Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Nr. 221 mai/iunie 2015

Editorial

Solutii pentru turbine eoliene Mihai TÃNÃSESCU . GSM: 0722 798 436 Safety-M compact

Portofoliul complet pentru controlul ºi monitorizarea turbinelor eoliene

Turbinele eoliene sunt, în mod cert, o soluþie ajunsã drept soluþie generalã pentru producerea de energie electricã. Kübler Germania dezvoltã, produce ºi-ºi menþine o poziþie de vârf, pentru encodere ºi senzori de miºcare, numãrãtoare ºi tehnologii de transmisii date asociate, destinate acestei categorii de echipamente tehnice cu un foarte sever regim de funcþionare. Siguranþa în funcþionare este pe primul loc. Sub aceastã devizã, sistemele de mãsurare, urmãrire ºi transmitere a datelor, furnizate de producãtorul Kübler, acoperã, într-o manierã optimã, severitatea solicitãrilor, durata de bunã funcþionare garantatã, stabilitatea semnalelor, disponibilitatea permanentã a produselor, cu un important grad de flexibilitate ºi preþuri atractive. (continuare în

. monitorizare turaþie . monitorizare unghi.

Sendix 5863-encoder cu unitate de rezistenþã sporitã . encoder întãrit montat în sistemul pasului palei.

Sendix H120 Encoder Heavy Duty: . monitorizare turaþie . robusteþe maximizatã

Sendix58XX-encoder multiturã Safety-M ans. modular Controlere complexe pentru monitorizarea turbinelor

Encodere Sendix SIL 58xxFSx-

- recomandate pentru pasul palelor - recomandate pentru unghiul azimut, encoder exclusiv optic - imun la câmpuri magnetice.

. incremental/absolut, certificare SIL - recomandate pentru pasul palelor - recomandate pentru turaþii rotor.

. expandabile, cu axã de siguranþã ºi module I/O cu monitorizare.

pag. 2)

Din cuprins

Surse de laborator Seria EA-PS 5000

1. Sisteme de fibrã opticã pentru monitorizarea flãcãrii DURAG GROUP

. Gheorghe Matache

(pg. 7)

2. Transmiterul One Series Safety United Electric

. Virginia ªerban

(pg. 4)

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

3. Robinete manuale ºi acþionate pneumatic sau electric Thermador (pg. 3)

. Adrian Ghiþã 4. Soluþii de iluminat cu LED-uri pentru mediul Ex Cortem

. Daniel Niculescu

(pg. 5 )

5. Analizor de umiditate din gama TDLAS pentru orice compoziþie de gaze naturale ºi biogaz Higrometrul Opti PEAK TDL 600 Michell Instruments (pg. 4)

. Mihai Marian Cernat

6. Manºe telescopice pentru încãrcare în mijloace de transport (pg. 3) . Romulus Tripa 7. Expo Apa SYSCOM 18, expozant la EXPO APA 2015! (pg. 8 )

8. SYSCOM 18 - partener al Conferinþei SEE Upstream 2015 (pg. 8)

9. SYSCOM 18 a finalizat sistemul de mãsurare pentru PETROFAC în zona Þicleni (pg. 6)

10. SYSCOM 18 a livrat un sistem integrat de control în câmpul petrolifer Poduri, exploatat de compania

Noua serie de surse de laborator EA-PS 5000, controlatã cu microprocesor, oferã, în toate variantele standard, un set de caracteristici foarte utile, care uºureazã operarea. Setul de valori, valorile actuale ºi starea sunt clar afiºate pe un display LCD albastru cu iluminare. Aceastã funcþie implementatã, de supervizare a tuturor parametrilor de ieºire, ajutã la reducerea echipamentelor de testare ºi face aproape nenecesarã supervizarea hard ori soft externã. Seria EA-PS 5000 are urmãtoarele caracteristici principale: . gamã largã a tensiunii de intrare: 90… 264 Vc.a., inclusiv protecþia activã a factorului de putere . eficienþã ridicatã: 92% . domenii ale puterii la ieºire: 0… 160W, 0… 320W ºi 0… 640W . tensiune de ieºire: 0… 40V, 0… 80V sau 0… 200V . curent de ieºire: 0… 2A pânã la 0… 40A . protecþie la supratensiune, protecþie la supracurent, protecþie la supratemperaturã . afiºaj LCD albastru pentru valori ºi stare . memorie pentru 9 presetãri diferite . ventilatoare pentru controlul temperaturii. (continuare în pag. 3)

Stratum Energy (pg. 6)

SYSCOM 18 SRL n

n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n

CALEA PLEVNEI 139B

FAX: 316 91 76; 316 91 79 n http://www.syscom.ro

n


2

SYSCOM info nr. 221 - mai/iunie 2015

- urmare din pag. 1 -

Solutii pentru turbine eoliene Echipamentele eoliene sunt rãspândite în zone geografice specifice, cu drumuri de acces, dificile în multe cazuri, defectarea unui element de urmãrire generând timpi morþi importanþi, cu pierderi în cascadã la consumatori. Timpii morþi ºi/sau înlocuirile de echipamente nu sunt doar scumpe, ci ºi mari consumatoare de timp ºi generatoare de pierderi. Oferta Kübler de echipamente destinate centralelor eoliene cuprinde: . controlul pasului paletelor turbinelor ºi al azimutului caruselului generator . controlul precis al turaþiei generatorului . controlul sever al duratelor de timp de funcþionare . transmiterea în siguranþã a tuturor parametrilor de funcþionare. Controlul pasului paletelor turbinelor ºi controlul azimutului Encoderele utilizate pentru urmãrirea unghiul de rotire ºi azimut, dar ºi cele destinate urmãririi turaþiei axului principal ºi/sau al generatorului pentru mãsurarea vitezei în turbinele eoliene sunt, prin urmare, expuse la un regim mediu dur. Factorii decisivi sunt: disponibilitatea permanentã ºi calitatea semnalelor. Sistemele de mãsurare fac parte integrantã din controlul sigur al pasului paletelor ºi al azimutului echipamentului generator ºi trebuie sã ofere un grad sporit de încredere, sã aibã o precizie ridicatã în orice moment. Pentru sporirea rezistenþei la solicitãrile mecanice speciale, Kübler completeazã unitãþile de mãsurã cu seturi complete, formate din unitãþi cu rulmenþi cu robusteþe ridicatã, suporþi de montare, pinioane de cuplaj.(vezi ºi componentele 8.0010.8200.000C). Controlul unghiului pasului, cu trei unitãþi pe rotor, este posibil, cu encodere absolute (Sendix F58/F36), unde etalonul Sendix F58, familia de encodere optice, cu rezoluþie ridicatã, este 100% insensibil la câmpuri magnetice perturbatoare, nu reclamã prezenþa unei baterii pentru salvarea poziþiei curente la o scurtã întrerupere de alimentare, atinge rezoluþii de pânã la 17 biþi/rotaþie, fiind echipate cu interfeþe SSI, CANopen, BiSS (etc.), cu ieºiri adiþionale SinCos ºi RS422, pentru creºterea redundanþei pânã la SIL3. Domeniul de temperaturi de utilizare: -40 0C…+90 0C, asociat cu un grad de protecþie IP67, închide, practic, setul deosebit de performanþe. Pentru simplitatea sincronizãrii, un ajutor este oferit de existenþa butonului de reset. Preocuparea de creºtere permanentã a fiabilitãþii, depãºind soluþiile de tip “SafetyLock TM Design”, a condus la sisteme complexe encodere, cu interfeþe asociate, definind familia de Safety-M, module specializate în analiza simultanã a semnalelor sin/cos furnizate de encoderele SSI/BiSS-C. Aceste dublãri funcþionale de semnal au condus la sisteme cu certificare pânã la SIL3. O altã variantã dezvoltatã este reprezentatã ºi de pachetul de interfeþe pentru comunicarea semnalelor prin fibrã opticã, cu eliminarea interferenþelor posibile cu unele câmpuri magnetice notabile, la nivelul generatoarelor eoliene, dar ºi/sau distanþele importante de la encodere la unitãþile de analizã, comandã ºi/sau control.

Monitorizare turaþie

Monitorizare unghiuri Re lay s

PLC SS

I

I SS

HT L

HT L

Generator

Rotor blade 1

Controlul precis al turaþiei generatorului este susþinut de realizarea unor encodere “Heavy Duty”, prin soluþii tehnice ºi tehnologice speciale. Aceastã categorie de encodere a fost susþinutã iniþial prin accesorii de susþinere.

Rotor blade 2

Rotor blade 3

Au fost ulterior introduse encodere cu senzori de vitezã, pentru a se impune în unele cazuri chiar encodere duble. Au fost dezvoltate sistemele modulare “safety”, pânã la capacitatea de a controla în totalitate o turbinã eolianã.

Sistem complet de monitorizare . Tower sway sensor . Emergency stop . Limit switch . etc.

PR

OF

IB

US

/PR

HT L

OF

IN

ET

PLC /Et

he

rC

AT

SS

I SS

I

HT L

Generator

SYSCOM 18 SRL n

I/O

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Azimuth wind direction tracking

Toate aceste eforturi au drept scop reducerea la minimum a timpului în care agregatul nu are funcþionare corectã. Pentru susþinerea programului de mentenanþã predictivã, cea mai bunã economie este semnalizarea perioadei de reparaþii programate, cu introducerea unei numãrãtoare de timp de foarte înaltã fiabilitate, cu rezistenþã mecanicã ºi vizibilitate sporite. Sunt utile sistemele redundante de urmãrire ºi/sau control, care nu pot sã fie perturbate de instabilitãþi de alimentare (numãrãtoare electromecanice sau electronice, alimentate din pile proprii); Vorbim despre numãrãtoarele programabile CODIX 923, 924, timerele ºi numãrãtoarele HC77.

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 221 - mai/iunie 2015

3

- urmare din pag. 1 -

Surse de laborator Seria EA-PS 5000

Manse telescopice pentru încãrcare în mijloace de transport

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939 . ºasiu închis în pãrþile de jos ºi de sus . port USB integrat . compatibilitate electromagneticã în conformitate cu EN 55022 clasa B. EA-PS 5000

Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545

Trebuie precizat cã existã ºi seria EA-PSI 5000, care are în plus urmãtoarele caracteristici: . interfaþã analogicã izolatã galvanic, cu: · programarea Tensiunii/Curentului/Puterii prin 0… 10V · monitorizarea Tensiunii/Curentului prin semnal analogic 0…10V . interfaþã Ethernet integratã. Variantele de surse de laborator din seria EA-PS 5000 sunt: . . . . . . . . .

EAEAEAEAEAEAEAEAEA-

PS PS PS PS PS PS PS PS PS

5040-10A 5080-05A 5200-02A 5040-20A 5080-10A 5200-04A 5040-40A 5080-20A 5200-10A

0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0…

40V/0… 10A/0… 160W 80V/0… 5A/0… 160W 200V/0… 2A/0… 160W 40V/0… 20A/0… 320W 80V/0… 10A/0… 320W 200V/0… 4A/0 … 320W 40V/0… 40A/0… 640W 80V/0… 20A/0… 640W 200V/0… 10A/0… 640W

Notã: aceleaºi variante sunt fabricate ºi pentru seria EA-PSI 5000.

Robinete manuale si actionate pneumatic sau electric Adrian GHIÞÃ . GSM: 0723 616 035 Firma francezã Thermador International, pe care o reprezentãm în România, oferã o gamã variatã de produse, valve manuale (cu bilã, tip fluture, cu ventil, cu sertar, tip cuþit) sau acþionate, filtre, valve de sens, reductoare de presiune, precum ºi alte produse. Thermador are în stoc multe dintre produsele pe care le vinde ºi de obicei timpul de livrare este de maximum 2 sãptãmâni sau chiar mai bun pentru multe din produse. Printre avantajele colaborãrii strânse pe care Syscom 18 o are cu furnizorul francez amintim: raportul calitate/preþ foarte bun, rapiditatea în ofertare, timpii foarte buni de livrare a echipamentelor comandate.

Aplicaþii: . reþele de alimentare cu apã uzatã ºi potabilã . reþele de gaze . reþele de transport hidrocarburi . reþele de distribuþie abur.

Pentru o ofertã completã tehnico-economicã, adaptatã aplicaþiei dumneavoastrã, vã stãm la dispoziþie.

SYSCOM 18 SRL n

Dupã cum am mai prezentat, Moduflex este propunerea Cimbria Bulk Equipment pentru sisteme de încãrcare vrac cu manºe telescopice. De data aceasta, prezentãm douã noi modele de manºe, numite K, respectiv N. Caracteristica în comun a acestora este echiparea cu câte un filtru lateral. Concepþia acestor manºe se bazeazã pe seria Moduflex, dedicatã încãrcãrii atât a materialelor fãrã probleme, cum ar fi nutreþurile sau cerealele, dar ºi pentru aplicaþiile grele ale încãrcãrii de materiale extrem de prãfoase ºi abrazive, precum ciment, cãrbune, cenuºã etc., care necesitã debite de aspiraþie mai mari. Concepþia acestora a apãrut de la cerinþa clienþilor de a veni cu o manºã care sã încapã într-un spaþiu limitat pe vertical, dar sã aibã o suprafaþã de filtrare mare. În buna tradiþie a Moduflex, trebuie ca operaþiile de service sã fie facile, fãrã demontarea de pe poziþia de lucru. Filtrul în montaj lateral permite inspecþia ºi întreþinerea foarte uºor a valvelor sau a unitãþilor de filtrare. Manºele acestea pot fi livrate în diferite diametre care sã asigure o capacitate de pânã la 700 mc/h (!) ºi suprafeþe filtrante de la 9 la 24 mp. Mai mult chiar, sunt disponibile cu lista completã de opþiuni ºi accesorii cu care Cimbria ne-a obiºnuit. E de menþionat cã modele K ºi N pot fi livrate, de asemenea, ºi pentru zone încadrate ATEX. Cimbria Bulk Equipment a livrat pânã la acest moment peste 200 de exemplare pentru aplicaþii specifice pentru care au ºi fost testate. O datã cu lansarea acestor modele, fabricantul îºi extinde oportunitãþile de a oferi soluþii pentru o varietate de nevoi de încãrcare. În toate sistemele Moduflex, eliminarea prafului în timpul încãrcãrii este privitã ca un deziderat.

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


4

SYSCOM info nr. 221 - mai/iunie 2015

Analizor de umiditate din gama TDLAS pentru orice compozitie de gaze naturale si biogaz Higrometrul OPTIPEAK TDL 600 Mihai Marian CERNAT . GSM: 0722 626 004 Higrometrul OPTIPEAK TDL 600 cu diodã laser autoadaptabilã foloseºte cele mai noi tehnici în spectroscopia de absorbþie laser ºi de procesare a semnalelor de ieºire, pentru a oferi un analizor robust de înaltã performanþã, proiectat special pentru mãsurarea umiditãþii gazelor naturale. Analizorul este certificat sã funcþioneze în toate tipurile de zone periculoase ºi oferã caracteristici de mãsurare de înaltã clasã, stabilitate ºi sensibilitate de detecþie.

Caracteristici esenþiale: Spectrometru cu diodã laser autoadaptivã Rãspuns extrem de rapid la creºterea/scãderea umiditãþii Asigurã clasa de vârf a capacitãþii de mãsurare a umiditãþii Oferã o compensare activã þinând cont de compoziþia gazului Fabricat pentru diferite tipuri de gaz transportate, inclusiv bio . Funcþionare pe termen lung, fãrã necesitatea calibrãrii . Analizor Exd cu display HMI complet ºi uºor de utilizat. . . . . .

Aplicaþii: Mãsurarea umiditãþii în fluxuri de gaze naturale este o analizã esenþialã ºi extrem de criticã pentru industria gazelor naturale. Companiile de gaz trebuie sã îndeplineascã standardele de calitate specifice de transport, transfer ºi de livrare. Nivelul ridicat de umiditate creºte costul de transport ºi reduce valoarea caloricã a gazului. În plus, conþinutul de umiditate excesivã în fluxul de gaz poate duce la coroziunea internã a conductelor, iar depunerile necesitã curãþarea conductelor sau “Pigging”. În cazurile severe, pot apãrea chiar blocaje de conducte. Caracteristici: Sensibilitate ridicatã de mãsurare OPTIPEAK TDL600 poate detecta un conþinut scãzut (LDL-Low Detection Limit) al umiditãþii în unitãþi [ppmV]. Compensarea activã funcþie de compoziþia gazului Sistemul inovator de mãsurare Michell Instruments oferã o compensare dinamicã, în timp real, pentru diferite concentraþii de metan. Aceasta înseamnã cã mãsurarea umiditãþii este practic independentã de variaþia conþinutului de metan din gazele naturale mãsurate, iar precizia nu se bazeazã pe corecþia manualã a factorilor interni. Sistemul de optimizare cu laser Laserele cu diodã acordabile în timp pot avea derivã. Acest lucru înseamnã cã lungimea de undã a laserului se poate schimba lent, în timp, ºi în cele din urmã sã nu evalueze tot picul de absorbþie al apei (umiditãþii).

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Acest lucru poate duce la o reducere a sensibilitãþii ºi la mãsurãri eronate. T D L 6 0 0 OPTIPEAK este prevãzut cu un sistem de optimizare integrat, care contracareazã a c e a s t ã proprietate inerentã a diodelor laser. Rãspuns rapid Fiind o mãsurare opticã non-contact, analizorul oferã un timp de rãspuns rapid, ceea ce înseamnã timp redus de la o valoare umedã la uscat ºi invers, comparativ cu senzorii tradiþionali aflaþi în contact cu gazul: capacitivi/electrolitici. Sistem complet HMI pentru utilizare pe teren Oferã o interfaþã de meniuri extrem de intuitivã, utilizând un display tactil capacitiv, oferind o setare uºoarã de operare pentru alegerea parametrilor ºi validarea modificãrilor. Specificaþii tehnice: Performanþe de mãsurare Tehnologie de mãsurare - TDL AS foloseºte WMS avansatã cu compensare activã funcþie de compoziþia gazului Domeniul de mãsurare: 1 ppmV÷1000 ppmV. Unitãþi de mãsurã: temperatura punctului de rouã în 0C sau 0F, calculatã pentru valoarea presiunii introduse manual sau prin compensarea dinamicã, cu ajutorul unui traductor de presiune opþional, montat în sistemul de prelevare. Precizie: ± 1 % din citire sau 1ppmV Stabilitate: ± 1 ppmV Calibrare: certificatã în 5 puncte, trasabile la standarde de umiditate de NPL (Marea Britanie) ºi NIST (SUA). Specificaþiile Higrometrului: HMI (interfaþã) Display: afiºaj LCD alfanumeric , capacitiv , butoane prin sticlã Rezoluþie de afiºare: 0.1ppmV (auto-scalare pentru intervale mai mari ), 0,10C sau 0F Umiditate = ppmV , lb / MMscf , mg/Nm3, sau Punct de rouã în 0C sau 0F. Presiunea din conductã (opþional) = psig, Barg Presiunea din celula de mãsurare (opþional) = psi abs, bar abs Semnal de intrare: douã semnale de intrare 4-20 mA pentru compensare activã de la un traductor de presiune (pentru celula de mãsurare ºi/sau presiunea de linie) Ieºiri analogice: trei active, 4 - 20 mA, liniare, configurabile de cãtre utilizator pentru orice parametru orice combinaþie zero/ºpan de zero în domeniu 120% din intervalul calibrat. Alarme: 3 relee configurabile de cãtre utilizator pe tot domeniul, pentru valoarea din proces ºi starea acestora SPCO -250 V ca/10 A. Logare de date: Memoreazã toate variabilele de proces la un interval de timp de 10s pânã la o zi (selectabil de cãtre utilizator). Comunicaþii digitale: RS485; Modbus RTU. Proba de gaz. Gama de presiuni a eºantionului de gaz: 0.7-1.4 bar abs. Debit gaz de mãsurã: la 1 la 10 Nl/min. Conexiuni: 1/4 “ NPT (F) conic. Traseul gazului din: oþel inoxidabil AISI 316L, sticlã borosilicatã. Caracteristici generale: . Sursa de alimentare: 85-265 V ca. Temperatura mediului ambiant pt. gama: -200C la +60. Carcasã din aliaj de aluminiu (fl ameproof/Exd) cromat amorsat ºi poliester acoperit în negru; testat conf. BS3900. Clasã de protecþie - IP66/NEMA 4 fereastrã. Detaºabil “gaurã Port” (pentru a vizualiza afiºajul/activa butoane). Dimensiuni Panou montat: 800 x 600 x 250mm (h x L x A) Greutate: 40 kg. Certificat ATEX, IECEx Ex; certificare clasificare II 2 GD EExd II B T6 Tamb -200C / +600C IP65 Directivã în conformitate cu EMC 2004/108/EC, IEC 61010, WEE ºi conforme cu RoHS. Pentru detalii economice, corelate cu cerinþele aplicaþiei dumneavoastrã, vã stãm la dispoziþie.

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

Transmiterul One Series Safety Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662

One Series Safety este un instrument pentru monitorizarea presiunii sau a temperaturii, care întruneºte cerinþele SIL2 ºi SIL3. Funcþia de autodiagnosticare IAW (I Am Working) a semnalului procesat ºi a algoritmului software detecteazã neconformitãþile procesului ºi defectele interne. Construcþia este bazatã pe un microprocesor care furnizeazã un timp de rãspuns foarte mic pentru situaþiile de oprire de urgenþã. Unele aplicaþii necesitã un switch local, care sã fie capabil sã iniþieze o oprire de urgenþã a punctului de mãsurare. Astfel, se evitã orice decalaj care poate apãrea prin transmiterea unui semnal la un PLC care sã iniþieze aceastã oprire. Transmiterele One Series Safety pot iniþia oprirea directã în mai puþin de 100 milisecunde. Aceastã capacitate a ieºirii de releu de siguranþã (SRO), cu set-point ºi histerezis programabil, poate acþiona un ventil de control sau poate opri un compresor în mod direct ºi rapid, ceea ce un simplu transmiter nu poate face. Având în vedere cã nu toate aplicaþiile necesitã o oprire de urgenþã, atunci când este detectatã o funcþionare anormalã, transmiterul One Series Safety are o ieºire logicã adiþionalã pentru utilizarea în schemele logice destinate raportãrii avertizãrilor anterioare unei opriri. Transmiterul de presiune sau temperaturã Seria One Safety a fost proiectat special, având caracteristici care sã simplifice instalarea, sã îmbunãtãþeascã productivitatea ºi sã elimine posibilitatea apariþiei defectelor. Senzorul “I Am Working” diagnosticheazã redundant procesarea datelor, detectând elementele care nu funcþioneazã în parametrii prestabiliþi. Ieºirea analogicã este conformã cu standardul NAMUR NE43, transmite informaþii despre variabila de proces ºi detecteazã informaþiile privitoare la defect. Este disponibilã închiderea de urgenþã atunci când este detectat un defect. Valoarea setatã ºi histerezisul sunt 100% programabile. Instrumentul poate fi protejat prin parolã pentru a preveni modificarea neautorizatã a parametrilor. În plus, display-ul iluminat îmbunãtãþeºte observarea variabilelor de proces, a parametrilor ºi a mesajelor de stare în condiþiile vizibilitãþii scãzute. Caracteristicile principale: . Display LCD mare, iluminat, pentru afiºarea variabilelor de proces, a mesajelor de stare, autodiagnosticare ºi informaþii privind procesul . 100% programarea valorii la care se doreºte realizarea contactului ºi a histerezisului . Înlocuieºte trei echipamente: manometrul, transmiterul de presiune ºi presostatul . Certificare pentru mediul Ex (Zonele 1 ºi 2) . Certificãri SIL, inclusiv raport FMEDA . Timp de rãspuns: < 100ms . Materiale în contact cu fluidul inox 316L.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 221 - mai/iunie 2015

5

Solutii de iluminat cu LED-uri pentru mediul Ex Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005 Pe termen lung, LED-ul nu mai este suficient pentru a identifica o gamã largã de produse care a fost dezvoltatã cu caracteristici particulare în funcþie de utilizare. În electronicã, LED-ul (dioda emiþãtoare de luminã) este un dispozitiv optoelectronic care exploateazã caracteristicile materialelor semiconductoare pentru a converti curentul electric care îl transformã în luminã. Deºi primele LED-uri au fost dezvoltate în 1962, doar în ultimii ani progresele din tehnologie au fãcut posibilã exploatarea pe deplin a LED-urilor pentru a înlocui sursele de luminã tradiþionale cu o lungã serie de avantaje.

Corpurile de iluminat din seria EVL Noile corpuri de iluminat LED, din seria EVL, au fost dezvoltate având ca obiectiv redefinirea conceptelor de compactizare, versatilitate ºi instalare uºoarã mulþumitã noului sistem de iluminare LED tip “COB” (ChipOnBoard). Caracteristica multicipului LED constã dintr-o matrice de LED-uri conectate împreunã ºi acoperite cu un strat de fosfor difuz. Aceastã tehnologie permite obþinerea unor valori superioare de iluminare ºi de asemenea instalarea la înãlþimi mici, fãrã riscul de a deranja operatorul. Seria EVL constã din 3 tipuri de dimensiuni de carcase ºi reprezintã alternativa LED pentru toate arealele în care în mod uzual se utilizau lãmpi cu descãrcare cu putere joasã sau medie de pânã la 400W. Seria EVL este echipatã cu o cutie de joncþiuni în construcþie Ex e dotatã cu o presetupã. Certificãrile acestei serii sunt: ATEX, IEC Ex ºi GOST R. Protecþia antiexplozivã: Ex II 2 GD – Exde IIC T… Gb – Ex tb IIIC T… 0C Db IP66. Seria de corpuri de iluminat tip EVL respectã prescripþiile directivei europene 94/9/CE. De asemenea, respectã standardele EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7 ºi EN60079-31. Zonele în care poate fi instalatã: 1 – 21 – 2 – 22. Caracteristicile mecanice: Carcasã din aliaj de aluminiu, sticlã rezistentã la ºoc termic, bolþuri ºi ºuruburi din oþel inox, garniturã din silicon, suport de montaj din oþel galvanizat, presetupã seria REV1IB (M20) ºi dop seria PLG1IB (M20), vopsea epoxi RAL 7035. Caracteristicile electrice: Balast electronic de înaltã eficienþã multitensiune, tensiune de alimentare 120Vac… 277Vac, frecvenþa 50/ 60Hz, intrare cablu prin terminalele L, N, Pe cu secþiune maximã de 4mm2. La cerere, pot fi livrate alt tip de presetupã sau suport de prindere U.

Seria de corpuri de iluminat tip EVML respectã prescripþiile directivei europene 94/9/CE. De asemenea, respectã standardele EN60079-0, EN60079-7, EN60079-18 ºi EN60079-31. Zonele în care poate fi instalatã: 1 – 21 – 2 – 22. Caracteristicile mecanice: Carcasa din aliaj de aluminiu, sticlã rezistentã la ºoc termic, bolþuri ºi ºuruburi din oþel inox, garniturã din silicon, suport de montaj din oþel galvanizat, presetupã seria UNI01XE din poliamidã, vopsea epoxi RAL 7035. Caracteristicile electrice: Tensiune de alimentare: 220/240Vca, frecvenþa 50/60Hz, intrare cablu prin terminalele L, N, Pe cu secþiune maximã de 2,5 mm2. La cerere, se poate livra kitul de montaj.

Reflectoarele din seria SLED Reflectoarele rectangulare din seria SLED, dezvoltate în etape, sunt echipate cu lentile “arie largã” pentru iluminare simetricã ºi asimetricã în arii industriale, în general, ºi arii cu pericol de explozie. Proiectatã cu metoda de protecþie “Ex m” (capsulate), seria SLED de reflectoare este caracterizatã prin dimensiuni, greutate ºi putere consumatã foarte mici faþã de reflectoarele dotate cu lãmpi cu descãrcare convenþionale. Certificãrile acestei serii sunt : ATEX, IEC Ex ºi GOST R. Protecþia antiexplozivã: Ex II 2 GD – Exde mb IIC T… Gb – Ex tb IIIC T…0C Db IP66. Seria de corpuri de iluminat tip EVML respectã prescripþiile directivei europene 94/9/CE. De asemenea, respectã standardele EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-18 ºi EN60079-31. Zonele în care poate fi instalatã: 1 – 21 – 2 – 22. Caracteristicile mecanice: Placa cu LED-uri capsulatã cu lentilã din policarbonat, carcasã din aliaj de aluminiu, sticlã rezistentã la ºoc termic, bolþuri ºi ºuruburi din oþel inox, garniturã din silicon, presetupã din seria REV1IB (M20) ºi dop seria PLG1IB (M20), vopsea epoxi RAL 7035. Caracteristicile electrice: Balast electronic de înaltã eficienþã multitensiune, tensiune de alimentare 120/ 220/277Vca, frecvenþa 50/60Hz, intrare cablu prin terminalele L, N, Pe cu secþiune maximã de 4mm2. La cerere, se pot livra atât suportul de montaj U, cât ºi alte tipuri de presetupe.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Corpurile de iluminat din seria EXEL-L Seria EXEL-L cu protecþie sporitã pentru tuburi cu LED-uri, sunt disponibile pentru instalarea în arii cu pericol de explozie, unde se solicitã grad înalt de protecþie ºi rezistenþã la coroziune. Având carcasã din GRP (poliester armat cu fibrã de sticlã), este realizatã cu metoda de protecþie “Ex e mb”. Este echipatã cu tuburi LED protejate cu rãºinã transparentã ºi acoperitã cu fosfor difuz pentru reducerea orbirii. Asigurã o excelentã protecþie împotriva prafului ºi a apei pentru mult timp. Certificãrile acestei serii sunt ATEX ºi GOST R. Protecþia antiexplozivã: Ex II 2 GD – Exde mb IIC T… Gb – Ex tb IIIC T… 0C Db IP66. Seria de corpuri de iluminat tip EVOLED respectã prescripþiile directivei europene 94/9/CE. De asemenea, respectã standardele EN60079-0, EN60079-7, EN60079-18 ºi EN60079-31. Zonele în care poate fi instalatã: 1 – 21 – 2 – 22. Caracteristicile mecanice: Carcasa din rãºinã poliestericã antistaticã, sticlã rezistentã la ºoc termic ºi ultraviolete, sistem de deschidere operaþional cu unelte de mânã hexagonale, garniturã rezistentã la acizi ºi hidrocarburi, 4 intrãri 25,5mm. Caracteristicile electrice: Tensiune de alimentare 220/240Vca, frecvenþã 50/60Hz, intrare cablu prin terminale L, N, Pe cu secþiune maximã de 2,5mm2. La cerere, poate fi livrat kitul de montaj, având corpul vopsit în culoarea gri.

Corpurile de iluminat din seria EVML Seria de corpuri de iluminat EVML, dezvoltatã în etape, a fost conceputã pentru a oferi o carcasã de dimensiuni mici, ce poate înlocui carcasele cu lãmpi incandescente, la preþuri mici. Sunt disponibile pentru iluminarea unor areale mici, în care este necesarã limitarea obstrucþionãrii, cum ar fi tuneluri, pasaje, coridoare, scãri, perimetre ale pereþilor sau cabine de comandã ºi control. Seria EVML presupune metoda de protecþie “Ex e mb”: placa electronicã ºi LED-urile sunt protejate cu silicon ºi transparenþã înaltã. Certificãrile acestei serii sunt: ATEX, IEC Ex ºi GOST R. Protecþia antiexplozivã: Ex II 2 GD – Exe mb IIC T… Gb – Ex tb IIIC T…0C Db IP66.

n

Corpurile de iluminat din seria EVOLED Noua serie de corpuri de iluminat EVOLED a fost proiectatã pentru iluminarea internã a cazanelor, rezervoarelor, evaporatoarelor, silozurilor, rezervoarelor de stocare, conductelor sau a altor containere pentru toate zonele cu pericol de explozie, gen vapori, gaze, praf sau alþi combustibili, rezultaþi în urma operaþiunilor normale de utilizare. În vederea asigurãrii consumului redus de energie ºi a eficienþei, corpurile de iluminat sunt livrate împreunã cu un comutator pentru manipulare uºoarã înainte sau dupã instalare. Certificãrile acestei serii sunt: ATEX, IEC Ex ºi GOST R. Protecþia antiexplozivã: Ex II 2 GD – Exde IIC T… Gb – Ex tb IIIC T… 0C Db IP66. Seria de corpuri de iluminat tip EVOLED respectã prescripþiile directivei europene 94/9/CE. De asemenea, respectã standardele EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7 ºi EN60079-31. Zonele în care poate fi instalatã: 1 – 21 – 2 – 22. Caracteristicile mecanice: Carcasã din aliaj de aluminiu, sticlã rezistentã la ºoc termic, bolþuri ºi ºuruburi din oþel inox, garniturã din silicon, presetupã seria REV1IB (M20) ºi dop seria PLG1IB (M20), vopsea epoxi RAL 7035. Caracteristicile electrice: Balast electronic de înaltã eficienþã multitensiune, tensiune de alimentare 110/ 230/240Vca, frecvenþa 50/ 60Hz, intrare cablu prin terminale L, N, Pe cu secþiune maximã de 4mm2. La cerere, pot fi livrate atât kitul de montaj, cât ºi alte tipuri de presetupe.

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


6

SYSCOM info nr. 221 - mai/iunie 2015

Syscom 18 a livrat un sistem integrat de control în câmpul petrolifer Poduri, exploatat de compania Stratum Energy Syscom 18 a livrat un sistem integrat de control ºi securitate a proceselor pentru monitorizarea ºi optimizarea producþiei de gaze naturale din câmpul petrolifer Poduri, blocul Moineºti, în judeþul Bacãu. Sistemul monitorizeazã capacitatea totalã a câmpului de 1.350.000 Nm3/ zi, rezultând din 2 sonde existente ºi încã trei sonde care urmeazã a fi forate, ºi are în componenþã aproximativ 500 I/O ºi 10 interfeþe Modbus, 2 staþiioperator ºi o staþie de inginerie. Staþia de control utilizatã este marca Rockwell Automation.

Syscom 18 a finalizat sistemul de mãsurare pentru Petrofac în zona Ticleni

Syscom 18 a livrat un sistem complex de mãsurare a þiþeiului ºi a apei pentru injecþie, împreunã cu un sistem

importanþi din domeniu: Krohne (debitmetre ultrasonice ºi Coriolis), Phase Dynamics (analizoare water-cut) etc.

de control, în zona Þicleni aparþinând companiei Petrofac. Syscom 18 a livrat 9 skiduri pentru þiþei ºi 12 skiduri de mãsurare a apei de injecþie în 9 locaþii

Skidurile au fost instalate ºi puse în funcþiune de cãtre Syscom 18. Syscom 18 a livrat totodatã ºi sistemul de mãsurare ºi control cu 12 puncte de colectare totalizând

amplasate pe mai mult de 75 km2. Sistemele sunt personalizate în funcþie de cerinþele specifice ale proiectului ºi clientului ºi realizate de cãtre

350 I/O ºi 20 interfeþe seriale (Modbus RTU/HART), precum ºi 2 staþii operator în dispeceratul central, permiþând accesul web de oriunde din lume.

Syscom 18, cu echipamente de la producãtori SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 221 - mai/iunie 2015

7

Sisteme de fibrã opticã pentru monitorizarea flãcãrii Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535 Produsele grupului DURAG sunt special concepute pentru toate tipurile de procese industriale de ardere din întreaga lume. În România, Syscom 18 integreazã aceste produse în aplicaþii specifice pieþei româneºti. Sistemele de Fibre Optice pentru Senzori de Flacãrã, produse ºi livrate de firma Durag, au ca particularitate a acestor sisteme montarea pentru vizarea oricãrui tip de flacãrã (gaz, lichid, cãrbune sau lemn), direct pe arzãtor sau pe un perete al camerei de lucru. Face legãtura între camera de lucru (în care se dezvoltã flacãra arzãtorului) ºi senzorul de flacãrã

(montat în afara zonei calde a arzãtorului). Distanþa maximã este de 4,0 m. Sunt douã sisteme de fibrã opticã: rigide (liniar) ºi flexibile (permit o razã de curburã minimã de 300 mm). Prin caracteristicile lor permit montaje independente de arzãtor ºi vizionarea flãcãrilor (ex.: montare în peretele camerei de ardere). De menþionat faptul cã sistemul lucreazã pânã la +3500C ºi are din construcþie sistem de purjare ºi rãcire.

Sistemele de fibrã opticã acoperã întreaga gamã a unui spectru de flacãrã. Aceste sisteme pentru senzorii de flacãrã sunt utilizaþi în principal pentru: . arzãtoarele cu deschidere foarte îngustã ºi care nu permit montarea unui senzor de flacãrã . arzãtoarele a cãror placã de montaj nu permite ºi nu are loc prevãzut pentru un senzor de flacãrã . arzãtoarele care în apropierea tubului de vizare a flãcãrii dezvoltã temperaturi ambiante mari, astfel cã utilizarea de

senzori de flacãrã cu componente electronice nu este posibilã . arzãtoarele înclinate. Senzorul de flacãrã trebuie sã fie poziþionat pe partea de înclinare a arzãtorului, în scopul de a urmãri miºcarea flãcãrii . arzãtoarele unde în spaþiul dintre deschiderea tubului de vizare ºi flacãrã conþine particule care absorb radiaþia de flacãrã (de exemplu, arzãtoare de cãrbune, cuptoare de ciment sau var). Spectru în UV... 200-900 mm Spectru în IR... 350-2000 mm.

Vã aºteptãm cu o ofertã completã tehnico-economicã, special conceputã pentru a rãspunde tuturor cerinþelor aplicaþiei dumneavoastrã.

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


8

SYSCOM info nr. 221 - mai/iunie 2015

SYSCOM 18 partener al Conferinþei SEE Upstream 2015

Compania SYSCOM 18 a fost partener în cadrul Conferinþei Internaþionale SEE Upstream 2015, eveniment dedicat tehnologiilor onshore ºi offshore în regiunea Mãrii Negre, care a avut loc pe 22 ºi 23 Aprilie a.c., la Hotel Radisson Blu din Bucureºti.

În cea de-a doua zi a evenimentului, din partea companiei SYSCOM 18, domnul Nicolae Preda a susþinut o prezentare având ca temã "Sistemele complexe fiscale de mãsurare în industria de petrol ºi gaze".

Organizatã de Asociaþia Petroleum Club România împreunã cu Industry Media Vector, pe parcursul a douã zile, SEE UPSTREAM este o platformã unicã de dezbateri ºi expuneri focusate pe provocãrile ºi oportunitãþile industriei de petrol ºi gaze din Europa de Sud-Est ºi din zona Mãrii Negre. În contextul recentelor descoperiri onshore din România, precum ºi al noilor investiþii anunþate de operatorii naþionali ºi internaþionali de petrol ºi gaze, perspectivele din sectorul upstream par încurajatoare. Prezentãrile susþinute anul acesta au acoperit subiecte variate precum noile strategii ºi paradigme ale mediului de afaceri, actualele provocãri de ordin tehnologic, tehnic sau comercial. Printre speakerii acestei ediþii s-au numãrat manageri ai companiilor de petrol ºi gaze din România, dar ºi din regiune, experþi locali ºi internaþionali ai industriei, oficiali ANRE, consultanþi ºi oameni de afaceri. Obiectul evenimentului este de a aduce laolaltã persoane-cheie ale întregului lanþ valoric din sectorul de petrol ºi gaze, de la actori politici, companii naþionale ºi internaþionale de petrol, operatori independenþi, companii de servicii, furnizori de tehnologie, consultanþi de business ºi financiari, facilitând networkingul între toate aceste entitãþi. Mai multe detalii despre eveniment ºi despre programul Conferinþei: upstream2015.blackseaevents.com

SYSCOM 18, expozant EXPO APA la

2015!

În perioada 15-17 iunie 2015, SYSCOM 18 a participat, în calitate de expozant, la evenimentul EXPO APA, organizat de cãtre Asociaþia Românã a Apei (ARA) la Palatul Parlamentului din Bucureºti. Expoziþia face parte din complexul de evenimente “Forumul Regional al Apei DunãreEuropa de Est”, în cadrul cãrora au fost prezenþi reprezentanþii autoritãþilor centrale ºi locale din þarã, precum ºi cei ai Uniunii Europene, reprezentanþii mediului academic ºi, în primul rând, operatorii serviciilor de alimentare cu apã ºi canalizare din România.

În cazul în care nu aþi putut participa la expoziþie, vã invitãm sã intraþi pe site-ul nostru ºi pe pagina

În calitate de integrator de sistem, compania SYSCOM 18 si-a expus oferta de soluþii complete pentru automatizãri industriale ºi sisteme SCADA, destinate în special industriei de apã. SYSCOM 18 SRL

oficialã de Facebook pentru a vizualiza o serie de poze de la eveniment.

n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

n

CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073 n

SYSCOM 18 are o experienþã bogatã în realizarea sistemelor ºi soluþiilor SCADA, asigurând un nivel unic de competenþe pentru fiecare proiect în parte. De la expertizarea sistemului de automatizare, proiectarea întregului sistem, livrarea de echipamente, producþia de dulapuri de automatizare, livrarea de PLC-uri, realizarea aplicaþiilor software de control al proceselor ºi pânã la integrarea diverselor componente, execuþie, project management ºi service, SYSCOM 18 oferã clienþilor servicii ºi proiecte “la cheie".

Ziar 3 2015  
Ziar 3 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement