Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Nr. 222 iulie/august 2015

Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de apã din oraºul Brãila Mihai RADU . GSM: 0722 376 748

Editorial

În primul semestru al acestui an, SYSCOM 18 a finalizat testele ºi punerea în funcþiune a sistemului de automatizare ºi SCADA din cadrul proiectului: “Reabilitare captare Chiºcani, staþie de tratare Chiºcani, staþii de pompare ºi de clorinare, reabilitare ºi extindere reþele de apã ºi canalizare pe strãzi comune – Aglomerarea Brãila”. Finanþarea a fost realizatã prin Programul Operaþional Sectorial de Mediu Axa 1. (continuare în pag. 2)

Din cuprins 1. Sistemul de împãmântare GRD 4200 a obþinut certificarea SIL (Safety Integrity Level)

Transmitere de poziþie unghiularã pentru aplicaþii grele

Cortem Group

. Daniel Niculescu

(pg. 6)

2. Supape de siguranþã Nacional Valvulas

. Adrian Ghiþã

(pg. 5)

3. Soluþii pentru determinarea on-line a vâscozitãþii

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

Brookfield (pg. 6)

Transmiterele de poziþie unghiularã seria KINAX WT7xx sunt instrumente de precizie utilizate pentru achiziþia poziþiei unghiulare ºi a rotaþiei, procesarea ºi furnizarea valorilor mãsurate ca semnal electric de ieºire. Ele convertesc poziþia unghiularã a unui ax într-un semnal de curent c o n t i n u u independent de s a r c i n ã , proporþional cu poziþia unghiularã.

. Mihai Marian Cernat 4. DURAG D-R 320 Durag Group

. Oana Gheorghiþã

(pg. 5)

5. Analizorul de concentraþie µICC 2.45 - puternic ºi versatil pro/M/tec

. Mihai Marian Cernat

(pg. 8)

6. Optimass 6400 - Debitmetrul Coriolis de înaltã performanþã pentru procese industriale Krohne

. Virginia ªerban

(pg. 8 )

7. Moduflex seria S cu dispozitiv de poziþionare P Cimbria

. Romulus Tripa

(pg. 3 )

8. Soluþii pentru mãsurarea debitului în conducte parþial pline Krohne + Pulsar (pg. 4)

. Virginia ªerban ºi Mihai Tãnãsescu 9. Echipamente de ardere. Arzãtoarele Thermjet (pg. 7)

. Gheorghe Matache SYSCOM 18 SRL n

n

ROMÂNIA 060 011

(continuare în pag. 3) n

BUCHAREST - 12

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n

CALEA PLEVNEI 139B

FAX: 316 91 76; 316 91 79 n http://www.syscom.ro

n


2

SYSCOM info nr. 222 - iulie/august 2015

- urmare din pag. 1 -

Reabilitare ºi modernizarea reþelei de apã din oraºul Brãila

Lucrãrile de reabilitare pentru obiectele componente ale sistemelor de apã ºi canalizare, precum ºi pentru obiectele noi, au inclus urmãtoarele lucrãri: . Reabilitare captare Chiºcani · Staþii de pompare: - Reabilitarea staþiei de pompare de la sursã, priza Dunãrii - Reabilitarea staþiilor de pompare Chiºcani, Trapta I ºi II - Reabilitarea staþiilor de pompare din complexele Apollo ºi Radu Negru

· Staþii de tratare/clorinare: - Reabilitarea staþiei de tratare Chiºcani (capacitate 1000 l/s) - Reabilitarea staþiei de clorinare (din incinta staþiei de tratare Brãila) - Staþie nouã de clorinare în incinta complexului Apolo.

· Rezervoare ºi staþii de repompare: - Reabilitarea celor douã rezervoare de 20.000 mc ºi a staþiei de repompare din incinta complexului Apolo - Reabilitarea rezervorului de 20.000 mc ºi a staþiei de repompare din incinta Radu Negru - Reabilitarea rezervorului de 5000 mc ºi a staþiei de repompare din incinta GA Brãila.

· Staþii de pompare apã uzatã: - Reabilitarea a 7 staþii de pompare apã uzatã - Construirea unei staþii de pompare apã uzatã.

· Tratare nãmol: - Instalaþie de tratare suplimentarã a nãmolului din staþia de epurare Brãila - Proiectul a cuprins ºi implementarea a patru dispecerate SCADA locale, în incintele staþiei de tratare Chiºcani, gospodãriei de apã Brãila, complexului Apolo ºi staþiei de epurare Brãila – pentru linia de tratare nãmol. Dispeceratele locale asigurã, de asemenea, transmiterea datelor cãtre dispeceratul central Brãila.

Syscom 18 a asigurat lucrãri dupã cum urmeazã: - Proiectarea, execuþia ºi punerea în funcþiune a tablourilor de forþã ºi automatizare, pentru fiecare obiectiv - Instalarea, configurarea ºi punerea în funcþiune pentru dispeceratele SCADA locale - Livrarea instrumentaþiei (pentru mãsurã, nivel, presiune).

Tablourile de automatizare au fost echipate cu automate programabile Siemens, din seria S7-315, sau Unitronics, seria Vision, cu panou operator integrat. Compania noastrã reprezintã, în România, firma Unitronics ºi, pe lângã livrarea de echipamente, oferã consultanþã în alegerea echipamentelor, asistenþã tehnicã sau dezvoltarea aplicaþiilor software. Controlul echipamentelor se poate face în mod automat sau manual, fiind disponibile trei regimuri de funcþionare: local, de la cutiile de comandã localã, sau de pe panoul operator al PLC-ului, ºi de la distanþã, de pe interfaþa graficã a aplicaþiei SCADA - de monitorizare ºi control. Comunicaþia dintre tablourile de automatizare ale staþiei ºi dispeceratul SCADA local se face prin intermediul unei reþele ethernet. Datele de la obiectivele ce nu dispun de dispecerat SCADA local sunt preluate prin intermediul unei reþele GSM-VPN. Dispeceratul SCADA local integreazã întregul flux tehnologic al staþiei aferente, asigurând monitorizarea ºi controlul pentru toate echipamentele acþionate electric. Aplicaþiile SCADA au fost realizate folosind Vijeo Citect SCADA sau WinCC pentru linia de tratare nãmol, din cadrul staþiei de epurare Brãila. Datele de la dispeceratele locale sunt transmise cãtre dispeceratul central Brãila, tot prin conexiune securizatã, GSM-VPN. Vã stãm la dispoziþie cu soluþii de automatizare ºi SCADA de ultimã generaþie pentru monitorizarea ºi controlul proceselor în majoritatea ariilor industriale adaptate aplicaþiei dumneavoastrã.

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 222 - iulie/august 2015

3

- urmare din pag. 1 -

Moduflex seria S cu dispozitiv de poziþionare tip P

Transmitere de poziþie unghiularã pentru aplicaþii grele Construcþia robustã face din transmiterele de poziþie unghiularã KINAX WT7xx, produse de Camille Bauer, instrumente foarte potrivite aplicaþiilor grele de mediu. Produsele sunt folosite în multe domenii, de preferat în construcþia maºinilor mari, a fabricilor industriale, construcþia centralelor electrice, a vapoarelor ºi utilitãþilor tip “offshore”, macarale, vehicule mari de transport, echipamente de sãpat sau dragare. Principalele caracteristici: -

Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545

Construcþie robustã în versiuni simplã sau multi-turã Sistem de scanare capacitiv sau magnetic Semnal de ieºire analogic 4… 20mA pe 2, 3 sau 4 fire Semnale de ieºire digitale tip CANopen sau SSI cu conector M-12 Fãrã uzurã ºi cu întreþinere anualã redusã Versiuni neprogramabile ºi programabile Rezistente la vibraþii ºi la ºoc Este disponibil tipul de protecþie “intrinsic safety” EEx ia IIC T6 Este disponibilã versiunea GL.

Principii de mãsurare Capacitiv Sistemul de scanare capacitivã constã din douã pãrþi principale: condensatorul cu ecran diferenþial ºi circuitul electronic. Deviaþia unghiularã a dispozitivului de mãsurat este transferatã la rotorul condensatorului cu ecran diferenþial, prin intermediul unui cuplaj mecanic. Aceasta este apoi convertitã într-o modificare a capacitãþii proporþional cu unghiul. Orice schimbare a poziþiei rotorului duce la modificarea capacitãþii la intrare a microprocesorului. Aceasta este transformatã într-un semnal de curent continuu proporþional cu valoarea mãsuratã. Magnetic Encoderele de poziþie unghiularã care folosesc principiul de mãsurã magnetic constau dintr-un ax, pe care au fixate un magnet permanent ºi un senzor. Câmpul magnetic generat de magnetul permanent este scanat de senzor, iar valoarea mãsuratã este alocatã precis unei poziþii unghiulare absolute. O soluþie de succes de la Cimbria este Moduflex seria S + dispozitiv de poziþionare tip P. O rezolvare reuºitã este încãrcarea în vagoane a malului cu S300 cu conexiune la exhaustare centralizatã. Acesta are o cursã de peste 4 m realizatã din 11 module. Pentru minimizarea riscului de explozie a fost prevãzutã cu benzi antistatice ºi cablu de împãmântare de-a lungul ºutei flexibile. Manºa este echipatã cu capãt universal, care este o combinaþie de con pentru cisternã ºi de capãt cu fustã pentru benã. La încãrcarea în vagon cu benã fusta se coboarã, iar la încãrcarea în cisternã aceasta se ridicã ºi se atârnã de douã prinderi. Manºa este echipatã cu senzori de maxim de tip capacitiv. Procesul de încãrcare va fi oprit când materialul

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro

ajunge la senzorul de nivel ºi astfel se previne umplerea în exces. În timpul încãrcãrii se asigurã cursa troliului de aºa manierã încât înãlþimea capului de încãrcare urmãreºte umplerea. Rampa de încãrcare este situatã pe o porþiune curbã a cãii ferate uzinale. Pentru a compensa nealinierea gurilor de încãrcare, fiecare manºã este echipatã ºi cu un dispozitiv de poziþionare. În aceastã aplicaþie s-au instalat poziþionere model P300H2000, pe o singurã axã ºi cursã de 2 m, în execuþie Hardox. Atât poziþionerul, cât ºi manºa sunt controlate cu o telecomandã wireless, având ºi un mic afiºor unde operatorul poate urmãri permanent cantitatea ºi starea încãrcãrii.


4

SYSCOM info nr. 222 - iulie/august 2015

Soluþii pentru mãsurarea debitului în conducte parþial pline Situaþia curgerii unor fluide, de cele mai multe ori ape reziduale, pluviale, prin canale, conducte parþial pline, vine de la suprapunerea unor efecte pe aceeaºi unitate de investiþie, canalul, conducta de evacuare. De cele mai multe ori, aceleaºi investiþii trebuie sã acopere debite tehnologice generate de anumite servicii, dar ºi volumele generate de precipitaþii. Sunt situaþii care cer mãsurãtori la nivele de curgere liberã, pentru secþiuni de 15… 25% acoperire, pânã la curgeri turbulente prin conducte pline complet, uºor presurizate, deci cu viteze sporite, pentru intervale limitate de timp. Pentru a rãspunde celor mai variate condiþii, traductoarele de mãsurã, ºi aici ne referim în special la acelea care pot ajunge în contact cu fluidul (apa), trebuie sã îndeplineascã anumite condiþii tehnice, între care amintim: gradul de protecþie IP68, domeniile de temperaturã de funcþionare extinse, uneori -300… 400C….+600C, domenii rar acoperite de traductoarele uzuale. Pentru longevitatea ºi seriozitatea dovedite mai bine de 24 de ani de activitate continuã în automatizãri industriale, firma SYSCOM18 are onoarea de a reprezenta în România produsele a douã firme prestigioase: KROHNE, practic numãrul 1 în lume în materie de debite lichide/fluide, respectiv PULSAR PROCESS MEASUREMENT.

Instrumente pentru mãsurarea nivelului ºi a debitului prin intermediul ultrasunetelor

Debitmetrul electromagnetic TIDALFLUX 2300 F

Mihai TÃNÃSESCU . GSM: 0722 798 436

Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662

DUET - senzor dublu nivel

Senzor de vitezã

mA output

h RS485

Transducer to suit

Speedy

TIDALFLUX 2300 este proiectat pentru mãsurarea cu precizie a debitului în condiþiile în care conducta este parþial plinã. Sistemul de mãsurare constã din senzorul de debit Tidalflux 2000 ºi din convertorul de semnal IFC 300. Sistemul de mãsurare a nivelului este de tip capacitiv, non-contact. Senzorul de nivel este integrat în liner, nu este în contact cu fluidul, asigurând, astfel, mãsurarea cu precizie a nivelului din conductã. Caracteristicile principale . Utilizare pentru mãsurarea debitelor în conducte parþial pline în industriile apei ºi a apei reziduale . Tipodimensiuni: pânã la DN1600/64" . Rezistenþã la lichide abrazive ºi la soluþii chimice . Mãsurare posibilã între 10% ºi 100% nivel de umplere a conductei . Nu este necesarã calibrarea on-site. Caracteristicile senzorului de debit Tidalflux 2000 . Construcþie robustã . Flanºe DIN, ANSI . Protecþie climaticã IP 68 . Certificãri Ex - ATEX/IECex Zone 1 . Alimentare - 220/110 V sau 24 VDC . Material liner poliuretan. Caracteristici convertor de semnal IFC 300 F (PF) . Construcþie din inox . Montare în varianta la distanþã (remote) . Certificãri Ex ATEX/IECex Zone 1 . Posibilitate de montare pe perete sau pe þeavã 2" . Semnale ieºire 4-20mA, HART sau Modbus. Aplicaþii · Apã · Apã rezidualã · Fluide cu conductivitate electricã.

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

Firma PULSAR a dezvoltat pachete de senzori asociaþi unor micro-PLC-uri, dedicate prin funcþiile interne incluse scopului de a furniza unor posibile nivele ierarhice superioare (SCADA), informaþii de proces de tip debit instantaneu, ºi informaþii primare de tip “alarme de nivel”, respectiv indicatoare locale de debit, volum cumulat etc. Abordarea în pachet, senzor/senzori (în înþelesul general al termenului), PLC-uri dedicate, a permis abordarea unuia dintre primele traductoare de “vitezã” de tip DOPPLER, capabil sã ofere informaþii de vitezã în fâºii de “fluid”, corelat cu înãlþimea “vânei” de fluid, corelat cu profilul (secþiunea) conductei. Traductorul de “vitezã” are o conectare duplex (RS485) cu PLC-ul de debit, pentru cã primeºte de la acesta informaþii de “nivel” necesare evaluãrii vitezelor “medii” în fâºiile de înãlþime fluid. Pulsar oferã în acest fel primul “pachet” de urmãrire a debitului în canale parþial/total pline, prin asocierea la un “calculator de debit” a unui senzor de vitezã, cu un senzor de nivel, dar ºi cu “învãþarea” calculatorului cu profilul real al conductei în care efectueazã mãsurãtorile. Pentru a menþine foarte ridicatã precizia de mãsurare, PULSAR a întãrit ºi elementul de mãsurare “distanþã”(înãlþime), asociind în ultima lor generaþie “pachetul” mãsurare debite, la PLC-ul de control al traductorului de vitezã, un sistem cu doi senzori cu ultrasunete “DUET”, ce este realizat din doi senzori cu ultrasunete, într-o construcþie geometricã specialã, aceºtia fiind pilotaþi de PLCul de debit, pentru a elimina ecourile “false”. Toate aceste soluþii tehnice au însã dezavantajul înglobãrii unor resurse tehnice în conducte, canale, împreunã cu întregul lanþ de eforturi aferente, guri de vizitare, canale acces. etc proprii soluþiilor invazive. Aspectele legate de “secþiunea” de conductã, care cere mãsurãtori calificate în condiþii grele, de cele mai multe ori (mai ales în cazul unor modernizãri fãcute în investiþii aflate deja în folosinþã), aduce de multe ori în faþa finanþatorilor, alegerea unor soluþii “modulare” cu timp de punere în operã mai mici, chiar dacã preþul acestor soluþii este puþin mai ridicat.

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 222 - iulie/august 2015

5

DURAG D-R 320 Noua generaþie de monitor de praf cu luminã difuzã Oana GHEORGHIÞà . GSM: 0730 016 575 DURAG Group dezvoltã ºi produce echipamente din domeniul monitorizãrii mediului pentru mãsurarea: - Concentraþiei de praf ºi opacitate - Concentraþiei totale de mercur - Volumului gazelor reziduale, precum ºi sisteme de evaluare pentru calcularea emisiilor. Produsele sunt utilizate la nivel mondial în centralele de producere a energiei ºi în industria de proces, cum ar fi staþiile de combustibili fosili, instalaþiile de incinerare a deºeurilor, rafinãrii, fabrici de prelucrare chimicã, fabrici de ciment, fabrici de var, industria siderurgicã, filtre ºi sisteme de extracþie a prafului, precum ºi pentru monitorizarea aerului. D-R 320 - Noul monitor de praf cu luminã difuzã Caracteristici: . Mãsurarea continuã a concentraþiei de praf . Uºor de instalat pe o flanºã standard . Pornire uºoarã, fãrã ajustãri suplimentare . Compensare automatã a luminii de fundal fãrã bariera de luminã . Operare uºoarã ºi posibilitatea de acces de la distanþã . Funcþii automate de control . Sistem de reglare ºi control al aerului de purjare integrat . Service / Întreþinere la intervale mari de timp . Conform cu EN 15267

Mãsurarea luminii parazite este redefinitã Lumina roºie a diodei laser (nu afecteazã ochii) ilumineazã particulele de praf în volumul conductei de gaze arse. Lumina este reflectatã de particule generând lumina de fundal de coº. Lumina parazitã ºi cea de fundal sunt primite pe jumãtate prin receptorul dublu.

În acelaºi timp, cea de a doua jumãtate a receptorului primeºte doar lumina de fundal din aceeaºi zonã a coºului de fum.

Dupã extragerea luminii de fundal, se obþine cantitatea de luminã parazitã. Deoarece ambele pãrþi ale detectorului dublu integrat au aceeaºi unitate opticã, nu este necesarã ajustarea fasciculului. DR 320 este gata de fucnþionare imediat dupã montare ºi poate fi uºor de operat la un alt punct de mãsurare.

Supape de siguranþã Adrian GHIÞÃ . GSM: 0723 616 035 SYSCOM 18 aduce în România producãtorul de supape de siguranþã, NACIONAL VALVULAS, din Barcelona, Spania, membru în grupul Pekos. Supapele de siguranþã Nacional Valvulas pot avea corpul din oþel carbon, oþel inox ºi aliaje speciale cu dimensiuni variind de la 1/2’’ la 8’’. Sunt supape care în mod automat, fãrã ajutorul unei energii auxiliare, alta decât cea a fluidului, descarcã o cantitate de fluid astfel încât sã previnã creºterea presiunii în sistem peste presiunea presetatã în supapã. Supapele Nacional sunt proiectate sã se închidã ºi sã previnã eliminarea în continuare a fluidului în momentul în care se restabilesc condiþiile normale de presiune în sistem. Pot fi livrate cu flanºe DIN sau ANSI, precum ºi cu filet NPT sau BSP. Pot fi în configuraþie full nozzle sau semi nozzle, design ASME VIII, API-528, ASME 16.34. SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro

.Transferul de date prin Modbus în conformitate cu VDI 4201-3. Aplicaþii: Monitorizarea continuã a emisiilor: - La instalaþiile de încinerare, în general - La instalaþiile de încinerare a nãmolului de epurare, a deºeurilor ºi a deºeurilor periculoase - La fabrici de ciment - La centralele electrice cu gaz, petrol, cãrbune sau co-ardere - La instalaþii pentru încinerarea biomasei. D-R 320 asigurã o mãsurare de înaltã sensibilitate chiar ºi la cele mai mici concentraþii de praf, detectând concentraþii medii ºi chiar minime de praf în coº uscat ºi gaze de proces. Noul monitor de praf DURAG DR 320 se bazeazã pe principiul luminii difuze. Mãsurarea are loc în mod continuu în canalul de gaze arse. D-R 320 este în conformitate cu cerinþele ridicate ale noilor standarde europene ºi, prin urmare, potrivite pentru mãsurãtori conforme reglementãrilor în vigoare. Pornire fãrã ajustare datoritã designului optic unic. D-R 320 nu are nevoie de o barierã de luminã. Lumina de fundal în canalul de gaze este detectatã cu ajutorul unui sistem optic special cu dublu detector ºi compensare automatã, fãrã a fi nevoie de nici o ajustare manualã.


6

SYSCOM info nr. 222 - iulie/august 2015

Nou! Sistemul de împãmântare GRD 4200 a obþinut certificarea SIL (Safety Integrity Level)

Soluþii pentru determinarea on-line a vâscozitãþii Mihai Marian CERNAT . GSM: 0722 626 004

Daniel NICULESCU . GSM: 0723 193 005 Cortem Group, mereu atent la evoluþia reglementãrilor relevante pentru protecþia securitãþii ºi sãnãtãþii, a decis sã prezinte sistemul de împãmântare seria GRD 4200 unui audit al parametrilor de construcþie ºi de securitate, în scopul de a ratifica respectarea cerinþelor standardelor EN 61508 ºi EN 50495 (dispozitive de securitate necesare pentru funcþionarea în condiþii de siguranþã a echipamentelor cu privire la riscurile de explozie). Evaluarea ºi certificarea în conformitate cu aceastã regulã, definite ca SIL (Safety Integrity Level), acoperã urmãtoarele aspecte:

1. Sistemul de calitate al companiei (QA-QC) în comparaþie cu Sistemul de Management de Siguranþã funcþionalã SMSA. 2. Metodele aplicate pentru clasificarea ºi determinarea nivelului SIL, în scopul de a defini fiabilitatea componentelor, cum ar fi semiconductori, rezistenþe, relee, repetoare, etc... ºi sistemele utilizate pentru a defini gradul de securitate. Pe baza valorilor din tabelul 1, în funcþie de numãrul probabil de defecte pe orã, seria GRD 4200, echipamentul de împãmântare a obþinut, în timpul analizei de risc, nivelul SIL 2 conform certificatului de conformitate Nu C-IS-252099-01, eliberat de organismul de certificare TÜV în Italia, la 27 mai 2015.

AST-100 Senzor avansat pentru determinarea on-line a vâscozitãþii

Tabelul 1

TT-100 Ideal pentru determinarea on-line a vâscozitãþii în care sunt necesare montajul pe conductã ºi o curgere lentã

TT-200 Pentru aplicaþiile on-line care necesitã montajul cu flanºã

Sonda TT-200 Determinarea vâscozitãþii produselor bazate pe solvenþi sau pe apã

Motivele invocate în certificatul de testare confirmã cã dispozitivele din seria GRD-4200 implicã o operaþiune eficientã de împãmântare, prevenind acumularea de sarcini electrostatice periculoase pentru buna funcþionare a sistemului de împãmântare

PV-100 Determinarea vâscozitãþii în rezervoare sub presiune

Noile corpuri de iluminat din seria VIXLU din oþel inoxidabil vor fi disponibile pânã la sfârºitul anului Sunt proiectate special pentru aplicaþiile în care este nevoie de o protecþie mai mare împotriva substanþelor chimice agresive sau pentru cazul în care existã un risc ridicat de ºocuri mecanice. Corpurile de iluminat vor consta dintr-un difuzor IP66 realizat cu geam rezistent la ºocuri mecanice ºi dintr-un corp din oþel inoxidabil AISI 304. Printre caracteristicile care conteazã amintim: protecþia la explozie (- II 2 GD Ex e mb IIC Gb T... Ex tb IIIC T ... 0C Db IP66), temperatura mediului ambiant (- 20 0C + 40 0C).

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

KV-100 Vâscozimetru cu capilare pentru utilaje deschise la atmosferã

De mai bine de 80 de ani, Brookfield Engineering este fabricantul numãrul unu în producþia de vâscozimetre ºi reometre de laborator, dar ºi în producþia de echipamente on-line pentru determinarea vâscozitãþii. Principiul de funcþionare Vâscozimetrele Brookfield utilizeazã binecunoscutul principiu rotativ de determinare a vâscozitãþii. Determinarea vâscozitãþii se face prin corelaþie cu forþa necesarã pentru a roti un ax cu viteza constantã, în timp ce acesta este imersat într-un fluid. De ce mãsurãtoare on-line? Aplicaþiile practice, în care este necesarã mãsurarea vâscozitãþii, duc de cele mai multe ori la nevoia unei mãsurãtori on-line. Implementarea unui sistem on-line de mãsurã ºi control al vâscozitãþii poate duce la un nivel de control ce nu poate fi atins prin niciun alt mijloc. Variaþiile vâscozitãþii sunt determinate ºi corectate instant, înainte ca acestea sa afecteze negativ calitatea produsului. De asemenea, controlul în timp real al vâscozitãþii poate reduce timpii morþi ºi reziduurile materiale prin asigurarea funcþionãrii procesului la o vâscozitate optimã. În cele mai multe cazuri, investiþia în modernizarea unui proces prin implementarea unui proces de mãsurã ºi control al vâscozitãþii se amortizeazã în doar câteva luni. De ce sã alegem Brookfield? Brookfield produce vâscozimetre on-line la aceleaºi standarde înalte ca ºi vâscozimetrele de laborator. În fabricarea de vâscozimetre on-line, Brookfield ºi-a îndreptat atenþia spre construcþia unor echipamente robuste ºi uºor de întreþinut. Astfel, durata de viaþã a acestora este mai mare. Brookfield deþine soluþia pentru mãsurarea vâscozitãþii oricãrui tip de fluid, în funcþie de necesitãþile clientului.

BUCHAREST - 12 n

Viscosel Pentru sisteme deschise la atmosferã

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


7

SYSCOM info nr. 222 - iulie/august 2015

ECHIPAMENTE DE ARDERE Arzãtoarele Thermjet Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535 Standardul industriei pentru arzãtoarele de vitezã reprezintã un salt tehnologic în domeniul designului ºi al performanþei. ThermJet are cea mai mare vitezã de operare dintre toate arzãtoarele care sunt disponibile pe piaþã: 150 m/s. Comparativ cu modelele competitive, testele au dovedit cã ThermJet oferã cel mai scãzut nivel de emisii. Integrarea racordurilor de gaz ºi aer, inclusiv diafragmele de debit, în corpul arzãtorului, simplificã legarea în instalaþie, menþinerea ºi reglarea arzãtorului. Racordurile de aer ºi gaze sunt independente, reglabile între ele, cu un unghi de 90 grade. Face posibilã montarea conductelor în poziþia cea mai favorabilã. Instalarea, exploatarea, precum ºi întreþinerea sunt simplificate ºi puþin costisitoare. Disponibil în paisprezece dimensiuni, cu capacitãþi de la 43kW/orã la 5850 kW/orã. Toate modelele sunt disponibile ºi pentru utilizarea cu aer de combustie preîncãlzit.

Flacãrã cu vitezã mare Pentru uniformitate de temperaturã Tub de ardere cu temperaturã joasã Este gândit pentru a avea o viaþã lungã ºi o eficienþã mãritã Proiect patentat Este destinat amestecului aer-gaz, acoperind un domeniu larg ºi fãrã emisii. Este o invenþie pentru industrie

Tub la alegere Oþel sau carburã de siliciu (SiC) - opþional, bloc dn beton refractar Intrare gaz

Diafragme calibrate Doar pentru racordurile de aer ºi gaz Senzor de flacãrã Electrod de aprindere Numai pentru aprindere electricã

Arzãtorul ThermJet produce un flux de gaze arse (flacãrã), de mare vitezã, care pãtrunde în camera de lucru (cuptor), unde produce o agitaþie mare a atmosferei. Aceastã agitaþie conduce la o bunã uniformitate a temperaturii ºi la o eficienþã a încãlzirii considerabilã. Arzãtoarele ThermJet oferã comoditatea în utilizarea multicombustibilului, nemaifiind necesarã schimbarea duzei. În plus, puteþi utiliza orice metodologie de control a arderii: flacãra modulatã, cu aer în exces sau ardere stoichiometricã. Aprindere sigurã. Arzãtoarele ThermJet au aprindere proprie, cu electrod de aprindere (bujie), fãrã a necesita pilot de aprindere. Supravegherea flãcãrii se realizeazã cu electrod de ionizare sau celulã UV, funcþie de capacitatea termicã a arzãtorului.

Performance Graphs

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro

NPT sau BSP Se poate opta pentru unul sau altul dintre racordurile filetate de aer sau gaz


8

SYSCOM info nr. 222 - iulie/august 2015

Optimass 6400 Debitmetrul Coriolis de înaltã performanþã pentru procese industriale Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662

Optimass 6400 este soluþia optimã pentru mãsurarea debitului de fluid; un debitmetru de înaltã performanþã pentru aplicaþii criogenice, pentru fluide cu temperaturi mari sau presiuni mari de proces. Temperatura de operare poate varia de la -200 la + 400 grd.C, ceea ce-l face alegerea idealã pentru mãsurarea debitului masic într-o mare varietate de aplicaþii. Optimass 6400 a fost proiectat pentru a atinge înalte performanþe în aplicaþii critice.

Senzorul de debit Optimass 6000, în combinaþie cu convertorul de semnal MFC 400, vor furniza mãsurãri de precizie ale volumului, masei, densitãþii ºi concentraþiei. Caracteristici generale: . Designul tubului – dublu U . Domeniul de temperaturã a fluidului : -200…+400 grd.C . Opþional, manta de izolare . Cãdere de presiune minimã datoritã designului . Concept electronic modular . Autodrenare în condiþiile montãrii verticale.

Industrii deservite: . Apã ºi apã menajerã . Chimicã . Petrol ºi gaze . Alimentarã ºi bãuturi . Farmaceuticã.

Aplicaþii: . În cazul produselor care se cristalizeazã, se solidificã sau criogenice . Încãrcãri în tancuri . LNG . Critice.

Analizorul de concentraþie µ-ICC 2.45 - puternic ºi versatil Oana GHEORGHIÞÃ . GSM: 0730 016 575 Mihai Marian CERNAT . GSM: 0722 626 004

Caracteristicile noului aparat sunt urmãtoarele: . Gradul de protecþie al carcasei: IP 65 . Dimensiuni: 160 x 160 x 120 mm . Afiºaj: 3.9” monocrom QVGA-LC, cu rezoluþia 320 x 240 pixeli, iluminat anterior . Generatorul de microunde: pe frecvenþa de 2.45 GHz, 10 mW ºi 10dBm . Tastaturã: industrialã cu 4 softkeys pentru meniuri . Ieºiri: 1 x 4 – 20 mA pentru concentraþie

Analizorul on-line µ-ICC 2.45 este soluþia optimã pentru determinarea concentraþiei, densitãþii, substanþei uscate, dar ºi pentru determinarea conþinutului de apã al unui produs lichid în timpul procesãrii. Produsul analizat poate fi atât lichid, cât ºi o pastã sau o suspensie. Principiul de funcþionare Microundele radiazã întreaga secþiune transversalã a unei conducte, obþinându-se astfel o mãsurãtoare cât mai corectã. În timpul radiaþiei cu microunde a unui produs lichid, acesta suferã o schimbare de fazã, acest lucru fiind corelat atât cu conþinutul de apã, cât ºi cu conþinutul de materie uscatã al produsului analizat. Structurã compactã Aºa cum este prezentat, aparatul are o structurã într-adevãr compactã. El conþine în unitatea de evaluare ºi generatorul de microunde. La modelul anterior, generatorul de microunde era separat, ceea ce înseamnã un cablu coaxial de înaltã frecvenþã în plus. De asemenea, noul analizor se poate conecta mai uºor la calculator, calibrarea fãcându-se prin intermediul acestuia.

. Interfaþã de date: USB 2.0 pentru conectarea la calculator ºi update de software . Opþional, poate fi: [Profibus PA/ETHERNET-IP /RS232/-485/CANopen] . Memoria: SD-/SD-HC-Card Slot pentru citirea / scrierea datelor ºi memorarea setului de parametri pentru aplicaþia respectivã . Temperatura ambiantã maximum admisã este de 500Celsius, iar aparatul are posibilitatea conectãrii unei termorezistenþe Pt100 pentru compensarea temperaturii din proces (de regulã este livratã o datã cu aparatul). . Pentru simplificarea operaþiunii de calibrare, aparatul este dotat cu un push – buton pentru memorarea datelor.

Aplicaþii . în industria zahãrului, în procesul de cristalizare . în procesul de fabricare a jeleurilor ºi a produselor amidonoase . pentru determinarea concentraþiei de zahãr ºi de solid din sucurile de fructe . pentru determinarea concentraþiei de solid din soluþiile de amidon . pentru fabricarea cafelei solubile ºi a laptelui praf . solid, în pasta care intrã în compoziþia carãmizilor tip BCA . pentru stabilirea concentraþiei laptelui de var.

SYSCOM 18 SRL

n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

n

CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073 n

Profile for SYSCOM 18

Ziar 4 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 4 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement