Page 1

SYSCOM info

®

Nr. 203 iulie 2012

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Sistem SCADA de monitorizare a consumurilor energetice la Fabrica de Bere URSUS Brasov Valentin Andronache

În luna aprilie 2012, SYSCOM 18 a finalizat punerea în funcþiune a dispeceratului energetic pentru Fabrica de Bere Ursus din Braºov. Primul pas în procesul de eficientizare a consumurilor energetice la nivelul fabricii este reprezentat de implementarea sistemului de monitorizare. Numai având un sistem de monitorizare performant implementat putem analiza situaþia existentã în fabricã din punct de vedere energetic, putem determina care sunt marii consumatori, unde sunt pierderile energetice majore ºi putem stabili strategia care trebuie urmatã în vederea eficientizãrii consumurilor. (urmare în pagina 2)

o Edit

rial

Sistem SCADA de monitorizare a consumurilor energetice la Fabrica de Bere Ursus

Sisteme complete de control pentru statiile de tratare a apei de la firma KROHNE (II)

Calibratoarele de temperaturã cu bloc uscat JOFRA ITC

Noua solutie inteligentã pentru mãsurarea curentului

Sorin Vucea

Gruia Cãlin

Soluþii de analizã a parametrilor fizicochimici ai apei, fie pentru tratarea apei în vederea potabilizãrii ei, fie pentru tratarea apelor reziduale:

George Barbãlatã

.controlerul multiparametric MAC 100 . senzori de pH ºi potenþial de oxido-reducere . senzori potenþiostatici pentru clor

Calibratoarele JOFRA ITC se disting prin portabilitate ºi usurinþã în utilizare ºi oferã, în acelaºi timp, o exactitate înaltã ºi o stabilitate pe termen lung pe un domeniu larg de mãsurare.(urmare în pagina 3)

Perfor manþele sale de neegalat vã oferã un control mai bun ºi îmbunãtãþesc eficienþa sistemului dvs., minimizând, în acelaºi timp, inventarul printr-un dispozitiv configurabil.

. senzorii pentru conductivitate rezistivã ºi conductivã . sistemul pentru determinarea clorului; este evidenþiat sistemul ASR, sistemul de curãþare automatã . sistemul pentru determinarea turbiditãþii ºi cuvetele de calibrare.

Presetupe, reductii si fitinguri pentru cabluri cu certificare ATEX Daniel Niculescu

Cortem oferã o g a m ã foarte variatã de presetupe pentru c a b l u a r m a t s a u nearmat. (urmare pagina 5).

în

- urmare în pagina 4 -

D-LX 200

Monitor Compact de Flacãrã

Furtunuri flexibile din otel inox tip GASSOINOX

- urmare în pagina 3 -

Echipamente de câmp CORTEM (VI)

Compresoare pentru aer. Pompe de vid Florin Tãnase

Gheorghe Matache

Daniel Niculescu

Robineti cu bilã. Robineti cu sertar panã. Valve de control. Gabriel Cojocaru

. Robineþi cu bilã . Robineþi cu sertar panã . Valve de control.

Sunt furtunuri realizate din oþel inoxidabil, calitate AISI-316, ce permit flexibilitate maximã în condiþii de lucru la presiune ridicatã ºi pot absorbi vibraþii.

- urmare în pagina 5 -

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

- urmare în pagina 6 -

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

· Domeniul larg de sensibilitate · Pentru temperatura ambiantã de la –400C la +850C · Proiectat cu douã canale · Mãsurarea frecvenþei la flacãra pâlpâitoare · Selecteazã individual arzãtoarele ºi combustibilii.

BUCHAREST - 12

- urmare în pagina 7 -

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Compresoarele Pneumofore sunt prima alegere pentru utilizatorii care doresc cel mai mic cost al ciclului de viaþã ºi cea mai mare posibilã întoarcere a investiþiei lor. - urmare în pagina 8 -


2

Syscom info nr. 203 - Iulie 2012

(continuare din pagina 1)

Sistemul de monitorizare a consumurilor energetice a fost implementat sub forma unui proiect “la cheie”. Syscom a asigurat: . Consultanþã în vederea alegerii echipamentelor de mãsurã potrivite . Proiectarea sistemului de achiziþie de date . Proiectarea sistemului de comunicaþii . Livrarea ºi montarea echipamentelor de mãsurã energie electricã . Integrarea în sistem a celorlalte echipamente de mãsurã existente în fabricã . Livrarea, instalarea ºi punerea în funcþiune a sistemului de achiziþie de date ºi a sistemului de comunicaþii . Implementarea aplicaþiilor software, SCADA de monitorizare ºi raportare WEB . Punerea în funcþiune ºi configurarea întregului sistem SCADA de monitorizare. Sistemul de monitorizare implementat de Syscom a avut drept scop integrarea a peste 120 de puncte de mãsurã pentru monitorizarea consumurilor de energie electricã, abur, apã, aer comprimat, CO2 ºi gaz metan, dar ºi a altor parametrii, precum temperatura ºi presiunea fluidelor energetice monitorizate. Syscom a asigurat integrarea în sistem a echipamentelor de mãsurã existente, dezvoltând soluþii tehnice în vederea preluãrii datelor de la aceste echipamente. Pentru punctele noi de mãsurã, Syscom a livrat echipamente performante de la producãtori de renume.

Syscom a realizat modernizarea punctelor energetice de mãsurã, prin livrarea unor echipamente de contorizare electronice, cu posibilitate de transmitere date. Contoarele de energie electricã livrate permit atât monitorizarea consumului, cât ºi o serie întreagã de alþi parametrii, precum: energie activã/reactivã, putere activã/reactivã, factor de putere, curentul ºi tensiunea pe fiecare fazã.

Pentru achiziþia datelor a fost utilizat un sistem distribuit, care permite preluarea datelor din cele 8 zone în care am considerat cã este oportun sã împãrþim fabrica ºi transmiterea valorilor parametrilor cãtre dispeceratul SCADA central. Pentru achiziþia datelor am folosit 8 tablouri de automatizare, complet echipate cu automate programabile Unitronics, model Vision 130 ºi 560. Aceste PLC-uri au rol de concentrator de date, asigurând achiziþia semnalelor de la echipamentele de mãsurã, stocarea lor într-o memorie tampon ºi transmiterea lor cãtre dispeceratul SCADA. În cazul întreruperii comunicaþiei cu serverul SCADA valorile parametrilor nu sunt pierdute, ele fiind stocate în memoria internã a acestor PLC-uri. Aplicaþia software SCADA pentru monitorizarea de la distanþã a parametrilor a fost dezvoltatã utilizând sistemul Citect S C A D A . Implementarea acestui sistem d e monitorizare a consumurilor energetice la nivelul fabricii oferã o imagine de asamblu a s u p r a modalitãþilor de gestionare a resurselor energetice.

Sistemul Citect SCADA este un sistem performant, fiabil, flexibil ºi scalabil. Poate fi extins cu uºurinþã, prin includerea ulterioarã a altor zone sau puncte de mãsurã în sistem, pãstrând investiþia iniþialã. SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Datele de la echipamentele de mãsurã sunt colectate la nivelul fiecãrei zone, prin intermediul unui sistem de achiziþie de date specializat ºi transmise cãtre dispeceratul central prin intermediul unui sistem de radio-comunicaþii, în domeniul de bandã liberã, 5GHz.

Datele sunt colectate în timp real de cãtre serverul SCADA. Acesta realizeazã centralizarea informaþiilor, prelucrarea, înregistrarea ºi arhivarea lor. Aplicaþia software SCADA are urmãtoarele funcþii principale: . Monitorizarea în timp real a parametrilor . Înregistrarea ºi arhivarea datelor . Gestionarea alarmelor ºi a evenimentelor . Reprezentarea graficã a evoluþiei parametrilor în timp . Înregistrarea ºi arhivarea datelor într-o bazã de date Microsoft SQL Server 2008 – stocarea informaþiilor pe perioade mari de timp . Vizualizarea aplicaþiei de la distanþã prin interfaþã web. Prin intermediul aplicaþiei web server, dezvoltatã cu ajutorul tehnologiei Microsoft, ASP.NET, datele pot fi accesate de oriunde din reþeaua localã sau chiar internet, de la orice calculator conectat la reþea. Accesul în aplicaþie nu poate fi realizat decât de persoanele autorizate, acesta fãcându-se prin autentificarea utilizatorilor, prin introducerea numelui de de utilizator ºi a unei parole.

Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice oferã o serie de avantaje, deosebit de importante: . Analiza consumurilor instantanee în timp real . Previzionarea consumurilor . Eficientizarea folosirii resurselor energetice . Analiza rapoartelor ºi luarea unor decizii pentru reducerea consumurilor. SYSCOM 18 oferã o gamã variatã de aplicaþii ºi sisteme de mãsurã, monitorizare ºi contorizare a diverselor tipuri de fluide energetice. Sistemele de mãsurã livrate de Syscom pot fi atât fiscale, cât ºi nefiscale, cu sau fãrã verificare metrologicã. La cerere putem oferi servicii periodice de verificare metrologicã la punctele de mãsurã unde se impune acest lucru.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Valentin ANDRONACHE Mobil: 0723 563 227


Syscom info nr. 203 - Iulie 2012

3

Noua solutie inteligentã pentru mãsurarea curentului (continuare din pagina 1)

HO Perioada traductoarelor convenþionale de curent a fost depãºitã. O datã cu traductorul HO programabil începe perioada traductoarelor inteligente, interactive. Caracteristicile sale operaþionale pot fi stabilite prin utilizarea unei simple interfeþe de microcontroler pentru a rãspunde cerinþelor aplicaþiilor dvs. Performanþele sale de neegalat vã oferã un control mai bun ºi îmbunãtãþesc eficienþa sistemului dvs., minimizând, în acelaºi timp, inventarul printr-un dispozitiv configurabil. Caracteristicile principale ale seriei HO sunt: • Trei game programabile: 8 ARMS, 15 ARMS, 25 ARMS • Sursã simplã de tensiune: 5V sau 3,3V • Capsule cu pini sau SMD • Caracteristici performante de izolaþie: distanþe de conturnare de pânã la 8 mm ºi coeficient CTI de 600V • Valorile offset-urilor ºi derivelor reduse la jumãtate faþã de versiunile precedente • Detecþie de supracurent cu praguri programabile • Douã moduri programabile: lent (6μs) sau rapid (2 μs) • Pânã la 4 tensiuni interne de referinþã programabile • Acces la referinþa de tensiune • Temperatura de operare de la -40 la +1150C.

Satisfac necesitãtile în majoritatea aplicatiilor din industrie

Viitorul începe acum!

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

Calibratoarele de temperaturã cu bloc uscat JOFRA ITC

Seria JOFRA ITC, de la AMETEK, oferã la un preþ rezonabil majoritatea avantajelor tehnologice pe care le întâlnim la calibratoarele de clasã superioarã: . O omogenitate îmbunãtãþitã a temperaturii, prin folosirea blocului cu douã zone de control termic - dual-zone heating block - care compenseazã pierderea de cãldurã de-a lungul blocului uscat . O exactitate ºi stabilitate îmbunãtãþitã prin dotarea cu tehnologia MVI - Mains Variance Immunity - ce asigurã stabilitatea temperaturii indiferent de variaþiile tensiunii de alimentare de la reþea . Interfaþa utilizatorului este intuitivã ºi uºor de folosit. Sunt prezente funcþiile switch test, autostepping. Display-ul conþine ºi indicatorul de stabilitate. Calibratoarele JOFRA ITC se disting prin portabilitate ºi usurinþã în utilizare ºi oferã, în acelaºi timp, o exactitate înaltã ºi o stabilitate pe termen lung pe un domeniu larg de mãsurare. În tabelul alãturat, se regãsesc caracteristicile relevante ale celor trei modele de calibratoare cu bloc uscat din seria ITC. SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Pentru orice detalii tehnicoeconomice, vã stãm la dispoziþie.

Gruia CÃLIN Mobil: 0731 035 667

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 203 - iulie 2012

Sisteme complete de control pentru statiile de tratare a apei de la firma KROHNE (II) (continuare din pagina 1)

Aºa cum am menþionat în articolul din numãrul trecut, firma Krohne furnizeazã soluþii de analizã a parametrilor fizico-chimici ai apei, fie pentru tratarea apei în vederea potabilizãrii ei, fie pentru tratarea apelor reziduale. De exemplu, pentru partea de potabilizare a apei, firma poate furniza un pachet minimal de analizã, alcãtuit din convertorul multiparametric MAC 100 (Fig.1), sistemul de mãsurare a turbiditãþii OPTISYS TUR 1050 ºi sistemul OPTISYS CL100 pentru determinarea clorului rezidual la clorurarea apei.

în funcþie de domeniul de mãsurã selectat. Pot fi folosiþi pentru mãsurarea conductivitãþii pentru apã demineralizatã. Au un element Pt100 încorporat pentru compensarea cu temperatura. Senzorii pentru mãsurarea conductivitãþii inductive sunt destinaþi pentru valori mari ale acesteia, de pânã la 2 Siemens/cm2. Au un element Pt100 încorporat pentru compensarea cu temperatura. Senzorii sunt “antifouling”, adicã nu sunt afectaþi de depunerile de naturã organicã de pe suprafaþa lor. Senzorii pentru determinarea clorului rezidual sunt senzori potenþiostatici. Sunt senzori rezistenþi ºi sunt integraþi în sistemul OPTISYS CL 1100 (Fig. 5).

Sistemul OPTISYS TUR 1050 (Fig. 6) este un sistem de sine stãtãtor.

Fig. 6 Sistemul pentru determinarea turbiditãþii ºi cuvetele de calibrare

Este un model compact, care permite determinarea turbiditãþii pe domeniul de la 0 la 100 NTU/FNU sau extins de la 0 la 1000 NTU/FNU. Mãsurãtorile se fac în conformitate cu EN ISO 7027, prin mãsurarea luminii dispersate la un unghi de 90 de grade. Aparatul este dotat cu un sistem de curãþare ultrasonicã. Sistemul se poate calibra simplu cu ajutorul unor cuvete de calibrare. Sistemul poate comunica datele pe RS485 Modbus. Preþul acestui dispozitiv este excepþional comparativ cu produsele similare aflate pe piaþã. Sistemele OPTISYS TUR 1050 ºi OPTISYS CL1100 pot fi livrate într-un singur pachet (Fig.7).

Fig. 1 Controlerul multiparametric MAC 100

Pentru MAC 100 sunt sunt asociaþi senzorii: pH ºi redox (Fig. 2), senzorii pentru conductivitate rezistivã ºi inductivã (Fig. 3) ºi senzorii pentru clor rezidual OPTISENS CL1100 (Fig. 4).

Fig. 5 Sistemul pentru determinarea clorului; este evidenþiat sistemul ASR, sistemul de curãþare automatã

Fig. 2 Senzori de pH ºi potenþial de oxido-reducere

Senzorii sunt dotaþi cu electrozi din aur. Întreþinerea lor se face simplu, prin înlocuirea gelului din interiorul lor. Sistemul OPTISYS CL 1100 conþine:

Fig. 4 Senzori potenþiostatici pentru clor

. un sistem de c u r ã þ a r e automatã a senzorilor de clor . opþional

Senzorii de pH (Fig.1) sunt senzori combinaþi convenþionali, rezistenþi în condiþii grele de lucru datoritã ºi diafragmei din PTFE, cu timp de viaþã îndelungat datoritã electrolitului tip gel cu care sunt umpluþi. Se pot calibra uºor. Senzorii pentru mãsurarea conductivitãþii (Fig. 3) sunt construiþi din inox, cu constante ale celulei diferite

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Astfel, pentru OPTISYS TUR 1050, gãsim aplicaþiile: . .

. un sistem (element) pentru compensarea automatã cu temperatura

Fig. 3 Senzorii pentru conductivitate rezistivã ºi conductivã

SECTOR 6

Fig. 7 Sistem complet OPTISYS TUR 1050 ºi OPTISYS CL1100

Fig. 5 Sistemul pentru determinarea clorului; este evidenþiat sistemul ASR, sistemul de curãþare automatã

. un sistem pentru determinarea curgerii (un senzor de curgere)

. .

Pentru OPTISYS CL1100 gãsim, printre altele:

Sistemul are la bazã analizorul multiparametric MAC 100.

ROMÂNIA 060 011

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

. . . .

. opþional, poate fi inclus un senzor de pH.

FAX: 316 91 76; 316 91 79

monitorizarea filtrelor, a filtrãrii pe ieºire controlul calitãþii apei la staþiile de pompare a apei potabile monitorizarea calitãþii apei de rãcire (la turnurile de rãcire) monitorizarea calitãþii apei demineralizate

http://www.syscom.ro

controlul dezinfectãrii apei tratarea apei de proces (a apei de rãcire – vezi mai sus) tratarea apelor de suprafaþã clorinarea de urgenþã. Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204


Syscom info nr. 203 - Iulie 2012

5

Echipamente de câmp CORTEM (VI) Presetupe, reductii si fitinguri pentru cabluri cu certificare ATEX (continuare din pagina 1)

Un alt capitol din produsele fabricate de Cortem sunt presetupele, reducþiile ºi fitingurile folosite la montarea cablurilor electrice. Cortem oferã o gamã foarte variatã de presetupe pentru cablu armat sau nearmat, ce se pot monta în gãuri filetate de pânã la 2”NPT (sau echivalent GAS sau metric). Presetupele sunt disponibile cu certificare EEx d, EEx e sau EEx I ºi pot fi construite din diverse materiale, cum ar fi: aluminiu, alamã nichelatã, oþel galvanizat sau oþel inox. Pentru a putea oferi tot ce este nevoie la un traseu de cabluri sau conductori, Cortem a completat gama de presetupe cu reducþii de toate dimensiunile, fitinguri ºi furtune flexibile pentru conductori. De asemenea, în cazul în care circuitul electric este format din mai multe conductoare, Cortem oferã fitinguri de etanºare ce se monteazã înainte de intrarea conductoarelor în cutia sau echipamentul final. Etanºarea se face cu rãºinã specialã.

În numãrul urmãtor vom vorbi despre panourile complexe. Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005

Robineti cu bilã. Robineti cu sertar panã. Valve de control. (continuare din pagina 1)

Robineþi cu bilã . Design conf. API 6D, 6A API, ANSI B16.34 ºi BS5351 . Construcþie/asamblare în ºuruburi sau în sudurã . Construcþie cu bilã cu un reazem/sau douã „fusuri” . Scaun/reazem soft (clasa scãpãri VI)/sau metalic (clasa scãpãri V/VI) . Variante cu 2, 3 sau 4 cãi . Flanºe conf. ISO 5211 pentru montare acþionãri manuale, electrice, pneumatice sau electro-hidraulice . Construcþie din toata gama de oteluri ºi dimensiuni pânã la 56”.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Valve de control

Robineþi cu sertar panã . Design conf. API 6A, ANSI B16.34 ºi BS5351 . Construcþie din materiale turnate sau forjate . Design pentru obturator tip panã sau glisant paralel . E x t e n s i e criogenicã sau inele de rãcire pt. temperaturi ridicate . Posibilitatea de a fi echipate cu acþionari electrice sau electrohidraulice . Dimensiuni pânã la 72” ºi clasa de presiune pânã la ANSI #4500.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

. Design conf. ANSI B16.24., ISA 75.01.01, ISA 75.02, ISA 75.17, ISA 75.23 . Construcþie cu simplu/ dublu ghidaj, cu echilibrare de presiune , obturator anticavitaþie , dispozitiv de reducere zgomot, în unul sau mai multe trepte, pentru orice tip de aplicaþie . Posibilitatea de a fi echipate cu acþionãri electrice, pneumatice sau electro-hidraulice . Dimensiuni pânã la 36” ºi clasa de presiune pânã la ANSI #4500.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Gabriel COJOCARU Mobil: 0722 504 345


6

Syscom info nr. 203 - Iulie 2012

Furtunuri flexibile din otel inox tip GASSOINOX Furtunurile flexibile din oþel inoxidabil tip GASSOINOX combinã flexibilitatea maximã cu rezistenþa ridicatã la presiune, coroziune chimicã interioarã ºi abraziune exterioarã. Flexibile, prezintã spirã interioarã din oþel inoxidabil ºi la exterior una sau douã împletituri din sârmã din oþel inoxidabil. 1. STRUCTURA FURTUNURILOR Sunt furtunuri realizate din oþel inoxidabil, calitate AISI-316, ce permit flexibilitate maximã în condiþii de lucru la presiune ridicatã ºi pot absorbi vibraþii. Caracteristici tehnice: · Limita de temperaturã continuã: de la -200 0C pânã la +800 0C. · Presiune de lucru: pânã la 300 bar · Flexibilitate: raze mici de curburã · Rezistenþa chimicã: interior realizat din oþel inoxidabil, pentru a permite curgerea oricãrui lichid periculos, coroziv sau a vaporilor de produse periculoase · Rezistenþa mecanicã la foc: împletitura exterioarã realizatã din sârmã de oþel inoxidabil pentru a rezista la presiune ridicatã ºi pentru a proteja furtunul la foc ºi la acþiuni mecanice exterioare · Gama diametrelor nominale: de la 6mm pânã la 250mm. · Accesorii: furtunurilor li se pot ataºa flanºe, precum ºi o gamã largã de cuple. Standarde ºi certificãri: · Producerea furtunurilor este în concordanþã cu standardele BS5750-II/ISO9002/316S11/ EN10088/DIN 3.1/EN 10204 · Furtunurile ºi cuplele sunt asamblate în conformitate cu standardul AXME-IX, urmãrind procedurile de sudare aprobate în conformitate cu specifica þiile CE. Metoda este folositã prin sistemul TIG activat de INOX.AISI.316, cu protecþie în atmosfera de Argon, în conformitate cu standardele BS4870, asigurând o sudurã de calitate · Etanºarea dintre furtunuri ºi cuple este testatã prin imersie la presiune medie ºi prin presiune hidraulicã, la presiuni ridicate pânã la 1500bar. 2. TIPURI DE FURTUNURI FLEXIBILE DIN OÞEL INOXIDABIL 2.1. Gama de furtunuri SSHCG 0 – Furtunuri ondulate fãrã împletiturã exterioarã

· · ·

·

·

Calitatea tubului ondulat: AISI 316. Diametre nominale: de la 6mm pânã la 250mm Presiunea maximã de lucru la 200C: de la 10bar (pentru diametru nominal de 6mm) pânã la 0,25bar (pentru diametrul nominal de 250mm) Presiunea maximã de test la 200C: de la 15bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 0,36bar (pentru diametrul nominal de 250mm). Presiunea maximã de spargere la 200C: de la 40bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 1bar (pentru diametrul nominal de 250mm).

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

·

Raza minimã de curburã: de la 75mm (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 1220mm (pentru diametrul nominal de 250mm) · Masa netã: de la 0,22kg/m (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 7,5kg/m (pentru diametrul nominal de 250mm). 2.2. Gama de furtunuri SSHCG S-0 – Furtunuri cu maximã flexibilitate, ondulate, fãrã împletiturã exterioarã.

· ·

Calitatea tubului ondulat: AISI 316. Diametre nominale: de la 6mm pânã la 250mm · Presiunea maximã de lucru la 200C: de la 10bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 0,25bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Presiunea maximã de test la 200C: de la 15bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 0,36bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Presiunea maximã de spargere la 200C: de la 40bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 1bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Raza minimã de curburã: de la 55mm (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 850mm (pentru diametrul nominal de 250mm) · Masa neta: de la 0,22kg/m (pentru diametrul nominal de 6mm) pana la 7,5kg/m (pentru diametru nominal de 250mm). 2.3. Gama de furtunuri SSHCG 1 – Furtunuri ondulate cu o împletiturã exterioarã.

· · ·

Calitatea tubului ondulat: AISI 316 Calitatea împletiturii: AISI 304 Diametre nominale: de la 6mm pânã la 250mm · Presiunea maximã de lucru la 200C: de la 170bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 6bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Presiunea maxima de test la 200C: de la 257bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 9bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Presiunea maximã de spargere la 200C: de la 690bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 24bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Razã minimã de curburã: de la 75mm (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 1220mm (pentru diametrul nominal de 250mm) · Masa netã: de la 0,33kg/m (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 12,05kg/m (pentru diametrul nominal de 250mm). 2.4. Gama de furtunuri SSHCG S-1 – Furtunuri ondulate cu maximã flexibilitate cu o împletiturã exterioarã.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

· · ·

Calitatea tubului ondulat: AISI 316 Calitatea împletiturii: AISI 304 Diametre nominale: de la 6mm pânã la 250mm · Presiunea maximã de lucru la 200C: de la 170bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 6bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Presiunea maximã de test la 200C: de la 257bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 9bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Presiunea maximã de spargere la 20 0C: de la 690bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 24bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Raza minimã de curburã: de la 55mm (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 850mm (pentru diametrul nominal de 250mm) · Masa netã: de la 0,33kg/m (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 12,5kg/m (pentru diametrul nominal de 250mm). 2.5 . Gama de furtunuri SSHCG 2 – Furtunuri ondulate cu dou ã împletituri exterioare.

· · ·

Calitatea tubului ondulat: AISI 316 Calitatea împletiturii: AISI 304 Diametre nominale: de la 6mm pânã la 250mm · Presiunea maximã de lucru la 200C: de la 305bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 12bar (pentru diametrul nominal de 250mm). · Presiunea maximã de test la 20 0C: de la 452bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 19bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Presiunea maximã de spargere la 200C: de la 1100bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 50bar (pentru diametrul nominal de 250mm) · Raza minimã de curburã: de la 75mm (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 1220mm (pentru diametrul nominal de 250mm) · Masa netã: de la 0,45kg/m (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 18kg/m (pentru diametrul nominal de 250mm). 2.4. Gama de furtunuri SSHCG S-2 – Furtunuri ondulate cu maximã flexibilitate, cu douã împletituri exterioare.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 203 - Iulie 2012

· · · ·

·

·

7

Calitatea tubului ondulat: AISI 316 Calitatea împletiturii: AISI 304 Diametre nominale: de la 6mm pânã la 250mm Presiunea maximã de lucru la 200C: de la 305bar (pentru diametru nominal de 6mm) pânã la 12bar (pentru diametru nominal de 250mm). Presiunea maximã de test la 200C: de la 452bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 19bar (pentru diametrul nominal de 250mm). Presiunea maximã de spargere la 200C: de la 1100bar (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 50bar (pentru diametrul nominal de 250mm)

·

·

Raza minimã de curburã: de la 55mm (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 850mm (pentru diametrul nominal de 250mm) Masa netã: de la 0,45kg/m (pentru diametrul nominal de 6mm) pânã la 18kg/m (pentru diametrul nominal de 250mm).

3. Piese de capãt pentru furtunurile GASSOINOX Furtunurile tip GASSOINOX pot fi dotate la capete cu o gamã foarte largã de piese de capãt, ce acoperã toate

posibilitãþile de conectare la instalaþiile clienþilor: capete fixe filetate (tatã, mamã), ºtuþ de capãt, adaptor tatã-tatã sau mamã-mamã, cot 900 cu filet mamã, cuplã kamlok, conexiuni rapide, flanºe (fixe sau libere) etc. 4. Ansambluri de furtunuri cu design special Furtunurile flexibile pot fi configurate ºi realizate în foarte multe variante, precum: conexiuni pentru pompe cu absorbþie de vibraþii, cu dublu cot la 900, încãlzite cu abur, cu spiralã de protecþie exterioarã etc. Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005

D-LX 200 Monitor Compact de Flacãrã În cadrul preocupãrilor de a realiza echipamente cât mai sigure în exploatare, firma Durag Dimensiuni: 85 x 85 mm, a asimilat monitorul compact de flacãrã D-LX 200, care, pentru performanþele lui, a primit Lungime aprox. 250 mm Greutate: aprox. 1,25 kg. Certificare SIL 3.

O nouã calitate de comunicare . Comunicare Modbus RTU (RS485) sau IrDA(PDA) . Setãrile monitorului ºi ale semnalului de flacãrã pot fi locale sau la distanþã . Semnalul, frecvenþa ºi intensitatea flãcãrii sunt vizibile direct . Posibilitatea înregistrarii continue a semnalului ºi a parametrilor flãcãrii – ideal ajutor la punerea în funcþiune a monitorului de flacãrã, de exemplu . Parametrii ºi semnalele importante pot fi observate în timpul funcþionãrii direct pe dispozitiv, prin intermediul LED-urilor ºi a întrerupãtoarelor. Compatibilitate ºi opþiuni Tipul AII D-LX 200 este utilizabil la fel ca modulele pentru sistemul cu fibrã opticã (D-LX 720). Conectarea cu flanºã este compatibilã cu echipamentele instalate curent standard D-LE 603 sau D-LX 100. CERTIFICARE

· Domeniul larg de sensibilitate · Pentru temperatura ambiantã de la –400C la +850C · Proiectat cu douã canale · Mãsurarea frecvenþei la flacãra pâlpâitoare · Selecteazã individual arzãtoarele ºi combustibilii. APLICAÞII D-LX 200 este un monitor compact de flacãrã de ultimã generaþie pentru monitorizarea flãcãrilor pentru operare continuã, de exemplu în: . Marile staþii energetice . Instalaþii de încãlzire distrinctuale . Instalaþii de incinerare în procesele chimice . Instalaþii de incinerare a gazelor calde exhaustate . Unitãþi de recuperare a sulfului . Rafinãrii . Cuptoare rotative/fabrici de ciment. Sistemul cel mai sigur pentru detecterea flãcãrilor pentru orice combustibil, în special foarte bun pentru gaz, lichid, cãrbune ºi lemn, dar ºi pentru procesele de ardere (fãrã – NOx, operaþii de recirculare, arzãtoare combinate). Largul domeniu de sensibilitate ºi al temperaturii ambientale permite monitorului de flacãrã sã fie utilizat în cele mai diverse împrejurãri. Noile funcþii Radiaþia flãcãrii este convertitã într-un semnal electric de flacãrã de cãtre o fotodiodã de înaltã sensibilitate. Diferite fotocelule permit convertirea efectivã întocmai a radiaþiei flãcãrii pentru diferiþi combustibili ºi geometrii a arzãtorului (versiuni UAF, UA ºi IG). · Mãsurarea frecvenþei ºi a intensitãþii flãcãrii slab pâlpâietoare · Amplificarea avantajoasã este automatã, adaptatã puterii semnalului flãcãrii · Semnalele armonice sunt detectate ºi rezultã din mesajul “Flãcara Lipsã”

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

· Separarea pragurilor dintre intensitatea ºi frecvenþa flãcãrii slab pâlpâitoare · Domeniul permisibil al temperaturii ambiante este de la–400C la +850C. Douã domenii D-LX 200 are douã domenii cu parametrii selectabili. Este posibil ca spre limitele exterioare dintre aceste domenii ca acel monitor de flacãrã sã fie uºor ajustat la condiþiile diverse ale arderii, ex. cu diverºi combustibili. Un nou standard · D-LX 200 este protejat la defecte, automonitorizare ºi situat la nivelul cel mai înalt de siguranþã al standardelor internaþionale pentru operare continuã · Proiectat cu douã canale permanente (vezi digrama bloc) – înlãturã necesitatea întreruperii curentului fotoelectric, eliminând necesitatea folosirii întrerupãtoarelor electrice ºi mecanice · Mulþumitã unei abordãri consistente în domeniul siguranþei, D-LX 200 este disponibil pentru prima datã cu Certificat de Siguranþã în Exploatare SIL3. Date Tehnice Spectru de emisivitate: . D-LX 200 UAF: 280 – 410 nm . D-LX 200 UA: 190 – 520 nm . D-LX 200 IG: 780 – 1800 nm Tensiune de operare: 24 VDC +/- 20% Putere consumatã: 5 W Temperatura ambiantã: –400C la +850C Timpul de închidere: 1, 2, 3, 5 s Contact releu de flacãrã: 1x contact închis/24VDC/0,5A Intensitate flacãrã-ieºire analogicã: 0/4…20 mA, max. sarcinã 750 Ohm Clasã protecþie (EN60529): IP65 Conectare: G 1 1/4” sau NPT 1 1/4” F Conectare aer de rãcire(purjare): G 1/2" sau NPT1/2" F Unghi de vizare optic: 60

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Gheorghe MATACHE Mobil: 0723 584 535


8

Syscom info nr. 203 - Iulie 2012

Compresoare pentru aer. Pompe de vid (continuare din pagina 1)

Pneumofore oferã o gamã largã de compresoare de aer pentru a satisface nevoile clienþilor în diferite condiþii speciale, de înaltã eficienþã, modele rotative cu palete pentru aplicaþii industriale grele, cu piston, fãrã ulei, de unitãþi pentru uz medical. Expertiza extraordinarã se gãseºte în domeniul 67... 2.037 m3/h [40 - 1200 CFM] A Compresoare, bazat pe tehnologia cu palete rotative, care are o reputaþie solidã pentru fiabilitate ºi durabilitate, stabilitã în zeci de ani de cercetare ºi dezvoltare. Compresoarele Pneumofore sunt prima alegere pentru utilizatorii care doresc cel mai mic cost al ciclului de viaþã ºi cea mai mare posibilã întoarcere a investiþiei lor.

A W Series Compresoare rãcire cu apã cu recuperare a cãldurii sau pentru instalarea în camere, fãrã ventilaþie.

A S Series Maºini personalizate ºi versiuni speciale. Ex, montate în skid, din oþel inoxidabil sau cu PLC dedicate.

P Series Compresoare de aer cu piston pentru aplicaþii mici pânã la mijlocii. Din 1923, Pneumofore a proiectat ºi a produs pompe rotative de vid cu palete, cu accent constant pe îmbunãtãþirea eficienþei. Astãzi, divizia de vacuum Pneumofore oferã soluþii de inginerie ºi de sprijin pentru instalaþiile industriale din întreaga lume, cu un puternic accent pe furnizarea de instalaþii de vid centralizat. Produsele noastre, aplicaþiile ºi analiza de servicii postvânzare realizeazã cel mai mic cost disponibil în ciclul de viaþã pentru clienþii Pneumofore. Cele mai mari pompe de vid rotative cu palete rãcite cu aer, disponibile astãzi, sunt cele din seria UV Pneumofore. Acestea sunt construite pentru industria sticlei, dar câºtigã rapid popularitatea pentru numeroase alte aplicaþii. Pompele acoperã o gamã largã de vid. Acestea oferã o singurã treaptã 2 la 5.034 m3/h [1,2 la CFM 2963], cu presiune rezidualã de 0,5 la 450 mbar (a) [29,90 la 16,62 Hg V]. Capacitatea ºi presiunea rezidualã sunt extinse cu maºini în mai multe trepte. Familia de pompe UV include mai multe serii descrise mai jos.

Compresoare pentru aer A.4 Series Compresoare rotative cu palete, o singurã treaptã de presiune de la 2,5 la 4 bar (g), [37 la 58 psi], lubrifiat, rãcit cu aer, gata de utilizare.

A.8 Series Cu palete rotative, rãcit cu aer; modelele cele mai populare: pentru presiuni 4 - 8 bar (g), [58] la 116 psi, o singurã treaptã, lubrifiat, gata de utilizat.

A.10 Series Compresoare cu palete la presiunea 8 - 10 bar (g), [116 la 145 psi], lubrifiat, rãcit cu aer, pânã la 280 kW.

A HC Series R ã c i t c u a e r, u n i t ã þ i d e funcþionare, în zonele cu climat cald, cu circuite de rãcire supradimensionate, motoare ºi ventilatoare electrice mai mari pentru temperatura mediului a m b i a n t d e p â n ã l a 5 5 0C [131 0 ].

PH Series Compresoare de înaltã presiune cu piston ºi seria PH B cu presiune de pânã la 35 bar [507,5 psi].

CB Series Suflante cu canal lateral pentru presiuni scãzute, într-o treaptã sau douã, pânã la 22 kW [30 CP].

UV W Series Rãcire cu apã versiunea pentru instalare în zone închise sau în scopuri de recuperare a cãldurii.

UV B Series Douã trepte de vid. Poate fi combinat cu orice versiune UV. Aplicaþie utilizatã frecvent în uscarea conductelor.

UV S Series Versiuni speciale de pompe UV pentru dimensiuni personalizate, ethernet, skid, din oþel inoxidabil, rezistente la apã ºi condiþii de mediu grele sau pentru cadre grele.

UV HC Series Versiunea pentru climat cald. Rãcite cu pompe de aer la temperatura mediului ambiant de pânã la 55 0 C [131 0 F]. Schimbãtoare de cãldurã suplimentare de mari dimensiuni ºi ventilatoare pentru climatele tropicale.

Pompe de vid UV Series V e r s i u n e a standard, rãcitã cu aer, gata de utilizat, cu panoul de control, cu o manipulare uºoarã, nu are nevoie de fundaþie. Gamã de presiune de la 450 la 0,5 mbar (a) [de la 16,62 la 29,90 în Hg V]. UV G Series Pompe pentr u funcþionare continuã la 1 la 300 mbar (a) [29,88 la 21 Hg V], mãrime redusã a motorului electric, proiectatã pentru funcþionare continuã. UV VS Series Turaþie variabilã 35 - 60 Hz pentru a optimiza consumul de energie, pentru o presiune constantã la proces.

UV H Series Cu extragere de vapori de apã, capacitate de aspirare, temperatura de 110 0C, [230 0 F] pentru procesele de uscare. Caracteristicã unicã, exclusiv prin Pneumofore.

UV Ex Series Instalare în zone explozive cu componente dedicate electrice, nu sunt adecvate pentru aspirarea de gaze periculoase.

UVL Series Pompe rotative cu palete, compacte, lubrifiate fãrã panou de control. Funcþionare silenþioasã, cu evacuare curatã, debit pânã la 305 m 3 /h [180 CFM].

UVD Series Pompe de vid rotative cu palete compacte uscate pentru laboratoare sau medii specifice, cum ar fi industria alimentarã.

RPP Series Pompe rotative cu piston, de asemenea, fãrã ungere. Frecvent, instalat ca etapã a douã pompe de la presiuni joase în jur de 10 mbar (a) [Hg 29,6 V].

Florin TÃNASE Mobil: 0722 578 289 SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 021 310 26 78; 021 310 26 79

SYSCOM INFO, nr. 203, iulie 2012  
SYSCOM INFO, nr. 203, iulie 2012  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement