Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

or Edit

Nr. 198 februarie 2012

Modernizarea statiei de comprimare gaze Grebenis

ial

Laurenþiu Ioniþã

Finalizat în 2011, proiectul de modernizare a staþiei de comprimare gaze Grebeniº a fost coordonat de antreprenorul general Inspet ºi are ca beneficiar S.N.G.N. ROMGAZ, Sucursala Târgu Mureº. (urmare în pagina 2).

Echipamentele BEKA (EEx ia IIC T5, IP66) (I)

Debite de gaze naturale

Aplicatii SCADA pentru sisteme complete de mãsurã fiscalã pentru gaze naturale

Nicolae Preda

Nelu Stan

Maria ªchiopea

SYSCOM 18 realizeazã sisteme complete de mãsurã fiscalã pentru gaze naturale în care sistemul de supervizare folosit este realizat cu eXLerate, platforma software produsã de firma SpiritIT, Olanda. (urmare în pagina 3)

Echipamente de câmp CORTEM (I) Cutii de jonctiuni Dan Iordache

. soluþie compactã pentru mãsurareacontorizarea gazelor naturale în cadrul sistemelor de mãsurare. (urmare în

Echipamente le EEx ia IIC T5, IP66, pe 2 fire 4-20mAcc; cu compartiment separat pentru terminalele de conectare sunt echipamente cu montare în câmp

pagina 4)

(urmare în pagina 4)

ISR 50-LO - Pirometrul cu 2 culori si fibrã opticã

Debitmetrul electromagnetic OPTIFLUX 4300

Sorin Gheonea

Daniel Niculescu

Virginia ªerban

Debitmetrul Optiflux 4300 este soluþia pentru aplicaþiile dificile. Având o experienþã de peste 40 de ani în fabricarea d e b i t m e t r e l o r, c o n t r o l u l funcþionãrii ºi al calitãþii se face pentru fiecare convertor timp de 20 de ore la temperaturi cuprinse între -20 ….+600C. (urmare în pagina 5)

ISR 50-LO este o alegere ideala pentru aplicaþii care impun utilizarea unui pirometru cu 2 culori ºi unde temperatura ambiantã pentru zona de instalare a capului optic este mai mare de 70 0C (cât este, de regulã, temperatura maximã suportatã de pirometrele în construcþie compactã, care au într-un singur bloc capul optic ºi modulul de prelucrare electronicã). (urmare în pagina 6)

Traductoare si instrumente pentru mãrimi electrice

Gheorghe Matache

George Barbãlatã

(urmare în pagina 5)

. Instrumente de mãsurã analogice . Instrumente de mãsurã digitale . Traductoare de mãsurã . Dispozitive multifuncþionale ºi analizoare de reþea . Contoare de energie . Transformatoare de curent cu traductor inclus . Transformatoare de curent . ªunturi de curent (urmare în pagina 7)

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

Unul dintre marii producãtori de furtunuri în Europa este firma Commercial Gasso din Spania; reprezentantul în Romania este Syscom 18. (urmare în pagina 6). SYSCOM 18 a lansat primul numãr al CATALOGULUI DE PRODUSE

Echipament pentru testarea etanseitãtii DURAG

Prezentare generalã ilustratã

Acest gen de cutii este destinat utilizãrii atât în interior, cât ºi în exterior în atmosferã potenþial periculoasã datoritã prezenþei gazelor sau a pulberilor explozibile.

Furtunuri din material compozit GASSOFLEX

Catalogul de produse poate fi descãrcat de pe site-ul firmei noastre http://www.syscom.ro/CatalogProduse.asp (urmare în pagina 8)

Rolul acestui echipament este de a testa etanºeitatea vanelor de siguranþã automate. (urmare în pagina 8)

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 198 - Februarie 2012

Modernizarea statiei de comprimare gaze Grebenis (continuare din pagina 1)

SC Syscom 18 a participat ca subcontractor (furnizare, montaj, integrare ºi punere în funcþiune) pentru partea de automatizare a unor instalaþii tehnologice: . Separatoarele bifazice de pe aspiraþia staþiei de comprimare ºi sistemul de colectare ape reziduale . Staþia de gaz combustibil . Automatizarea rezervoarelor de ulei curat ºi ulei uzat din cadrul gospodãriei de ulei pentru compresoare . Sistemul de încãlzire cu însoþitori electrici. Obiectivul sistemului implementat de Syscom 18 îl constituie monitorizarea ºi reglarea unor parametri ai instalaþiilor enumerate anterior, precum ºi comanda robinetelor SDV (shutdown valve) ºi BDV (blowdown valve – robinete de depresurizare). Aceste robinete asigurã oprirea staþiei de comprimare la apariþia unor situaþii periculoase. De asemenea, s-a implementat ºi un sistem de comunicaþie prin care sunt preluaþi parametrii ºi informaþiile importante ale instalaþiilor de automatizare aferente unor utilaje complexe, care nu fac obiectul proiectului Syscom 18. Transmiterea datelor sistemelor de control ale unitãþilor de comprimare gaze se face serial, prin protocol Modbus RTU, iar legãtura dintre camera de comandã ºi cele patru compresoare este realizatã printr-o reþea de fibrã opticã redundantã. Pentru prevenirea situaþiilor periculoase s-au prevãzut local detectoare de gaze, de flacãrã ºi fum, precum ºi butoane de semnalizare incendiu, iar în camera de comandã un dulap cu centrala de monitorizare detecþie gaze ºi incendiu. Toatã aparatura amplasatã în zone cu pericol de explozie are protecþie ºi certificare antiexplozivã în conformitate cu specificaþiile proiectantului. Dulapurile de automatizare au fost proiectate, executate ºi testate la Syscom 18 ºi au în componenþa lor echipamente de la producãtori cunoscuþi: automate programabile (PLC) ControlLogix, de la Rockwell Automation, surse pentru alimentarea traductoarelor de la Pepperl&Fuchs. Aplicaþiile pentru automatele programabile (cu funcþii ESD ºi DCS) au fost dezvoltate cu ajutorul programului RSLogix 5000. Dulapul pentru monitorizarea concentraþiei de gaze ºi detecþie incendiu conþine douã centrale Gasmonitor Plus – Crowcon, din Anglia, circuitele aferente pentru alimentare ºi releele de alarmã prin care se transmit informaþiile cãtre sistemul de supervizare. Interfaþa cu operatorul este asiguratã de 3 calculatoare care ruleazã aplicaþii dezvoltate cu ajutorul programului RSView 32 pentru monitorizarea ºi controlul procesului tehnologic. Pe monitoarele staþiilor de operare se afiºeazã grafic schemele sinoptice ale instalaþiilor tehnologice. În toate ecranele secþiilor tehnologice respective se pot urmãri în timp real valorile parametrilor de proces (presiuni, temperaturi, nivele, debite), starea funcþionalã a robinetelor automate (închis, deschis, întredeschis) ºi a pompelor din instalaþie (disponibilã, indisponibilã, pornitã), precum ºi starea detectoarele de gaze, flacãrã ºi fum, precum ºi butoanele de avertizare incendiu. Aplicaþiile permit controlul robinetelor, pompelor ºi al buclelor de reglare. Oferã, de asemenea, ajutor operatorilor în monitorizarea ºi controlul instalaþiei prin avertizãri optice ºi sonore în situaþiile anormale de lucru, prin reprezentãri grafice ale evoluþiei în timp a parametrilor tehnologici ºi prin rapoarte orare zilnice. Pe una din staþiile de operare s-a prevãzut un sistem Webserver prin care parametrii de funcþionare ai staþiei pot fi accesaþi din reþeaua internã a Romgaz.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Pentru alte detalii tehnicoeconomice, vã rugãm sã ne contactaþi.

Laurenþiu IONIÞÃ Mobil: 0722 383 852

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 198 - Februarie 2012

3

Aplicatii SCADA pentru sisteme complete de mãsurã fiscalã pentru gaze naturale (continuare din pagina 1)

eXLerate este un software SCADA/HMI. Cele de gestionare a bazelor de date, cum sunt: SQL, MySQL, asigurând flexibilitate ºi extensibilitate în ceea ce mai importante caracteristici ale acestui software priveºte conectarea cu sisteme ERP. Conectivitatea cu sisteme DCS se realizeazã uºor ºi sigur, prin utilizarea sunt: protocoalelor de comunicaþie Modbus sau OPC. eXLerate poate fi configurat ca server OPC. - Utilizarea Microsoft Office Excel pentru a obþine date în timp real de la echipamente externe. - Comunicaþia cu echipamentele de proces se poate realiza utilizând protocolul Modbus (RTU, ASCII, Serial,TCP/IP), protocolul OPC, protocolul HART ºi alte protocoale speciale, dedicate pentru diferite echipamente, cum este protocolul FlowX folosit pentru flowcomputerele Flow-X. Echipamentele folosite în sistemele de mãsurã fiscalã pentru gaze naturale, realizate de Syscom 18 pânã în prezent, sunt: . calculatoare de debit: Flow - X (SpiritIT), Omni, Instromet, ABB, Elster . PLC: Siemens, Unitronics, Allen-Bradley, Moeller Staþie de mãsurã fiscalã gaze naturale . Gazcromatograf: ABB, Instromet, cu douã linii de mãsurã ºi posibilitatea Yamatake. verificãrii contoarelor fiscale cu ajutorul Arhitectura unui sistem redundant cu 2 servere ºi douã reþele - Se pot construi aplicaþii cu eXLerate pornind de unui contor cu turbinã de comunicaþie Ethernet cu calculatoare de debit Flow-X. la sisteme HMI stand-alone pânã la sisteme SCADA distribuite, bazate pe arhitectura client/ server. Redundanþa este o caracteristicã esenþialã în sistemele de mãsurã fiscale. eXLerate permite utilizarea mai multor nivele de redundanþã, ºi anume: . Echipamente redundante - conectarea dintre calculatorul de supervizare ºi calculatoarele Alarme curente de debit se poate realiza pe mai multe cãi de comunicaþie. Aplicaþia verificã reþeaua disponibilã ºi comutã automat atunci când este nevoie. . Servere redundante – douã sau mai multe calculatoare pot fi configurate ca servere redundante. În acest caz, unul dintre calculatoare este “Duty”, iar celelalte vor fi “Standby” ºi vor fi sincronizate permanent cu serverul “Duty”, astfel ca, în cazul în care acesta se defecteazã, nu se pierd informaþiile despre parametri din proces: Istoric alarme valori curente, medii, totalizatoare etc. - Permite folosirea tipului de date floating point 64-bit (double), valorile din proces nefiind rotunjite din cauza lipsei preciziei variabilelor, ceea ce este deosebit de important în aplicaþiile de mãsurã fiscalã. - Permite dezvoltarea unei interfaþe grafice HMI pentru aplicaþii de automatizare industriale deosebit de uºor de utilizat. Ecranele sinoptice pot fi animate cu date în timp real. Obiectele din ecrane pot fi create utilizând biblioteca Microsoft Office sau pot fi importate din Microsoft Visio sau chiar AutoCAD. - Managementul alarmelor este implementat pe model relaþional. eXLerate are incluse obiecte configurabile pentru afiºarea alarmelor curente ºi a istoricului alarmelor. Alarmele pot fi imprimate, salvate în hard disk-ul calculatorului ºi afiºate în ecranele aplicaþiei. - Valorile parametrilor din proces pot fi înregistrate Grafice ºi afiºate ca trend-uri în timp real sau istoric. - Pot fi efectuate calcule complexe pe baza datelor obþinute din echipamentele din proces, utilizând standarde internaþionale pentru gaze naturale ºi lichide: API, AGA, ISO, GPA, etc. utilizând funcþii incluse în biblioteca de funcþii eXLerate. - Se pot genera rapoarte cu aspect profesional. - Utilizând Visual Basic for Application, se pot realiza funcþii suplimentare, ceea ce face aplicaþia sã fie mai flexibilã ºi puternicã. - Asigurã acces securizat la diferitele ecrane ºi funcþii ale aplicaþiei ºi la sistemul de operare. Se pot configura utilizatori cãrora sã li se asocieze mai multe niveluri de securitate. Tabele MySQL Raport zilnic - Este posibilã crearea ºi publicarea de pagini WEB atât în intranetul companiei, cât ºi pe internet. - Arhitectura deschisã ºi tehnicile cele mai recente Maria ªCHIOPEA Microsoft Office permit conectarea uºoarã la sisteme Mobil: 0723 082 174

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 198 - Februarie 2012

Debite de gaze naturale Calculator de debit + traductor multivariabil pentru mãsurare cu diafragmã a gazelor naturale – XFC 6200Ex. Calculator de debit + traductor de presiune ºi adaptor de temperaturã pentru mãsurarea cu contoare cu turbinã, contoare cu ultrasunete sau contoare cu pistoane rotative a gazelor naturale – XFC 6201Ex. o traductor multivariabil încorporat ( P, DP ºi T ) – pentru varianta XFC 6200Ex o traductor de presiune ºi adaptor de temperaturã + intrare de pulsuri – pentru varianta XFC 6201 Ex

. soluþie compactã pentru mãsurarea-contorizarea gazelor naturale în cadrul sistemelor de mãsurare cu: o element deprimogen – varianta XFC 6200Ex o contoare cu turbinã, cu ultrasunete sau pistoane rotative – varianta XFC 6201 Ex; . construcþie antideflagrantã Eex d (ATEX II2G, Ex d IIB, T6) . protecþie IP66 . alimentare externã curent continuu de la 9 la 30 Vcc . compus din calculator de debit ºi:

. temperatura ambiantã de operare: -40...+60 0C / +850C . domeniu de mãsurare pentru presiunea de linie: 0.....220 / 0.....110 bar . domeniu de mãsurare pentru presiunea diferenþialã: 0....2000 mbar . domeniu de mãsurare pentru temperaturã: -62...1100C . calcul de debit conform ISO 5167 pentru varianta XFC 6200Ex . calcul de debit conform AGA 7 pentru varianta XFC 6201Ex

Echipamentele BEKA

(EEx ia IIC T5, IP66)

Echipamentele din programul de fabricaþie al firmei din Marea Britanie BEKA, pentru montare în câmp, cuprind urmãtoarele tipovariante: a) Echipamente EEx ia IIC T5, IP66, pe 2 fire 4-20mAcc; cu compartiment separat pentru terminalele de conectare; - Tip. BA304D – Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf - display 3 1/ 2 digiþi cu 25,4mm înãlþime; cu carcasã din GRP; precizia: ± 1 digit la 20 0C; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C la +60 0C). - Tip. BA304E - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display cu 4 digiþi cu 34 mm înãlþime; cu carcasã din GRP; precizia: ± 1 digit la 20 0C; temperatura de operare: -40 0C la +70 0C. Tip. BA324D - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display 4 1/2 digiþi cu 20 mm înãlþime; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0 C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C la +60 0C). - Tip. BA324E - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display cu 5 digiþi cu 29mm înãlþime; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -40 0C la +70 0 C. - Tip. BA354D - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display cu 5 digiþi cu 9,5mm înãlþime; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0 C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C la +60 0C). SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

. calculul coeficientului de compresibilitate conform NX-19, AGA 8 Gross ºi Detail; . echipament master sau slave în cadrul aplicaþiei . protocoale multiple de comunicaþie ( Totalflow native low power, Modbus slave ( RTU/ASCII ), Modbus master ( RTU/ASCII ), Level Master, Btu 8000/8001, Enron Modbus, MotorSaver, ABB Multivariable Transducer, Altronic ºi altele) . aprobare de model BRML în curs de obþinere.

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Nicolae Preda Mobil: 0728 989 663

(I)

- Tip. BA364D – Contor, timer, tahometru ºi ceas, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf - display cu 8 digiþi cu 14mm înãlþime; pe 2 fire NAMUR, intrare: detector de proximitate, contact de semnalizare, traductor, pulsuri de tensiune; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C la +60 0C). În numãrul viitor vom continua sã vorbim despre familia BEKA, prezentând echipamentele EEX IA IIC T4, IP 66. Nelu STAN Mobil: 0733 102 083

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 198 - Februarie 2012

5

Echipamente de câmp CORTEM (I) Cutii de joncþiuni (continuare din pagina 1)

Seria de cutii EJB, confecþionate din aluminiu, ºi EJBX, confecþionate din oþel inoxidabil, pot fi utilizate atât sub formã de cutii de joncþiuni, cu sau fãrã cleme de ºir, cât ºi pentru a instala în interior echipamente electrice, de comandã ºi semnalizare, cum ar fi: switch-uri, lãmpi de semnalizare, siguranþe automate, comutatoare sau transformatoare. Acest gen de cutii este destinat utilizãrii atât în interior, cât ºi în exterior în atmosferã potenþial periculoasã datoritã prezenþei gazelor sau a pulberilor explozibile. Conform certificãrilor, seriile de cutii EJB ºi EJBX pot fi instalate în urmãtoarele zone: Zona 1, Zona 2, Zona 21 sau Zone 22, ele fiind certificate EEx d IIB pentru temperaturi ambiente între 50…+50 0C. Seria de cutii CCA ºi GUB, confecþionate din aluminiu, ºi CCAI, confecþionate din oþel inoxidabil, poate fi utilizatã atât sub formã de cutii de joncþiuni, cu sau fãrã cleme de ºir, cât ºi pentru a instala în interior echipamente electrice, de comandã ºi semnalizare, cum ar fi: switch-uri, lãmpi de semnalizare, siguranþe automate, comutatoare sau transformatoare. Acest gen de cutii este destinat utilizãrii atât în interior, cât ºi în exterior în atmosferã potenþial periculoasã datoritã prezenþei gazelor sau a pulberilor explozibile. Conform certificãrilor, seriile de cutii CCA, GUB ºi CCAI pot fi instalate în urmãtoarele zone: Zona 1, Zona 2, Zona 21 sau Zone 22, ele fiind certificate EEx d IIC pentru temperaturi ambiente între -50…+50 0C. Seria de cutii de joncþiuni SA este confecþionatã fie din poliester ranforsat cu fibrã de sticlã, fie din aliaj de aluminiu, fie din oþel inoxidabil. Este utilizatã în principal sub formã de cutii de joncþiuni în care sunt montate cleme de ºir cu certificare EEx e (siguranþã mãritã), EEx (siguranþã intrinsecã) sau, în cazul în care conþin atât circuite EEx e, cât ºi circuite EEx i, cu protecþie combinatã EEx e [ia]. Pentru aplicaþii speciale, aceste cutii pot fi utilizate ºi sub formã de cutii de semnalizare

ºi comandã ºi pot avea montate pe capac lãmpi de semnalizare ºi butoane, dar numai în contrucþie EEx e. Ele pot fi instalate în urmãtoarele zone: Zona 1, Zona 2, Zona 21 sau Zona 22, fiind certificate EEx d IIC pentru temperaturi ambiente între -50…+50 0C, dar ºi pentru temperaturi ambiente între -30 0…+55 0C.

În numãrul viitor vom prezenta echipamentele de comandã ºi control ale grupului CORTEM. Dan IORDACHE Mobil: 0733 101 123

Debitmetrul electromagnetic OPTIFLUX 4300

(continuare din pagina 1)

Instrument special proiectat pentru apã, apã menajerã, slam, care are inclusã funcþia de autodiagnosticare conform reglementãrii VDI/VDE/ NAMUR - 2650 pentru supervizarea condiþiilor de instalare ºi lucru. Debitmetrul Optiflux 4300 este soluþia pentru aplicaþiile dificile. Având o experienþã de peste 40 de ani în fabricarea debitmetrelor, controlul funcþionãrii ºi al calitãþii se face pentru fiecare convertor timp de 20 de ore la temperaturi cuprinse între -20 ….+600C. Debitmetrele Optiflux au o construcþie robustã, siguranþã mare în funcþionare ºi sunt construite într-o gamã mare de tipodimensiuni. SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Caracteristici principale . Diametre: DN 2,5... 3000, 1/10" – 120" . Liner: PFA, ETFE, PTFE . Electrozi de mãsurare: oþel inox, Hastelloy ºi alte materiale . Precizie: < ± 0,2% . Comunicaþie: HART®, Profibus PA, FF . Protecþie climaticã: IP 67 ºi IP 68 . Convertor de mãsurare: IFC300 montare în varianta compactã ºi la distanþã . Aprobare Ex: ATEX. Domenii de aplicabilitate . De la contorizarea apei potabile pânã la contorizarea slamurilor cu conþinut mare de solide . Instalaþii de tratare a apei . Instalaþii de apã potabilã . Instalaþii de desalinizare . Exploatãri miniere . Dragãri . Industria hârtiei ºi a aluminiului . Instalaþii din industria chimicã ºi farmaceuticã . Industria alimentarã. Motive pentru a alege KROHNE OPTIFLUX 4300: . Linere anti-adezive ºi anti-abrazive din PP, ETFE ºi PFA . Utilizat pentru contorizarea apei potabile: disponibile cu linere din PP ºi hardrubber, care au aprobãri conform KTW, KIWA, WRC, NSF ºi aprobare DVGW tech.rule W 270 (microbial fouling) pentru hardrubber

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

.

. . . .

. . .

. . . .

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Carcasã din oþel, perfect rezistentã la apã, abur, umiditate ºi condiþii tropicale. Fiecare instrument este testat la presiune Detectare conductã goalã ºi alarmã la 0,75% umplere (instalare orizontalã) Mãsurare sigurã în condiþii de debit pulsatoriu Mãsurare debit fluid cu conþinut mare de solide (> 30 %) 100 % diagnosticarea aplicaþiei (instalare corectã, centrare garnituri, depuneri în interiorul debitmetrului, liner defect, umplerea parþialã sau completã a conductei, grad de coroziune, scãpãri, conþinutul excesiv de aer, conductivitate insuficientã sau modificarea conductivitãþii electrice, temperatura din interiorul convertorului 100 % diagnosticarea preciziei (test automat al preciziei, liniaritãþii ºi alimentarea bobinei) 100 % diagnosticarea aparatului (test microprocesor, memorie, software) 3 x 100 % diagnosticarea funcþiilor reduce costul ºi eforturile pentru controlul verificãrilor Senzorii de debit nu sunt din liner de poliuretan low cost Standard pentru aplicaþiile fiscale conform OIML R49 ºi R117 Calibrare pe cel mai mare ºi precis stand de calibrare din lume, acrediat conform EN 17020 Posibilitate de configurare la distanþã. Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662


6

Syscom info nr. 198 - Februarie 2012

ISR 50-LO - Pirometrul cu 2 culori si fibrã opticã (continuare din pagina 1)

Firma IMPAC (grupul LUMASENSE), al cãrei unic distribuitor pe piaþa româneascã este societatea noastrã, oferã un pirometru cu 2 culori ºi fibrã opticã într-o variantã economicã: tipul ISR 50-LO.

Destinat mãsurãrilor de temperaturã fãrã contact pe suprafeþe de metal, ceramicã, grafit, în domeniul 700... 30000C ºi cu dimensiuni mici ale spotului de mãsurã, acesta este opþiunea potrivitã pentru multe aplicaþii (încãlzire prin inducþie, tratament termic, sudurã, forjã, sinterizare, topire, laminare etc.). ISR 50-LO este o alegere ideala pentru aplicaþii care impun utilizarea unui pirometru cu 2 culori ºi unde temperatura ambiantã pentru zona de instalare a capului optic este mai mare de 700C (cât este, de regulã, temperatura maximã suportatã de pirometrele

în construcþie compactã, care au într-un singur bloc capul optic ºi modulul de prelucrare electronicã). În plus, pirometrul poate fi comutat în modul de lucru cu 1 culoare ºi utilizat ca un pirometru convenþional. Produsul este echipat cu un cap optic ºi cu fibrã opticã, ce pot fi utilizate în zone cu temperaturã ambiantã pânã la 250°C, fãrã rãcire, ºi nu sunt afectate de radiaþiile electromagnetice; fibrã opticã, având lungime standard de 2,5 m (la comandã, sunt disponibile ºi alte lungimi), în tub flexibil de protecþie din inox, permite scoaterea modulului convertor din zona cu temperaturã mare.

Modulul convertor este echipat cu afiºaj, care indicã temperatura curentã ºi o tastaturã internã, utilã pentru setarea parametrilor; interfaþa serialã disponibilã ºi software-ul InfraWin (care face parte din furnitura standard) permit setarea parametrilor ºi memorarea mãsurãtorilor (pentru o analizã ulterioarã) pe PC.

Alte specificaþii tehnice: . domeniul de mãsurã max: 700…30000 (asigurat in 3 tipuri constructive) . subdomeniul de mãsurã programabil: orice domeniu inclus în domeniul de mãsurã maxim, cu lãrgimea de cel puþin 510C . alimentare: 24Vcc (18… 36Vcc), consum maxim: 1W . ieºire analogicã: 0…20mA sau 4…20mA, comutabilã, liniarã cu temperatura . interfaþã serialã: RS232 sau RS485, comutabilã . izolaþie galvanicã: alimentarea, ieºirea analogicã ºi interfaþã serialã – izolate între ele . afiºaj local pentru temperaturã ºi parametri . memorarea valorii maxime . alarmã pentru situaþia de “lentilã murdarã” . carcasa convertorului: turnatã din aluminiu, 125 x 80 x 59 mm . cap optic: inox, Ø25 x 92,6mm . grad de protecþie: IP65. Sorin GHEONEA Mobil: 0722 578 286

Furtunuri din material compozit GASSOFLEX (continuare din pagina 1)

Conform DEX, prin furtun se înþelege “tub flexibil confecþionat din material textil, cauciuc, material plastic etc., care serveºte la transportul, pe distanþã micã, al gazelor sau al lichidelor”. Activitãþile curente ale producãtorilor ºi utilizatorilor de produse petroliere ºi chimice nu pot fi concepute astãzi fãrã utilizarea furtunurilor. Sunt proiectate pentru transferul produselor din rezervoarele de stocare cãtre cisterne sau de la cisterne cãtre cisterne. Unul dintre marii producãtori de furtunuri în Europa este firma Commercial Gasso din Spania; reprezentantul în Romania este Syscom 18. Furtunurile GASSOFLEX sunt produse în fabrica de lângã Barcelona, în gama diametrelor variind de la 25mm pana la 250mm. Pot fi livrate în role de maximum 35 metri sau la dimensiunile specificate de beneficiar. Domeniile de utilizare pentru furtunurile GASSOFLEX sunt: . . . . .

Pentru hidrocarburi Pentru produse chimice Pentru utilizare în mediu marin Pentru braþe de încãrcare Pentru recuperare de vapori.

• •

-

-

SR EN 1127-1 “Atmosfere explozive – prevenirea exploziilor ºi protecþia contra exploziilor. Partea 1. Concepte de bazã ºi metodologie.” CEI TR 60079-32 “Atmosfere explozive – Partea 32: Electrostaticã” (CENELEC TR 50404:2003 Code of practice for the avoidance of hazards due to electricity), care transpun cerinþele esenþiale de securitate ºi sãnãtate din Directiva Europeanã 94/ 9/CE – ATEx 95.

Trei litere sunt esenþiale pentru a comanda un furtun GASSOFLEX: -

-

Principalele caracteristici ale furtunurilor GASSOFLEX sunt: •

Furtunurile GASSOFLEX îndeplinesc cerinþele ISO 9001:2000, EN 13765, BS 5842, BS 3491, PED 97/23/ CE, codurile OMI. Pentru România, furtunurile se conformeazã principalelor cerinþe specifice de securitate pentru utilizare în atmosfere potenþial explozive, având în vedere prescripþiile din standardele:

-

Prima literã defineºte spirala interioarã: “G” pentru oþel galvanizat, “E” pentru polipropilenã, “S” pentru oþel inox ºi “A” pentru aluminiu. A doua literã defineºte spirala exterioarã: “G” pentru oþel galvanizat, “E” pentru polipropilenã, “S” pentru oþel inox ºi “A” pentru aluminiu. A treia literã defineºte captuºeala interioarã: “E” pentru polipropilenã ºi “T” pentru teflon.

Multiutilizare – datoritã materialelor utilizate, se adreseazã transferului de hidrocarburi ºi produse chimice, aflate în stare lichidã sau gazoasã. Flexibile – sunt dotate cu spirale din sârmã, atât la interior, cât ºi la exterior, oferind rezistenþã sporitã ºi curbe minime cu raza ce se adapteazã la toate tipurile de încãrcare/descãrcare ºi operaþiuni de transfer. Uºoare ºi rezistente la presiune – grosimea pereþilor este predeterminatã în conformitate cu presiunea la care furtunul trebuie sã reziste. Personalizate – cele trei componente de bazã (spiralã interioarã, exterioarã ºi captuºealã) pot fi specificate de client, funcþie de specificul sãu (oþel inox, oþel galvanizat, teflon etc.). Furtunurile pot fi inscripþionate standard sau conform specificaþiei beneficiarului.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Pentru exemplificare, indicativul 7100GGE reprezintã o comandã pentru un furtun cu spirale interioare ºi exterioare din oþel galvanizat ºi captuºealã interioarã din polipropilenã, utilizabil pentru presiune de lucru de 7 bari ºi temperatura maximã de 100 0C. La cererea expresã a beneficiarului, furtunurile pot fi livrate cu urmãtoarele accesorii: inele de protecþie la abraziune, dispozitiv de suspendare sau element de încãlzire pentru produsul vehiculat. Capetele furtunurilor presupun urmãtoarele componente: . . .

Manºon de etanºare (seal) Manºon metalic de strângere (ferrule) Element de capãt cu filet exterior (male), cu filet interior (female) sau flanºe (DIN sau ANSI).

Prin intermediul elementelor de capãt pot fi ataºate diverse cuple (Kamlok, Guillemin, Storz, MK) sau flanºe. Gassoflex racordes

Kamlok Macho Male

Guillemin

Hembra Female Juntas Campana Seals Ferrule

Bridas Felanges

Storz

MK

Bridas Felanges

Înainte de livrare, furtunurile sunt testate atât din punct de vedere al presiunii, cât ºi al continuitãþii electrice (în vederea eliminãrii acumulãrii de sarcini electrostatice). Factorul de securitate pentru presiunea de lucru este de 5:1. Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 198 - Februarie 2012

7

Traductoare si instrumente pentru mãrimi electrice Prezentare generalã ilustratã (continuare din pagina 1)

Instrumente de mãsurã analogice . ampermetre, voltmetre, watmetre, varmetre, frecventmetre,…

Traductoare de mãsurã . pentru c.a. (curent, tensiune, putere ºi frecvenþã) sau c.c. . montare pe ºinã DIN . ieºire analogicã multiplã.

Contoare de energie . montare pe ºinã sau pe panou . pentru reþele monofazice sau trifazice . conectare directã sau prin transformatoare de curent/ tensiune . ieºire în impuls sau RS485

. pentru curent continuu sau alternativ . scala: 900 sau 2400 . dimensiuni: 48x48/72x72/96x96 mm.

Transformatoare de curent . curent primar: 40…8000A . curent secundar: 1A sau 5A . posibilitate montare pe cablu sau barã.

Instrumente de mãsurã digitale . ampermetre, voltmetre, watmetre, varmetre, frecventmetre,… . pentru curent alternativ sau continuu . montare pe panou sau pe sina . conectare directa sau prin transformator de curent (respectiv ºunt) . dimensiuni: 48x24/72x36/96x48/ 48x48/72x72/96x96 mm.

Dispozitive multifuncþionale ºi analizoare de reþea . montare pe ºinã sau pe panou . pentru reþele monofazice sau trifazice . conectare directã sau prin transformatoare de curent/ tensiune . diverse interfeþe disponibile. Transformatoare de curent cu traductor inclus . pentru curent alternativ sau continuu . curent primar selectabil . ieºire analogicã . alimentare în c.c. sau c.a.

ªunturi de curent . intrare: 1A…6000A . cãdere tensiune: 60/100/150mV.

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 198 - Februarie 2012

Echipament pentru testarea etanseitãtii DURAG (continuare din pagina 1)

În cadrul instalaþiilor de ardere, prin montarea acestui echipament, se asigurã o excelentã siguranþã în funcþionare. Rolul acestui echipament este de a testa etanºeitatea vanelor de siguranþã automate. Principalele caracteristici sunt: . Unitate compactã de ultimã tehnologie, complet echipatã cu supape de control, program logic ºi sistem de detectare a presiunilor; . Proiect în conformitate cu directiva DIN EN 1643, aprobare DVGW; . Verificarea valvelor nu necesitã deschiderea acestora; . Timpii de verificare sunt scurþi ºi pot fi reglaþi în funcþie de mãrimea (Dn-ul) valvelor; . Aprobare DVGW pentru gaz natural, propan ºi gaz de oraº. Tipuri de sisteme: . AD 2 H 1, AD 2 H 5: Sisteme standard pentru 115/230 V 50/60 Hz; . AD 2 H1, AD 2 H 5/—C: Sisteme speciale cu leduri indicatoare pentru testare; . AD 2 H1, AD 2 H5/——6: Sisteme speciale pentru alimentare 24 VDC. Caracteristici tehnice: 1. Presiunea de operare max.: . Verde: test de etanºare bun; . AD 2 H1 .................................................100 mbar; . Roºu: valva 1 neetanºã; . AD 2 H 5 ................................................500 mbar. . Roºu: valva 2 neetanºã; 2. Presiunea de testare: 5. Poziþia de montaj: oricare; . AD 2 H 1 : 10 – 100 mbar (factor de setare: >100 6. Temperatura ambientalã: - 100C la + 600C; mbar) 7. Protecþie: IP 54; . AD 2 H 5 : 40 – 500 mbar (factor de setare: >500 8. Clasa de protecþie: I; mbar) 9. Unitatea de bazã: carcasã aluminiu; 3. Timp de testare: 1 – 130 secunde (factor de setare: 10. Capac: transparent; 8 sec.). 11. Greutate: 1.5 kg. 4. Culori (LED) indicare: 12. Racorduri gaz: 1/4”; . Galben: test de presiune; 13. Racord electric: 2 presetupe M20 x 1.5; . Portocaliu: timp de verificare;

Mod de instalare

Locul de montare a vanelor de siguranþã poate fi: . la izolarea instalaþiei de ardere, pentru instalaþiile ce sunt alimentate la o presiune de linie de max. 0.5 bar; . pe alimentarea fiecãrui arzãtor, în special în cadrul cazanelor unde debitele pe arzãtor sunt mari. Mod de lucru: Sistemul de testare verificã fiecare valvã, pe rând: V1 ºi apoi V2. Dacã sesizeazã cã una din vane are scãpãri de gaz, sistemul aprinde unul din ledurile de culoare roºie - sau pe amândouã - ºi declanºeazã în instalaþie „alarma”. În aceste condiþii, nu va fi posibilã deschiderea vanelor pânã nu se vor verifica ºi elimina cauzele neetaºeitãþilor.

Gheorghe MATACHE Mobil: 0723 584 535

SYSCOM 18 a lansat primul numãr al CATALOGULUI DE PRODUSE

Catalogul de produse poate fi descãrcat de pe site-ul firmei noastre http://www.syscom.ro/CatalogProduse.asp

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 021 310 26 78; 021 310 26 79

Buletin informativ - SYSCOM 18 SRL  
Buletin informativ - SYSCOM 18 SRL  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement