Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Nr. 209 mai/iunie 2013

Editorial

Statia fiscalã de mãsurã gaze naturale GHERCESTI Nicolae Preda

Automatizarea instalatiilor de suprafatã la depozitul de gaze naturale GHERCESTI Rodica Dumitrescu

Syscom 18 a realizat staþia fiscalã de mãsurã gaze naturale de la GHERCEªTI, aparþinând companiei Romgaz. Sistemul fiscal propus de Syscom 18 constã din douã linii de mãsurare de 10'' / ANSI 300 fiecare, echipate cu contoare cu ultrasunete tip FLOWSIC 600 Sick Germania. Fiecare linie de mãsurare este prevãzutã cu câte un traductor de presiune ºi traductor de temperaturã pentru a se realiza corecþia cantitãþilor de gaze la condiþiile de referinþã. (urmare în pagina 2)

Syscom 18 a finalizat lucrãrile de automatizare la instalaþiile de suprafaþã aferente depozitului subteran de g a z e naturale Gherceºti, aparþinând Romgaz S.A.

Lucrãrile au constat din livrarea ºi instalarea de echipamente de monitorizare a parametrilor tehnologici pentru staþia de uscare gaze naturale ºi în producerea, instalarea ºi punerea în funcþiune a tablourilor electrice de automatizare pentru achiziþia datelor de la grupurile de sonde din structura Gherceºti. (urmare în pagina 2)

Din CUPRINS 1. MONITORIZAREA GAZELOR COMBUSTIBILE (II) Detectoare catalitice sau detectoare IR gaze? . Niculae Florescu

2. Traductoare de nivel . Adrian Þurcaº NOU!

3. OPTIWAVE 5200 C/F: transmiter de nivel radar . Virginia ªerban

4. HTT - Traductoare LEM de curent pentru mãsurãri trifazice . George Barbãlatã 5. Controlul desprãfuirii colectoarelor de praf cu filtre (II) . Romulus Tripa

6. Echipamente pentru aplicaþii de testare, calibrare, mãsurare . Oana Gheorghiþã 234

7. SINTROL - Monitoarele de praf Sintrol din gama S300 . Sorin Vucea

146

152

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 209 - mai/iunie 2013 (continuare din pagina 1)

(continuare din pagina 1)

Statia fiscalã de mãsurã gaze naturale GHERCESTI

Pentr u realizarea procedurii de proving, instalaþia este prevãzutã cu un contor cu turbinã tip SM-RI-X Elster-Instromet, care poate fi instalat pe fiecare linie de mãsurare fiscalã în parte, fiind inseriat cu contorul cu ultrasunete respectiv. Contorul cu turbinã este prevãzut, de asemenea, cu traductoare proprii de presiune ºi temperaturã. Pentru mãsurarea-contorizarea gazelor naturale în unitãþi de energie, instalaþia este prevãzutã cu un gazcromatograf on-line tip NGC 80296 fabricaþie ABB Totalflow USA. Parametrii de calitate ai gazelor naturale î n ceea ce priveºte umiditatea acestora ºi punctele de rouã apã ºi hidrocarburi sunt determinate de un analizor on-line tip CONDUMAX II fabricaþie Michell UK.

Tabloul electric aferent sistemului de mãsurare fiscal conþine calculatoarele de debit ºi un sistem de supervizare a întregului ansamblu fiscal, care are instalat softwareul tip eXlerate de la SpiritIT Olanda. Sistemul de supervizare al ansamblului fiscal de mãsurare comunicã cu fiecare calculator de debit, cu gazcromatograful ºi cu cu analizorul de punct de rouã. Datele principale furnizate de ansamblul fiscal sunt transmise ºi sistemului de achiziþie date al grupului central ºi de aici mai departe în intranetul Romgaz. Ansamblul fiscal de mãsurare deþine aprobare de model BRML ºi se ridicã la standardele ºi performanþele internaþionale în domeniul mãsurãrilor comerciale de gaze naturale.

Automatizarea instalatiilor de suprafatã la depozitul de gaze naturale GHERCESTI

Sistem de achiziþie date grup central . s-au realizat douã aplicaþii SCADA, una numai pentru grupul central ºi una pentru întregul depozit (ºase grupuri de sonde plus grupul central) . aplicaþia SCADA pentru grupul central permite monitorizarea parametrilor ºi controlul robinetelor din grupul central ºi oferã cele mai importante informaþii de la instalaþia de uscare ºi de mãsurã fiscalã. . aplicaþia SCADA pentru întregul depozit reuneºte toate aplicaþiile realizate anterior de la cele ºapte grupuri într-una singurã ºi oferã, în vederea de ansamblu, informaþii consolidate de la toate grupurile; astfel, operatorii pot vedea într-un singur ecran debitele ºi presiunile de la fiecare grup, sonda aflatã la etalonare, numãrul total de sonde active, precum ºi debitul fiscal

Nicolae PREDA Mobil: 0728 989 663

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

. operatorii Romgaz dispun de aceleaºi facilitãþi de monitorizare a parametrilor în timp real, de alarmare, de urmãrire prin reprezentãri grafice a evoluþiei parametrilor în timp, iar operatorii autorizaþi pot prelua controlul oricãrui grup ºi pot da comenzi la fel ca în aplicaþiile locale . raportul zilnic însumeazã datele de producþie de la toate grupurile ºi de la staþia de mãsurã fiscalã . realizarea comunicaþiei între grupul central ºi celelalte ºase grupuri s-a efectuat prin inele de fibrã opticã, asigurând distribuþia serviciilor de date, video ºi telefonie. Pentru alte detalii tehnico-economice, vã aºteptãm. Rodica DUMITRESCU Mobil: 0722 749 827


Syscom info nr. 209 - mai/iunie 2013

(urmare din pagina 1)

3

MONITORIZAREA GAZELOR COMBUSTIBILE (II) Detectoare catalitice sau detectoare IR de gaze?

În proiectarea unui sistem de monitorizare a gazelor inflamabile, care se pot degaja în instalaþiile industriale din petrochimie, rafinãrii, staþii de pompare gaze sau alte instalaþii, se pune întrebarea care este cea mai bunã alegere între tehnologia de realizare a detectoarelor de gaze. Detectoare de gaze catalitice sau cu IR? Ambele tehologii au avantaje ºi dezavantaje ºi ele trebuie comparate þinând cont de aplicaþia respectivã în luarea unei decizii. Prezentul material pune în balanþã caracteristicile lor pentru a ajuta în luarea unei decizii care sã asigure performanþa, siguranþa ºi costul minim atât pentru achiziþie, cât ºi pentru exploatare. Avantajele detectoarelor de gaze în cale deschisã (open path) în IR . imunitate la contaminare ºi otrãvire . funcþionare sigurã . nu este necesarã calibrarea de rutinã . abilitatea de operare în absenþa oxigenului sau în medii cu concentraþie ridicatã de oxigen . abilitatea de operare în zone în care existã concentraþii permanente de gaze . sunt foarte indicate pentru supraveghere pe distanþe mari, de-a lungul conductelor, bateriilor de robinete, rampelor de încãrcare/descãrcare de dimensiuni mari pentru hidrocarburi . sunt indicate pentru utilizare în exterior în special. Dezavantajele detectoarelor de gaze în cale deschisã . cost ºi mai ridicat al investiþiei iniþiale faþã de cele IR punctuale sau catalitice . cost ridicat al pieselor de schimb . gazele care sunt mãsurate trebuie sã fie active în IR (hidrocarburi). Paleta de gaze care poate fi monitorizatã este mai micã decât cea a detectoarelor catalitice . necesitã sisteme de fixare solide, care sã nu permitã dezalinierea emiþãtorului ºi a receptorului. Ca atare, nu se recomandã sã fie instalate la distanþã mare faþã de sol. . Nu dau rezultate bune pentru aplicaþii unde sunt prezente gaze multiple . Funcþionarea lor în condiþii meteo deosebite (ninsoare puternicã, ceaþã mare, ploaie intensã) nu este întotdeauna bunã . Datoritã sistemului optic de colimare, distanþa de mãsurã este fragmentatã în sensul cã este mai micã decât distanþa dintre emiþãtor ºi receptor. De ex., dacã distanþa dintre emiþãtor ºi receptor este de 70 m, mãsurarea se poate face între 15 ºi 70 m. Utilizarea detectoarelor de gaze în România De-a lungul timpului, la noi în þarã au fost instalate ºi puse în funcþiune în special detectoare de gaze catalitice ºi în ultimii ani ºi detectoare de gaze în IR ºi foarte puþine detectoare de gaze în cale deschisã. Pânã acum aproximativ un an, detectoarele de gaze erau în lista de aprobãri de model a BRML, ceea ce era bine pentru protecþia consumatorului, pentru cã nu întotdeauna produsele livrate erau fiabile ºi nu corespundeau în totalitate din punct de vedere tehnic. Pânã în prezent au fost emise aprobãri de model pentru diferiþi producãtori de detectoare de gaze catalitice sau în IR punctiforme. Referitor la detectoarele de gaze în cale deschisã, trebuie menþionat cã ele nu au fost prezentate pânã în prezent pentru obþinerea aprobãrii de model ºi, ceea ce este mai problematic, nu sunt dispozitive de verificare a lor în România. Ele se livreazã cu un filtru (un film de celuloid), care se monteazã în faþa receptorului ºi astfel se face verificarea lor. Nu se face o verificare cu gaz etalon în mai multe puncte de mãsurã. Trebuie sã fie luat de bun ceea ce spune furnizorul. De circa un an de zile, detectoarele de gaze au fost scoase din lista echipamentelor care necesitã aprobare de model, dar este posibilã oricând reintroducerea lor. Întreþinere ºi reparare Detectoarele de gaze punctiforme catalitice necesitã o verificare de rutinã la 90 de zile ºi, dacã este necesar, se face recalibrarea lor. Detectoarele de gaze punctiforme în IR nu necesitã aceastã recalibrare, dar se recomandã un test cu gaz. Pentru detectoarele catalitice, dacã se constatã cã trebuie schimbat senzorul, aceastã operaþie se poate face local în câmp, în timp ce, dacã un detector în IR trebuie reparat, aceasta se poate face numai în fabricã. Durata de viaþã aºteptatã Ambele tipuri de detectoare punctiforme au în medie o duratã de viaþã de circa 5 ani, dar sunt situaþii în care aceastã duratã de viaþã este mai mare.

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Analiza costului pentru ciclul de viaþã Preþul de instalare este similar pentru cele douã tipuri de detectoare punctiforme. Preþul de reparare este mai mic pentru detectoarele catalitice, dar frecvenþa de reparare poate fi mai mare. Dacã se utilizeazã IR, se recomandã un stoc de rezervã întrucât se pot repara la producãtor. Preþul de verificare ºi calibrare este mai mare pentru catalitice, întrucât se fac mai des. Performanþã ºi fiabilitate IR - fiabilitate mai ridicatã, nu se otrãvesc, lucreazã în medii cu concentraþii permanente de gaze. Catalitici, întreþinere simplã, costuri mai mici la înlocuire, reparare. În practicã, se recomanda o utilizare a unei combinaþii care sã þinã cont de particularitãþile locului de exploatare. Alegerea tipului de detectoare pentru diferite aplicaþii Existã mulþi factori importanþi care trebuie luaþi în considerare în selectarea tipului de detectoare care trebuie montate. Este important de ºtiut cã diferite gaze cer diverse soluþii tehnologice. Nu sunt detectoare de gaz care sã aibã sensibilitatea ºi timpul de rãspuns necesare pentru orice tip de gaz. În alegerea tipului de detector trebuie vãzut întâi ce gaze trebuie detectate, care sunt condiþiile de mediu, zona de lucru (normalã sau Ex), timpul de rãspuns, punctul de mãsurã. Locaþia ºi experienþa din exploatare Atât detectoarele în IR, cât ºi cele catalitice au o duratã bunã de exploatare, chiar ºi în condiþii dure, cum ar fi platformele marine. În condiþiile din rafinãrii, în care existã multe gaze, detectoarele în IR oferã o fiabilitate bunã, dar tot cer verificarea periodicã. Accesorii, cum ar fi ecranele de protecþie la praf sau la ploaie, pot bloca detectorul în anumite condiþii. Experienþa acumulatã în timp în urma exploatãrii lor a arãtat cã pe total nu sunt diferenþe bãneºti semnificative pentru întreþinerea lor. Totuºi, în condiþii climatice cu variaþii mari de temperaturã, umiditate mare ºi vibraþii, detectoarele catalitice sunt cea mai bunã alegere. Amplasarea detectoarelor Pentru detectoarele catalitice ºi IR sunt trei tipuri de monitorizare strategice: . punctuale . de arie . de perimetru.

Când se cunoaºte sursa potenþialã de scãpãri de gaze, se poate proiecta un sistem de monitorizare cu detectoare punctiforme, amplasate lângã potenþialele puncte de scãpãri de gaze, cum ar fi valvele rezer voarelor, robinetele, îmbinãrile cu flanºã. În rafinãrii mari sau în fabricile de procesare a produselor chimice, trebuie luatã în considerare amplasarea unei reþele de detectoare pentru monitorizarea unor zone specifice, cum ar fi rezervoarele de stocare. În staþiile de pompare a gazelor naturale, unde existã compresoare amplasate în incinte închise, detectoarele de gaze trebuie amplasate la înãlþime deoarece gazul este mai uºor decât aerul. Întrucât în aceste staþii existã un pod rulant echipat cu macara pentru executarea operaþiilor de montare/reparare a compresoarelor, detectoarele de gaze trebuie amplasate deasupra cãii de rulare a podului rulant. Anumite fabrici cer o monitorizare perimetralã a conductelor de transport a gazelor sau a lichidelor inflamabile, conducte pe care aflã clapete sau îmbinãri cu flanºe. În acest caz, utilizarea detectoarelor de gaze în cale deschisã este cea mai indicatã soluþie. Rail Car

IPA Storage Tanks

Pump

Pumps Reactor

IR2100's IR5000's

Fig.4. Amplasarea tipicã, combinatã, a detectoarelor punctiforme ºi în cale deschisã Buget alocat Un punct delicat îl constituie bugetul alocat pentru sistemul de detecþie ºi monitorizare. De multe ori, în faza de proiectare, când nu se cunoaºte bugetul, se cer condiþii tehnice care nu pot fi îndeplinite cu bugetul alocat ulterior. Practica a arãtat cã, chiar dacã au fost prevãzute în buget sume acoperitoare pentru îndeplinirea condiþiilor tehnice, antreprenorul, în dorinþa de maximizare a profitului, procurã echipamente cu unele caracteristici tehnice inferioare sau, mai rãu, echipamente care nu întrunesc condiþiile tehnice necesare. În ambele situaþii, beneficiarul final, care plãteºte ºi apoi exploateazã investiþia, trebuie sã acþioneze în interesul sãu. El trebuie sã fie conºtient cã, deºi un sistem de monitorizare ºi alarmare nu are un aport direct în venituri, el pãzeºte investiþia ºi previne sau limiteazã pierderile de vieþi omeneºti ºi materiale cu valoare mult mai mare decât investiþia într-un astfel de sistem. Pentr u mai multe detalii tehnico-economice, vã stãm la dispoziþie.

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

Niculae FLORESCU Mobil: 0730 020 706


4

Syscom info nr. 209 - mai/iunie 2013

(urmare din pagina 1)

Traductoare de nivel Sistem VISY-X

SYSCOM 18 este unicul reprezentant în România al firmei Fafnir, producãtor de echipamente pentru staþiile de carburant ºi de traductoare de nivel.

Imprimantã

Visy-monitorizare (afiºare PC)

Punct vânzare

Visy interfaþã date

Visy unitate comandã

Visy-rezervor (aplicaþie software)

Interfaþã internet

Rezervoare de stocare Visy - intrare

Visy-Stick (senzor nivel)

Visy-Stick (senzor scurgere pereþi dubli)

Visy-Stick Flexibil (senzor nivel rezervoare mari)

Visy - ieºire

Logisticã

Producþie

Instalaþii experimentale

Senzor nivel Senzori magnetostrictiv

Unitate mãsurare Visy Command 4/8/ 16; Visy Command GUI; Visy Command RF

Afiºaj Visy interfaþã date

Soft Visy monitorizare; Visy rezervor

Traductor nivel VISY

Mãsoarã: – nivelul de combustibil, temperatura produsului ºi nivelul apei (Visy-Stick) – nivelul ºi temperatura pentru gaz petrol lichefiat (Visy-Stick LPG) – nivelul de combustibil, nivelul apei, temperatura ºi densitatea produsului din rezervor (Visy – Density Module) – nivelul de combustibil ºi temperaturã în rezervoare mari de stocare pânã la 15 m (Visy-Flex) • Rezoluþie: 0.001mm • Construcþie din inox • Acurateþe produs: +/- 0,5mm; opþional: +/-0,25mm apã: +/-2 mm • Material tijã imersie inox • Temperatura de mãsurare: - 400C ÷+ 850C • Modalitãþi de prindere: . conectare la proces . filet sau flanºã • Unitãþi de afiºaj ºi control, cu ºi fãrã display cu touch-screen • Protecþie climaticã: IP68. • Aprobãri : ATEX, NEPSI, IECEx, UL-Brazil. •

Soluþii pentru staþiile de carburant ºi rezervoare de stocare pentru combustibili . Semnalizatoare pentru preaplin (GWG) . Sisteme pentru mãsurarea nivelului rezervorului . Sisteme de monitorizare pentru recuperarea vaporilor la pompã . Sisteme de alarmã pentru separatoare.

- continuare în pagina 5-

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 209 - mai/iunie 2013

5

(urmare din pagina 4)

Opþional, soluþie pentru aplicaþii unde sunt condiþii dificile de instalare (varianta cu senzor de dimensiuni mici ºi diametru tub imersie de 6mm) • Principiul de mãsurã este independent de temperatura de funcþionare • Industrii utilizare: petrochimie, farmaceuticã, procesul de tratare a apei etc. •

Traductor de nivel Torrix

Acurateþe: +/-0,5 mm; opþional: +/- 0,3 mm • Modalitãþi de conectare la proces: filet sau flanºã • Construcþie din inox • Rezistent la ºocuri ºi vibraþii • Ieºire 4-20mA ºi HART în varianta standard • Versiune cu rezistenþã la temperaturi ridicate ºi joase: - 400C ÷+ 4500C - 65 0C ÷+ 1250C. • Protecþie climaticã: IP68 • Unitate afiºaj, nivel carburant pentru medii normale ºi Ex, care are ieºire pe 5 relee • Aprobãri: ATEX ºi IECEx. •

Adrian ÞURCAª Mobil: 0730 015 868

(urmare din pagina 1)

OPTIWAVE 5200 C/F: transmiter de nivel radar KROHNE introduce în portofoliul de produse noul model OPTIWAVE 5200 C/F, un transmiter de nivel tip radar cu 10 GHz FMCW, cu un domeniu de mãsurare a nivelului de lichid pânã la 30m. Acest instrument mãsoarã nivelul ºi volumul în rezervoare de stocare pentru produse a cãror temperaturã poate atinge 2500C ºi a cãror presiune poate ajunge pânã la 40 bar. OPTIWAVE 5200 a fost proiectat pentru utilizare în sisteme de siguranþã, care necesitã SIL2 conform IEC 61508. Convertorul electronic al OPTIWAVE 5200 C/F este Caracteristici principale: compatibil cu multe tipuri de antene. Izolarea · Antene din PP sau PTFE pentru antenelor din PP sau PTFE se face cu ajutorul mãsurare în medii corozive materialului antenei, faþã de tradiþionalul mod de · Design modular izolare la proces prin O-ring. Aceste tipuri de antenã fãrã garnituri sunt ideale pentru utilizare în medii · Opþional, display local, operare extrem de corozive. Conectarea la proces a antenei cu ajutorul a patru taste; nu este din PP poate fi 1 1/2 ”, faþã de antenele tradiþionale necesarã îndepãrtarea capacului care utilizeazã un mecanism de etanºare dual, o carcasei pentru a avea acces la combinaþie de garnituri tip O-ring ºi etanºare Metaglas, tastaturã singura care garanteazã o etanºare completã pentru · Sistem de cuplare rapid, ce utilizare în medii toxice sau explozive. Antenele permite îndepãrtarea carcasei metalice tip ”horn” sunt de dimensiuni de la fãrã oprirea procesului DN 80… 200. Designul modular al carcasei, cu sistemul de blocare · Rotirea carcasei display-ului la tip baionetã ºi extensia antenei, asigurã utilizarea 3600 acestui tip de radar într-un domeniu mare de aplicaþii. · Sistemul capacului carcasei Sistemul de cuplare rapid al instrumentului permite permite deschiderea ºi îndepãrtarea carcasei fãrã întreruperea procesului ºi închiderea acestuia chiar dupã ani de funcþionare rotirea display-ului la 3600 pentru a permite citirea acestuia. Versiunea de montare a convertorului de · Domeniul de mãsurare: pânã semnal la distanþã OPTIWAVE 5200F face posibilã la 30m montarea display-ului la o distanþã de pânã la 100m · Poate fi utilizat în sisteme ce faþã de antenã. necesitã SIL2 Acest nou instrument înlocuieºte vechiul model · Fiecare instrument este calibrat BM702A ºi este conform noilor cerinþe de proces, cum ar fi: SIL2 ºi NAMUR. Acest echipament este pe stand de calibrare înainte de a fi livrat. certificat pentru utilizare în medii cu pericol de explozie.

NOU!

OPTIWAVE 5200 C

OPTIWAVE 5200 F

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 209 - mai/iunie 2013 (urmare din pagina 1)

HTT

Traductoare LEM de curent pentru mãsurãri trifazice LEM produce seria HTT de traductoare de curent, cu montare pe cablaj imprimat, pentru mãsurarea a trei curenþi cu un singur dispozitiv. Acest traductor, pentru game de curenti între 25 ºi 150Arms, permit monitorizarea independentã a curenþilor trifazaþi folosind o singurã unitate ce ocupã o suprafaþã de numai 16.8cm2 ºi având o înãþime de numai 29mm. Traductoarele HTT au o aperturã de 12x10mm pentru conductoarele primare ºi o montare sigurã prin 4 pini metalici, pentru lipire pe cablajul imprimat. Conexiunile secundare ºi de alimentare sunt, deasemeni, fãcute prin pini cu lipire pe cablajul imprimat. Seria HTT cuprinde 5 modele diferite, având aceeaºi carcasã, ce acoperã mãsurãri de curenþi de 3x25A, 3x50A, 3x75A, 3x100A ºi 3x150Arms. Tensiunea de alimentare acceptatã este bipolarã, de la ±12V la ±15V. Tehnologia bazatã pe efectul Hall permite mãsurarea curenþilor continuu, alternative sau în impuls, asigurã în acelaºi timp izolare galvanicã între primar ºi circuitele de ieºire de 2.5kV rms/50HZ/1min. Traductoarele respectã standardul EN50178 ºi au marcajul CE în conformitate cu Directiva europeanã 2004/108/EEC. Aplicaþiile lor sunt atât din domeniul industrial, cât ºi din cel casnic, cum ar fi convertizoarele de frecvenþã, UPS –urile, aparatele de aer condiþionat etc. George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

(urmare din pagina 1)

Controlul desprãfuirii colectoarelor de praf cu filtre (II) Pentru controlul funcþionãrii filtrelor cu scuturare pneumaticã în contracurent, Syscom 18 vã propune gama de controlere RM, dedicate monitorizãrii unora dintre situaþiile prezentate în numãrul anterior.

Controlerul cu display RM 208-C, RM 216-C: Comandã automat ºi secvenþial 8, respectiv 16 valve, (extensibil prin module RM LV). . Interfaþa cu operatorul: Afiºarea presiunii diferenþiale Butoane de programare ºi de setare a Δp LED semnalizare filtre colmatate LED semnalizare de service. .Traductorul diferenþial: De tip piezo încorporat Domeniul setabil: 1.000 Pa / 5.000 Pa Presiune maximã: 120kPa. . Operabilitate: Δp MIN programabil: 260…4.000 Pa

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Moduri: de lucru / de test valve / de Δp MAX programabil: 280…4.400 Pa mãsurare Δp Δp ALARM programabil: 300… 5.000 Pa În modul test indicele fiecãrei valve Durata programabilã a impulsului la acþionate este afiºat pe display. valvele pilot: 30… 300 msec Interval programabil între impulsuri la . Interfaþã cu alte echipamente: valvele pilot: 4… 500 sec Asigurã comanda a pânã la 16 valve La depãºirea unei valori stabilite a (extensibil la 64) presiunii diferenþiale pe filtru se poate Ieºire tip contact de releu pentru alarmã programa întreruperea operãrii filtrului „depãºire ΔP MAX” (presetatã la 1.300 Pa) pe o anumitã duratã Ieºire Δp de 4…20 mA (pentru control Se poate, de asemenea, programa sau afiºaj suplimentar) oprirea operãrii filtrului la cãderea Intrare de comandã externã pentru presiunii diferenþiale (saci sparþi) oprire desprãfuire (de exemplu, Presemnalizare de service planificat de la protecþiile electrice ale ventilatorului) (0… 25.000 ore) Intrare de validare de la alt echipament Alarmare ºi afiºare defecte în circuitele (de exemplu ºnec, valvã rotativã) electrovenþilor pilot 2 ieºiri tip contact pentru semnalizarea Alarmã ºi afiºare la întreruperea externã a defectelor. comunicaþiei cu modulele de extensie RM LV

Puteþi apela la noi pentru: . Dimensionare / livrare filtre . Optimizãri ale filtrelor cu funcþionare continuã . Piese de schimb: elemente filtrante, valve, controlere, programatoare. Dupã caz, livrãm ºi alte tipuri de module despre care vom detalia în numãrul viitor.

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

Romulus TRIPA Mobil: 0723 383 545


Syscom info nr. 209 - mai/iunie 2013

7

Echipamente pentru aplicatii de testare, calibrare si mãsurare (urmare din pagina 1)

La începutul anului 2013, Ametek extindea aria produselor ºi cumpara firma Cr ystal Engineering. Crystal oferã echipamente pentru aplicaþii de testare, calibrare ºi mãsurare în domenii precum gaze naturale ºi petrol, foraj marin, rafinãrii, distribuþia gazelor, producerea de energie, energia nuclearã, apã rezidualã, alimentare cu apã, producþie, industria aerospaþialã ºi de întreþinere a aeronavelor. Gama Crystal cuprinde calibratoare de presiune ºi înregistratoare de referinþã portabile pentru aplicaþii de calibrare ºi mãsurare a presiunilor pânã la 15.000 psi, extrem de precise, cu protecþie intrinsecã, ce pot fi utilizate atât în laborator, cât ºi în teren. Cele mai populare produse sunt:

. precizie pânã la 0.1% din citire . cel mai popular ºi robust manometru pe piaþã . poate înlocui funcþiile a minimum 5 manometre clasice . cu ajutorul opþiunii DataLoggerXP înregistreazã pânã la 32000 de puncte de date . carcasã rezistentã la coroziune . în mod ULTRA LOW POWER poate înregistra continuu date pe durata unui an.

CalXP Calibration System

M1 - Digital Pressure Gauge

nVISION - Data Recorder

. precizie pânã la 0.2% din citire . accesibil, uºor de accesat, atât pe timp de zi, cât ºi pe timp de noapte . mai rezistent decât orice manometru mecanic . înlocuieºte funcþiile a 3 manometre clasice . durata de viaþã a celor 2 baterii AA alkaline este de 2 ani . indicaþie bargraf a întregului domeniu . necesitã calibrare la interval de 2 ani.

. calibrare in 10 puncte în mai puþin de 10 minute cu ajutorul softului FastCalXP . genereazã presiune cu mare precizie de la vaccum la 700bar . disponibil în varianta portabilã sau cu montare pe banc de lucru . carcasa de protecþie este dotatã cu fitinguri, furtun ºi pompã.

Aplicaþii

seria 30 - Field Calibrator

. precizie pânã la 0.02% din citire . înlocuieºte cu succes testerul de masã moartã ºi înregistratorul cu hârtie . mãsoarã presiunea absolutã ºi presiunea diferenþialã în mediu umed, temperaturã, curent ºi tensiune . afiºeazã ºi comparã grafice în timp real . înregistreazã pânã la 1milion de puncte de date cu o frecvenþã de 10 citiri pe secundã. XP2i - Digital Pressure Gauge

. precizie pânã la 0.05% din citire . senzor de presiune pentru domenii de înaltã ºi joasã presiune, dar ºi pentru vaccum . uºor de folosit ºi fiabil, rezistã pe piaþã din 1996 . proiectat pentru calibrarea transmiterelor . domeniu vast ºi dimensiuni constructive reduse.

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Pentru detalii tenico-economice, vã stau la dipoziþie.

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

Oana GHEORGHIÞÃ Mobil: 0730 016 575


8

Syscom info nr. 209 - mai/iunie 2013

(urmare din pagina 1)

SINTROL - Monitoarele de praf Sintrol din gama S300 Monitoarele de praf din gama S300 (S301, S303, S304 ºi S305), prezentate în Fig.1, sunt fabricate de firma finlandezã Sintrol, având grade diferite de complexitate. Astfel: . S301 este un simplu switch, echipat cu 2 relee, poate detecta scurgeri la filtre; ca urmare a deteriorãrii lor, releele pot fi setate NO sau NC în funcþie de necesitãþi . S303 are o ieºire în curent, se poate urmãri comportarea în timp a filtrelor sau a procesului generator de praf; pot fi instalate dupã un filtru, ciclon, uscãtor sau oricare echipament industrial care îndeplineºte funcþia de desprãfuire pentru a monitoriza atât eficienþa acestuia, cât ºi emisia de praf. Are suplimentar douã relee, care pot fi setate sã fie acþionate la trecerea peste un anumit prag al concentraþiei de praf. Pentru anumite aplicaþii, se pot folosi pentru controlul proceselor . S304 este un monitor de emisii; setarea domeniului de lucru se face în mod automat, iar compensarea driftului se face tot în mod automat; se poate calibra în mg/m3; permite atât configurarea de la distanþã, cât ºi colectarea datelor pe un PC situat la distanþã (prin intermediul portului serial), fie printr-un software fãcut de firma Sintrol sau printr-un SCADA generalizat; accesul la setãri este blocat printr-un cod de tip PIN. . 305 este un monitor de praf destinat aplicaþiilor tip CEMS; are aprobare QAL 2; aparatul este similar cu cel menþionat mai sus, dar are verificare automatã pentru zero ºi pentru întregul domeniu.

Firma Sintrol pune la dispoziþia celor interesaþi un detector de praf destinat atât spaþiilor industriale, cât ºi zonelor cu activitate medicalã: hale de producþie, spaþii de depozitare, spaþii intraspitaliceºti, zone în care lipsa prafului este obligatorie etc.

Fig. 2

Fig. 1 Principalele avantaje conferite de sistem sunt: . preþul de cost scãzut . uºurinþa în utilizare . nu necesitã întreþinere specialã.

Sintrol DUMO (prezentatã în fig. 2) monitorizeazã Particulele Totale Suspendate (TSP) în aer, funcþionând pe principiul determinãrii triboelectrice a prafului. Poate determina concentraþii de praf mai mici de 1 mg/m3 pentru dimensiuni ale particulelor de pânã la 0.3 µm minimum. Aparatul este dotat cu 3 tipuri de ieºiri: . în semnal unificat 4 – 20 mA . pe relee (x2) . comunicaþie serialã .

Aparatul este dotat cu 2 alarme: una la nivel de alertã ºi o alarmã de nivel înalt. Funcþionarea normalã (nivel „normal”) este stabilitã la începutul monitorizãrii, nivelele de alertã ºi alarmã înaltã fiind stabilite în timpul punerii în funcþiune. Toate stãrile sunt indicate ºi prin intermediul unor LED-uri (verde, galben ºi roºu). Uºurinþa la utilizare face ca acest dispozitiv sã fie ideal acolo unde funcþionarea în regim anormal a unui proces conduce la o creºtere a cantitãþii de praf, cu efecte negative asupra sãnãtãþii personalului operator sau a funcþionãrii normale a utilajelor. Ariile de utilizare sunt:

Toate monitoarele din aceastã gamã pot fi ºi în varianta ATEX Zona 20, 21 sau 22, cu specificaþia II 1/2 GD EEx ia IIC, T6, 850C. Principiul care stã la baza funcþionãrii lor este cel triboelectric. Alte caracteristici: . Domeniul de lucru: 0.1mg / m 3 . Dimensiunea particulei: 0.3µm sau mai mare . Temperatura de lucru: 300 0C standard ºi 7000C maxim . Presiunea standard de lucru: max. 2 bari . Viteza minimã a gazului: 4m/sec. . Temperatura mediului ambiant: de la -200Celsius la +45 0Celsius (dacã analizorul se alimenteazã la +24VDC, atunci ºi temperatura max. = 600C) . Lungimea senzorului este de 1 metru.

. . . . . . . . . .

minerit metalurgie industria lemnului industria prelucrãrii bumbacului industria textilã industria tutunului industria alimentarã industria chimicã ºi farmaceuticã industria hârtiei unitãþi spitaliceºti.

Alte caracteristici: este construit din inox ºi aluminiu ºi alimenteazã la 12 VDC. Funcþioneazã pe un domeniu de temperaturã situat între -20 0 ºi 600 Celsius.

234

146

152

Pentru detalii tehnico-economice, vã stãm la dispoziþie. Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204 SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi un exemplar imprimat din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon 0723 243 073.

Profile for SYSCOM 18

Ziar 3 2013  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 3 2013  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement