Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Nr. 216 iulie/august 2014

CIMBRIA Bulk Handling

Producãtor de utilaje de încãrcare fãrã degajare de praf pentru produse solide în vrac Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545 Cimbria Bulk Handling (Danemarca) face parte din grupul Cimbria, fiind specializatã în fabricarea de echipamente de încãrcare produse solide vrac în mijloace de transport de diverse tipuri ºi capacitãþi. Cu instalãri în peste 50 de þãri, Cimbria Moduflex deþine poziþia de lider între cei mai mari producãtori de utilaje de încãrcare fãrã degajare de praf pentru produse solide în vrac. Concepþia modularã permite configurarea unor variante standard în termen optim. Drept corolar al concepþiei modulare - timpul scurt pentru înlocuirea pieselor de uzurã - Moduflex asigurã termene ferme de livrare pentru toate componentele. Configurarea unor modele personalizate se face din componente standard, deoarece Moduflex urmãreºte ca prin personalizarea sistemelor standard sã standardizeze sistemele personalizate. Programul de producþie este împãrþit în trei serii standard corespunzãtoare caracteristicilor produsului de descãrcat, dar ºi capacitãþilor cerute. Livrarea de capacitãþi mari necesare transportului naval este punctul forte al Cimbria Moduflex pentru ciment, chimicale, îngrãºãminte, cereale, asigurând capacitãþi de încãrcare de pânã la 3500 mc/h ºi timp scurt de staþionare în danã. Începând cu luna august, Syscom 18 devine distribuitor autorizat Cimbria Moduflex, cu competenþe pentru aplicaþii la cheie.

rial o t i Ed

Furnizor nou

Achiziþia unui sistem de mãsurare a cantitãþilor de apã în sisteme de curgere cu nivel liber are un efect pozitiv asupra costurilor oricãrei companii sau firme. Etalonarea de cãtre un laborator de metrologie atestat BRML a acestui tip de sistem de mãsurare conferã în faþa autoritãþilor legalitatea mãsurãrilor. În plus, prin etalonare, se pune în evidenþã faptul cã sistemul de mãsurã utilizat este conform atât din punct de vedere metrologic, cât ºi din punct de vedere al reglementãrilor impuse de legislaþia în vigoare. SYScaltest oferã companiilor ºi firmelor din România:

SYSCALTEST Servicii de etalonare pentru sistemele de mãsurare a cantitãþilor de apã în sisteme de curgere cu nivel liber, cu canale deversoare sau praguri de mãsurare în regim ATESTAT BRML Mihail Leonard DONA . Director General SYScaltest GSM: 0733 109 361

În condiþiile unei pieþe economice în continuã schimbare, laboratorul de metrologie SYScaltest depune toate eforturile pentru a se menþine competitiv. Astfel, în luna iulie a acestui an, laboratorul nostru ºi-a extins domeniul de competenþã ºi pentru Domeniul Volume. Ca urmare, oferim ºi servicii de etalonare pentru sistemele de mãsurare a cantitãþilor de apã în sisteme de curgere cu nivel liber, cu canale deversoare sau praguri de mãsurare în regim ATESTAT BRML. Competenþa laboratorului de metrologie este certificatã de atestatul emis de cãtre Biroul Român de Metrologie Legalã, respectiv de Direcþia Regionalã de Metrologie Legalã Bucureºti. Companiile ºi firmele din România plãtesc în prezent apele uzate deversate în regim pauºal. Serviciile de metrologie oferite de laboratorul nostru vin în întâmpinarea acestor entitãþi prin reducerea costurilor acestora ºi influenþarea în mod obiectiv a impactului acþiunilor acestora asupra mediului înconjurãtor.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

-

-

servicii de metrologie certificate BRML servicii de etalonare realizate prin intermediul unor etaloane de ultimã generaþie timpi optimi de execuþie pentru serviciile prestate preþuri competitive, adaptate cerinþelor pieþei.

www.syscaltest.ro

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 216 - iulie/august 2014

Sisteme de monitorizare, control si achizitie date SCADA

Noutate CORTEM

Mihail RADU . GSM: 0722 376 748

Un nou tip de hupã CORTEM

SCADA (Supervisory Control and Date Acquisition) este tehnologia care oferã posibilitatea de a monitoriza ºi de a controla un proces (fizic, chimic, de transport) de la un centru de comandã. Syscom 18 oferã soluþii care acoperã o gamã largã de posibilitãþi de implementare a sistemelor SCADA. În acest articol ne vom referi cu precãdere la reþelele de apã ºi apã uzatã ºi la sistemele de monitorizare a consumurilor energetice. I. Reþele de apã ºi apã uzatã: - Staþii de tratare a apei - Sisteme de distribuþie a apei - Staþii de epurare - Staþii de pompare apã uzatã - Bazine de colectare ºi stocare - Sisteme de irigare. Utilitatea sistemului SCADA: - Reprezentarea fluxului tehnologic – ecrane sinoptice - Monitorizarea procesului în timp real, de la distanþã:

Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005 Standardele internaþionale pentru siguranþa în medii industriale au stabilit echipamentele obligatorii de avertizare sonorã care pot fi activate în caz de alarmã, urgenþã sau pentru siguranþa lucrãtorilor care opereazã în procesele moderne de fabricaþie. Hupa model ETH20MDLOUD a fost proiectatã pentru funcþionarea în atmosfere cu potenþial exploziv în prezenþa gazelor explozive sau a prafului. Acest model de hupã are un înalt grad de protecþie (IP66) pentru a rezista la condiþii dure din locaþiile off-shore ºi on-shore. Sunt disponibile pentru conectarea cu sisteme de amplificare standard cu ieºire 100V, în sisteme de alarmare industriale sau publice. Incinta de compresie acusticã este separatã de atmosfera exterioarã prin intermediul unui filtru sinterizat. Este echipatã cu un transformator ce oferã posibilitatea de adaptare ºi selecþie a nivelului acustic în concordanþã cu necesitatea realã a instalaþiei.

. Vizualizarea stãrii de funcþionare a utilajelor (pompe, suflante, motoare etc.) . Vizualizarea stãrii robineþilor (închis/deschis) . Urmãrirea valorilor parametrilor de proces (debite, nivele, presiuni etc.) . Reprezentarea traseelor active din staþii (apã, aer, nãmol etc.)

- Controlul digital, de la distanþã, al aparaturii de câmp:

-

. Comenzi de închidere/deschidere electroventile . Comenzi de start/stop pompe, suflante sau motoare . Controlul de la distanþã al buclelor de reglaj (setare setpoint, comutare automat/manual etc.) Înregistrarea valorilor parametrilor monitorizaþi Sistem complex de alarmare, atât localã, cât ºi la distanþã Vizualizarea, înregistrarea ºi gestionarea alarmelor Generarea automatã de rapoarte (zilnice/sãptãmânale/lunare/ anuale) Urmãrirea evoluþiei parametrilor sub formã graficã (trend-uri) Acces securizat în aplicaþie Configurare de nivele de acces pentru utilizatori.

Capabilitãþile sistemului SCADA: . Urmãrirea on-line a parametrilor din staþiile de epurare pe scheme sinoptice, fidele cu elementele prezente în fiecare staþie în parte. Schemele sinoptice sunt interactive, cu evidenþierea stãrii de funcþionare a echipamentelor (pornit, oprit, în avarie), a poziþiei ventilelor (închis, deschis, % deschis/închis pentru ventilele de reglare) ºi colorarea traseelor active din staþii (nãmol, apã, aer). . Sistem complet de alarmare (vizualizare cu posibilitate de aducere la cunoºtinþã, înregistrare în baza de date pe lungi perioade de timp – Alarm Log). . Raportare (periodicã, la evenimente…) a absolut oricãrui parametru (analogic sau digital) în format Excel, vizibil local, dar ºi de la distanþã, via internet. . Urmãrirea evoluþiilor grafice (Trenduri) ale parametrilor, atât ale celor digitale, cât ºi ale celor analogice, cu posibilitatea de stocare a acestora pe perioade lungi de timp (în funcþie de numãrul variabilelor stocate chiar ºi câþiva ani). . Control digital de la distanþã al aparaturii de câmp din fiecare locaþie, independent, cu ajutorul unei singure aplicaþii – comenzi de deschidere/ închidere ventile ON/OFF, start/stop pompe, capabilitate de control de la distanþã a oricãrei bucle de reglare (setare setpoint, comutare pe mod manual ºi setare a comenzii pentru ventil de reglare (0-100%)). Configurarea nivelului de parolare ºi setare de privilegii pentru fiecare user în parte – ex. User Operator – posibilitate doar de vizualizare ºi aducere la cunoºtinþã a alarmelor, User Administrator/Inginer – setare SP/CV bucle de reglare, comenzi digitale, setãri parole/adãugare/ºtergere utilizatori. Înºtiinþare, via SMS, a unor alarme apãrute la elemente vitale ale staþiilor. Capabilitatea de a urmãri remote din browser-ul de internet a parametrilor instalaþiei dorite prin conectarea la aplicaþia server din dispecerat.

Clasificare: zonele 1, 2, 21 ºi 22. Grad de protecþie antiexplozivã: Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb – Ex tb IIIC T850C/T1000C Db IP66 Certificare: ATEX CEC 13 ATEX 156. Temperatura ambiantã: standard (-20 0C… +400C); specialã (-400C … +600C).

II. Sisteme de monitorizare a consumurilor energetice - o întreagã serie de mãrimi ºi parametri:

Construcþie: Corp din aliaj de aluminiu Garnitura EPDM, rezistentã la acizi sau produse petroliere ªuruburi ºi ºaibe din oþel inox Montaj: suport din oþel galvanizat, ajustabil Intrãri: 1 intrare 3/4" în care se poate monta o presetupã Culoare: RAL 7000. (continuare în pag. 3)

- Energie electricã

-

Gaz metan Apã caldã Apã rece Abur Aer comprimat.

De ce sistemul SCADA? - Implementarea sub forma unui proiect “la cheie” - Consultanþã în vederea alegerii echipamentelor de mãsurã potrivite - Proiectarea sistemului de achiziþie de date - Proiectarea sistemului de comunicaþii (continuare în pag. 3) SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 216 - iulie/august 2014

3

- urmare din pag. 2 -

Sisteme de monitorizare, control si achizitie date SCADA

Optiflex 2200

- Livrarea ºi montarea echipamentelor de mãsurare a energiei - Integrarea în sistem a altor echipamente de mãsurã existente în fabricã - Livrarea, instalarea ºi punerea în funcþiune a sistemului de achiziþie de date ºi a sistemului de comunicaþii - Dezvoltarea aplicaþiilor software, SCADA de monitorizare ºi raportare web - Punerea în funcþiune ºi configurarea întregului sistem SCADA de monitorizare. Funcþiile sistemului SCADA: Aplicaþia software SCADA are urmãtoarele funcþii principale: - Monitorizarea în timp real a parametrilor - Înregistrarea ºi arhivarea datelor - Gestionarea alarmelor ºi a evenimentelor - Reprezentarea graficã a evoluþiei parametrilor în timp real - Înregistrarea ºi arhivarea datelor într-o bazã de date - Vizualizarea aplicaþiei de la distanþã prin interfaþã web. Avantajele sistemului SCADA: - Analiza consumurilor instantanee în timp real - Previzionarea consumurilor - Eficientizarea folosirii resurselor energetice - Analiza rapoartelor ºi luarea unor decizii pentru reducerea consumurilor.

Traductor de nivel radar cu undã ghidatã (TDR) Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662 KROHNE are o vastã experienþã în domeniul tehnologiei de mãsurare a nivelului, nu numai în aplicaþiile standard, ci ºi în aplicaþii care sunt considerate o provocare ºi care necesitã echipamente dedicate. Pentru Krohne, orientarea spre client începe încã din faza de cercetare ºi dezvoltare.

Concluzionând, putem spune cã identificarea problemelor permite luarea de mãsuri pentru eficientizarea consumurilor energetice, ºi nu numai. Prin reducerea consumurilor ºi o utilizare eficientã a resurselor, se poate creºte semnificativ competitivitatea companiei, iar sistemul de monitorizare a consumurilor energetice se poate dovedi o investiþie foarte bunã, care se amortizeazã într-un timp scurt ºi îºi poate dovedi utilitatea pe termen lung. Pentru adaptarea sistemului SCADA aplicaþiei dumneavoastrã, vã asigurãm consultanþã în vederea stabilirii soluþiei optime ºi întocmirii ofertei tehnico-economice.

- urmare din pag. 2 -

Noutate CORTEM

· Convertor de semnal în variantã orizontalã sau verticalã pentru a facilita citirea funcþie de poziþia de montare · Diverse tipuri de probe ºi materiale · Alimentare pe fire, din buclã · Eliminã falsele reflexii cauzate de perturbaþiile mediului · Sistemele de cuplare permit îndepãrtarea convertorului de semnal fãrã a fi necesarã îndepãrtarea instrumentului din proces ºi rotirea carcasei la 360 grade pentru a facilita citirea ecranului · Sistemul de închidere al carcasei este de tip baionetã, permiþând, astfel, deschiderea ºi închiderea uºoarã chiar dupã mulþi ani de utilizare · Convertorul de semnal poate fi instalat pânã la 100m distanþã faþã de probã · Tastele display-ului pot fi utilizate fãrã a deschide capacul · Domeniul de mãsurare poate fi pânã la 40m · Conformitate SIL2-IEC 61508 pentru sisteme de siguranþã. (continuare în pag. 4)

Un nou tip de hupã CORTEM

Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005 Caracteristici electrice:

Accesorii ce pot fi livrate la cerere: . Suport din oþel inox . Presetupã (REVD2B) . Diferite alte culori . Execuþie specialã Ex 2GD Ex d IIC T6/T5 Gb . Con din aluminiu.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Caracteristici generale Optiflex 2200

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 216 - iulie/august 2014 - urmare din pag. 3 -

Optiflex 2200 Traductor de nivel radar cu undã ghidatã (TDR)

Industrii deservite · chimicã · petrol ºi gaze · alimentarã · apã ºi apã menajerã · energeticã · celulozã ºi hârtie · metalurgie.

Aplicaþii · mãsurarea nivelului de lichid în rezervoarele de proces pentru diferite produse chimice · mãsurarea volumului de lichid în rezervoarele de stocare.

APLUS Sistem de analizã a parametrilor electrici George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

APLUS este o platformã pentru mãsurarea, monitorizarea ºi analiza sistemelor de alimentare cu energie electricã. APLUS este un produs de cea mai înaltã calitate elveþianã. Dispozitivul de mãsurã universal este disponibil în trei versiuni: a) cu afiºaj TFT, b) cu afiºaj LED sau c) cu montare pe ºinã, fãrã afiºaj. El poate fi uºor integrat în proces ºi oferã o largã funcþionalitate. Integrarea în proces se poate face prin interfaþa de comunicaþie, prin intrãri /ieºiri digitale sau prin ieºiri analogice. APLUS este proiectat pentru aplicaþii în distribuþia energiei electrice, în medii industriale puternic perturbate ºi în automatizarea clãdirilor. Tensiunile nominale pânã la 690V se pot conecta direct. Atunci când se solicitã mãsurãri rapide ºi precise sau analiza intensivã a sistemelor energetice, APLUS este dispozitivul ideal. Poate, deasemeni, sã înlocuiascã dispozitivele de monitorizare a defectelor sau limitelor, sisteme mici de control, staþii de însumare ale sistemelor de management al energiei. Dispozitivul APLUS poate fi adaptat rapid ºi uºor la sarcini de mãsurare cu ajutorul programului software CB-Manager. CB Manager oferã: parametrizarea dispozitivului, achiziþia ºi înregistrarea datelor, arhivarea înregistrãrilor, setarea sau resetarea mãsurãtorilor, setarea parametrilor de interfaþã, simularea de module logice sau funcþii de ieºire, un sistem tip “help” foarte util. Sistemul de mãsurã universal al dispozitivului poate fi folosit direct, atât pentru sisteme monofazate, cât ºi pentru reþele trifazate dezechilibrate pe 4 fire, fãrã modificãri hardware. Performanþele înalte de mãsurã sunt atinse independent de sarcinile de mãsurã sau de influenþele exterioare. Mãsurarea se face continuu în toate cele patru cadrane ºi pot fi adaptate pentru monitorizarea optimã a sistemului. Se pot parametriza atât timpul de mãsurare, cât ºi sarcina sistemului. APLUS poate furniza mai mult de 1100 valori mãsurate diferite, care pot fi grupate în: valori instantanee, analiza

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

de armonici, analiza extinsã a puterii reactive, dezechilibre tensiuni/curenþi, mãsurãri de energie, valori corelate cu puterea, valori definite de utilizator. Un data loger opþional oferã posibilitatea înregistrãrii pe termen lung a evoluþiei sistemului energetic sau a sarcinii.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Afiºajul variantei TFT oferã posibilitatea vizualizãrii de diagrame vectoriale, armonici, valori ale mãsurãtorilor. Alte date tehnice: - temperatura de operare: -10… 550C - siguranþa: intrãrile de curent sunt izolate între ele.


Syscom info nr. 216 - iulie/august 2014

5

Analizor de umiditate din gama TDLAS pentru orice compozitie de gaze naturale si biogaz Higrometrul Opti PEAK TDL600 Vlad POPESCU . GSM: 0722 626 004 Higrometrul Opti PEAK TDL600 cu diodã laser autoadaptabilã foloseºte cele mai noi tehnici în spectroscopia de absorbþie laser ºi de procesare a semnalelor de ieºire, pentru a oferi un analizor robust de înaltã performanþã, proiectat special pentru mãsurarea umiditãþii gazelor naturale. Analizorul este certificat sã funcþioneze în toate tipurile de zone periculoase ºi oferã caracteristici de mãsurare de înaltã clasã, stabilitate ºi sensibilitate de detecþie. Caracteristici esenþiale: . Spectrometru cu diodã laser autoadaptivã . Rãspuns extrem de rapid la creºterea/scãderea umiditãþii . Asigurã clasa de vârf a capacitãþii de mãsurare a umiditãþii scãzute . Oferã o compensare activã þinând cont de compoziþia gazului . Fabricat pentru diferite tipuri de gaz transportate, inclusiv bio-metan . Funcþionare pe termen lung, fãrã necesitatea calibrãrii . Analizor Exd cu display HMI complet ºi uºor de utilizat. Aplicaþii: Mãsurarea umiditãþii în fluxuri de gaze naturale este o analizã esenþialã ºi extrem de criticã pentru industria gazelor naturale. Companiile de gaz trebuie sã îndeplineascã standardele de calitate specifice de transport, transfer ºi de livrare. Nivelul ridicat de umiditate creºte costul de transport ºi reduce valoarea caloricã a gazului. În plus, conþinutul de umiditate excesivã în fluxul de gaz poate duce la coroziunea internã a conductelor, iar depunerile necesitã curãþarea conductelor sau “Pigging”. În cazurile severe, pot apãrea chiar blocaje de conducte. Caracteristici: Sensibilitate ridicatã de mãsurare Opti PEAK TDL600 poate detecta un conþinut scãzut (LDL-Low Detection Limit) al umiditãþii în unitãþi [ppmV]. Compensarea activã funcþie de compoziþia gazului Sistemul inovator de mãsurare Michell Instruments oferã o compensare dinamicã, în timp real, pentru diferite concentraþii de metan. Aceasta înseamnã cã mãsurarea umiditãþii este practic independentã de variaþia conþinutului de metan din gazele naturale mãsurate, iar precizia nu se bazeazã pe corecþia manualã a factorilor interni. Sistemul de optimizare cu laser Laserele cu diodã acordabile în timp pot avea derivã. Acest lucru înseamnã cã lungimea de undã a laserului se poate schimba lent în timp ºi în cele din urmã sã nu evalueze tot picul de absorbþie al apei (umiditãþii).

Acest lucru poate duce la o reducere a sensibilitãþii ºi la mãsurãri eronate. TDL600 OptiPEAK este prevãzut cu un sistem de optimizare integrat, care contracareazã aceastã proprietate inerentã a diodelor laser. Rãspuns rapid Fiind o mãsurare opticã non-contact, analizorul oferã un timp de rãspuns rapid, ceea ce înseamnã timp redus de la o valoare umedã la uscat ºi invers, comparativ cu senzorii tradiþionali aflaþi în contact cu gazul: capacitivi/ electrolitici. Sistem complet HMI pentru utilizare pe teren Oferã o interfaþã de meniuri extrem de intuitivã, utilizând un display tactil capacitiv, oferind o setare uºoarã de operare pentru alegerea parametrilor ºi validarea modificãrilor. Specificaþii tehnice: Performanþe de mãsurare Tehnologie de mãsurare - TDLAS foloseºte WMS avansatã cu compensare activã funcþie de compoziþia gazului Domeniul de mãsurare: pentru umiditate de la 5ppm la 5000ppmV ( 0,25 la230 kg / MMscf , 4 la 3.800 mg/Nm3 sau - 65 0C punct de rouã la +2 0C punct de rouã) Unitãþi de mãsurã: temperatura punctului de rouã în 0 C sau 0 F , calculatã pentru valoarea presiunii introduse manual sau prin compensarea dinamicã, cu ajutorul unui traductor de presiune opþional, montat în sistemul de prelevare. Precizie: ± 1 % din citire sau 1ppmV Stabilitate: ± 1 ppmV Calibrare: certificatã în 5 puncte, trasabile la standarde de umiditate de NPL ( Marea Britanie ) ºi NIST ( SUA ). Specificaþii Higrometru: HMI (interfaþã) Display: afiºaj LCD alfanumeric , capacitiv , butoane prin sticlã Rezoluþie de afiºare: 0.1ppmV ( auto- scalare pentru intervale mai mari ), 0,1 0 C sau 0 F Informaþii afiºate: Umiditate = ppmV , lb / MMscf , mg/Nm3, sau Punct de rouã în 0 C sau 0 F. Presiunea din conductã (opþional) = psig, barg Presiunea din celulã de mãsurare (opþional) = psi abs, bar abs Conectivitate: Semnal de intrare: douã semnale de intrare 4-20 mA pentru compensare activã de la un traductor de presiune ( pentru celula de mãsurare ºi / sau presiunea de linie) Ieºiri analogice: trei active 4 - 20 mA, liniare, configurabile de cãtre utilizator pentru orice parametru orice combinaþie zero/ºpan de zero în domeniu 120% din intervalul calibrat

Alarme: 3 relee configurabile de cãtre utilizator pe tot domeniul, pentru valoare din proces ºi starea acestora - SPCO -250 V ca/ 10 A. Logare de date: 5.000 de valori, oricare din variabilele de proces ºi cu perioada de înregistrare reglabilã de la minim 5s la 1 orã maxim Comunicaþii digitale: RS485; Modbus RTU Proba de gaz Gama de presiuni a eºantionului de gaz: 0.7-1.7 bar abs. Debit gaz de mãsurã: la 1 la 10 Nl/min Conexiuni: 1/4 “ NPT (F) conic Traseul gazului din : oþel inoxidabil AISI 316L, sticlã borosilicatã. Caracteristici generale: Sursa de alimentare: 85-265 V ca. Temperatura mediului ambiant pt. gama: -20 0C la +60 0C Carcasa din aliaj de aluminiu (fl ameproof/Exd) cromat amorsat ºi poliester acoperit în negru; testat conf. BS3900. Clasã de protecþie - IP66/NEMA 4 fereastrã. Detaºabil “gaurã Port” (pentru a vizualiza afiºajul/activa butoane). Dimensiuni Panou montat: 800 x 600 x 250mm (h x L x A). Greutate: 40 kg. Certificat ATEX, IECEx Ex certificare clasificare II 2 GD EExd II B T6 Tamb -20 0C / +60 0C IP65 Directivã în conformitate cu EMC 2004/108/EC, IEC 61010, WEE ºi conforme cu RoHS. Pentru detalii economice, corelate cu cerinþele aplicaþiei dumneavoastrã, vã stãm la dispoziþie.

Sistem de verificare a etanseitãtii produselor Echipamente de ardere Gheorghe Matache . GSM: 0723 584 535 Firma italianã Madas propune o gamã largã de echipamente de ardere, care se adreseazã, practic, tuturor industriilor.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Reprezentatã în România de SYSCOM 18, firma Madas produce ºi comercializeazã echipamente pentru instalaþii de gaz. Sistemul de verificare a etanºeitãþii este, practic, un dispozitiv de control, folosit înainte de a porni arzãtorul (arzãtoarele) cu gaz, pentru etanºeitatea electrovalvelor de închidere.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Acesta trebuie sã fie utilizat, însã, împreunã cu ventilele electromagnetice conform EN 161 ºi cu unul sau douã presostate în conformitate cu EN 1854. Acest dispozitiv poate fi folosit pe instalaþii de ardere gaze industriale sau pe cele de încãlzire, cu sau fãrã liniile de purjare cu descãrcare în mediul înconjurãtor. (continuare în pag. 6)

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 216 - iulie/august 2014

- urmare din pag. 5 -

Pompe cu membranã, actionate cu aer

Sistem de verificare a etanseitãtii produselor Echipamente de ardere Utilizare: EN 1643 prevede cã SISTEMUL DE VERIFICARE A ETANªEITÃÞII CONDUCTELOR este obligatoriu pentru instalaþii cu putere de peste 1200kW. Scãpãrile în camera de ardere nu sunt acceptate dacã depãºesc 0,05% din capacitatea nominalã a arzãtorului (arzãtoarelor). Spre exemplificare, pentru un debit maxim de 150 m3/h, valoarea permisã este de 0,075 m3 /h. În cazul în care dispozitivul este folosit pentru a verifica o purjare de gaz în camera de ardere, descãrcarea care depãºeºte 0,05% din capacitatea nominalã a arzãtorului nu este acceptatã. În acest caz, gazul trebuie sã fie eliberat în atmosferã, într-un loc sigur, în afara halei. Date tehnice: . . . . . . . . . .

Armand ISBêOIU . GSM: 0733 103 638

Tensiune de alimentare: 110 V, 230 V Putere de absorbþie: 3.2 VA Ieºire de lucru: 2 A Alarmã ieºire: 1 A Siguranþã: 6,3 A Temperatura mediului ambiant: -20 ÷ +60 0 C Grad de protecþie: IP65 Ciclul de încercare: aproximativ 60 s Poziþia de montaj: orice poziþie Funcþionare: continuu.

Schemã: 1. ªuruburi fixare pe capacul terminal 2. Gãuri de fixare

Iniþiatoare în producþia de pompe, compania Warren Rupp oferã soluþii inovatoare clienþilor, deþinând poziþia de lider pe piaþa pompelor cu membranã acþionate cu aer, piaþã cu cea mai largã gamã de dimensiuni ale pompelor, pentru toate tipurile ºi modelele. A fost recunoscutã de cãtre “IndustryWeek Magazine” drept una din cele mai bune ºase companii de producþie din SUA în anul 2010, iar în 2012 a câºtigat premiul de “Cea mai bunã fabricã”. Monitorizarea firmei s-a realizat pe o perioadã de 3 ani, aceasta fiind fãcutã dupã criterii stricte: calitate, productivitate, livrare la timp, service ºi siguranþã. Compania Warren Rupp are în portofoliu mãrcile SANDPIPER, VERSA-MATIC ºi BLAGDON. Pompele se adreseazã mai multor industrii: chimicã, a vopselurilor, alimentarã, electronicã, de construcþii, de întreþinere industrialã, utilitãþi, industrii de proces, ape uzate ºi minerit. SANDPIPER este linia cea mai popularã de produse, fiind performantã pe o plajã largã de valori ºi capabilitãþi de aplicare. Pompele standard sunt ideale pentru pompaj intermitent. Pot fi portabile. Sunt folosite pentru fluide abrazive moderate ºi suspensii solide în fluid. Sunt construite din aluminiu, fontã, oþel inox, dar ºi din materiale nemetalice, cum sunt PTFE, polipropilenã ºi PVDF cu elastomeri termoplastici (TPE). Performanþele pompelor:

3. Switch-uri mascate 4. Capac Terminal 5. Presetupã pt. cablu 6. Borne - Terminal 7. Siguranþã 8. Conector electric 9. Buton de resetare 10. Garniturã de etanºare.

CICLUL DE FUNCÞIONARE STANDARD Dispozitivul face testul de scurgere pe vane înainte de pornirea arzãtorului. Împreunã cu unul sau douã presostate, MTC10 verificã presiunea în secþiunea de testare (volum între scaunul electrovalvei V1 ºi scaunul electrovalvei V2). Ciclul de lucru poate fi urmãrit pe ecran conform Tabelului nr.1. Ciclul de testare dureazã aproximativ 60 de secunde. Începe atunci când dispozitivul este alimentat sau atunci când, dupã o blocare, este apãsat butonul de resetare. La început face un test auto intern: . Test de Led Dispozitivul porneºte dacã toate LEDurile pornesc în acelaºi timp. Aceasta dureazã 2 secunde. . Verificare Configurare Verificare de tip configuraþie aleasã în conformitate cu punctul “setare dispozitiv”. Aceasta dureazã 2 secunde. . Verificare Închidere Verificarea prezenþei de blocare. . Verificare Relee Verificare relee contact care controleazã electromagnetic supapele. Aceasta dureazã 6 secunde. Dupã ce testul intern auto este terminat, începe testul supapã. Pe toatã durata secvenþei de test, LED-ul nr. 4 stã aprins cu luminã roºie intermitentã. (continuare în

Dimensiuni:

Tabelul nr. 1 Descrierea fazei ciclului

Led 4

Led 3

Roºu

Roºu

Led 2 Roºu

Led 1

Verde

Verde

Test cu LED-uri

2

Configurare standard

2

Configurare EVP

2

Configurare EVA

2

Configurarea nu e permisã EVA

2

Test releu

4

Test Triac

2

Încercare de scurgere V1 ventilare

3

Test de Stabilizare V1

20

Încercare de scurgere V2 umplere

3

Test de Stabilizare V2

20

Comandã supape pentru lucru Control activ supapã

Infinit Infinit

pag. 7)

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

-

Durata (s)

Certificãri: CE, ATEX ºi ABS. Începând cu anul 1983, VERSA-MATIC a redefinit standardele de performanþã în cadrul cãrora funcþioneazã pompele pneumatice cu dublã diafragmã (AODD), oferind produse de primã clasã pe piaþa pompelor “semi-positive displacement”. Marca ELIMA-MATIC, dupã cum sugereazã ºi numele, eliminã, practic, problemele ce pot apãrea la pompare, pentru a menþine echipamentul în stare de funcþionare. Aceste produse sunt interschimbabile dimensional, devenind prima alegere pentru înlocuire în vederea modernizãrii. În ultimii ani, gama de produse a fost extinsã ºi îmbunãtãþitã din punct de vedere al catitãþii ºi al siguranþei. Sunt disponibile într-o gamã constructivã diversã de materiale plastice ºi metalice, acoperind o varietate de dimensiuni, de la 1/4”la 3”, cu caracteristici speciale, potrivite fiecãrei aplicaþii. Linia de producþie include numeroase accesorii, pentru a spori performanþele pompelor. În funcþie de model, acestea pot fi ºi certificate ATEX. BLAGDON propune soluþii sigure pentru pompare, recomandate în procese ºi aplicaþii dificile, aflate în condiþii extreme de mediu, care menþin procesul în miºcare, atât la suprafaþã, cât ºi în subteran. Au fost mult timp recunoscute ca fiind “calul de lucru” al industriei pentru manipularea lichidelor dificile, la debite ºi presiuni relativ scãzute. Gama de aplicaþii este, practic, nelimitatã.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

porturi admisie/refulare: de la 1/4” la 3" debit maxim: 901 l/min înãlþime maximã de refulare: 88 m pentru apã diametrul maxim suspensii solide: 13 mm.

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 216 - iulie/august 2014

7

- urmare din pag. 6 -

SECON-X

Sistem de verificare a etanseitãtii produselor Echipamente de ardere . Test de V1 Electrovalava V2 se deschide timp de maximum 3 secunde. Aceastã operaþiune se numeºte Aerisire. Presiunea din interiorul secþiunii de testare trebuie sã scadã la valoarea presiunii din camera de ardere. În urmãtoarele 20 secunde (de stabilizare) presiunea din interiorul secþiunii de testare este monitorizatã. Dacã presiunea rãmâne redusã sub punctul de setare a presostatului, supapa V1 este consideratã închisã ºi testul se desfãºoarã. Dacã presiunea trece peste punctul de setare a presostatului, înseamnã cã existã ºi este activatã o scurgere la supapa V1 ºi releul pt. defect va fi activat (clema 14). . Test de V2 Electovana V1 se deschide timp de maximum 3 secunde. Aceastã operaþiune se numeºte umplere. Presiunea din interiorul camerei de testare trebuie sã creascã pânã la valoarea presiunii de intrare. Pe parcursul urmãtoarelor 20 secunde (stabilizare) presiunea în camera de testare este monitorizatã. Dacã presiunea rãmâne peste presiunea setatã, supapa V2 este consideratã etanºã ºi testul se va desfãºura. În cazul în care presiunea scade pânã la punctul de setare a presostatului, acest lucru indicã faptul cã este o scurgere pe supapa V2 ºi releul de avarie va fi activat (clema 14). Testul este OK O datã ce testele pentru supapele de scurgere sunt terminate ºi totul este OK, este activat releul de ieºire (clema 15), iar dispozitivul aºteaptã acordul pentru deschiderea vanelor, faza identificatã prin lumina verde intermitentã a LED-ului “OK”. În prezenþa supapelor deschise, semnalul LED “OK” va avea mai departe lumina verde. Semnalul supapelor a fost furnizat conform configuraþiei alese. În cazul cã aerisirea sau umplerea nu au reuºit, dispozitivul va încerca sã repete automat aceste operaþiuni. Dupã 5 încercãri eºuate, dispozitivul blocheazã electrovalvele.

Sistem de acces securizat de la orice distantã la datele de proces din locatia dumneavoastrã (statie de benzinã sau depozit de carburant) Constantin DRIDEANU . GSM: 0730 015 868 SECON (Safety Environmental Controller Network) este un controler prin reþea, gândit, proiectat ºi realizat special pentru protecþia mediului ºi a oamenilor. SECON-X este noul produs dezvoltat de firma FAFNIR - Germania, care permite colectarea datelor de proces din staþiile de alimentare cu carburant, folosind o platformã de date universalã, cu opþiunea de acces de la orice distanþã prin orice dispozitiv web activat. Unitatea SECON se conecteazã: . la Unitatea VISY- Command, prin linia de comunicaþie serialã RS 232, care monitorizeazã traductoarele de nivel carburant ºi apã decantatã, tip VISY- Stick . la Unitatea VAPORIX- Control, prin linia de comunicaþie RS 485, pentru controlul procesului de recuperare a vaporilor la pompã. VAPORIX este sistemul de monitorizare automatã pentru recuperarea vaporilor activi la pompã. Noutate FAFNIR

Arzãtor Comandã valvã

Pentru a corela cerinþele aplicaþiei dumneavoastrã cu capabilitãþile sistemului de verificare a etanºeitãþii, vã aºteptãm.

Gama Krohne OPTITEMP pentru mãsurarea temperaturii Adaptoare de temperaturã Oana GHEORGHIÞà . GSM: 0730 016 575 KROHNE se numãrã printre companiile de top implicate în dezvoltarea ºi producþia de tehnologii de mãsurare inovatoare ºi de încredere, oferind soluþii pentru toate sectoarele de proces de pe glob. Echipamentele îºi gãsesc utilitatea în diverse ramuri ale industriei, cum ar fi: produsele chimice, petrochimice, apã, ape reziduale, produse alimentare, bãuturi, produse farmaceutice, petrol ºi gaze, centrale electrice, alimentarea cu energie, construcþii de maºini, fier ºi oþel, celulozã ºi hârtie, încãlzire, ventilaþie ºi aer condiþionat (HVAC) etc. Linia OPTITEMP continuã aceastã tradiþie îndelungatã în domeniul mãsurãrii temperaturii industriale, KROHNE deþinând o gamã largã de ansambluri ºi adaptoare de temperaturã industriale, punând la dispoziþia clienþilor cunoºtinþe profesionale solide ºi know-how-ul deþinut. 1. Adaptoare analogice APAQ-H/-HX/-L/-LX. Adaptoare analogice reglabile

APAQ-H/-HX/-L/-LX

· Adaptoare pe 2 fire · Montare în cap sau pe ºinã · Intrare: Pt100, TC · Ieºire: 4-20 Ma · Fãrã izolare galvanicã · Domeniul de temperaturã reglabil · Temperaturã liniarã (Pt100) · Precizie: 0.15 % · Certificãri (FM, CSA, ATEX). (continuare în pag. 8)

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Ce îl recomandã? Vizibilitatea completã SECON-X este o platformã vizualã universalã de colectare a datelor de proces din staþia de alimentare cu carburanþi, cu opþiunea de acces de la distanþã, prin intermediul interfeþei web. Prin utilizarea oricãrui dispozitiv web activat, inclusiv a smartphoneurilor ºi a tabletelorcomputer, datele sunt accesibile oricând în timp real. Interfaþa utilizator intuitivã Ecranul intuitiv al interfeþei grafice SECON-X prezintã imaginea staþiei sau unui grup de staþii de alimentare cu carburant, datele privind stocul umed ºi monitorizeazã stadiul de recuperare a vaporilor la pompã. Interfaþa web Conþinutul datelor poate fi accesat prin intermediul locaþiei site-ului, folosind harta prezentatã grafic cu locaþiile marcate cu punctepini: roºu, în cazul în care existã o problemã de proces, verde, în cazul în care totul este în stare de funcþionare. Accesul oricând, din orice locaþie SECON-X permite managementul de la distanþã al datelor - vizual, atât al nivelului de carburant din rezervor (prin aplicaþia SECON-LEV), cât ºi a stadiului de recuperare a vaporilor la pompã (prin aplicaþia SECON-VAP). SECON-Lev este aplicaþia software care oferã o reprezentare vizualã a tuturor parametrilor rezervorului (nivel produs, volum produs, nivel de umplere rezervor, temperaturã produs, compensare volum produs cu temperatura, nivel apã decantatã, alarme ºi livrãri produs). Identificã rapid o scurgere de carburant, stocul scãzut ºi verificarea datelor de livrare, fãrã a fi necesarã prezenþa la faþa locului pentru a citi datele sistemului de mãsurã automatizat al rezervorului. Se poate conecta la un numãr de maximum 16 rezervoare. SECON-Lev permite vizibilitatea completã a stocului umed, oriunde ºi oricând, prin acces securizat VPN. SECON-Vap este platforma care furnizeazã vizual, prin display, datele sistemului VAPORIX stabilite la nivel global de FAFNIR. Sistemul VAPORIX evalueazã stadiul de recuperare a vaporilor la funcþionarea pompelor de combustibil ºi a dozatoarelor. SECON-Vap este conectat la unitatea de evaluare ºi mãsurare VAPORIX ºi oferã alarmã opticã ºi acusticã în cazul în care datele de recuperare a vaporilor sunt ieºite din gama de valori setate. (continuare în pag. 8)

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 216 - iulie/august 2014

- urmare din pag. 7 - urmare din pag. 7 -

Gama Krohne OPTITEMP pentru mãsurarea temperaturii

SECON-X

Adaptoare de temperaturã

Acces de la orice distantã la datele din locatia dumneavoastrã

Oana GHEORGHIÞÃ . GSM: 0730 016 575 1. Adaptoare analogice

APAQ-3H/-3L

APAQ-3H/-3L. Adaptoare analogice reglabile · · · · · · · ·

Adaptoare pe 3 fire Montare în cap sau pe ºinã Intrare: Pt100 sau Pt1000 Ieºire: 0-10 V Fãrã izolare galvanicã Domeniul de temperaturã reglabil Temperaturã liniarã Precizie: 0.15 %.

2. Adaptoare digitale - programabile

IPAQ C201

IPAQ C201. Adaptoare programabile pe PC · · · · · · · ·

Adaptoare analogice pe 2 fire Montare în cap Intrare: Pt100 pe 3 fire Domeniul de temperaturã reglabil pe PC (0; ± 50; ± 25) Fãrã izolare galvanicã Temperaturã liniarã Carcasã robustã – rezistenþã la vibraþii: 10 g Precizie: 0.1 %.

IPAQ-H/-HX/-L/-LX. Adaptoare programabile inteligente · · · · · · · ·

IPAQ-H/-HX/-L/-LX

Adaptoare universale pe 2 fire Montare în cap sau pe ºinã Intrare: RTD ºi T/C, mV si rezistentã Izolare galvanicã: 1500 V Temperaturã liniarã Programare cu soft compatibil Windows Precizie: 0.1 % Certificãri (FM, CSA, ATEX).

IPAQ-21L/-21LX/-22L/-22LX. Adaptoare programabile inteligente · · · · · · · · · ·

IPAQ-21L/-21LX/-22L/-22LX

Adaptoare universale pe 2 fire Montare pe ºinã Intrare: RTD ºi T/C, mV ºi rezistentã Construcþie cu 1 sau 2 canale Izolare galvanicã 1500 V Temperaturã liniarã Programare cu soft compatibil Windows Precizie: 0.1 % Certificãri (ATEX) Sursã de alimentare pentru versiunile Ex.

1. VAPORIX-Flow (senzor de debit calorimetric) 2. VAPORIX-Control (unitatea de control pentru 2 senzori VAPORIX-Flow) ºi 3. Unitatea Centralã SECON.

IPAQ-4L. Adaptoare generale inteligente · · · · · · · ·

(statie de benzinã sau depozit de carburant) Caracteristicile ºi avantajele SECON Accesul la nivel global la date în timp real . Interfaþã graficã multilingvã . Opþiunea pentru monitorizarea nivelului sau a vaporilor, sau a ambelor. . Format de date universal (XML) pentru prelucrare pe toate sistemele de operare ºi ERP actuale. Diagnosticarea . Toate caracteristicile de diagnosticare care pot fi obþinute de la Sistemul de monitorizare a parametrilor rezervoarelor tip FAFNIR – VISY-X . Evitã scurgerea de timp util pentru notificarea unei alarme a sistemului . Diagnosticare de la distanþã pentru a optimiza service-ul utilizatorului Serviciul de întreþinere ºi de planificare este posibil, pe baza analizei datelor. Siguranþa datelor . Cea mai actualã tehnologie de securitate up-to-date pentru datele dumneavoastrã . Securitate pe baza drepturilor de acces specifice companiei . Conexiune de reþea VPN securizatã la Serverul SECON-X Stocarea datelor . Stocare de date localã ºi la nivel global . Cel puþin 10 ani - capacitatea de stocare la nivel local. SECON-Vap a fost dezvoltat suplimentar, ca o extensie a sistemului VAPORIX stabilit la nivel global, pentru a permite evaluarea ºi vizualizarea ratei de recuperare a vaporilor de benzinã. Ecranul color TFT al sistemului SECON afiºeazã starea sistemului de recuperare a vaporilor VAPORIX. Toate funcþiile sunt accesibile utilizând interfaþa de utilizator cu ecran tactil. Sistemul de monitorizare automat VAPORIX oferã informaþii despre starea funcþionalã a sistemului de recuperare a vaporilor activi ºi astfel asigurã conformitatea cu cerinþele legale. Sistemul VAPORIX serveºte, practic, ca sistem de protecþie pentru oameni ºi mediu. Este special conceput pentru a fi utilizat în staþiile de benzinã. Datoritã structurii sale modulare, VAPORIX poate fi utilizat în toate sistemele de distribuþie de combustibil cunoscute, pentru recuperarea de vapori activi. Sistemul VAPORIX este compus din:

IPAQ-4L

Adaptor general, 4 fire (alimentare separatã) Montare pe ºinã Intrare: RTD si T/C, mV ºi rezistenþã Ieºire: curent, tensiune 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V Izolare galvanicã: 4000 V Temperaturã liniarã Programare cu soft compatibil Windows Precizie: 0.1 %.

Unitatea SECON

Traductoarele de nivel carburant tip VISY - Stick

IPAQ-Hplus/-Lplus. Adaptoare programabile de înaltã IPAQ-Hplus/-Lplus precizie

Accesul la datele sistemului SECON de la distanþã, numai cu ajutorul tabletei

· Identice cu IPAQ-H, având caracteristici îmbunãtãþite: · Precizie: (0.05 %) · Drift de temperaturã scãzut (perfect pentru funcþionarea în mediul exterior) · Rezoluþie: (1 m A) · Izolaþie galvanicã: (3750 VAC) · Timp de rãspuns : (300 ms) · Funcþie de liniarizare în 40 de puncte.

Unitatea VAPORIX Control (controlul vaporilor la pompã)

3. Adaptoare HART MESO-H/-HX/-L/-LX MESO-H/-HX/-L/-LX. Adaptoare protocol de comunicaþie HART · · · · · · · · ·

Adaptoare universale cu 2 fire, compatible HART 5 Montare în cap sau pe ºinã Intrare: RTD ºi T/C, mV ºi rezistenþã Izolare galvanicã: 1500 V Diagnostic senzor Programare cu soft compatibil Windows Precizie: 0.1 % Liniarizare în 50 de puncte Certificãri (ATEX, CSA, FM), Compatibil NAMUR.

Separatorul de condens

IPAQ-C520/X/XS/-R520/X/XS. Adaptoare HART de înaltã precizie · Adaptoare universale cu 2 fire, compatibile HART6 · Montare în cap sau pe ºinã · Intrare: 2x RTD si T/C, mV ºi rezistenþã · Izolare galvanicã 1500 V · Diagnostic senzor · Programare cu soft compatibil Windows · Precizie: 0.05 %, stabilitate pe termen lung · Liniarizare în 50 de puncte · Certificãri (ATEX), Compatibil NAMUR, SIL2 · Carcasã rezistentã la vibraþii 10 g.

ProfIPAQ-H/-HX/-L. Adaptoare PROFIBUS · Adaptoare universale PROFIBUS de înaltã precizie · Configurare: - Cu PDM Siemens PROFIBUS - Cu ConSoft pe Windows - Intrare dublã/ieºire multiplã: - Supraveghere senzor - Întrerupere, scurtcircuit, drift ºi izolaþie scãzutã · Precizie: 0.1 0C · Certificare ATEX.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

VAPORIXFlow (Senzor de debit calorimetric)

IPAQ-C520/X/XS/-R520/X/XS

VAPORIX-Flow Este un senzor de debit calorimetric. VAPORIX-Flow este instalat în conducta de recuperare a vaporilor, înainte de pompã ºi înainte de orice vanã de control existentã ºi/sau separator de condens. Separatorul de condens este proiectat pentru staþiile de distribuþie a combustibilului pentru a fi modernizate cu sisteme descentralizate de recuperare a vaporilor activi. VAPORIX – Control este unitatea de control pentru 2 senzori VAPORIX-Flow. Unitatea de control VAPORIX-Control se monteazã în exteriorul Zonei Ex, în staþia de distribuþie a combustibilului. Acesta conþine alimentarea pentru doi senzori de tip VAPORIX-Flow. Ca intrãri de referinþã, ieºirile de impulsuri corespunzãtoare ale calculatorului dozator trebuie sã fie conectate la VAPORIXControl. Acesta se conecteazã la unitatea SECON, prin linia de comunicaþie digitalã RS 485.

ProfIPAQ-H/-HX/-L

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073

Profile for SYSCOM 18

Ziar 4 2014  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 4 2014  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement