Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Nr. 204 august 2012

Traductoare de nivel si semnalizatoare de nivel pentru lichide Adrian Þurcaº

Syscom 18 este unicul reprezentant în România al firmei FAFNIR, producãtor de echipamente pentru staþiile de carburant ºi traductoare de nivel. Aceastã firmã are un domeniu de produse foarte specializat ºi, din acest motiv, gama produselor nu este foarte largã; în schimb, calitatea ºi performanþa sunt maxime. Firma FAFNIR fabricã traductoare ºi semnalizatoare de nivel pentru lichide.

Rezervoare de stocare

TRADUCTOARE DE NIVEL cu senzor magnetostrictiv

Sisteme complete de control pentru statiile de tratare a apei de la firma KROHNE (III)

Traductoare ultrasonice Adrian Þurcaº

Sorin Vucea

Unic reprezentant în România al firmei PULSAR, Syscom 18 vã propune mai multe tipuri de traductoare ultrasonice: . gama IMP . gama dB . Blackbox . Ultra3,Twin, Ultra 5, Zenit, Quantum

. detecþie nãmol: . Viper . Sludge Finder 2.

Instalaþii experimentale

Producþie

Logisticã

Echipamente de câmp CORTEM (VII)

Compresoarele BLUEKAT de la BOGE Florin Tãnase

Panourile complexe sunt formate din mai multe cutii de joncþiuni montate pe un stelaj metalic ºi legate între ele prin fitinguri.

- urmare în pagina 3 -

- urmare în pagina 4 -

Calibratorul AMETEK JOFRA HPC 600 cu pompã electricã inclusã

Controlul sondelor de productie a gazelor naturale

Skiduri de mãsurare fiscalã pentru lichide

Remus Benþan

Nicolae Preda

Noile compresoare cu ºurub BOGE BLUEKAT oferã o alternativã inovatoare ºi mai eficientã.

Aceastã aplicaþie asigurã un control automat de feedback asupra presiunii diferenþiale, statice sau a debitului în scopul de a poziþiona vana, astfel încât sã se obþinã o anumitã valoare a parametrilor enumeraþi.

- urmare în pagina 5 -

- urmare în paginile 6 ,7 -

Daniel Niculescu

- urmare în pagina 4 -

Dacã în numãrul trecut am vorbit despre soluþiile de analizã a parametrilor fizico-chimici ai apei, acum ne oprim asupra sistemelor special concepute pentru analiza apelor reziduale ºi tratarea apelor reziduale, propuse de firma Krohne.

Traductoarele de nivel TORRIX sunt construite pe principiul magnetostrictiv, având ca element de mãsurã o tijã prin care se propagã o undã staþionarã. Tija este prevãzutã cu un flotor, care culiseazã liber. În interiorul flotorului se aflã un inel magnetic. Prin interferenþa câmpului magnetic cu undã staþionarã din interiorul tijei se obþine o undã reflectatã, care este prelucratã în blocul electronic ºi se determinã cu precizie poziþia flotorului. (urmare în pagina 2)

Optimass 6400

Detector de gaze în Infrarosu cu comunicatie HART

Virginia ªerban

Gruia Cãlin

Niculae Florescu

HPC 600 este calibratorul de presiune ideal p e n t r u majoritatea aplicaþiilor pneumatice din industrie.

HART este un protocol de comunicaþie bidirecþional, care asigurã accesul la date între echipamentele de câmp ºi sistemele “gazdã”.

Optimass 6400 a fost proiectat pentru a atinge înalte performanþe în aplicaþii critice.

- urmare în pagina 5-

- urmare în pagina 6 -

Syscom 18 poate oferi skiduri fiscale de mãsurare pentru produse petroliere lichide, fabricate în conformitate cu cerinþele OIML R117 ºi certificate conform MID. SYSCOM 18 a obþinut aprobarea MID pentru sistemele de mãsurare ºi este acum certificat, conform Directivei 2004/22/EC (MID), pentru proiectare, producþie, inspecþia finalã ºi testarea sistemelor de mãsurare.

- urmare în pagina 7 -

- urmare în pagina 8 -

Syscom 18 a organizat în luna august 2012 un seminar privind sistemele de mãsurã pentru depozite La începutul lunii august, timp de 5 zile, Syscom 18 a susþinut un seminar tehnic pentru un grup de specialiºti din Nigeria, oferind informaþii detaliate despre sistemele de mãsurã pentru depozite ºi servotransmiþãtoarele de nivel. În cadrul seminarului au fost prezentate, de asemenea, atât pachetele ºi setãrile software necesare acestor sisteme, cât ºi informaþii generale privind sistemele hibride de determinare a stocurilor. Trainingul a avut ca scop expunerea celor mai eficiente metode prin care se pot instala, menþine ºi testa echipamentele de profil, astfel încât funcþionarea acestora sã fie perfecþionatã. Pornind de la cunoºtinþe de bazã ºi trecând prin tehnologie, programare, sisteme de comunicare, mãsurãri ºi teste, instalare, achiziþie de date, Syscom 18 a oferit reprezentanþilor nigerieni o prezentare de ansamblu. În baza expertizei ºi a cunoºtinþelor acumulate de-a lungul timpului ºi în calitate de integrator de sistem, Syscom 18 a organizat mai multe astfel de traininguri pentru specialiºti din afara þãrii, abordând o gamã largã de tematici legate de echipamente ºi soluþii pentru automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurã.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 204 - August 2012 (continuare din pagina 1)

Sistem VISY-X

Traductor de nivel Torrix Imprimantã

Visy interfaþã date

Soluþie pentru aplicaþii unde sunt condiþii dificile de instalare (varianta cu senzor de dimensiuni mici ºi diametru tub imersie de 6mm) • Principiul de mãsurã este independent de temperatura de funcþionare • Industrii utilizare: petrochimie, farmaceuticã, procesul de tratare a apei etc. • Acurateþe: +/- 3mm • Construcþie din inox • Rezistent la ºocuri ºi vibraþii • Ieºire 4-20mA ºi HART în varianta standard • Versiune cu rezistenþã la temperaturi ridicate - 400C ÷ + 4500C • Protecþie climaticã: IP68 • Aprobãri: ATEX ºi IECEx. Unele variante pot fi echipate cu douã flotoare; prin aceasta se poate mãsura ºi nivelul interfeþei dintre douã lichide.

Traductor de nivel VISY

Visy unitate comandã

• • • • • •

Mãsoarã: – nivelul de combustibil, temperatura produsului ºi nivelul apei (Visy-Stick) – nivelul ºi temperatura pentru gaz petrol lichefiat (Visy-Stick LPG) – nivelul de combustibil, nivelul apei, temperatura ºi densitatea produsului din rezervor ( Visy – Density Module) – nivelul de combustibil ºi temperatura în rezervoarele mari de stocare (Visy-Flex) Rezoluþie : 0.001mm Construcþie din inox Acurateþe: +/- 2mm ÷ +/-5mm Temperatura de mãsurare: - 400C ÷+ 850C Protecþie climaticã: IP68. Aprobãri : ATEX, NEPSI, IECEx, UL-Brazil.

Visy-rezervor (aplicaþie software)

Interfaþã internet

Visy - intrare Visy-Stick (senzor nivel)

Visy-Stick (senzor scurgere pereþi dubli)

Visy-Stick Flexibil (senzor nivel rezervoare mari)

Visy - ieºire

Senzor nivel Senzori magnetostrictiv

Unitate mãsurare Visy Command 4/8/16; Visy Command GUI; Visy Command RF

SEMNALIZATOARE DE NIVEL calorimetrice Încã de la începuturile activitãþii, FAFNIR a dezvoltat o tehnologie proprie pentru realizarea termistorilor cu caracteristicã pozitivã, elementul de bazã în funcþionarea semnalizatoarelor de nivel calorimetrice. Principiul semnalizãrii este modificarea gradientului de temperaturã al elementului sensibil al sondei, la contactul cu un lichid. Aceste semnalizatoare sunt utilizate în special pentru semnalizarea de siguranþã. Scopul principal este evitarea deversãrilor substanþelor poluante la încãrcarea rezervoarelor cu substanþe chimice sau substanþe petroliere. Aceºti senzori de nivel sunt construiþi conform normei germane pentru protecþia împotriva deversãrii. Datoritã faptului cã nu folosesc elemente în miºcare, semnalizatoarele de nivel cu termistor prezintã cel mai înalt grad de încredere pentru aplicaþiile în care se cere monitorizarea deversãrii substanþelor periculoase pentru mediul ambiant. Senzorul nu este afectat de eventualele depuneri de material ºi nu se poate bloca. Elementul sensibil are un volum foarte mic ºi are un timp de rãspuns foarte scurt faþã de momentul când se atinge nivelul de alarmã. Este certificat pentru funcþionare în zona 0 cu pericol de explozie ºi din acest motiv este utilizat în mod frecvent ca element standard în construcþia sistemelor de umplere a cisternelor cu combustibil. GWS-, QSS-, ASS-semnale

Visy-monitorizare (afiºare PC)

Punct vânzare

Afiºaj Visy interfaþã date

Soft Visy monitorizare; Visy rezervor

utilizate în Danemarca, Polonia, Cehia, Slovacia au ca element sensibil senzorul cu termistor PTC produs de FAFNIR.

Soluþii pentru staþiile de carburant . Semnalizatoare pentru supraplin (GWG) . Sisteme pentru mãsurarea nivelului rezervorului . Sisteme de monitorizare pentru recuperarea vaporilor la pompã . Sisteme de alarmã pentru separatoare.

Vaporix

Cablu conectare cu cutia de joncþiuni

Carburant Traductor prevenire supraplin

Datoritã acestor calitãþi, FAFNIR este, la ora actualã, singurul furnizor al elementelor de semnalizare pentru protecþie împotriva deversãrilor accidentale, în majoritatea pieþelor din Europa. În þãri ca Austria, Germania, Belgia, Suedia, toþi senzorii de nivel utilizaþi pentru prevenirea deversãrii sunt produºi de FAFNIR. De asemenea, o bunã parte dintre semnalizatoarele

Separix

Pentru elemente suplimentare tehnicoeconomice ne puteþi contacta. Adrian ÞURCAª Mobil: 0730 015 868

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 204 - August 2012

3

Din

2012

Unic reprezentant în România al companiei Pulsar

Traductoare ultrasonice

(continuare din pagina 1)

Începând cu acest an, firma Syscom18 este unic reprezentant în România al companiei Pulsar. Procesul de mãsurare Pulsar este specializat în mãsurarea nivelului, volumului ºi debitului în canal deschis prin intermediul ultrasunetelor. Compania Pulsar are o vastã experienþã în industria apei ºi a apelor reziduale, sediul central fiind în Malvern Marea Britanie. În acest sens, firma Syscom18 vã propune urmãtoarele game de traductoare ultrasonice: . Gama IMP: IMP ºi IMP Lite . Este o gamã compactã, care îmbinã în aceeaºi carcasã atât traductorul ultrasonic, cat ºi partea de comandã . Mãsurarea nivelului ºi a volumului . Gama de mãsurã: 3m, 6m ºi 10m . Certificare Atex ºi rezistenþã la medii chimice.

. Ultra3, Twin, Ultra 5, Zenit, Quantum . Mãsurarea volumului, nivelului, debitului în canal deschis . 3, 5, 6,10 relee . Solide, pulberi ºi lichide . Caracteristici de control ºi resetare ale pompei . Detectarea scurgerii . Montaj: pe perete, încastrat, rack . Modbus, Profibus.

Mai jos vã propunem, spre vizualizare, câteva poze cu diferite aplicaþii unde au fost folosite produsele despre care am vorbit.

Aplicaþiile echipamentelor PULSAR

În cazul în care se doreºte vizualizarea ecoului, se poate achiziþiona ºi softul pentru aceste traductoare.

. Gama dB . Domeniul de mãsurare: 0-40m . Solide, lichide ºi pulberi . Aprobare Atex, zona1 . Pânã la 1km cablu disponibil . Disponibil în varianta ºi cu flanºã . Opþional: cu scut submersibil; cu montaj sanitar . Rezistenþa la medii chimice.

. Sludge Finder 2 . Detecþia ºi controlul cantitãþii de namol . 2 traductoare – interfaþã nãmol sau nivel . Ieºire 2x4-20 mA, RS485 . Sistem autocurãþare . Traductor Viper - 10m distanþa de mãsurare . Posibilitate de vizionare a ecoului cu PC. . Unitãþi de control: . Blackbox . Mãsurarea nivelului ºi a volumului . Solide, pulberi ºi lichide . AC/DC . Disponibil cu tastaturã ºi ecran . Modbus, Profibus, 4-20mA.

Pentru detalii tehnicoeconomice, vã stãm la dispoziþie.

Adrian ÞURCAª Mobil: 0730 015 868

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 204 - August 2012

Sisteme complete de control pentru statiile de tratare a apei de la firma KROHNE (III) (continuare din pagina 1)

Pentru partea de analizã a apelor reziduale - tratare a apelor reziduale - firma Krohne are o serie de instrumente adecvate aplicaþiilor de acest tip. Unitatea MAC 100, descrisã în numãrul anterior, este completatã de o serie întreagã de senzori, capabili sã lucreze în condiþii grele de lucru. Astfel, unitatea MAC 100 se dovedeºte deosebit de capabilã ºi are capacitatea sã lucreze cu senzori analogici ºi digitali (Fig.1):

ODO 2000 Senzor oxigen dizolvat

OAS 2000 Senzor solide suspendate

TUR 2000 900 turbiditate

COND 1200 Senzor rezistiv de conductivitate

IND 1000 Senzor inductiv de conductivitate

PH 2000 ORP 2000

Gama este completatã de accesoriile absolut necesare: cablurile, sistemele adiacente de spãlare ºi sistemele de montare în imersie sau in-line (montare pe conductã). Dacã este sã discutãm despre senzorii digitali din seria 2000 AAS, OAS ºi PAS, performanþele lor sunt remarcabile: . . . . .

sunt senzori digitali au un corp din oþel inoxidabil unii dintre ei sunt precalibraþi din fabricã au sistem de spãlare integrat la montarea lor pe unitatea MAC080 sunt detectaþi automat, (MAC 080 are 4 intrãri pentru senzori comparativ cu MAC 100, care are numai 2 intrãri).

Sã luãm în discuþie senzorul OAS 2000 pentru solide suspendate: OPTISENS OAS 2000 (Fig. 2) pânã la 20 g/litru sistem cu inserþie, sistem cu corp din inox . . . . . . . . .

pentru domeniul 0 la 20 g/litru pentru adâncimi de pânã la 10 metri pentru bazinele de nãmol, activat, retur, intrare ºi ieºire precalibrat din fabricã compensare automatã cu temperatura temperatura de lucru: de la 0 la 600Celsius compensarea culorii sistem de self-cleaning automat, cu apã sau aer lungimea cablului: 10 metri standard, maximum 100 metri.

Senzor solide suspendate

Senzorul OAS 2000 poate lucra în condiþii grele de lucru, aºa cum se poate observa din imaginea de mai jos: Fig 3 Senzorul pentru solide suspendate OAS 2000 în varianta cu montare în imersie

AA S 2000 Senzor oxigen dizolvat

Echipamente de câmp CORTEM (VII) Panouri complexe De-a lungul a mai multor numere de ziar, am prezentat familia componentelor de câmp Cortem. Am vorbit despre cutiile de joncþiuni, despre echipamentele de comandã ºi control prize ºi fiºe -, despre cutiile de semnalizare ºi control, despre semafoarele certificate ATEX, corpurile de iluminat pentru zone cu pericol de explozie, despre presetupe, reducþii ºi fitinguri pentru cabluri cu certificare ATEX. Azi încheiem aceastã prezentare. Vorbim despre panourile complexe. Acestea sunt formate din mai multe cutii de joncþiuni montate pe un stelaj metalic ºi legate între ele prin fitinguri certificate ATEX ºi pot fi folosite pentru iluminat, pentru distribuþia energiei electrice sau pentru comandã ºi semnalizare pentru motoarele electrice. Când este cazul, cutiile pot avea instalate pe capac push butoane, lãmpi de semnalizare sau întreruptoare, comutatoare sau selectoare cu came. Conform specificaþiilor, aceste panouri sunt livrate complet echipate ºi cablate ºi sunt certificate, dupã caz, EEx d IIB sau EEx d IIC.

Senzori de PH 8x90 ORP 8x90

Unitatea MAC 080 (Fig. 4) este asemãnãtoare cu MAC 100, dar permite mãsurarea precisã ºi repetabilã a pânã la patru parametri fizico–chimici ai apei (cuplarea a patru senzori) în aplicaþii de tipul tratãrii apelor reziduale ºi a nãmolului. Se poate conecta cu toþi senzorii din gama OPTISENS 2000 ºi este construitã dupã ultima tehnologie digitalã disponibilã pentru acest gen de aparaturã. Este dotatã cu afiºaj grafic ºi cu un sistem intern de încãlzire. Este un dispozitiv compact cu configuraþie fiabilã, care permite lucrul în condiþii industriale dificile. Convertorul are la bazã un microprocesor pe 16 biþi. Softul intern utilizeazã un sistem de operare de timp real (RTOS), care permite ca sarcini multiple sã fie executate în paralel. Astfel, un proces conduce afiºajul ºi meniul de dialoguri (partea de interfaþã de comunicare), altul se ocupã de fiecare senzor în parte, iar Fig.4 Unitatea MAC080 poate lucra cu patru un alt proces se ocupã de senzori diferiþi întregul sistem. Astfel, la pornire, sistemul va boota, softul intern iniþializând procesul de verificare a funcþionalitãþii sistemului ºi de verificare a structurii datelor existente, prin citirea informaþiilor din memoria nevolatilã a aparatului. Pentru 10 secunde, pe ecran va apãrea un mesaj de întâmpinare, care conþine date referitoare la versiunea software folositã ºi la numãrul serial al convertorului. Unitatea va verifica senzorii existenþi deja (configuraþi în memoria sa) ºi va porni procesul de iniþializare a lor în vederea execuþiei mãsurãtorilor. Unitatea va verifica ºi dacã au fost conectaþi alþi senzori. Dacã detecteazã cã a fost adãugat un nou senzor, convertorul va afiºa tipul ºi numãrul serial al acestuia. Pe ecran se va deschide o casetã de dialog prin care operatorul va putea selecta care canal de intrare va fi utilizat de noul senzor.

Pentru mai multe detalii tehnico-economice, vã stãm la dispoziþie.

Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005


Syscom info nr. 204 - August 2012

5

Etalonarea de presiune fãrã efort Calibratorul AMETEK JOFRA HPC 600 cu pompã electricã inclusã 24V pentru transmitere. HPC 600 poate primi senzori pentru mãsurarea temperaturii, iar pe bornele electrice poate mãsura tensiuni în domeniul de la 0 la 30V. Pe lângã funcþiile deja menþionate, se adaugã funcþia de calcul automat al erorilor, funcþia de testare a etanºeitãþii ºi de verificare a presostatelor. Calibratorul este prevãzut cu interfaþã serialã, prin care poate fi conectat atât la computer, cât ºi la unul din cele 60 de module externe de presiune APM, disponibile în acest moment. Utilizarea software-ului JOFRACAL în sistem cu JOFRA HPC 600 lãrgeºte aria de avantaje a calibratorului fãrã nici un cost suplimentar. JOFRACAL poate fi descãrcat liber de pe site-ul www.jofra.com.

(continuare din pagina 1)

O noutate foarte îmbucurãtoare pentru utilizatorii de calibratoare de presiune vine de la AMETEK. Domeniul de generare a presiunii prin pompa electricã inclusã a calibratorului JOFRA HPC 600 a fost extins la 20 bar. În acest fel, HPC 600 devine calibratorul de presiune ideal pentru majoritatea aplicaþiilor pneumatice din industrie. Pompa electricã încorporatã genereazã atât presiune, cât ºi vacuum la simpla atingerere a unei taste. Calibratorul este disponibil în 5 domenii de mãsurare în intervalul de la -0,96 bar pânã la 20 bar. Prin compensarea variaþiei de temperaturã în intervalul 0 0C – 50 0C, HPC 600 este caracterizat de o exactitate de ± 0,020% la citire + 0,015% din scalã la mãsurarea presiunilor. HPC 600 este un calibrator portabil cu adevãrat multifuncþional. Dispune de un sistem complet de calibrare a buclei de curent 4 – 20 mA, cu alimentare de

Gruia CÃLIN Mobil: 0731 035 667

Noua gamã de compresoare BLUEKAT de la BOGE: aer comprimat fãrã un strop de ulei (continuare din pagina 1)

Compania germanã BOGE prezintã noua gamã inovatoare de compresoare BLUEKAT, destinate producþiei eficiente de aer comprimat curat, 100% fãrã ulei. În foarte multe aplicaþii industriale, se utilizeazã aerul comprimat integral curãþat de ulei. Pânã în prezent, erau folosite fie compresoare cu ºurub „oil free”, fie dispozitive de filtrare costisitoare, ambele situaþii conducând în cele din urmã la o eficienþã scãzutã ºi la costuri ridicate. Noile compresoare cu ºurub BOGE BLUEKAT, dispunând de convertizor integrat, oferã o alternativã inovatoare ºi mai eficientã; astfel, pot fi folosite nelimitat pentru toate aplicaþiile care depind de aer comprimat 100 % “oil free”. În cazul compresoarelor tradiþionale, uleiul este injectat în camera de comprimare ca mediu de etanºare ºi rãcire. Aerul comprimat curãþat de ulei este absolut indispensabil în industria chimicã, farmaceuticã, a semiconductoarelor sau alimentarã, precum ºi în cea medicalã. Înainte de introducerea pe piaþã a compresoarelor BOGE BLUEKAT, erau disponibile numai douã metode de producere a aerului comprimat curãþat de ulei: fie prin folosirea unui compresor cu ºurub “oil free” (ceea ce implicã o temperaturã de comprimare semnificativ mai ridicatã ºi, în acelaºi timp, o eficienþã redusã ºi pierderi mai mari generate de scurgeri), fie prin filtrarea în mai multe etape a aerului comprimat din compresoarele tradiþionale, generând, însã, energie suplimentarã, costuri de mentenanþã ºi imposibilitatea garantãrii 100% a siguranþei produsului ºi a echipamentelor. Pentru a înlãtura aceste dezavantaje, compania BOGE a dezvoltat o nouã metodã de generare a aerului comprimat fãrã ulei, concept care predominã în gama de produse BOGE BLUEKAT. Eficienþã ºi siguranþã prin tehnologia catalizatoare Echipamentele BOGE BLUEKAT sunt bazate pe compresoarele cu ºurub din seria S, cu sistem tradiþional de injecþie cu ulei, a cãror eficienþã este una ridicatã. Partea inovatoare cuprinde un convertizor care este integrat direct, imediat dupã etapa de comprimare, ºi care serveºte la oxidarea uleiului prezent în aerul comprimat, transformându-l în dioxid de carbon ºi apã. Aerul purificat SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

are un conþinut rezidual de ulei de mai puþin de 0.01 mg/m3 ºi poate fi astfel considerat un aer integral curãþat de ulei. Este un rezultat cu adevãrat remarcabil, generat independent de calitatea aerului de admisie: convertizorul serveºte la transformarea viabilã a aerului de admisie încãrcat cu ulei în aer purificat de ulei. O serie de avantaje Comparat cu tipurile externe de convertizoare downstream, convertizorul integrat prezent la compresoarele BOGE BLUEKAT oferã multiple avantaje: este mai eficient, ajutând la reducerea cheltuielilor prin eliminarea condensului, operaþiune care altfel s-ar fi dovedit costisitoare. Totodatã, în comparaþie cu tratamentul aplicat aerului

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

comprimat prin operaþiuni downstream, serviciile de mentenanþã aplicate aerului comprimat cu ajutorul BOGE BLUEKAT sunt mult mai facile, oferind utilizatorilor mai multã siguranþã. Modelele din noua serie BOGE BLUEKAT sunt prevãzute sã acopere clasele de performanþã 30 ºi 37 kW ºi sã producã aer comprimat curãþat de ulei în cantitãþi variind între 3.71 ºi 5.01 m3/min la 8, 10 sau 13 bari. Este disponibilã, de asemenea, ºi o variantã cu frecvenþã controlatã. În România, produsele companiei BOGE sunt distribuite prin Syscom 18.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Florin TÃNASE Mobil: 0722 578 289


6

Syscom info nr. 204 - August 2012

Optimass 6400 Debitmetrul Coriolis de înaltã performantã pentru procese industriale (continuare din pagina 1)

. .

Optimass 6400 este soluþia optimã pentru mãsurarea debitului de fluid; un debitmetru de înaltã performanþã pentru aplicaþii criogenice, pentru fluide cu temperaturi mari sau presiuni mari de proces. Temperatura de operare poate varia de la -200 la + 400 grd.C, ceea ce-l face alegerea idealã pentru mãsurarea debitului masic într-o mare varietate de aplicaþii. Optimass 6400 a fost proiectat pentru a atinge înalte performanþe în aplicaþii critice. S e n z o r u l d e d e b i t O p t i m a s s 6 0 0 0 , în combinaþie cu convertorul de semnal MFC400, vor furniza mãsurãri de precizie a volumului, masei, densitãþii ºi a concentraþiei. Caracteristici generale: . .

. .

Opþional, manta de izolare Cãdere de presiune minimã datoritã designului Concept electronic modular Autodrenare în condiþiile montãrii vertical.

Industrii deservite: . . . . .

Apã ºi apã menajerã Chimicã Petrol ºi gaze Alimentarã ºi bãuturi Farmaceuticã.

Aplicaþii: . . . .

Design al tubului – dublu U Domeniul de temperaturã fluid: -200…+400 grd.C

Produse care se cristalizeazã, se solidificã sau criogenice Încãrcãri în tancuri LNG Aplicaþii critice. Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

Controlul sondelor de productie a gazelor naturale (continuare din pagina 1)

Introducere Principiul de funcþionare „plunger lift” constã din utilizarea unui piston liber, care acþioneazã ca o interfaþã mecanicã între gazele ºi lichidele produse în sondã, ajutând în mare mãsurã la creºterea eficienþei de producþie a sondei. Funcþionarea cu succes a acestor sisteme este bazatã pe presupunerea cã sondele nu au protecþie sau cã existã comunicare între tubulaturã ºi carcasã la partea de jos a sondei. O instalaþie tipicã constã dintr-un modul de oprire (opritor) la partea de jos a tubului ºi o instalaþie de lubrifiere ºi „prindere” a pistonului la suprafaþã, care acþioneazã ca un amortizor de ºoc. Pistonul va parcurge întreaga lungime a sondei între opritor ºi gresor. Sistemul este completat cu adãugarea unui controller (funcþie de timp ºi/sau presiune) ºi a unei vane cu actuator, având capacitatea de a deschide sau de a închide sonda. (a se vedea figura 1) Typical plunger installation Fig. 1

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Funcþionarea sistemului este iniþiatã de cãtre închiderea sondei, permiþând, în acest fel, formarea de gaze naturale care se acumuleazã în carcasa inelului prin separarea naturalã. Carcasa acþioneazã în primul rând ca un rezervor de stocare a gazului. Dupã ce presiunea se acumuleazã în carcasã pânã la o anumitã valoare, sonda este deschisã. Transferul rapid de gaz de la carcasã la tubulaturã determinã o vitezã maximã instantanee, care provoacã o cãdere de presiune pe piston ºi lichid. Aceasta genereazã miºcarea pistonului în sus, cu toate lichidele din tubulaturã. Fãrã aceastã interfaþã mecanicã (pistonul), doar o micã parte din lichide ar fi fost eliminatã. ABB TOTALFLOW deþine diverse aplicaþii ºi tehnologii pentru controlul producþiei la sondã, utilizând calculatoarele de debit ale seriei X. În acest articol ne propunem sã vã prezentãm pe cele mai utilizate dintre ele. Multe din aceste aplicaþii pot fi folosite împreunã sau individual, pentru a asigura forme variate de automatizare a sondei. Cu astfel de aplicaþii, se pot implementa urmãtoarele: · Controlul producþiei · Controlul adaptiv al "plunger lift" · Control nominativ · Închidere de urgenþã · Controlul injecþiei în sondã. Multe din opþiunile ABB de control al sondei sunt implementate în douã aplicaþii standard: · Controlul vanelor · "Plunger lift". Controlul vanelor Aceastã aplicaþie asigurã un control automat de feedback asupra presiunii diferenþiale, statice sau a debitului în scopul de a poziþiona vana, astfel încât sã se obþinã o anumitã valoare a parametrilor enumeraþi. În plus, alþi parametrii (cum ar fi presiunea staticã ºi diferenþialã) pot fi monitorizaþi pentru situaþii de lucru aflate în afara condiþiilor normale de lucru. Atunci când astfel de condiþii apar, calculatorul de debit va menþine aceste valori pânã la revenirea în funcþionarea normalã. Astfel de facilitãþi pot fi folosite la controlul producþiei unei sonde, precum ºi la menþinerea presiunii de intrare în sistem. De asemenea, aceastã metodã este folositã la închiderea unei sonde atunci când apare o defecþiune la compresorul din aval ºi deschiderea automatã a sondei când defecþiunea a fost remediatã.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Este posibilã ºi întreruperea algoritmului de funcþionare ºi, manual, sã acþionezi vana în orice direcþie doreºti (pas cu pas sau închis/deschis). Urmãtoarele funcþii sunt posibile utilizând aplicaþia de Control a Vanelor de la ABB Totalflow: · Algoritm de control al vitezei unice a pistonului, þinând cont de informaþiile de feedback a presiunii diferenþiale ºi statice, precum ºi a debitului din sondã . Monitorizarea continuã a condiþiilor de feedback . Controlul actuatorului vanei prin ieºiri digitale sau analogice . Utilizând un actuator corect dimensionat, se poate asigura alimentarea acestuia ºi comunicaþia necesarã de la acumulatorul calculatorului de debit . Controlul presiunii sondei þinând cont de presiunea staticã din aval ºi de calculul presiunii diferenþiale folosind ecuaþia Weymouth . Toate funcþiile echipamentului pot fi accesate local, utilizând PCCU32, sau de la distanþã, prin WinnCCU sau ABB SCADAVision . Aplicaþia de Control al Vanelor este disponibilã în toate echipamentele ABB TOTALFLOW, prin simpla adãugare a unui modul TFIO.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 204 - August 2012

7

Aplicaþia nominativã Acest tip de aplicaþie este folositã când se doreºte livrarea unei anumite cantitãþi de volum de gaz pe o anumitã perioadã de timp. ªi acest tip de aplicaþie poate fi implementatã în echipamentele Xseries de la ABB TOTALFLOW. Odatã configuratã corect, aceasta se deruleazã fãrã supraveghere ºi va asigura cerinþele operatorului.

Aplicaþia nominativã este utilizatã ca o supervizare a aplicaþiei Control Vane, fiind cea care furnizeazã continuu valoarea setatã a debitului cãtre aplicaþia Control Vane pentru a asigura debitul dorit pentru o anumitã perioadã de timp. "PLUNGER LIFT" Aceastã aplicaþie este foarte des utilizatã pentru îmbunãtãþirea producþiei unei sonde ºi prelungirea duratei de viaþã a acesteia. Toate algoritmele de lucru pentru "plunger lift" au unele puncte comune, cum ar fi: · Monitorizeazã parametrii dinamici (presiune staticã, diferenþialã, debite ºi timpul de sosire a pistonului) cu scopul de a „prezice” condiþiile optime de curgere sau condiþiile optime pentru închiderea sondei. · Permite algoritmi personalizaþi pentru fiecare sondã în parte · Menþine jurnale de date pentru analize ulterioare · Pot fi setate local sau de la distanþã. Ca ºi celelalte aplicaþii, "plunger lift" este implementatã în toate echipamentele seriei X de la ABB TOTALFLOW, furnizându-se, în acest fel, o soluþie la cheie pentru ce permite operatorului sã monitorizeze, controleze ºi sã optimizeze întregul câmp de extracþie. Remus BENÞAN Mobil: 0724 383 856

Detector de gaze în Infrarosu cu comunicatie HART Evoluþia tehnicii în sistemele de monitorizare ºi control a gazelor ºi incendiilor, pe de o parte, ºi necesitatea eliminãrii unor inconvenienþe ale vechilor detectoare de gaze având senzori cu Pellistor, pe de altã parte, a determinat producãtorii de detectoare de gaze sã lanseze noi tipuri de detectoare de gaze cu senzori optici ºi prevãzuþi ºi cu interfeþe de comunicaþie Modbus sau HART. În cele ce urmeazã, vã vom prezenta detectorul de gaze IRmax, produs de Crowcon, un detector de gaze cu senzor în IR ºi cu 2 tipuri de interfeþe, una Modbus ºi una HART. Detectorul poate fi livrat echipat fie cu interfaþa pentru Modbus, fie cu interfaþa HART. În detaliu, vã vom prezenta varianta de echipare cu HART (High way addressable remote transducers). Acest protocol de comunicaþie, deja standard, este destinat trimiterii/recepþiei de semnale digitale pe linii de comunicaþie analogice între echipamente de câmp ºi panourile control/sisteme de monitorizare. Mai detaliat, HART este un protocol de comunicaþie bidirecþional, care asigurã accesul la date între echipamentele de câmp ºi sistemele “gazdã”. Sistemul “ gazdã” poate fi un echipament portabil de mânã cu soft, un laptop sau un calculator de proces. Pentru detectorul de gaze IR max, opþiunea HART este destinatã interogãrii/diagnosticãrii locale sau de la distanþã. De menþionat cã atât detectorul IR max, cât ºi accesoriul afiºaj pot fi livrate cu modem HART. Comunicare localã prin HART cu accesoriul portabil. Este utilã pentru executarea operaþiilor de întreþinere ºi calibrare fãrã demontarea detectoarelor. Se pot vizualiza urmãtoarele date: -

-

-

concentraþia gazelor nivelul de obturare a ferestrei (gradul de murdãrire a cãii optice) tensiunea de alimentare ajustarea semnalului de ieºire ºi furnizarea la ieºire a unui semnal “rampã”, util în verificarea sistemului de monitorizare ºi alarmare Inhibarea ieºirii detectorului (curentului de ieºire)

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

-

Efectuarea zeroului ºi a calibrãrii Afiºarea seriei detectorului Afiºarea versiunii de soft Afiºarea/schimbarea parolei HART Citirea/modificarea pragurilor de alarmare Afiºarea detaliilor ref. la stãrile de eroare.

Conectarea configuratorului portabil HART la afiºaj se face cu clipsuri la pinii IS de pe partea frontalã a afiºajului. De menþionat cã numai detectoarele IR max echipate cu afiºaj fix sau cu afiºaj la distanþã sunt compatibile cu comunicatorul portabil HART.

Accesarea ºi utilizarea informaþiilor HART: fiecare echipament livrat cu HART necesitã un soft (Device Description ) pentru o comunicare corectã. Aceastã filã de soft (DD) trebuie copiatã de fiecare utilizator în comunicatorul HART. Comunicatoarele HART pot stoca mai multe file DD pentru conectarea unei game largi de echipamente. Existã douã file DD pentru IRmax: una pentru detectorul IR max ºi una pentru accesoriul afiºaj IR max. Aceste file de soft sunt disponibile pentru beneficiar ºi pot fi descãrcate de pe site-ul Crowcon (www.crowconsupport.com) ºi de pe site-ul (www.hartcomm.org).

HART DIGITAL DATA Analog 4-20mA

HART-enabled I/O

20mA

Large, clear display shows gas level and other status information

Digital Signal

"1"

"0"

"0"

"1"

"1"

"0"

"1"

"1"

Simple non-inclusive calibration Enables connection of hand-held HART communicators

"0"

Can be rotated up and down to provide the optimum viewing angle

Analog Signal

4mA

Fixed IR Display module

Time

HART peste semnalul 4-20 mA: protocolul HART este suprapus peste curentul de ieºire din detector ºi asigurã aceleaºi date ca acelea prezentate anterior. În acest mod de operare, funcþiile privind siguranþa sunt asigurate de semnalul 4-20 mA, conectat la un controler convenþional sau la un PLC/DCS. Un echipament HART poate fi conectat în paralel pentru citirea informaþiilor de stare din detector. Echipamentul HART include un comunicator portabil, un PLC cu conectivitate HART sau un PC pentru control cu soft Asset Management System (AMS) printr-un modem HART. În tabelul de mai jos vom prezenta variantele posibile de echipare a detectorului IR max.:

Can be mounted up to 30 metres from IRmax Removes the need to directly access the IRmax detector Choise of connection lead lengths

I.S. Barrier Module Enables connection of Remote IR Display or I.S. Calibrator to IRmax

Enables calibration and interogation of IRmax detectors without a Fixed or Remote IR Display Only one I.S. hand-held calibrator required per IRmax detector fleet Intrinsically Safe; suitable for use in hazardous areas

Niculae FLORESCU Mobil: 0730 020 706

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 204 - August 2012

Skiduri de mãsurare fiscalã pentru lichide

Syscom 18 este prima companie româneascã cu certificare MID (continuare din pagina 1)

Syscom 18, companie care livreazã sisteme integrate în domeniul automatizãrilor industriale, este prima firmã din România care a primit certificarea MID (Measurement Instruments Directive) pentru sistemele sale fiscale de mãsurã pentru lichide, altele decât apa. Certificatul a fost emis de organismul notificat CMI (Institutul de Metrologie din Cehia) ºi confirmã poziþia companiei drept cel mai mare producãtor român de skiduri fiscale. În ultimii 5 ani, Syscom 18 a produs skiduri atât pentru piaþa din România, cât ºi pentru Kazakhstan, Iordania, Iran ºi Libia. Toate skidurile fiscale produse anterior au fost aprobate de BRML (Biroul Român de Metrologie Legalã), iar Syscom 18 are autorizaþia de a instala, calibra ºi sigila. Syscom 18 poate oferi skiduri fiscale de mãsurare pentru produse petroliere lichide, fabricate în conformitate cu cerinþele OIML R117 ºi certificate conform MID. SYSCOM 18 a obþinut aprobarea MID pentru sistemele de mãsurare ºi este acum certificat, conform Directivei 2004/22/EC (MID), pentru proiectare, producþie, inspecþia finalã ºi testarea sistemelor de mãsurare. Toate echipamentele sunt, de asemenea, în conformitate cu alte directive UE, cum ar fi: Directiva 94/9/EC ATEX ºi Directiva 97/23/EC PED. Syscom proiecteazã, fabricã ºi calibreazã, instaleazã ºi pune în funcþiune skiduri masice sau volumetrice pentru lichide combustibile (þitei, motorinã, benzinã, kerosen, gpl, chimicale etc.) ºi oferã servicii de service în garanþie ºi postgaranþie. Aplicaþiile în care sunt utilizate aceste skiduri fiscale sunt: încãrcãri/ descãrcãri cisterne auto ºi CF, încãrcãri/ descãrcãri rezervoare, mãsurarea producþiei fabricilor de GPL, tranzacþii comerciale pe conducte magistrale etc. Skidurile fabricate utilizeazã, în funcþie de aplicaþie, diverse principii de mãsurare: PDmetere, Coriolis, contoare cu turbinã sau contoare cu ultrasunete. Sistemele de mãsurare sunt completate cu filtre, degazoare, valve de control, traductoare de presiune ºi de temperaturã, calculatoare de debit, densitometre on-line, valve ESD, precum ºi echipamente specifice pentru fiecare aplicaþie: switch-uri de presiune/ debit, clapeta de sens, vizor etc. Sistemele fiscale de mãsurare oferite, sisteme volumetrice ºi de masã, pot avea dimensiuni între 2”ºi 24” ºi debite de pânã la 10 000 m3/h. Syscom 18 poate furniza, de asemenea, braþul articulat de încãrcare, pentru încãrcare pe sus sau pe jos, împreunã cu protecþia la preaplin ºi dispozitiv de împãmântare, valve acþionate pentru selecþie, scãri pliante, într-un pachet complet de încãrcare, împreunã cu sistemul de mãsurare. Pentru sistemele de mãsurare, SYSCOM 18 poate oferi, la cerere, softwareuri adecvate pentru gestionarea încãrcãrii în conformitate cu solicitãrile Clientului. Toate informaþiile de la sisteme de mãsurare sunt primite într-o camerã de control unde software-ul de încãrcare coordoneazã livrãrile. Software-ul permite generarea de note de încãrcare, rapoarte de încãrcare zilnice/lunare/ anuale, pentru fiecare produs/client, ºi, de asemenea, poate asigura gestionarea bazelor de date cisterne, clienþi, contracte. În ultimii ani, Syscom 18 a produs, comercializat, instalat ºi a pus în funcþiune peste 150 de skiduri pentru diverse aplicaþii industriale pentru diferite fluide ºi o gamã diversã de tipo-dimensiuni atât pentru beneficiari din România, cât ºi din strãinãtate (Kazakhstan, Iordania, Libia ºi Iran). SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 021 310 26 78; 021 310 26 79

Nicolae PREDA Mobil: 0728 989 663

SYSCOM Info, Nr. 204 august 2012  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

SYSCOM Info, Nr. 204 august 2012  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement