Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Editorial

Nr. 223 septembrie/octombrie 2015

Syscom 18 a demarat primul sãu proiect în Oman! Nicolae PREDA . GSM: 0728 989 663

Un nou proiect pentru fabricarea, testarea ºi livrarea a 5 skiduri de încãrcare în cisterne auto, pentru AGO (Automotive Gas Oil), având ca destinaþie OMAN, a fost demarat de cãtre compania noastrã. Primul skid de pompare-mãsurare fiscalã a fost deja finalizat ºi livrat beneficiarului, având în prezent comanda pentru cel de-al doilea skid. Beneficiarul este SHELL OMAN, iar skidurile de mãsurare volumetricã vor fi amplasate în diferite locaþii aparþinând beneficiarului. Aplicaþia constã în încãrcarea de cisterne auto, transferând combustibilul dintr-un rezervor subteran aflat la distanþã. Capacitatea de pompare ºi mãsurare a skidului volumetric este de 75 m3/h (aprox. 1250 litri/min). Proiectarea mecanicã, electricã ºi de automatizare a fost efectuatã integral de cãtre Syscom18. Asamblarea ºi testarea skidului au fost efectuate în cadrul unitãþii noastre de producþie din comuna Chiajna.

Din cuprins 1. Vibraþii (vibrometre) Monitran

Traductoare de curent seria LF xx10

. Mihai Tãnãsescu

(pg. 2)

2. Presostate de joasã presiune - LPS United Electric

. Virginia ªerban

(pg.5)

3. Analizor pentru determinarea umiditãþii unei game variate de gaze

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

Michell Instruments (pg. 7)

Pentru a economisi energie, primul lucru necesar este de a o mãsura. Pentru maximizarea economiei energetice, trebuie mãsurat cu precizie curentul utilizat. Tehnologia LEM tip ASIC aduce performanþele traductoarelor cu efect Hall la nivelul traductoarelor Fluxgate ºi furnizeazã un control mai bun ºi o eficienþã crescutã a sistemului, dar la un preþ semnificativ mai mic. (continuare în pag. 3.)

. Mihai Marian Cernat 4. Sisteme de prelevare a probelor din produse lichide pentru analize de laborator (pg. 3) . Dan Anton 5. Dozatoare ºi ecluze rotative . Romulus Tripa

(pg. 6 )

6. Sisteme de faclã Aplicaþii Syscom 18

. Gheorghe Matache

(pg. 4 )

7. T4 - ideal pentru detecþia portabilã a celor mai comune gaze toxice Crowcon (pg. 5)

. Mihai Marian Cernat 8. Cuplã de conectare la braþe de încãrcare pe jos Comercial Gasso (pg. 6)

. Daniel Niculescu 9. Sistem de oprire de urgenþã. Sistem Integrat de Control ºi Siguranþã (pg. 8)

. Sorin Panã

SYSCOM 18 SRL

n n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n n

n

CALEA PLEVNEI 139B

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro


2

SYSCOM info nr. 223 - septembrie/octombrie 2015

Vibraþii. Vibrometrele MONITRAN Mihai TÃNÃSESCU . GSM: 0728 989 663

Mod de conectare

Asociat timpului normat de bunã funcþionare, regimul specific de vibraþii ºi regimul termic, punctual, al unor organe mecanice importante - rulmenþi, cuplaje - au o foarte mare importanþã pentru programul de mentenanþã al utilajelor cu regim permanent de funcþionare. Din punctul de vedere al regimului de vibraþie, valoarea RMS este cea mai relevantã mãsurã asupra vibraþiei, pentru cã urmãreºte, din punct de vedere tehnic, valoarea energiei distructive prezente într-o zonã limitatã. Energia “distructivã” este integratã punctual în energie termicã, asociatã mecanismelor normale de frecare, contribuind însã la o creºtere accentuatã de temperaturã, cu agravarea acceleratã a propagãrii defectului. Într-o foarte strânsã corelare cu energia “distructivã” a regimului de vibraþii apare ºi temperatura zonei urmãrite, ca o confirmare a unei situaþii sever dãunãtoare. Dacã dorim sã facem o inspecþie rapidã a stãrii de funcþiune a unei maºini, pe un domeniu larg de frecvenþe, se recomandã mãsurarea nivelului global RMS ºi compararea lui cu valorile publicate în standarde sub formã de tabele sau diagrame. Mai jos, apare un tabel recomandat de valori RMS, asociat unui ºir de aprecieri: Cea mai generalã reprezentare a evoluþiei vibraþiilor specifice, cu timpul de utilizare, este datã în figura de mai jos.

Vibraþii (mm/s)

Curbã "Detectarea defecþiunii"

Maºinã nouã/ recent reparatã

RODAJ

Interval între douã verificãri

Întreþinere planificatã

Se decide reparaþia

Defectare maºinã

φ27 mm + 43 mm

White + ve Black 0 volts Screen (connected to case) 28mm A/F

4-20 mA

+24V

Power Supply

0V

NOU! Deoarece în multe situaþii punctele de mãsurare pentru vibraþii sunt relevante ºi în contextul cunoaºterii temperaturii (o imagine sugestivã pentru starea unui mecanism, rulment), MONITRAN recomandã accelerometre cu semnal dual RMS cu temperaturã asociatã. Pentru protecþia suplimentarã a senzorului de vibraþii, acesta a fost închis într-o “cuºcã” Faraday, cu izolare electricã faþã de carcasã, reducând în acest fel ºi acþiunea zgomotelor prin inducþii electromagnetice parazite. Seriile MTN/2285TC-XX, respectiv MTN/2285ICT-XX, oferã posibilitatea urmãririi vibraþiei(RMS) ºi temperaturii(0…100oC, 10mV/ 0C) atât pentru explatare în zona normalã, cât ºi pentru zone cu risc de explozie prin certificãri EEx ia, specifice. RMS (mm/s) 4-20mA Red: +ve (4-20mA& temperature)

4-20mA mA

Black: 0V (4-20mA) Screen: 0V temperature* T 0C (mV) White: +ve temperature * Not connected to case

+24V 0V

V

Circuit mãsurã/monitorizare

Nivel de oprire de "de urgenþã" Cu reparaþia EFECTUATÃ Nivel de AL ARMARE Prima semnalizare a unui defect major

timp Detaliu Apare o creºtere realã

În portofoliul de produse MONITRAN sunt disponibile ºi vibrometrele cu certificare EEx ia II CT6, care, prin asociere cu barierele de separare Zener sau cu barierele ºi cu separare galvanicã cu certificare EEx ia pe intrare permit supravegherea regimului de vibraþii ºi pentru utilaje aflate în Zona 1 sau 2. De ultimã orã! În portofoliul de produse MONITRAN a apãrut o nouã trusã portabilã pentru investigarea rapidã a nivelului de vibraþii. MTN/VM220 MTN/VM220 este un instrument portabil compact, reîncãrcabil, pentru mãsurarea operativã a vibraþiilor, în conformitate cu ISO10816-3 . El opereazã cu un accelerometru de curent constant, care asigurã mãsurarea exactã a vibraþiei. Printre caracteristici enumerãm: capacitatea de a stoca pânã la 100 de eºantioane/ mãsurãtoare( mediere), inclusiv; RMS, vârf, vârf-vârf, factorul de vârf, mãsurãtori afiºate comod printr-un LCD color. Pentru operativitate, LCD-ul dispune de un bargraf color (bun/satisfãcãtor/nesatisfãcãtor/inacceptabil (periculos)).

Din SR-ISO2372 alegem nivelele de vibraþie asociate diferitelor clase de maºini. Un vibrometru capabil sã acopere prin sensibilitate domeniul 0… 200mm/s (20g), practic acoperã cele mai variate situaþii industriale. Firma SYSCOM18 SRL, din Bucureºti, promoveazã în România produsele firmei MONITRAN, din Marea Britanie, din portofoliul cãreia putem alege modele de transmitere de vibraþie cu ieºire directã în curent, proporþional cu RMS mãsurat. Domeniul de temperaturã acoperit implicit de produse: -25 …90 0C, asociat cu gradul de protecþie IP67, le recomandã pentru cele mai multe situaþii întâlnite. Familia MTN/1185C-XX cu domenii de mãsurã: 0-10mm/s, 0-20mm/s, 0-25mm/s, 0-50mm/s, 0-100mm/s, valori RMS, capabile sã suporte ºocuri de 50g vârf cu racord electric prin cablul standard de 5m sunt cele mai recomandate. Opþiunea constructivã “Quick Fit”, care înseamnã o rãsucire cu maximum 600 înapoi/înainte, permite evitarea utilizãrii conexiunii electrice prin mufã (variantele constructive: MTN/1185CQ-XX), fãrã o solicitare periculoasã pentru cablul de conexiune. În figurile de mai jos sunt prezentate detaliile de integrare în echipamente complexe (sau de completare).

Vã aºteptãm cu detalii/oferte tehnico-economice ºi pe e-mailul mihai.tanasescu@syscom18.com.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 223 - septembrie/octombrie 2015

3

- urmare din pag. 1 -

Traductoare de curent seria LF xx10

Sisteme de prelevare a probelor din produse lichide pentru analize de laborator Dan ANTON . GSM: 0722 126 191 În general, gestionarea schimbului de produse lichide este monitorizatã de mãsurãtori tranzacþionale a cãror precizie este impusã de preþul produsului ºi mai ales de cantitãþile vehiculate. Dependenþa acestor mãsurãtori de parametrii si proprietãþile fizico-chimice ale produselor fac necesare mãsurãtori de laborator cât mai concludente ºi reprezentative pentru fiecare aplicaþie. Acest lucru este posibil prin proiectarea ºi realizarea unor sisteme precise de prelevare automatã a probelor de produs, astfel încât stabilirea unei medii cât mai exacte a proprietãþilor fizico-chimice sã se facã în laborator în acord cu normele recunoscute ºi acceptate. Un asemenea sistem de prelevare automatã a diverselor produse are la bazã o structurã ce include toate funcþiile unei extrageri riguroase ºi se compune din:

Disponibilã în 5 variante dimensionale diferite, pentru a opera la curenþi nominali de la 100A la 2000A, gama LF xx10 furnizeazã o precizie globalã de pânã la 5 ori mai bunã pe tot domeniul de temperaturã de operare comparativ cu generaþiile anterioare de traductoare de curent cu efect Hall în buclã închisã. Caracteristicile principale: . asigurã mãsurãri de curent de la 100A la 2000A nominal . precizie globalã pe tot domeniul de temperaturã: între 0.2 ºi 0.6 % din IPN . derivã a offsetului excelentã: 0.1% din IPN . timp de rãspuns rapid: mai mic de 0.5µs . 5 variante dimensionale compacte, cu posibilitate de montare atât vertical, cât ºi orizontal . garanþie: 5 ani.

Alte date tehnice: . mãsurarea cu izolare galvanicã a curenþilor tip continuu, alternativ, pulsatoriu . alimentare dublã: +/- 12V … +/-15V sau +/- 12V … +/-20V sau +/- 15V … +/-24V, în funcþie de model . ieºire în curent . gama temperaturilor de lucru: -40 … +850C.

Standarde respectate: · EN 50178 pentru aplicaþii industriale, cum ar fi: . drivere de frecvenþã variabilã . UPS-uri . surse de alimentare . aparate de aer condiþionat.

. EN 50155 pentru aplicaþii de tracþiune, cum ar fi: . convertoare principale ºi auxiliare . substaþii . chopere . încãrcãtoare de baterii.

· Folosirea de materiale recunoscute conform UL94-VO · Directiva europeanã EMC 2004/108/EEC- marcare CE. Note suplimentare: . compatibilitate totalã cu modelele din familia LF xx05 . variante de bazã: LF 210-S, LF 310-S, LF 510-S, LF 1010-S, LF 2010-S . imunitate faþã de câmpurile exterioare, într-o construcþie compactã.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

1. Sonda de prelevare, complet echipatã cu sistemul de acþionare ºi extracþie a probei. 2. Panoul de prelevare a probelor (uneori în execuþie termostatatã din considerente tehnologice faþã de condiþiile mãsurãtorii), complet echipat cu: sisteme de cântãrire, sistem automat de comutare cu siguranþã la suprapresiune, cu douã butelii (sau containere de prelevare a probei) cu capacitate nominalã impusã (compatibile cu instalaþia de amestecare de laborator), interfaþã cu sistemul de mãsurare a debitului, cât ºi regulatorul care asigurã programarea întregului sistem (uneori configuratã în automatul programabil al sistemului de mãsurare a debitului); anexat acestui panou se livreazã tot pachetul necesar interconectãrilor de sistem (tubingul de legãturã între sonda de prelevare ºi panoul local, complet însoþit electric ºi izolat termic, cât ºi cablajul aferent sistemului). 3. Dispozitiv portabil pentru pregãtirea ºi amestecarea probei în laborator (cu sau fãrã încãlzire, în funcþie de condiþiile tehnice ale aplicaþiei ºi de cerinþele beneficiarului).

Întregul sistem ºi echipamentele sunt proiectate ºi uzinate îndeplinind cerinþele impuse de normele recunoscute internaþional: API 8.2; ASTM D4177/ISO3171 ºi IP 6.2. O reprezentare generalã a sistemului bazat pe echipamente de fabricaþie “Autocontrol technologies” – ITALIA este datã în schema de mai jos ºi a stat la baza unor sisteme “SYSCOM 18”, livrate cãtre S.C. CONPET S.A.


4

SYSCOM info nr. 223 - septembrie/octombrie 2015

Sisteme de faclã Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535

STRATUM ENERGY - Cap faclã 14" tip NFF-CG

OMV Petrom - Parc PREDEªTI: SISTEM DE FACLÃ: 8"; H = 10m;

Printre multiplele preocupãri ale firmei Syscom, în ultima perioadã a promovat ºi a realizat Sisteme de Faclã în diverse locaþii. Sistemele de Faclã sunt utilizate pentru arderea surplusului de gaz natural accidental sau controlat din diferite instalaþii industriale. În principal, Sistemul de Faclã este format din urmãtoarele pãrþi: 1. Capul de faclã este un “arzãtor” de ardere cu multiple echipamente pentru asigurarea arderii gazelor evacuate fãrã gaze reziduale nocive, în deplinã siguranþã ºi asigurarea flãcãrii de aprindere în regim continuu. Capul de flacãrã poate asigura o flacãrã permanentã de aprindere a gazelor evacuate în atmosferã, prin dotarea acestuia cu 1 sau mai multe arzãtoare de aprindere - arzãtor pilot. Arzãtorul pilot este alimentat continuu cu gaz metan din instalaþie, aerul pentru amestecul de ardere îl ia din atmosferã, (aspiraþie - tub venturi), iar aprinderea se realizeazã prin scânteie electricã sau front de flacãrã. Piloþii de faclã sunt astfel concepuþi încât flacãra acestora are o stabilitate de ardere foarte mare, în condiþii atmosferice foarte grele (vânt, ploaie etc.) 2. Corpul faclei (sau coºul) reprezintã partea de construcþie metalicã de rezistenþã, care se fixeazã în fundaþie. Faclele cu înãlþimi mari vor fi ancorate în 3 sau mai multe puncte. Funcþie de debitul pentru care este dimensionatã, facla poate avea în corpul faclei Separatorul de lichid (knockout drum), dotat cu limitatori de nivel, evacuare lichid etc. 3. Platformele de lucru ºi scãrile de acces se vor monta pe corpul faclei. 4. Panoul de alimentare cu gaz cuprinde douã linii independete pentru a asigura gazul pentru: a. Arzãtoarele pilot la parametri necesari de debit ºi presiune b. Asigurarea gazului de purjare continuã a faclei. Pentru fiecare faclã existã un debit minim ce trebuie asigurat pentru purjarea continuã a faclei. Aceastã purjare este necesarã pentru a nu permite pãtrunderea aerului prin capul faclei în perioadele în care nu sunt gaze evacuate din instalaþiile industriale. În acest fel, tot timpul interiorul faclei va fi plin cu gaz de purjare ºi nu existã posibilitatea de a se face amestec aer - gaz, care ar fi exploziv. 5. Panoul electronic de aprindere ºi monitorizare a faclei asigurã urmãtoarele funcþii: a. Alimentarea cu energie electricã a dispozitivelor necesare pentru aprinderea arzãtoarelor pilot b. Echipamentele de monitorizare a funcþionãrii arzãtoarelor pilot c. Asigurarea continuã a pujãrii faclei la debitul necesar d. Alarmarea operatorului în cazul întreruperii purjãrii ºi a stingerii oricãrui arzãtor pilot.

STRATUM ENERGY - Parc PODURI SISTEM DE FACLÃ: H = 25m; Debit max.: 60.000,00 Nm3/h

STRATUM ENERGY - Parc PODURI SISTEM DE FACLÃ: H = 25m; Debit max.: 60.000,00 Nm 3/h

STRATUM ENERGY - Parc PODURI - SISTEM DE FACLÃ: H = 25 m; Debit max.: 60.000 Nm3/h; Panou de aprindere ºi monitorizare faclã - furniturã firmã SYSCOM

OMV Petrom - Par c PREDEªTI: SISTEM DE FACLÃ: 8"; H = 10m; PANOU DE APRINDERE ªI MONITORIZARE FURNITURÃ SYSCOM 18

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

STRATUM ENERGY - Parc PODURI - SISTEM DE FACLÃ: H25 m; Debit max.: 60.000 Nm3/h; Cap faclã 20' tip NFF-CG, furniturã firmã NAO Inc. SUA

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 223 - septembrie/octombrie 2015

5

T4 – ideal pentru detecþia portabilã a celor mai comune gaze toxice Mihai Cernat . GSM: 0722 626 004

Nou! Inovativ, sigur, robust ºi cu un design intuitiv, noul detector T4, de fabricaþie Crowcon, UK, reprezintã cea mai bunã soluþie pentru detecþia portabilã a 4 din cele mai comune gaze toxice ºi inflamabile (monoxid de carbon, hidrogen sulfurat, gaze inflamabile ºi oxigen). Ce aduce nou modelul T4? Baterie cu durata de viaþã de 24h Bateria noului detector portabil multigaz, T4, are o duratã de viaþã de pânã la 24 ore, acest lucru permiþând utilizarea detectorului pentru mai multe schimburi consecutive. Siguranþã sporitã Indicatorul cu LED-uri oferã siguranþa unei funcþionãri conform testului bump ºi calibrãrii efectuate anterior, dar ºi unei indicaþii rapide, simple ºi complete asupra gradului de siguranþã al utilizatorului, dar ºi al altor persoane din jurul sãu. Funcþia Resume a TWA (Time Weighted Average) T4 este singurul detector portabil multigaz care poate asigura calculul precis, pe o întreagã turã de serviciu, a expunerii la gaze toxice, chiar dacã T4 este oprit pe timpul unei pauze sau în timpul unei deplasãri la o altã locaþie.

Accesorii (disponibile la cererea clientului) . Opþiuni multiple de încãrcare a bateriei . Program software Pro 2.0 pentru accesarea nivelului avansat de utilizator ºi a datelor memorate . Protecþie pentru utilizarea senzorilor în medii murdare . I-Test cu ajutorul cãruia atât calibrarea, cât ºi bump testul vor fi mai uºoare.

10

Hourly H2S Exposure (ppm)

Morning Shift

Lunch

Afternoon

5

0 08.00

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

În cazul majoritãþii detectoarelor portabile, când acestea sunt oprite, algoritmul pe baza cãruia este calculatã TWA presupune cã este sfârºitul unei ture, iar când acestea sunt pornite din nou mãsurãtorile efectuate anterior sunt ignorate ºi se porneºte o nouã turã. Funcþia Resume presupune includerea datelor memorate în cadrul mãsurãtorilor efectuate dupã pornirea detectorului.

Presostate de joasã presiune - LPS Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662

Low Pressure Switching Monitor (LPS) monitorizeazã presiunea diferenþialã. Alarmele de presiune maximã ºi minimã sunt setate independent din panoul frontal, ele putând fi configurabile. LED-ul displayului indicã prezenþa presiunii. Atunci când limita presetatã este depãºitã, LED-ul semnalizeazã o condiþie de alarmã. Caracteristici . posibilitatea montãrii în panou . temporizarea selectabilã care eliminã alarmele false . afiºarea parametrilor de proces

n

. alarme de minim ºi maxim . contacte izolate galvanic . semnale ieºire: 4-20mA sau 0-10Vcc . bloc de terminale . alimentare: 12-24Vcc/Vca . senzori cu siguranþã mare în funcþionare . designul circuitului analogic eliminã potenþialele probleme de software ale microprocesorului . conform cu cerinþele UL 508 ºi CE EN 61326 EMI . disponibil în mai multe domenii, de la 0.2” WC la 50” WC (50 Pascal la 20KPa).

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Specificaþii . Domenii de presiune: 0.2”… 50” WC (50 Pa … 20KPa) . Mediu: gaz inert non-conductiv sau aer uscat . Precizie: 1% din domeniu la 200C . Suprapresiune: ±14.5 psi . Temperatura de operare: 00C … 400C (320F … 1040F) . Temperatura de stocare: -400C … 600C (-400F… 1600F) . Reglaj zero: cu ajutorul ºurubului de reglare de pe panoul frontal (±10% din domeniu) . Display digital . Ieºire analogicã : 4-20 mA sau 0 …10 Vcc

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

. Carcasã: 1/16 DIN 43700, montare în panou, carcasã plastic . Contacte de alarmã . Greutate: max. 200 grame . Alimentare: 12-24 Vca/Vcc, 1.4 watt . Conectare electricã: bloc de terminale cu mufã, 18-26 AWG . Mãsoarã atât presiunea pozitivã, cât ºi presiunea negativã. Aplicaþii tipice pentru LPS . monitorizarea filtrelor Hepa ºi alarmã hote de fum . monitorizarea nivelului evacuãrii . în panourile de control ale cabinelor de vopsitorie ºi acoperire . monitorizarea camerei cu atmosferã controlatã – sisteme HVAC . sisteme de ventilare . sisteme de umplere . tiraj coºuri . monitorizarea suprapresiunii camerei cu atmosferã controlatã . monitorizarea presiunii camerei de control . testarea detecþiei scurgerii . monitorizarea camerei izolate . presiuni de protecþie . controlul debitului mic de aer.


6

SYSCOM info nr. 223 - septembrie/octombrie 2015

Cuplã de conectare la braþe de încãrcare pe jos Daniel NICULESCU . GSM: 0723 193 005

Nou!

Firma spaniolã Comercial Gasso îºi întregeºte nomenclatorul de produse cu o cuplã de 4” pentru dotarea braþelor de încãrcare pe jos a autocisternelor. QC-1 este proiectatã în conformitate cu prevederile standardului API RP1004. Este o cuplã perfect compatibilã cu toate cuplele existente în acest moment pe piaþã. Este realizatã în conceptul “push-on/push-off”, operaþionalã cu o singurã mânã. Interblocarea este asiguratã de 4 ghidaje care se deschid/ închid când conectarea la cupla autocisternei este realizatã corect. Este compactã ºi uºoarã, având masa de numai 5,8 kg. Dimensiunea nominalã este de 4”. Cupla se conecteazã la braþul de încãrcare prin intermediul unei flanºe TTMA 4”. De asemenea, poate fi dotatã cu vizor. Este uºor de reparat în caz de defecþiune, fãrã demontarea cuplei de pe braþul de încãrcare. Ca opþiune, poate fi dotatã cu un senzor de proximitate integrat, în vederea conectãrii cu un indicator. Presiunea maximã de lucru este de 10 bar, cu un vârf de sarcinã de 25 bar. Se poate livra împreunã cu mai multe tipuri de garnituri, funcþie de intervalul de temperaturã ambiantã solicitat. Cupla poate fi livratã, la cerere, împreunã cu braþele de încãrcare pe jos fabricate de asemenea de firma Comercial Gasso, sau poate fi adaptatã la toate tipurile de furtunuri din gama Gassoflex.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Dozatoare ºi ecluze rotative Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545 Acest tip de valve rotative se foloseºte ca echipament de extracþie a produsului solid în stare de pulbere sau granule la un debit controlat prin turaþie pentru livrarea dozatã a cantitãþii de produs care se evacueazã dintr-un vas de stocare cãtre un sistem mecanic sau de transport pneumatic din procesul tehnologic. Materialul pãtrunde gravitaþional în corpul valvei ºi este transportat cãtre evacuare printr-o miºcare de rotire a unui ansamblu de camere celulare dispuse radial pe un ax.

Ecluza rotativã - drept particular al unui dozator celular - este dedicatã introducerii materialului solid în stare de pulbere într-un sistem de transport cu vacuum sau în suprapresiune (uzual destinatã pentru presiune diferenþialã de pânã la 0,8 bar). Construcþia particularã a celulelor ºi a muchiilor cu lamele elastice limiteazã egalizarea presiunii aerului din amonte. Sunt uzuale drept component constitutiv în multe aplicaþii precum: . linii de însãcuire/ambalare . rampe de livrare în vrac . transvazarea produsului în procesul tehnologic . descãrcarea din siloz sau buncãr . filtre colectoare de praf. Se regãsesc în toate procesele cu produse granulare sau pulverulente care pot fi: fãinuri ºi pudre alimentare, substanþe chimice ºi conexe, pigmenþi, premixuri pentru hrana animalelor, materiale de construcþii precum mortare uscate, ghips, cimenturi, var, calcare, argilã. Corespunzãtor particularitãþilor produsului ºi condiþiilor mediului de funcþionare, dozatoarele celulare ºi ecluzele rotative sunt realizate din fontã, oþel, oþeluri inoxidabile. Pot avea suprafeþele interioare tratate sau placate pentru rezistenþã mãritã la uzurã sau la coroziune.

Uzual, au mentenanþã simplã ºi costuri reduse de reparare. În necesitatea modificãrii capacitãþii de transport, în anumite limite, este suficientã modificarea turaþiei de antrenare fãrã a trebui sã fie înlocuite. Syscom 18 menþine relaþii tradiþionale cu mai mulþi producãtori europeni, în aºa fel încât paleta de modele disponibile este deosebit de generoasã.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


7

SYSCOM info nr. 223 - septembrie/octombrie 2015

Analizor pentru determinarea umiditãþii unei game variate de gaze Mihai CERNAT . GSM: 0722 626 004

Nou!

1. Introducere Lider internaþional în fabricarea de analizoare de punct de rouã ºi umiditate, Michell Instruments, UK, lanseazã un nou analizor pentru determinarea umiditãþii unei game variate de gaze. Analizorul QMA601 reprezintã rezultatul eforturilor continue ale Michell Instruments de a îmbunãtãþi tehnologia de determinare a umiditãþii QCM (Quartz Crystal Microbalance). Acest nou analizor utilizeazã o nouã generaþie de oscilatoare de cristal, care garanteazã o mãsurãtoare precisã. Spre deosebire de alte tehnologii, care, la valori ale umiditãþii determinate mai mici de 1ppmv, nu dau rezultate mulþumitoare, noul QMA601 vã poate oferi fiabilitate, simplitate ºi cost redus. 2. Descrierea generalã a echipamentului Analizorul de umiditate QMA601 este construit pentru a oferi clientului o metodã sigurã, rapidã ºi precisã de determinare a umiditãþii într-o varietate de procese unde menþinerea nivelului de umiditate cât mai scãzut posibil este de o importanþã criticã. Partea electronicã a analizorului este montatã într-o carcasã EExd din aluminiu, vopsitã în negru asemeni tuturor analizoarelor de proces ale Michell Instruments. Analizorul dispune de un ecran LCD color, operat cu ajutorul unei tastaturi capacitive ºi pe care sunt afiºate informaþii într-un format clar ºi uºor de înþeles. Pe display se pot afiºa grafice, pentru a urmãri evoluþia valorilor mãsurate, ºi indicatoare de alarme bazate pe standardul NAMUR 102. O interfaþã HMI puternicã ºi intuitivã realizeazã mai uºor memorarea datelor, dar ºi controlul ºi configurarea analizorului. QMA601 oferã douã ieºiri analogice configurabile de utilizator ºi posibilitatea de comunicare prin Modbus RTU, care sã îi permitã sã interacþioneze cu un sistem SCADA DCS sau cu un computer prin intermediul unui program software dedicat. De asemenea, analizorul mai este prevãzut ºi cu un set de 4 relee de alarmare, care oferã posibilitatea utilizãrii analizorului de umiditate QMA601 în controlul direct al procesului. Analizorul QMA601 încorporeazã un sistem automat de verificare. Aceste verificãri periodice se realizeazã

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

utilizând gazul de proces ºi pot fi iniþiate la cererea utilizatorului, sau automate (la intervale definite de timp), analizorul adaptându-se automat la orice schimbare. 3. Principiul de funcþionare QCM (Quartz Crystal Microbalance) Metoda de determinare utilizatã de analizorul QMA601 pentru determinarea umiditãþii în gaze este QCM (Quartz Crystal Microbalance), metodã bazatã pe monitorizarea modulaþiei în frecvenþã.

Adsorbþia vaporilor de apã de cãtre cristalul de quartz determinã o creºtere a masei acestuia. Aceastã schimbare în masã modificã frecvenþa oscilaþiei, schimbarea în frecvenþã fiind direct proporþionalã cu presiunea vaporilor de apã. Prin urmare, concentraþia de umiditate poate fi mãsuratã ca o schimbare a frecvenþei oscilaþiei în raport cu un cristal de referinþã. Procesul de adsorbþie este complet reversibil si nu prezintã niciun efect de derivã pe termen lung, oferind o mãsurãtoare extrem de fiabilã ºi repetabilitate la fel de bunã. 4. Sistemul de prelevare Extracþia probei, manevrarea ºi condiþionarea acesteia sunt foarte importante pentru a asigura performanþa optimã ºi fiabilitatea tuturor analizoarelor de gaze. Sistemele de prelevare ºi condiþionare sunt personalizate pentru douã din cele mai comune procese în care se mãsoarã umiditatea: · Uscarea ºi transportul gazelor naturale cu glicol, în acest caz fiind necesar un filtru membranã pentru îndepãrtarea contaminanþilor lichizi · Determinarea urmelor de umiditate în gazele de puritate ridicatã ºi în gazele din industria petrochimicã, fiind necesar ºi un filtru de particule. Sistemul de prelevare ºi condiþionare conþine regulatoare de presiune, de debit ºi sisteme de îndepãrtare a contaminanþilor, oferindu-i analizorului o probã numai bunã de analizat ºi asigurându-i o funcþionare fãrã probleme. Sistemul de by-pass integrat mãreºte viteza de transport a probei, iar risipa de gaz este redusã. Toate elementele sistemului de prelevare sunt construite din oþel inoxidabil cu certificate de material, tip BS EN 10204 3.1, disponibile la cererea clientului.

Electrod de aur Pol

Cristal de quartz

Strat polimeric

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

Poliamidã

5. Aplicaþii · Uscarea g a z e l o r naturale cu glicol · Uscarea cu s i t e moleculare a g a z e l o r naturale · Transportul ºi stocarea g a z e l o r naturale · Reformarea cataliticã – monitorizarea gazelor de reciclu · Producþia etilenei ºi a propilenei · Producþia/ Revaporizarea LNG.


8

SYSCOM info nr. 223 - septembrie/octombrie 2015

Sistem de oprire de urgenþã Sistem Integrat de Control ºi Siguranþã Sorin PANÃ . GSM: 0730 015 598

Siguranþa în Soluþiile de Control al Procesului Printre funcþionalitãþile unui sistem de control al procesului siguranþa este o componentã extrem de importantã. Pentru instalaþiile industriale - ºi în special pentru cele din industrii periculoase, cum ar fi petrol ºi gaze, industria chimicã sau nuclearã - siguranþa a fost întotdeauna o preocupare majorã. Activitatea industrialã în continuã creºtere din ultimele decenii a impus dezvoltarea normelor ºi a procedurilor care sa asigure o protecþie adecvatã a personalului, instalaþiei ºi a mediului înconjurãtor. Ca rezultat, au fost elaborate standarde de siguranþã generale sau specifice diferitelor industrii. Publicat în 1998, IEC 61511 este standardul tehnic care stabileºte bune practici în ingineria de sisteme în vederea asigurãrii siguranþei unui proces industrial prin folosirea de instrumentaþie. Fie direct, fie prin implementãri regionale sau naþionale, acest standard a devenit practic documentul de referinþã în materie de siguranþã din sectorul industriei de proces. Acest lucru a creat cerinþe tot mai stricte pentru instalaþiile industriale ºi pentru soluþiile de control al procesului. Sunt folosite diferite concepte ºi abordãri pentru a defini tehnici de inginerie ºi strategii de control mai performante, care sã fie adoptate pentru a preveni , elimina sau controla riscul în materie de siguranþã. IEC 61508 este documentul de referinþã pentru siguranþa funcþionalã aplicabil în sistemele de control cu PLC pentru industrie în general. Existã diferite implementãri pentru industrii specifice, cum ar fi: ISO 26262, pentru Auto, IEC 62279, pentru Cãile Ferate, IEC 616513, pentru Industria nuclearã, sau IEC 61513, pentru Maºini-Unelte. Standardul stabileºte cerinþele care trebuie respectate, dar oferã, de asemenea, linii directoare ºi exemple pentru dezvoltare. În funcþie de rezultatele Analizei de Evaluare a Riscului cerute de IEC 61508 a fi efectuatã în faze de proiectare a unui sistem ESD, standardul introduce conceptul de Nivel de Integritate de Siguranþã (Safety Integrity Level - SIL), ca o mãsurã a reducerii riscurilor oferitã de sistemul de siguranþã - cu alte cuvinte o mãsurã a performanþei sistemului de siguranþã. Deºi gradul SIL este adesea menþionat ca o caracteristicã a echipamentelor individuale, întotdeauna acesta ar trebui sã fie considerat ca o proprietate de sistem - de la echipamentele de intrare prin intermediul controlerului cãtre echipamentele de ieºire.

Sistemul de oprire de urgenþã Funcþia principalã a unui sistem de siguranþã - fie cã este numit Sistem de Oprire de Urgenþã (ESD - Emergency Shutdown System), Sistem de Siguranþã cu Instrumentaþie (SIS - Safety Instrumented System) sau Sistem de Oprire de Siguranþã (SSS - Safety Shutdown System) - este de a opri procesul în marginile de siguranþã atunci când parametrii de proces depãºesc limitele definite pentru funcþionarea normalã. Acest lucru se face de obicei prin izolarea - prin robineþi de siguranþã - a acelor secþiuni ale procesului care depãºesc limitele de siguranþã. Izolarea poate fi însoþitã sau urmatã de depresurizarea zonelor izolate. Existã douã modalitãþi de implementare a unui sistem de siguranþã pentru un proces industrial generic. Primã abordare are în vedere folosirea unui sistem ESD independent, separat de Sistemul de Control al Procesului (PCS-Process Control System). În timpul funcþionãrii normale, procesul este controlat de PCS ºi supravegheat de cãtre ESD. De îndatã ce anumiþi parametri de proces depãºesc limitele de siguranþã, sistemul ESD iniþiazã acþiuni de siguranþã, prioritare faþã de acþiunile PCS, în scopul de a aduce instalaþia într-o stare sigurã. În timp ce pentru PCS se poate folosi un PLC convenþional, pentru sistemul ESD trebuie folosit un PLC certificat Safety, care sã fie conform cu cerinþele de siguranþã (SIL 1 ÷ 4) rezultate din Analiza de Evaluare a Riscului.

Studii de caz 1. Sistem de Control al Procesului ºi Sistem de Oprire de Urgenþã pentru Transgaz la Staþia Import Medieºul Aurit Client: Transgaz An: 2015 Scop: Medieºul Aurit (Staþia de Import Gaze) – reabilitarea sistemului de control. Capacitate - 11.000.000 Nm3 /zi, pe 700 mm conductã, 70 bar. Sistem de Control al Procesului ºi Sistem de Siguranþã separate, utilizând PLC-uri diferite pentru controlul procesului ºi controlul de siguranþã, cu 3 staþii-operator ºi 2 panouri operator Proces – controller (CompactLogix L61 CPU/ Allen Bradley) în configuraþie single, cu ~ 500 puncte de I/O în 3 rackuri (352 DI, 64 DO, 64 AI + HART, 12 AO) ºi 2 interfeþe Modbus RTU pentru ~80 acþionãri AUMA. Siguranþa – controller (CompactGuardLogix L43S CPU/Allen Bradley) în configuraþie single, cu ~ 200 hardware I/Os (32 DI, 160 DO). Vizualizare – 2 Panouri Operator 15" ºi 3 Staþii Operator, pe care ruleazã o aplicaþie SCADA dezvoltatã sub FactoryTalk View Site Edition (Rockwell Software).

2. Sistem Integrat de Control ºi Siguranþã pentru Stratum Energy la Poduri Client: Stratum Energy LLC An: 2014 Scop: Sondã P1 Poduri - instalaþie condiþionare gaze naturale. Capacitate - 1.200.000 Nm3/zi de la 3 sonde (încã 5 care urmeazã a fi executate). Tratament primar - separare trifazicã (apã/condensat/ gaze) într-o singurã etapã prin separatoare standard (gravitaþionale). Condiþionare/uscare - în 2 etape printr-o unitate cu glicol ºi una de refrigerare. Depozit de stocare pentru condensat ºi apã, cu facilitãþi de încãrcare la cisterne auto. Sistemul Integrat de Control Proces ºi Siguranþã utilizeazã un PLC redundant pentru controlul procesului, controlul siguranþei ºi managementul utilitãþilor, un PLC single pentru gestiunea Depozitului, 2 staþii de operare ºi o staþie de inginerie. Proces ºi Siguranþã - controller (ControlLogix L61 CPU/Allen Bradley) în configuraþie redundantã, cu ~ 400 puncte I/O în douã rack-uri (192 DI, 64 DO, 96 AI + HART, 32 AO) ºi 6 interfeþe Modbus RTU. Certificarea de siguranþã SIL2 a Sistemului Integrat de Control ºi Siguranþã a fost evaluatã în baza documentaþiei de la producãtor. Depozit - controller (CompactLogix L30 CPU/Allen Bradley) cu ~100 puncte I/O (64 DI, 32 DO, 8 AI, 4 AO) ºi 3 interfeþe Modbus RTU. Vizualizare - 2 Staþii Operator ºi o Staþie Operator ºi Inginerie, pe care ruleazã o aplicaþie SCADA configuratã FactoryTalk View Site Edition (Rockwell Software).

În calitate de Integrator de Sistem, Syscom 18 este un furnizor de încredere al echipamentelor de Control al Procesului, capabil sã îndeplineascã solicitãrile cele mai riguroase ale industriei în materie de software, hardware ºi tehnologie performantã.

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073 n

Ziar 5 2015  
Ziar 5 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement