Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurare

ria Edito

Nr. 229 septembrie/octombrie 2016

l

Sistem de mãsurã fiscal pentru mãsurarea debitului condensat pentru aplicaþia TOTEA - OMV

Silvian MINEA . GSM: 0730 014 982 La finele anului 2016, SYSCOM 18, în calitate de subcontractor al proiectului MODERNIZARE PARC 45-40 TOTEA, SYSCOM 18 a realizat un skid de mãsurare debit condensat, tranzacþionat între OMV PETROM ºi CONPET. Skidul are clasã de precizie 0,3% ºi are un debit maxim de tranzacþionare de 62,5m3/h. În afara rolului de mãsurare a debitului tranzacþionat, skidul îndeplineºte atât rolul de monitorizare a nivelului de condensat din vasul de stocare aferent, cât ºi pe acela de comandã automatã a pompelor care refuleazã condensat prin skid ºi a pompei care aspirã din skid ºi refuleazã în reþeaua CONPET, în aºa fel încât sã existe o corelare perfectã a debitelor celor douã pompe. Skidul se compune în principal din: . douã valve motorizate pe intrare ºi ieºire din skid . douã filtre pe care sunt montate traductoare de presiune diferenþialã (intrare + ieºire) . un vas degazor . amestecãtor în linie . debitmetru . traductor de temperaturã . traductor de presiune . calculator de debit . sistem de recoltare automatã a probei . dulap electric ºi de automatizare. Întregul proces de mãsurã ºi control automat al parametrilor - debit, presiune, temperaturã - este controlat cu ajutorul calculatorului de debit ºi al unui PLC. Toate aceste informaþii ºi comenzi pot fi date prin intermediul unui PC montat în camera de comandã.

Din cuprins 1. Ofertã de componente ºi dispozitive electronice (pg. 1, 3)

. George Barbãlatã

2. Echipamente pentru monitorizarea apelor (II). Debitmetre în canal deschis Teledyne ISCO (pg. 6) . Mihai Marian Cernat

3. Filtre pentru procese continue INFASTAUB (pg. 2) 4. DLX 200 DURAG GROUP (pg. 4)

. Romulus Tripa

Ofertã de componente ºi dispozitive electronice

. Gheorghe Matache

5. Traductor de nivel radar non-contact pentru solide KROHNE (pg. 5) 6. Ventilaþia în zonele clasificate (pg. 5,6)

. Virginia ªerban

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

. Daniel Niculescu

7. Echipamentele GAST-JUN AIR-IDEX CORPORATION (pg. 7) 8. Sistem de oprire de urgenþã Sistem Integrat de Control ºi Siguranþã (pg. 8)

Oferta de componente ºi dispozitive electronice a firmei noastre se axeazã pe grupele de produse: - traductoare ºi instrumente pentru mãsurarea parametrilor electrici - semiconductori ºi condensatori pentru aplicaþii de putere - surse de alimentare, afiºaje LCD, dispozitive de automatizãri industriale. La cerere, vã putem oferi, de asemeni, o gamã diversã de componente electronice active, pasive, electromecanice.

. Armand Isbãºoiu

. Sorin Panã

(continuare în pag. 3) SYSCOM 18 SRL n

n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n n

n

CALEA PLEVNEI 139B

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro


2

SYSCOM info nr. 229 - septembrie/octombrie 2016

Infastaub - performanþa pentru desprãfuire continuã (I) Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545 Ca urmare, gazul pãrãseºte filtrul în stare curatã. Nivelul 2 are ºi rolul de filtru back-up. Curãþarea cartuºelor se face la intervale scurte, periodic, prin pulsuri abrupte de aer comprimat în tehnica pulsjet. În scopul creºterii eficienþei, special pentru absorbþia completã a particulelor fine, debitul este întrerupt în camera de intrare prin închiderea unei valve de admisie. Astfel, praful lipicios sau încrustabil este curãþat prin pulsjet. Presiunea diferenþialã scade, valva de admisie se deschide ºi ciclul de filtrare continuã. La filtrele multicamerale doar o camerã este curãþatã la un moment dat. Între timp, gazul brut este deviat cãtre o altã camerã. Sistemul injector este esenþial pentru eficienþa energeticã a filtrãrii, folosindu-se un injector cu efect Coandã la nivelul 1 de filtrare. Pe timpul curãþãrii, un curent precis de aer comprimat iese printr-un interstiþiu unghiular, plasat la intrarea cartuºului. Aerul comprimat urmãreºte suprafaþa convexã la vitezã sonicã. O depresiune puternicã se genereazã totodatã în interiorul injectorului, care absoarbe aerul cãtre cartuº ºi forþeazã curãþarea.

Dintre producãtorii din portofoliul Syscom 18, specializaþi în aplicaþii vrac la solide, producãtorul german Infastaub este unul dintre cei mai cunoscuþi în procesele continue. Pentru performanþele ridicate de filtrare vom prezenta familia de filtre Infa-Micron, utilizabilã în procese sofisticate, unde praful toxic sau ingredientele farmaceutice active ar putea apãrea. Nivelul rezidual extrem de redus - de pânã la 0,001 mg/mc la modelele cu cartuºe (MPR) - impun aceste echipamente în atari aplicaþii. Filtrul cu cartuºe INFA-MICRON MPR este special dezvoltat pentru praf cu mare potenþial periculos. Cartuºele filtrante orizontale sunt curãþate cu un sistem pulsjet cu un injector special de tip Coandã. Aceastã metodã permite separarea ºi pentru praf aderent sau lipicios. În plus, cartuºele pot fi protejate cu un aditiv. Eficienþa sa acoperã o gamã largã, de la industria farmaceuticã la domeniul nuclear. Debitul de gaze încãrcate cu praf curge pe întreaga suprafaþã internã a filtrului ºi trece prin cartuºe în nivelul 1 de filtrare. Praful este separat astfel pe suprafaþa exterioarã a cartuºelor. Curgerea prin nivelul 2 de filtrare este din interior cãtre exteriorul cartuºelor.

Avantajele cartuºelor având curãþare pulsjet cu injector Coandã sunt: . Înaltã eficienþã a curãþãrii datoritã sucþiunii aerului secundar . Curãþarea optimã prelungeºte durata de viaþã a cartuºelor . Acoperirea suplimentarã ori alimentarea continuã cu aditiv pentru praful aderent . Reducerea consumului de aer comprimat de pânã la 80 % per ciclu comparativ cu filtrele casetã – care vor fi prezentate în alt numãr. . Capacitate: 500…1.500 mc/h per camerã . Numãr de camere: 1…6 . Temperaturã gaze: max 130 0C . Incãrcare: max 30 g/mc . Eficienþa filtrãrii: pânã la 0,001 mg/mc (H14, 99.995 %, dupã nivelul 2) 20 mp/cartuº . Cãdere presiune: 600… 1.200 Pa. Necesitatea siguranþei în operare ºi protecþia împotriva contaminãrii, la care se adaugã cerinþele de mediu ºi sãnãtate ale separãrii prafului impun aceste filtre. Riscurile scãpãrilor ori ale contaminãrii pe perioada filtrãrii cu ingrediente active, toxice sau dãunãtoare sunt minimizate. Pentru aplicaþiile uzuale este facil de operat ºi de întreþinut de cãtre utilizator. Înlocuirea cartuºelor filtrante se poate face fãrã scule speciale. Pentru aplicaþiile cu risc, cum ar fi cele cele din domeniile farmaceutic ori nuclear, Infastaub oferã sisteme de manipulare corespunzãtoare, conform cerinþelor de protecþie la contaminare pentru cã prin sistemul adiþional “Safe-Change” personalul de întreþinere poate îndepãrta componentele uzate fãrã risc de contaminare. SYSCOM 18 SRL n

n

ROMÂNIA 060 011

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

n

BUCHAREST - 12

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro

n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com


SYSCOM info nr. 229 - septembrie/octombrie 2016

3

- urmare din pag. 1 -

Ofertã de componente ºi dispozitive electronice George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

LEM: traductoare de curent, traductoare de tensiune - domenii mãsurã curenþi: 0,1 A... 20kA - domenii mãsurã tensiune:10... 6400V - gama de frecvenþe: 0... sute kHz - semnal de ieºire: instantaneu sau unificat - aplicaþii: electronicã de putere industrialã ºi de tracþiune, automatizãri industriale, energie regenerabilã, echipamente de înaltã precizie Camille Bauer: traductoare de mãrimi electrice, traductoare de poziþie unghiularã - traductoare unifuncþionale pentru curent, tensiune, putere, frecvenþã - traductoare multifuncþionale, analizoare de reþele electrice - convertoare de semnal analogic - traductoare de poziþie unghiularã ºi înclinare IME: instrumente ºi traductoare de mãrimi electrice, transformatoare de curent - indicatoare multifuncþionale, analizoare de reþele electrice - contoare de energie electricã - indicatoare analogice ºi digitale - traductoare de mãrimi electrice - transformatoare de curent ºi tensiune, ºunturi de curent SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6

n

Red Lion: dispozitive pentru automatizãri industriale - indicatoare de panou (inclusiv de mari dimensiuni) ºi panouri operator - dispozitive de control pentru automatizarea proceselor industriale - dispozitive Ethernet pentru reþele industriale, convertoare de comunicaþie Iskra: dispozitive ºi instrumente pentru energeticã - indicatoare analogice ºi digitale pentru parametri electrici - traductoare de mãsurã parametri electrici, contoare de energie electricã - transformatoare de curent - contactoare, comutatoare ºi alte dispozitive electrice ABB Semiconductors: semiconductori de putere - module IGBT ºi module diodã, tip HiPack - gamã diversã de tiristori ºi diode de putere Semikron: module semiconductori de putere - module IGBT, module tiristor/diodã - punþi redresoare IXYS: module semiconductori de putere - module tiristor/diodã, punþi redresoare - gamã diversã de tiristori ºi diode de putere n

ROMÂNIA 060 011

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

n

BUCHAREST - 12

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro

n

n

ICP DAS: produse pentru automatizãri industriale - controlere programabile - module intrare/ieºire, module de condiþionare semnal - dispozitive de comunicaþie industriale - monitoare interfaþã operator Kendeil: condensatori electrolitici ºi tip film pentru electronicã de putere Elektro-Automatik: surse de laborator - surse de alimentare programabile pentru laborator - surse tip UPS pentru c.a./c.c. - sarcini electronice, încãrcãtoare de baterii, invertoare Deutronic: surse de alimentare, convertoare DC/DC Electronic Assembly: module de afiºare LCD/TFT/ OLED, alfanumerice ºi grafice Auer: dispozitive industriale de semnalizare opticã ºi acusticã Sauro: blocuri terminale ºi conectori pentru cablaje electronice.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com


4

SYSCOM info nr. 229 - septembrie/octombrie 2016

D-LX 200 Monitor compact de flacãrã Un standard nou

Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535

Preocuparea firmei Durag - de a realiza echipamente cât mai sigure în exploatare - este constantã. In acest material, vom vorbi despre monitorul compact de flacãrã D-LX 200, certificat SIL 3. Ce îl recomandã? . Domeniul larg de sensibilitate . Gama largã de temperaturã ambiantã, mergând de la -40 grdC la +85grdC . Variante de proiectare cu douã canale . Mãsurarea frecvenþei la flacãra pâlpâietoare . Selectarea individualã a arzãtoarelor ºi a combustibililor.

. Monitorul compact de flacãrã D-LX 200 este protejat la defecte ºi automonitorizare, fiind situat la nivelul cel mai înalt de siguranþã al standerdelor internaþionale pentru operare continuã . Pr o i e c t a r e a echipamentului, gânditã special cu douã canale permanente prezentate ºi în digrama bloc eliminã necesitatea întreruperii curentului fotoelectric, fãcând inutilã ºi f o l o s i r e a întrerupãtoarelor electrice ºi mecanice. . Datoritã unei abordãri corespunzãtoare în domeniul siguranþei, D-LX 200 este disponibil pentru prima datã cu Certificat de Siguranþã în Exploatare SIL3. Date tehnice

Care sunt aplicaþiile industriale în care îl regãsim?

D-LX 200 este un monitor compact de flacãrã de ultimã generaþie pentru monitorizarea flãcãrilor pentru operare continuã, fiind folosit în marile staþii energetice, în instalaþiile de încãlzire districtuale, în instalaþiile de incinerare prezente în procesele chimice, în instalaþii de încinerare a gazelor calde, în unitãþi de recuperare a sulfului, rafinãrii ºi cuptoare rotative sau în fabrici de ciment. Sistemul cel mai sigur pentru detectarea flãcãrilor pentru orice combustibil este recomandat pentru gaz, lichid, cãrbune ºi lemn, dar ºi pentru procesele de ardere (fãrã - NOx, operaþii de recirculare, arzãtoare combinate). Largul domeniu de sensibilitate ºi al temperaturii ambientale permite monitorului de flacãrã sã fie folosit în multe împrejurãri. Funcþii noi Radiaþia flãcãrii este convertitã într-un semnal electric de flacãrã de cãtre o fotodiodã de înaltã sensibilitate. Mai multe fotocelule permit convertirea efectivã a radiaþiei flãcãrii pentru diverºi combustibili ºi diferite geometrii a arzãtorului (versiuni UAF, UA ºi IG). . Mãsurarea frecvenþei ºi a intensitãþii flãcãrii slabe, care pâlpâie . Amplificarea avantajoasã este automatã, adaptatã puterii semnalului flãcãrii . Semnalele armonice sunt detectate ºi rezultã din mesajul “Flacãra Lipsã” . Separarea pragurilor dintre intensitatea ºi frecvenþa flãcãrii slabe . Domeniul permisibil al temperaturii ambiante: între -40 grdC ºi +85 grdC.

. Spectrul de emisivitate: . D-LX200 UAF: 280 - 410 nm . D-LX200 UA: 190 - 520 nm . D-LX200 IG: 780 -1800 nm

. Tensiune de operare: 24 VDC +/- 20% . Putere consumatã: 5 W . Temperatura ambiantã: de -40 grdC la +85 grdC . Timpul de închidere: 1, 2, 3, 5 s . Contact releu de flacãrã: lx contact închis/ 24VDC/0,5A . Intensitate flacãrã ieºire analogicã: 0/4... 20 mA; max. sarcinã: 750 Ohm . Clasã protecþie (EN60529): IP65 . Conectare: G 1 1/4" sau NPT 1 1/4" F . Conectare aer de rãcire (purjare): G 1/2" sau NPT 1/2" F . Unghi de vizare optic: 6 grd . Dimensiuni: 85 x 85 mm . Lungime aproximativã: 250 mm . Greutate: aproximativ 1,25 kg.

Domenii de lucru: douã D-LX 200 are douã domenii cu parametrii selectabili. Este posibil ca spre limitele exterioare dintre aceste domenii monitorul de flacãrã sã fie uºor ajustat la condiþiile variate ale arderii, de exemplu cu diferiþi combustibili.

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6

n

n

ROMÂNIA 060 011

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Pentru mai multe detalii economice ºi financiare, nu ezitaþi sã mã contactaþi. În numerele viitoare vom continua sã vã prezentãm propunerile tehnice ale firmei Durag, potrivite pentru multe aplicaþii industriale, printre care reamintim pe acelea din petrol ºi gaze, chimie ºi din fabricile de ciment.

n

BUCHAREST - 12

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro

n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com


SYSCOM info nr. 229 - septembrie/octombrie 2016

5

Traductor de nivel radar non-contact pentru solide Optiwave 6300 este un traductor de nivel radar non-contact pentru mãsurarea distanþei, nivelului, volumului ºi a masei pudrelor, granulelor ºi a altor materiale solide. · Un singur tip de convertor de semnal pentru toate tipurile de antene (PTFE Drop, PP Drop ºi con metalic) · Mãsurare de precizie chiar ºi în condiþiile apariþiei prafului · Utilizarea designului unic tip picãturã „drop” permite utilizarea traductorului de nivel chiar ºi în medii in care se acumuleazã praf.

Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662

Caracteristici principale · Precizie de mãsurare standard: ±3 mm · Antenã tip „drop” din polipropilenã sau teflon; forma antenei previne apariþia depunerilor · Temperaturã mediu de mãsurare: pânã la + 2000C · Domeniul de mãsurare: pânã la 80 m · Existã posibilitatea de extensie a antenei pentru adaptare la orice lungime a ºtuþului · În varianta standard PACTware ºi DTM-ul incluse · Opþional, douã semnale de ieºire 4-20mA · Mod special de instalare pentru solide, care permite instrumentului o mãsurare de precizie chiar pentru suprafeþe neregulate. Industrii deservite · Metalurgicã ºi minierã · Chimicã · Alimentarã · Celulozã ºi hârtie. Aplicaþii · Rezervoare de stocare · Silozuri.

Ventilaþia în zonele clasificate Daniel NICULESCU. GSM: 0722 193 005

Toþi operatorii care lucreazã zilnic în instalaþii ºtiu care este impactul cãldurii asupra condiþiilor normale de lucru. Managerierea corectã a întregii activitãþi desfãºurate în instalaþiile aflate în zone clasificate, care se aflã în locuri cu atmosferã potenþial explozivã, este o activitate dificil de pus în practicã. Ventilaþia care asigurã o reînnoire a aerului continuu este foarte importantã pentru cã are drept scop evitarea dezvoltãrii de nori, care ar putea declanºa o scânteie sau ar putea creºte temperatura echipamentelor peste valori acceptate. Cadrul de reglementare La nivel internaþional recomandãrile IEC 60079-10-1, acum standardul european EN 60079-10-01, sunt urmate de clasificarea zonelor ºi de considerente privind ventilaþia necesarã în zona definitã a unei instalaþii. Prezentul standard se referã la clase de substanþe care aparþin de gaze, vapori ºi ceaþã. Standardul EN 60079-10-2 se referã la zonele periculoase de clasificare pentru prezenþa pulberilor combustibile. Standardul EN 60079-10-1 se aplicã în toate locurile în care existã vapori sau gaze care se pot dezvolta în amestecuri explozive, în contact cu aerul. Ventilaþia este complet discutatã în apendicele B al acestui standard. Ghidul ICE 31-35: 2012 indicã principiile pentru evaluarea ºtiinþificã a gradului de ventilaþie. Acest ghid este o referinþã preþioasã pentru toþi specialiºtii care au obligaþia de a clasifica o zonã periculoasã ºi trebuie sã fie garantatã cu privire la precizia evaluãrilor lor. În restul lumii, în special în spaþiul anglo-saxon, standardul EN 60079-10-1 este considerat suficient. Sistemele de calcul introduse în anexe sunt doar un exemplu, deoarece standardul admite în mod clar diferite metode de evaluare.

Definirea eficacitãþii de ventilaþie O datã ce tipul de substanþã care poate fi prezent în condiþii normale în instalaþie este definit ºi sunt stabilite posibilele surse de emisie, ca urmare a evaluãrii gradului de pericol, trebuie sã fie definite ºi valorile de referinþã ale temperaturii mediului ambiant ºi ale caracteristicilor de ventilaþie. În ataºamentul B al standardului existã indicaþii pentru evaluarea gradului de ventilaþie ºi pentru specificarea extinderii zonelor. Mai mult, aceste anexe furnizeazã formulele care permit sã se calculeze domeniului de emisie ºi de evaporare, distanþa periculoasã (Dz), precum ºi datele de ventilaþie aferente. În ghid existã o serie de date statistice referitoare la presiunea atmosfericã, volumul de masã, temperatura medie sezonierã ºi vântul, pentru diferite locaþii. Volumul presupus (Vz) reprezintã volumul în care concentraþia medie de gaz sau de vapori inflamabili este de 0,25 sau 0,5 peste LEL (Limita inferioarã de explozie). Eficacitatea de ventilaþie este evaluatã într-un grad VH, VM, VL, în funcþie de volumul presupus V0 de diluare. Disponibilitatea de ventilare Dincolo de gradul de ventilaþie, trebuie sã fie luat în considerare, de asemenea, parametrul “Disponibilitatea de ventilare”, care poate fi: Bun - atunci când prezenþa ventilaþiei este continuã Corespunzãtor - în cazul în care prezenþa ventilaþiei este în timpul funcþionãrii normale Lipsã - în cazul în care ventilaþia nu este nici bunã, nici adecvatã. Definirea tipului zonei La sfârºitul procesului descris mai sus, se defineºte tipul zonei folosind tabelul B1 din Standardul EN 60079-10-1 ºi calcularea distanþei care determinã mãrimea zonei periculoase. (continuare în pag. 6)

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6

n

n

ROMÂNIA 060 011

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

n

BUCHAREST - 12

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro

n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com


6

SYSCOM info nr. 229 - septembrie/octombrie 2016

- urmare din pag. 5 -

Ventilaþia în zonele clasificate Daniel NICULESCU. GSM: 0722 193 005

În plus, extinderea zonei periculoase depinde de modalitatea de emisie, în special cu privire la: Stadiul emisiei (gaz sau vapori în fazã unicã, lichidã sau gaze lichefiate etc.) Viteza de emisie Gazele ºi vaporii tind sã se rãspândeascã în aer ºi sã ocupe întreg spaþiul disponibil. Aºa cã, în funcþie de greutate ºi de ventilaþie, gazul disperseazã în aer. Concluzie La nivel teoretic, dacã am avut întotdeauna posibilitatea de a asigura o ventilare adecvatã a spaþiilor ºi a instalaþiilor, acolo unde este posibilã dezvoltarea atmosferei explozive, ea nu ar fi necesarã în a proteja echipamentul la formarea de scântei, arcuri electrice sau temperaturã de suprafaþã pentru a declanºa o explozie. Dar nu este întotdeauna posibil, sau mai degrabã este foarte rar. Din acest motiv, chiar ºi în prezenþa unui sistem de ventilare aparent adecvat, proiectanþii trebuie sã adopte toatã prudenþa necesarã pentru a asigura siguranþa instalaþiilor ºi a muncitorilor, prin instalarea de echipamente adecvate, care sã rãspundã articolelor standard de protecþie împotriva exploziilor.

Echipamente pentru monitorizarea apelor (II)

Debitmetre în canal deschis

Aceastã capabilitate conferã versatilitate debitmetrelor ADFM. Acestea sunt recomandate în cazul canalelor de dimensiuni mari ºi în special a celor neuniforme, cu valori ale debitelor aproape de 0 sau având condiþii de curgere inversã. Debitmetrul Signature este proiectat special pentru a funcþiona împreunã cu debitmetrele ultrasonice, barbotoare, submersibile ºi fãrã contact. Acesta poate sã calculeze debitul utilizând conversii standard nivel - debit, dar ºi ecuaþii definite de utilizator sau anumite puncte nivel - debit, în funcþie de aplicaþie. Utilizând interfaþa smart ºi memorarea parametrilor de calitate ai apei (cum ar fi pH-ul), Signature oferã o platformã pentru control, raportare ºi comunicaþie.

Mihai Marian CERNAT . GSM: 0722 626 004 Deoarece nu existã o tehnologie de mãsurare adecvatã tuturor aplicaþiilor de monitorizare a debitului în canal deschis, ISCO vã oferã o gamã largã de senzori submersibili, ultrasonici, barbotor sau cu laser. Fie cã aveþi nevoie de monitorizarea permanentã a debitului sau doar pe termen scurt, ISCO are soluþia potrivitã pentru aplicaþia dumneavoastrã.

Înainte de L aserFlow, s e n z o r i i non-contact mãsurau doar viteza de suprafaþã. Acum, utilizând acest senzor nou, de tip non-contact, viteza poate fi mãsuratã la diferite nivele.

Modulele din seria 2000 se remarcã prin flexibilitate, design modular ºi configurare uºoarã. Sunt potrivite pentru aplicaþiile în care este necesarã o reþea de debitmetre în canal deschis, inclusiv în studiile Inflow ºi în studiile Infiltration, pentru colectarea datelor cMOM ºi AMP, dar ºi pentru monitorizarea debitului râurilor.

Debitmetrul Signature este proiectat special pentru a funcþiona împreunã cu debitmetrele ultrasonice, barbotoare, submersibile ºi fãrã contact. Acesta poate calcula debitul utilizând conversii standard nivel - debit, dar ºi ecuaþii definite de utilizator sau anumite puncte nivel - debit, în funcþie de aplicaþie. Utilizând interfaþa smart ºi memorarea parametrilor de calitate ai apei (cum ar fi pH-ul), Signature oferã o platformã pentru control, raportare ºi comunicaþie.

Familia de debitmetre ADFM este idealã pentru determinarea debitului în canal deschis. Se bazeazã pe principiul Doppler pentru mãsurarea distribuþiei vitezelor în flux. SYSCOM 18 SRL n

Furnizor nou

n

ROMÂNIA 060 011

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

n

BUCHAREST - 12

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro

n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

Traductoarele din seria Isco 300, alimentate 220V, pot fi permanent instalate. A c e s t e a c o m b i n ã determinarea cu încredere a debitului cu o transmisie versatilã de date, pentru a oferi monitorizarea economicã a debitului ºi, în acelaºi timp, fiabilitate ºi caracteristicile necesare unei a n u m i t e aplicaþii.


SYSCOM info nr. 229 - septembrie/octombrie 2016

7

Echipamentele Armand ISBêOIU . GSM: 0733 103 638 Începuturile companiei GAST se leagã de fabricarea pulverizatoarelor de insecticide pentru pomi fructiferi. Fondatorul companiei, William H. Gast, a pus bazele firmei în 1921. Patru ani mai târziu, compania îºi diversificã activitatea, producând pulverizatoare pentru vopsea pe principiul paletelor rotative. În anii care au urmat, au fost implementate tehnologii noi, fiind extinsã gama de produse. Fondatã în Aalborg – Danemarca în anul 1946, compania JUN-AIR a lansat pe piaþã primul compresor, zece ani mai târziu. Dezvoltarea ulterioarã a fãcut sã-ºi deschidã filialã în SUA, transformând-o într-un important producãtor de compresoare. În anul 1998, GAST a fost achiziþionatã de Corporaþia IDEX, intrând în secþiunea Tehnologie pentru domeniile Medical ºi ªtiinþã. IDEX, un acronim pentru Inovaþie, Diversitate ºi Excelenþã (Innovation, Diversity and Excellence), produce pompe, echipamente de dozare ºi alte produse de inginerie pentru o varietate de pieþe globale. În 2006, GAST a achiziþionat JUN-AIR, cel mai important furnizor de compresoare silenþioase pentru o varietate de aplicaþii. Ca rezultat, clienþii pot profita acum de portofolii cuprinzãtoare de produse ale ambelor companii pentru a rezolva cerinþele lor de aplicare de la nivelul componentelor, prin soluþii complete de compresoare. Gama largã de produse pneumatice GAST include pompele de vid, compresoarele, motoreductoarele ºi suflantele - toate adaptate satisfacerii multiplelor aplicaþii dificile ale utilizatorilor finali din întreaga lume. Dintre aplicaþiile gândite special pentru a ieºi în întâmpinarea cerinþelor clienþilor enumerãm: - Echipamente de laborator: diagnostic in vitro, generatoare de gaz, echipamente analitice - Echipamente medicale: echipament pentru produse cosmetice, ventilatoare, sterilizatoare, pãturi de aer, concentratoare de oxigen, aparate de aerosoli - Aplicaþii industriale: cablu presurizare, umflarea anvelopelor, aspiraþia aerului, mixarea vopselurilor ºi antrenarea pompelor de lichid - Aplicaþii de mediu: prelevarea de probe, aerarea iazurilor - Echipament de transport: suspensii pneumatice, deschiderea uºilor, ridicare pantografe. • Compresoarele de aer ºi pompele de vid cu pistoane balansate au performanþe remarcabile ºi flexibilitate, fiind disponibile în mai multe variante: standard, duble ºi în stiluri miniaturale. Sunt alegerea perfectã pentru sute de aplicaþii. - gamã extinsã de pânã la 12 bari/150 psi ºi -970 mbar, puterea de pânã la 2 CP. •Compresoarele de aer cu palete rotative ºi pompele de vid sunt folosite în mii de aplicaþii din întreaga lume. Disponibile în formula lubrifiat sau fãrã

n

ulei, cu motor montat sau unitate de antrenare separatã, acestea oferã o plajã mare de capabilitãþi. - gamã largã a fluxului de aer (de la 1 lpm la 2300 m3/h). • Pentru aplicaþiile care necesitã o funcþionare extrem de silenþioasã ºi de eficientã, cu întreþinere simplã, GAST propune pompele liniare fãrã ulei. Acestea ºi-au gãsit utilizarea pe scarã largã în domeniile medical, industrial, chimic, de mediu ºi ºtiinþific. • Compresoarele cu piston sunt construite pentru a rezista condiþiilor de exploatare cele mai robuste, cu materiale utilizate pentru piese interne critice, rezistente la coroziune. Oferã fluxuri consistente pentru întreaga duratã de viaþã a unitãþii. Toate modelele sunt fãrã ulei ºi sunt cu motor montat sau unitate separatã. • Suflantele nu necesitã lubrifiere ºi practic nici o întreþinere; linia completã GAST de suflante pentru vacuum sau aplicaþii de aer comprimat oferã ambele modele de acþionare, cu motor montat sau separat. Compresoarele JUN-AIR sunt ideale în multe tipuri de aplicaþii. Ele sunt foarte puþin zgomotoase în funcþiune ºi furnizeazã aer curat, comprimat.

În plus, toate compresoarele JUN-AIR au un design unic ºi înglobeazã cele mai recente tehnologii, ceea ce le face potrivite pentru a fi utilizate într-un numãr tot mai mare de aplicaþii, între care amintim: clinici stomatologice ºi laboratoare, pedichiurã, echipament analitic, sisteme de dozare, detectare de scurgeri, control acces - dispozitive de deschidere a uºilor, echipamente de fitness, pentru a menþiona doar câteva exemple de aplicaþii. JUN-AIR a introdus o nouã generaþie de compresoare cu puþine piese în miºcare, ceea ce reduce zgomotul, vibraþiile, dar ºi uzura. Nivelul redus de zgomot ºi vibraþii face posibilã plasarea compresorului direct la locul de utilizare. Nivelul de zgomot este de aprox. 65 dB (A) • debit de aer: 20-320 l/min • presiune pânã la 12 bari • rezervoare de la 4 la 150 de litri • disponibil cu sau fãrã carcasã de atenuare a sunetului • versiuni cu uscãtor de adsorbþie integrat.

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

Compresoarele cu piston lubrifiate cu ulei sunt - contrar celor tradiþionale - compresoare care nu sunt dotate cu segmenþi de piston. În schimb, toleranþa dintre piston ºi cilindru a fost redusã, minimizând dezvoltarea de cãldurã ºi pierderile de energie. Ele au intrat în dotarea cabinetelor stomatologice din toatã lumea. Multe unitãþi sunt încã în funcþiune, dupã 25 de ani, fiind o dovadã a calitãþii ºi a fiabilitãþii compresoarelor marca JUN-AIR. Compresorul original are un nivel de zgomot mai mic de 45 dB (A). • debit de aer: 10 pânã la 200 l/min • presiune: pânã la 16 bar • rezervoare: de la 4 la 150 de litri.

Procesele meticuloase de calitate au fost un factor critic în obþinerea certificãrii ISO 9001, cel mai strict dintre cele trei standarde de calitate ISO. Angajamentul pentru calitate se reflectã nu numai în certificarea ISO 9001, dar ºi în certificãri de produse. Laboratorul propriu efectueazã teste pentru conformitate cu normele UL, CSA ºi CE, precum ºi conformitatea cu pieþe specifice, cum ar fi UL 60601 dispozitive pentru industria medicalã. Produsele GAST ºi JUN-AIR sunt disponibile în întreaga lume, printr-o reþea de birouri de vânzãri ºi distribuitori în mai mult de 70 de þãri. Pentru mai multe informaþii despre produsele, caracteristicile tehnice, aplicaþiile ºi piesele de schimb Gast, Jun Air ºi Idex Corporation, vã stãm la dispoziþie.


8

SYSCOM info nr. 229 - septembrie/octombrie 2016

Sistem de oprire de urgenþã Sistem Integrat de Control ºi Siguranþã Sorin PANà . GSM: 0730 015 598 Siguranþa în Soluþiile de Control al Procesului Printre funcþionalitãþile unui sistem de control al procesului siguranþa este o componentã extrem de importantã. Pentru instalaþiile industriale - ºi în special pentru cele din industrii periculoase, cum ar fi petrol ºi gaze, industria chimicã sau nuclearã - siguranþa a fost întotdeauna o preocupare majorã. Activitatea industrialã în continuã creºtere din ultimele decenii a impus dezvoltarea normelor ºi a procedurilor care sã asigure o protecþie adecvatã a personalului, instalaþiei ºi a mediului înconjurãtor. Ca rezultat, au fost elaborate standarde de siguranþã generale sau specifice diferitelor industrii. Publicat în 1998, IEC 61511 este standardul tehnic care stabileºte bune practici în ingineria de sisteme în vederea asigurãrii siguranþei unui proces industrial prin folosirea de instrumentaþie. Fie direct, fie prin implementãri regionale sau naþionale, acest standard a devenit practic documentul de referinþã în materie de siguranþã din sectorul industriei de proces. Acest lucru a creat cerinþe tot mai stricte pentru instalaþiile industriale ºi pentru soluþiile de control al procesului. Sunt folosite diferite concepte ºi abordãri pentru a defini tehnici de inginerie ºi strategii de control mai performante, care sã fie adoptate pentru a preveni , elimina sau controla riscul în materie de siguranþã. IEC 61508 este documentul de referinþã pentru siguranþa funcþionalã aplicabil în sistemele de control cu PLC pentru industrie în general. Existã diferite implementãri pentru industrii specifice, cum ar fi ISO 26262, pentru Auto, IEC 62279, pentru Cãile Ferate , IEC 616513, pentru Industria nuclearã sau IEC 61513, pentru Maºini-Unelte. Standardul stabileºte cerinþele care trebuie respectate, dar oferã, de asemenea, linii directoare ºi exemple pentru dezvoltare. În funcþie de rezultatele Analizei de Evaluare a Riscului, cerute de IEC 61508, a fi efectuate în fazele de proiectare a unui sistem ESD , standardul introduce conceptul de Nivel de Integritate de Siguranþã (Safety Integrity Level - SIL), ca o mãsurã a reducerii riscurilor oferitã de sistemul de siguranþã - cu alte cuvinte o mãsurã a performanþei sistemului de siguranþã . Deºi gradul SIL este adesea menþionat ca o caracteristicã a echipamentelor individuale, întotdeauna acesta ar trebui sã fie considerate ca o proprietate de sistem - de la echipamentele de intrare prin intermediul controlerului cãtre echipamentele de ieºire. Sistemul de oprire de urgenþã Funcþia principalã a unui sistem de siguranþã fie cã este numit Sistem de Oprire de Urgenþã (ESD - Emergency Shutdown System), Sistem de Siguranþã cu Instrumentaþie (SIS - Safety Instrumented System) sau Sistem de Oprire de Siguranþã (SSS - Safety Shutdown System) - este de a opri procesul în marginile de siguranþã atunci când parametrii de proces depãºesc limitele definite pentru funcþionarea normalã. Acest lucru se face de obicei prin izolarea - prin robineþi de siguranþã - a acelor secþiuni ale procesului care depãºesc limitele de siguranþã. Izolarea poate fi însoþitã sau urmatã de depresurizarea zonelor izolate. Existã douã modalitãþi de implementare a unui sistem de siguranþã pentru un proces industrial generic. Prima abordare are în vedere folosirea unui sistem ESD independent, separat de Sistemul de Control al Procesului (PCS - Process Control System).

În timpul funcþionãrii normale, procesul este controlat de PCS ºi supravegheat de cãtre ESD. De îndatã ce anumiþi parametri de proces depãºesc limitele de siguranþã, sistemul ESD iniþiazã acþiuni de siguranþã, prioritare faþã de acþiunile PCS, în scopul de a aduce instalaþia într-o stare sigurã. În timp ce pentru PCS se poate folosi un PLC convenþional, pentru sistemul ESD trebuie folosit un PLC certificat Safety, care sã fie conform cu cerinþele de siguranþã (SIL 1 ÷ 4) rezultate din Analiza de Evaluare a Riscului. A doua abordare are în vedere integrarea sistemului ESD în cadrul sistemului PCS. Noul sistem de control rezultat – Sistem Integrat de Control ºi Siguranþã – va asigura atât controlul de proces în funcþionarea normalã, cât ºi iniþierea acþiunilor de siguranþã în situaþii critice, totul în acelaºi echipament. Deºi integrate din punct de vedere hardware, cele douã sisteme vor rula rutine software separate, codul aferent acþiunilor de siguranþã având prioritate absolutã faþã de codul aferent controlului normal al procesului. Aceastã abordare ar putea fi completatã cu caracteristici particulare ale arhitecturii hardware – cum ar fi redundaþa la diferite nivele (procesor, surse de alimentare, module de I/O, interfeþe de comunicaþie), care sã îmbunãtãþeascã disponibilitatea sistemului. Studii de caz 1: Sistem de Control al Procesului ºi Sistem de Oprire de Urgenþã pentru Transgaz la Staþia Import Medieºul Aurit Client: Transgaz An: 2015 Scop: Medieºul Aurit (Staþia de Import Gaze) – reabilitarea sistemului de control. Capacitate - 11.000.000 Nm3/zi, pe 700 mm conductã, 70 bar. Sistem de Control al Procesului ºi Sistem de Siguranþã separate, utilizând PLC-uri diferite pentru controlul procesului ºi controlul de siguranþã, cu 3 staþii-operator ºi 2 panouri operator Proces – controller (CompactLogix L61 CPU / Allen Bradley) în configuraþie single, cu ~ 500 puncte de I/O în 3 rack-uri (352 DI, 64 DO, 64 AI + HART, 12 AO) ºi 2 interfeþe Modbus RTU pentru ~80 acþionãri AUMA. Siguranþã – controller (CompactGuardLogix L43S CPU / Allen Bradley) în configuraþie single, cu ~ 200 hardware I/Os (32 DI, 160 DO). Vizualizare – 2 Panouri Operator 15" ºi 3 Staþii Operator, pe care ruleazã o aplicaþie SCADA dezvoltatã sub FactoryTalk View Site Edition (Rockwell Software).

n

2: Sistem Integrat de Control ºi Siguranþã pentru Stratum Energy la Poduri Client: Stratum Energy LLC An: 2014 Scop: Sonda P1 Poduri – instalaþie condiþionare gaze naturale. Capacitate - 1.200.000 Nm3 / zi de la 3 sonde (încã 5 care urmeazã a fi executate). Tratament primar - separare trifazicã (apã / condensat / gaze) într-o singurã etapã prin separatoare standard (gravitaþionale). Condiþionare / uscare – în 2 etape printr-o unitate cu glicol ºi una de refrigerare. Depozit de stocare pentru condensat ºi apã, cu facilitãþi de încãrcare la cisterne auto. Sistemul Integrat de Control Proces ºi Siguranþã utilizeazã un PLC redundant pentru controlul procesului, controlul siguranþei ºi managementul utilitãþilor, un PLC single pentru gestiunea Depozitului, 2 staþii de operare ºi 1 staþie de inginerie. Proces ºi Siguranþã – controller (ControlLogix L61 CPU / Allen Bradley) în configuraþie redundantã, cu ~ 400 puncte I/O în douã rack-uri (192 DI, 64 DO, 96 AI + HART, 32 AO) ºi 6 interfeþe Modbus RTU. Certificarea de siguranþã SIL2 a Sistemului Integrat de Control ºi Siguranþã a fost evaluatã în baza documentaþiei de la producãtor. Depozit – controller (CompactLogix L30 CPU / Allen Bradley) cu ~100 puncte I/O (64 DI, 32 DO, 8 AI, 4 AO) ºi 3 interfeþe Modbus RTU. Vizualizare - 2 Staþii Operator ºi o Staþie Operator ºi Inginerie, pe care ruleazã o aplicaþie SCADA configuratã FactoryTalk View Site Edition (Rockwell Software). În calitate de Integrator de Sistem, Syscom 18 este un furnizor de încredere al echipamentelor de Control al Procesului, capabil sã îndeplineascã solicitãrile cele mai riguroase ale industriei în materie de software, hardware ºi tehnologie performantã.

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din numerele anterioare ale Buletinului nostru informativ, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numerele de telefon 021 310 26 78 sau 021 310 26 79.

Ziar 5 2016  
Ziar 5 2016  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement