Page 1

SYSCOM info

®

Nr. 202 iunie 2012

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Sistem de automatizare si SCADA pentru Statia de Bioremediere Ciuperceni Valentin Andronache

În luna mai a anului 2012, SYSCOM 18 a pus în funcþiune sistemul de automatizare ºi SCADA aferent staþiei de bioremediere Ciuperceni – Teleorman. În staþia de bioremediere vor fi

o Edit

tratate biologic sedimentele rezultate în urma procesãrii reziduurilor petroliere din rezervoarele OMV PETROM ºi a solului contaminat din zona unitãþilor de exploatare (scurgeri ºi accidente de producþie).

Sistemul de automatizare ºi SCADA proiectat ºi implementat de Syscom 18 asigurã un control riguros al procesului tehnologic ºi face posibilã monitorizarea ºi controlul instalaþiei de la distanþã.

La finalul operaþiunii de bioremediere, materialul tratat va atinge limitele de acceptabilitate - conform legislaþiei de mediu în vigoare - va fi folosit pentru refacerea terenului în lucrãrile de excavaþii din care a fost preluat solul contaminat. (urmare în pagina 2)

rial

Staþia de Bioremediere Ciuperceni

Detector de gaze în Infrarosu cu comunicatie Modbus

Manometre etalon digitale JOFRA IPI de la AMETEK Gruia Cãlin

Niculae Florescu

OPTISONIC 6300

Debitmetrul ultrasonic clamp-on Virginia ªerban

Corpuri de iluminat pentru zone cu pericol de explozie

Virginia ªerban Comunicaþia Modbus aduce urmãtoarele avantaje: 1. Asigurã informaþii operaþionale detaliate pentru un sistem de control (PLC, DCS sau SCADA). 2. Pânã la 32 de detectoare pot fi cuplate întro reþea adresabilã pe un singur cablu cu 4 fire torsadate, ceea ce înseamnã costuri mai mici de cablare. 3. Detectoarele IR max., în varianta de bazã (fãrã afiºaj) pot fi interogate ºi calibrate de la distanþã, prin sistemul gazdã de control sau prin conectarea unui calculator cu ajutorul unui kit de comunicaþie la cablurile RS 485 ºi toate aceste operaþii sunt efectuate în zonã fãrã pericol de explozie. (urmare în pagina 3)

D e º i manometrele e t a l o n JOFRA IPI au o construcþie compactã ºi preþuri relativ mici, surprind plãcut prin gradul înalt de versatilitate ºi numãrul mare de avantaje pe care le oferã utilizatorului. (urmare în pagina 3)

Traductoare de curent si tensiune

Daniel Niculescu

Debitmetrele clamp-on sunt utilizate în special în domeniile în care procesul tehnologic nu poate fi întrerupt: . Apã, apã menajerã . Apã de rãcire . Apã deionizatã ºi demineralizatã . Soluþii chimice . Control general al procesului. (urmare în pagina 4)

Sisteme pentru aer comprimat BOGE

George Barbãlatã

Principalele categorii de corpuri de iluminat pentru zone cu pericol de explozie sunt: . corpuri de iluminat cu lãmpi fluorescente . corpuri de iluminat cu lampã cu incadescenþã, vapori de mercur, vapori de sodiu sau lãmpi halogen (urmare în pagina 4).

ABB Totalflow - XFCG4 6200/6201EX

Florin Tãnase

- aplicaþii în electronica industrialã de putere, în drivere, convertizoare,…. - aplicaþii de tracþiune, în transportul public ºi infrastructurã - aplicaþii de automatizãri industriale - aplicaþii de energie electricã, regenerabilã sau convenþionalã - aplicaþii de înaltã precizie, în medicinã, echipamente de test,… - soluþii energetice (urmare în pagina 5)

Echipamente de câmp CORTEM (V)

Cu peste 100 de ani de experienþã, BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG este printre cei mai vechi producãtori de compresoare ºi sisteme de aer comprimat din Germania, fiind unul dintre liderii de piaþã. (urmare în pagina 6)

Calculatoare de debit pentru gaze naturale Nicolae Preda

Seria XFCG4 6200EX este o serie de calculatoare de debit precise ºi fiabile, cu capacitatea de a mãsura ºi a monitoriza debitele de gaze naturale în conformitate cu standardele AGA, API ºi ISO. (urmare în paginile 7 ºi 8).

Syscom 18 a livrat patru skiduri fiscale de mãsurã pentru compania petrolierã BAPCO din Bahrain La sfârºitul lunii mai 2012, Syscom 18 a finalizat proiectarea, execuþia, testarea ºi livrarea a patru sisteme de mãsurã pentru încãrcarea motorinei în camioane-cisternã. Proiectul este destinat companiei deþinute de stat Bahrain Petroleum Company (BAPCO) ale cãrei operaþiuni includ explorarea, forarea, producþia, rafinarea ºi distribuþia petrolului. Panoul de comandã a fost executat astfel încât sã poatã fi adãugat pe viitor – fãrã nicio modificare ulterioarã – încã un sistem de mãsurã. „În Orientul Mijlociu derulãm proiecte încã din anul 2000 ºi avem experienþã pe piaþa din aceastã regiune. Am reuºit sã obþinem proiectul din Bahrain atât datoritã preþului bun pe care l-am oferit, cât ºi faptului cã furnizãm soluþii complete, servicii integrate.”, explicã Ion Andronache, preºedintele Syscom 18.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 202 - Iunie 2012 (continuare din pagina 1)

Conform unor surse neoficiale, OMV Petrom va amplasa la nivel naþional 15 staþii de bioremediere în zonele petroliere, locaþia de la Ciuperceni fiind cea mai amplã ºi printre primele finalizate pânã în acest moment. La baza controlului instalaþiei tehnologice se aflã tabloul de distribuþie, comandã ºi automatizare DAC, proiectat, echipat ºi livrat de cãtre SYSCOM 18. Construcþia acestuia este una specialã - uºi duble ºi izolaþie termicã - astfel încât este garantatã exploatarea sa în exterior ºi este asigurat gradul de protecþie IP65. Controlul echipamentelor se poate face în mod automat sau manual, fiind disponibile trei regimuri de funcþionare: local, de la butoanele amplasate pe uºa tabloului de automatizare sau prin intermediul panoului operator al PLC-ului, ºi de la distanþã, prin intermediul interfeþei grafice a aplicaþiei SCADA de monitorizare ºi control. Comunicaþia dintre tabloul DAC ºi serverul SCADA, amplasate în clãdirea administrativã a staþiei de bioremediere, se face prin intermediul unui sistem de radio-comunicaþii proiectat, livrat ºi pus în funcþiune de inginerii SYSCOM 18.

Syscom a proiectat ºi a executat un tablou de Aplicaþia software SCADA a fost realizatã utilizând distribuþie, automatizare sistemul Citect SCADA. Cu ajutorul acestei aplicaþii ºi comandã complex, pot fi urmãrite în timp real stãrile de funcþionare care asigurã exploatarea ale echipamentelor din cadrul celor douã staþii de pompare instalaþiei în condiþii de siguranþã ºi înaltã performanþã. (electrovalve, pompe); Automatul programabil folosit pentru controlul - pot fi urmãrite în timp real valorile instantanee ale procesului este Unitronics model V1040, cu panou parametrilor monitorizaþi din cadrul celor trei bazine; operator integrat de 10,4”. Compania noastrã - se realizeazã înregistrarea ºi arhivarea valorilor reprezintã în exclusivitate, în România, firma Unitronics, parametrilor monitorizaþi, pe perioade mari de timp; din Israel ºi, pe lângã livrarea de automate - informaþiile pot fi accesate la mai multe niveluri de programabile, oferã consultanþã ºi asistenþã tehnicã în securitate ; - pot fi gestionate paginile de alarme; în momentul în alegerea echipamentelor potrivite, asigurã proiectarea ºi execuþia de tablouri de automatizare complet care se declanºeazã o alarmã, operatorul este avertizat de acest echipate ºi dezvoltarea de aplicaþii software, atât lucru; - arhivarea alarmelor - în pagina istoric alarme - pot fi aplicaþii software de proces, cât ºi SCADA. evidenþiate toate alarmele indiferent de starea lor (active, inactive, luate la cunoºtinþã sau nu); - urmãrirea în timp real a parametrilor sub formã graficã.

Prin intermediul aplicaþiei software SCADA, implementatã în dispeceratul local, este posibilã monitorizarea ºi comanda echipamentelor de la distanþã, de cãtre operatorul Staþiei de Bioremediere. În acelaºi timp, raportele generate de sistem pot fi transmise la distanþã, prin email sau FTP. Vã stãm la dispoziþie cu soluþii SCADA de ultimã generaþie pentru monitorizarea ºi controlul proceselor industriale.

V1040 este un PLC robust, fiabil, care beneficiazã de o arhitecturã compactã. Unitatea centralã a automatului programabil are integrat panoul operator de interfaþã cu utilizatorul ºi beneficiazã de un procesor fiabil ºi performant. Instalaþia propriu-zisã are în componenþã 2 grupuri de pompare (2 pompe de 56 kW, 3 pompe de 27,5 kW), 16 vane acþionate electric, 7 traductoare de presiune ºi 3 traductoare hidrostatice de nivel pentru monitorizarea bazinelor staþiei.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

Valentin ANDRONACHE Mobil: 0723 563 227

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 202 - Iunie 2012

3

Detector de gaze în Infrarosu cu comunicatie Modbus (continuare din pagina 1)

Evoluþia tehnicii în sistemele de monitorizare ºi control a gazelor ºi a incendiilor, pe de o parte, ºi necesitatea eliminãrii unor inconvenienþe ale vechilor detectoare de gaze, având senzori cu Pellistor, pe de altã parte, au determinat producãtorii de detectoare de gaze sã lanseze noi tipuri de detectoare de gaze cu senzori optici ºi prevãzuþi ºi cu interfeþe de comunicaþie Modbus sau HART. În cele ce urmeazã, vom prezenta detectorul de gaze IRmax, produs de Crowcon, un detector de gaze cu senzor în IR ºi cu 2 tipuri de interfeþe, una Modbus ºi una HART. Detectorul poate fi livrat echipat fie cu interfaþã pentru Modbus, fie cu interfaþã Modbus. În detaliu, vã vom prezenta varianta de echipare cu Modbus. Comunicaþia Modbus aduce urmãtoarele avantaje: 1. Asigurã informaþii operaþionale detaliate pentru un sistem de control (PLC, DCS sau SCADA), informaþii care conþin: . identificarea detectorului (numãr serie, numãr tag) . tipul de gaz, unitãþi, concentraþie . gradul de murdãrire al sistemului optic . zeroul detectorului . calibrarea detectorului . tensiunea de alimentare . informaþii detaliate privind starea detectorului ºi dacã se aflã în eroare. 2. Pânã la 32 de detectoare pot fi cuplate într-o reþea adresabilã pe un singur cablu cu 4 fire torsadate, ceea ce înseamnã costuri mai mici de cablare. 3. Detectoarele IR max., în varianta de bazã (fãrã afiºaj) pot fi interogate ºi calibrate de la distanþã, prin sistemul gazdã de control sau prin conectarea unui calculator cu ajutorul unui kit de comunicaþie la cablurile RS 485 ºi toate aceste operaþii sunt efectuate în zonã fãrã pericol de explozie. Se eliminã, astfel, efectuarea acestor operaþii cu detectorul în mediul cu pericol de explozie unde este instalat. Ca avantaj suplimentar, trebuie menþionat cã semnalul de ieºire al detectorului de 4-20 mA ºi semnalul RS 485 Modbus pot fi utilizate în combinaþie: semnalul 4-20 mA cãtre un controller convenþional ºi ieºirea RS 485 Modbus pentru conectarea la SCADA sau la la un PC cu soft. Notã: este esenþial ca în cazul utilizãrii ieºirii RS 485 Modbus sã fie folositã o cutie de joncþiuni suplimentare ºi o presetupã de tip “spigot gland”. Cutia de joncþiuni auxiliarã asigurã un spaþiu suplimentar ºi pentru cleme ºi are, de asemenea, 2 intrãri de cablu pentru a se permite conectarea în buclã cu urmãtorul detector din reþea.

Conectarea detectoarelor într-o reþea adresabilã RS 485 Modbus. Detectoarele IRmax, care opereazã într-o reþea RS 485 Modbus, pot fi montate pânã la 1 Km distanþã faþã de sistemul de control. O schemã tipicã de instalare într-o reþea de tip “multidrop” este indicatã în imaginea alãturatã:

Conectare tipicã “multidrop” în reþea a detectoarelor IRmax

Pentru a se realiza comunicarea cu detectorii, este necesar ca în sistem sã fie încãrcat softul de lucru cu interfaþã, soft disponibil pe site-ul companiei Crowcon. Note referitoare la cablare: Pentru alimentarea detectoarelor (24 V cc) sunt necesare 2 fire, iar pentru semnalul RS 485 Modbus sunt necesare încã 2 fire. Când se configureazã reþeaua, trebuie þinut cont de numãrul detectoarelor ºi de distanþã. Secþiunea minimã a cablurilor de alimentare este de 1.5 mm2. Evident, cablurile de semnal RS 485 Modbus vor fi diferite de cele pentru alimentare. Detalii complete pentru instalare sunt prezentate în manualul de instalare, operare ºi întreþinere, livrat o datã cu produsul. Utilizarea conexiunii RS 485 Modbus pentru calibrare. În aplicaþiile în care afiºajul detectorului IR max nu este necesar, detectorul IR max cu Modbus asigurã posibilitatea calibrãrii acestuia în zona Ex, fãrã a se deschide cutia de joncþiuni sau detectorul (nu mai este nevoie de permis de lucru cu foc). În schema de mai jos, semnalul de ieºire de 4-20 mA al detectorului este transmis la un controller convenþional. Semnalele RS 485 Modbus sunt transmise la un PC montat în zona nonEx ºi sunt folosite pentru întreþinere. Cu ajutorul kitului de comunicaþie cu PC, se poate accesa fiecare detector în parte ºi poate calibra fiecare detector dacã este necesar. De menþionat cã detectorul IR max poate fi livrat ºi cu comunicaþie HART, dar interfaþa instalatã este diferitã ºi nu sunt instalate ambele interfeþe pe detector. Sunt posibile douã variante, una cu Modbus sau una cu HART. IR max., conectat la cutia de joncþiuni

Niculae FLORESCU Mobil: 0730 020 706

Manometre etalon digitale JOFRA IPI de la AMETEK (continuare din pagina 1)

Etaloanele JOFRA IPI au un design compact, sunt foarte uºor de utilizat ºi, în acelaºi timp, oferã o mare flexibilitate a configuraþiilor de montaj ºi mãsurare. Cu o exactitate de ± 0,05% din scalã, manometrele etalon JOFRA IPI sunt disponibile pe 10 domenii de mãsurare (vezi tabela alãturatã). Utilizatorul poate selecta una din cele 18 unitãþi de mãsurã a presiunii ºi dispune de mai multe funcþii, printre care „butonul de Zero”, „Min/Max” ºi meniul de configurare.

Seria de manometre etalon digitale JOFRA IPI aduce foarte multe avantaje în aplicaþiile de teren, unde, împreunã cu unul din sistemele de generare a presiunii, pot fi folosite la verificarea ºi la etalonarea manometrelor analogice sau digitale, a traductoarelor ºi a transmiterelor de presiune, la testarea presostatelor ºi a valvelor de siguranþã. SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Oricare etalon JOFRA IPI dispune de o interfaþã RS232, prin intermediul cãreia poate fi conectat la computer, realizându-se, astfel, sincronizarea cu software-ul de calibrare JOFRACAL. Este de reþinut faptul cã acest software poate fi descãrcat gratuit de pe site-ul www.jofra.com. Un alt avantaj important este timpul lung de viaþã al bateriilor, specificat la 150 de ore de funcþionare cu iluminarea pornitã. La cerere, se poate opta pentru alimentare externã cu 24V. Deºi manometrele etalon JOFRA IPI au o construcþie compactã ºi preþuri relativ mici, surprind plãcut prin gradul înalt de versatilitate ºi numãrul mare de avantaje pe care le oferã utilizatorului. Gruia CÃLIN Mobil: 0731 035 667

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 202 - Iunie 2012

Echipamente de câmp CORTEM (V) Corpuri de iluminat pentru zone cu pericol de explozie

(continuare din pagina 1)

În afara cutiilor de joncþiuni, a echimentelor de comandã ºi control, a cutiilor de semnalizare ºi control, a semafoarelor certificate pentru a fi utilizate în dirijarea traficului în zone clasificate ca fiind cu pericol de explozie, Cortem mai are în portofoliul de produse corpuri de iluminat pentru zone cu pericol de explozie. Principalele categorii sunt: -Corpuri de iluminat cu lãmpi fluorescente Seria EVFD conþine corpurile de iluminat ce pot fi folosite atât în interior, cât ºi în exterior în zone cu pericol de explozie, clasificate ca Zona 1 ºi Zona 2. Ele sunt certificate EEx d IIC T5 sau T6 ºi pot fi comandate cu unul sau douã tuburi fluorescente de maximum 58W. Seria EVF conþine corpurile de iluminat, ce pot fi folosite atât in interior ,cât ºi în exterior în zone cu pericol de explozie, clasificate ca Zona 1 ºi Zona 2. Ele sunt certificate EEx d IIC T5 sau T6 ºi pot fi comandate cu unul sau douã tuburi fluorescente de maximum 58W. Diferenþa faþã de seria EVFD este cã aceste corpuri de iluminat pot fi configurate pentru folosire în situaþii de urgenþã, atunci când tensiunea este cãzutã, fiind prevãzute cu baterii. Seria EXEL conþine corpuri de iluminat, ce pot fi folosite atât în interior, cât ºi în exterior, în zone cu pericol de explozie, clasificate ca Zona 1 ºi Zona 2. Ele sunt certificate EEx d IIC T5 sau T6 ºi pot fi comandate cu unul sau douã tuburi fluorescente de maximum 36W. Pot fi comandate atât pentru funcþionare normalã, cât ºi pentru funcþionare în situaþii de urgenþã sau pot fi configurate pentru a fi folosite în ambele situaþii. - Reflectoare Seria de proiectoare RLEE constã dintr-un corp de aluminiu echipat cu suport pentru lampã ºi capac de sticlã borosilicatã, rezistentã la temperaturã înaltã, sigilat cu un inel de aluminiu. Ele pot fi utilizate în zone clasificate ca Zona 1 sau Zona 2, atât în interior, cât ºi în exterior, fiind certificate EEx d IIC T3 sau T4. Pot fi echipate cu lãmpi cu incandescenþã, lãmpi cu vapori de mercur, lãmpi cu vapori de sodiu sau lãmpi halogen cu putere de pânã la 1000W. Seria de proiectoare SLEE constã dintr-un corp de aluminiu echipat cu suport pentru lampã ºi capac de sticlã rezistentã la temperaturã înaltã, sigilat cu un inel de aluminiu.

Ele pot fi utilizate în zone clasificate ca Zona 1 sau Zona 2, atât în interior, cât ºi în exterior, fiind certificate EEx d IIC T2, T3 sau T4. Pot fi echipate cu lãmpi cu incandescenþã, lampi cu vapori de mercur, lãmpi cu vapori de sodiu sau lãmpi halogen cu putere de pânã la 400W -Corpuri de iluminat cu lampã cu incandescenþã, vapori de mercur, vapori de sodiu sau lãmpi halogen Seria EV constã dintr-un corp de aluminiu echipat cu suport pentru lampã ºi glob de sticlã rezistentã la temperaturã înaltã, sigilat cu un inel de aluminiu. Ele pot fi utilizate în zone clasificate ca Zona 1 sau Zona 2, atât în interior, cât ºi în exterior, fiind certificate EEx d IIC T3, T4 sau T6. Pot fi echipate cu lãmpi cu incandescenþã cu putere de pânã la 500W. Lãmpile se pot comanda cu diverse posibilitãþi constructive de montaj. Seria EW constã dintr-un corp de aluminiu echipat cu suport pentru lampã ºi pentru balastul electronic ºi glob de sticlã rezistentã la temperaturã înaltã, sigilat cu un inel de aluminiu.

Ele pot fi utilizate în zone clasificate ca Zona 1 sau Zona 2, atât în interior, cât ºi în exterior, fiind certificate EEx d IIC T3, T4 sau T6. Pot fi echipate cu lãmpi cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu cu putere de pânã la 125W. Lãmpile se pot comanda cu diverse posibilitãþi constructive de montaj. Seria EWA constã dintr-un corp de aluminiu echipat cu suport pentru lampã ºi pentru balastul electronic ºi glob de sticlã rezistentã la temperaturi înalte, sigilat cu un inel de aluminiu. Ele pot fi utilizate în zone clasificate ca Zona 1 sau Zona 2, atât în interior, cât ºi în exterior, fiind certificate EEx d IIC T3, T4. Pot fi echipate cu lãmpi cu vapori de mercur, lãmpi cu vapori de sodiu sau lãmpi halogen cu putere pânã la 400W. Lãmpile se pot comanda cu diverse posibilitãþi constructive de montaj. În numãrul din iulie vom continua prezentarea familiei de produse CORTEM. Vom vorbi despre presetupe, reducþii ºi fitinguri pentru cabluri cu certificare ATEX.

Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005

OPTISONIC 6300 Debitmetrul ultrasonic clamp-on (continuare din pagina 1)

Debitmetrele clamp-on, de fabricaþie Krohne, sunt utilizate în special în aplicaþiile unde procesul tehnologic nu poate fi întrerupt, unde trebuie evitate pierderile de presiune, iar timpul de întreþinere trebuie sã fie minim.

. montare uºoarã a senzorului . varianta ATEX opþional . senzori pentru conducte de la DN15… DN4000 . temperaturi de proces extreme : -50…+2000C . echipat cu display, care aratã calitatea semnalului în timp real . carcasã de protecþie împotriva prafului, vaporilor agresivi, radiaþiei solare sau a deteriorãrii mecanice.

. Domeniul complet al hidrocarburilor rafinate . Mãsurãri de debit în domeniul sanitar. Caracteristici principale: . construcþie clamp-on robustã . pornire imediatã . mãsurare de precizie . incertitudine minimã . siguranþã optimã în funcþionare . întreþinere minimã

Aplicaþii: . Apã, apã menajerã . Apã de rãcire . Apã deionizatã ºi demineralizatã . Soluþii chimice . Control general al procesului

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 202 - Iunie 2012

5

Traductoare de curent si tensiune (continuare din pagina 1)

Traductoare de curent ºi tensiune LEM Traductoarele LEM diferã prin: principiul de funcþionare, gama de valori, raportul de transformare, domeniul de frecvenþe, forma constructivã, modul de conectare ºi montare, tensiunea de izolare, gama de temperaturã,… acoperind o gamã foarte largã de aplicaþii: - aplicaþii în electronica industrialã de putere, în drivere, convertizoare,… gama de curent: 0,1A…20kA, gama de tensiune: 10…6400V; cu ieºire instantanee în curent sau tensiune; gama de frecvenþe: 0…zeci/sute kHz; alimentare: ±15V sau 5V; montare pe cablaj, pe cablu sau pe barã. - aplicaþii de tracþiune, în transportul public ºi infrastructurã gama de curent: 0,1…2000A, gama de tensiune: 10…6400V; cu ieºire instantanee în curent; gama de frecvenþe: 0…zeci/sute kHz; alimentare: ±15V sau ±24V; montare pe cablaj, pe cablu sau pe barã; tensiune mare de izolaþie; gamã extinsã de temperaturã. - aplicaþii de automatizãri industriale pentru c.c./c.a.; forma constructivã compactã sau tip cleºte; gama de curent: 5A…20kA, semnal de ieºire: 0-5V/0-10V/4-20mA; alimentare din buclã / ±15V / 24V sau fãrã alimentare; montare pe panou sau pe ºinã DIN. - aplicaþii de energie electricã, regenerabilã sau convenþionalã gama de curent: 2A…20kA; cu ieºire instantanee sau în semnal unificat; montare pe cablaj, pe cablu sau pe barã. Se pot folosi pentru mãsurã, protecþie sau detectare scurgeri de curent. - aplicaþii de înaltã precizie, în medicinã, echipamente de test,… gama de curent: 60…1000A; precizie mai bunã de 0.01%, liniaritate ºi derivã cu temperatura excelente; gama de frecvenþe pânã la 800kHz; ieºire instantanee în curent; montare pe panou. - soluþii energetice: Wi-LEM = monitorizare tip wireless a consumului de energie electricã; EM4T = contor de energie pentru aplicaþii de tracþiune.

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

Mãsurarea umiditãtii în procese industriale cu materiale granulare În unele procese industriale, care manevreazã materiale solide granulare, este necesarã mãsurarea conþinutului de apã liberã din acestea. caolin, praf de cãrbune, praf de lemn, amidon, mãlai, ºroturi, cereale etc. Reamintind cã Syscom 18 este reprezentantã a Wer ne&Thiel GbR (Ger mania), vã propunem traductoarele de umiditate de tip capacitiv din familia FS. Exemple: . . .

versiunea FSV este destinatã montãrii pe conveior elicoidal sau cu lanþ FS1 pe conveior bandã pentru mãsurarea în buncãr se monteazã versiunea FSA.

FS1

valoarea corectatã se obþine prin media celor douã mãsurãtori. . mãsurarea umiditãþii din cereale – FSHA, un traductor cu amplificare mãritã.

FSV

. în scopul eliminãrii conþinutului de apã se face mãsurarea umiditãþii în procesul de uscare, unde temperaturile fiind ridicate se impune un traductor FSH capabil sã funcþioneze pânã la 190 0C.

În orice situaþie de montare, asigurarea unui strat de produs în contact cât mai ferm cu faþa activã a senzorului face diferenþa în precizie, în cazul cel mai bun 0,1%. În situaþia FMP2 în care se prelucreazã produse diferite, este necesarã o unitate de procesare ºi vizualizare cod FMP2, care:

FSH

. . .

. în fabricarea pastelor este necesarã asigurarea unui raport bine stabilit de apã (sub limita de saturaþie). În aceste situaþii, mãsurãtoarea poate fi fãcutã direct în malaxor, utilizând versiunea FSM. Mãsurarea umiditãþii în malaxor comportã anumite particularitãþi. Poziþia de amplasare în care produsul sã acopere complet sonda este foarte importantã ºi necesitã sincronizarea “citirilor” cu poziþia înecatã a sondei. Îmbunãtãþirea preciziei se face prin montarea a doi senzori în poziþii diferite, iar

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Pentru tipurile de situaþii de mai sus ori pentru altele, nedescrise aici, puteþi obþine cu promptitudine un sprijin tehnic la Syscom 18. Pentru prelucrarea ºi integrarea valorilor mãsurate într-un sistem modern de conducere a procesului, vã puteþi adresa cu încredere Departamentului Sisteme.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

acceptã pânã la douã intrãri memoreazã pânã la 5 tipuri de curbe de umectare afiºeazã valorile de umiditate ºi temperaturã.

http://www.syscom.ro

Romulus TRIPA Mobil: 0723 383 545


6

Syscom info nr. 202 - Iunie 2012

Sisteme pentru aer comprimat BOGE (producãtor mondial cu sediul în Germania) (continuare din pagina 1)

Profilul companiei BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co KG este unul dintre principalii furnizori mondiali de compresoare ºi sisteme de aer comprimat. De dimensiuni medii, fiind o companie de familie, are un personal de 600 de membri, dintre care 380 sunt la sediul central din Bielefeld, Germania. O a doua locaþie este plasatã la Shanghai, având 50 de angajaþi. BOGE este una dintre companiile cel mai bine plasatã mondial, din punct de vedere al serviciului clienþi, service, consumabile, puncte de vânzare ºi filiale la faþa locului din întreaga lume, în peste 120 de þãri. Otto Boge a început ca o companie de familie în anul 1907 în Bielefeld, Germania. Începând cu asamblarea ºi întreþinerea de încuietori de uºi, BOGE s-a dezvoltat apoi într-un important furnizor de sisteme de aer comprimat. Astãzi, planurile de dezvoltare Boge sunt de a produce sisteme de aer comprimat pentru comercianþi ºi companii industriale în locaþia din Bielefeld. Peste 100.000 de utilizatori au încredere în tehnologia BOGE. Pentru exemplificare, peste 95% din toate spitalele ºi bãncile din Germania utilizeazã în siguranþã sisteme de aer comprimat produse de BOGE. Clienþii-cheie provin din industria chimicã, industria farmaceuticã ºi auto, precum ºi din medicinã, industria alimentarã ºi energie. Ori de câte ori o sursã de aer comprimat sigurã ºi eficientã este necesarã, mai mulþi utilizatori doresc sã se bazeze pe calitatea aerului, pe sisteme produse de BOGE. Fie cã sunt compresoare cu ºurub sau compresoare cu piston, cu ulei sau fãrã ulei - soluþii complete sau compresoare individuale - gama BOGE aer comprimat satisface chiar ºi cerinþele cele mai variate. Fiecare serie poate fi ajustatã flexibil în funcþie de nevoile diferite de presiune sau de posibilitãþile fiecãrui utilizator. Dispozitive inteligente ºi sisteme superioare de control, precum ºi soluþii de monitorizare de la distanþã, garanteazã maximum de eficienþã, control ºi siguranþã. În plus, la generarea de aer comprimat, BOGE oferã dispozitive de filtrare ºi uscare a aerului comprimat, componente de distribuþie de aer comprimat tratat, precum ºi sisteme de recuperare a cãldurii. Cu aceastã gamã largã de servicii, BOGE este un partener de încredere pentru utilizatori, fiind întotdeauna de partea lor ºi rãspunzând tuturor întrebãrilor ºi provocãrilor legate de aer comprimat. Compresor ul cu ºurub BOGE C15 - optim instalat peste tot Noul compresor cu ºurub BOGE, din seria C15, oferã maximã eficienþã ºi flexibilitate. Performanþã mai mare, cu avansatul motor IE3 ºi caracteristici de proiectare optimizate pentru o eficienþã maximã la 11 kW/15 clasa PS: pentru noile compresoare cu ºurub C15 ºi C15D au completat seria C încã de la începutul anului 2012. Începând cu trimestrul al doilea al anului 2012, seriile C15F ºi C15FD au variante la vânzare, cu convertizor de frecvenþã.

Compresoarele cu ºurub BOGE, seria C, oferã calea spre succes, urmând tendinþa de eficientizare, flexibilitate ºi performanþã. Avantajele lor, de exemplu, - compacte, uºor de întreþinut, nivel redus de zgomot în funcþionare, recuperare de cãldurã optimã - asigurã popularitatea susþinutã acestor compresoare. Ele sunt deosebit de potrivite pentru ateliere mici ºi mijlocii de care au nevoie fabricile pentru o aprovizionare constantã ºi fiabilã cu aer comprimat. C15 ºi C15D, modelele cu uscãtor integrat, au fost adãugate la seria C de la începutul anului 2012, care acoperã spectrul complet de 11 - 22 kW. C15Fºi C15FD, variante cu regulatoare de frecvenþã, vor fi pe piaþã din al doilea trimestru din 2012. Datoritã regulatorului de frecvenþã, aceste modele consumã doar energia care este necesarã pentru consumul real de aer comprimat. În plus, ventilatorul pentru C15F este independent de regulatorul frecvenþã al sistemului de acþionare ºi garanteazã astfel un flux de aer de rãcire optimã, în fiecare fazã operaþionalã. Convenind pentru ultimele detalii

Seria C beneficiazã de multe optimizãri, comparativ cu seria S, ºi înlocuieºte, cu efect imediat, modelele sale, pânã la clasa de 22 kW. De exemplu, compresoarele cu ºurub sunt echipate cu motoare electrice economice cu „eficienþã premium”, clasa IE3, care reduc în mod clar consumul de energie electricã din staþia de compresoare ºi, astfel, îmbunãtãþesc costurile de funcþionare. Seria C15 oferã

în plus un concept care permite integrarea unui sistem de recuperare a cãldurii ºi un uscãtor. Compresorul de aer este aºezat pe patru picioare de cauciuc, pentru reducerea vibraþiilor ºi diminuarea ºi mai mult a zgomotului în funcþionare. Despre BOGE Cu peste 100 de ani de experienþã, BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG este printre cei mai vechi producãtori de compresoare ºi sisteme de aer comprimat din Germania, fiind unul dintre liderii de piaþã. Fie cã vorbim despre compresoare cu piston, compresoare cu ulei de ungere sau fãrã ulei, sau sisteme complete ºi dispozitive individuale - BOGE vine în întâmpinarea clienþilor sãi cu cea mai mare varietate a ofertelor, rãspunzând celor mai mari cerinþe. Precizie ºi calitate în mod susþinut. Afacere de familie, care este activã pe plan internaþional, are 380 de angajaþi în sediul central din Bielefeld ºi este gestionat de cãtre Wolf D. Meier-Scheuven ºi Thorsten Meier. BOGE are serviciul de clienþi internaþionali, cu numeroase puncte de vânzare ºi filiale la faþa locului ºi produse consumabile ºi sisteme din întreaga lume în peste 120 de þãri. Pentru mai multe detalii, vã rugãm sã accesaþi www.syscom.ro/ultimele noutati/BOGE/www.boge.com.

Florin TÃNASE Mobil: 0722 578 259

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 202 - Iunie 2012

7

ABB Totalflow – XFCG4 6200/6201EX Calculatoare de debit pentru gaze naturale Bazatã pe tehnologia ABB Totalflow XSerie, seria XFC G4 6200EX oferã un produs cu protecþie antideflagrantã pentru mãsurarea debitelor de gaze utilizând diafragme de mãsurare ºi contoare cu ultrasunete/turbinã/pistoane rotative. Seria XFCG4 6200EX este o serie de calculatoare de debit precise ºi fiabile, cu capacitatea de a mãsura ºi a monitoriza debitele de gaze naturale în conformitate cu standardele AGA, API ºi ISO. Aceste echipamente au posibilitatea de a fi echipate cu module suplimentare, necesare asigurãrii controlului proceselor tehnologice, îndeplinind cererile de automatizare impuse. X F C G 4 6 2 0 0 E X include un traductor d i g i t a l multivariabil integrat, de înaltã precizie, care este capabil sã m ã s o a r e presiunea diferenþialã, presiunea staticã ºi temperatura gazelor la nivelul unui element deprimogen (diafragamã de mãsurare). XFCG4 6201EX include un traductor digital integrat, care mãsoarã presiunea staticã ºi temperatura gazelor din zona de mãsurare a debitului volumetric, alãturi de o intrare de pulsuri ºi un port serial care primesc informaþii de la un traductor de debit (turbinã/ ultrasonic/coriolis). Cu excepþia traductoarelor digitale integrate, ambele modele sunt identice din punct de vedere al circuitelor electronice ºi al software-ului. Seria XFCG4 6200EX are capacitatea de a gestiona software mãsuratori multistream pentru gaze naturale. Prin conectarea acestui echipament cu încã 7 traductoare multivariabile ABB (model 267 sau 269) prin port serial RS 485 ºi protocol de comunicaþie MODBUS, se realizeazã un sistem de mãsurare multitube pentru 8 linii de mãsurare. Numãrul de linii de mãsurare cu contor cu turbinã/ ultrasonic/coriolis este determinat de numãrul de intrãri/ieºiri analogice ºi digitale. Seria XFC G4 6200EX este echipatã cu un microprocesor puternic tip 203Mhz ARM920T 32 bit, un sistem de operare Windows CE ºi utilizeazã un design unic, denumit „engine card”. Acest „engine card” conþine procesorul, aplicaþia firmware ºi componentele de memorie. Capacitatea acestui echipament de procesare ºi de memorare a datelor permite utilizatorului sã ruleze mai multe aplicaþii cu o vitezã mult mai mare decât în cazul altor echipamente similare. Echipare standard . carcasã antideflagrantã (Ee xd); . display LCD (4 x 16); . placã electronicã principalã;

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

. . .

„engine card” cu procesor 203 Mhz; placã electronicã cu terminale de conectare; port Ethernet 1 10BaseT (conector RJ45 montat pe placa electronicã principalã); . 2 porturi RS 232/RS 485 selectabile software, pentru comunicaþie la distanþã; . 3 porturi locale de comunicaþie. Port serial sau USB disponibile în varianta standard sau în varianta cu conectare externã PCCU alãturi de conexiunea standard Class I Bluetooth; . alimentare electricã externã 9... 30 VDC; . o intrare analogicã, o intrare digitalã ºi o ieºire digitalã, care se regãsesc pe placa electronicã principalã; . posibilitate de montare a unei plãci electronice suplimentare „daughter card”. . 64MB FL ASH memor y (Program Storage/ Configuration); . 32 MB RAM (Program Execution /Data Storage); . traductor multivariabil integrat (EXIMV); Opþional . 12 I/O suplimentare, ce echipeazã placa electronicã suplimentarã „doughter card”; . baterie de robinete (manifold); . termorezistenþã RTD 100 Ohm; . kit de montaj; . baterie de backup, kit alimentare externã; În mod constant, Totalflow realizeazã produse ºi sisteme noi, pentru asigurarea acurateþei ºi a fiabilitãþii mãsurãrii gazelor naturale. Seria XFCG4 6200EX/XFCG4 6201EX include facilitãþi bazate pe completa înþelegere a nevoilor din domeniul mãsurãtori tehnologice ºi fiscale. Configuraþie · cost redus, proiectat pentru o înaltã fiabilitate; · carcasã de aluminiu; · consum electric redus; · display LCD 4 x 16 caractere; · referinþã de timp stabilã; · nivele de parolare selectabile de cãtre utilizator; · monitorizarea proceselor interne pentru detectarea ºi raportarea eventualelor defecte; · în conformitate cu standardul API 21.1 pentru mãsuratorile fiscale; · înregistrãri istorice pe cel puþin 40 de zile (utilizatorul poate suplimenta numãrul zilelor ºi al orelor înregistrate); · calcularea completã a debitelor, volumelor ºi energiei gazelor mãsurate în conformitate cu AGA 3-85, AGA 3-92, ISO-5167 ºi AGA 5, cu o frecvenþã a calculului la fiecare secundã; · firmware de calcul pentru elementele deprimogene (diafragmã de mãsurare) debitmetru liniar (turbinã/ ultrasonic) sau debitmetru coriolis; · calcul al compresibilitãþii gazelor naturale conform NX-19, AGA 8-92 Gross or Detail, ISO 12213-2; · traductor multivariabil smart, calibrat la producãtor; · utilizatorul are posibilitatea de calibrare a senzorilor de presiune în 3 sau 5 puncte uniform distribuite pe domeniul de mãsurare; · termorezistenþã PT 100 ºi posibilitate de calibrare a intrãrii de termorezistenþã; · posibilitate de programare a pragului de integrare debit prin setarea unui prag de integrare la presiune diferenþialã (DP cut-off); · porturi de comunicaþie selectabile software (RS 232 /RS 485/RS 422); · certificare pentru zona Ex conform ATEX (Ee xd); · ceas de timp real; · înregistrator de date încorporat; · posibilitate de mãsurare debit în configuraþia multistream; · multiple protocoale de comunicaþie printre care diverse variante de MODBUS; · regiºtri MODBUS programabili de cãtre utilizator; · placa electronicã adiþionalã pentru suplimentarea intrãrilor ºi a ieºirilor digitale/analogice; Modularitate hardware Funcþionalitatea hardware a seriei XFCG4 poate fi extinsã într-un mod flexibil ºi simplu, prin montarea unei plãci electronice suplimentare "daughter card".

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Sistemul de bazã recunoaaºte automat intrãrile ºi ieºirile suplimentare.

Placa electronicã suplimentarã asigurã 12 intrãri/ieºiri, având 2 intrãri analogice de tensiune 0...10V (10k Ohm impedanþã) ºi o ieºire analogicã 0... 20 mA (în varianta SINK), precum ºi 4 intrãri digitale ºi 4 ieºiri digitale. Intrãrile digitale pot funcþiona ca ºi contoare ºi sunt capabile sã accepte senzori tip NAMUR. Ieºirile digitale sunt izolate optic. Modularitate software Platforma software reprezintã o importantã modularizare, utilizând principiul orientãrii pe obiect. Aplicaþiile standard Totalflow pot fi activate în fabricã sau de cãtre utilizator, o datã sau de mai multe ori în acelaºi echipament. Aceasta este structura care care permite funcþionarea aplicaþiilor pentru mãsurãtorile multi-stream ºi permite utilizatorului sã activeze numai aplicaþiile de care are nevoie. Aplicaþiile software standard includ: · mãsurarea gazelor utilizând element deprimogen, conform AGA 3 ºi ISO 5167; · mãsurarea gazelor utilizând V-cone; · mãsurarea gazelor utilizând contoare cu pistoane/turbine/utrasonice conform AGA 7; · mãsurarea gazelor utilizând debitmetre coriolis; · include un flexibil data logger, configurabil de cãtre utilizator; · control PID (numai prin ieºirea analogicã AO); · unitãþi de mãsurã selectabile de utilizator; · aplicaþii Terms master (funcþie de master MODBUS în cadrul unui sistem de mãsurare care conþine ºi gazcromatograf); · interfaþã Ethernet cu gazcromatografele Totalflow;

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 202 - Iunie 2012

· protocoale de comunicaþie multiple: MODBUS slave (RTU/ASCII), MODBUS master (RTU /ASCII) LevelMaster, Enron MODBUS; · interfaþã modbus pentru traductoare multivariabile suplimentare (mãsurare multistream). Nicolae PREDA Mobil: 0728 989 663

Sisteme complete de control pentru statiile de tratare a apei de la firma Krohne (I) Firma Krohne este o firma germanã bine cunoscutã pentru soluþiile sale legate de mãsurarea debitului, nivelelor, presiunii, temperaturii etc. Ca o consecinþã fireascã a faptului cã produsele furnizate sunt utilizate în domeniul tratarii apei (fie a tratãrii apei în vederea potabilizãrii, fie a tratãrii apelor reziduale) firma ºi-a completat portofoliul cu o gamã largã de aparate destinate analizei parametrilor fizico-chimici ai apei. Astfel, firma furnizeazã aparaturã de mãsurã ºi control on-line pentru fiecare zonã distinctã din cadrul unui proces de tratare a apei (Fig.1,2,3,4,5 ºi 6). Fig. 1

Fig. 2

pH, turbiditate, conductivitate, (DO)

INTRARE

Fig. 3

turbiditate, strat de nãmol DECANTARE

Parametrii mãsuraþi sunt: . pH . potenþial redox . conductivitate . turbiditate . solide suspendate . clor . ozon . nitraþi . amoniu . nivel nãmol (sludge blanket). Aparatele furnizate de firma Krohne sunt robuste, au un software avansat, permit cuplarea mai multor tipuri de senzori pe acelaºi aparat, fiind analizoare multiparametrice (MAC 80 - Fig. 7). Sunt prevãzute cu sisteme de curãþare, au încorporate chiar ºi sisteme de protecþie faþã de mediul înconjurãtor (sistem de încãlzire încorporat). Fig. 7 - Analizor multiparametric MAC 80

clor liber, dioxid de clor Dezinfecþie

Fig. 4

Fig. 5

pH, conductivitate Decantare-Floculare

existã un proces referitor la afiºarea datelor ºi comunicarea cu interfaþa, un proces care þine de comunicarea/verificarea senzorilor existenþi ºi un proces care se ocupã de starea sistemului. MAC 80 permite mãsurarea: pH-ului, potenþialului redox, oxigenului ºi turbiditãþii simultan. Suplimentar, firma furnizeazã analizoare low-cost pentru fiecare parametru din cele enumerate mai sus. Senzorii furnizaþi de Krohne sunt digitali, potriviþi fie pentru montarea pe conductã, fie în imersie, cu posibilitatea montãrii lor la distanþã faþã de analizorul luat în considerare. Senzorii sunt recunoscuþi automat de unitatea de evaluare MAC 80. Pentru determinarea pH-ului ºi a potenþialului redox existã o gamã largã de senzori potriviþi pentru fiecare aplicaþie în parte, fie cã este vorba de apã potabilã, fie cã este vorba de apã rezidualã. De asemenea, senzorii de pH includ ºi elemente pentru compensarea temperaturii de tipul Pt100. Pentru conductivitate, se pot utiliza senzori rezistivi sau inductivi, tot în funcþie de aplicaþie. Senzorii inductivi, rezistenþi la fouling, pot fi utilizaþi în condiþii grele de lucru, la intrarea în staþiile de tratare a apei, de exemplu. Senzorii pentru determinarea oxigenului pot fi amperometrici (Fig. 8) sau optici. Fig. 8 - Senzor de oxigen amperometric AAS 2000

Fig. 6

turbiditate Filtru de nisip

ozon Ozonizare

Senzorii amperometrici necesitã calibrarea periodicã ºi au un timp de viaþã de 2 ani. Senzorii optici necesitã doar curãþarea lor periodicã, iar o datã la un an se înlocuieºte membrana fotosensibilã a senzorului. Turbiditatea se determinã conform EN ISO 7027 cu ajutorul echipamentului OAM 1050 (Fig. 9). Fig. 9 - Turbidimetru OAM 1050

Sistemul este simplu de calibrat, pe diverse domenii de la 0 la 100 FNU/NTU ºi opþional pânã la 1000 FTU/NTU. Sistemul este compact, senzorul ºi convertorul fiind în aceeaºi unitate. Aparatul nu necesitã lucrãri mari de întreþinere deoarece dispune de un sistem de curãþare cu ultrasunete. Solidele suspendate sunt determinate prin absorbþia luminii IR la 1800. Senzorii (Fig. 10) sunt robuºti, construiþi din inox ºi sunt dotaþi cu sistem de curãþare de tip ”spray” (se poate utiliza apã sau aer). Senzorii se preteazã la montarea pe conductã sau în imersie în funcþie de necesitate. Fig. 10 - Senzori de turbiditate OAS 2000

Sistemele au posibilitate de transmisie a datelor în protocol Profibus ºi HART. Software-ul intern este de tipul RTOS – ”real time operating system”. Astfel, în cazul analizorului multiprametric MAC 80, se face o procesare paralelã: SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 021 310 26 78; 021 310 26 79

Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204

SYSCOM Info, Nr. 202 iunie 2012  
SYSCOM Info, Nr. 202 iunie 2012  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement