Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Nr. 208 martie/aprilie 2013

Sisteme de descãrcare si mãsurare produse petroliere din cisterne auto Florin Zidaru

Începând cu anul 2012, Syscom 18 a contractat, proiectat, fabricat, testat ºi livrat, în proporþie de 75% pânã în acest moment, 40 de sisteme de descãrcare ºi mãsurare produse petroliere cu destinaþia finalã Irak, antreprenorul general al acestei lucrãri fiind un important grup de firme din Turcia – Çalik Enerji. (ur mare în pagina 2)

or Edit

ial

Din CUPRINS

SYScaltest servicii de metrologie integrate Mihail Leonard Dona, Director General SYScaltest

"Dezvoltarea continuã a industriilor prezente în România atrage perpetuu nevoia de a cunoaºte în amãnunt procesele tehnologice. Acest lucru nu poate fi realizat decât prin intermediul unor mãsurãri exacte, care sã confere încredere rezultatelor obþinute. Syscom 18 dezvoltã în mod continuu automatizãri industriale, atingând cele mai înalte standarde de calitate. În aceste condiþii, din dorinþa constantã de a oferi automatizãri industriale, ce furnizeazã rezultate valide, care sã confere încredere clienþilor sãi, Syscom 18 a creat ºi a consolidat o echipã de specialiºti din domeniul metrologiei sub sigla SYScaltest. În prezent, laboratorul de metrologie SYScaltest a fost atestat în acord cu cerinþele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005. Obiectivul major al noului laborator este acela de a funiza servicii de metrologie la cele mai înalte standarde de calitate în domeniul mãrimilor mecanice (presiuni, debite, volume), mãrimilor termice (temperaturi), mãrimilor dimensionale (lungimi), mãrimilor fizico-chimice (densitate lichide, umiditate aer-gaze, concentraþie gaze), precum ºi în cadrul altor domenii pe care piaþa le va solicita."

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Sistemul mutiparametric pentru analiza apei (sonda Aqua Troll 400 ºi controlerul Con Troll Pro) (pg. 3) Sorin Vucea

Vibraþii. Vibrometre Monitran (pg. 3,4) Mihai Tãnãsescu

Robineþi de reglare ºi acþionãri (pg. 4) Adrian Ghiþã

IFC050 - Convertor de semnal pentru debitmetre electromagnetice (pg. 5) Virginia ªerban

Controlul desprãfuirii colectoarelor de praf cu filtre (I) (pg. 5) Romulus Tripa

Corpuri de iluminat portabile (pg. 6) Daniel Niculescu

MONITORIZAREA GAZELOR COMBUSTIBILE (I) Detectoare catalitice sau detectoare IR de gaze? (pg. 7,8) Niculae Florescu

Afiºajele TFT - pregãtite pentru utilizare imediatã (pg. 8) George Barbãlatã

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 208 - martie/aprilie 2013

Sisteme de descãrcare si mãsurare produse petroliere din cisterne auto - continuare din pagina 1 -

Producþie

Testare

Ambalare

Produsele petroliere vehiculate sunt “crude oil” ºi “light distillate oil”, fiecare dintre ele reprezentând combustibilul de bazã folosit pentru alimentarea celor 2 centrale electrice pe gaz, în cadrul cãrora vor fi instalate toate cele 40 de skiduri. Am lucrat împreunã cu vechiul nostru partener, Comercial Gasso Spania, care a aprovizionat furtunele ºi braþele de descãrcare pentru skiduri, fapt ce ne-a permis sã livrãm un sistem “la cheie”, putând astfel sã întãrim încã o datã titulatura noastrã de “Integrator de Sisteme”. Practic, aceste skiduri reprezintã “porþile de intrare” ale fiecãrei centrale, buna lor funcþionare fiind de o importanþã majorã pentru o operare fãrã întrerupere a întregului proces tehnologic.

Partea de legãturi conducte a skidurilor a fost proiectatã ºi fabricatã în conformitate cu standardele europene. Vasul intermediar a fost proiectat ºi fabricat conform codului ASME. O activitate deloc de neglijat, pe care Syscom a realizat-o în cadrul acestui proiect, a fost ambalarea fiecãrui skid din cele 40 de bucãþi. Ambalarea s-a realizat în conformitate cu normele fitosanitare internaþionale ISPM 15 – IPPC ºi au fost respectate procedurile adaptate de tratament termic OMC – ISPM 15 – IPPC. În urmãtoarea perioadã de timp, specialiºtii Syscom 18 se vor deplasa în Irak pentru a superviza instalarea sistemelor ºi pentru a realiza testele “in situ”, totodatã pentru a întreprinde training-uri ºi pentru a se asigura cã punerea în funcþiune se va face fãrã probleme.

Florin ZIDARU Mobil: 0722 126 199

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 208 - martie/aprilie 2013

3

Sistemul multiparametric pentru analiza apei (sonda Aqua Troll 400 si controlerul Con Troll Pro) Firma In Situ este deja cunoscutã pentru aparatura destinatã mãsurãrii ºi înregistrãrii simultane a mai multor parametri ai apei. Ultima inovaþie a firmei este sonda Aqua Troll 400, prezentatã în fig.1. Fig. 1. Sonda Aqua Troll 400

Cablul utilizat este neventuit, permiþând mãsurarea presiunii absolute ºi poate fi acoperit cu poliuretan sau Teflon. Gradul de protecþie al sondei cu cablu este IP 68. Sonda poate funcþiona împreunã cu sistemul Con Troll Pro (Fig. 2). Fig. 2. Sistemul Con Troll Pro

Sonda nu poate funcþiona de sine stãtãtor în calitate de datalogger, precum ”suratele” sale Aqua Troll 200 ºi Aqua Troll 100. Astfel, sonda poate mãsura cu o frecvenþã de 1 citire la 5 secunde: . conductivitatea ºi conductivitatea specificã, salinitatea, rezistivitatea . oxigenul dizolvat . pH-ul . potenþialul de oxido-reducere . temperatura . nivelul. Sonda necesitã o sursã de alimentare externã ºi funcþioneazã cu tensiuni situate între 8 ºi 36 VDC. Se poate cupla cu sistemul In-Situ Con Troll Pro, cu sistemul In-Situ Link Telemetr y etc.

Funcþioneazã pe un domeniu de temperaturã de la -5 0C pânã la 500C. Presiunea maximã permisã la temperatura de 500Celsius este de 150 psi, aprox. 10 bari. Domeniile de mãsurã: . nivel – non-vented, 76 metri, cu precizia ± 0.1% pe întreg domeniul de lucru . conductivitate – de la + 5µS la 100,000 µS, cu precizia de maximum ±1% pe întreg domeniul . oxigen dizolvat – de la 0 la 50mg/L, cu diferite precizii în funcþie de domeniul de lucru . pH-ul pe domeniul de la 0 la 12, cu precizia de 0,01 pH . temperatura pe domeniul de la – 50 la + 500Celsius, cu precizia de 0,010C.

Sistemul a fost proiectat pentru a lucra cu sondele Aqua Troll 100, Aqua Troll 200, Level Troll 300, 500 ºi 700, precum ºi cu senzorul optic pentru oxigen dizolvat model RDO PRO. Sistemul este destinat controlului proceselor, precum ºi monitorizãrii continue, cu existenþa unor elemente de acþionare. Se pot integra cu automatele programabile sau cu sisteme tip SCADA, cu sau fãrã posibilitatea memorãrii datelor. Astfel, sistemul Con Troll PRO are urmãtoarele caracteristici: . este un sistem cu microprocesor, care afiºeazã, memoreazã datele ºi le transmite cãtre un dispecerat . se poate alimenta de la reþeaua electricã normalã la 220 VAC, de la baterie sau de la un controler alimentat de la un panou solar . este prevãzut printre altele cu douã ieºiri în semnal unificat 4-20mA ºi cu douã relee de alarmã . este prevãzut cu ieºire Modbus / RS 485 . are grad de protecþie IP 67 . poate fi conectat cu calculatorul sau cu un handheld prin intermediul conexiunii Bluetooth . se pot conecta douã sonde pe aparat . are o memorie pentru înregistrarea datelor de 4 MB. Un sistem astfel format poate fi utilizat în aplicaþii legate de: . acvaculturã – pisciculturã . în industria alimentarã ºi a bãuturilor . tratarea apelor municipale ºi industriale . pentru cazurile de bioremediere.

Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204

Vibratii. Vibrometre MONITRAN Asociat timpului normat de bunã funcþionare, regimul specific de vibraþii, respectiv regimul termic, punctual, al unor organe mecanice importante, rulmenþi, cuplaje, au o foarte mare importanþã pentru programul de mentenanþã al utilajelor cu regim permanent de funcþionare. Din punctul de vedere al regimului de vibraþie, valoarea RMS este cea mai relevantã mãsurã a amplitudinii vibraþiei pentru cã ia în considerare variaþia în timp a acesteia, fiind, în acelaºi timp, direct legatã de energia distructivã a acesteia. Dacã dorim sã facem o inspecþie rapidã a stãrii de funcþiune a unei maºini, pe un domeniu larg de frecvenþe, se recomandã mãsurarea nivelului global RMS ºi compararea lui cu valorile publicate în standarde sub formã de tabele sau diagrame. Alãturi, apare un tabel recomandat de valori RMS, asociat unui ºir de aprecieri.

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Tabel cu valori RMS ºi aprecieri

Reprezentarea evoluþiilor vibraþiilor specifice Vibraþii (mm/s)

Curba defectare maºinã "detectarea nivel de oprire de defecþiunii" "urgenþã"

maºinã nouã, recent reparatã

RODAJ

întreþinere planificatã

se decide reparaþia

cu reparaþia EFECTUATÃ nivel de ALARMARE prima semnalizare a unui defect major

interval între douã verificãri

Cea mai generalã reprezentare a evoluþiei vibraþiilor specifice, cu timpul de utilizare, este datã în figura alãturatã.

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

timp detaliu

apare o creºtere realã

- urmare în pagina 4 -


4

Syscom info nr. 208 - martie/aprilie 2013

- continuare din pagina 3 -

Din SR-ISO2372, alegem nivelele de vibraþie asociate diferitelor clase de maºini. Un vibrometru capabil sã acopere prin sensibilitate domeniul 0… 20mm/s, practic acoperã cele mai variate situaþii industriale. Firma SYSCOM18 srl, din Bucureºti, promoveazã în România produsele firmei MONITRAN, din Marea Britanie, din portofoliul cãreia putem alege modele de transmitere de vibraþie cu ieºire directã în curent, proporþional cu RMS mãsurat. Domeniul de temperaturã acoperit implicit de produse: -25… 900C, asociat cu gradul de protecþie

IP67, le recomandã pentru cele mai multe din situaþiile întâlnite. Familia MTN/1185C-XX, cu domenii de mãsurã: 0-10mm/s, 0-20mm/s, 0-25mm/s, 0- 50mm/s, 0-100mm/s, valori RMS, capabile sã suporte ºocuri de 50g vârf cu racord electric prin cablu standard de 5m sunt cele mai recomandate. Opþiunea constructivã “Quick Fit”, care înseamnã o rãsucire cu maximum 600 înapoi/înainte, permite evitarea utilizãrii conexiunii electrice prin mufã (variantele constructive: MTN/1185CQ-XX), fãrã o solicitare periculoasã pentru cablul de conexiune. În figurile de mai jos sunt prezentate detaliile de integrare în echipamente complexe (sau de completare).

Deoarece în multe situaþii, punctele de mãsurare pentru vibraþii sunt relevante în contextul cunoaºterii temperaturii (o imagine sugestivã pentru starea unui mecanism, rulment), MONITRAN recomandã accelerometre cu semnal de temperaturã asociat. În portofoliul de produse MONITRAN sunt disponibile ºi vibrometre cu certificare EEx ia II CT6, care, prin asociere cu barierele de separare Zener sau cu barierele ºi cu separare galvanicã, cu certificare EEx ia pe intrare, permit supravegherea regimului de vibraþii ºi pentru utilaje aflate în Zona 1 sau 2. În portofoliul de produse MONITRAN sunt disponibile ºi truse portabile pentru investigarea rapidã a nivelului de vibraþii.

Pentru detalii/oferte tehnico-economice nu ezitaþi sã ne scrieþi pe adresa de e-mail: mihai.tanasescu@syscom18.com. Mihai TÃNÃSESCU Mobil: 0722 798 436

Robineti de reglare si actionãri Servomotoare electrice cu închidere la 900 sau multiturã. Simple sau sisteme inteligente de comandã.

Robineþi de reglare DN15... DN400 PN16... PN400

Robineþi cu bilã Adler - Italia, cu 2, 3 sau 4 cãi

Acuator electric cu opþiune “fail safe” prin arc. Închidere complet mecanicã. Nu necesitã mentenanþã pentru sistemul “fail safe”

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Pentru alte detalii tehnico-economice, vã stau la dispoziþie. Adrian GHIÞÃ Mobil: 0723 616 035

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 208 - martie/aprilie 2013

5

IFC050 - Convertor de semnal pentru debitmetre electromagnetice Caracteristici principale: . Ieºiri disponibile: ieºire în curent (incl. HART®), ieºire de puls/frecvenþã activã, ieºire de stare ºi Modbus . Operare intuitivã cu taste . Excelent raport preþ/calitate . Design carcasã robust, modern . Diferite posibilitãþi de montare . Toate versiunile sunt disponibile cu ºi fãrã display . Instalare ºi pornire simplã . Display grafic iluminat . Diverse limbaje de operare în varianta standard . Teste ºi certificare pentru umiditate ºi vibraþii . Conversia semnalului extrem de rapidã.

IFC050 a fost special proiectat pentru mãsurãri în diferite tipuri de aplicaþii pentru apã. În combinaþie cu senzorii de debit, este alegerea idealã pentru mãsurarea debitelor fluidelor conductive. Semnalele de ieºire reprezintã valorile mãsurate pentru debit volumetric, viteza fluidului, conductivitate, debit masic (la densitate constantã), temperatura bobinei senzorului de mãsurare. Acest convertor de semnal low-cost pentru industria apei ºi a apei menajere are câteva caracteristici specifice: . O ieºire activã de puls pentru un sistem simplu, de exemplu activarea unui counter mecanic . Comunicaþie RS485 Modbus pentru un sistem procesare date . Extra-izolarea compartimentului electronic ºi a carcasei pentru performanþe ridicate în zone cu umiditate extremã ºi posibilitate de inundare. Conceptul modular oferã posibilitatea de a combina convertorul de semnal IFC050 cu senzorii de mãsurare Optiflux1000, Optiflux2000 ºi Waterflux3000.

Industrii deservite: . Apã ºi apã menajerã . Încalzire, ventilare ºi aer condiþionat (HVAC) . Agriculturã . Metalurgie. Aplicaþii: . Tratament apã ºi apã menajerã . Reþele de distribuþie apã . Instalaþii de irigare . Extracþie apã.

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

Controlul desprãfuirii colectoarelor de praf cu filtre (I) Este uzual ca pentru desprãfuirea continuã a proceselor industriale sã se utilizeze filtre cu desprãfuire de tip pulsjet în contracurent. De regulã, acestea sunt filtre pentru procese industriale cu o încãrcare mare de produs pulverulent (de peste 50 g/mc de aer), debite importante de aer ºi, ca urmare, suprafeþe filtrante mari. Sistemul de desprãfuire este o parte importantã de care (pe lângã alte componente ale filtrului) depinde eficienþa procesului de separare. Un sistem de desprãfuire cu funcþionare incorect reglatã poate aduce prejudicii, aºa cum observãm ºi în diagrama alãturatã.

Consum excesiv de energie Durata impulsului prea mare Afectarea procesului de separare

Electroventil de pilot defecte

Valve cu diafragmã sparte

Durata impulsului prea micã

Intervale de desprãfuire prea mari

Presiune desprãfuire prea micã

Elemente filtrante deteriorate

ri pã ã ã Sc în fer s o m at

Pierdere permanentã de energie

Elemente filtrante parþial colmatate

Defect la ventilator

Presiune diferenþialã prea micã pe filtru

Consum excesiv de energie Presiune desprãfuire prea mare

Intervale de desprãfuire prea mici

Scurtarea duratei de viaþã a elementelor filtrante

În funcþie de controlerele de comandã a desprãfuirii, cu care sunt echipate filtrele, unele dintre aceste probleme pot fi monitorizate. Syscom 18 vã propune gama de controlere RM, dedicate monitorizãrii diverselor situaþii prezentate. Vom reveni cu detalii în numerele urmãtoare. Romulus TRIPA Mobil: 0723 383 545

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 208 - martie/aprilie 2013

Corpuri de iluminat portabile Seria SECURLUX reprezintã categoria de lanterne utilizatã pentru medii cu pericol de explozie. Aceastã serie este certificatã pentru utilizare în zonele 1 ºi 2 unde existã risc de explozie sau incendiu. Acest tip de corp de iluminat portabil este conform cu Directiva ATEX 94/9/EC. Lanterna este idealã pentr u efectuarea inspecþ iilor ºi a mentenan þei echipamentelor. Lanterna este special conceputã pentru manipularea cu o singurã mân ã. Bateria furnizeazã o tensiune de 12 volþi curent continuu, ce trebuie reîncãrcatã doar într-un perimetru “sigur ”, aflat în afara zonei cu pericol de explozie sau incendiu. Furnizeaz ã suficientã energie pentru iluminat continuu timp de 4 ore. Gama de temperatur ã a mediului ambiant se încadreazã între -20 0C ºi +40 0C. Lanterna se livreazã împreunã cu sursa de alimentare. Dimensiunile de gabarit sunt: 250x370x130 mm. Lampa este de tip Xenon.

NOU!

Seria HHL 20 este proiectatã pentru lucru în condiþii dificile, cu pericol de explozie sau incendiu. Este rezistentã la ºocuri, protejatã la praf ºi apã. A fost conceputã pentru lucru în zonele 0,1 ºi 2. Lanterna rezistã la o cãdere de la înãlþimea de 2 metri, precum ºi la o adâncime de 1 metru sub apã timp de 30 de minute. Mulþumitã acestor caracteristici, lanterna este utilizatã pentru inspecþii ºi reparaþii în medii cu pericol de explozie sau incendiu. Culoarea portocalie este în concordanþã cu standardele internaþionale de securitate, putând fi identificatã foarte uºor. Este dotatã cu 3 LED-uri, ce permit asigurarea unui iluminat de aproximativ 20 de ore. Gama de temperaturã a mediului ambiant se încadreazã între -20 0C ºi +50°C. Dimensiunile de gabarit sunt: 165x41x31 mm.

Seria HHL 70 este proiectatã pentru lucru în condiþii dificile, cu pericol de explozie sau incendiu. Este rezistentã la ºocuri, protejatã la praf ºi apã. A fost conceputã pentru lucru în zonele 0,1 ºi 2. Lanterna rezist ã la o cãdere de la înãlþimea de 2 metri, precum ºi la o adâncime de 1 metru sub ap ã timp de 30 de minute. Mulþumitã acestor caracteristici, lanterna este utilizatã pentru inspecþii ºi reparaþii în medii cu pericol de explozie sau incendiu. Culoarea portocalie este în concordanþã cu standardele internaþionale de securitate, put ând fi identificatã foarte uºor. Este dotatã cu un LED, ce permite asigurarea unui iluminat de aproximativ 70 de ore. Gama de temperaturã a mediului ambiant se încadreazã între -200C ºi +500C. Dimensiunile de gabarit sunt: 201x65x41 mm.

Seria HEL 15 este aprobatã de toate agenþiile internaþionale de securitate. A fost proiectatã pentru lucru în medii foarte dificile de muncã. Lanterna este rezistentã la praf ºi apã, de asemenea la cãderi de la înãlþimi de maximum 4 metri. Are 4 moduri de funcþionare graþie celor douã butoane cu care este dotatã. Este confortabilã în utilizare datoritã cordeluþ ei pentru montaj pe cap, permiþând lucrul cu ambele mâini. Este dotat ã cu un LED, ce permite asigurarea unui iluminat de aproximativ 15 de ore. De asemenea este dotatã cu douã LED-uri de culoare roºie pentru vedere pe timp de noapte ºi un LED verde pentru inspec þii. Este destinatã lucrului în medii cu pericol de explozie ºi incendiu, zonele 0, 1 ºi 2. Gama de temperaturã a mediului ambiant se încadreaz ã între -200C ºi +50 0C. Prezint ã grad de protec þ ie IP67. Dimensiunile de gabarit sunt: 80x45x40 mm. Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 208 - martie/aprilie 2013

7

MONITORIZAREA GAZELOR COMBUSTIBILE (I) Detectoare catalitice sau detectoare IR de gaze? În proiectarea unui sistem de monitorizare a gazelor inflamabile, care se pot degaja în instalaþiile industriale din petrochimie, rafinãrii, staþii de pompare gaze sau alte instalaþii, se pune întrebarea care este cea mai bunã alegere între tehnologia de realizare a detectoarelor de gaze. Detectoare de gaze catalitice sau cu IR? Ambele tehologii au avantaje ºi dezavantaje ºi ele trebuie comparate þinând cont de aplicaþia respectivã în luarea unei decizii. Prezentul material pune în balanþã caracteristicile lor pentru a ajuta în luarea unei decizii care sã asigure performanþa, siguranþa ºi costul minim atât pentru achiziþie, cât ºi pentru exploatare. . singura metodã de verificare a sensibilitãþii este verificarea periodicã ºi recalibrarea detectorului, dacã este necesar. Aceastã operaþie este recomandatã de toþi furnizorii de pe piaþã sã fie fãcutã periodic (uzual, la 6 luni sau la 3 luni în cazul folosirii în medii cu concentraþii mari de gaze) . necesitã prezenþa oxigenului pentru a face detecþia gazelor. Nu pot lucra în mediu fãrã oxigen, tocmai datoritã principiului de funcþionare.

Detectoarele catalitice Au la bazã o tehnologie dezvoltatã timp de mai bine de 40 de ani ºi au ajuns în prezent la performanþe acceptabile. Ele se bazeazã pe faptul cã gazele inflamabile, prin oxidarea senzorului, produc cãldurã. Aceastã reacþie exotermã modificã rezistenþa senzorului introdus într-o punte de mãsurã, iar apoi un circuit electronic transformã variaþia de rezistenþã în curent sau tensiune de ieºire din detector. Variaþia rezistenþei senzorului este proporþionalã cu concentraþia gazelor inflamabile. Tehnicile de realizare a senzorilor diferã în funcþie de fabricant, dar toate au ca bazã acest efect. Faptul cã senzorul se încãlzeºte, în cazul utilizãrii în mediu cu pericol de explozie, a impus utilizarea unui opritor de flacãrã (flame arrestor). Acesta este realizat din metal sinterizat ºi are ca efect creºterea timpului de rãspuns al detectorului datoritã faptului cã difuzia gazelor prin opritorul de flacãrã se face mai încet. Timpul de rãspuns este mai mare ºi datoritã faptului cã este necesar un timp pentru desfãºurarea reacþiei exoterme la suprafaþa senzorului.

Detectoare de gaze punctiforme în infraroºu (IR) Metoda de detecþie este bazatã pe absorbþia radiaþiei infraroºii cu o anumitã lungime de undã de un volum de gaze pe care îl strãbate. Ideea a derivat din spectrometrie ºi s-a dezvoltat astfel un spectrometru dedicat. Tehnologia de detecþie presupune existenþa unei surse de luminã ºi a unui detector care mãsoarã intensitatea fasciculului pe douã cãi. Una, în aer curat, ºi una la ieºirea din volumul de gaze a cãrei concentraþie trebuie mãsuratã. Concentraþia de gaze este determinatã prin compararea valorilor rezultate. Este general cunoscut cã majoritatea hidrocarburilor absorb radiaþia infraroºie cu o lungime de undã în jurul valorii de 3.4 µm ºi cã pentru aceastã lungime de undã H2O este relativ transparentã. Detectoarele de gaze punctiforme au o cale opticã de detecþie micã (de ordinul centrimetrilor) ºi, ca atare, se poate considera o uniformitate a concentraþiei de gaze în acest spaþiu foarte mic. Ca atare, absorbþia în IR poate fi convertitã direct în procente LIE.

Fig. 3. Detector IR

Avantajele detectoarelor de gaze în IR . imunitate la contaminare ºi otrãvire . funcþionare sigurã . nu este necesarã calibrarea de rutinã . abilitatea de operare în absenþa oxigenului sau în medii cu concentraþie ridicatã de oxigen . abilitatea de operare în zone în care existã concentraþii permanente de gaze Detectoarele de gaze în cale deschisã (open path) extind calea opticã de la câþiva centrimetri pânã la 150m, monitorizând, astfel, norii de gaze strãbãtuþi de fasciculul IR. Dezavantajele detectoarelor de gaze punctuale în IR . cost mai ridicat al investiþiei iniþiale comparativ cu detectoarele catalitice . cost ridicat al pieselor de schimb . gazele care trebuie mãsurate trebuie sã fie active în IR (hidrocarburi). Paleta de gaze care poate fi monitorizatã este mai micã . umiditatea ridicatã, praful sau atmosfera corozivã pot conduce la un preþ de întreþinere mai mare . calibrarea de rutinã pentru diferite gaze nu este practicã . nu dau rezultate bune pentru aplicaþii unde sunt prezente gaze multiple . sursa de IR nu poate fi înlocuitã pe ºantier. În general, pentru remedieri, detectorul trebuie trimis în fabrica producãtoare. Detectoare de gaze în cale deschisã în infraroºu (IR) Detectoarele de gaze în cale deschisã (open path) extind calea opticã de la câþiva centrimetri pânã la 150m monitorizând, astfel, norii de gaze strabãtuþi de fasciculul IR. Ele sunt construite dintr-un emiþãtor uzual, dotat cu o lampã cu Xenon, care flaºeazã, ºi un receptor în care este amplasat detectorul.

Fig. 1. Subansamblu senzor catalitic

Teflon Thermal Barrier

Active Bead

Gas Cloud

Fig. 2. Senzor catalitic

Avantajele detectoarelor de gaze inflamabile catalitice: . robusteþe . uºor de operat . uºor de instalat, calibrat ºi utilizat . tehnologie pusã la punct timp de 40 de ani . flexibilitate în aplicaþii . uºor de calibrat individual ºi sensibil la gaze la care detectoarele de gaze în IR nu rãspund (hidrogenul, de exemplu) . costuri mici, atât la achiziþia unuia nou, cât ºi la întreþinere . duratã de viaþã acceptabilã. Dezavantajele detectoarelor de gaze inflamabile catalitice . senzorul “se otrãveºte” din cauza contaminãrii cu substanþele din gazele cu care vine în contact, în special cu acelea acide sau cu concentraþii mari de gaze combustibile . otrãvirea senzorului are ca efect fie creºterea timpului de rãspuns, fie scãderea sensibilitãþii sau amândouã, iar în final conduce la defect.

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

4-20 MA Alarm Relay 4-20 MA Warning relay Alarm relay Fault relay

LEL METER PPM METER

Platinum Wire Mounting Base Mechanical Support Post

Reference Bead

Receiver

Source

Signal Processing Electronics

24Vdc Supply 24Vdc Supply Digital Display

Sursa emite un fascicul cu spectru dual, iar detectorul analizeazã absorbþia care se produce pe calea opticã datoritã existenþei gazelor. Sursa emite un fascicul cu douã lungimi de undã, una nefiind afectatã de gazele a cãror concentraþie trebuie determinatã, dar este folositã ca referinþã pentru determinarea absorbþiei în calea opticã. Cea de a doua lungime de undã este afectatã de gazele a cãror compoziþie trebuie determinatã. Analiza este astfel comparativã, respectiv se face raportul între absorþiile pe calea opticã pe cele douã lungimi de undã, eliminându-se componenþa de fond. Acest principiu permite, de asemenea, ºi funcþionarea în cazul murdãririi suprafeþelor optice sau scãderii vizibilitãþii în caz de ceaþã, ploaie sau ninsoare, desigur pânã la o anumitã limitã. Utilizarea unui astfel de sistem a condus ºi la implementarea unui nou concept, acela de concentraþie de gaze pe unitatea de lungime. Într-un sistem de detecþie în cale deschisã nu este definitã lungimea cãii, astfel cã

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

- urmare în pagina 8 -


8

Syscom info nr. 208 - martie/aprilie 2013

- continuare din pagina 7 -

mãsurarea este exprimatã ca produsul dintre concentraþia medie a gazului ºi lungimea norului de gaz strãbãtut de fasciculul emis de sursa emiþãtoare. Aceasta înseamnã cã un nor cu concentraþie mare de gaze, dar de lãþime micã, poate sã dea acelaºi semnal de ieºire la detector ca un nor cu concentraþie mai micã de gaze, dar care are o lungime mai mare. Este ca ºi cum sistemul ar “contoriza” numãrul de molecule de gaz din calea opticã, care absorb radiaþia infraroºie din lungimea de undã respectivã. Pentru gazele inflamabile, concentraþia este exprimatã în procente LIE x m. (Limita inferioarã de explozie x metru). Eficienþa unui astfel de sistem este pusã în valoare în special în cazul utilizãrii lui în spaþii deschise. În acest caz, scãpãrile de gaze formeazã un nor fie relativ staþionar, fie rapid deformabil, funcþie de condiþiile atmosferice (vânt), viteza gazului la ieºire din locul defect, greutatea gazului faþã de aerul înconjurãtor. Caracteristicile acestui nor de gaze sunt urmãtoarele: . concentraþie mare de gaze lângã punctul de ieºire, concentraþie care scade pe mãsurã ce creºte distanþa faþã de punctul de ieºire . forma norului de gaz este apropiatã de o elipsã deformatã . gazele mai uºoare decât aerul (metanul, de exemplu) se ridicã, iar cele mai grele (butanul) se lasã.

50PPM Open Path Detector Open Path Detector

Open Path Detector

10%LEL

25%LEL 50%LEL 1%LEL 100%LEL 10%LEL 100%LEL Leak Source

Point Detector

Leak Source

Point Detector

În numarul urmãtor voi vorbi despre alte lucruri care definesc monitorizarea gazelor combustibile. Niculae FLORESCU Mobil: 0730 020 706

Afisajele TFT - pregãtite pentru utilizare imediatã Caracteristici principale: . variante disponibile: 3.2”, 4.3”, 5.7”, 7” . nu este necesar controler suplimentar . interfeþe disponibile: SPI, I2C, RS-232 . set de caractere ºi funcþii grafice integrate . alimentare în 5V (pentru 3.2” - în plus, 3.3V) . controler inclus pentru panou tip “ touch” . gama temp. operare: -20…+700C.

Strãlucitor ºi inteligent. Atinge-l ºi pune sistemul la lucru! În multe cazuri, la o atentã analizã a panourilor TFT standard de pe piaþã, decizia inginerilor poate fi împotriva folosirii lor. Motivul este cã efortul controlului lor este foarte mare, uneori fiind necesar un modul electronic tip “PC board”. În acest fel, costul unui afiºaj TFT se multiplicã de câteva ori pentru a putea fi utilizat. La efortul dezvoltãrii hardware se adaugã ºi cel pentru dezvoltarea software. Soluþia o oferã firma Electronic Assembly, prin afiºajele inteligente din seria eDIPTFT. Afiºajele din aceastã serie sunt foarte uºor de integrat în sistemele cu microcontroler standard. Sursa de alimentare este între 3.3V… 5V, pentru varianta de 3.2”, ºi de 5V, pentru variantele de 4.3”, 5.7” ºi 7”. Pentru comunicaþie se poate folosi una dintre cele 3 interfeþe: SPI, I2C, RS-232. O mulþime de seturi de caractere ºi funcþii grafice este deja integratã ºi poate fi folositã imediat. O memorie internã tip FLASH asigurã posibilitatea memorãrii de fotografii, având pânã la 65.536 culori (JPEG, BMP, PNG, TGA ºi GIF, inclusiv animaþie). Logouri particulare pot fi create cu uºurinþã. Panoul “touch” ºi tehnologia Flash oferã posibilitatea de a crea un ghid de utilizare simplu ºi clar. Deoarece în afara acestor facilitãþi nu sunt necesare funcþii suplimentare, se evitã funcþionarea proastã în faza de punere în funcþiune a afiºajului. Larga funcþionalitate face din aceste afiºaje o interfaþã om-maºinã completã ºi compactã. Trebuie menþionatã, deasemeni, ºi gama largã a temperaturilor de lucru: -20…+700C. Toate cele menþionate anterior fac aceste afiºaje potrivite pentru utilizarea în aplicaþii industriale, aplicaþii auto sau din medicinã. Menþionãm ºi disponibilitatea unei rame potrivite pentru montarea afiºajelor pe panou. P e n t r u fiecare dintre variante este disponibil ºi un kit de evaluare cu conectare USB. Principalele caracteristici ale afiºajelor din seria eDIPTFT sunt concentrate în tabelul prezentat. George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073

SYSCOM Info, Nr. 208 martie/aprilie 2013  
SYSCOM Info, Nr. 208 martie/aprilie 2013  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement