Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurare

ria Edito

Nr. 228 iulie/august 2016

l Syscom 18 a pus în funcþiune

Sistemul de Control Proces de la Staþia de Import Gaze Medieºu Aurit

În primavara anului 2016 compania Syscom 18 a pus în funcþiune Sistemul de Control Proces ºi Oprire de Urgenþã de la Staþia de Import Gaze Medieºu Aurit. (continuare în pag. 2)

Din cuprins 1. Traductoare de curent de înaltã precizie. Seria IT xx5 LEM (pg. 1, 3) . George Barbãlatã

Traductoare de curent de înaltã precizie Seria IT xx5

2. Precintank, modul perfect de a controla atât transportul de produse petroliere , cât ºi livrarea lor GASSO (pg. 4)

. Daniel Niculescu

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

3. Optiflex2200.Traductor de nivel radar cu undã ghidatã (TDR) Krohne (pg. 3)

4. Sistemul compact de monitorizare a flãcãrii DURAG GROUP (pg. 6) 5. Incãrcare vrac la capacitãþi medii (pg. 5)

LEM îºi extinde gama traductoarelor de înaltã precizie prin noua serie IT xx5 de traductoare pentru mãsurãtori de curent continuu, alternativ sau în impuls, în gama de la 60 la 600A. Aceastã nouã serie cuprinde 4 modele: IT 65-S, IT 205-S, IT 405-S ºi IT 605-S. Aceste noi modele oferã o gamã de temperaturã extinsã, de la -40 la +850 C, prin comparaþie cu gama de la +10 la +50 0C în care lucreazã modelele IT anterioare. Datoritã acestei specificaþii, prin noua serie de traductoare se extinde gama aplicaþiilor pentru traductoarele LEM de înaltã precizie ºi pentru: surse de alimentare de înaltã precizie, echipamente medicale, unitãþi de calibrare, invertoare de precizie ºi înaltã stabilitate, analizoare de putere. (continuare în pag. 3)

. Virginia ªerban

. Gheorghe MATACHE

. Romulus TRIPA

6. Echipamente pentru monitorizarea apelor (I). Prelevatoare de probe (pg. 7) . Mihai Marian CERNAT

7. În 2016, aniversãm 25 de ani de activitate (1991-2016)

SYSCOM 18 SRL n

n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n n

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro


2

SYSCOM info nr. 228 - iulie/august 2016

- urmare din pag. 1 -

Syscom 18 a pus în funcþiune

Sistemul de Control Proces de la Staþia de Import Gaze Medieºu Aurit Proiectul – parte a procesului de modernizare funcþionalã a Transgaz S.A. – a fost derulat în asociere cu IMI S.A. Baia Mare ºi a avut drept scop activitãþi de upgrade tehnologic al echipamentelor de control din Staþie, care sã permitã gestionarea eficientã a capacitãþii de import gaze din Ucraina ºi transport gaze în zona de nord-vest a României. Staþia de Import Gaze Medieºu Aurit este un punct de importanþã deosebitã pentru activitatea reþelei naþionale de transport gaze gestionatã de Transgaz S.A. Prin SIG Medieºu Aurit a tranzitat, de-a lungul întregii perioade de operare, cca 30% din cantitatea de gaze naturale importatã la nivel naþional. De asemenea, componenþa de Nod Tehnologic a Staþiei gestioneazã distribuþia fluxurilor primare de gaze naturale pentru consum intern cãtre zona de nord-vest (Baia Mare ºi Satu Mare) ºi vest (Arad) a României ºi de stocare cãtre depozitul Sãrmaºu. Proiectul a avut în vedere implementarea unei soluþii moderne de monitorizare ºi control a activitãþii tehnologice din Staþie, cu douã componente principale. Prima componentã a urmãrit modernizarea echipamentelor tehnologice din Staþie. În acest scop, a fost instalatã instrumentaþia de proces nouã, iar pentru acþionãrile electrice a aproximativ 70 de robineþi a fost adoptatã o soluþie modernã de control prin tehnologie de comunicaþie pe bus în topologie de inel, cu douã unitãþi de control SIMA Master Station în configuraþie redundantã. A doua componentã a avut în vedere adoptarea unei soluþii moderne pentru controlul activitãþii tehnologice de import ºi nod tehnologic. În acest scop, Syscom 18 a livrat douã sisteme moderne de control bazate pe automate programabile CompactLogix de la Allen Bradley. Fiecare controller este prevãzut cu un Panou Operator de 15', care asigurã interfaþa cu operatorul în situaþii limitã de funcþionare.

n

În mod normal, interfaþa cu operatorul este asiguratã de un sistem SCADA local cu o staþie de lucru pentru operare, o staþie de lucru pentru monitorizare ºi o staþie de lucru pentru arhivarea datelor. Staþiile de operare ºi monitorizare ruleazã o aplicaþie de monitorizare ºi control configuratã de cãtre Syscom 18 sub pachetul Factory Talk View (Rockwell Automation), care realizeazã toate funcþiile de bazã necesare într-un astfel de proiect, particularizate conform necesitãþilor specifice ale clientului. Toate datele relevante despre funcþionarea Staþiei – cca 600 de parametri – sunt puse la dispoziþia sistemului SCADA Transgaz pe interfaþa de comunicaþie Modbus TCP. Sistemul de Control Proces ºi Oprire de Siguranþã al Staþiei de Import Gaze Medieºu Aurit a fost proiectat, executat ºi implementat de Syscom 18 la cele mai înalte standarde profesionale, începând cu echipamentele de alimentare cu energie electricã ºi terminând cu ingineria software a Sistemului. SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 228 - iulie/august 2016

3

- urmare din pag. 1 -

Traductoare de curent de înaltã precizie Seria IT xx5 Traductoarele din seria IT xx5 asigurã performanþele înalte ale traductoarelor bazate pe tehnologia fluxgate pe o gamã extinsã de temperaturã, oferind o precizie foarte înaltã, între 0.004% ºi 0.04% din IPN, o liniaritate mai bunã de 12ppm ºi un offset redus, între 36 ºi 400ppm - în funcþie de model. Timpul de rãspuns rapid, sub 0.5µs, se datoreazã procesului de bobinare foarte precis. Seria IT xx5 de traductoare LEM a fost proiectatã sã lucreze cu alimentare bipolarã ±15Vc.c. ºi, în funcþie de model, acceptã conductori primari cu diametrul de maxim 26 sau 30mm. În plus, în afara curentului de ieºire, traductoarele oferã o ieºire ce indicã starea traductorului (nivele jos sau sus) ºi un LED indicând operarea normalã. Noua serie IT xx5 este complet compatibilã cu gama IT anterioarã. Aceste traductoare pot fi uºor utilizate în vechile instalaþii, menþinând dimensiunile compacte diverse în funcþie de gama de curent ºi o varietate de topologii de montare pe panou, fãrã compromiterea nivelului înalt de izolare între circuitele primar ºi de mãsurã. Specificaþiile cheie ale seriei IT xx5 sunt: . mãsurarea curenþilor continuu, alternativ sau în impuls, în gama 60… 600A

. precizie excepþionalã pe toatã gama de temperaturã: 0.004... 0.04% din IPN

. principiul de mãsurã: Fluxgate în buclã închisã

. liniaritate excelentã, sub 12ppm, pe toatã gama de temperaturã

0

. gama temperaturii de lucru extinsã: -40… +85 C

. offset foarte scãzut, sub 400ppm, pe toatã gama de temperaturã

. diverse topologii de montare pe panou.

Optiflex 2200 Traductorul de nivel radar cu undã ghidatã (TDR) Virginia ªERBAN . GSM: 07 28 989 662 KROHNE are o vastã experienþã în domeniul tehnologiei de mãsurare a nivelului, nu numai în aplicaþiile standard, ci ºi în aplicaþii care sunt considerate o provocare ºi care necesitã echipamente dedicate. Pentru Krohne, orientarea spre client începe încã din fazele de cercetare ºi dezvoltare. Optiflex 2200. Caracteristicile generale · Convertor de semnal în varianta orizontalã sau verticalã pentru a facilita citirea funcþie de poziþia de montare · Diverse tipuri de probe ºi materiale · Alimentare pe 2 fire, din buclã · Eliminã falsele reflexii cauzate de perturbaþiile mediului · Sistemele de cuplare permit îndepãrtarea convertorului de semnal fãrã a fi necesare înlãturarea instrumentului din proces ºi rotirea carcasei la 360 grade pentru a facilita citirea ecranului · Sistemul de închidere al carcasei este de tip baionetã, permiþând astfel deschiderea ºi închiderea uºoarã chiar dupã mulþi ani de utilizare · Convertorul de semnal poate fi instalat pânã la 100m distanþã faþã de probã · Tastele display-ului pot fi utilizate fãrã a deschide capacul · Domeniul de mãsurare poate fi pânã la 40m · Conformitate SIL2-IEC 61508 pentru sistemele de siguranþã.

Industrii deservite · chimicã · petrol ºi gaze · alimentarã · apã ºi apã menajerã · energeticã

Aplicaþii · mãsurarea nivelului de lichid în rezervoarele de proces pentru diferite produse chimice · mãsurarea volumului de lichid în rezervoarele de stocare.

· celulozã ºi hârtie · metalurgie.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


4

SYSCOM info nr. 228 - iulie/august 2016

Precintank, modul perfect de a controla atât transportul de produse petroliere, cât ºi livrarea lor Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005

Precintank este o unitate de monitorizare pentru transferul ºi livrarea de produse petroliere în camioane cisternã. Sistemul funcþioneazã separat de funcþionarea normalã a vehiculului ºi a rezervorului, asigurând controlul continuu al încãrcãrii, transportului ºi livrãrii. Sistemul oferã o soluþie la o problemã care afecteazã multe companii, în care s-a identificat furtul ºi manipularea neautorizatã a produsului în timpul transportului.

Aceasta reprezintã pierderi uriaºe pentru companii cu nici o ºansã de a identifica atunci sau în cazul în care produsul este pierdut. Cu Precintank, problema este rezolvatã uºor, deoarece unitatea preia controlul în timpul procesului de transport, monitorizând fiecare punct unic de sigilare.

Reprezintã o soluþie fiabilã pentru toate nevoile sectorului care furnizeazã informaþii în timp real cu privire la distribuþia, încãrcarea, descãrcarea, evenimente importante ºi de control al productivitãþii. Acest sistem inovator de control poate fi instalat pe cisterne cu unul pânã la zece compartimente ºi nu interfereazã cu funcþionarea normalã a rezervorului. Mai mult decât atât, Precintank este proiectat pentru a oferi securitate de top ºi adaptabilitate în orice mediu de lucru. Pentru ºi mai multe informaþii tehnico-economice, vã rog sã mã contactaþi.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 228 - iulie/august 2016

5

Încãrcare vrac la capacitãþi medii Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545 Din portofoliul de sisteme de încãrcare vrac a Cimbria Bulk Equipment (CBE) prezentãm gama de burdufuri (manºe) telescopice, seriile S ºi HD. Acestea sunt serii destinate aplicaþiilor în care existã instalaþii centralizate pentru desprfuire. Seria S este destinatã aplicaþiilor uºoare în care concentraþia de praf nu este extrem de ridicatã, iar densitatea în vrac a materialelor este de asemenea redusã. Este disponibilã în trei mãrimi având urmãtoarele capacitãþi: . S300: pânã la 250 mc/h . S400: maxim 440 mc/h . S500: maxim 575 mc/h. Seria H este destinatã aplicaþiilor medii în care concentraþia de praf este ridicatã, iar abrazivitatea materialelor este prezentã. Este disponibilã în douã mãrimi având urmãtoarele capacitãþi: . H300: pânã la 250 mc/h . H400: maxim 440 mc/h La fabricant, ambele serii S, respectiv H, pot fi echipate cu capãt de evacuare atât pentru recipiente de primire de tip deschis (benã), cât ºi de tip închis (tanc de cisternã), dar ºi de tip universal. Toate modelele se pot executa din oþel carbon, inox 304 sau Hardox 400 ºi sunt disponibile, la cerere, cu toate certificãrile ATEX 22/20. Execuþia în inox este disponibilã ºi în versiunea aprobatã pentru contactul cu alimentele. Manºele acestea pot fi realizate ºi pentru temperaturi ridicate cu protejarea prin galvanizare la cald a pãrþilor din oþel aflate în contact ºi utilizând ciorap flexibil din teflon cu fibrã de sticlã. Seria H este versiunea mai robustã, dar ºi mai versatilã acolo unde aplicaþia este mai provocatoare. Ambele suportã opþiuni precum: . Flexvibe, care include un vibrator electric pentru a facilita golirea completã la terminarea încãrcãrii . Flexfill, dispersorul rotativ pentru împrãºtierea materialului pe toatã suprafaþa recipientului de primire . Flexseal, pentru etanºare cu pernã gonflabilã pe gura de încãrcare, în cazul recipientelor de primire de tip cisternã. Cu Moduflex aproape cã nu existã situaþii pentru care sã nu fie aplicabil. Provocaþi-ne sã gãsim soluþii împreunã!

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


6

SYSCOM info nr. 228 - iulie/august 2016

Sistemul compact de monitorizare a flãcãrii Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535 Despre DLX 100. Date generale D-LX 100 este un sistem compact ce constã dintr-o unitate de control ºi un scaner de flacãrã optic. Scanerul de flacãrã este ales pentru monitorizarea flãcãrilor dintr-o varietate de combustibili ºi tehnici de ardere, în special în aplicaþiile cu un singur arzãtor. Utilizatorii pentru acest scaner de flacãrã includ centrale termice la distanþã, procese chimice sau sisteme termice de ardere a gazelor combustibile. D-LX 100 oferã un grad extrem de ridicat de siguranþã ºi disponibilitate prin utilizarea a douã microprocesoare care funcþioneazã în paralel, cu hardware-ul ºi software-ul corespunzãtoare. Hardware-ul este conceput pentru a urmãri toate liniile directoare ale CE ºi legile relevante pentru compatibilitatea electromagneticã. Modelul D-LX 100 respectã standardele europene EN 230 (pentru ulei) ºi EN 298 (pentru gaz), precum ºi orientãrile tehnice pentru cazanele de abur TRD 411-414 ºi 604 pentru TRD intermitent, continuu ºi de 72 de ore de funcþionare. Pentr u a monitoriza cu precizie diferite tipuri de flãcãri ºi condiþii de ardere, cinci modele diferite sunt disponibile, cu sensibilitãþi spectrale ale spectrelor UV ºi IR. Pragul de recunoaºtere a flãcãrii pentru scanerul de flacãrã poate fi programat pentru unul din zece, diferite setãri cu ajutorul unui comutator (buton) de pe panoul frontal. Timpul de siguranþã al scanerului, care se referã la numãrul de secunde înainte ca scanerul sã semnalizeze întreruperea funcþionãrii flãcãrii, este setat din fabricã la 1 s. Perioade mai lungi de siguranþã (de 3 sau 5 s) pot fi programate la cerere. Esenþialele Grupuri operaþionale ale unitãþii de control sunt prezentate în D-LX 100 în Schema bloc.

Descrierea funcþionalã Elementele foto utilizate în scanerul integrat evalueazã optic flacãra cu diferite domenii spectrale ale acesteia. Scanerele cu elemente foto din materiale semiconductoare acoperã intervalele de unde scurte UV-A la infraroºu. Semnalul de la elementul foto trece printr-un amplificator cu suprimarea oricãrei energii emise constante (nondinamice). Acest amplificator poate fi setat la unul dintre cele douã niveluri diferite. Dupã amplificator, semnalul trece printr-un filtru ºi o fazã de generare de impulsuri. DURAG oferã, de asemenea, un scaner 100 flacãrã D-LX, care utilizeazã o barierã de luminã UV, care poate monitoriza flãcãri în domeniul UV-C, în cazul în care lungimea de undã este foarte scurtã. În acest interval nu este necesarã suprimarea oricãrei energii cu flacãrã non-dinamicã. Celula în sine genereazã impulsuri folosind sursa de tensiune prin intermediul unui circuit de resetare RC. Pulsurile generate de scanerele de flacãrã integrate, care oferã o mãsurã a intensitãþii flãcãrii, sunt transmise sistemului cu microprocesor, care va declanºa un semnal de flacãrã ON sau OFF, în funcþie de pragul de recunoaºtere a flãcãrii programate.

. Sistemele cu microprocesor au un canal dublu pentru controlul ºi supravegherea autoverificãrii funcþionãrii flãcãrii . Scanerul cu flacãrã integrat, cu unitate de declanºare pentru efectuarea autoverificãrilor . Circuitul de siguranþã dinamicã conduce releul defect, K1; tensiunile interne de funcþionare ºi toate funcþiile legate de siguranþa hardware sunt monitorizate . Releul de flacãrã, K2, cu circuit de autoverificare . Prag de recunoaºtere programabil al flãcãrii . Afiºajul cu LED-uri pentru indicare este gata de funcþionare, ca ºi semnalul de flacãrã sau de eroare . 4-20 (sau 0-20) mA ieºire analogicã pentru afiºaj extern de intensitate a flãcãrii.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

Trei caracteristici sunt disponibile pentru semnalul de flacãrã: 1) un contact releu autoprotejat, K2 2) un LED verde de pe panoul frontal ºi 3) un curent de ieºire pentru afiºarea intensitãþii flãcãrii. Ieºirea curentã este setatã în fabricã pe 420 sau pe 0-20 mA. Atât pregãtirea operaþionalã, cât ºi starea de avarie sunt semnalizate printr-un contact în releul K1 defect, printr-un led galben (gata) sau roºu (eroare), fiind vorba de LED-ul de pe panoul frontal.


7

SYSCOM info nr. 228 - iulie/august 2016

Echipamente pentru monitorizarea apelor (I)

Prelevatoare de probe Mihai Marian CERNAT . GSM: 0722 626 004 Cu o experienþã de mai bine de 55 de ani în domeniul echipamentelor de monitorizare ºi reducere a gradului de poluare a apelor, Teledyne ISCO, Inc., înfiinþatã ca ISCO Inc. în anul 1958 ºi localizatã în Lincoln, Nebraska, USA, îºi propune ca prin echipamentele de ultimã generaþie fabricate - debitmetre în canal deschis ºi prelevatoare de probe sã îmbunãtãþ eascã atât calitatea vieþii, cât ºi sãnãtatea mediului. Echipamente pentru monitorizarea apei potabile ºi a apelor reziduale Prin echipamentele robuste ºi fiabile, fixe ºi portabile de monitorizare a calitãþii apei ºi a gradului de poluare, Teledyne ISCO, Inc., se aflã în topul fabricanþilor de echipamente din domeniul sãu de activitate. În portofoliul ISCO sunt incluse atât prelevatoarele automate, fixe ºi portabile, cu refrigerare sau fãrã, cât ºi debitmetrele în canal deschis, ce utilizeazã ca principiu de funcþionare principiul acustic doppler, ultrasunete sau barbotor, dar ºi echipamente de mãsurã submersibile. În plus, programul software Flowlink® poate fi utilizat pentru a manipula datele mãsurate. Opþiunile de comunicaþie sunt variate, fãcând, astfel, faþã oricarui tip de aplicaþie. Printre opþiuni este disponibilã comunicaþia GSM, radio cu 2 cãi sau Modbus. Prelevatoare automate de probe În ultimii ani, cerinþele autoritãþilor de mediu, în ceea ce priveºte monitorizarea calitãþii apelor, au devenit din ce în ce mai exigente, acest lucru ducând la dezvoltarea unor echipamente din ce în ce mai perfor mante. Printre avantajele utilizãrii prelevatoarelor de fabricaþie ISCO amintim: primul prelevator rotund, primul detector de lichid fãrã contact, primul prelevator pentru utilizare în mediul exterior refrigerat, dar ºi primul prelevator cu module interschimbabile pentru mãsurarea debitului ºi a altor parametri. Prin atenþia deosebitã acordatã clienþilor sãi, inovaþia ºi îmbunãtãþirea continuã a echipamentelor, dar ºi prin accentul pus asupra calitãþii ºi fiabilitãþii, ISCO continuã sã fie lider pe piaþa prelevatoarelor. Portofoliul variat al ISCO vã oferã de la prelevatoarele portabile ºi fixe pentru aplicaþii uzuale, cum ar fi prelevarea de probe din efluentul staþiilor de tratare, monitorizarea precipitaþiilor, dar ºi monitorizarea staþiilor de pretratare pânã la prelevatoare ce pot fi utilizate în zone cu pericol de explozie sau în medii în care monitorizarea contaminanþilor radioactivi este obligatorie. Prelevatoare portabile

Modelul Avalanche are câteva caracteristici care îl recomandã: diferite dimensiuni de sticle, capacitate de memorare a datelor ºi putere dublã de rãcire. La acest prelevator pot fi conectaþi senzorii de pH sau de debit.

Prelevatorul 6712 în variantã completã, respectiv în varianta compactã – prelevator fiabil ce poate fi utilizat în numeroase configuraþii pentru recipienþii de prelevare, monitorizare de tip “plug in” pentru parametrii de calitate ai apei ºi pentru debit. La acest prelevator pot fi conectaþi senzorii de pH sau de debit.

Modelul 3710 combinã operarea simplã cu capacitatea mare de stocare. Conþine, de asemenea, un detector de lichid, dar ºi un sistem ce permite prevenirea umplerii recipienþilor peste capacitatea acestora. Prelevatoare refrigerate fixe

Modelul 5800, ce poate fi utilizat atât în prelevarea de probe din apele municipale, cât ºi din apele reziduale. Utilizeazã o pompã peristalticã, ce este capabilã sã preia probe cu o vitezã de 0.6 m/s, chiar ºi la înãlþimi de 7.6 m.

Prelevatoarele din seria 3700, ce au în componenþa lor un detector de lichid, model LD90 ºi un contor prelevãri, dar ºi programe de bazã extinse pentru intervale de timp uniforme, intervale de timp neuniforme, prelevare ape pluviale, recipiente prelevare mixte, eºantionare divizatã.

Prelevatorul portabil cu refrigerare, model Glacier, are ca avantaje transportul uºor, configurarea rapidã ºi conservarea precisã a probelor. Prelevatoarele speciale sunt gândite pentru monitorizarea contaminanþilor radioactivi.

Prelevatorul 6712FR cu refrigerare din fibrã de sticlã poate fi utilizat în medii corozive. La acest prelevator pot fi conectaþi senzori de pH sau de debit. Prelevatoare refrigerate portabile

Prelevatorul GLS, proiectat pentru uzul general sau pentru prelevarea de contaminanþi prioritari din apele municipale, dar ºi din aplicaþii industriale unde prelevatoarele full-size sunt prea voluminoase.

n

Furnizor nou

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

Modelul 3710RLS este utilizat pentru monitorizarea nucleelor radioactive din apã. În numãrul viitor vom vorbi despre familia debitmetrelor în canal deschis, din care fac parte modulele din seria 2000, debitmetrele ADFM, debitmetrul Signature ºi traductoarele din seria ISCO 300.


8

SYSCOM info nr. 228 - iulie/august 2016

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din numerele anterioare ale Buletinului nostru informativ, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numerele de telefon 021 310 26 78 sau 021 310 26 79.

Ziar 4 2016  
Ziar 4 2016  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement