tukericsné S. Anikó Társértékelő: Faluhelyi Gábor Területfelelős vezető: Tukericsné S. Anikó Társértékelő: Faluhelyi Gábor


Munkaterv 2013/2014

ÜTEMTERV KORHÁZISKOLA Teljesítmény értékeléséhez

Sorszám

1.

2.

3.

4.

Megnevezés

Felkészítés, ütemterv kialakítása Évközi részértékelés (adminisztrációs feladatok) tanulókkal kapcsolatos feladatok Munkafegyelem, munkaközösségi feladatok, stb. Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés, BTM-es gyerekek ellenőrzésének értékelése, vizsgálati protokoll szabályainak betartása Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés

Határidő

Felelős

2013. 08. 27.

minőségirányítási csoport tagja: Tóthné Schiebelhut Lívia

2013. 10. 15-30.

Területfelelős vezető: Tóthné S. Lívia

2013. 10. 15-11. 15.

Területfelelős vezető: Tóthné S. Lívia

2014. 04. 15-05. 15.

Területfelelős vezető: Tóthné S. Lívia Területfelelős vezető: Tóthné S. Lívia

5.

Év végi összegző értékelés Minősítő lap kitöltése

2014. 06. 01-20.

6.

Terület összegző értékelése

2014. 08. 26-30.

Területfelelős vezető: Tóthné S. Lívia

folyamatos

Minőségirányítási csoport tagja: Sólyom Valéia

Dokumentáció biztosítása az értékeléshez

Mohács, 2013. szeptember 24.

142


Munkaterv 2013/2014

ÜTEMTERV AZ OLDI TAGINTÉZMÉNY teljesítmény értékeléséhez

Sorszám

Megnevezés

Határidő

Felelős

1.

Felkészítés, ütemterv kialakítása

2012. 08. 24.

minőségirányítási csoport tagja: Farkas Judit

2.

3.

4.

Évközi részértékelés (adminisztrációs feladatok) tanulókkal kapcsolatos feladatok Munkafegyelem, munkaközösségi feladatok, stb. Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés I. félév Gyógypedagógiai asszisztensek értékelése esetén Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés II. félév Gyógypedagógiai asszisztensek értékelése esetén

2012. 10.19.

2012. 11.20-12.07.

2013. 04.04-15.

Területfelelős vezető: Farkas Judit Társértékelő: Bohner Anikó Területfelelős vezető: Farkas Judit Társértékelő: Bohner Anikó B. Gombos Henriett Területfelelős vezető: Farkas Judit Társértékelő: Bohner Anikó B. Gombos Henriett Területfelelős vezető: Farkas Judit Társértékelő: Bohner Anikó

5.

Év végi összegző értékelés Minősítő lap kitöltése

2013. 06. 17-22.

6.

Terület összegző értékelése

2013. 08. 26-30.

Területfelelős vezető: Farkas Judit

folyamatos

Minőségirányítási csoport tagja: Farkas Judit

Dokumentáció biztosítása az értékeléshez Mohács, 2012. augusztus 24.

143


Munkaterv 2013/2014

ÜTEMTERV SZAKISKOLA teljesítmény értékeléséhez

Sorszám

Megnevezés

Határidő

Felelős

1.

Felkészítés, ütemterv kialakítása

2012. aug. 24.

minőségirányítási csoport tagja: Sólyom Valéria

2.

Évközi részértékelés (adminisztrációs feladatok) tanulókkal kapcsolatos feladatok Munkafegyelem, munkaközösségi feladatok, stb.

2012. okt. 19.

3.

Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés I. félév

2012. dec. 21.

4.

Évközi részértékelés Óralátogatások, foglalkozások látogatásához kötődő évközi részértékelés II. félév

2013. nov. 30.

5.

Év végi összegző értékelés Minősítő lap kitöltése

2013. dec. 22.

6.

Terület összegző értékelése

2014. jan. 31.

Területfelelős vezető: Orosz Józsefné

folyamatos

Minőségirányítási csoport tagja: Sólyom Valéria

Dokumentáció biztosítása az értékeléshez

Mohács, 2013. szeptember 25.

144

Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Pernyés János Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Pernyés János Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Pernyés János Területfelelős vezető: Orosz Józsefné Társértékelő: Pernyés János


Munkaterv 2013/2014

ÜTEMTERV ÜGYVITELI GAZDASÁGI RÉSZTERÜLET teljesítmény értékeléséhez

Sorszám

Megnevezés

Határidő

Felelős

1.

Felkészítés, ütemterv kialakítása Társértékelő kiválasztása

2012. 08. 31.

minőségirányítási csoport tagja: Gaál Valéria

2.

Évközi részértékelés Munkaköri leírás betartásának ellenőrzése

2012. 10. 15.

3.

Évközi részértékelés Leltározás, selejtezés dokumentálásának ellenőrzése

2012. 12. 10.

4.

Évközi részértékelés Fenntartóváltás miatti pénzügyigazdasági feladatok megkezdése, szabályzatok átdolgozásának előkészítése, ellenőrzése

2013. 11. 30.

5.

Év végi összegző értékelés Minősítő lap kitöltése

2013. 12.15.

6.

Terület összegző értékelése

2014.. 01. 31.

Területfelelős vezető: Friedrich Péterné

folyamatos

Minőségirányítási csoport tagja: Gaál Valéria

Dokumentáció biztosítása az értékeléshez

Mohács, 2013. szeptember 28

145

Területfelelős vezető: Friedrich Péterné Társértékelő: Gaál Valéria Területfelelős vezető: Friedrich Péterné Társértékelő: Gaál Valéria Területfelelős vezető: Friedrich Péterné Társértékelő: Gaál Valéria Területfelelős vezető: Friedrich Péterné Társértékelő: Gaál Valéria

Munkaterv 2013-2014.  

Meixner Ildikó EGYMI, Mohács

Munkaterv 2013-2014.  

Meixner Ildikó EGYMI, Mohács

Advertisement