Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Nr. 210 iulie/august 2013

Sistem de monitorizare si control de tip BMS Clinica medicalã Polisano Mihai Radu

În luna iunie a acestui an, Syscom 18 a finalizat punerea în funcþiune a unui sistem BMS (Building Management System) din cadr ul clinicii private Polisano, din Sibiu. Având o bogatã experienþã în domeniul sistemelor de monitorizare ºi control automat, firma noastrã a asigurat serviciile de proiectare, execuþie tablouri de automatizare, livrare senzori/traductoare, dezvoltare aplicaþii software de monitorizare ºi control local, pentru automatele programabile ºi SCADA, configurare ºi punere în funcþiune. (urmare în pagina 2)

or Edit

ial

Din CUPRINS 1. Debitmetrul electromagnetic TIDALFLUX 2300 F Soluþie pentru mãsurarea debitului în conducte parþial pline (pag. 3) . Virginia ªerban

2.1. Robineþii manuali Pekos

2.2. Acþionãri pneumatice Rotork (pag. 3)

(pag. 3)

. Adrian Ghiþã

3. SINEAX DM5S

(pag. 4)

. George Barbãlatã

4. Controlul desprãfuirii colectoarelor de praf cu filtre (III) (pag. 4) . Romulus Tripa 5. Unic reprezentant în România al companiei Pulsar Traductoare ultrasonice

(pag. 5)

. Constantin Drideanu 6. Compresoare pentru aer

(pag. 6)

. Florin Tãnase 7. Syscom 18 - 22 de ani

(pag. 7)

. septembrie 1991-septembrie 2013 REVISTA DE CHIMIE MATERIALE PLA STICE

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

8. A VII-a ediþie a Simpozionului naþional cu participare internaþionalã „CONFERINÞE DE CHIMIE CONTEMPORANÔ (pag. 8)

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 210- iulie/august 2013

Sistem de monitorizare si control de tip BMS Clinica medicalã Polisano (continuare din pagina 1)

Proiectul a implicat integrarea în sistemul BMS a instalaþiilor HVAC ºi a altor sisteme speciale (instalaþii sanitare, distribuþie energie electricã, distribuþie fluide medicale, centralã detecþie incendiu º.a.). Principalele facilitãþi asigurate de sistemul BMS implementat de Syscom 18, la Clinica Polisano, sunt urmãtoarele: . Monitorizarea ºi controlul instalaþiilor sanitare (pompã apã uzatã, pompe incendiu, pompe apã alimentare cladire, pompe apã uzatã reactivi, senzor inundaþie) . Monitorizarea sistemelor speciale (instalaþie clorinare, instalaþie sterilizare bacteriologicã, cu UV) . Monitorizarea sistemului de distribuþie a energiei electrice (grupul electrogen, UPS, TGD-uri, sisteme speciale – tablouri electrice IT) . Monitorizarea staþiilor de gaze fluide medicale (vacuum, oxigen, CO2, aer comprimat) ºi a panourilor de distribuþie . Monitorizarea zonei radioactive (Instalaþie de ventilaþie) . Monitorizarea centralei de frig (douã chillere) . Monitorizarea centralei termice . Monitorizarea ºi controlul sistemelor de ventilaþie: - Centrale de tratare a aerului (5 unitãþi) - Temperaturã, umiditate ºi presiune diferenþialã în sãlile de operaþie ºi o parte din saloane - Nivel CO2 în sala de conferinþã - Clapeþi reglare debit, distribuiþi pe etaje - 31 minicentrale distribuite pe etaje

. Monitorizarea centralei de detecþie a incendiului . Monitorizarea sistemului de desfumare .Monitorizarea condiþiilor de mediu, exterioare (temperaturã, luminozitate).

Au fost utilizate, în arhitectura sistemului, 10 tablouri de monitorizare/control distribuite uniform pe nivelurile clãdirii (demisol, parter, 7 etaje ºi terasã), în funcþie de numãrul de echipamente ale fiecãrui nivel. Acestea au fost echipate cu automate programabile Unitronics, model Vision 560/570 ºi 1040 (au integrat panou operator, cu touchscreen color, de 5.7", respectiv 10.4"). Toate au fost interconectate printr-o reþea Ethernet de tip inel, pentru a asigura redundanþa comunicaþiei. Pentru blocurile operatorii au fost folosite PLC-uri din seria Vision 570. Acestea au un grad de protecþie ridicat al panoului operator, IP66, ºi design plat. Prin intermediul touchscreen-ului, personalul poate modifica parametrii de ambianþã sau regimul de funcþionare.

Toate informaþiile sunt centralizate într-un PC din camera de control. Aplicaþia software SCADA instalatã permite: monitorizarea în timp real a parametrilor, controlul anumitor functionalitãþi, înregistrarea ºi arhivarea datelor, gestionarea alarmelor ºi a evenimentelor, reprezentarea graficã a evoluþiei parametrilor în timp. Operatorul poate vizualiza toate instalaþiile sistemului BMS. În plus, totul poate fi monitorizat ºi de la distanþã, prin interfaþã web.

Automatizarea blocurilor operatorii asigurã controlul: . Clapeþilor de reglare, în vederea reglãrii debitului de aer introdus ºi a menþinerii diferenþei de presiune (15Pa) dintre blocul operator ºi sãlile anexe în funcþie de regimul de funcþionare stabilit (menþinere, operativ, oprit) . Pompelor de circulaþie de pe bateriile de încãlzire ºi a vanelor cu trei cãi aferente, în vederea reglãrii temperaturii (aceasta poate fi setatã manual sau are valoare presetatã în funcþie de regimul de funcþionare ales) . Bateriilor cu rãcire, în vederea reglãrii temperaturii . Tavanelor de Recirculare, în funcþie de regimul de funcþionare ales (menþinere, operativ, oprit).

SYSCOM 18 oferã o gamã variatã de aplicaþii ºi sisteme de mãsurã, monitorizare ºi contorizare a diverselor tipuri de fluide energetice. Sistemele de mãsurã livrate de Syscom pot fi atât fiscale, cât ºi nefiscale, cu sau fãrã verificare metrologicã. La cerere, putem oferi servicii periodice de verificare metrologicã la punctele de mãsurã unde se impune acest lucru.

SCADA

SCADA

Mihai RADU Mobil: 0722 376 748

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 210- iulie/august 2013

3

Debitmetrul electromagnetic TIDALFLUX 2300 F -

Solutie pentru mãsurarea debitului în conducte partial pline TIDALFLUX 2300 este proiectat pentru mãsurarea cu precizie a debitului în condiþiile în care conducta este parþial plinã. Sistemul de mãsurare constã din senzorul de debit Tidalflux 2000 ºi din convertorul de semnal IFC 300. Sistemul de mãsurare a nivelului este de tip capacitiv, non-contact. Senzorul de nivel este integrat în liner, nu este în contact cu fluidul, asigurând, astfel, mãsurarea cu precizie a nivelului din conductã.

Caracteristicile principale: . Utilizarea pentru mãsurarea debitelor în conducte parþial pline în industria apei ºi a apei reziduale . Tipodimensiuni pânã la DN1600/ 64" . Rezistenþã la lichide abrazive ºi soluþii chimice . Mãsurare posibilã între 10% ºi 100% nivel umplere conductã . Nu este necesarã calibrarea on-site.

Caracteristicile senzorului de debit Tidalflux 2000:

Caracteristicile convertorului de semnal IFC300 F (PF):

. Construcþie robustã . Flanºe DIN, ANSI . Protecþie climaticã IP 68 . Certificãri Ex - ATEX/IECex Zone 1 . Alimentare: - 220/110 V sau 24 VDC . Material liner poliuretan

. Semnale ieºire 4-20mA, HART sau Modbus

Aplicaþii:

. Construcþie din inox . Montare în varianta la distanþã (remote) . Certificãri Ex ATEX / IECex Zone 1

. Apã . Apã rezidualã . Fluide cu conductivitate electricã.

. Posibilitatea montãrii pe perete sau pe þeava de 2"

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

Robinetii manuali Pekos

Pekos este producãtor de robineþi cu bilã "floating bal" ºi "trunnion", specializat în producþia acestor robineþi. Robineþii pot fi furnizaþi cu flanþe, tip wafer, cu filet sau conexiuni pentru sudurã dupã norme europene, DIN, sau americane, ANSI. Pot fi robineþi manuali acþionaþi cu levier sau reductor melcat pentru diametre mari, dar pot fi echipaþi ºi cu acþionãri pneumatice sau electrice.

Actionãri pneumatice Rotork

Rotork Sweden AB produce acþionãri pneumatice de calitate superioarã din 1961. Rotork este capabil sã producã o gamã largã de acþionãri pneumatice cu simplã acþiune sau cu dublã acþiune, putând atinge cupluri de pânã la 19200 Nm. De asemenea, o datã cu acþionarea propriu-zisã se pot livra toate accesoriile necesare funcþionãrii, precum electroventil de pilotare, filtru regulator, limit switch etc… Opþional, se pot livra acþionãri pentru temperaturi de pânã la -400C.

Adrian GHIÞÃ Mobil: 0723 616 035

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 210- iulie/august 2013

SINEAX DM5S Traductor multifuncþional din noua generaþie SINEAX DM5S este primul traductor al noii serii DM5 de dispositive de mãsurã universal programabile pentru sisteme energetice – un traductor de mare precizie clasic, adecvat pentru sarcini de monitorizare ºi aplicaþii de retehnologizare în distribuþia energiei ºi industrie. Dispozitivul poate fi adaptat repede ºi uºor la sarcina de mãsurare, prin intermediul programului software CB-Manager, fãrã a fi necesarã alimentarea lui. În funcþie de versiunea dispozitivului, valorile mãsurate pot fi mapate proporþional cu ieºirile analogice sau pe Modbus. Mãsurãrile se fac neîntrerupt în toate cele 4 cadrane ºi pot fi adaptate optim la sistemul de monitorizat. Atât timpul mediu de mãsurare, cât ºi nivelul maxim aºteptat al semnalului pot fi configurate. Punerea în funcþiune este foarte uºoarã ºi este asiguratã prin funcþiile de service. DM5S suportã pânã la 32 de contoare de energie. Fiecãrui contor i se poate asocia o cantitate de mãsurã de bazã ºi un tarif. Tariful se actualizeazã prin Modbus.

Pentru aplicaþii cu timp de mãsurare scurt, cum ar fi consumul de energie pentru o zi de lucru sau pentru un lot de producþie, rezoluþia poate fi adaptatã. O precizie ridicatã se poate obþine datoritã mãsurãrilor neîntrerupte ºi detectãrii automate a gamei.

Caracteristici tehnice: - Monitorizarea stãrii sistemului de clasã 0.2 - Mãsurarea energiei (în clasã 0,5S), cu pânã la 16 tarife - Aplicabilitate pentru orice sistem de energie - Mãsurare neîntreruptã a semnalelor de intrare - Configurare prin USB în câmp, fãrã sursã de alimentare - Oferã pânã la 4 ieºiri analogice în gama -20... + 20mA - Opþional, interfaþã MODBUS/RTU.

Pentru parametrizare localã (chiar fãrã alimentare), traductorul DM5S este echipat în versiunea standard, cu o interfaþã USB. De la distanþã, parametrizarea se poate face prin interfaþa Modbus. Valorile mãsurate pot fi obþinute prin ieºirile analogice sau prin interfaþã Modbus. Pentru restricþionarea accesului la datele dispozitivului, se poate activa un sistem de securitate. George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

Controlul desprãfuirii colectoarelor de praf cu filtre (III) Pentru controlul avansat al funcþionãrii filtrelor cu scuturare pneumaticã, în contracurent, Syscom 18 vã propune gama de controlere RM dedicate atât monitorizãrii ºi controlului situaþiilor prezentate în primul numãr, cât ºi optimizãrii suplimentare a consumului de aer comprimat.

Modul pentru supraveghere cu display RM 300-C

Pentru eficienþa scuturãrii, a optimizãrii consumului de aer comprimat ºi prelungirii duratei de viaþã a seturilor de elemente filtrante, este disponibil modul de funcþionare în care valoarea presiunii se ajusteazã automat cu necesitatea (pulsejet dedusting pressure tuning) cu paºi de câte 0,15 /0,3 / 0,5 bar selectabil. Memorie internã pentru evenimente. Include facilitãþile de interfaþare cu operatorul similare cu ale RM 200. Pentru operarea unui singur filtru, RM 300 poate fi considerat generaþia urmãtoare a lui RM 200.

Modul pentru supraveghere cu display HE 5750 Este dedicat gestionãrii dintr-un singur punct a unui filtru de desprãfuire de debit foarte mare cu mai multe camere de filtrare. Principala deosebire este cã acesta comunicã pe o magistralã cu protocol deschis (CANbus, Profibus) cu controlerele din seria HE (similare principial cu RM 200), putând fi integrat într-un sistem de tip SCADA. Dupã necesitatea aplicaþiei, livrãm ºi alte tipuri de module. Syscom 18 asigurã: . Dimensionare / livrare filtre .Optimizãri ale filtrelor cu funcþionare continuã Este dedicat filtrelor cu mai multe camere filtrante. Comunicã doar cu acele controlere din seria RM 200 pe o magistralã printr-un protocol propriu. Valideazã funcþionarea controlerelor din subordine. Dacã unul dintre elementele filtrante este spart, prin mijlocirea acestui echipament se poate acþiona desprãfuirea restului elementelor filtrante, deºi pe scãzut. Pentru proba de anduranþã a lucrãrilor de reparaþii, se poate programa o acþiune de desprãfuire intensivã, cu duratã programatã (de la 12' pânã la 72h). La expirarea duratei, se trece în mod automat la desprãfuirea dupã p. Permite setarea unor condiþii logice de nivel ierarhic superior, utilizând semnalele de intrare de tip contact. Stãrile de avarie ale unor componente ale filtrului pot fi alocate ieºirilor de alarmã.

.Piese de s c h i m b : elemente filtrante, valve, controlere, programatoare.

Romulus TRIPA Mobil: 0723 383 545

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 210- iulie/august 2013

5

Unic reprezentant în România al companiei Pulsar Traductoare ultrasonice Începând cu anul 2012, firma Syscom18 este unic reprezentant în România al companiei Pulsar. Procesul de mãsurare Pulsar este specializat în mãsurarea nivelului, volumului ºi debitului în canal deschis prin intermediul ultrasunetelor. Compania Pulsar are o vastã experienþã în industria apei ºi a apelor reziduale, sediul central fiind în Malvern Marea Britanie. În acest sens, firma Syscom18 vã propune urmãtoarele game de traductoare ultrasonice: . Gama IMP: IMP ºi IMP Lite . Este o gamã compactã, care îmbinã în aceeaºi carcasã atât traductorul ultrasonic, cat ºi partea de comandã . Mãsurarea nivelului ºi a volumului . Gama de mãsurã: 3m, 6m ºi 10m . Certificare Atex ºi rezistenþã la medii chimice.

. Gama dB . Domeniul de mãsurare: 0-40m . Solide, lichide ºi pulberi . Aprobare Atex, zona1 . Pânã la 1km cablu disponibil . Disponibil în varianta ºi cu flanºã . Opþional: cu scut submersibil; cu montaj sanitar . Rezistenþa la medii chimice.

. Unitãþi de control: . Blackbox . Mãsurarea nivelului ºi a volumului . Solide, pulberi ºi lichide . AC/DC . Disponibil cu tastaturã ºi ecran . Modbus, Profibus, 4-20mA.

. Ultra3, Twin, Ultra 5, Zenit, Quantum . Mãsurarea volumului, nivelului, debitului în canal deschis . 3, 5, 6,10 relee . Solide, pulberi ºi lichide . Caracteristici de control ºi resetare ale pompei . Detectarea scurgerii . Montaj: pe perete, încastrat, rack . Modbus, Profibus.

Mai jos vã propunem, spre vizualizare, câteva poze cu diferite aplicaþii unde au fost folosite produsele despre care am vorbit.

Aplicaþiile echipamentelor PULSAR

În cazul în care se doreºte vizualizarea ecoului, se poate achiziþiona ºi softul pentru aceste traductoare.

. Sludge Finder 2 . Detecþia ºi controlul cantitãþii de namol . 2 traductoare – interfaþã nãmol sau nivel . Ieºire 2x4-20 mA, RS485 . Sistem autocurãþare . Traductor Viper - 10m distanþa de mãsurare . Posibilitate de vizionare a ecoului cu PC.

Pentr u detalii tehnico-economice, vã stãm la dispoziþie.

Constantin DRIDEANU Mobil: 0730 015 868

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 210- iulie/august 2013

Compresoare pentru aer Pneumofore oferã o gamã largã de compresoare de aer pentru a satisface nevoile clienþilor în diferite condiþii speciale, de înaltã eficienþã, modele rotative cu palete pentru aplicaþii industriale grele, cu piston, fãrã ulei, de unitãþi pentru uz medical. Expertiza extraordinarã se gãseºte în domeniul 67... 2.037 m3/h [40 - 1200 CFM] A Compresoare, bazat pe tehnologia cu palete rotative, care are o reputaþie solidã pentru fiabilitate ºi durabilitate, stabilitã în zeci de ani de cercetare ºi dezvoltare. Compresoarele Pneumofore sunt prima alegere pentru utilizatorii care doresc cel mai mic cost al ciclului de viaþã ºi cea mai mare posibilã întoarcere a investiþiei lor.

A.10 Series

P Series

Compresoare cu palete la presiunea 8 - 10 bar (g), [116 la 145 psi], lubrifiat, rãcit cu aer, pânã la 280 kW.

Compresoare de aer cu piston pentru aplicaþii mici pânã la mijlocii.

A HC Series Rãcit cu aer, unitãþi de funcþionare, în zonele cu climat cald, cu circuite de rãcire supradimensionate, motoare ºi ventilatoare electrice mai mari pentru temperatura mediului ambiant de pânã la 55 0C [1310].

PH Series Compresoare de înaltã presiune cu piston ºi seria PH B cu presiune de pânã la 35 bar [507,5 psi].

A.4 Series Compresoare rotative cu palete, o singurã treaptã de presiune de la 2,5 la 4 bar (g), [37 la 58 psi], lubrifiat, rãcit cu aer, gata de utilizare.

A W Series Compresoare rãcire cu apã cu recuperare a cãldurii sau pentru instalarea în camere, fãrã ventilaþie.

CB Series Suflante cu canal lateral pentru presiuni scãzute, într-o treaptã sau douã, pânã la 22 kW [30 CP].

A.8 Series Cu palete rotative, rãcit cu aer; modelele cele mai populare: pentru presiuni 4 - 8 bar (g), [58] la 116 psi, o singurã treaptã, lubrifiat, gata de utilizat.

A S Series Maºini personalizate ºi versiuni speciale. Ex, montate în skid, din oþel inoxidabil sau cu PLC dedicate.

În numãrul urmãtor vom vorbi despre pompele rotative de vid.

Florin TÃNASE Mobil: 0722 578 259

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 210- iulie/august 2013

Soluþii complete pentru automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurare

22 ani

www.syscom.ro

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

7


8

Syscom info nr. 210- iulie/august 2013

REVISTA DE CHIMIE MATERIALE PLASTICE

A VII-a editie a Simpozionului national cu participare internationalã

„CONFERINTE DE CHIMIE CONTEMPORANÔ

Pe 14 iunie 2013 a avut loc a VII-a ediþie a simpozionului “Conferinþe de Chimie Contemporanã” organizat de cãtre Biblioteca Chimiei ºi Syscom 18, sub egida Academiei Române ºi a Societãþii de Chimie din România. În cadrul simpozionului a cãrui tradiþie dateazã de 14 ani, Biblioteca Chimiei ºi Syscom 18 premiazã anual cele mai bune articole publicate în cele douã reviste editate de Biblioteca Chimiei – “Revista de Chimie” ºi “Materiale Plastice”, evenimentul incluzând ºi festivitãþile de premiere. Sub titlul „Conferinþe de Chimie Contemporanã” au fost invitaþi sã susþinã prelegeri despre domeniile lor de cercetare nume de primã mãrime din cercetarea chimicã, în ordine cronologicã: profesorii Cristian Russel ºi Frédéric Fotiadu, de la Universitatea Paul Cézanne din Marsilia, profesorul Jean Marie Lehn, Universitatea din Strasbourg ºi College de France din Paris, laureat al premiului Nobel, profesorul Achim Müller - Universitatea Bielefeld, profesorul George C. Papanicolaou - Universitatea din

Patras, profesorul Mir Wais Hosseini - director al Laboratorului de Chimie Coordinativã la Universitatea din Strasbourg, profesorul Henning Hopf de la Universitatea Tehnicã Braunschweig din Germania ºi profesorul Michel Che de la Universitatea Pierre ºi Marie Curie din Paris. De asemenea, au susþinut conferinþe personalitãþi marcante ale cercetãrii chimice din România: academicianul Ionel Haiduc, preºedinte al Academiei Române, profesorul Sorin Ioan Roºca, Universitatea Politehnicã din Bucureºti, preºedinte al Societãþii de Chimie din România, profesorul Vasile Pârvulescu de la Universitatea Bucureºti, academicianul Bogdan C. Simionescu, directorul Institutului de Chimie Macromolecularã „Petru Poni" din Iaºi, profesorul Ioan Grosu, Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca. În acest an, simpozionul continuã cu prelegerea “A Material Genome Approach to Complex Systems”, susþinutã de profesorul Virgil Percec de la Universitatea Pennsylvania, Philadelphia, SUA, specialist în chimie organicã, supramolecularã ºi

macromolecularã, cristale lichide ºi nanoºtiinþã. Profesorul Virgil Percec, absolvent al Institutului de Chimie Macromolecularã al Politehnicii din Iaºi, ºi-a susþinut ulterior teza de doctorat tot la Iaºi, fiind în prezent Doctor Honoris Causa al mai multor universitãþi, printre care ºi Universitatea Politehnicã Iaºi, ºi membru al Societãþii Americane de Chimie. De-a lungul timpului, a fost recompensat cu mai multe premii internaþionale (premiul american Humboldt Research Award pentru Senior Scientist, Polymer Award acordat de Societatea Regalã de Chimie din Olanda, premiul pentru Chimia Polimerilor, oferit de Societatea Americanã de Chimie). Profesorul Percec este totodatã autorul a peste 600 de articole, 50 de patente ºi 11 cãrþi, a susþinut peste 800 de prelegeri ºi face parte din comitetul editorial al mai multor reviste internaþionale de specialitate. Lucrãrile simpozionului vor fi conduse de preºedintele colegiului de redacþie al Revistei de Chimie, dr. ing. Petru Filip, director al Centrului de Chimie Organicã “Costin D. Neniþescu” al Academiei Române.

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 021 310 26 78; 021 310 26 79

Totodatã, în acest an, în cadrul simpozionului se sãrbãtoresc ºi 50 de ani de apariþie neîntreruptã a revistei „Materiale Plastice”. Iniþiatorul ciclului de conferinþe este societatea Biblioteca Chimiei. Societatea este o bibliotecã publicã, specializatã în domeniul chimiei, unicã prin volumul ºi calitatea fondului documentar. Accesul este gratuit la cele 44.000 de volume ale colecþiei de monografii, tratate ºi enciclopedii specializate, precum ºi la cele 930 de titluri de reviste de specialitate. Biblioteca deþine ºi singura colecþie completã din þarã a revistei de rezumate “Chemical Abstracts”, colecþie care începe cu numãrul 1 din anul 1 (1907). Revista de Chimie, editatã de societate, a reuºit în ultimii ani sã îºi dubleze valoarea coeficientului de impact ISI, fiind astãzi revista specializatã în chimie cel mai bine cotatã din România. Compania Syscom 18, acþionar principal al societãþii Biblioteca Chimiei, având domeniul principal de activitate legat de automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurã cu multiple aplicaþii în domeniul chimiei, este sponsorul unic al acþiunii.

Ziar 4 2013  
Ziar 4 2013  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement