Page 1

SYSCOM info

®

Nr. 201 mai 2012

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Sistem de automatizare si SCADA pentru Statia de Epurare Mãcin Valentin Andronache

SYSCOM a implementat sistemul de automatizare ºi SCADA aferent Staþiei de Epurare Mãcin, sub forma unui proiect livrat „la cheie”. SYSCOM a asigurat îndeplinirea cu succes a urmãtoarelor activitãþi : proiectarea ºi execuþia tablourilor de alimentare ºi comandã motoare (MCC), proiectarea ºi execuþia tablourilor de automatizare (TA), cutii de comandã localã motoare, montajul, instalarea ºi punerea în funcþiune a acestor echipamente, sistemul anti-efracþie, sistemul de detective incendiu, sistemul de monitorizare video, sistemul de mãsurã cote ape Dunãre ºi transmiterea datelor prin radio-comunicaþii cãtre dispeceratul SCADA al staþiei de epurare, dotarea dispeceratului SCADA ºi implementarea reþelei locale de transmitere date. De asemenea, SYSCOM a dezvoltat ºi implementat aplicaþiile software aferente: aplicaþiile software de proces, pentru controlul automat al staþiei de epurare, precum ºi aplicaþia software SCADA pentru monitorizarea ºi controlul de la distanþã, asistat de calculator. Aceastã staþie de epurare deserveºte oraºul Mãcin ºi a fost proiectatã pentru un numãr de aproximativ 10.000 de locuitori. (urmare în pagina 2)

o Edit

rial

Staþia de epurare Mãcin

Syscom 18 a participat în luna mai la evenimentele RAILF si BSDA

Debitmetrul electromagnetic WATERFLUX Virginia ªerban

Convertorul de semnal SINEAX V604s - Multifunctional, precis, sigur George Barbãlatã

A avut loc a VI-a editie a Simpozionului national cu participare international㠄CONFERINTE DE CHIMIE CONTEMPORANÔ

RAILF 2012

Inovatie în etalonarea de temperaturã: sistemul DLC de la JOFRA Gruia Cãlin

Sistemul DLC a fost dezvoltat pentru a contracara una dintre cele mai importante surse de eroare, ºi anume disiparea de energie termicã datoratã sarcinii introduse de senzorii de verificat. (urmare în pagina 4). Syscom 18 a primit codul NATO de agent economic

RAILF 2012

Semafoare certificate ATEX

Multifuncþionalitatea, combinatã cu operarea uºoarã, permit utilizarea lui în aplicaþii clasice, cum ar fi mãsurarea temperaturii sau izolarea semnalului, pânã la sarcini de monitorizare inteligentã în condiþii de siguranþã. (urmare în pagina 4)

WATERFLUX este proiectat ºi fabricat pentru industria apei ºi a apei menajere, având totodatã toate aprobãrile relevante pentru apã potabilã. (urmare în pagina 3)

Echipamente de câmp CORTEM (IV) Daniel Niculescu

Noul model de semafor CCA-02ES, echipat cu LEDuri, are o putere maximã de 6W ºi este capabil sã obþinã o eficienþã maximã de luminã (urmare în pagina 3).

Debitmetre cu ultrasunete pentru mãsurarea debitelor de gaze naturale - aplicatii fiscale si tehnologice Sick - Maihak Flowsic 600 Nicolae Preda

1. APLICAÞII . mãsurãtori fiscale între operatorii de gaze naturale sau dintre distribuitori ºi clienþi (urmare în paginile 5, 6).

Performantã în tratarea apei potabile si a apelor reziduale prin firma DOSATRONIC (I) Sorin Vucea

BSDA 2012 - urmare în pagina 8 -

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

- urmare în pagina 7 -

- urmare în pagina 8 -

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Firma produce ºi comercializeazã o gamã largã de aparaturã destinatã controlului ºi tratãrii apei. (urmare în pagina 6)


2

Syscom info nr. 201 - Mai 2012 (continuare din pagina 1)

Sistemul de automatizare are în componenþã 5 automate programabile UNITRONICS, care asigurã monitorizarea ºi controlul utilajelor folosite la epurarea apelor uzate. Transmisia datelor între automatele programabile ºi serverul SCADA aflat la dispeceratul local se realizeazã printr-o reþea de comunicaþie de tip Ethernet. Toate echipamentele funcþioneazã în mod automat ºi se pot controla din aplicaþia SCADA. De asemenea se pot atribui valori de referinþã (“Setpoint”) ºi anumite limite pentru parametri, precum concentraþia de oxigen sau MTS (materii în suspensie). Procesul de aerare este eficientizat din punct de vedere al costurilor de funcþionare prin comandarea automatã a suflantelor în funcþie de concentraþia de oxigen din bazine, concentraþie ce este mãsuratã on-line. Controlul suflantelor se face prin intermediul unor bucle PID de reglare automatã. Automatele programabile utilizate în cadrul sistemului de automatizare au fost model V560, produse de firma UNITRONICS din Israel. Acestea sunt echipamente fiabile ºi robuste, care asigurã controlul instalaþiei ºi transmiterea datelor cãtre serverul SCADA.

Automat programabil V560

V560 este un automat programabil performant, disponibil într-o arhitecturã compactã. Dispune de un panou operator HMI color de 5.7’, LCD, touchscreen ºi de un set de 24 de taste programabile. Procesorul poate gestiona un numãr de pânã la 1024 de semnale I/O, 24 bucle independente de reglare cu auto-tuning ºi asigurã un timp de scanare de 9µs/1kB de aplicaþie logicã. Automatul programabil oferã mai multe posibilitãþi de transmitere a datelor, printre care amintim RS232, RS485, Ethernet, CANbus ºi protocoale standard precum: MODBUS, Unican, CANopen, TCP/IP ºi OPC Server, disponibil în mod gratuit pentru integrarea în sistemele SCADA. Aplicaþia software SCADA (monitorizare, control ºi achiziþie de date) a fost realizatã utilizând sistemul Citect SCADA, unul dintre cele mai fiabile sisteme dedicate acestor tipuri de aplicaþii. Citect SCADA oferã flexibilitate ºi scalabilitate, iar sistemul poate fi extins oricând prin integrarea de semnale sau automate programabile noi, conservând investiþia iniþialã.

Aplicaþia software SCADA dezvoltatã special pentru staþia de epurare Mãcin permite urmãtoarele: . urmãrirea valorilor instantanee ale parametrilor monitorizaþi în timp real (nivele, MTS, oxigen, debite etc.) . monitorizarea stãrilor de funcþionare ale echipamentelor instalate în staþia de epurare (pompe, suflante, mixere etc.) . configurarea ºi editarea parametrilor sistemului . controlul de la distanþã al utilajelor ºi echipamentelor . accesarea informaþiilor la mai multe niveluri de securitate . gestionarea ºi arhivarea alarmelor . crearea automatã de rapoarte în format Excel . urmãrirea în timp real a parametrilor sub formã graficã ºi arhivarea acestora (trenduri) . mentenanþa preventivã a utilajelor staþiei de epurare . monitorizarea sistemului de comunicaþii implementat . vizualizarea ºi controlul prin interfaþa Web Client. Accesul în aplicaþia SCADA se face în mod securizat numai dupã o autentificare prealabilã a utilizatorilor. În funcþie de tipul contului pot exista diferite niveluri de acces (operator, inginer, supervizor). În pagina principalã a aplicaþiei este prezentat un ecran sinoptic general al fluxului tehnologic cu principalele utilaje ºi echipamente, ceea ce oferã o imagine de ansamblu asupra întregii staþii. Simbolurile folosite sunt intuitive, îºi schimbã culoarea în funcþie de starea echipamentelor, iar liniile de proces sunt colorate dinamic în funcþie de funcþionarea pompelor sau a suflantelor ºi prezintã sãgeþi care indicã direcþia fluxului. Operatorul poate comanda ºi controla fiecare utilaj în parte prin intermediul unor ferestre de tip “popup”, iar comenzile sunt permise la un anumit nivel de securitate (nivel inginer sau supervizor). Sistemul de automatizare permite atât modul de lucru local, cât ºi de la distanþã în regim manual sau automat.

Ecrane sinoptice detaliate

Rapoarte Excel

Gestionarea alarmelor se face prin intermediul a 2 pagini de alarme, una pentru alarmele curente, iar cealaltã pentru istoricul alarmelor. În momentul apariþiei unei alarme utilizatorul este atenþionat acustic ºi vizual, iar alarma este înregistratã în istoricul de alarme. Prin Citect Web Client, operatorii sau persoanele autorizate pot accesa aplicaþia software de monitorizare ºi control a staþiei de epurare de la distanþã, de la orice calculator conectat la internet prin intermediul unui browser web, cum este Internet Explorer. Prin implementarea unui sistem SCADA centralizat, se pot reduce semnificativ costurile de exploatare ºi întreþinere. Este necesar mai puþin personal pentru a monitoriza echipamentele din teren, aceasta rezultând din creºterea eficienþei operatorilor prin asigurarea unui mod de operare facil. Printre alte avantaje se mai numãrã:

Ecran sinoptic general

. controlul funcþionãrii diferitelor componente ale staþiei în regim automat sau manual în conformitate cu schema tehnologicã a staþiei . monitorizarea întregului flux tehnologic, posibilitatea intervenþiei ºi reglajelor de parametri tehnologici de la distanþã . un mod de funcþionare optim în caz de avarie, spre exemplu, în cazul în care cade tensiunea electricã ºi staþia lucreazã pe grup electrogen . creºterea duratei de viaþã a echipamentelor ºi a utilajelor printr-o exploatare corespunzãtoare . scãderea numãrului solicitãrilor ºi al intervenþiilor necesare în staþia de epurare . monitorizarea ºi controlul staþiei de la distanþã. Camerã electricã

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Valentin ANDRONACHE Mobil: 0723 563 227

Reprezentarea graficã a parametrilor

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 201 - Mai 2012

3

Debitmetrul electromagnetic WATERFLUX (continuare din pagina 1)

Debitmetrul electromagnetic WATERFLUX nu necesitã alimentare la tensiunea de reþea, ci funcþioneazã cu ajutorul bateriilor. Acestea au o duratã de viaþã de pânã la 15 ani.

Debitmetrele pentru apã WATERFLUX au toate avantajele debitmetrelor mecanice utilizate pentru mãsurarea debitului de apã ºi oferã o soluþie elegantã pentru problemele aplicaþiilor tradiþionale, cum ar fi apã cu particule solide, mãsurare bidirecþionalã, cât ºi mãsurarea debitelor pe conducte de la DN25 la DN600. Lipsa elementelor în miºcare fac debitmetrul WATERFLUX net superior faþã de debitmetrele pentru apã mecanice, fãrã cãderi mari de presiune ºi stabilitate pe termen lung, caracteristici care sunt influenþate de pãrþile mecanice ale debitmetrelor tradiþionale. WATERFLUX are, de asemenea, un avantaj decisiv al preþului. Se eliminã, astfel, costurile privind filtrele, corecþiile ºi timpul de curãþare necesare pentru debitmetrele mecanice. WATERFLUX este un debitmetru electromagnetic alimentat la baterii. În multe dintre aplicaþii, poziþionarea geograficã face ca alimentarea cu energie sã fie complexã ºi scumpã din punct de vedere al costului. Debitmetrul WATERFLUX este proiectat pentru a mãsura cu precizie ridicatã, chiar dacã energia consumatã este de 5000 de ori mai micã decât a debitmetrelor electromagnetice convenþionale.

WATERFLUX este proiectat ºi fabricat pentru industria apei ºi a apei menajere, având totodatã toate aprobãrile relevante pentru apã potabilã. Industrii deservite: . extracþia apei . distribuþia apei potabile . irigaþii. Aplicaþii: . monitorizarea reþelei de distribuþie a apei . detectarea scurgerilor prin conducte . mãsurarea consumului de apã. Medii mãsurate: . apã brutã, apã de sondã, apã potabilã . apã curatã sau cu conþinut de solide. Date tehnice: . material liner: RILSAN . material electrozi: oþel inox . material carcasã: aluminiu aliat, acoperit cu vopsea poliuretanicã . conectare la proces prin flanºe de la DN25 la DN600 . temperaturã fluid: 0…700C . temperatura mediului ambiant: -20…+650C . mediul mãsurat trebuie sã aibã o conductivitate electricã minimã de 50µS/cm . presiunea de operare: < 0.1 bar@3m/s . certificãri: KTW, DVGW W270, ACS, WRc,NSF.

Specificaþii constructive: . design-ul tubului de mãsurare este proiectat pentru optimizarea secþiunii de curgere . secþiunea de trecere rectangularã creeazã un debit independent de profilul curgerii . electrodul de referinþã este în tubul de mãsurare, deci nu sunt necesare inele de împãmântare . suprafaþa ºi forma linerului previn depunerea de materiale pe tub . tubul de mãsurare este robust, cu acoperire de RILSAN, rezistent atât la presiune sau vacuum, cât ºi la coroziune sau uzurã . data logger/modul GSM/antenã

.

date wireless transferate prin GSM/SMS sau GPRS la internet. Aceste debitmetre pentru apã pot fi conectate prin GSM ºi permit utilizatorilor citirea debitelor prin intermediul internetului sau a unui telefon celular. Caracteristica debitmetrelor WATERFLUX este aceea cã ele conþin un modul compact, care include un data logger ºi un transmiter GSM. Data loggerul memoreazã toate datele despre debit, inclusiv valorile de vârf ºi debitele minime pe timp de noapte. Datele sunt transmise prin SMS sau GPRS cãtre cel mai apropiat turn de transmisie ºi de acolo la internet sau la un server al reþelei de telefonie celularã. Aceastã tehnologie lucreazã cu o baterie separatã. Performanþe: . autodiagnosticare: aceastã funcþie dã posibilitatea de a diagnostica funcþionarea convertorului de semnal, a electrozilor de mãsurare, detectare conductã goalã, încãrcare baterie, cablu rupt (pentru versiunea cu convertorul de semnal montat la distanþã) . display local: contorizare debit, posibilitate selectare unitãþi de debit, stare baterie, selftest, indicare diagnostic, direcþia de curgere pentru totalizator sau debit instantaneu, informaþii despre comunicaþia wireless. Operarea se face prin intermediul a douã butoane optice fãrã a fi necesarã deschiderea convertorului . 1 sau 2 baterii cu duratã de viaþã de pânã la 15 ani . posibilitate calcul debit mediu, volume zilnice . design compact sau posibilitate montare convertor de semnal la distanþã. Eficienþã: . cost de achiziþie mic . nu sunt necesare filtre sau site adiþionale . mãsurare bidirecþionalã fãrã cost suplimentar . întreþinere de rutinã datoritã funcþiei de autodiagnosticare ºi alarmã în eventualitatea apariþiei unui defect . nu existã pãrþi în miºcare . excelentã stabilitate pe termen lung . nu necesitã întreþinere.

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

Echipamente de câmp CORTEM (IV) Semafoare certificate ATEX (continuare din pagina 1)

În afara cutiilor de joncþiuni, a echimentelor de comandã ºi control ºi a cutiilor de semnalizare ºi control, Cortem mai are în portofoliul de produse 2 modele de semafoare certificate pentru a fi utilizate în dirijarea traficului în zone clasificate ca fiind cu pericol de explozie. Semafoarele model GUB-03/S, certificate EEx d IIC T5, pot fi configurate cu 1 culoare, 2 culori sau 3 culori. Ele folosesc becuri cu incandescenþã de maximum 100W, iar culorile folosite sunt roºu, galben ºi verde, în orice configuraþie doritã. Construcþia specialã face ca acest produs sã poatã fi folosit în medii chimice agresive sau în medii marine. Noul model de semafor CCA-02ES, echipat cu LED-uri, are o putere maximã de 6W ºi este capabil sã obþinã o eficienþã maximã de luminã, rãspuns

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

imediat la acþionare ºi un consum foarte scãzut de energie. El este certificat EEx d IIC T6. Poate fi utilizat în medii corozive chimice sau în zone marine. La fel ca ºi la seria GUB-03/S, el se poate configura cu 1 culoare, 2 culori sau 3 culori, culorile fiind roºu, galben sau verde. În numãrul din iunie vom continua prezentarea familiei de produse CORTEM. Vom vorbi despre corpurile de iluminat pentru zone cu pericol de explozie. Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 201 - Mai 2012

Convertorul de semnal SINEAX V604s - Multifunctional, precis, sigur (continuare din pagina 1)

SINEAX V604s este un convertor de semnal multifuncþional, având o precizie de bazã foarte ridicatã: de 0.1%. Totuºi, SINEAX V604s este mai mult decât un simplu amplificator izolator sau transmiter de temperaturã. Dispozitivul poate fi adaptat la o mare varietate de sarcini de mãsurare, prin interfaþa MODBUS/RTU integratã în varianta standard, folosind softul gratuit CB-Manager. Multifuncþionalitatea, combinatã cu operarea uºoarã, permit utilizarea lui în aplicaþii clasice, cum ar fi mãsurarea temperaturii sau izolarea semnalului, pânã la sarcini de monitorizare inteligentã în condiþii de siguranþã. Principalele caracteristici ale convertorului SINEAX V604s sunt: . conectarea directã la senzor . 2 intrãri analogice ºi 2 ieºiri analogice . interfaþã MODBUS/RTU pentru parametrizare ºi integrare sistem . funcþii matematice integrate . liniarizare . monitorizare valori limite ºi alarme . gamã largã a tensiunii de alimentare . mãsurãri în condiþii de siguranþã.

În afara variantei universale V404s, mai sunt disponibile variantele: . VB604 s - bidirecþional, pentru semnal bidirecþional . VC604s - monitor, cu douã relee ºi numai un semnal analogic de ieºire . VQ 604s - rapid, pentru semnale rapide.

Mãsurare sigurã ºi analizã . mãsurãri foarte precise la 2 intraãri . funcþii matematice la ambele intrãri

Monitorizare valori limitã

Amplificare semnal

. 4 valori limitã + o alarmã . 2 relee comutatoare . monitorizare permanentã a schimbãrilor

. semnalele sunt amplificate ºi transferate fãrã pierdere

Comunicaþii . interfaþã MODBUS/RTU . 2 ieºiri analogice . 2 relee

Control de la distanþã . ieºirile pot fi accesate independent prin MODBUS . releele pot fi controlate prin MODBUS

Protecþie personal ºi utilaje . izolare galvanicã intrare/ieºire/alimentare . mãsurare pânã la 300Vc.c.

Adaptare semnal ºi conversie . curbe caracteristici stocate George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

Inovatie în etalonarea de temperaturã: sistemul DLC de la JOFRA

(continuare din pagina 1)

JOFRA cautã în permanenþã noi cãi de îmbunãtãþire a calibratoarelor de temperaturã. Tehnologia de compensare a sarcinii, DLC - Dynamic Load Compensation - , este un exemplu de inovaþie în domeniul etalonãrii de temperaturã ºi este aplicatã în prezent la incintele termostatate din seria RTC.

. .

Lungimea elementului termosensibil al unui traductor poate varia între 5 ºi 60 de milimetri. Gradientul axial al incintei va introduce în mod natural o abatere de la temperatura idealã. Sistemul DLC mãsoarã acest gradient de temperaturã cu ajutorul senzorului DLC ºi îl compenseazã prin comanda diferenþialã a zonelor termice active ale calibratorului. Rezultatele obþinute sunt ilustrate în graficul anexat. 1. 2. 3.

Sistemul DLC a fost dezvoltat pentru a contracara una dintre cele mai importante surse de eroare, ºi anume disiparea de energie termicã datoratã sarcinii introduse de senzorii de verificat. Aceastã îmbunãtãþire radicalã a omogenitãþii temperaturii pe axa longitudinalã a insertului - ºi implicit a senzorilor - aduce mai multe beneficii directe, printre care enumerãm: . . .

Posibilitatea de a etalona mai multe traductoare concomitent sau sonde de dimensiuni mai mari fãrã a ne mai face griji pentru disiparea de cãldurã Calculul mai rapid, mai simplu ºi documentat al bugetului de incertitudine Posibilitatea de a reduce incertitudinea de pânã la 6 ori

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Îmbunãtãþirea cu factor 3 a exactitãþii comparativ cu metoda normalã Descrierea detaliatã a traductorului de verificat nu mai este necesarã.

Linia violet conþine valorile axiale pentru o încãrcare micã, cu o sondã de 3 mm ºi sistemul DLC pornit. Linia verde conþine valorile axiale pentru o încãrcare cu sondã de 3 mm plus sondã de 10 mm fãrã sistemul DLC. Linia neagrã aratã valorile axiale pentru aceeaºi încãrcare, dar cu sistemul DLC pornit.

Rezultatul obþinut este evident. Sistemul DLC reprezintã un salt calitativ foarte important, care permite calibratoarelor cu bloc uscat sã atingã performanþele bãilor termostatate în condiþiile în care pãstreazã avantajele uºurinþei în utilizare, ale portabilitãþii ºi vitezei de lucru. Gruia CÃLIN Mobil: 0731 035 667

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 201 - Mai 2012

5

Debitmetre cu ultrasunete pentru mãsurarea debitelor de gaze naturale - aplicatii fiscale si tehnologice Sick - Maihak Flowsic 600 (continuare din pagina 1)

Debitmetrele cu ultrasunete, utilizate de S.C. Syscom 18 S.R.L. în ultima perioadã pentru aplicaþiile fiscale ºi tehnologice, sunt cele de la Sick – Maihak Germania, tip FLOWSIC 600.

- Flowsic 600 - 2 plex: 4 + 1 perechi de senzori montaþi în acelaºi corp (douã contoare separate, unul fiscal cu 4 cãi ºi unul cu o pereche de senzori: control).

- Flowsic 600 - Quatro: 4+ 4 perechi de senzori montaþi în acelaºi corp (douã contoare separate, fiscale cu 4 cãi, un contor utilizat pentru mãsurare fiscalã ºi unul pentru control având aceeaºi precizie de mãsurare). 1. APLICAÞII . mãsurãtori fiscale între operatorii de gaze naturale sau dintre distribuitori ºi clienþi . mãsurãtori tehnologice în cadrul exploatãrilor de gaze naturale/depozite de gaze naturale, instalaþii tehnologice sau în cadrul dispeceratelor de întreprindere. 2. VARIANTE CONSTRUCTIVE a) aplicaþii tehnologice - Flowsic 600 P1 – o singurã pereche de senzori, precizie de mãsurare: 2% - Flowsic 600 P2 – douã perechi de senzori, precizie de mãsurare: 1% b) aplicaþii fiscale - Flowsic 600 P4 – patru perechi de senzori, precizie de mãsurare: 0,5%.

-

capacitate mare de stocare internã a parametrilor monitorizaþi (istorice de debit ºi consum, evenimente, alarme, modificãri ale configuraþiei interne etc.) monitorizare permanentã a performanþelor senzorilor ultrasonici - pentru aplicaþii tehnologice debitmetrul poate îndeplini ºi funcþia de convertor de volum de gaz, având posibilitatea conectãrii directe la unitatea electronicã centralã a unui traductor de presiune ºi a unui traductor de temperaturã, ambele cu comunicaþie digitalã HART. 4. UTILIZAREA ULTIMELOR TEHNOLOGII ÎN DOMENIU - componentele principale ale debitmetrelor cu ultrasunete sunt sezorii ultrasonici - crearea ºi utilizarea unei noi generaþii de senzori ultrasonici, în construcþie compactã, cu frecvenþe de lucru de 135 kHz, 210 kHz ºi 350 kHz, permite utilizarea acestor debitmetre în diverse aplicaþii (gaz uscat sau umed, gaz coroziv sau instalaþii cu zgomot de fond)

-

Precizia de mãsurare a contoarelor fiscale ( 0,5% ) poate fi îmbunãtãþitã prin: - calibrare la presiune înaltã ºi ajustare cu factor de corecþie: 0,2% - calibrare la presiune înaltã ºi ajustare polinomialã: 0,1%. 3. PERFORMANÞE TEHNICE utilizabile pentru presiuni pânã la 250 bar (450 bar, la cerere) diametre nominale cuprinse în intervalul DN 50 ÷ DN 1200 mãsurare de debite necorectate în 3 intervalul 6÷100 000 m /h rangeabilitate 100: 1 posibilitate de mãsurare bidirecþionalã fãrã intervenþia operatorului foarte puþin sensibil la zgomotele din istalaþie datorate regulatoarelor de presiune sau valvelor de control senzori utrasonici retractabili sub presiune utilizând un dispozitiv special gabarit standardizat 3D (pânã la diametrul DN 600) neafectat de depãºirile de debit maxim care pot apãrea accidental nu creeazã cãdere de presiune pe contor senzori utrasonici, fabricaþi din titan, rezistenþi la factori abrazivi

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

5. CERTIFICÃRI / APROBÃRI - debitmetrele sunt executate în conformitate cu: I. EC Directive MID 2004/22/EC; PTB, Measurment Canada, GOST. II. OIML D11; OIML R37-1; AGA Report nr. 9 ; ISO 17089-1. III. ATEX; CSA.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

tehnologia utilizatã în fabricarea acestor senzori, precum ºi firmware-ul de calcul permite utilizarea acestor debitmetre chiar ºi în aplicaþii cu presiune de lucru apropiatã de presiunea atmosfericã amplasarea senzorilor ultrasonici (varianta cu reflexie directã) creeazã urmãtorul avantaj: o contaminarea interiorului contorului sau modificarea rugozitãþii acestuia nu influenþeazã precizia de mãsurare (ca în cazul contoarelor cu reflexie pe perete a semnalului ultrasonic).

http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 201 - Mai 2012

Niculae PREDA Mobil: 0728 989 663

Performantã în tratarea apei potabile si a apelor reziduale prin firma DOSATRONIC (I) Firma germanã DOSATRONIC se remarcã prin produsele sale performante, cu un design elegant ºi cu o notã de... sobrietate caracteristic nemþeascã! Firma produce ºi comercializeazã o gamã largã de aparaturã destinatã controlului ºi tratãrii apei: . Aparaturã de mãsurã ºi control pentru parametri fizico-chimici ai apei: pH, potenþial de oxido-reducere, clor liber, oxigen, ozon, turbiditate, conductivitate etc. . Aparaturã pentru dozare: pompe dozatoare peristaltice ºi cu diafragmã, contoare de apã . Amestecãtoare ºi dozatoare proporþionale . Sisteme UV pentru tratarea apei de dimensiuni mici ºi medii . Sisteme pentru tratarea apei prin osmozã inversã. În acest articol vã prezentãm un controler universal pe douã canale pentru: pH/clor, pH/ redox, pH/conductivitate.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Sistemul DCW 250, prezentat în Figura 1, are urmãtoarele caracteristici: . Sistem digital bazat pe microprocesor, cu afiºaj LCD iluminat anterior, pe care sunt afiºate simultan toate valorile mãsurate . 2 intrãri pentru senzori, vezi mai sus . 1 intrare pentru senzorul de temperaturã . 1 intrare digitalã pentru debit . 2 ieºiri în puls pentru dozarea datã de pH . 2 ieºiri 0/4 – 20mA pentru valorile mãsurate . 1 ieºire 0/4 – 20mA pentru valoarea de temperaturã . 1 ieºire în impulsuri pentru comandare pompã dozatoare; . 3 ieºiri pe relee . Interfaþã RS485 pentru conectarea unui modem sau pentru conectarea la un sistem de achiziþia datelor. . Grad de protecþie: IP 65.

Aparatul se poate conecta la un modem GSM, la reþeaua telefonicã PSTN ºi la Ethernet. (continuarea în numãrul urmãtor). Fig. 1 - Sistemul DOSA Control DCW 250 Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 201 - Mai 2012

7

Syscom 18 a primit codul NATO de agent economic

Sistemele de monitorizare Syscom 18 la BSDA 2012

La începutul lunii mai 2012, companiei Syscom 18 i-a fost alocat Codul NATO 0074L de agent economic, astfel cã Syscom 18 va putea fi unul dintre furnizorii Ministerului Apãrãrii Naþionale. Codul de agent economic NCAGE (NATO Commercial And Governmental Entity) este un cod alfanumeric, format din 5 caractere, care reflectã sursa ºi localizarea documentaþiei tehnice pentru articolul de înzestrare în al cãrui bloc de identificare este inclus. Conform prevederilor art.10 din HG.445/2003, pentru a putea încheia un contract de achiziþii cu Ministerul Apãrãrii Naþionale, furnizorul trebuie sã obþinã în prealabil codul de agent economic atribuit de Biroul Naþional de Codificare.

În perioada 16-18 mai 2012, Syscom 18 a participat la Expoziþia internaþionalã dedicatã Apãrãrii, Securitãþii Naþionale ºi Private ºi Industriei Aeronautice - „Black Sea Defence and Aerospace” – BSDA 2012. În cadrul expoziþiei Syscom 18 a prezentat sisteme de control care pot monitoriza cu acurateþe traficul aerian ºi terestru. Expertiza Syscom 18 în domeniul tehnicii militare, apãrãrii ºi securitãþii include patru segmente principale: prelucrarea semnalului radar, console care utilizeazã sistemele GIS (Geographic Information System - Sistemul Informatic Geografic), procesare video pentru sisteme de urmãrire a þintelor, simularea 3D pentru antrenament. Desfãºuratã o datã la doi ani, cu sprijinul autoritãþilor guvernamentale din România ºi al Ambasadei Statelor Unite la Bucureºti, expoziþia BSDA reuneºte firme de prestigiu din þarã ºi strãinãtate, care prezintã produse de tehnicã militarã, apãrare terestrã, aerianã ºi maritimã, aviaþie civilã ºi produse pentru siguranþã ºi securitatea domesticã. Ca la fiecare ediþie, ºi în 2012 au avut loc exerciþii demonstrative aeriene ºi terestre ale Ministerului Apãrãrii, ale Ministerului de Interne ºi Serviciului Român de Informaþii.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 201 - Mai 2012

A avut loc a VI-a editie a Simpozionului national cu participare internationalã „CONFERINTE DE CHIMIE CONTEMPORANÔ Pe 14 mai 2012 a avut loc a VI-a ediþie a simpozionului “Conferinþe de Chimie Contemporanã”, organizat de cãtre Biblioteca Chimiei ºi Syscom 18, în asociere cu Academia Românã ºi Societatea de Chimie din România. Acest simpozion are o tradiþie de 13 ani. Biblioteca Chimiei ºi Syscom 18 premiazã anual cele mai bune articole publicate în cele douã reviste editate de Biblioteca Chimiei – “Revista de Chimie” ºi “Materiale Plastice”, simpozionul incluzând ºi festivitãþile de premiere. În acest an, Simpozionul a continuat cu prelegerea “Cataliza: un vechi domeniu cu provocãri noi”, susþinutã de profesorul Michel Che de la Universitatea Pierre et Marie Curie din Paris, specialist în domeniul catalizei, implicând procese gaz-solid, lichid-solid ºi la interfaþa solid-solid. Profesorul Michel Che este Doctor honoris causa al mai multor universitãþi, printre care ºi Universitatea Bucureºti ºi membru al Academiei Europaea. Lucrãrile simpozionului au fost conduse de preºedintele colegiului de redacþie al Revistei de Chimie, dr. Petru Filip, director al Centrului de Chimie Organicã “Costin D. Neniþescu” al Academiei Române. ªi în acest an Syscom 18, acþionar principal al societãþii Biblioteca Chimiei, a fost sponsorul acþiunii, fãcând posibilã invitarea unor personalitãþi de marcã ºi de asemenea desfãºurarea ultimelor ºase ediþii ale Simpozionului în condiþiile excelente oferite de sala “Le Diplomate” a hotelului Athénée Palace Hilton.

Syscom 18 a participat la cea de-a doua editie a RAILF În perioada 8-10 mai, compania Syscom 18 a fost prezentã la cea de-a doua ediþie a Târgului de Automatizãri & Instrumentaþie ºi Echipamente de Laborator, organizat de Asociaþia pentru Automatizãri ºi Instrumentaþie din România (A.A.I.R.), la Sala Palatului Bucureºti. În cadrul expoziþiei companii din domeniul automatizãrilor ºi instrumentaþiei au prezentat ultimele inovaþii ºi soluþii pe plan naþional ºi internaþional. Syscom 18 a expus produse

reprezentative, oferind vizitatorilor broºuri, cataloage, pliante, detalii ºi informaþii despre echipamentele ºi aplicaþiile sale industriale, din toate sferele automatizãrilor ºi instrumentaþiei (automatizãri, mãsurãri, acþionãri, software industrial, sisteme de comunicaþie, calculatoare industriale, automate programabile regulatoare, elemente de execuþie, componente ºi sisteme electrice ºi electronice, echipamente de laborator etc.).

RAILF

BSDA SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 021 310 26 78; 021 310 26 79

SYSCOM Info, Nr. 201, Mai 2012  
SYSCOM Info, Nr. 201, Mai 2012  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement