Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurare

Edito

Nr. 227 mai/iunie 2016

rial

Reabilitarea ºi modernizarea sistemului de alimentare cu apã ºi canalizare în aglomerãrile Strehaia ºi Comanda

Mihai RADU . GSM: 0722 376 748

Syscom 18 a finalizat instalarea ºi punerea în funcþiune pentru sistemul SCADA aferent proiectului “Reabilitare ºi modernizare sistem de alimentare cu apã ºi canalizare în aglomerãrile Strehaia ºi Comanda”. (continuare în pag. 2)

Din cuprins

1. SINEAX DM5S /DM5F Camille Bauer (pg. 1 ºi 2)

. George Barbãlatã

2. Noul proiector LED seria SLED Cortem Group (pg. 4)

. Daniel Niculescu

3. OPTIFLUX Krohne (pg. 5)

. Virginia ªerban

4. Noua serie Ametek CTC Ametek (pg. 6 ºi 7)

SINEAX DM5S/DM5F Traductoare programabile de clasã premium pentru mãrimi electrice George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

DM5S/DM5F – traductoar e din noua generaþie . Oana Gheorghiþã

5. Echipamente portabile ºi staþionare pentru detecþia ºi monitorizarea gazelor Crowcon (pg. 7 ºi 8) . Mihai Cernat

Traductoarele SINEAX DM5S ºi SINEAX DM5F sunt dispozitive liber programabile, din noua serie DM5, pentru mãsurãri universale ale parametrilor electrici: traductoare de înaltã precizie, clasice, potrivite pentru aplicaþii de monitorizare ºi modernizare în distribuþia energiei electrice ºi în industrie. Dispozitivul poate fi adaptat repede ºi uºor la funcþii de mãsurare prin intermediul programului CB-Manager, chiar dacã local nu existã o sursã auxiliarã de energie. (continuare în pag. 3)

SYSCOM 18 SRL n

n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n

CALEA PLEVNEI 139B

FAX: 316 91 76; 316 91 79 n http://www.syscom.ro

n


2

SYSCOM info nr. 227 - mai/iunie 2016

- urmare din pag. 1 -

Reabilitarea ºi modernizarea sistemului de alimentare cu apã ºi canalizare în aglomerãrile Strehaia ºi Comanda Proiectul cuprinde captarea apei brute, cu ajutorul a 4 foraje, tratarea ºi înmagazinarea apei, în cadrul staþiei de tratare a apei potabile din Strehaia, ºi reþeaua de canalizare, 4 staþii de pompare a apei uzate, în Strehaia ºi Comanda. Syscom 18 a realizat tablourile de forþã ºi automatizare pentru foraje ºi dispeceratul SCADA, din cadrul staþiei de

tratare, ce preia toate obiectele proiectului.Instrumentaþia, debitmetrele, traductoarele de presiune ºi cele de nivel (foraje ºi rezervoare) au fost livrate ºi instalate tot de noi. Tablourile de automatizare executate controleazã pompele din foraje, pornirea realizându-se cu ajutorul softstarterelor.

Aplicaþia software asigurã ºi alarmarea, analiza graficã în timp real ºi întocmirea unor rapoarte predefinite.

Instrumentaþia livratã este de la producãtori precum Krohne, Pulsar ºi Honsberg. Syscom18 este unic importator al acestora în România.

Apa este tratatã în cadrul staþiei, prin filtrare ºi clorinare, depozitându-se ulterior în cele douã rezervoare de 750mc.

Dispeceratul SCADA este alcãtuit din douã calculatoare, unul în funcþiune ºi unul în rezervã. Aplicaþia software a fost dezvoltatã folosind Vijeo Citect, de la Schneider Electric. Aceasta preia date de la foraje, staþia de tratare a apei ºi staþiile de pompare a apei uzate. Comunicaþia se realizeazã pe cablu ºi prin routere GSM/ 3G.

Vã stãm la dispoziþie pentru orice solicitare în vederea stabilirii unei soluþii tehnice ºi, ulterior, ofertei tehnico-economice.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 227 - mai/iunie 2016

3

- urmare din pag. 1 -

SINEAX DM5S/DM5F Traductoare programabile de clasã premium pentru mãrimi electrice În funcþie de versiunea dispozitivului, valorile mãsurate pot fi salvate folosind ieºirile analogice de curent sau pe Modbus. Mãsurãrile se fac neîntrerupt în cele patru cadrane ºi se pot adapta optim la sistem pentru monitorizare. Pot fi configurate atât valorile medii, cât ºi nivelul maxim aºteptat al semnalului. Punerea în funcþiune este foarte uºoarã ºi se face cu ajutorul funcþiilor de service din programul CB-Manager.

DM5S: Monitorizarea consumului de energie în clasa 0.5S DM5S oferã pânã la 32 mãsuri de energie. Fiecãrui contor i se poate asocia o valoare de bazã ºi un tarif. Tariful se actualizeazã pe Modbus. Este posibil sã se adapteze rezoluþia pentru aplicaþii cu timp de mãsurare scurt, cum ar fi energia consumatã într-o zi de lucru sau pe lot de producþie. Clasa de precizie ridicatã este urmarea mãsurãrilor fãrã întrerupere ºi a detecþiei automate a domeniului. . Pânã la 32 contoare . Pânã la 16 tarife (Control prin Modbus) . Selectare liberã valori de bazã (P, Q, S, I) . Precizie ridicatã 0.5S . Mãsurare fãrã întrerupere . Rezoluþie mãsurare liber selectabilã.

Caracteristici principale

Parametrizare, service ºi achiziþie valori mãsurate

. Monitorizare sistem în clasa 0.2

Programul CB-Manager furnizeazã urmãtoarele funcþii utilizatorului: . Parametrizare completã pentru DM5S/DM5F . Local: prin interfaþa USB (chiar fãrã sursa de alimentare) . La distanþã: prin interfaþa Modbus . OFFLINE: cu dispozitivul neconectat . Printarea datelor de parametrizare curente . Achiziþia ºi înregistrarea valorilor mãsurate . Verificarea corectei conectãri a dispozitivului . Arhivarea fiºierelor de configuraþii ºi valori mãsurate . Setarea sau resetarea conþinutului contoarelor . Simularea ºi stabilirea pragului pentru ieºirile analogice ! Un sistem de securitate poate fi activat pentru restricþionarea accesului la datele dispozitivului.

. Toate mãrimile: U/I, P/Q/S, f, PF etc. . M5S: Mãsurare energie: clasa 0.5S, pânã la 16 tarife . DM5F: Timp de rãspuns de 15... 25 ms . Comunicare la distanþã prin Modbus . Configurare posibilã chiar în lipsa sursei de alimentare.

Stabilire liberã a configuraþiei Traductorul DM5S este echipat standard cu interfaþa USB pentru parametrizare. Valorile de ieºire pot fi obþinute prin ieºirile analogice sau/ºi prin interfaþa Modbus. Pentru identificarea dispozitivului, se poate folosi zona liberã de lângã LED-uri, unde se poate aplica o etichetã incluzând descrierea lui.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


4

SYSCOM info nr. 227 - mai/iunie 2016

Noul proiector LED seria SLED Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005 Seria de proiectoare SLED cu tehnologie LED este compactã, de înaltã performanþã în ceea ce priveºte fiabilitatea, eficienþa ºi economia de energie. Seria este caracterizatã prin LED-uri cu sisteme optice “fascicul în formã de pãtrat”, care permit o distribuþie a luminii ºi a unui dispozitiv de iluminat perfect uniform în toate direcþiile. Aceastã fotometrie îl face disponibil pentru instalarea în zone perimetrale sau pe ziduri, toate aceste zone fiind definite ca periculoase pentru prezenþa de gaze, prafuri explozive, cum ar fi zonele 1-2-21-22. Datoritã fluxului luminos ºi luminii albe cu un index de randare mai mare de 70, seria de proiectoare SLED poate înlocui cu succes proiectoarele tradiþionale cu lãmpi cu descãrcare în vapori de sodiu sau halogenuri metalice, ce garanteazã o calitate înaltã a fluxului luminos ºi un confort vizual. Protecþie antiexplozivã "Ex d IIB + H2 ", realizatã din aluminiu ºi sticlã, LED-uri cu fascicul în formã de pãtrat, 29.113 lm, consum 293W, intensitatea maximã 32.120 cd, eficienþa generalã a 99,3 lm/W.

Noua Directivã privind ATEX 2014/34/UE Pe 29 martie 2014, noua directivã ATEX a fost publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cea mai nouã directivã a Parlamentului European ºi a Consiliului European, din 26 februarie 2014, numitã ATEX 2014/34 / UE, se referã la armonizarea legislaþiilor statelor membre cu privire echipamentele ºi sistemele de protecþie destinate utilizãrii în atmosfere cu pericol de explozie. Obiectivul Directivei 2014/34 / UE este acela de a asigura libera circulaþie a mãrfurilor, cãreia i se aplicã, în UE. Prin urmare, directiva menþionatã, întemeiatã pe articolul 95 din Tratatul CE, prevede cerinþele ºi procedurile de stabilire a conformitãþilor armonizate.

Rescrierea directivei ATEX face parte dintr-un plan mai amplu ºi sistematic: Noul Cadrul legislativ (NCL), în care apar cele opt directive europene, care au fost publicate în Jurnalul Oficial din 26 Martie 2016: · Directiva privind compatibilitatea electromagneticã (CEM) 2014/30/UE · Directiva privind echipamentele ºi sistemele de protecþie destinate utilizãrii în atmosfere cu pericol de explozie (ATEX) · Directiva de joasã tensiune (LVD) · Directiva privind ascensoarele · Directiva pentru Instrumentele de Mãsurare (MID) · Directiva privind recipientele simple · Directiva privind sistemele de greutãþi neautomatã · Directiva privind explozibilii de uz civil.

n

Noua directivã, care a intrat în vigoare în ziua urmãtoare datei publicãrii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 30 martie 2014, are efecte începând cu data de 20 Aprilie 2016.

Noua Directivã ATEX, precum ºi cea anterioarã, se aplicã echipamentelor ºi sistemelor de protecþie destinate utilizãrii în atmosfere potenþial explozive. Dispozitivele de siguranþã, monitorizare ºi control, destinate utilizãrii în afara atmosferelor cu potenþial exploziv, sunt utile pentru funcþionarea în condiþii de siguranþã a echipamentelor ºi a sistemelor de protecþie în ceea ce priveºte riscurile de explozie, sunt incluse, de asemenea, în domeniul de aplicare al directivei. Prezenta directivã se adreseazã “echipamentelor”, se referã la maºini, aparate, fixe sau dispozitive mobile, componente ºi instrumente de control, precum ºi la sisteme de prevenire care, separat sau împreunã, sunt destinate generãrii, transferului, stocãrii, mãsurarii, controlului ºi conversiei

energiei capabile, datoritã surselor de aprindere, care pot provoca o explozie. Directiva ATEX continuã sã ofere douã modalitãþi de efectuare a evaluãrii conformitãþii produselor: Controlul intern al producþiei sau certificarea marcajului CE. Controlul producþiei în fabricã se aplicã echipamentelor ºi dispozitivelor din grupa II, categoria 3. Obiectivele NCL sunt: facilitarea comerþului cu bunuri ºi servicii între statele membre, prin actualizarea condiþiilor de circulaþie pe piaþa europeanã unicã a unei game largi de produse industriale ºi printr-o mai mare protecþie a companiilor ºi a consumatorilor, prin consolidarea ºi supravegherea pieþei. Mai mult decât atât, obiectivele NCL sunt acelea de a îmbunãtãþi credibilitatea marcajului CE ºi de a îmbogãþi cadrul de reglementare pentru acreditarea conformitãþii unui organism de evaluare, îmbunãtãþirea calitãþii activitãþii lor. Revizuirea nu implicã denaturãri substanþiale ale conþinutului tehnic al directivelor. În textele lor sunt evidenþiate mai clar obligaþiile diferiþilor actori ai lanþului de aprovizionare, între care amintim: producãtori, reprezentanþi autorizaþi, importatori ºi distribuitori. În ceea ce priveºte produsele ºi echipamentele introduse pe piaþã înainte de 20 aprilie 2016 ºi în concordanþã cu directivele precedente, pot continua sã fie vândute în cadrul UE, chiar ºi dupã aceastã datã, într-o perioadã de tranziþie pentru a permite producãtorilor ºi pãrþilor interesate sã se adapteze noile cerinþe.

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 227 - mai/iunie 2016

5

OPTIFLUX Debitmetre electromagnetice Viginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662

KROHNE este una dintre principalele companii implicate în dezvoltarea ºi producerea tehnologiei mãsurãrii proceselor ºi furnizeazã soluþii pentru toate sectoarele industriale. Krohne are peste 80 de ani de experienþã în mãsurãrile industriale. Fie cã este industria chimicã sau industria alimentarã, industria apei sau a apei reziduale, industria petrolierã sau farmaceuticã – Krohne furnizeazã nu doar instrumentul adecvat oricãrei substanþe ºi mediu, ci ºi experienþa angajaþilor care vã ajutã la selectarea instrumentului ºi la construcþia punctului de mãsurare. Ca ºi companie de top, Krohne dezvoltã un domeniu mare de mãsurãri tehnologice pentru mãsurarea debitului. Debitmetrele electromagnetice, Optiflux, oferã un concept electronic modular, un pachet de diagnosticãri care întruneºte cerinþele internaþionale, rãspunzând tuturor întrebãrilor referitoare la instalare. Ca lider global, Kohne produce 80000 de debitmetre electromagnetice anual. Caracteristici: . Utilizate pentru mãsurarea debitului volumetric . Diametre nominale de la DN2.5 la DN3000 . Liner: polipropilenã, hardrubber, PTFE, PFA, ceramicã . Temperaturi de proces pânã la 180 grd.C . Fluid de lucru: fluide cu conductivitate electricã - lichid, pastã, pulpã, mâl . Nu are pãrþi în miºcare . Mãsurare exactã, independentã de profilul curgerii . Stabilitatea punctului de zero, independentã de proprietãþile mediului . Un singur convertor de semnal pentru toate modelele de debitmetre electromagnetice . Toate debitmetrele sunt calibrate din fabricã . Nu necesitã întreþinere . Instalare uºoarã ºi punere în funcþiune rapidã prin funcþia Quick Start . Excelentã stabilitate pe termen lung.

OPTIFL UX 2000

OPTIFLUX UX OPTIFL 1000

OPTIFL UX 4000

OPTIFL UX 6000

OPTIFL UX 5000

WATERFL UX

TID ALFL UX DALFL ALFLUX

Modele: . Optiflux 1000 - soluþie low-cost pentru aplicaþii simple . Optiflux 2000 - alegerea idealã pentru industria apei ºi a apei menajere . Optiflux 4000 - soluþie pentru toate procesele industriale . Optiflux 5000 - utilizat pentru medii abrazive . Optiflux 6000 - instrument de mãsurare pentru industria alimentarã ºi farmaceuticã . Waterflux - debitmetrul alimentat la baterii . Tidalflux - debitmetrul utilizat pentru mãsurarea debitului în conducte parþial pline . Batchfux - utilizat pentru sisteme de umplere volumetrice în industria bãuturilor. Pentru detalii economice, vã aºteptãm.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

BAT CHFL UX CHFLUX


6

SYSCOM info nr. 227 - mai/iunie 2016

Noua Serie AMETEK CTC Calibratoare Compacte de Temperaturã Oana GHEORGHIÞÃ . GSM: 0730 016 575

Funcþia SET este cel mai rapid ºi simplu mod de a porni o calibrare. Se apasã tasta SET ºi se introduce valoarea doritã. Apoi se porneºte calibrarea. Modul Preset - În acest mod se activeazã una dintre valorile de temperaturã presetate. Valorile presetate se vor determina în funcþie de aplicaþie. Auto Switch Test - La activarea funcþiei “switch calibration” se revine dupã fiecare test pentru a putea nota valorile obþinute. Operatorul decide dacã doreºte sau nu doreºte înregistrarea, iar testul poate fi repetat automat pânã la trei subsecvenþe.

temperaturã, conducând la citiri incorecte ºi la temperaturi instabile. Gama CTC utilizeazã funcþia MVI, pentru a evita toate aceste probleme. MVI monitorizeazã în mod continuu tensiunea de alimentare ºi asigurã un flux constant de energie la elementele de încãlzire. Calibrarea simultanã a mai multor senzori - Pierderea de cãldurã datoratã încãrcãrii insertului cu mai mulþi senzori simultan sau cu senzori de gabarit mare este o provocare pentru majoritatea bãilor uscate. Algoritmul de feedback, combinat cu senzorul de referinþã extern, rezolvã aceste probleme ºi chiar asigurã o precizie îmbunãtãþitã. IRI - Intelligent Recalibration Information La pornirea calibratorului sau la conectarea senzorului extern, acesta anunþã utilizatorul dacã unul dintre certificate a expirat. Un buzzer porneºte iar pe display. Astfel, apare un mesaj de avertizare. Intervalul de recalibrare poate fi stabilit între 1 ºi 99 de luni.

Senzorii de referinþã tip Plug and Play Toþi senzorii de referinþã STS sunt de tip plug and play deoarece conþin toate informaþiile în cipul de memorie aflat în conector: Coeficienþii Senzorului • Serial number • Domeniul de temperaturã • Datele de Calibrare • Intervalul de Calibrare. Cel mai bun calibrator industrial Noua generaþie a calibratoarelor de temperaturã compacte CTC vine cu o precizie îmbunãtãþitã cu 25%, devenind, astfel, cel mai precis echipament din gama industrialã. Domenii de temperaturã extinse Seria CTC acoperã domenii de temperaturã între -25 ºi 660 0C, cuprinzând, astfel, întreaga gamã de aplicaþii industriale: CTC-155: -25 … 155 0C (-13… 3110F) CTC-350: 28 … 350 0C ( 82… 662 0F) CTC-660: 28 … 660°C ( 82… 1220 0F). Senzor de referinþã extern Toate modelele tip C sunt proiectate cu intrare de semnal pentru un senzor de referinþã extern, ce permite obþinerea unei precizii îmbunãtãþite. Control extern al senzorilor Noile calibratoare funcþioneazã în douã moduri atunci când este utilizat senzorul de referinþã extern: - Modul “External Ref”, atunci când senzorul de referinþã externã reprezintã Valoarea Adevaratã; - Modul “Set follows True”, atunci cand senzorul de referinþã extern are dublu rol: sã mãsoare temperatura de referinþã ºi sã aducã temperatura bãii la valoarea impusã. Calibrare rapidã Toate calibratoarele de temperaturã Jofra dispun de un regulator de temperaturã dedicat. Acesta asigurã atât încãlzirea ºi rãcirea rapidã a bãii, cât ºi un foarte bun timp de stabilizare. Procedura de calibrare în trei puncte devine, astfel, rapidã, economisind timp. Uºor de transportat Calibratoarele din gama CTC sunt proiectate pentru utilizarea atât în câmp, cât ºi în laborator. Ametek a investit în asigurarea portabilitãþii în ceea ce priveºte dimensiunile ºi greutatea. Calibratorul cântãreºte astãzi mai puþin ºi este mai uºor de folosit, putând fi mutat din zona de temperaturã ridicatã, doar cu ajutorul unei mãnuºi de protecþie. Funcþii utile Noile CTC sunt calibratoare cu multe funcþii noi integrate, utilizatorul putând porni o calibrare în minimum 3 moduri.

n

Auto Stepping - În modul AUTOSTEP se pot programa pânã la 12 paºi de temperaturã, dar ºi timpii de funcþionare. Deasemeni acest mod permite setarea criteriului de stabilitate.

Modul MVI - Mains Power Variance Imunitatea îmbunãtãþeºte stabilitatea. Sursele de alimentare instabile sunt principala cauzã a calibrãrilor fãrã precizie. Calibratoarele tradiþionale devin adesea instabile în mediul industrial, acolo unde motoarele electrice au gabarit mare, elementele de încãlzire ºi alte echipamente sunt frecvent oprite ºi repornite. Aceste cicluri de variaþie ale alimentãrii cu energie afecteazã buna funcþionare a regulatoarelor de

Varietate de inserturi Seria CTC oferã o gamã largã de inserturi pentru a acoperi aproape toate diametrele senzorilor de testat. Noul cooler CTC dispune de un spaþiu pentru insert mãrit cu 35%. Pentru a mãri flexibilitatea echipamentelor, AMETEK furnizeazã inserturi multigaurã pentru cele mai uzuale diametre. Suport pentru senzori Acest suport se potriveºte tuturor calibratoarelor AMETEK, fiind folosit pentru a menþine senzorii de testat în poziþia corectã în timpul calibrãrii. Carcasa de transport ºi de protecþie Carcasa de transport ºi de protecþie, destinatã gamei CTC, protejeazã echipamentul; dispune de roþi de tip Troler pentru a facilita transportul, iar compartimentarea internã ajutã la o mai bunã organizare a inserturilor, cablurilor, manualelor etc. Actualizarea firmware-ului on-line AMETEK oferã atât posibilitatea descãrcãrii software-ului, cât ºi aceea a upgrade-urilor pentru firmware de la www.ametekcalibration.com. La aceastã adresã poate fi înregistrat produsul, astfel încât sã vã putem anunþa atunci când existã un upgrade de firmware sau alte informaþii utile cu privire la instrumentul folosit. Softwareul Calibration, inclus CTC este livrat împreunã cu software-ul de calibrare JofraCal. Toate calibrãrile pot fi documentate cu un certificat, dat fiind faptul ca CTC este controlat de la un PC. În cazul în care calibratorul a atins temperatura ºi stabillitatea dorite, acesta vã va solicita sã tastaþi temperatura UUT. JofraCal emite certificate pentru toate nevoile de calibrare din cadrul temperaturii, presiunii ºi calibrãrii procesului. (continuare în pag. 7)

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 227 - mai/iunie 2016

- urmare din pag. 6 -

Tastele funcþie folosesc ca scurtãturã Set, Preset, Auto step ºi Switch test.

7

Display Multi-Information Status Bar Informeazã despre recalibrare graþie statusului cald/rece, trimite avertizãri de siguranþã ºi afiºeazã data ºi ora. Configurarea Calibãrii Afiºeazã atât setãrile actuale pentru senzorul de referinþã, cât ºi criteriul de stabilitate. Aceastã zonã poate fi accesatã ºi modificatã direct pe display cu ajutorul tastelor sãgeatã. Statusul calibrãrii Aratã starea curentã a calibratorului, cum ar fi încãlzire/rãcire, stabilitate realizatã ºi timpul de aºteptare pentru a atinge stabilitatea.

Bara de funcþii Aratã posibilitãþile actuale oferite de tastele pentru funcþiile principale din meniu: de funcþie (F1-4). Livrarea Standard . Calibrator CTC cu bloc uscat (configurabil ca model A, B sau C) . Cablu de alimentare (de specificat sistemul folosit) . Certificat de Trasabilitate - performanþe de temperaturã . Instrument de manipulat inserturile . Manual de utilizare . Cabluri de Test (1 x roºu, 1 x negru) . Cablu USB . Software de calibrare JofraCal . CTC-660 include un “scut de protecþie”. Pentru detalii tehnico-economice, vã rog sã mã contactaþi.

Echipamente portabile ºi staþionare pentru detecþia ºi monitorizarea gazelor Mihai CERNAT . GSM: 07 22 626 004

Echipamente de monitorizare - control - alarmare gaze ºi incendii Abordãm cu responsabilitate ºi competenþã profesionalã toate activitãþile specifice pe care le realizeazã un integrator de sisteme. Utilizãm echipamente profesionale de cea mai bunã calitate, certificate de organisme acreditate din întreaga lume. Avem firma acreditatã de BRML pentru activitatea de etalonare detectoare de gaze. În calitate de reprezentanþi pentru România ai firmelor cu care colaborãm, suntem acreditaþi sã desfãºuram activitãþi de vânzare, punere în funcþiune ºi service pentru echipamentele lor.

Cu o experienþã de peste 15 ani în domeniul sistemelor complexe de monitorizare, alarmare gaz, Syscom 18 vã oferã: . Centrale de monitorizare, alarmare ºi control . Detectoare de gaze inflamabile, toxice . Cutii de joncþiune echipate cu presetupe ºi ºir de cleme . O gamã largã de detectoare portabile de gaze mono ºi multigaz . Detectoare de scãpãri de gaze . Analizoare portabile de emisii de gaze la coº . Cabluri electrice pentru conectarea detectoarelor ºi a centralelor . Certificate de etalonare pentru detectoarele staþionare de gaze împreunã cu centralele cu afiºaj ºi pentru detectoarele portabile de gaze . Instalare ºi punere în funcþiune . Service/mentenanþã.

Detectoare portabile Staþie de testare a detectoarelor portabile GasPro IR . ideal pentru industria de petrol ºi gaze . eliminã nevoia de înlocuire periodicã a pellistor-ului . detecþia a pânã la 5 gaze simultan . alarme vizuale, acustice ºi vibraþii.

Conform procedurilor interne ale Syscom 18, echipamentele sunt supuse inspecþiilor tehnice ºi testelor conform manualelor producãtorilor. Pentru detectoarele de gaze portabile cu afiºaj sau pentru cele fixe, livrate cu centrale de monitorizare cu afiºajul concentraþiei, la cererea beneficiarilor se pot face ºi reetalonãri în cadrul unui laborator autorizat, urmate de emiterea unui certificat de etalonare.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


8

SYSCOM info nr. 227 - mai/iunie 2016

- urmare din pag. 7 -

Echipamente portabile ºi staþionare pentru detecþia ºi monitorizarea gazelor

Detectoare portabile Staþie de testare a detectoarelor portabile Tetra . detecþia a pânã la 4 gaze simultan .pompã electricã încorporatã . operare cu un singur buton .alarme vizuale, acustice ºi vibraþii. Tetra 3 - detecþia a pânã la 4 g a z e simultan - operare cu un singur buton -alarme vizuale, acustice ºi vibraþii

Detectoare staþionare Familia Xgard - cost redus de întreþinere - paletã largã de gaze detectate - montaj flexibil - temperaturi de operare de pânã la 1500C - material carcasã: GRN, aluminiu, oþel inox.

Centrale de montorizare ºi alarmare Gasmonitor plus . 16 canale gaze, incendiu, afiºaj LCD, 4-20mA intrare, 2 sau 3 fire, relee de alarmã.

Xgard IR - durata de viaþã a senzorului de pânã la 5 ani - ideal pentru detecþia scãpãrilor de gaze inflamabile ºi de dioxid de carbon - imun la otrãvire - timp de rãspuns rapid - consum redus - garaþie: 2 ani.

Vortex Ex . 12 canale gaze dintre care 3 canale pot fi configurate pentru detecþie incendiu . 4 module de relee cu 8 relee/modul . certificat Ex pentru zona 1 sau 2.

Detective Plus - ideal pentru monitorizarea temporarã a unei locaþii - senzori interschimbabili - opþiune cu detecþie în IR

Echipamente de monitorizare control - alarmare gaze ºi incendii Cui îi sunt destinate aceste echipamente? . Companiilor din grupa CET-urilor, în care am instalat ºi am pus în funcþiune instalaþii de monitorizare/detecþie/ alarmare gaze ºi incendii. . Companiilor din grupa extracþie, înmagazinare ºi transport gaze, în care am instalat ºi am pus în funcþiune instalaþii de monitorizare/detecþie/ alarmare gaze ºi incendii. . Companiilor din grupa extracþie ºi rafinare petrol.

Gasmaster . 4 canale gaze, incendiu, afiºaj LCD, 4-20mA intrare, 2 sau 3 fire, relee alarmã.

Familia TXgard-IS, Flamgard Plus - cu afiºaj local - execuþie intrinsecã - Txgard-IS+ - execuþie Exd - Flamgard Plus ºi TXgard Plus - paletã largã de gaze.

Gasman - monogaz - operare cu un singur buton - cost redus -alarme vizuale, acustice ºi vibraþii.

Vortex . 12 canale gaze, incendiu, afiºaj, 4-20mA intrare, 2 sau 3 fire, relee alarmã.

Triple Plus - senzori interschimbabili - detecþia a pânã la 4 gaze simultan - pompã electricã încorporatã - factori de corecþie pentru gazele inflamabile - opþiune cu detecþie in IR. Staþie verificare detectoare gaz

n

Xgard IQ - senzori interschimbabili - compatibil cu întreaga gamã de senzori - funcþie de autoconfigurare - semnal de ieºire: 420mA, RS485 Modbus, opþional, HART ºi relee - calibrare efectuatã prin intermediul butoanelor - data logger - LED +ve SafetyTM.

C e n t r a l ã monocanal . 4-20mA intrare, 2 sau 3 fire, relee alarmare.

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din numerele anterioare ale Buletinului nostru informativ, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numerele de telefon 021 310 26 78 sau 021 310 26 79.

Pentr u informaþii tehnicoeconomice, special adaptate pentru aplicaþia dumneavoastrã, vã stãm la dispoziþie.

Ziar 3 2016  
Ziar 3 2016  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement