Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Nr. 218 noiembrie/decembrie 2014

Compania româneascã Syscom 18 a finalizat statia fiscalã Ungheni din cadrul gazoductului Iasi - Ungheni or Edit

Nicolae PREDA . GSM: 0728 989 663

ial

echipatã cu debitmetre cu ultrasunete tip Flowsic Quatro-Sick Germania (debitmetre duble) cu o precizie de mãsurare mai bunã de 0,1%, iar linia de control cu un debitmetru cu turbinã tip SM-RI-X Elster Germania. Sistemele de mãsurare volumetricã sunt completate cu traductoare de presiune ºi temperaturã Rosemount – Emerson, precum ºi cu convertoare de volum de gaz tip FLOWX/P, produse de compania olandezã SpiritIT. Analiza gazelor naturale se realizeazã prin intermediul unui gazcromatograf on-line tip Encal 3000, produs de Elster Germania, a unui analizor on-line pentru punctul de rouã apã ºi hidrocarburi, produs de Michell UK, ºi de cãtre un densimetru on-line tip GDM Emerson. Alãturi de sistemul de mãsurare fiscalã livrat, furnitura Syscom 18 a mai inclus ºi sistemul de automatizare pentru întreaga staþie de mãsurare, compus din PLC Siemens, precum ºi serverele aferente Siemens – SIMATIC, precum ºi tabloul pentru comuncaþii date.

În cea de-a doua jumãtate a anului 2014, compania Syscom 18 a finalizat o nouã lucrare importantã în piaþa de gaze naturale: sistemul de mãsurare fiscalã ºi automatizare de la SMG Ungheni - Republica Moldova. Dupã finalizarea proiectelor similare de la SMG Giurgiu - România ºi SMG Ruse - Bulgaria, experienþa companiei noastre în domeniul mãsurãrilor fiscale pentru staþiile de gaze naturale de mare capacitate ne-a permis realizarea unui nou proiect important pentru interconectarea României cu þãrile vecine, în ceea ce priveºte gazele naturale. Staþia de Mãsurare Gaze naturale Ungheni permite mãsurarea-contorizarea gazelor naturale pe care România le livreazã cãtre Republica Moldova. Capacitatea acestei staþii este de 1,5 miliarde de m3 /an, având în componenþã trei linii de mãsurare de 12”, precum ºi o linie de control de aceleaºi dimensiuni.Conform temei de proiectare, s-au realizat sisteme de mãsurare redundante, în sensul cã fiecare linie de mãsurare principalã este prevãzutã cu câte douã sisteme de mãsurare–contorizare cu funcþionare permanentã ºi cu precizie de mãsurare identicã. Astfel, fiecare linie de mãsurare principalã este

SYSCOM 18 a participat la

ADIPEC 2014

Între 10 ºi 13 Noiembrie 2014, compania Syscom 18 a participat, pentru a cincea oarã, la o nouã ediþie ADIPEC, Abu Dhabi. Syscom 18 a prezentat la standul propriu cele mai noi soluþii, echipamente ºi proiecte cu focus pe sisteme de mãsurare, domeniu în care Syscom 18 este de departe cel mai important producãtor din România. Cum experienþa noastrã acoperã þãri precum Siria, Kazahstan, Iran, Libia, Iordania, Bulgaria, Ungaria, Iraq, Bahrain, Algeria, Congo, Emiratele Arabe Unite, ne-am prezentat la expoziþie în calitate de integrator de sisteme.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


2

SYSCOM info nr. 218 - noiembrie/decembrie 2014

Unitronics lanseazã noi echipamente de automatizare Mihai RADU . GSM: 0722 376 748 La începutul lunii octombrie, compania Unitronics a lansat o serie întreagã de noi echipamente de automatizare. Acestea sunt disponibile pe pia þã începând cu luna noiembrie. Le vom prezenta individual. 1.

Automatul programabil SAMBA 4.3" Urmând lansarea echipamentului SAMBA, cu panou operator color de 3.5", cei de la Unitronics ne sugereazã faptul cã viitorul pentru HMI-uri este formatul “widescreen”. Þinând cont de raportul preþ/performanþã foarte bun, noul SAMBA cu panou operator de 4.3" va avea succes cu siguranþã.

3.

4. 2.

În aplicaþiile precedente, unde se dorea comunicaþie GSM/GPRS, Unitronics oferea modemurile Cinterion TC65. Acum lanseazã o nouã recomandare, modemul Cinterion BGS2T. Acesta are un format considerabil mai mic ºi poate comunica prin GSM/GPRS,TCP/IP, la 850/900/1800/1900 MHz.

Panou operator de 15.6" pentru seria UniStream Complexitatea proceselor industriale implicã, uneori, folosirea unor panouri operator de dimensiuni mari. Astfel, Unitronics a lansat, pentru seria UniStream, un automat programabil cu panou operator de 15.6". Dotãrile sunt cele standard, suportã pânã la 2048 intrãri/ieºiri, are integrate 2 porturi Ethernet, 1 port RS485, 1 port CANbus ºi 2 porturi USB. Rezoluþia panoului operator este de 1366x768. Montat pe uºa tabloului de automatizare, are gradul de protecþie IP66.

Module de intrãri/ieºiri pentru seria UniStream În completarea modulelor existente pentru noua serie UniStream, au fost lansate modulele I/O “extins” ºi pentru termocuple. Modulele “wide” dispun de 16 intrãri digitale ºi de 16 ieºiri digitale, pe tranzistor sau releu. Modulul pentru termocuple suportã pânã la 8 intrãri. Modem GSM/GPRS

5.

Gateway BACnet – Modbus O serie întreagã de echipamente folosite în aplicaþiile de tip BMS (Building Management System) – centrale termice, unitãþi de ventilaþie, rãcire º.a. – folosesc protocolul de comunicaþie

BACnet. Unitronics pune la dispoziþie un gateway, ce uºureazã integrarea echipamentelor mai sus menþionate, într-un sistem centralizat de monitorizare ºi control. Aceastã interfaþ ã este externã ºi oferã control ºi acces la cel mai folosit protocol din domeniul automatizãrii clãdirilor, prin conversia protocolului dintre automatele programabile Unitronics ºi echipamentele ce au comunicaþie BACnet IP sau BACnet MSTP. Amploarea proceselor tehnologice implicã o evoluþie continuã a automatelor programabile, compania Unitronics dând dovadã de adaptare la acest trend. Pentru ºi mai multe informaþii tehnice referitoare la caracteristicile tehnice ale echipamentelor ºi pentru o ofertã de preþ, vã stãm la dispoziþie.

Mankenberg - specialistul tãu în valve si în tehnologia fluxului de proiectare Dorin SÃNDULESCU . GSM: 0733 501 745

Reglarea nivelului în staþia de pompare pentru protecþia inundaþiilor

De la valve standard la soluþii personalizate Din 1885, numele companiei Mankenberg a fost sinonim cu experienþã ºi know-how tehnic în furnizarea soluþiilor optimizate. Peste 6.000 de clienþi au cumpãrat produsele Mankenberg.

Ce le recomandã? Valvele Mankenberg sunt binecunoscute pentru accesibilitatea lor, siguranþa funcþionãrii ºi durata de viaþã lungã. Nu este ieºit din comun pentru aceste valve sã aibã o perioadã de utilizare de 25 ani sau chiar mai mult. În continuare, vã prezentãm 3 aplicaþii generale, reprezentative pentru acest tip de echipamente. (continuare în pagina 3 )

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 218 - noiembrie/decembrie 2014

(urmare din pagina 2 )

Mankenberg - specialistul tãu în valve ºi în tehnologia fluxului de proiectare 1. Reglarea nivelului în staþia de pompare pentru protecþia împotriva inundaþiilor Valva Mankenberg utilizatã : VV 34 DN 80 În prezent, sunt situaþii când douã râuri îºi unesc albiile ºi, în cazul unor precipitaþii abundente, nivelul la noua albie poate creºte rapid ºi poate provoca inundaþii catastrofale. Staþia de pompare reglementeazã nivelul albiei, afluxul servind, astfel, ca protecþie împotriva inundaþiilor. Patru pompe submersibile pornesc în cazul în care se ajunge la un anumit nivel ºi se opresc doar dupã ce al doilea nivel a fost atins. Sarcina valvei Mankenberg în cadrul instalaþiei Atunci când întrerupãtoarele de vacuum se închid, se evitã o reducere rapidã a coloanei de lichid, pentru a înlãtura posibilitatea creãrii de vacuum ºi implicit deteriorarea instalaþiei.

3

Avantajul valvei Mankenberg Întrerupãtorul de vacuum cu scalã asigurã aportul unei cantitãþi mari de aer într-o perioadã scurtã de timp.

2. Furnizarea apei potabile Valve Mankenberg utilizate: UV RP116 DN 150 ºi EB 1,12 G 1 Apa de suprafaþã într-o zonã minierã are calitatea apei potabile, fiind transportatã de la fântâni. Dupã tratament apa este furnizatã oraºelor ºi comunitãþilor situate în împrejurimi. Din cauza presiunii variabile de consum, pot apãrea mici fluctuaþii ºi creºteri/ descreºteri de presiune în reþeaua furnizorului. Sarcina Valvei Mankenberg în cadrul instalaþiei Prin instalarea unui regulator de contrapresiune, pot fi evitate eficient fluctuaþii de presiune > 7 bari. Pentru a asigura buna funcþionare a regulatorului de contrapresiune, o supapã de aerisire se instaleazã în amonte de acesta. Avantajul valvei Mankenberg Regulatorul de contrapresiune este o supapã cu preþ economic, cu randament ridicat ºi cu o precizie de reglare bunã. Prin purjarea/ ventilarea acestuia sunt asigurate durata de viaþã ºi funcþionarea îndelungate; greutatea valvelor este redusã; acestea se fabricã în variante oþel carbon sau oþel inoxidabil.

Furnizarea apei potabile

3. Purjarea/aerisirea oxidanþilor într-o reþea de alimentare cu apã Va l v e Mankenberg utilizate: EB1.10 DN 50/25 ºi EB1.10 DN 40/20 În apa brutã existã precipitaþi din compuºi feroºi ºi mangan. Filtrele cazanelor (în cele mai multe cazuri pachete de pietriº) filtreazã suspensiile ºi alte impuritãþi din apa brutã.

Sarcina Valvei Mankenberg în cadrul instalaþiei Aeriseºte ºi goleºte filtrul cazanului de suspensii. Avantajul valvei Mankenberg Durata de viaþã a valvei este convingãtoare (unele modele sunt utilizate încã din 1977). Pentru prevenirea oxidãrii se recomandã folosirea echipamentului din fontã acoperitã cu un strat de poliamidã.

Purjarea/aerisirea oxidanþilor într-o reþea de alimentare cu apã

Pentru informaþii economice ºi tehnice complete despre valvele Mankenberg nu ezitaþi sã ne contactaþi.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Kübler propune noi solutii pentru mãrimi linare Mihai TÃNÃSESCU . GSM: 0722 798 436 Bandã magneticã În întâmpinarea preocupãrilor legate de urmãrirea ºi de mãsurarea unor cote, a unor poziþii care descriu miºcãri liniare, firma Kübler, Senzor din Germania, propune trei tipuri de soluþii asociat tehnice care vor putea fi de acum implementate ºi în procesele industriale din România, prin Syscom 18, distribuitorul autorizat al companiei germane pe plan local. O primã soluþie este concretizatã print-o pereche senzor magnetic în cuadraturã, riglã magneticã uniform distribuitã. Pe o bandã flexibilã este depus un pieptene magnetic, cu o rezoluþie de minimum 5µm, perpendicular pe cota liniarã desfãºuratã. Dacã este asiguratã pensularea, parcurgerea acestei benzi de cãtre perechea de citire rezultã un asamblu similar cu al encoderului incremental, adicã douã ieºiri electrice în cuadraturã. Perechea Limes LI20/B1 poate atinge rezoluþii de minimum 10µm, respectiv perechea Limes LI50/B2 poate atinge rezoluþii de pânã la 5µm. Distanþa recomandatã între senzor ºi banda magneticã este de 0.4...1mm, restricþie uºor acceptatã pentru maºini-unelte. Începând cu acest an, similar cu evoluþia encoderelor, au apãrut ºi sisteme de mãsurare absolute. Perechea Limes LA50 / BA5 este capabilã sã acopere rezoluþii de pânã la 10µm, unde banda magneticã asociatã poate sã acopere maximum 20m. Distanþa recomandatã între senzor ºi banda magneticã este de 0.1...1.5mm. O facilitate deosebit de utilã este semnalizarea automatã la apariþia unui câmp prea mic, facilitate utilã ºi în faza de integrare, reglare, punere în funcþiune. O particularitate specialã este detecþia poziþiei independent de prezenþa tensiunii de alimentare, fiind eliminate procedurile de reiniþializare la cãderea accidentalã a tensiunii de alimentare. O altã soluþie constã în asocierea unui encoder cu un mecanism fir/tobã pentru înfãºurare. Este evident cã parametrii geometrici, respectiv perechile de materiale utilizate în realizarea firului/tobei, limiteazã într-o oarecare mãsurã variantele constructive dar, pentru cele mai multe situaþii de cote 250mm, 500mm, 1250mm, respectiv 1,2,3, 5,6,8 10,12,15,20,25,30,35,40m, sunt soluþii tipizate. Aceastã familie de echipamente acoperã aplicaþii cu rezoluþii de 0.15-0.1%/ FS, la temperaturi de utilizare de 20 0...+60 0C. Principalul inconvenient este aparenta fragilitate a firului, fapt care poate sã fie eliminat prin canale de protecþie special destinate. În fine, o nouã soluþie de evaluare/urmãrire a unei cote liniare este generalizarea soluþiei pinion/cremalierã, prin introducerea unor materiale ºi a unor tehnologii inovatoare, care sã permitã realizarea unor pinioane cu o danturare specialã, specificã, în asociere cu realizarea unor panglici tip cremalierã. În cazul LM2/BLM2, LM3/ BLM1, rola sensibilã, prinsã direct, sau prin accesorii intermediare de rezistenþã sporitã, la un encoder al unui ansamblu care parcurge miºcarea efectorului - cabina unui ascensor este cel mai bun exemplu, urmãreºte o bandã danturatã (cremaliera), fixã, dar ghidatã suplimentar cu role perechi. În aceastã opþiune banda cremalierã este fixã, pretensionatã ºi imprimã rolei sensibile o miºcare de revoluþie corespunzãtoare ºi corelatã cu miºcarea ansamblului encoder. Banda cremalierã este supusã unei tensiuni mecanice de întindere controlatã, generatã de accesoriile livrate în ansamblu. În acest mod, se pot acoperi distanþe de max. 120m cu rezoluþii de 0.5mm. Se pot realiza cu aceastã pereche bandã-rolã ºi ansambluri în care rola-encoder este fixã, iar banda pretensionatã are o miºcare sincronã cu efectorul, cazul LM5.

LM2/BLM2

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

LM3/BLM1

LM5


4

SYSCOM info nr. 218 - noiembrie/decembrie 2014

CORTEM Noi tipuri de corpuri de iluminat LED Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005

Seria EVML

Seria EVL

Seria EVL Protecþie antiexplozivã Ex II 2 GD – Exde IIC T… Gb – Ex tb IIIC T…0C Db IP66 Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Noile corpuri de iluminat LED seria EVL au fost dezvoltate cu obiectivul clar de redefinire a conceptului de compactizare, versatilizare ºi instalare uºoarã mulþumitã noului sistem de iluminare LED “COB” (ChipOnBoard). Noul corp de iluminat multichip LED este format dintr-o matrice de LED-uri conectate împreunã ºi acoperite cu un strat de fosfor difuz. Aceastã tehnologie permite obþinerea unei valori mari, iluminarea ºi instalarea la o înãlþime micã, fãrã risc de a deranja operatorul. Seria EVL constã din trei dimensiuni de corpuri de iluminat ºi reprezintã alternativa LED la toate ariile în care au fost în mod uzual folosite corpuri de iluminat cu putere medie ºi joasã pânã la 400W. Caracterisitci mecanice: Corp din aluminiu, garnitura din silicon. Geam rezistent la temperaturã ºi ºocuri mecanice. ªuruburi de prindere din oþel inox. Presetupã seria REV1IB ºi dop PLG1IB din alamã nichelatã. Vopsea epoxy culoare RAL 7035. Caracteristici electrice: Balast electronic de înaltã eficienþã multitensiune. Tensiuni de alimentare: EVL-60 120-277Vac EVL-70 120-277Vac EVL-80 220-240Vac Frecvenþã: 50/60Hz. Intrare directã pentru cabluri la terminalele interne L, N, Pe cu secþiunea maximã de 4mm2, disponibile pentru intrare-ieºire. Accesorii la cerere: Suport U pentru montaj pe stâlp Alt tip de presetupã.

Seria EVML

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Protecþie antiexplozivã Ex II 2 GD – Exe mb IIC T… Gb – Ex tb IIIC T…°C Db IP66 Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Corpurile de iluminat EVML, în faza de proiectare ºi dezvoltare, au fost concepute pentru a oferi o variantã ieftinã de înlocuire a lãmpilor incandescente. Sunt disponibile pentru iluminarea unor arii mici, cum ar fi: tuneluri, pasaje, coridoare, scãri, cabine de comandã ºi control. Placa electronicã ºi LED-urile sunt protejate cu silicon. Caracteristici mecanice: Corp din aluminiu, garniturã din silicon. Geam rezistent la temperaturã ºi ºocuri mecanice. ªuruburi de prindere din oþel inox. Presetupã seria UNI01XE din poliamidã. Vopsea epoxy culoare RAL 7035. Caracteristici electrice: Tensiuni de alimentare: 220-240Vac sau 110Vac/dc Frecvenþã: 50/60Hz sau 0. Intrare directã pentru cabluri la terminalele interne L, N, Pe cu secþiunea maximã de 2,5mm2, disponibile pentru intrare-ieºire. Accesorii la cerere: Kit pentru montaj.

Seria SLED

Seria SLED Protecþie antiexplozivã Ex II 2 GD – Exde IIB T… Gb – Ex tb IIIC T…0C Db IP66. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Seria de reflectoare rectangulare SLED, încã din faza de dezvoltare ºi proiectare, a fost prevãzutã cu zona opticã de arie largã pentru iluminat simetric ºi asimetric pentru zone industriale, în general, ºi zonele cu pericol de explozie, în special. Proiectatã prin metoda “Ex m” de protecþie, SLED este caracterizatã prin dimensiune, greutate ºi putere consumatã, având dimensiuni mult mai mici decât reflectoarele cu lãmpi convenþionale. Caracteristici mecanice: Placa pentru LED-uri capsulatã în policarbonat. Corp din aluminiu, garniturã din silicon. Geam rezistent la temperaturã ºi ºocuri mecanice. ªuruburi de prindere din oþel inox. Presetupã seria REV1IB ºi dop PLG1IB din alamã nichelatã. Vopsea epoxy culoare RAL 7035. Caracteristici electrice: Balast electronic de înaltã eficienþã multitensiune. Tensiuni de alimentare: 120/240/277Vac Frecvenþã: 50/60Hz Intrare directã pentru cabluri la terminalele interne L, N, Pe cu secþiunea maximã de 4mm2, disponibile pentru intrare-ieºire. Accesorii la cerere: Suport U pentru montaj pe stâlp Alt tip de presetupã.

Seria EVOLED

Seria EVOLED Protecþie antiexplozivã Ex II 2 GD – Exde IIC T… Gb – Ex tb IIIC T…0C Db IP66. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Noile corpuri de iluminat seria EVOLED au fost dezvoltate pentru iluminatul intern al boilerelor, rezervoarelor, vaporizatoarelor, silozurilor, rezervoarelor de stocare, conductelor sau altor containere prezente în toate zonele cu pericol de explozie (vapori, gaze, praf sau combustibili, prezente pe teritoriul instalaþiilor). Suplimentar, la consumul redus de energie electricã ºi eficienþã a iluminãrii, corpul de iluminat este prevãzut cu întrerupãtor extern dupã instalare. Caracteristici mecanice: Corp din aluminiu, garniturã din silicon. Geam rezistent la temperaturã ºi ºocuri mecanice. ªuruburi de prindere din oþel inox. Presetupã seria REV1IB ºi dop PLG1IB din alamã nichelatã. Vopsea epoxy culoare RAL 7035. Caracteristici electrice: Balast electronic de înaltã eficienþã multitensiune. Tensiuni de alimentare: 110/240Vac sau 230Vac. Frecvenþã: 50/60Hz Intrare directã pentru cabluri la terminalele interne L, N, Pe cu secþiunea maximã de 4mm2, disponibile pentru intrare-ieºire. Accesorii la cerere: Kit de instalare Alt tip de presetupã.

Seria EXEL-L

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

(continuare în pagina 5)


SYSCOM info nr. 218 - noiembrie/decembrie 2014

5

(urmare din pagina 4 )

Protecþie antiexplozivã Ex II 2 GD – Exde mb IIC T… Gb – Ex tb IIIC T…0C Db IP66 Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Seria EXEL-L este dotatã cu tuburi LED, destinatã instalãrii în zone cu pericol de explozie cu mare grad de protecþie ºi rezistentã la coroziune. EXEL-L are carcasã realizatã din GRP. Este echipatã cu tuburi LED închise în rãºina transparentã ºi acoperite cu difuzor din fosfor pentru reducerea orbirii. Caracteristici mecanice: Corp din rãºina din poliester negru antistatic, rezistent la radiaþii ultraviolete ºi ºocuri mecanice. Difuzor transparent din policarbonat, rezistent la radiaþii ultraviolete ºi ºocuri mecanice. Sistem de culisare operaþional cu scule cu cap hexagonal. Garnituri rezistente la acizi ºi hidrocarburi din silicon. 4 intrãri ϕ25,5mm. Kitul de instalare include 3 dopuri PLG2IXEP ºi 2 presetupe UNI2.1XE pentru cabluri nearmate. ªuruburi de prindere din oþel inox. Caracteristici electrice: Tensiuni de alimentare: 220/240Vac Frecvenþã: 50/60Hz sau 0. Intrare directã pentru cabluri la terminalele interne L, N, Pe cu secþiunea maximã de 2,5mm2. Accesorii la cerere: Kit de montaj. Corp din rãºinã poliestericã culoare gri (cod EXEL-21 LG) 4 gãuri de intrare 4xϕ20,5 (cod EXEL-1 18BEE4/20).

Syscom 18 aduce în România un nou higrometru produs de Michell Instruments Mihai Marian CERNAT . GSM: 0722 626 004 Nou de la

Michell Instruments!

Transportul pneumatic în fazã densã Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545

Argumente pro ºi contra Acolo unde cerinþa este sã nu se polueze mediul ori unde materialul de transportat sã nu vinã în contact cu atmosfera ambiantã se recomandã transportul pneumatic. În condiþii speciale, se poate folosi pentru transport chiar un gaz inert. Permite realizarea unor trasee relativ complicate, care sã ocoleascã obstacole, ori alte utilaje existente. Pe distanþe lungi de transport ori cu trasee complicate, este o investiþie relativ micã. Ce materiale se pot transporta? Transportul pneumatic de acest tip se poate utiliza pentru aproape orice material granular sau pulverulent, excepþie fãcând materialele extrem de permeabile la afânare (ex. bile de sticlã). Chiar ºi aceste materiale pot fi trasportate pneumatic, dar necesitã condiþii speciale. Se utilizeazã în mod curent transportul pneumatic pentru toata gama de materiale de la cele cu densitate specificã micã (fulgi de cereale) pânã la cele pentru mediul dens (nisip cuarþos).

Noul higrometru Easidew PRO XP, fabricat de compania englezã Michell Instruments, este destinat mãsurãrii precise a punctului de rouã sau a conþinutului de umiditate pentru o gamã extinsã de aplicaþii pentru lichide ºi gaze. Designul robust contribuie la micºorarea timpului de instalare, transformând acest produs de la Michell într-un transmiþãtor extrem de eficient în procesele din medii Ex. Noul higrometru are multe îmbunãtãþiri faþã de cele clasice, putând mãsura valori reduse ale umiditãþii (de la -110 pânã la +20 0 Cdp) ºi totodatã este certificat pentru realizarea de mãsurãtori în medii explozive. Modelul Easidew PRO XP utilizeazã cea mai nouã metodã ceramicã de determinare a punctului de rouã, asigurând mãsurãtori stabile ºi fiabile ale umiditãþii în multe aplicaþii. Opþional, unitatea poate fi prevãzutã cu un ecran cu LED 4 digit, afiºând semnalul configurat de ieºire al umiditãþii. Aparatul are toate certificãrile globale necesare funcþionãrii în atmosfere potenþial explozive (aprobare pentru funcþionare în medii explozive CCSAUS (SUA ºi Canada), certificãri la standarde ATEX, IECEx ºi GOST, precum ºi EMC/RFI - 2004/108/EC EN 61326-1:2006). Designul unitãþii respectã cerinþele de sãnãtate ºi siguranþã, asigurând un nivel ridicat de protecþie ºi totodatã trasabilitatea produsului. În plus, Easidew PRO XP prezintã un sistem secundar de comunicaþie RS485, care oferã oportunitatea rearanjãrii ºi rescalãrii unei unitãþi cu aplicabilitate în mãsurãri variate ale umiditãþii gazului ºi lichidelor non-polare. Higrometrul este recomandat în aplicaþii de procesare ºi transmitere a gazelor naturale, în producþia de polimeri, de biogaz metan, agenþi de rãcire cu hidrogen, în producþia de GPL ºi gaz natural lichefiat, în procesarea hidrocarburilor, în producþia de gaz natural comprimat.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

Nu se justificã din punct de vedere tehnico-economic folosirea transportului pentru trasee scurte ºi directe dacã materialul de transportat nu reclamã condiþii speciale de transport. Datoritã vitezelor mici cu care se poate face transportul pneumatic în fazã densã (~0,5 m/s), fragilitatea produsului transportat nu mai este un impediment pentru aplicarea acestei soluþii. Tot datoritã vitezelor mici se pot transporta ºi produse foarte abrazive (nisip cuarþos, fritã de sticlã etc.) fãrã a provoca o uzurã excesivã a liniei de transport. Ce debite se pot asigura? În funcþie de cerinþele tehnologice, se pot asigura debite de transport de la 100kg/h pânã la 50…60 t/h în mod curent sau chiar ºi mai mari. Instalaþii de transport pneumatic cu debite mici ºi foarte mici îºi gãsesc utilitatea în industria farmaceuticã ºi cea alimentarã, pe când cele cu debite de transport mari se utilizeazã mai frecvent în metalurgie, industria cimentului etc. Câtã energie consumã transportul pneumatic? Transportul pneumatic în faza densã utilizeazã un kg de aer comprimat pentru a trasporta 50 kg de material. Aerul comprimat nu este introdus doar în sistemul de încãrcare al liniei, ci se injecteazã ºi de-a lungul acesteia, astfel încât diferenþa de presiune dintre douã puncte de injecþie a aerului comprimat sã rãmânã constantã. Vitezele mici de transport determinã pierderi minime cu frecarea vâscoasã, astfel încât se ajunge la un consum de 2…2,5 kwh pe tonã de material transportat. Comparând consumul energetic cu acela al unui sistem mecanic de transport, la care se adaugã ºi puterea consumatã de ventilaþie a sistemului de exhaustare necesar, se ajunge la valori sensibil egale. În ce condiþii se justificã investiþia? Alegerea sistemului de transport nu este facilã, ea necesitând o evaluare foarte atentã a argumentelor pro ºi contra. La un sistem de transport pneumatic, investiþia iniþialã este neesenþial influenþatã de lungimea traseului de transport ºi de complexitatea acestuia. În graficul alãturat este reprezentatã principial creºterea investiþiei în funcþie de lungimea traseului pentru un transport pneumatic ºi unul mecanic.

investiþie

Noi tipuri de corpuri de iluminat LED produse de CORTEM Seria EXEL-L

lungime de transport

Complexitatea traseului ridicã mai puþine probleme tehnice faþã de transportul mecanic: este suficient sã se instaleze deviatoare de cale. Automatizarea completã a procesului eliminã necesitatea unor operatori pentru supravegherea procesului. Syscom 18 dimensioneazã ºi livreazã, prin partener ul sãu Air-Tec Systems, toate componentele funcþionale. Asigurãm ºi asistenþa la montare, la PIF, precum ºi piese de schimb ºi service.


6

SYSCOM info nr. 218 - noiembrie/decembrie 2014

Produse noi în 2014 George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

Indicatoare digitale programabile cu 3 1/2 digiti DGP 36 P2k

(72 x 36 mm)

Cod

Intrare

DG3P0MP1

Afiºaj

1/5/10/20/4-20mA-50/60/75/100/150mV-1/5/10V

Alimentare

programabil +/-1999

20-60Vac/20-150Vdc

programabil +/-1999

80-270Vac/100-300Vdc

DG3P0NP1

1/5/10/20/4-20mA-50/60/75/100/150mV-1/5/10V

DGP 72 P2k

(72 x 72 mm)

Cod DG8P0MP1

Intrare 1/5/10/20/4-20mA-50/60/75/100/150mV-1/5/10V

Afiºaj programabil +/-1999

Alimentare 20-60Vac/20-150Vdc

DG8P0NP1

1/5/10/20/4-20mA-50/60/75/100/150mV-1/5/10V

programabil +/-1999

80-270Vac/100-300Vdc

DGQ 96 P2k

(96 x 96 mm)

Cod DG9P0MP1

Intrare 1/5/10/20/4-20mA-50/60/75/100/150mV-1/5/10V

Afiºaj programabil +/-1999

Alimentare 20-60Vac/20-150Vdc

DG9P0NP1

1/5/10/20/4-20mA-50/60/75/100/150mV-1/5/10V

programabil +/-1999

80-270Vac/100-300Vdc

Avantaje: - programare "în câmp" - gamã largã semnale intrare - gamã extinsã tensiune alimentare - etichete cu unitãþi inginereºti diverse.

Transformatoare de curent în constructie tip cleste TRA 816 (80,5 x 160,5 mm) Cod TA81650D200 TA81650D250 TA81650D300 TA81650D400 TA81650D500 TA81610D200 TA81610D250 TA81610D300 TA81610D400 TA81610D500

Raport 2000/5A 2500/5A 3000/5A 4000/5A 5000/5A 2000/1A 2500/1A 3000/1A 4000/1A 5000/1A

Putere/clasã 15VA/cl.0,5 - 20VA/cl.1 15VA/cl.0,5 - 20VA/cl.1 20VA/cl.0,5 - 25VA/cl.1 20VA/cl.0,5 - 25VA/cl.1 20VA/cl.0,5 - 25VA/cl.1 15VA/cl.0,5 - 20VA/cl.1 15VA/cl.0,5 - 20VA/cl.1 20VA/cl.0,5 - 25VA/cl.1 20VA/cl.0,5 - 25VA/cl.1 20VA/cl.0,5 - 25VA/cl.1

Raport 500/5A 600/5A 800/5A 1000/5A 1200/5A 1500/5A 500/1A 600/1A 800/1A 1000/1A 1200/1A 1500/1A

Putere/clasã 4VA/cl.1 - 12VA/cl.3 5VA/cl.1 - 14VA/cl.3 3VA/cl.0,5 - 7VA/cl.1 5VA/cl.0,5 - 10VA/cl.1 6VA/cl.0,5 - 11VA/cl.1 8VA/cl.0,5 - 15VA/cl.1 4VA/cl.1 - 12VA/cl.3 5VA/cl.1 - 14VA/cl.3 3VA/cl.0,5 - 7VA/cl.1 5VA/cl.0,5 - 10VA/cl.1 6VA/cl.0,5 - 11VA/cl.1 8VA/cl.0,5 - 15VA/cl.1

Raport 250/5A 300/5A 400/5A 500/5A 600/5A 800/5A 1000/5A 250/1A 300/1A 400/1A 500/1A 600/1A 800/1A 1000/1A

Putere/clasã 1VA/cl.0,5 - 2VA/cl.1 1,5VA/cl.0,5 - 3VA/cl.1 1,5VA/cl.0,5 - 3VA/cl.1 2,5VA/cl.0,5 - 5VA/cl.1 2,5VA/cl.0,5 - 5VA/cl.1 3VA/cl.0,5 - 7VA/cl.1 5VA/cl.0,5 - 10VA/cl.1 1VA/cl.0,5 - 2VA/cl.1 1,5VA/cl.0,5 - 3VA/cl.1 1,5VA/cl.0,5 - 3VA/cl.1 2,5VA/cl.0,5 - 5VA/cl.1 2,5VA/cl.0,5 - 5VA/cl.1 3VA/cl.0,5 - 7VA/cl.1 5VA/cl.0,5 - 10VA/cl.1

TRA 812 (80,5 x 120,5 mm) Cod TA81250C500 TA81250C600 TA81250C800 TA81250D100 TA81250D120 TA81250D150 TA81210C500 TA81210C600 TA81210C800 TA81210D100 TA81210D120 TA81210D150

TRA 580 (50,5 x 80,5 mm) Cod TA58050C250 TA58050C300 TA58050C400 TA58050C500 TA58050C600 TA58050C800 TA58050D100 TA58010C250 TA58010C300 TA58010C400 TA58010C500 TA58010C600 TA58010C800 TA58010D100

Avantaje: - instalare fãrã întreruperea alimentãrii - gamã curenþi intrare: 250A... 1500 A - ºuruburi izolate pentru montare pe barã.

Monitor de retea pentru joasã tensiune cu montare pe panou Nemo 96 HDLe Cod MF96411 MF96421 MF96412 MF96422

(96 x 96 mm)

Intrare curent 1-5A 1-5A 1-5A 1-5A

Intrare tensiune

Alimentare

Ieºiri

80…500V (fãrã fazã) 80…500V (fãrã fazã) 80…500V (fãrã fazã) 80…500V (fãrã fazã)

80…265Vac/100…300Vdc 80…265Vac/100…300Vdc 11…60Vdc 11…60Vdc

puls puls +RS485 Modbus RTU/TCP impulsuri puls +RS485 Modbus RTU/TCP

Avantaje: - analizã completã pânã la armonica 50 - clasã 0.5 pentru energie activã - modul de comunicaþie suplimentar : RS 485, RS 232, Ethernet, Bacnet - algoritm pentru diagnozã. (continuare în pagina 6)

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 218 - noiembrie/decembrie 2014

7

- urmare din pag. 5 -

Produse noi în 2014 NemoD4-Le 4 module Cod MFD44B1 MFD4411 MFD4421 MFD44B2 MFD4412 MFD4422

Monitor de retea pentru joasã tensiune cu montare pe sinã Intrare curent 1-5A 1-5A 1-5A 1-5A 1-5A 1-5A

Intrare tensiune

Alimentare

Ieºiri

80…500V (fãrã fazã) 80…500V (fãrã fazã) 80…500V (fãrã fazã) 80…500V (fãrã fazã) 80…500V (fãrã fazã) 80…500V (fãrã fazã)

80…265Vac/100…300Vdc 80…265Vac/100…300Vdc 80…265Vac/100…300Vdc 11…60Vdc 11…60Vdc 11…60Vdc

puls +RS485 Bacnet puls puls + RS485 Modbus RTU/TCP puls + RS485 Bacnet puls puls + RS485 Modbus RTU/TCP

Regulator de aer minituarizat cu mare precizie Tip 90

Analizorul de Putere si calitatea Puterii KEW 6315 Constantin DRIDEANU . GSM: 0730 015 868

Nou!

Adrian GHIÞÃ . GSM: 0723 616 035

De ce sã alegem Analizorul de Putere ºi Calitatea Puterii KEW 6315, produs de compania japonezã Kyoritsu? KEW 6315 este Instrumentul ideal pentru economisirea energiei electrice ºi controlul calitãþii puterii.

Compact, uºor, reglare precisã Acest regulator oferã cea mai mare acurateþe de reglare ºi repetabilitate disponibilã într-o carcasã uºoarã ºi compactã. Poate menþine presiunea de ieºire la 0.05 psig (3.44 milibar) cu dereglãri insesizabile în timp. Tipul 90 este ideal pentru aplicaþii care necesitã controlul exact al presiunii ºi capacitate de debit substanþialã în condiþii de operare variabile ºi spaþiu limitat. Presiuni de reglare posibile: 0.730 psig (0.05-2 BAR); 1.4-60 psig (0.1-4 BAR); 1.4-120 psig (0.1-8 BAR), cu o presiune maximã admisibilã de 150psig (10 bar).

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Avantaje: - 4 butoane funcþionale tip "touch" - mãsurãri în 4 cadrane - analizã completã pânã la armonica 50 - clasã 0.5 pentru energie activã.

. Mãsoarã, afiºeazã ºi înregistreazã simultan puterea ºi calitatea puterii (putere/armonici/forme de undã, calitatea puterii; sunt înregistrate pe toate dispozitivele disponibile de stocare) . Mãsoarã valorile instantanee/media/min./max. pentru tensiune, curent, putere activã/reactivã/aparentã, Factor de putere coº φ ºi frecvenþa liniei, toate afiºate simultan pe display. . Afiºeazã pe display: Energia activã/reactivã/aparentã în valoare totalã sau pentru fiecare fazã de consum (sau de generare, în cazul co-generãrii, cum ar fi panouri solare etc.). . Afiºeazã pe display : Vectorial - Tensiunea ºi curentul trifazic, rata de dezechilibrare; afiºeazã vectorul ideal, verificã succesiunea fazelor ºi conectarea acestora, erorile de conectare. . Afiºeazã sub formã graficã pe display: Sinusoide formele de undã evoluþie tensiuni/curenþi valori instantanee pentru fiecare canal, starea de defect al liniei de putere sau comutarea . încãrcarea ON-OFF a liniei, evenimentele (Calitatea puterii, vârfuri de consum, întreruperi etc.), analiza graficã a ar monicilor, bargraf; setarea valorilor dorite ptr. afiºare . Afiºeazã graficã pe display: Schema circuitului de mãsurã selectat (canale de test, senzori de curent, senzori de scurgere), verificarea mediului de testare, autodiagnozã. . Are un buton START-STOP - Recording . Timpul scurs este afiºat pe ecran . Mãsurarea tensiunii: 3 canale; curenþi: 4 canale . Timpul de înregistrare pentru aceºti parametri poate fi setat de la 1 secundã pânã la 2 ore, în diverºi paºi. Indicã tendinþa parametrilor de bazã ºi are funcþie ZOOM personalizatã . Are o funcþie specialã pentru definirea mãrimii condensatorilor pentru corecþia factorului de putere

n n

. Asigurã suport total pentru funcþiile realizate (ghid de operare rapidã, verificarea conexiunilor ºi detecþia senzorilor cuplaþi pentru mãsurarea uºoarã ºi sigurã . Mãsurarea este de mare precizie: Energie: ± 0,3% of rdg. (din valoarea cititã) Tensiune/curent: ± 0,2% of rdg. (din valoarea cititã) .Toate operaþiunile se fac în conformitate cu standardele Internaþionale IEC 6100-4-30 Clasa S ºi cu Standardul European EN 50160 . Monitorizarea de la distanþã pe dispozitive PC ºi Android (Verificarea de la distanþã a mãsurãrii în timp real este posibilã prin comunicaþie bluetooth . Datele înregistrate pot fi salvate pe SD Card. Raportul poate fi generat ºi studiat prin PC software . Conectarea se face la diverse tipuri de senzori de curent tip clamp ºi senzori de curent flexibili disponibili: domeniul de la 1000 mA la 3000 A, inclusiv Senzori pentru mãsurarea scurgerilor prin împãmântare . Consumul de energie este verificat în site . Display color TFT cu înaltã rezoluþie . Tendinþa de evoluþie a parametrilor ºi graficul cerut pentr u recunoaºtere uºoarã . Conformitate: IEC 61010-1, Categoria IV 300V, Categ. III 600V, Categ. II 1000V. Specificaþii tehnice detaliate . Conectare cabluri: 1-3 cabluri de tensiune ºi 2-4 cabluri de curent . Mãsurare parametri: Tensiune, curent, frecvenþã, Putere activã, Putere reactivã, Putere aparentã, Energie activã, Energie reactivã, Energie aparentã, Factor de putere, (cos φ), Curent de nul, Armonici, Calitate(Creºteri/scãderi/întreruperi) regimuri tranzitorii, depãºiri tensiuni, curenþi aleatori, calcul capacitate pentru corecþii, flicker- fluctuaþiile. . Mãsurare tensiuni: domenii: 600,0/1000 V . Precizie: ± 0,2% of rdg (undã sinus, 40- 70 Hz) . Intrare admisã: 1- 120% pentru fiecare domeniu (rms) 200% pentru fiecare domeniu(vârf) . Domeniul afiºat: 0,15 – 130% pentru fiecare domeniu . Factor de creºtere: 3 sau mai puþin . Viteza de eºantionare: 24 µs Curent (RMS) . Domeniile de mãsurare: 10/50/100/200/500/1000/ 3000 A - cu autoscalare . Precizie: ± 0,2% of rdg + precizia senzorilor de curent cleºte sau flexibili (undã sinus, 40-70Hz) . Putere activã . Precizie: ± 0,3% of rdg.+ precizia senzorilor de curent . Domeniul de mãsurare frecvenþã: 40 – 70 Hz . Alimentare reþea: AC 100 – 240 V/ 50-60 Hz/7VA max. . Alimentare DC baterii: Alcaline, AA LR6 sau Ni-MH, 6 baterii. . Memorie internã: FLASH (4 MB) - Interfaþã card PC: SD Card – 2 GB - Interfaþã de comunicaþie PC : USB ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR clasa 2 . Display: 320x 240 (RGB) Pixel, 3,5 inch, Color, TF T . Perioada de update afiºaj: 1 sec . Temperatura de operare: 0 - + 45 grdC, umiditate sub 85% . Temperatura de stocare: - 20 - + 60 grdC. . Standarde aplicabile: IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V gradul de poluare 2, IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160, IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 . Dimensiuni: 175(L) x 120 (W) x 68 (D) mm. Accesorii Opþionale: - Senzorii de curent Clamp sunt folosiþi în funcþie de modelul ales (model 8129: 3000 A ; 8130 – 1000A sau pentru alte modele conform Fiºei Tehnice) - Cleºtii de curent pentru mãsurarea curentului pt. scurgeri: KEW 8146 (ptr. 30A), 8147 (ptr. 70 A), 8148 (ptr. 100A). - Senzorii de curent Clamp sunt pentru modelele 8124/8125/8126/8128/8129/8130 - Pentru modelul 9132 este prevãzutã o carcasã de transport cu suport magnetic, proiectatã pentru fixarea instrumentului pe suportul metalic - Pentr u modelul 8312 poate fi oferit ºi un adaptor de tensiune de alimentare a instrumentului la sursa mãsuratã.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


8

SYSCOM info nr. 218 - noiembrie/decembrie 2014

La Multi Ani, 2015! SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073 n

Profile for SYSCOM 18

Ziar 6 2014  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 6 2014  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement