Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Nr. 220 martie/aprilie 2015

Sistemul de automatizare si SCADA pentru statia de epurare a apei uzate Urziceni Mihai RADU . GSM: 0722 376 748

Editorial

La finalul anului 2014, SYSCOM 18 a finalizat punerea în funcþiune a sistemului de automatizare ºi SCADA, aferente staþiei de epurare a apei uzate Urziceni, Ialomiþa.

Investiþia face parte din Programul Operaþional Sectorial de Mediu Axa 1 – „Extindere ºi modernizare a sistemelor de apã ºi apã uzatã”; “Extinderea ºi reabilitarea sistemelor de alimentare

cu apã ºi de canalizare în judeþul Cãlãraºi”. (urmare în pagina 2)

Din cuprins 1. Gama profesionalã de compresoare GAST - JUN-AIR (pg. 6)

. Dorin Sãndulescu 2. Actuator electric "Failsafe" Bernard Controls

Ofertã de produse

(pg. 3)

. Adrian Ghiþã

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

3. Crowcon consolideazã gama de gaze Pro cu capacitate în infraroºu Crowcon (pg. 5)

. Mihai Cernat 4. Noi generaþii de corpuri de iluminat LED pentru atmosferã cu potenþial exploziv Cortem (pg. 5 )

. Daniel Niculescu 5. Soluþii complete pentru tablouri electrice de automatizare Secþia de Producþie SYSCOM 18 (pg. 4)

. Elena Sima

6. Arzãtor de aprindere pentru sarcini grele, cu gaz ºi aer autoaspirant Hegwein (pg. 8 )

. Gheorghe Matache 7. Expo Apa SYSCOM 18 va participa în luna iunie la EXPO APA 2015 ! (pg. 8 )

8. SYSCOM 18 este partener al Conferinþei SEE Upstream 2015 (pg. 8)

9. Analizorul de oxigen pentru aplicaþii medii Seria AZ100 Zirconia

ABB (pg. 7)

SYSCOM 18 SRL n

n

F i r m a americanã RED LION, lider mondial în d o m e n i u l automatizãrilor industriale, oferã o gamã largã de echipamente ºi soluþii pentru aplicaþii foarte diverse. Pr i n c i p a l e l e grupe de produse din oferta Red Lion sunt: 1. instrumente digitale de panou: - standard, 14/18 mm, 3/ 3 ½ / 5/ 6 digiþi, LED - miniaturã, 12/15mm, 3 ½ / 5 digiþi, LCD - de mari dimensiuni, 38/57/101mm, 4/ 5/ 6 digiþi, LED. 2. panouri operator tip HMI, 3.2"… 15“ 3. convertoare de semnal: - pentru mãrimi analogice din proces - pentru frecvenþã, temperaturã, … - sistem compact tip “Data Station Plus” - controlere modulare. 5. sistem de monitorizare vizualã a performanþelor în producþie, tip ProducTVity Station 6. soluþii industriale ºi convertoare de comunicaþii Ethernet. (continuare în pagina 3)

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n

CALEA PLEVNEI 139B

FAX: 316 91 76; 316 91 79 n http://www.syscom.ro

n


2

SYSCOM info nr. 220 - martie/aprilie 2015

- urmare din pag. 1 -

Sistemul de automatizare si SCADA pentru statia de epurare a apei uzate Urziceni Staþia de epurare din Urziceni a fost construitã pe amplasamentul vechii staþii, care era în stare avansatã de degradare, efluentul tratat nerespectând cerinþele normativelor la nivel european. Proiectul a cuprins construcþia unei noi staþii de epurare, cu dispecerat SCADA local, inclusiv monitorizarea ºi controlul de la distanþã pentru cele 5 staþii de pompare a apei uzate a oraºului, ºi un dispecerat SCADA central, care a integrat atât reþeaua de apã uzatã, cât ºi reþeaua de apã potabilã, parte a altui contract. Dispeceratul central asigurã ºi transmiterea datelor cãtre dispeceratul regional Cãlãraºi. Syscom 18 a asigurat o serie întreagã de lucrãri: . proiectarea, execuþia ºi punerea în funcþiune a douã tablouri de forþã ºi automatizare . execuþia lucrãrilor electrice: reþele electrice exterioare (pozare cablu îngropat sau pe jgheab metalic), conexiuni electrice la tablourile de forþã ºi de automatizare, iluminat exterior , prizã de pãmânt, paratrãznet, iluminat interior ºi prize . instalaþii electrice de curenþi slabi: anti-efracþie, control acces, TV-CI, detecþie incendiu . dispecerat SCADA local, aferent staþiei de epurare ºi celor cinci staþii de pompare a apei uzate a oraºului . dispecerat SCADA central, pentru întreaga reþea de apã a oraºului Urziceni (uzatã ºi potabilã).

Cele douã tablouri de automatizare executate sunt controlate de câte un automat programabil Unitronics V1040, cu panou operator integrat de 10,4”. Compania noastrã reprezintã, în România, firma Unitronics ºi, pe lângã livrarea de echipamente, oferã consultanþã în alegerea echipamentelor, asistenþã tehnicã sau dezvoltarea aplicaþiilor software.

Primul tablou asigurã automatizarea procesului pentru zona de intrare a apei brute: grãtar rar, staþie de pompare a apei brute ºi douã linii de degrosisare (separarea solidelor ºi a sedimentelor).

n

Al doilea tablou de automatizare controleazã echipamentele din bazinul de dezinfecþie, mãsurarea debitului în canalul Parshall, staþia de pompare a apei epurate ºi cãminul „by-pass”.

. pot fi gestionate paginile de alarme; în momentul în care se declanºeazã o alarmã, operatorul este avertizat de acest lucru . arhivarea alarmelor: în pagina istoric alarme pot fi evidenþiate toate alarmele indiferent de starea lor (active, inactive, luate la cunoºtinþã sau nu) . urmãrirea în timp real a parametrilor sub formã graficã.

Controlul echipamentelor se poate face în mod automat sau manual, fiind disponibile trei regimuri de funcþionare: local, de la cutiile de comandã, local, de pe panoul operator al PLC-ului, ºi de la distanþã, de pe interfaþa graficã a aplicaþiei SCADA - de monitorizare ºi control.

Comunicaþia dintre tablourile de automatizare a staþiei ºi dispeceratul SCADA se face prin intermediul unei reþele ethernet. Dispeceratele SCADA local ºi central au fost amplasate în acelaºi spaþiu, în clãdirea administrativã nou construitã, alãturi de birourile personalului staþiei de epurare ºi de laboratoarele biologic ºi chimic. Dispeceratul SCADA local integreazã întregul flux tehnologic al staþiei de epurare ºi cinci staþii de pompare a apei uzate (prin comunicaþie GSM-VPN). De aici se pot monitoriza ºi controla toate echipamentele acþionate electric. Dispeceratul SCADA central preia toate informaþiile: de la cel local, prin conexiune directã, iar prin conexiune GSM-VPN, toate datele de la dispeceratul SCADA al staþiei de tratare a apei Urziceni. Este monitorizat întregul proces al apei potabile: foraje, staþii de repompare, staþia de tratare, înmagazinare, punctele de monitorizare a presiunii ºi a parametrilor de calitate ºi distribuþie a apei la utilizatorul final. Datele de la dispeceratul central sunt transmise cãtre dispeceratul regional, implementat în cadrul staþiei de epurare Cãlãraºi, tot prin conexiune securizatã, GSM-VPN. Ambele aplicaþii SCADA au fost realizate folosind Video Citect SCADA. Caracteristicile principale sunt: . pot fi urmãrite în timp real stãrile de funcþionare ale echipamentelor din cadrul staþiei . pot fi urmãrite în timp real valorile instantanee ale parametrilor monitorizaþi (presiune, nivel, debit, parametrii calitate) . se realizeazã înregistrarea ºi arhivarea valorilor parametrilor monitorizaþi, pe perioade mari de timp . informaþiile pot fi accesate la mai multe niveluri de securitate

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Sistemele de curenþi slabi asigurã supravegherea video a întregii staþii de epurare, detecþia efracþiei ºi controlul accesului în noua clãdire administrativã ºi detecþia incendiului pentru pavilioanele tehnologice ºi administrative.

Prin intermediul aplicaþiilor software SCADA, implementate în dispeceratul local ºi central, este posibilã monitorizarea ºi comanda echipamentelor de la distanþã.

Firma noastrã a asigurat, de asemenea, realizarea tuturor releelor electrice, atât exterioare, cât ºi interioare (pentru pavilioanele tehnologice noi). Cablurile au fost pozate fie îngropat, în conductã PVC, cu cãmine de tragere la fiecare derivaþie, fie pe jgheaburi metalice. Paratrãznetul utilizat a fost tip P DA Prevectron, montat pe stâlp autoportant, la înãlþimea de 17m.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

La finalul proiectului a fost asigurat instructajul personalului operator ºi de exploatare al staþiei de epurare, pentru sistemele implementate de firma noastrã. Vã stãm la dispoziþie cu soluþii de automatizare ºi SCADA de ultimã generaþie pentru monitorizarea ºi controlul proceselor în majoritatea ariilor industriale.


SYSCOM info nr. 220 - martie/aprilie 2015

3

- urmare din pag. 1 -

Oferta de produse Instrumentele digitale de mari dimensiuni pot fi grupate astfel:

Actuatorul electric "Failsafe" Adrian GHIÞà . GSM: 0723 616 035 Bernard Controls este producãtorul francez specializat în acþionãri electrice, a cãrui ofertã cuprinde ºi acþionãri “Failsafe”. Atunci când sunt alimentate aceste acþionãri, funcþioneazã normal, dar în acelaºi timp comprimã arcul folosit pentru poziþia de siguranþã, care este þinut în tensiune de un solenoid. În cazul în care solenoidul îºi pierde alimentarea electricã, arcul va duce valva în poziþia de siguranþã, care poate fi "închis" sau "deschis". Dispozitivul de reglare a vitezei de închidere/deschidere permite aducerea valvei în poziþia de siguranþã, fãrã ºocuri în sistem. Când alimentarea este restabilitã (nu este necesarã o resetare a arcului), actuatorul este disponibil imediat pentru operare normalã. Ca standard, arcul opereazã în sensul acelor de ceasornic, atunci când este privit de sus. Motorul electric poate fi trifazat, monofazat sau alimentat prin curent continuu. Referindu-ne la domeniile de aplicare, putem spune cã actuatorul electric se adreseazã tuturor aplicaþiilor în care pierderea alimentãrii cere în mod automat ducerea dispozitivului ON/OFF în poziþia de siguranþã pentru protejarea sistemului. Iar ca exemple vorbim despre stocarea ºi distribuþia de gaze ºi fluide periculoase, braþele de încãrcare în rafinãrii, sistemele de protecþie antifoc, siguranþa instalaþiilor chimice, controlul climei ºi al ventilaþiei în zone periculoase, ventilaþia în tunel.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Avantajele utilizãrii actuatorului electric "Failsafe": . UªOR DE FOLOSIT, NU ESTE NEVOIE DE MENTENANÞÃ . Operarea se face fãrã probleme pentru mulþi ani (modelele FQ nu se bazeazã pe acumulatori care sã necesite verificãri ºi înlocuiri) . Eficienþa arcului este garantatã ºi peste operarea completã de 900

n n

. Operarea rapidã ºi fãrã ºocuri a valvei în timpul închiderii/deschiderii de urgenþã . Limitatorii de cursã sunt uºor de reglat cu o simplã ºurubelniþã, sistemul nefiind afectat de vibraþii mecanice . Acces uºor la conectãri electrice. Actuatoarele model FQ sunt furnizate complet cu: · indicatorul mecanic de poziþie · 2 limitatori de cursã mecanici, care se pot regla cu o simplã ºurubelniþã · roatã de mânã de urgenþã pentru toate modelele (cu excepþia FQ04 & FQ08). Conectarea electricã se face prin borne. Actuatoarele FQ sunt disponibile: · On-Off, fiind recomandate pentru maximum 20-30 de curse complete pe zi · Pt. Clasa a III-a: Reglare cu o precizie mai bunã de 2%. Este recomandat pentru maximum 360 de miºcãri pe zi. ACTIVAREA OPERÃRII DE URGENÞÃ poate fi fãcutã în mai multe situaþii: · în cazul unui eveniment anormal (foc, prea-plin…) · în cazul unui control automat · de cãtre un operator · în cazul întreruperii alimentãrii electrice. Pentru ºi mai multe informaþii despre echipamentele Bernard Controls, în general, ºi despre actuatorul electric "Failsafe", în special, vã stau la dispoziþie.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


4

SYSCOM info nr. 220 - martie/aprilie 2015

Solutii complete pentru tablouri electrice de automatizare Elena SIMA . GSM: 0728 109 937 De peste 24 de ani, Syscom 18 a devenit unul dintre cei mai competenþi furnizori de soluþii complete pentru sistemele de automatizãri industriale în domeniul Petrol ºi Gaze, dar ºi pentru aplicaþii în domeniul epurãrii apelor uzate ºi al alimentãrii cu apã potabilã. Lucrãrile de montaj ºi realizare a sistemelor de automatizare, acþionare ºi protecþia circuitelor de joasã tensiune în domenii diferite (incluzând proiectarea ºi implementarea sistemelor SCADA) completeazã portofoliul de servicii oferite de firma noastrã.

Comenzile se transmit prin cablul de comandã la circuitele de forþã dispuse în alt tablou electric. Dupã caz, acestea pot conþine butoane, chei selectoare, aparate indicatoare, lãmpi de semnalizare ºi desigur panouri HMI (human control interface), de la cele mai simple, cu rol de afiºare, pânã la cele mai complexe.

Orice tablou electric echipat de SYSCOM 18, indiferent cã este destinat pieþei din România sau este exportat în altã þarã din UE, poartã marcajul “CE”, care indicã faptul cã tabloul electric în cauzã respectã cerinþele Directivei JT ºi ale altor directive aplicabile (cum ar fi Directiva EMCD). Standardul armonizat relevant pentru tablouri de JT este EN 60439-1:1999, iar amendamentele sale au fost adoptate ºi în România, ca standard identic, sub denumirea SR EN 60439-1:2010 ºi SR EN60439-2.

. skiduri de mãsurare fiscalã pentru lichide . staþii de mãsurare fiscalã

Secþia de Producþie Syscom 18 Firma noastrã executã, echipeazã ºi modernizeazã tablouri electrice de automatizãri, atât dupã un proiect conceput ºi realizat de noi, cât ºi dupã un proiect al beneficiarului, þinând cont în ambele cazuri de specificaþiile tehnice ale utilizatorului. Fiecare produs final realizat în Secþia de Producþie este testat ºi livrat

pentru gaze doar împreunã cu Declaraþia de . echipamente Conformitate CE ºi cu Certificatul de garanþie. militare

Tabloul electric de automatizare este elementul principal al instalaþiei electrice ºi de automatizare ºi are rolul de a distribui energia electricã ºi de a comanda elemente de execuþie. În el gãsim atât aparataj de protecþie, de comandã ºi manevrã, de mãsurã, control, semnalizare, cât ºi sistemul de automatizare. Tablourile electrice de automatizare pot fi de diferite dimensiuni ºi tipuri. Respectarea standardelor armonizate asigurã conformitatea cu cerinþele Directivei JT.

SYSCOM 18 . Calea Plevnei 139B . Sector 6 Bucureºti . România . 060 011 Secþia de Producþie Dudu . Str. I. L. Caragiale . nr. 96 . Sat Dudu . Comuna Chiajna . Judeþul Ilfov . România . 077 040 . Tel.: 0040-21-310 26 78. 0040-21-310 26 79 . Fax: 0040-21-316 91 76. 0040-21-316 91 79 . E-mail: syscom@syscom18.com www.syscom.ro

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 220 - martie/aprilie 2015

5

Noi generatii de corpuri de iluminat LED pentru atmosferã cu potential exploziv Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005 Pe termen lung, LED-ul nu mai este suficient pentr u a identifica o gamã largã de produse care a fost dezvoltatã cu caracteristici particulare în funcþie de utilizare. În electronicã, LED-ul (dioda emiþãtoare de luminã) este un dispozitiv optoelectronic care exploateazã caracteristicile materialelor semiconductoare pentru a converti curentul electric care îl transformã în luminã. Deºi primele LED-uri au fost dezvoltate în 1962, doar în ultimii ani progresele din tehnologie au fãcut posibilã exploatarea pe deplin a LED-urilor pentru a înlocui sursele de luminã tradiþionale cu o lungã serie de avantaje.

Crowcon consolideazã gama de gaze Pro cu capacitate în infrarosu Mihai CERNAT . GSM: 0722 626 004 Firma englezã Crowcon, pe care o reprezentãm în România, cunoscutã pe piaþa de profil ca fiind liderul fabricanþilor din domeniul detecþiei gazelor, ºi-a mãrit gama de detectoare portabile, prin lansarea pe piaþã a GasPro IR.

Nou!

Ca o comparaþie, o lampã incandescentã are o eficienþã luminoasã de aproximativ 10-19 lm/W, o lampã cu halogen are o eficienþã luminoasã de aproximativ 12-20 lm/W, în timp ce lãmpile fluorescente liniare au o capacitate de circa 50-110 lm/W.

A. Avantajele surselor de iluminat cu LED: Multe sunt avantajele LED-urilor, comparativ cu sursele de iluminat tradiþionale. În continuare, vã vom prezenta cele mai importante avantaje ale iluminãrii în zonele cu atmosferã potenþial exploziv.

3. COB LED

1. Economisirea energiei

Tehnologia COB (chip on bord) a depãºit generaþiile anterioare de iluminat cu LED-uri în ceea ce priveºte calitatea, economisirea energiei, disiparea cãldurii ºi eficienþa. În aceastã tehnologie, cipul este lipit direct pe placã ºi se pune în contact prin intermediul aºa-zisei legãturi de cabluri cu contacte aurite. Ulterior, se aplicã o lentilã epoxi, numita bulã, care defineºte distribuþia luminii. În funcþie de modul în care a fost construit acest obiectiv, un LED COB poate avea o distribuþie foarte îngustã sau un fascicul extrem de larg. Tehnologia LED COB, în compara þie cu tehnologia veche, prezintã un randament mai bun, care permite, pentru aceeaºi putere, un surplus de aproximativ 30% lumeni. Aceste tipuri de LED-uri au, în raport cu cele din generaþia anterioarã, unele avantaje. Cu un raport de 110-140 de lumeni/watt, aceastã generaþie de LED-uri produce mai mult ã luminã în timp ce consumã chiar mai puþin. Un LED COB de 9 watt produce aceeaºi luminã ca ºi o lampã CFL de 23 watt sau ca o lampã cu incandescenþã de 100 de waþi. Poziþionarea cipului de siliciu direct pe stratul de aluminiu, de asemenea, permite sã se obþinã o disipare de cãldurã de pânã la 97%. Astfel, sunt construite corpuri de iluminat recomandate pentru protecþia împotriva exploziilor, cu o clasã mai bunã de temperaturã.

Iluminatul cu LED-uri este mai eficient decât becurile incandescente tradiþionale. În medie, LED-urile pot dura de la trei la cinci ori mai mult decât lãmpile fluorescente. 2. Costurile reduse

Lãmpile cu LED-uri au costuri mici de întreþinere datoritã fiabilitãþii lor mari, chiar dacã iniþial investiþia poate pãrea mai mare decât aceea în achiziþionarea unui bec obiºnuit. Durata de funcþionare de peste 50.000 de ore justificã alegerea lãmpilor cu LED-uri. 3. Rezistenþa mecanicã ridicatã

Este o caracteristicã importantã rezistenþa mare la ºocuri, vibraþii ºi impact. 4. Rezistenþa termicã

În plus faþã de rezistenþa mecanicã, LED-urile sunt practic impermeabile ºi rezistente la temperaturi extreme. LED-urile permit o aprindere instantanee; nu este nevoie sã aºteptaþi pentru o luminozitate ridicatã. Este posibilã imediat aprinderea, chiar ºi la temperaturi foarte scãzute, cum ar fi cea de -400 . 5. Lumina curatã

LED-urile nu emit raze UV, astfel încât acestea sunt mai sigure.

6. Securitatea sporitã Puterea LED-urilor de joasã tensiune este absolut sigurã. 7. Respectul pentru mediul înconjurãtor

Ultima, dar nu în ultimul rând, un dispozitiv de iluminare care consumã mai puþin ºi dureazã mai mult permite o mai mare protecþie a mediului.

B. Tipurile de LED-uri

C. Lumen ºi Lux

În principal, LED-urile actuale pot fi împãrþite în trei categorii: 1. LED-uri cu putere scãzutã 2. LED-uri de putere mare 3. LED-uri COB.

În alegerea unui produs de iluminat, auzim de multe ori vorbindu-se de douã unitã þi majore de mãsuri care urmeazã sã fie avute în vedere: Lumenul ºi Luxul. Adesea, ace ºti doi parametri se confund ã unul cu altul. Trebuie cunoscut faptul cã nu existã o diferenþã importantã între cei doi parametri. În timp ce Lumenul este o mãsurã a “valorii de luminã” pe o sferã unitarã (centratã pe sursã), Luxul este o mãsurã în raport cu planul iluminat tangenþial la por þiunea sfericã. 1 lumen pe o suprafaþã de 1 m2 este 1 lux, în timp ce acelaºi lumen concentrat într-un cm2 corespunde unei unitãþi de mãsurã de 10.000 de luxi. Douã corpuri de iluminat cu acelaºi lumen pot întoarce date în materie de lux foarte diferite. Acest lucru se datoreazã mai multor factori, printre care amintim:

1. LED-uri cu putere scãzutã

LED-urile cu putere scãzutã sunt utilizate în principal în electronicã, în display-uri, semne ºi lumini de semnalizare. Puterea fiecãrui LED este de aproximativ 0.07W. Acest tip de LED este, de asemenea, utilizat ca luminã infraroºie (850nm) în telecomenzi ºi semnal de receptoare.

Proiectarea luminilor indicatoare pentru tablouri este principala aplicaþie în zona Ex. 2. LED-uri de mare putere LED-urile de mare putere sunt, în general, de la 1 pânã la 3W. De obicei, acestea sunt utilizate în mod individual într-un cip de 3W sau într-o configuraþie 3x1W. În prima parte a vieþii LED-urilor, eficienþa lor luminoasã (lm/ W) a fost calculatã la un raport minim de 3 la 1. În timp, acest raport s-a îmbunãtãþit foarte mult. Limita dintre primele dispozitive adecvate pentru fi utilizate în acest tip de aplicaþie a fost cantitatea insuficientã de luminã emisã. Aceastã problemã a fost depãºitã cu modelele de ultimã generaþie, care combinã îmbunãtã þirea eficienþei tehnice de a avea matrice de diode în acelaºi pachet, conectate între ele în serie ºi realizarea matricelor în paralel sau a matricelor direct în substratul dispozitivului. Eficienþa actualã a dispozitivelor pentru uz profesional ºi civil este de peste 120 lm/W.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

. Unghiul de distribu þie . Descompunerea fluxului luminos . Num ãrul real de Lumeni.

Pentr u calcularea iluminatului trebuie avut în vedere parametrul LUX. În numãrul viitor vom vorbi despre noutãþile pe care firma CORTEM le propune pentru mãrirea familiei corpurilor de iluminat LED.

n n

Utilizarea detector ului portabil GasPro IR face posibilã detecþia gazelor utilizând metoda de detecþie în infraroºu. Acest detector este proiectat special pentru a putea fi folosit în spaþii închise ºi reprezintã soluþia idealã pentru detecþia gazelor în industria de petrol ºi gaze. GasPro IR detecteazã gazele explozive în condiþii în care un pellistor poate funcþiona foarte greu, spre exemplu într-un mediu lipsit de oxigen. În unele medii industriale, senzorii cu pellistor prezintã un risc deosebit de otrãvire, lãsând muncitorii neprotejaþi. În asemenea medii, folosirea senzorilor IR îmbunãtãþeºte în mod semnificativ siguranþa ºi diminueazã costul obiºnuit de înlocuire a senzorului pellistor. Metoda de detecþie a gazelor în infraroºu prezintã urmãtoarele avantaje: Un avantaj -cheie îl reprezint ã, dupã cum spuneam mai sus, aplicabilitatea metodei în medii sc ãzute de oxigen, mai ales în spa þii închise , în care cantitatea de aer este scãzut ã. Un alt domeniu de aplicabilitate ar mai fi stocarea combustibilului în rezervoare. Atunci c ând un rezervor este inertizat, conþinutul de oxigen este sub 5%; într-un astfel de mediu, pellistorul nu poate face faþã . Un alt avantaj este faptul cã senzorul IR nu poate fi otrãvit de cantitãþ i mici de contaminanþi, precum siliconul sau plumbul. Alte substan þe, spre exemplu hidrogenul sulfurat, pot inhiba activitatea senzorului cu pellistor, hidrogenul sulfurat fiind o ameninþare continuã în industria de petrol ºi gaze. Senzor ul detectorului portabil GasPro IR permite detecþia gazelor utilizând douã lungimi de undã, una care absoarbe gazul ºi alta care nu îl absoarbe. Acest lucru permite detecþia uºoarã ºi o sensibilitate ridicatã. Datoritã faptului cã existã ºanse mici ca senzorul sã poatã fi otrãvit, utilizarea GasPro IR reprezintã o metodã mai sigurã de detecþie ºi se eliminã nevoia de înlocuire periodicã a pellistorului, acþiune care este costisitoare. GasPro IR permite mãsurarea gazelor explozibile în procente LIE (%LIE) – Limita Inferioarã de Explozie, care reprezintã concentraþia cea mai micã de gaze sau vapori în aerul normal în prezenþa unei surse de aprindere. Noul detector este, la fel ca ºi celelalte echipamente Crowcon, certificat pentru mediul Ex. Acesta are atât certificate ATEX, cât ºi IECEx ºi UL. GasPro IR este la fel de uºor de calibrat ºi de testat ca orice alt detector de gaze al firmei Crowcon. GasPro IR completeazã gama de detectoare portabile furnizate de Crowcon, oferã o mai mare flexibilitate în selecþia senzorilor ºi poate detecta pânã la 5 gaze simultan.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


6

SYSCOM info nr. 220 - martie/aprilie 2015

Gama profesionalã de compresoare GAST - JUN-AIR Dorin SÃNDULESCU . GSM: 0733 501 745 Compania americanã GAST - JUN-AIR este partenerul nostru pentru compresoare, care acoperã o gamã largã de aplicaþii din industrie, laboratoare ºi cabinete stomatologice. Compresoarele cuprind cea mai recentã tehnologie aproape de domeniul “FUNCÞIONARE SILENÞIOASÔ, precum ºi multe alte caracteristici standard ale unui compresor modern. În acest fel, tehnologia înaltã dezvoltatã oferã un ajutor pentru utilizator, asigurând un flux constant ºi neîntrerupt de aer. Toate modelele compresoarelor au fost testate TÜV (de cãtre Autoritatea Tehnicã Germanã pentr u Standarde). Aceastã verificare a calitãþii tehnice împreunã cu alte probe în condiþii de siguranþã de testare asigurã utilizatorul cã fiecare produs a trecut unele dintre cele mai înalte Standardele de securitate.

Modelul JUNAIR OF are urmãtoarele caracteristici tehnice: . Debit de aer : 54 l/min . V o l u m rezer vor aer : 4 – 25 l . Presiune aer : 8 bar max. . Nivel de z g o m o t : 65 dB/A . Greutatea: 17 – 28 kg; aceasta depinde de mãrimea rezervorului. Variante: Aircom JUN-AIR OF-4 (1054.0004) Aircom JUN-AIR OF-15 (1054.0015) Aircom JUN-AIR OF-25 (1054.0025). Fãrã lubrifiere, întreþinere simplã Toate componentele interne ale compresoarelor sunt acoperite cu pulberi, în scopul de a evita coroziunea, asigurând o calitate ridicatã a aerului pe toatã durata funcþionãrii. Flexibilitatea este una dintre caracteristicile-cheie ale seriilor. Aceastã gamã este disponibilã cu o unitate compresor separatã sau ca o soluþie completã. Designul unic, compact ºi robust din serie se bazeazã pe cea mai recentã tehnologie în materiale ºi pe un principiu inovator de comprimare cu puþine piese în miºcare. Aceastã proiectare asigurã reducerea în continuare a zgomotului, vibraþiilor ºi uzurii. Mai multe porturi de ieºire, picioare reglabile ºi mai multe poziþii de montare asigurã alegerea perfectã pentru soluþii integrate, personalizate. Întreþinere redusã. Este uºor de manevrat, nefiind necesar ulei pentru aceste game.

Descriere Compresoarele variazã de 350W la 2000W, fiind oferite în combinaþie cu dimensiuni diferite pentru a crea o gamã largã ºi completã de compresoare. Componentele standard sunt acoperite în interior pentru a rezista la coroziune. Performanþe: Model 12 Tip

Unitate de bazã

Debit (la 50 Hz)

100 l/min

Debit (la 60 Hz)

120 l/min

Presiune maximã

8 bar

Volum rezervor

25 litri

Nivel zgomot (la 50 Hz)

48 dB(A)

Nivel zgomot (la 60 Hz)

48 dB(A)

Gama de compresoare lubrifiate cu ulei

Modelul 4 JUN-AIR are urmãtoarele caracteristici tehnice: . Debit de aer: 44 l/min . Volum rezer vor aer : 4 – 25 litri . Presiune aer : 8 bar max. . Nivel de zgomot: 45 dB/A . Greutate: 17 – 25 kg; aceasta depinde de mãrimea rezervorului. Variante: . Aircom JUN-AIR 4-4 (1000.4404) . Aircom JUN-AIR 4-15 (1000.4415) . Aircom JUN-AIR 4-25 (1000.4425).

Lubrifiere cu ulei ºi silenþiozitate Modelul 4 al compresorului JUN-AIR este ideal atunci când cerinþele sunt silenþios ºi economic. Este fiabil, are un design robust ºi compact. Face parte din pachetul complet de aer comprimat: motor cu piston+rezer vor de aer. Compresorul complet automat funcþioneazã fãrã vibraþii, ceea ce înseamnã cã acesta poate fi introdus direct în zona în care este necesar aer. Mai mult, este furnizat cu un mâner pentru transport facil. Componentele sunt fabricate la o specificaþie mare. Acest model este disponibil în variantele cu unul, 4, 15 sau 25 litri/rezer vor!

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Pentru informaþii complete tehnico-economice, vã aºteptãm cu o cerere de ofertã.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 220 - martie/aprilie 2015

7

Syscom 18 a implementat pentru Romgaz un sistem complex de mãsurare a productiei la 2.000 de sonde de gaz

La finalul anului 2014, Syscom 18 a livrat un sistem complet de mãsurare, care include calculatoarele de debit, instrumentaþia corespunzãtoare, echipamentele de colectare a datelor ºi comunicaþie, precum ºi sistemul de energie solarã. Syscom 18 a livrat, de asemenea, ºi un sistem de control SCADA, care coordoneazã transmisia centralizatã a datelor într-un singur centru de control. Scopul implementãrii calculatoarelor electronice de debit multistream este: etalonarea sondelor, mãsurarea continuã a cantitãþilor de gaze naturale la grupurile de sonde on-line în baza informaþiilor transmise de calculatoarele electronice de debit multistream. În acest scop, informaþiile stocate în calculatoarele electronice de debit sunt descãrcate via modem GPRS la sediul sucursalelor Mediaº ºi Târgu Mureº ale Romgaz SA. Fiecãrui calculator de debit multistream al fiecãrei locaþii i se asociazã un modem GPRS ºi software-ul aferent, care transmite periodic informaþiile solicitate de pe fiecare linie de mãsurare. Principiul de mãsurare constã în mãsurarea simultanã, pe mai multe linii de mãsurare a presiunii diferenþiale create de un element deprimogen la trecerea gazului natural demãsurat, a presiunii statice ºi a temperaturii. Cele trei mãrimi aferente fiecãrei sonde în parte sunt achiziþionate de calculatorul electronic de debit ºi prin aplicarea modulului decalcul (ISO 5167) vor fi calculate ºi transmise într-o bazã de date cãtre cele douã sucursale. Pentru îndeplinirea celor de mai sus, Syscom 18 a livrat cãtre Romgaz SA 484 calculatoare de debit, 2292 traductoare multivariabile de presiune staticã, diferenþialã ºi temperaturã. Toate aceste echipamente sunt alimentate electric doar prin panouri fotovoltaice de 55W ºi 85W. Pentru testele de porformanþã solicitate prin documentaþia de atribuire Syscom 18 a montat, din vara anului trecut, 14 calculatoare de debit ºi 121 de traductoare multivariabile în diferite locaþii ale Romgaz SA. Acestea funcþioneazã fãrã probleme.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ANALIZORUL de OXIGEN pentru aplicatii medii Seria AZ100 Zirconia Oana GHEORGHIÞÃ . GSM: 0730 016 575 Firma germanã ABB, pe care o reprezentãm în România, lanseazã Analizorul de oxigen pentru aplicaþii medii. Ce îl recomandã? . Este economic, eficient, oferind un control al arderii ecologice . Ideal pentru cazane pe gaz/pãcurã de capacitate micã . Reprezintã o soluþie rentabilã, o recuperare rapidã a investiþiei utilizatorului final . Mãsurãtoarea se face on-line, la mai puþin decât preþul unui instrument portabil . Respectã Standardul de performanþã EN 14001 . Sonda de mãsurare este standardizatã cu protecþie NEMA 4X/IP66 . Domeniul este liniar sau logaritmic: . De la 0 pânã la 5%... 0 pânã la 25% liniar . 2 decade logaritmice, de la 0.01 la 25%.

. Diagnosticarea cuprinzãtoare ºi protecþia software garanteazã securitatea datelor ºi funcþionarea eficientã.

Introducere Analizorul de oxigen AZ100 Zirconia este un sistem versatil, conceput în principal pentru controlul cazanelor ºi al arzãtoarelor. Sistemul este proiectat sã funcþioneze la temperaturi de proces pânã la 6000 C ºi cu o temperaturã maximã a suprafeþei conductei de 4000C. Sonda de prelevare Sonda este proiectatã cu ajutorul tehnologiilor dezvoltate de ABB pentru electrod ºi celulã, ce ºi-au dovedit eficienþa ºi în alte tipuri de sondã pentru oxigen. Sonda poate fi comandatã pentru diferite lungimi, în funcþie de aplicaþia doritã ºi cu ajutorul filtrului ºi al atenuatorului de flacãrã, putând fi montatã în zone de risc din categoria IIB ºi IIC. Ca opþiuni, poate fi comandatã cu conectare NPT sau BSPT. Este foarte uºor de intervenit de cãtre personalul de service, chiar la locul în care se face montajul. Camera senzorului de mãsurã este amplasatã în partea rece a sondei, iar difuziunea aerului de referinþã este suficientã, nefiind necesarã o sursã de aer suplimentarã. Aerul de referinþã intrã în carcasã prin membrana poroasã, ce permite doar trecerea aerului, menþinând protecþia NEMA 4X/IP66. Transmiterul Transmiterul este configurat standard cu relee pentru alarme de min./max. ºi cu o ieºire analogicã izolatã. Afiºajul oferã informaþii despre valoarea oxigenului, exprimatã în procente, temperatura celulei, controlul ieºirii pentru încãlzire, tensiunea celulei, valorile setate ale alarmelor, diagnosticarea calibrãrii, setarea ieºirilor. La pornire, transmiterul controleazã nivelul de putere, în aºa fel încât sã menþinã puterea folositã pentru încãlzire în limite, pentru a nu pune senzorul în ºoc termic. Bazat pe aprobarea Seriei 4600, transmiterul are protecþie NEMA 4X/IP65 ºi respectã Standardul EN61326. Transmiterul este dotat cu un afiºor LCD ºi cu 4 butoane tactile pentru o uºoarã operare ºi programare. Display-ul este un LCD de 5 cifre, 7 segmente, în timp ce afiºajul are 16 caractere pe o singurã linie, putând fi programat pentru limba englezã, francezã, germanã sau spaniolã. Pentru mai multe detalii tehnico-economice, nu ezitaþi sã ne contactaþi.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


8

SYSCOM info nr. 220 - martie/aprilie 2015

SYSCOM 18 este partener Arzãtor de aprindere pentru sarcini al Conferintei grele, cu gaz si aer autoaspirant SEE Upstream 2015

SYSCOM 18 va participa

iunie la EXPO APA 2015! în luna

Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535 În industrie sunt aplicaþii la care aprinderea arzãtoarelor pricipale cu funcþionare cu gaz sau combustibili lichizi se preteazã la aprinderea în siguranþã cu arzãtoare cu combustibil gazos ºi aer aspirat din mediul ambiental. Avantajul mare al acestor tipuri de arzãtoare este acela cã se eliminã utilizarea ventilatorului de aer de combustie, inclusiv clapete, robinete manuale sau automate. Firma Hegwein, componentã a grupului DURAG GROUP Germania, are în programul de fabricaþie astfel de arzãtoare cu aer aspirat, ce utilizeazã drept combustibil gaz metan, LPG sau propan, în construcþie EEx. Aprinzãtoarele sunt echipate cu tijã de aprindere ºi tijã de ionizare pentru supravegherea flãcãrii arzãtorului. Aceste aprinzãtoare se pot livra cu transformatorul de aprindere ºi monitorul de flacãrã înglobate în corpul aprinzãtorului. Date tehnice Eliberare de cãldurã... max. 40 kW (130.000 BTU/orã) Lungime flacãrã... max. 500 mm (aprox. 20“) Lungime tub... lg. disponibile de la 240 -10000 mm, 10 mm în trepte Conexiune gaz..................1/2 “, pe stânga sau dreapta Air .............trebuie sã fie disponibil din camera de ardere în sine Temperatura maximã ambiantã pt. tub de aprindere: 5000C (932 0 F); în caz contrar, ar putea fi influenþate aprinderea ºi monitorizarea flãcãrii; Tipul de gaz: Gaz natural sau LPG (propan); Presiunea maximã de proiectare....3 barg interiorul tubului de gaz Modulul de control (Transfor mator ul de aprindere ºi Monitorul de flacãrã) Tensiune de alimentare (monitor de flacãrã): 0.230 V 50/60 Hz (standard), sau cum se precizeazã în cerere.

Spark transformator: - Primar, 230 V 50/60 Hz (standard), sau cum se precizeazã în cerere; - Secundar, 5 kV la masã. Execuþie carcasã...IP 65 (NEMA 4x) (special) Tip conexiune... sigilate permanent ºi cablul de control (IP versiunea 65) Consum de energie... scânteie transformator : 100 VA; monitor flacãrã: 10 VA Ciclu scânteie... Transfor mator: limiteazã de obicei la 2-3 s de comandã arzãtor de 15% ciclu de utilizare (timp de ciclu de 3 min = 100%.); lichidare monitor primar protecþie Monitor flacãrã: oricât. Temperatura mediului...- 200 C pânã la + 400 C (-40 F ºi + 104 0F) versiune specialã de pânã la 60 0 C (la cerere); Cerinþã la Start...debitul de aer trebuie sã fie asigurat. Clasificare pentru zona .....II 3 G EEx nC IIC T5 zona 2 div. II.

Aer aspirat

Compania SYSCOM 18 este partener în cadrul

Conferinþei

Internaþionale

SEE Upstream 2015, eveniment dedicat tehnologiilor onshore ºi offshore în regiunea Mãrii Negre, care are loc pe 22 ºi 23 Aprilie a.c., la Hotel Radisson Blu din Bucureºti. În cea de-a doua zi a evenimentului, din

Arzãtorul pilot este disponibil în douã versiuni diferite: Standard Admisia aerului de ardere din caseta de vânt a arzãtorului principal se face prin deschiderile din tub ale arzãtorului pilot. Avantajele sistemului standard: . Arzãtorul pilot poate fi utilizat chiar ºi împotriva rezistenþei presiunii statice (înapoi), fiind mai mare în camera de ardere . Tubul arzãtor pilot are lungimi de pânã la 10000 mm. Dezavantajul acestui sistem este cã arzatorul pilot trebuie sã fie ferit de aspirarea gazelor de ardere calde sau sãrac în oxigen din arzãtorul principal. Aprinzãtorul constã în esenþã în m o d u l ul transformator (poziþia 1), în care sunt montate transformatorul de aprindere ºi monitorul de flacãrã, tubul aprinzãtor cu aer/montat în flanºã (6), tubul de gaze (9), duza cu suport ºi tubul de amestecare (11 , 12,13), precum ºi inelul de susþinere a electrodului (10). Tubul aprinzãtor este filetat pe modulul transformator ºi, dupã slãbirea a patru ºuruburi (4), poate fi detaºat. Conexiunea de gaz se poate face fie la stânga, fie la dreapta. Deschiderea neutilizatã (pentru aer), este astupatã cu un dop. Inelul suport electrod (10) este ataºat la capãtul tubului de gaz. Electrozii de ionizare ºi aprindere sunt prelungiþi cu ºtifturi cilindrice elastice (8). Aceste tije (electrozi), sunt ghidate prin intermediul a doi izolatori ceramici, prin peretele carcasei transformatorului ºi sunt susþinute la fiecare 300 mm de inele de sprijin intermediare (7). Special

Admisia aerului ambiant, se face printr-un tub de aer din afara cuptorului. Avantajul este cã nu sunt aspirate gazele de fum arse sau fãrã oxigen. Dezavantajele: . Este posibil doar în cazul în care lungimea tubului nu depãºeºte 1 m . Aerul înconjurãtor umed poate cauza probleme în timpul funcþionãrii.

Gaze arse

Aer de rãcire Aprinzãtor

partea companiei SYSCOM 18 domnul Nicolae Preda susþine o prezentare având ca temã “Sistemele comple xe fiscale de mãsurare în industria de petrol ºi gaze”. Organizatã de Asociaþia Petroleum Club România împreunã cu Industry Media V ector, pe parcursul a douã zile, SEE UPSTREAM este o platformã unicã de dezbateri ºi expuneri focusate pe provocãrile ºi oportunitãþile industriei de petrol ºi gaze din Europa de Sud-Est ºi din zona Mãrii Negre. În contextul recentelor descoperiri onshore din România, precum ºi al noilor investiþii anunþate de operatorii naþionali ºi internaþionali

de

petrol

ºi

gaze,

perspectivele din sectorul upstream par încurajatoare. Prezentãrile susþinute anul acesta acoperã subiecte variate precum noile strategii ºi paradigme ale mediului de afaceri, actualele provocãri de ordin tehnologic, tehnic sau comercial.

Gaz aprinzãtor

A e r primar

A e r secundar

Printre speakerii acestei ediþii se numãrã manageri ai companiilor de petrol ºi gaze din România, dar ºi din regiune, experþi

Sistem de control al arderii

locali ºi internaþionali ai industriei, oficiali

Abur

ANRE, consultanþi ºi oameni de afaceri.

Lichid

Obiectul evenimentului este de a aduce Camerã de distribuþie a gazului

laolaltã persoane-cheie ale întregului lanþ Aer de combustie

valoric din sectorul de petrol ºi gaze, de la actori politici, companii naþionale ºi internaþionale de petrol, operatori

Fackel Flare

independenþi, companii de servicii, furnizori de tehnologie, consultanþi de business

ºi

financiari,

facilitând

networkingul între toate aceste entitãþi. Mai multe detalii despre eveniment ºi despre Pentru aplicaþia dumneavoastrã, vã aºteptãm cu toate informaþiile necesare pentru a vã face o ofertã tehnico-financiarã completã.

programul

Conferinþei:

http://upstream2015.blackseaevents.com/

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073 n

În perioada 15-17 iunie 2015, SYSCOM 18 va participa, în calitate de expozant, la evenimentul EXPO APA , organizat de cãtre Asociaþia Românã a Apei (ARA) la Palatul P arlamentului din Bucureºti. Expoziþia face parte din complexul de evenimente "Forumul Regional al Apei Dunãre-Europa de Est", în cadrul cãrora vor fi prezenþi reprezentanþii autoritãþilor centrale ºi locale din þarã, precum ºi cei ai Uniunii Europene, reprezentanþii mediului academic ºi, în primul rând, operatorii ser viciilor de alimentare cu apã ºi canalizare din România. În calitate de integrator de sistem, compania SYSCOM 18 îºi va expune oferta de soluþii complete pentru automatizãri industriale ºi sisteme SCADA, destinate în special industriei de apã. SYSCOM 18 are o experienþã bogatã în realizarea sistemelor ºi soluþiilor SCADA , asigurând un nivel unic de competenþe pentru fiecare proiect în parte. De la expertizarea sistemului de automatizare, proiectarea întregului sistem, livrarea de echipamente, producþia de dulapuri de automatizare, livrarea de PLC-uri, realizarea aplicaþiilor software de control al proceselor ºi pânã la integrarea diverselor componente, execuþie, project management ºi ser vice, SYSCOM 18 oferã clienþilor servicii ºi proiecte “la cheie”. Vã invitãm sã vizitaþi expoziþia ºi sã descoperiþi oferta noastrã de produse ºi ser vicii expuse cu aceastã ocazie. Standul SYSCOM 18 se aflã în sala I.C. Bratianu, standul #73. Detalii despre eveniment: http://www.araexpoapa.ro/

Ziar 2 2015  
Ziar 2 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement