Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Encodere cu robustete sporitã - familia 5000/ 5020 Mihai TÃNÃSESCU . GSM: 0722 798 436

Familia de encodere acoperã cele mai uzuale dimensiuni de axe/flanºe suport circulare/ rectangulare, respectiv alezaje/ console elastice, existând ºi opþiuni constructive Eex d, pentru zona 2/22.

Nr. 215 mai/iunie 2014

În prima parte a anului 2014, Syscom 18 a finalizat cu succes un nou proiect de mãsurare fiscalã

Sisteme fiscale de mãsurare pentru benzinã, motorinã si kerosen or Edit

Florin ZIDARU . GSM: 0722 126 199

ial

Syscom 18 a finalizat un proiect al cãrui utilizator final este Rafinãria Naþionalã de Petrol ºi Gaze din Pointe Noire, Republica Congo, Africa. Proiectul a constat în realizarea proiectãrii, fabricãrii ºi testãrii a trei sisteme fiscale de mãsurare pentru benzinã, motorinã ºi kerosen. Punerea în funcþiune va fi finalizatã în cea de-a doua parte a anului, când inginerii Syscom 18 se vor deplasa în Congo. Întrucât compania Syscom 18 este certificatã de Institutul Naþional de Metrologie din Republica Cehã, sistemele de mãsurare

Cel mai potrivit!

livrate de noi au certificare europeanã, putând fi folosite pentru tranzacþii fiscale cu lichid. De altfel, certificarea europeanã a fost una din cerinþele contractorului general, Yokogawa, Franþa. Fiecare skid va fi instalat pe conducte de 4' ºi 6' , între depozitele rafinãriei ºi barje terþã-parte, având un debit maxim de pânã la 150 m3/h. Cele mai importante componente ale skidului sunt debitmetrul Coriolis ºi calculatorul de debit care monitorizeazã parametrii întregului sistem ºi controleazã cu precizie siguranþa livrãrilor prin intermediul unei valve de control instalatã pe skid. Skidurile vor comunica în permanenþã cu sistemul SCADA al utilizatorului final, printr-o conexiune Modbus, ºi vor fi operate local sau de la distanþã.

Centec - o nouã companie în portofoliul Syscom 18 Venind în întâmpinarea solicitãrilor pieþei cu produse din ce în ce mai performante, unde o laturã mai puþin evaluatã este ºi inabilitatea utilizatorului, respectiv nivelul de instrucþie al echipelor de service ale clienþilor potenþiali, dar ºi pentru a extinde timpul mediu de bunã funcþionare al fiecãrei unitãþi, firma KÜBLER a introdus o platformã specialã pentru seria de encodere optice 5000/5020. Soluþia tehnicã novatoare a Safety LockTM Design constã în asocierea a doi rulmenþi/mosor, asigurând în acest fel rezistenþa crescutã la ºocuri, de circa 2,5 ori (la nivel de 2500m/s2, 6ms). (continuare în pag. 2)

Sorin VUCEA . GSM: 0722 126 204

Syscom 18 a devenit recent distribuitorul pe piaþa din România al produselor grupului german de companii Centec. Printre inovaþiile nemþilor de la Centec în domeniul echipamentelor de automatizare se numãrã un densimetru performant, care mãsoarã cu maximã acurateþe densitatea ºi temperatura în laborator, precum ºi o unitate retractabilã pentru mãsurarea continuã a cantitãþii de oxigen prezentã în lichide ºi gaze. Gama largã de unitãþi de SYSCOM 18 SRL

SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

proces produse de Centec cuprinde ºi skiduri de proces automate, proiectate pentru a face faþã cerinþelor în domenii precum demineralizarea apei, electrodeionizare, filtrare ultra, distilare WFI, dezaerarea membranei, dezaerare în condiþii de vid, carbonizare ºi decarbonizare, dozarea aditivilor, filtrarea sterilã, generarea de abur ºi multe altele. Oricât de complexe ar fi cerinþele, existã soluþia

BUCHAREST - 12

potrivitã! De asemenea, Centec produce ºi o mare varietate de senzori, cu aplicaþii în special în laborator, asigurând eficientizarea procesului de producþie. Sunt posibile mãsurari precum: OXYTRANS (nivelul de oxigen din lichide ºi gaze), CARBOTEC (dioxidul de carbon dizolvat în lichide), RHOTEC (densitatea lichidelor), SONATEC (viteza sunetului în lichide), COMBITEC (combinaþie între SONATEC ºi RHOTEC). Echipamentele Centec sunt folosite în industria alimentarã ºi în industria bãuturilor, în industria farmaceuticã, dar ºi în chimie ºi energie.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

NOU de la Centec!

http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 215 - mai/iunie 2014

- urmare din pagina 1 -

Aparaturã pentru determinarea umiditãtii poate decide preþul unui produs þinând cont de umiditatea cerutã pentru produsul respectiv la vânzare-cumpãrare. Caracteristici: Sistemul este dotat cu microprocesor. Calibrarea ºi compensarea cu temperatura sunt automate. Principiul de funcþionare: capacitiv. Domeniul de mãsurã: de la 5% la 30%. Precizia: ± 0.5 %. Alimentarea: de la baterii, 4 x 1,5 V.

Vlad POPESCU . GSM: 0722 626 004

Firma SYSCOM 18 este distribuitorul autorizat al firmei olandeze GWON-EUROPE. Specializatã într-o gamã largã de aparaturã pentru determinarea umiditãþii, firma oferã echipamente pentru agriculturã ºi pentru industrie alimentarã. Vorbim despre: . acidometre pentru: lamâi, portocale, struguri, mere, pere (separat sau toate într-un singur aparat) . umidometre de laborator în infraroºu pentru: cereale, glucozã, coloranþi, cosmetice, hârtie, probe de sol, produse agricole etc. . umidometre portabile pentru: lemn, tutun, fân, boia . umidometre de laborator pentru: seminþe, cereale, cafea, ceai, fãinã, miere, boia, amidon, tapioca, vanilie (teci) ºi probe de sol . refractometre de laborator pentru: soluþii saline, soluþii de zahãr, apã de mare, urinã . salinometre . zaharimetre . gravimetre: pentru apa de mare .termometre ºi termohigrometre pentru diverse aplicaþii . accesorii.

Aplicaþiile ºi domeniile de mãsurã: Mei: de la 7 la 30% Mazãre: de la 9,7 la 21, 5% Rapiþã: de la 7 la 20% Secarã: de la 9,8 la 25% Orz: de la 7 la 30% Grâu: de la 7 la 30% Porumb: de la 7 la 30%.

Spre exemplificare, vã oferim o scurtã descriere a umidometrului pentru seminþe GMK107RF. Umidometrul mãsoarã precis ºi rapid umiditatea seminþelor, aºa încât se poate decide timpul potrivit pentru recoltare. De asemenea, prin mãsurarea umiditãþii se

Adrian GHIÞÃ . GSM: 0723 616 035

Pekos proiecteazã ºi produce robineþi cu bilã sub numele de PEKOS®, pentru mai multe industrii, cum ar fi: construcþia de nave, industria petrochimicã, petrol ºi gaze, industria energeticã, industria chimicã ºi pentru alte tipuri de industrii. Pekos are ateliere de producþie în Barcelona ºi Bilbao ºi livreazã robineþi cu bilã manuali ºi acþionaþi pneumatic sau electric în peste 75 de þãri din întreaga lume. Producãtorul spaniol asigurã o calitate excepþionalã la preþuri competitive ºi cautã în mod constant noi metode de a îmbunãtãþi produsele, precum ºi pentru a micºora timpii de livrare pentru robineþi. Dedicat acestui scop, este atelierul din Bilbao, responsabil cu dezvoltarea noilor produse, precum ºi cu asigurarea service-ului pentru perioada de garanþie ºi de postgaranþie. Toþi robineþii PEKOS® sunt proiectaþi ºi produºi conform normelor de calitate internaþionalã, iar departamentul de control al calitãþii are grijã sã asigure calitatea produselor încã de la faza de achiziþie a materialelor, producþie, asamblare, testare ºi împachetare pentru transport. Astfel, producãtorul spaniol asigurã pentru toate produsele proprii cele mai înalte standarde de calitate. SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Mihai TÃNÃSESCU. GSM: 0722 798 436

Cel mai potrivit!

Beneficiind de o serie de setãri ºi de o tehnologie inovatoare, aparatura pentru determinarea umiditãþii este ºi uºor de manevrat. Vã aºteptãm cu ºi mai multe informaþii tehnice despre aceste echipamente,corelate, bineînþeles, ºi cu detalii despre costurile de achiziþie a acestora.

Robineti cu bilã

SECTOR 6

Encodere cu robustete sporitã - familia 5000/ 5020

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Se rãspunde mai bine în acest mod la cazurile de manipulare defectuoasã, dar ºi la acoperirea superioarã a unor vibraþii/ºocuri induse în echipamente de uzurã inerentã exploatãrii acestora. Aceastã soluþie a permis extinderea domeniului de temperaturi de utilizare de la –20…+85 0 C la –40…+85 0C, dar ºi extinderea clasei de protecþie de la IP65 la IP67, cu o creºtere tehnic nesemnificativã, de la 0,01Nm la 0,05Nm a cuplului rezidual. Familia de encodere acoperã cele mai uzuale dimensiuni de axe/flanºe suport circulare/rectangulare, respectiv alezaje/console elastice, existând ºi opþiuni constructive Eex d, pentru zona 2/22. Din punctul de vedere al ieºirilor electrice/ alimentare sunt disponibile ieºiri RS422 (compatibil TTL), cu alimentãri de 5V sau 5…. 30V, respectiv ieºiri push-pull cu alimentãri 5… 30V sau 10…. 30V. Familia de encodere a fost întãritã cu noi accesorii de prindere, de conectare, pentru surpresarea vibraþiilor. Familia de encodere dispune de cele mai utilizate rezoluþii unghiulare, de la 1…360…1024…3600…5000 imp./rev. Familia de encodere are ºi un spor de compactare, care vine în întâmpinarea demersurilor de reducere generalã a dimensiunilor echipamentelor care le integreazã.


Syscom info nr. 215 - mai/iunie 2014

3

Unitronics lanseazã un nou produs: SAMBA Mihai RADU. GSM: 0722 376 748

Noutate Unitronics

Panourile operator, cu afiºare alfanumericã, se folosesc în continuare, ºi în ziua de azi, datoritã costurilor mici. Producãtorul de automate programabile, Unitronics, pentru care Syscom 18 este distribuitor autorizat, a decis ca este timpul pentru un upgrade ºi a lansat un nou echipament: Unitronics SAMBA.

Acesta completeazã gama OPLC (automat programabil cu panou operator integrat), pentru care Unitronics este cunoscutã. Îmbunãtãþirea majorã este schimbarea panoului operator cu afiºare alfanumericã cu unul color, de tip touchscreen, dar menþinând un preþ competitiv. Unitronics SAMBA are un afiºaj color integrat, de 3.5 inch, (rezoluþie 320 x 240 pixeli), douã variante de configuraþii, pentru intrãrile/ieºirile integrate, reglaj PID automat (2 bucle independente), posibilitãþi de comunicaþie RS232/485, Ethernet sau CANbus, ceas de timp real. Cele douã configuraþii sunt cu 10 intrãri digitale, 2 intrãri d i g i t a l e / a n a l o g i c e (configurabile) ºi 8 ieºiri digitale (pe releu sau tranzistor). Alte module de intrãri/ieºiri suplimentare pot fi adãugate separat ºi conectate la automat

pe portul de comunicaþie CANbus. Pentr u partea de comunicaþie, se poate folosi ºi un modem GSM/GPRS. Sunt suportate protocoalele de comunicaþie ModBus, OPC. Montat pe tablou, panoul frontal asigurã un grad de protecþie IP66/NEMA4X. Pentr u programare , se folose ºte tot mediul de dezvoltare VisiLogic, program gratuit. În concluzie, noul model de automat programabil cu panou operator color, Unitronics SAMBA, poate înlocui cu succes modelele cu afiºare alfanumericã, la un preþ imbatabil. Pentru mai multe detalii despre noul echipament ºi despre costurile unei configuraþii, adaptate aplicaþiei dumneavoastrã, vã stãm la dispoziþie.

Echipamente de ardere

SEISMIC M90 Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535

Regulatoare de presiune gaz Dn = 20 - 100 mm; Plucru = max. 5 bar.

Filtre de gaz Plucru = 0,5 - 2 - 6 bar FILTRE DE GAZ: Dn 15 - 150

Specializatã în echipamente de ardere, firma italianã Madas propune o gamã largã de echipamente, care se adreseazã, practic, tuturor industriilor. Reprezentatã în România de SYSCOM 18, Madas produce ºi comercializeazã echipamente pentru instalaþii de gaz. Vorbim despre electrovalve pentru gaz (electrovalve de siguranþã), normal închis sau normal deschis, cu resetare manualã, regulatoare de presiune gaz, filtre pentru gaz, regulatoare de raport aer/gaz cu raport 1:1 pânã la 1:10, vane gaz pentru eºapare în atmosferã, vane de siguranþã gaz cu închidere la presiune maximã sau la presiune minimã. Vane de siguranþã, electrovalve, cu dispozitiv antiseismic SEISMIC M90 Pentru a veni în întâmpinarea clienþilor interesaþi de echipamentele antiseismice, firma Madas a gândit, proiectat ºi realizat SEISMIC M90, un dispozitiv special, care, combinat cu o electrovanã de siguranþã, închide alimentarea cu gaz în urmãtoarele situaþii: . eveniment seismic (cu analiza frecvenþei de acceleraþii în timp pe toate cele 3 axe). . control de la distanþã (ex.: Gasdetector, Blocare de urgenþã). Electrovalva include, de asemenea, un releu ieºire de alarmã care sã fie utilizat

Vane acþionate electric

Vane de siguranþã cu dispozitiv antiseismic, electrovalve

Vane cu acþionare radio de la distanþã

pentru semnale de la distanþã ºi pentru a opri sursele de alimentare, evitându-se, în acest caz, un posibil incendiu sau o sursã de explozie. Senzorul poate fi montat pe electrovalvele de siguranþã cu

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

Regulator de raport aer/gaz Dn = 15 - 100 mm; Domeniul de reglaj = 1/1 la 1/40

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

Vane de siguranþã cu armare manualã Dn = 15 - 200 mm; Plucru = 0,5 - 6 bar

resetare manualã, normal închis/ deschis, produse de MADAS. Este posibil sã se aplice kitul senzorului seismic chiar pe electrovalve deja instalate. (continuare în pag. 4)

BUCHAREST - 12

Optisonic 7300 Biogas Debitmetrul ultrasonic dedicat mãsurãrii debitului de biogaz Noutate KROHNE

Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662

În martie 2014, Krohne introduce pe piaþã debitmetrul tip OPTISONIC 7300 Biogas, proiectat special pentru aplicaþiile de biogaz. Biogazul este generat de fermentarea materiilor prime ºi conþine în principal metan ºi dioxid de carbon, într-o compoziþie variabilã. De asemenea, conþine ºi mici cantitãþi de H2S, azot ºi hidrocarburi, care pot fi saturate cu apã. Referitor la mãsurarea debitului, biogazul prezintã o serie de provocãri, cum ar fi: presiunea joasã, debitele mici, modificãri ale compoziþiei gazului, care conþine 50-70% din volum metan, în funcþie de materia primã ºi de procesul tehnologic. Restul sunt CO2 (30... 50% vol) ºi cantitãþi mici de H2S, O2 ºi N2. Deºi în aval de debitmetru gazul poate fi comprimat la 100 mbarg, presiunea este de obicei 50-60 mbarg, atunci când mãsurarea debitulului de biogaz se face imediat dupã fermentare. În aceastã etapã a procesului, biogazul este saturat cu apã, iar atunci când se rãceºte poate aparea în conductã 5-6% din volum apã lichidã. De asemenea, apar condiþii de proces variabile ºi în momentul în care o nouã materie primã este introdusã în tancul de fermentare. Au fost testate diferite principii de mãsurare în aceste aplicaþii. Mãsurarea debitului cu ajutorul diafragmei nu poate fi utilizatã datoritã cãderii de presiune mare pe diafragmã. Debitmetrele Vortex nu funcþioneazã corect la presiuni ºi la viteze mici ale fluidului. Deºi principiul de mãsurare ultrasonic este potrivit pentru mãsurarea debitului de gaz, rezultatele au fost contestate din cauza amortizãrii mari a semnalului acustic în CO2 ºi în cazul în care apare conþinut ridicat de apã în gaz. Optisonic 7300 Biogas a fost special proiectat pentru a depãºi limitãrile principiului ultrasonic. Traductoarele de semnal transmit un semnal ultrasonic puternic în gaz, procesoarele de semnal permiþând o mai bunã detectare a semnalelor acustice slabe, atenuate. Atât aceste caracteristici speciale, cât ºi designul mecanic al traductoarelor fac ca mãsurarea sã fie insensibilã la apariþia particulelor de apã ºi a celor biologice. Optisonic 7300 Biogas nu necesitã întreþinere deoarece nu conþine pãrþi în miºcare. Deoarece H2S devine coroziv atunci când este dizolvat în apã, tubul de mãsurare este din inox 1.4404/316L, iar traductoarele sunt din Titan Gr.9, cu certificare NACE, pentru o rezistenþã maximã împotriva coroziunii. Precizia de mãsurare este 1% din debitul mãsurat, atunci când calibrarea se face cu aer, începând de la 1m/s viteza fluidului. (continuare în pag.5)

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 215 - mai/iunie 2014 - urmare din pag. 3 -

AVERTISMENT: toate operaþiunile de instalare cabluri ºi lucrãri de întreþinere trebuie efectuate numai de cãtre personal calificat! Pentru versiunea perete e necesar sã fixaþi aparatul la structura clãdirii, folosind gãurile de fixare pe suportul furnizat. Conexiunea bobinei vanei de siguranþã trebuie sã fie fãcutã cu ajutorul conectorilor normali (vezi Conectãri electrice).

Montare numai în poziþie verticalã

Echipamente de ardere

SEISMIC M90 Senzorul seismic a fost testat cu rezultate pozitive de CESI de la Seriate (Bergamo- Italia) pe o platformã vibratoare triaxialã, în conformitate cu normativele: ASCE 25-97 (SUA) ºi TS12884 (Turcia). Acesta trebuie sã fie montat ferm, fix, la un element conectat la sol (perete sau suport din zidãrie). DATE TEHNICE: . Tensiune de alimentare: 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/ 50 Hz, 110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz . Temperatura mediului ambiant: -20÷+60 0C . Montare numai în poziþie verticalã (prezentatã în Fig. 1) . Grad de protecþie: IP65.

Conectãri electrice 1. Cutie de plastic 2. Terminale 3. Presetupã pentru cablu 4. Led

5. Suport de fixare 6. Comutator DIP 7. Butonul de Test/ Reset 8. ªurub de fixare capac

9. Capac Terminal 10. Garniturã de cauciuc

Alimentare electricã

Contact normal închis Buton de test /de rest

Legare la pãmânt

Fig. 1

Dimensiuni de gabarit 130 78 110

Alimentare bobinã electricã

132

φ5

23

Led 1 Verde Opereazã

Fig. 2

91

Instalare Electrovalva este în conformitate cu Directiva 94/9/CE (Directiva ATEX 100 a) în calitate de dispozitiv de grupa II, categoria 3G ºi ca dispozitiv de grupa II, categoria 3D. Pentru acest motiv, este potrivitã instalarea în zonele 2 ºi 22, clasificate în ataºamentul I la Directiva 99/92/CE. Electrovalva nu este potrivitã pentru a fi utilizatã în zonele 1 ºi 21 ºi, cu atât mai mult, în zonele 0 ºi 20 deja clasificate în Directiva 99/92/CE. Pentru a determina calificarea ºi extinderea zonelor periculoase, trebuie consultatã Norma EN 60079-10.

SEISMIC M90

Ieºire releu de alarmã

Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545

În manipularea materialelor vrac granulare sau pulverulente deosebim diverse particularitãþi fizice ale produselor de manipulat, care restricþioneazã în cele mai multe cazuri alegerea clapetelor corespunzãtoare. Particularitãþile care trebuie bine cunoscute sunt cel puþin granulaþia / densitatea în vrac / unghiul de taluz natural / comportamentul reologic* / temperatura / presiunea (în transportul pneumatic) / potenþialul risc de explozie (al produsului aflat pe calea de circulaþie, precum ºi al mediului ambiant) / abrazivitatea / corozivitatea / riscul de contaminare. Sunt determinante de ºtiut ºi de evaluat componentele tehnologice din amonte ºi din aval de elementul de închidere care trebuie ales. Fãrã pretenþia unei enumerãri exhaustive, ca tipuri constructive deosebim: . clapete fluture . clapete arc de sferã . valve iris . valve cu con . valve cu burduf (pinch) . ºibãre (valve cuþit) . clapete cu bare . clapete pendulare . valve rotative . clapete schimbãtoare de cale (deviatoare).

Syscom 18 este un partener de luat în considerare în aplicaþii care necesitã asemenea tipuri de valve, din 2004 îmbunãtãþindu-ºi permament competenþele în acest domeniu. Prin contactele cu producãtori din întreaga lume, vã punem la dispoziþie competenþa a peste 10 fabricanþi de prestigiu, printre care: FL. Schmidt, Clyde, Ocrim, K-Tron, Young-Massa, Claudius Peters etc. * Reologia este ºtiinþa ce studiazã comportamentul materialelor la solicitãrile mecanice, rãspunsul corpurilor ºi proprietãþile acestora. Acest comportament este determinat de dependenþa dintre forþe (solicitãri) ºi rãspuns (deformare, de exemplu). SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Led Galben Eroare

Led Roºu Alarmã

Pentru ºi mai multe informaþii tehnice nu ezitaþi sã ne contataþi!

Valve si clapete utilizate pentru produse pulverulente si granulate

SECTOR 6

Led 2 Verde Nivel


Syscom info nr. 215 - mai/iunie 2014

5

- urmare din pag. 3 -

Noutate KROHNE

Tehnologia perfectã pentru monitorizarea precisã a consumurilor

Optisonic 7300 Biogas

O completare optimã pentru fiecare sistem de încãlzire Constantin DRIDEANU . GSM: 0730 015 868

Debitmetrul ultrasonic dedicat mãsurãrii debitului de biogaz Datoritã noului design al senzorilor din titan ºi procesãrii inovatoare a semnalului, debitul de biogaz cunoscut ca un gaz care este foarte dificil de cuantificat - poate fi acum mãsurat cu exactitate ºi fiabilitate chiar la presiuni scãzute, cu o precizie de 1% din valoarea mãsuratã. Mãsurarea nu este afectatã de modificarea conþinutului de metan sau de conþinutul ridicat de CO2. În plus, umiditatea ridicatã sau saturarea cu apã (chiar condensare) nu mai creeazã nici o limitare. Una din caracteristicile speciale ale principiului de mãsurare ultrasonic este cã se poate mãsura conþinutul de metan. Acesta poate fi calculat din viteza sunetului, care este de obicei disponibilã la un debitmetru ultrasonic ºi la temperatura biogazului. Acesta furnizeazã o privire de ansamblu asupra procesului de fermentare, permiþând un control mai bun pentru utilizarea biogazului. Prin conectarea adiþionalã a unui senzor de presiune, poate fi calculat de cãtre debitmetru debitul corectat al gazului, permiþând, astfel, utilizarea debitului în bilanþurile diferitelor stadii ale procesului. Deoarece conþinutul de metan poate varia, pentru funcþionarea instalaþiei de biogaz se recomandã cunoaºterea exactã a conþinutului de metan. Spre exemplu, atunci când biogazul este utilizat pentru motoarele din unitãþile de cogenerare. Optisonic 7300 Biogas conþine un senzor de temperaturã încorporat, care, în combinaþie cu viteza mãsuratã a sunetului, permite mãsurarea directã a conþinutului de metan, prin calcularea masei molare. Debitmetrul poate, de asemenea, calcula volumul debitului de gaz în condiþii standard, utilizând un senzor suplimentar de presiune. Partea electronicã include funcþii de diagnosticare pentru validarea funcþiilor debitmetrului ºi a procesului. Sunt disponibile pentru valorile mãsurate ieºiri analogice 4-20mA, puls, HART sau Modbus. Optisonic 7300 Biogas este certificat pentru utilizarea în zone cu pericol de explozie (Zona 1). Deoarece în general nu este permisã înregistrarea cãderii de presiune în conductele de biogaz, instrumentul este disponibil în tipodimensiunile uzuale: DN50, 80, 100, 150, 200 / 2, 3, 4, 6, 8". OPTISONIC 7300 Biogas nu are limitãrile asociate de obicei cu debitmetrele tradiþionale de gaz, cum ar fi: recalibrãrile periodice, întreþinerea, cãderea de presiune ºi domeniul de debit limitat. Optisonic 7300 Biogas combinã avantajele mãsurãrii ultrasonice întrun mod care este eficient, fiabil ºi uºor de utilizat. Caracteristici principale: · Mãsurarea debitului de biogaz uscat sau umed (saturat) cu conþinut variabil de CO2 · Mãsurarea este independentã de densitatea ºi de compoziþia gazului · Mãsurarea conþinutului de metan · Calcularea volumului standard cu ajutorul unui senzor de presiune (opþional) · Precizie de mãsurare 1% din valoarea mãsuratã · Convertor de semnal, care poate fi montat în varianta compactã sau la distanþã · Certificãri pentru zone cu pericol de explozie Zona 1 · Semnale ieºire: 4... 20mA, puls, HART · Nu necesitã întreþinere sau recalibrare · Nu are pãrþi în miºcare, nu existã cãderi de presiune. Aplicaþii: · Mãsurarea debitului brut de biogaz direct dupã fermentare · Mãsurarea debitului de biogaz uscat · Mãsurarea debitului de gaz produs din deºeuri · Mãsurarea conþinutului de metan . Conversie la debit standard.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

.

CONTOARE PENTRU COMBUSTIBIL LICHID ( petrol, diesel, uleiuri tip EL, motorinã) tip HZ ºi VZO (cu piston rotativ) Producãtor: BRAUN Messtechnik GmbH – GERMANIA Noutate BRAUN Messtechnik GmbH

Contoarele tip HZ3- HZ6 mãsoarã în domeniile: 0,18 l/orã pânã la 60 l/orã. . Contoarele tip VZO 8, VZO15 RC, mãsoarã în domeniul: 1,6 litri/orã pânã la 9000 litri/orã Modelele disponibile ºi domeniile de mãsurã ale contoarelor Model Domeniul Capacitate Precizia Presiune Tempe- Conectare Tipul de de arzãtor de raturã (DIN3852- ulei de contor mãsurã centralã lucru lichid X) încãlzire debit (bar) (0C) (kW) (l/h)

HZ 3 0,18... 30 1,65... 275 +/-1% HZ 5

0,7... 40 (0,6... 34 kg/h)

HZ 6 1... 60

7... 400

6

-5... +70

G1/4'' ELconform interior DIN51603

25

-5... +70

G1/8'' ELconform interior DIN51603

interior

+/-1%

interior

10... 600

+/-1%

25

(0,8... 50,4 kg/h)

-5... +70

G1/8'' ELconform interior DIN51603 interior

TIPOVARIANTE DISPONIBILE: -

Contoarele BRAUN tip HZ 3, HZ 3 R ºi HZ 3 RR ºi contor digital la distanþã tip FZ 5 Domeniul de utilizare: Contoarele de petrol sunt utilizate pentru contorizarea precisã a consumurilor de combustibili lichizi, uleiuri de încãlzire tip EL ºi motorinã, în scopul evidenþierii consumului din sistemele de încãlzire, la unul sau la mai mulþi consumatori particulari din blocuri de locuinþe. Contoarele BRAUN reprezintã soluþia idealã pentru evidenþierea consumului fiecãrui consumator ºi simplificarea facturãrii costurilor de încãlzire. Contoarele sunt, de asemenea, interesante pentru centralele termice ºi sobele de petrol din clãdirile administrative private ºi publice (ºcoli, spitale etc.), hale de producþie, pentru administratorii de proprietãþi - imobile, sisteme de încãlzire a blocurilor de locuinþe sau puncte termice. Contoarele BRAUN pot fi, de asemenea, montate în cadrul instalaþiilor de pompare a uleiurilor de ungere a mecanismelor unor utilaje, pentru monitorizarea bunei funcþionãri a acestora ºi optimizarea regimului de pompare. Contoarele se caracterizeazã printr-o construcþie compactã, precizie ridicatã, fiind extrem de fiabile, uºor de montat ºi de utilizat. Dupã instalarea corectã, contorul de ulei nu necesitã operaþii de întreþinere sau de curãþare de orice fel, fiind realizat cu tehnologii de primã clasã. Chiar ºi cele mai mici cantitãþi de combustibil lichid pot fi mãsurate cu cea mai mare precizie, citind, pur ºi simplu, consumul de combustibil. CONTOARELE BRAUN SUNT CERTIFICATE METROLOGIC CONFORM MID 2004/22/EC, putând fi utilizate la contorizarea consumurilor cu caracter fiscal. Contoarele de petrol BRAUN sunt calibrate. Calibrarea este valabilã timp de zece ani. Dupã expirarea acestei perioade, contorul poate fi recalibrat pe bancul de test al producãtorului. Contoarele permit calcule exacte de consum, sunt extrem de robuste, au o duratã lungã de viaþã. Contoarele BRAUN sunt disponibile cu Certificat CE de tip (versiune examinatã, numãr de înregistrare DE-10-MI005-PTB019 cu marcajul CE) sau, la cerere, cu testarea versiunii de cãtre producãtor. Domeniile de mãsurare ale contoarelor BRAUN acoperã toatã gama de debite posibile care pot apãrea în orice aplicaþie concretã, respectiv: ROMÂNIA 060 011

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

-

Contoarele electronice la distanþã TIP FZ 5 Sunt disponibile în 2 variante: 1) FZ 5 - E cu carcasã pentru montare în panou de automatizare 2) FZ 5 – W cu carcasã pentru montaj pe perete. Opþional, ambele contoare electronice sunt disponibile cu buton de reset. Contoarele HZ 3 RR ºi sistemul compus din contorul HZ 3 RR ºi contorul electronic tip FZ 5 poziþionat la distanþã, sunt versiuni cu certificate de examinare tip EC. CONTOARE DE PETROL TIP HZ 5/HZ 5 R/HZ 5 RR /Contorizare la distanþã Noutate BRAUN Messtechnik GmbH

Contoarele tip HZ 5 ( respectiv tip HZ 6) sunt disponibile în câte 4 versiuni constructive, respectiv: 1. HZ 5 Execuþie cu înregistrator mecanic tip tambur 2. HZ 5 R Execuþie numai cu generator de impuls (fãrã înregistrator mecanic) 3. HZ 5 RR Execuþie cu generator de impulsuri ºi înregistrator mecanic tip tambur 4. HZ 5 - DR Execuþie cu generator de impulsuri ºi afiºaj digital. (continuare în pag.6)

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

HZ 3 – Contor de combustibil petrolier cu înregistrator mecanic tip tambur, cu 5 cifre (0 max 99.999 l) ºi indicator cu cadran pentru subdiviziuni 0-1 l HZ 3 RR – Contor de combustibil petrolier cu înregistrator mecanic cu 5 cifre ºi generator de impulsuri cu contact de releu reed: un impuls/ litru.

http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 215 - mai/iunie 2014

- urmare din pag. 5 -

Tehnologia perfectã pentru monitorizarea precisã a consumurilor O completare optimã pentru fiecare sistem de încãlzire

CONTOARE DE COMBUSTIBIL - PETROL, tip VZO, CU PISTON ROTATIV Domeniul de variaþie a debitului de combustibil: 4 – 9000 l/h.

Noutate BRAUN Messtechnik GmbH

Tipuri noi de diode redresoare de mare putere

Noutate ABB Semiconductors

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

Cele mai vechi ºi mai rãspândite tipuri de convertoare de putere sunt redresoarele având ca element-cheie dioda redresoare. Dorinþa oricãrui utilizator de componente electronice de putere este de a avea produse tot mai mici pentru aceeaºi putere sau având aceleaºi dimensiuni, dar pentru o putere oferitã mai mare. Cu alte cuvinte, dorinþa este pentru o densitate de putere mai mare. Aliajul direct al pastilei de siliciu pe un disc de molibden este o tehnologie ce permite scãderea rezistenþei termice, având ca rezultat creºterea densitãþii de putere. Cu toate cã aceastã tehnologie oferã câteva performanþe superioare, pentru diodele redresoare de înaltã tensiune încã se foloseºte tehnologia “free floating” de încapsulare, pentru cã oferã suprafeþe întinse. ABB produce diode redresoare de 60 de ani. Pânã acum portofoliul ABB s-a limitat la diametre ale pastilei de siliciu de 76mm. Acum oferta ABB s-a extins la diode de 5.5kV, pentru un diametru de 91mm al pastilei de siliciu, ºi la un diametru al ariei de contact extern de 85mm. Sunt disponibile douã variante noi: . diodã cod 5SDD 50M5500, în capsulã tip M, cu înãlþimea de 35mm . diodã cod 5SDD 55L5500, în capsulã tip L, cu înãlþimea de 26mm.

Pentru diodele în capsula M distanþa de conturnare este mai mare, parametru ce devine tot mai important în domeniile industriale cu mult praf, cum ar fi producþia de aluminiu sau de metale grele. Cei mai importanþi parametrii pentru diode sunt: . cãderea de tensiune directã cât mai micã (1,33V@5kA, 150 0C) . capacitatea de lucru pânã la 150 0C . un curent de vârf cât mai mare (67,5kA@10msec., 150 0C).

Noile diode permit o proiectare mai compactã, datoritã dimensiunilor reduse ºi pentru cã necesitã o forþã de strângere mai micã.

Noutate Pepperl+Fuchs

SC-System Noua familie de interfeþe de semnal de la Pepperl+Fuchs Mihai TÃNÃSESCU . GSM: 0722 798 436

SC-System este o dezvoltare cu totul nouã pentru interfeþele de semnal, care selecteazã, într-o familie nouã de dispozitive, cele mai puternice soluþii/funcþii întâlnite deja în produse similare. Caracteristica dominantã a acestei familii noi este lãþimea de 6mm a fiecãrui modul funcþional.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Modulele sistemului de 6 mm montate pe ºinã DIN35mm. Au fost eliminate condensatoarele electrolitice apelând la componente alternative. Componentele alternative reduc dependenþa de temperaturã ºi ridicã performanþele de mentenanþã. Prin substituirea condensatoarelor electrolitice, noua familie de interfeþe de semnal, SC-System, poate lucra confortabil la temperaturi de pânã la 70 0C. Noul proiect, cu un consum propriu redus, contribuie, la rândul sãu, la suportabilitatea unui nivel de temperaturã (din interiorul echipamentului complex) superioarã variantelor standard (+60 0C), la care acestea pot lucra. SC-System foloseºte o izolare de înaltã calitate între intrarea ºi ieºirea de semnal, respectiv alimentare, care rezistã la o tensiune accidentalã de pânã la 300 V ºi la o tensiune de izolare de pânã la 2,5 kV. (continuare în pag. 7)

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 215 - mai/iunie 2014

7

- urmare din pag. 6 -

SC-System Noua familie de interfeþe de semnal de la Pepperl+Fuchs Riscul de scurtcircuit în bobinele din interiorul Noutate interfeþelor a fost redus prin utilizarea de transformatoare Pepperl+Fuchs plantate pe plãcile de circuit. În acest design, bobinele transformatorului sunt integrate în placã, cu eliminarea scurtcircuitului dintr-o eroare de izolare. Utilizarea eficientã a spaþiului din dulapul complex de automatizare se concretizeazã într-o construcþie compactã (o carcasã, a cãrei lãþime individualã de lucru este de 6 mm). Astfel, este redusã la minimum nevoia de spaþiu a modulelor de procesare semnal. Înãlþimea modulului (107mm) este uºor mai micã decât înãlþimea standard a seriei de module de tip K (115mm). Conectarea simplã, prin terminale cascadate cu înºurubare, încheie o foarte scurtã prezentare.

Sistem de Mãsurã a Debitelor de Producþie ÞICLENI Vasile BALTAGA . GSM: 0724 234 777 Sorin PANÃ . GSM: 0730 015 598

Aplicaþie

Catalogul SC-System Sursele de alimentare pentru susþinerea energeticã a transmiterelor (convertorii fizici, 4-20mA, din câmp) parte integratã a unitãþilor SC-System, transferã semnalele de 4 mA 20 mA ale convertoarelor de semnal conectate ºi, în acelaºi timp, le asigurã tensiunea de alimentare. Sursele de alimentare din modulele SC-System, asociate transmiterelor din câmp, acceptã ºi semnal HART, dacã este cazul/necesar. Similar cu intrarea, generatoarele de ieºire acceptã semnal HART. În tabelul de mai jos este prezentatã actuala nouã familie:

Compania SYSCOM 18 a finalizat montajul ºi punerea în funcþiune a unui sistem integrat de mãsurã a producþiei în Exploatarea Petrolierã Þicleni pentru concesionarul Petrofac. Funcþionalitatea principalã a sistemului este cea de mãsurã a debitelor de produs petrolier extras din cele 7 parcuri de producþie ale Exploatãrii ºi transportat prin pompare în parcul de tratare, de unde este predat Conpet pentru transport cãtre rafinãria Petrobrazi. În secundar, sistemul realizeazã ºi mãsura debitelor de injecþie apã saratã în 11 parcuri de sonde. Pentru acest proiect, Syscom 18 a proiectat, fabricat, instalat ºi pus în funcþiune 9 skiduri de mãsurã produs petrolier – 7 în parcurile de producþie ºi 2 în parcul de tratare, care mãsoarã cantitativ ºi calitativ producþia realizatã în cadrul Exploatãrii. Skidurile de mãsurã reprezintã o concepþie originalã Syscom 18 ºi sunt fabricate folosind componente provenind de la producãtori cu reputaþie: Krohne (debitmetre Coriolis), Phase Dynamics (analizor on-line water-cut) etc. Skidurile mãsoarã producþia brutã (apã+þiþei), producþia netã (þiþei), cantitatea de apã, temperatura ºi densitatea. Pentru mãsurarea apei de injecþie se folosesc debitmetre ultrasonice de la Krohne, montate in-line pe conductele de apã de injecþie din parcuri, în locul vechilor debitmetre Barton folosite în acest scop. Datele de producþie provenite de la sistemele de mãsurã sunt preluate într-un sistem distribuit cu 12 puncte de achiziþie de date, implementate cu automate programabile Allen Bradley din gama Micrologix. La nivel local, acestea realizeazã preluarea datelor din sistemele de mãsurã pe suport Modbus RTU sau HART, procesarea primarã a acestora ºi logarea datelor la nivel de medii orare pentru pânã la 48 de ore. (continuare în pag. 8)

Echipamente pentru cisterne Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005

EQUIPTANK - GASSO este o afacere de familie. Înfiinþatã în anul 1992, în oraºul Palleja - Barcelona, aceasta îºi are originile undeva la începutul anilor optzeci, când o echipã pasionatã de vehicule industriale intra pe piaþa de profil. O preocupare constantã în principalele centre de activitate a fost dezvoltarea de noi soluþii pentru autocisterne care transportã mãrfuri periculoase. În domeniul de echipamente ºi accesorii pentru autocisterne, comercializate sub marca EQUIPTANK - GASSO, compania a obþinut o poziþie relevantã pe piaþa spaniolã, devenind lider în domeniul transportului de combustibili ºi a altor produse. Bazatã pe eficienþa ºi pe profesionalismul personalului sãu, compania este în plin proces de expansiune pe piaþa internaþionalã. Marca comercialã EQUIPTANK - GASSO cuprinde cea mai completã gamã de echipamente ºi de accesorii pentru cisterne mobile de transport: combustibili ºi produse secundare, dar ºi produse chimice. (continuare în pag. 8)

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 215 - mai/iunie 2014

- urmare din pag. 7 -

Echipamente pentru cisterne EQUIPTANK - GASSO oferã o gamã largã de produse care includ tot ce este necesar pentru operaþiunile de încãrcare, sisteme de recuperare a vaporilor, panouri pneumatice, sisteme de prevenire a supraîncãrcãrii, monitorizare ºi sisteme electronice de închidere a capacelor gurilor de vizitare, precum ºi diverse accesorii pentru descãrcare. Gama de produse pentru piaþa europeanã EQUIPTANK - GASSO acoperã toate sistemele pentru EQUIPTANK, în lume În segmentul autocisternelor pentru autocisterne: sisteme de prea-plin, sisteme pentru A c u m f i r m a E Q U I P TA N K - G A S S O e s t e combustibili ºi produse transportabile, capacele gurilor de vizitare, echipamente de prezentã în mai multe þãri, fie direct, fie prin EQUIPTANK - G A SSO oferã o gamã largã de recuperare a vaporilor, de încãrcare ºi descãrcare, intermediul agenþilor sau a distribuitori locali. echipamente ºi sisteme care protejeazã împotriva precum ºi o gamã largã de accesorii. O gãsim în: Spania, Portugalia, Mexic, Italia, scurgerii de produs, supraîncãrcarea produselor Gamã pentru produse chimice Anglia, Rusia, Belarus, Cuba, Egipt, Polonia, petroliere ºi a emisiilor de vapori în atmosferã, Firma dezvoltã echipamente special concepute Fr a n þ a , U c r a i n a , Tu r c i a , B e l g i a , d a r º i î n creºterea siguranþei ºi reducerea timpului pentru autocisterne de produse chimice, realizate din România, unde este reprezentatã de firma operaþiunilor de încãrcare ºi descãrcare. oþel inoxidabil. SYSCOM 18.

- urmare din pag. 7 -

Sistem de Mãsurã a Debitelor de Producþie ÞICLENI Aplicaþie SYSCOM 18 a realizat proiectul de automatizare pentru depozitul de la Giurgiu Punctele de achiziþie de date sunt conectate prin reþeaua localã a Petrofac cu douã Pentru anul 2014, Syscom 18 SRL Bucuresti participa la noul proiect pentru Statia calculatoare de monitorizare instalate în Dispeceratul de Producþie al Petrofac din Þicleni. de Masurare Fiscala de la Ungheni- Republica Moldova, tot in calitate de subcontractant Aici ruleazã o aplicaþie SCADA care de specialitate, asigurind toata partea de automatizare si masurare fiscala. Echipamentele preia datele din punctele de achiziþie ce urmeaza a fi furnizate sunt similare cu cele de la statiile de masurare precedente, Giurgiu si Ruse. ºi le foloseºte pentru vizualizarea datelor de producþie ºi întocmirea unor rapoarte complexe personalizate. Datele sunt publicate în reþeaua privatã a Petrofac prin mecanisme de tip Web-Server, fiind, astfel, disponibile - pe nivele de autorizare - tuturor clienþilor autentificaþi, atât în birourilor ºefilor parcurilor de producþie sau tratare din Þicleni sau la birourile din Bucureºti ale Petrofac România, cât ºi în birourile conducerii executive a Petrofac din Londra. SYSCOM 18 SRL

Sistemul integrat de mãsurã a debitelor de producþie a fost proiectat ºi a fost executat la cele mai înalte standarde profesionale, în acest moment fiind principalul instrument cu care Petrofac face urmãrirea ºi gestiunea producþiei în Exploatarea Petrolierã Þicleni.

ROMÂNIA 060 011

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073

Profile for SYSCOM 18

Ziar 3 2014  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Ziar 3 2014  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Profile for syscom18
Advertisement