Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Nr. 225 ianuarie/februarie 2016

Sistem de automatizare ºi SCADA pentru Staþia de sortare, depozit ºi staþia TMB în Bârcea Mare, Hunedoara Edit

Mihai RADU. GSM: 0722 376 748

orial

La finalul anului trecut, Syscom18 a finalizat implementarea sistemului de automatizare ºi SCADA pentru “Staþia de sortare, depozit ºi staþia TMB în Bârcea Mare, Hunedoara”. Este vorba despre un centru de management integrat al deºeurilor, unul dintre multe altele, ce se vor construi în þarã, conform cerinþelor impuse de UE. Depozitul de deºeuri este unul din principalele componente ale sistemului de management integrat al deºeurilor solide (SMIDS), ce urmeazã a fi implementat în judeþul Hunedoara ºi care va face parte din Centrul de management integrat al deºeurilor (CMID) din Bârcea Mare. Depozitul va acoperi nevoile de depozitare (reziduuri, deºeuri mixte, deºeuri stradale) din întregul judeþ. (continuare în pag. 2)

Din cuprins 1. OPTIBAR Echipamente pentru mãsurarea presiunii Krohne

Noua gamã de instrumente digitale de panou

(pg. 3 ºi 4)

. Virginia ªerban 2. IPAQ CT 20 Transmiterul compact ºi fiabil pentru aplicaþii dedicate Krohne Inor

DGP 36 P2K - DGQ 72 P2 K - DGQ 96 P2K . Oana Gheorghiþã

(pg. 8)

3. Detectorul inteligent ºi versatil din familia Crowcon Crowcon

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939 . Mihai Cernat

(pg. 6)

Firma italianã IME a lansat o nouã gamã de instrumente digitale cu montare pe panou, asigurând astfel cu numai 9 tipuri aceleaºi performanþe oferite pânã acum de 120 variante de instrumente. Acest lucru a fost posibil prin proiectarea bazatã pe facilitãþile oferite de un microprocesor. Pentru fiecare dintre cele trei variante dimensionale sunt disponibile câte trei variante de alimentare.

4. VIXLU Corpuri de iluminat din oþel inoxidabil Cortem Group (pg. 5)

. Daniel Niculescu 5. "Altã pãlãrie": burdufurile telescopice seria A (pg. 5)

. Romulus Tripa 6. Aprinzãtoarele cu flacãrã de gaz Arzãtoarele pilot Hegwein - DURAG GROUP (pg. 7 ºi 8 )

. Gheorghe Matache 7. Producãtor de sisteme de pompare PCM . Armand Isbãºoiu

(pg. 4)

8. Noua gamã de instrumente digitale de panou DGP 36 P2K - DGQ 72 P2 K - DGQ 96 P2K . George Barbãlatã

(pg. 1 ºi 3)

SYSCOM 18 SRL n

n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n n

n

CALEA PLEVNEI 139B

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro

P r i n programare, se poate alege, pentru fiecare dintre cele nouã variante, una d i n t r e urmãtoarele intrãri: curent a l t e r n a t i v, t e n s i u n e alternativã, frecvenþã, curent continuu bidirecþional, t e n s i u n e c o n t i n u ã bidirecþionalã. (continuare în pag. 3)


2

SYSCOM info nr. 225 - ianuarie/februarie 2016

- urmare din pag. 1 -

Syscom18 a proiectat, executat ºi pus în funcþiune tablourile de automatizare - pentru zona de levigat, gospodãria de apã potabilã ºi apa de incendiu, biofiltru - ºi sistemul SCADA local. Instalaþia de gestiune a levigatului cuprinde 4 bazine de colectare (SP1, SP2, SP3, SP4) ºi o staþie de tratare. Instalaþia adunã levigatul din groapa de gunoi ºi îl direcþioneazã cãtre staþia de tratare. În rezervoarele SP3 ºi SP4 se colecteazã rezultatul filtrãrii, apa purã, respectiv levigatul gros. Gospodãria de apã include 10 pompe ce permit gestiunea de apã potabilã, tehnica, de bazã ºi de incendiu. Pentru apa de incendiu au fost alocate 3 pompe, pentru alimentarea cu apã a fost alocatã o pompã, iar pentru apa tehnicã, potabilã ºi de bazã, câte douã pompe. Tot în sarcina Syscom18 a intrat ºi realizarea sistemului de automatizare pentru biofiltru. Sala de pretratare mecanicã este echipatã cu un sistem de depoluare a aerului, compus din instalaþie scrubber ºi biofiltru. Scrubberul asigurã separarea poluanþilor prin absorbþie ºi cu ajutorul unor reacþii chimice (cum ar fi neutralizarea amoniacului). Biofiltrul permite eliminarea eficientã a mirosurilor neplãcute. Pentru conducerea instalaþiilor mai sus menþionate, s-au realizat sisteme de automatizare compuse din tablou electric de automatizare ºi cutii de comandã. Tablourile electrice proiectate asigurã atât funcþia de alimentare cu energie electricã a instalaþiei, cât ºi funcþia de conducere a procesului, având î n componenþã câte un automat programabil Siemens cu procesor S7-314. Afiºarea în permanenþã a stãrii instalaþiilor se realizeazã prin intermediul lãmpilor de semnalizare ºi a ecranelor color, tactile, de pe uºa tabloului. Avariile sunt semnalizate acustic ºi vizual, fiind listate simultan ºi în fereastra de mesaje. Toate tablourile sunt integrate î n reþeaua de comunicaþie generalã, astfel operatorul poate vizualiza, cu ajutorul aplicaþiei SCADA, starea fiecãrei zone. Suportul de comunicaþie folosit este fibrã opticã sau cablu FTP, în funcþie de lungimea traseelor dintre fiecare tablou. Sistemul SCADA îndeplineºte urmãtoarele cerinþe funcþionale: . achiziþia datelor . interfaþa om – proces . comanda de la distanþã a pompelor de incendiu . stocarea datelor pentru arhivarea ºi determinarea evoluþiei în timp . memorarea alarmelor . rapoarte de funcþionare ºi gestionare a cantitãþilor de deºeuri ºi consumuri de utilitãþi

Sistem de automatizare ºi SCADA pentru Staþia de sortare, depozit ºi staþia TMB în Bârcea Mare, Hunedoara

. comunicaþie în sistem . inginerie. În plus faþã de lucrãrile menþionate, au fost livrate ºi echipamentele de câmp pentru automatizãrile realizate (traductoare ºi semnalizatoare de nivel, presostate).

Syscom 18 vã stã la dispoziþie cu soluþii complete pentru sisteme de automatizare ºi SCADA, de la proiectare, pânã la implementare ºi punere în funcþiune. De asemenea, putem asigura ºi service postgaranþie.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 225 - ianuarie/februarie 2016

3

- urmare din pag. 1 -

Noua gamã de instrumente digitale de panou

OPTIBAR Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662

DGP 36 P2K - DGQ 72 P2 K - DGQ 96 P2K Principalele caracteristici ale acestei game de produse sunt: · Mãsurãri programabile: Curent/tensiune tip alternativ 47… 42 0 Hz TRUE RMS Frecvenþã · Curent/tensiune tip continuu. · ·

· Versiuni de alimentare: 230-240Vc.a. (207… 253V) (103… 126V) · 20…150Vc.c./20… 60Vc.a. ·

· 115Vc.a

· Afiºaj: LED, 7 segmente, 2000 puncte, ±1.999 · Programare prin combinaþia a douã taste.

KROHNE introduce în programul sãu de fabricaþie un portofoliu complet de echipamente pentru mãsurarea presiunii. Prin lansarea seriei OPTIBAR, Krohne îºi extinde portofoliul instrumentaþiei de proces cu echipamente de mãsurare a presiunii. Noua serie OPTIBAR include traductoare de presiune cu diafragmã metalicã sau ceramicã, elemente primare ºi accesorii pentru mãsurarea debitului, nivelului sau a presiunii, utilizabile în toate tipurile de aplicaþii. Portofoliul complet de conectãri la proces, inclusiv conectãrile igienice, acoperã cerinþele tuturor ramurilor industriale. Sunt disponibile peste 250 de tipuri de conectãri la proces, filete, flanºe, conectãri aseptice, inclusiv materiale speciale pentru pãrþile în contact cu fluidul de lucru. OPTIBAR P 1010 C OPTIBAR P 1010 C . Transmiter de presiune destinat aplicaþiilor generale pentru mãsurarea presiunii absolute sau relative . Design modular ce permite combinarea diverselor conectãri la proces, a domeniilor de presiune ºi a tipului de conectare electricã, acoperind în acest mod diversitatea cerinþelor aplicaþiilor industiale . Celula de mãsurare ºi diafragma din inox . Domeniul de mãsurare: 0.1… 600 bar . Protecþie climaticã: IP68 . Certificare ATEX . Precizie de mãsurare . Alimentare: 2 fire, 4-20mA. OPTIBAR P 2010 C . Utilizat pentru mãsurarea presiunii absolute sau relative a gazelor sau a lichidelor . Construcþie varianta modularã . Compatibilitate SIP/CIP . Conectãri sanitare la proces destinate industriei alimentare sau farmaceutice . Materiale rezistente la procesele chimice sau la soluþiile de curãþare . Pot fi utilizate în procese cu temperaturi de 150grd.C . Diversitate mare a conectãrilor sanitare la proces, cu certificãri EHEDG sau 3A . Rugozitate diafragmã: Ra < 0.4 µm . Precizie de mãsurare: +/-0.25% . Domeniul de aplicabilitate: 0.1... 40 bar . Stabilitate ridicatã la variaþiile de temperaturã . Protecþie climaticã: IP68. OPTIBAR P 3050 C . Transmiter de presiune cu diafragmã internã pentru mãsurarea presiunii relative sau absolute a lichidelor, gazelor sau a vaporilor . Design robust . Timp de rãspuns: <50ms . Carcasã din inox . Display opþional . Precizie de mãsurare: +/-0.1% . Domenii de mãsurare: 0.5… 200 bar . Alimentare: 2 fire, 4-20mA . Disponibile diverse tipuri de conectãri la proces.

Variante dimensionale: · Panou frontal 72x36mm, adâncime 108mm · Panou frontal 72x72mm, adâncime 108mm · Panou frontal 96x96mm, adâncime 108mm. Valorile admise la intrare sunt: · Curent alternativ · direct: 10 A (50mA … 12A) · CT/5A (sau /1A) dupã transformatoare de mãsurã · indirect: 1… 10A. · Tensiune alternativã · direct: 500V ( 10 … 600V) · VT/100V (sau /110V, /115V, /120V) dupã transformatoare de mãsurã

Optibar PC 5060 . Transmiter de presiune cu diafragmã ceramicã . Utilizat pentru mãsurarea presiunii absolute sau relative . Portofoliul complet de conectãri la proces . Precizie de mãsurare: +/- 0.05% . Temperatura de proces: pânã la 150 grd.C . 4... 20mA/HART , Profibus PA, Foundation Fieldbus . Timp de rãspuns: < 85ms . Design modular . Funcþii de diagnosticare ºi parametrizare . Display în diferite variante de orientare .Certificare ATEX. (continuare în pag. 4)

· indirect: 50… 500V. · Frecvenþã · gama 10… 100Hz, tensiune: 10… 600V · gama 380… 420Hz, tensiune: 10… 600V · Curent continuu bidirecþional · direct: 10A · indirect: 1… 10A · Tensiune continuã bidirecþionalã · direct: 500V · indirect: 50… 500V.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro

OPTIBAR P 2010 C

OPTIBAR P 3050 C

OPTIBAR PC 5060 C


4

SYSCOM info nr. 225 - ianuarie/februarie 2016

- urmare din pag. 3 -

OPTIBAR Optibar DP 7060 . Transmiter de presiune diferenþialã . Precizie de mãsurare : +/-0.065% . 4... 20mA/HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus . Timp de rãspuns rapid: 85ms .Construcþie modularã . Domeniul mic de mãsurare a presiunii diferenþiale . Aplicaþii cu presiuni pânã la 420 bar.

Optibar PT 2000 Pentru mãsurarea volumului sau a debitului de lichid, gazelor sau a aburului cu ajutorul presiunii diferenþiale, Krohne oferã un portofoliu vast, de la elemente primare pânã la puncte de mãsurare complete. Sunt acoperite domenii de temperaturã de la -200 la +1000 grd.C, domenii de presiune pânã la 420 bar ºi diametre de conducte de la DN25 la DN12000. Ca element primar, tuburile Pitot sunt disponibile ca echipamente simple, un raport bun preþ/ calitate ºi o alternativã stabilã faþã de diafragmele de mãsurare. Tuburile Pitot sunt în special utilizate în aplicaþii care necesitã o cãdere micã de presiune, pentru conducte cu diametrul mai mare de DN300, sau mãsurarea debitului de gaz în cazul în care presiunea este foarte scãzutã. Transmiterele diferenþiale de presiune pot fi calibrate pânã la DN3000. Optibar LC Transmiterele de presiune hidrostaticã sunt utilizate pentru mãsurarea nivelului de lichid, a densitãþii sau a nivelului de intefaþã lichid-lichid în recipiente sub presiune sau deschise. Linia de produse modulare Optibar oferã un portofoliu complet de traductoare de presiune, traductoare de presiune diferenþialã, diafragme de separaþie ºi accesorii pentru mãsurarea lichidelor corozive, non-corozive ºi a pastelor cu temperaturi de proces pânã la 450 grd.C ºi presiuni pânã la 420 bar. Ca o soluþie simplã pentru mãsurarea nivelului rezervoarelor, sunt disponibile sondele submersibile.

PCM Producãtor de sisteme de pompare Armand ISBêOIU. GSM: 0733 103 638

PCM a fost fondatã în 1932 de cãtre René MOINEAU, inventatorul pompelor cu ºurub excentric (cavitãþi progresive - Progressing Cavity Pump). De mai bine de 80 de ani, PCM oferã soluþii de înaltã calitate, eficiente, bazate pe costuri reduse ale ciclului de viaþã ale echipamentelor destinate industriei de petrol ºi gaze, industriei alimentare, precum ºi altor domenii industriale, cum ar fi: mediu, energie, prelucrarea hârtiei, minerit ºi chimie. Pompele pentru industria de petrol ºi gaze 1. Explorare. Atunci când þiþeiul nu se ridicã singur la suprafaþã, sondele de explorare necesitã sisteme de ridicare artificialã. Pompele PCM MOINEAU™ cu ºurub excentric sunt alegerea idealã pentru aceasta, deoarece sunt simplu de instalat ºi de folosit. Se poate pompa þiþei, gaze, apã ºi sedimente, fãrã a necesita o separare. Mai mult decât atât, pompa cu ºurub excentric este o pompã volumetricã, astfel cã se pot obþine diferite valori de debit prin ajustarea vitezei de rotaþie. 2. Extracþia þiþeiului. Reprezintã cea mai popularã alegere pentru þiþeiurile vâscoase. Aceste þiþeiuri sunt mai greu de recuperat, atât datoritã mobilitãþii reduse, cât ºi datoritã caracteristicilor geologice. De aceea, pentru scoaterea la suprafaþã se folosesc anumite tehnici termice de recuperare. Procedeul folosit va antrena în þiþeiul extras cantitãþi importante de nisip (abraziune), apar gaze, þiþeiul vâscos împreunã cu apa formeazã emulsii, ceea ce duce la sarcini mari în sistemul de ridicare artificial, consum mare de energie ºi produse chimice costisitoare. Þiþeiurile uºoare au particularitatea de a fi mult mai agresive cu elastomerii folosiþi pentru etanºare, provocând o înmuiere rapidã ºi severã a acestora. Pentru a evita acest comportament nedorit ºi pentru a preveni defectarea pompei, au fost dezvoltate tipuri de elastomeri cu rezistenþã chimicã mare ºi rezistenþã mecanicã bunã. Pompele PCM MOINEAU™ºi PCM MOINEAU™ HR pentru þiþei vã pot ajuta sã faceþi faþã provocãrilor de a lucra cu aceste tipuri de fluid. 3. Pompele de transfer. Þiþeiul ºi apa sunt predispuse la emulsificare în timpul pompãrii. Datoritã absenþei supapei de reþinere ºi principiului sãu de transport unic, PCM Troika™ realizeazã o forfecare scãzutã la pompare. Este idealã pentru transfer ºi maximizarea eficienþei sistemelor de separare. Pompele sunt disponibile în materiale potrivite pentru fluide agresive cu salinitate ridicatã sau þiþei ºi apã (certificare NACE MR0175/ISO 15156). Integritatea ridicatã pentru etanºarea mecanicã asigurã scurgeri proces de zero, pentru siguranþa maximã a operatorului.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Capacitãþile de înaltã presiune din gama de produse din acest domeniu fac posibile transferul ºi injecþia de soluþie de polimer, folositã ca tehnicã de recuperare, cu o singurã unitate de pompare. În afara þiþeiului încãrcat cu particule solide sau ºlamuri abrazive, PCM Troika™ poate fi folositã ºi la transferul fluidelor de foraj, apã de zãcãmânt ºi þiþei încãrcat cu nisip. Golirea vaselor ce conþin hidrocarburi condensate implicã transferul de fluide cu o presiune a vaporilor ridicatã. Acest fapt conduce la necesitatea unui sistem cu NPSH scãzut, în special în cazul în care spaþiul este limitat. PCM Troika™are NPSHr foarte scãzut

n n

(0.3 m/1ft), fapt ce garanteazã o funcþionare bunã, chiar ºi în condiþii foarte dificile. PCM se schimbã continuu: de la producãtor de piese pentru maºini de precizie ºi elastomeri, la furnizor mondial de soluþii pentru manipularea fluidelor. PCM de astãzi este rezultatul creºterii interne, inovãrii ºi achiziþiilor. Din punct de vedere strategic, are douã obiective principale: eficienþa ºi productivitatea. Sunt prezenþi în peste 80 de þãri, datoritã unei reþele dense de filiale: patru grupuri - în Franþa, Statele Unite ale Americii, China ºi Dubai, dar ºi sucursale ºi agenþii.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 225 - ianuarie/februarie 2016

5

Altã "pãlãrie": burdufurile telescopice seria A Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545 Cimbria Bulk Equipment (CBE) a lansat, în urmã cu câþiva ani, o altã gamã de burdufuri (manºe) telescopice seria A. Aceastã serie a fost dezvoltatã drept rezultat al numeroaselor cereri venite de pe piaþã prin intermediul dilerilor. Seria A combinã versatilitatea ºi construcþia uºoarã a seriilor standard anterioare cu capacitatea ºi durabilitatea seriilor pentru nave, completând ecartul dintre acestea. Noua serie este evident alegerea în aplicaþii de anvergurã, dar mai puþin solicitante decât cele navale. Noua serie de manºe completeazã gama uzualã pe o piaþã cu potenþial în creºtere. Seria A este disponibilã în patru mãrimi având urmãtoarele capacitãþi: A400: 440 mc/h A500: 700 mc/h A650: 1.200 mc/h A800: 1.800 mc/h.

Toate modelele se pot executa din oþel carbon, inox 304 sau Hardox 400 ºi sunt disponibile cu toate certificãrile ATEX 22/20. Execuþia în inox este disponibilã ºi în versiunea aprobatã pentru contactul cu alimentele. Una dintre provocãrile de concepere a seriei A a implicat troliul ºi intrarea. S-a decis foarte curând, încã din faza de proiectare, cã troliul trebuie sã aibã acelaºi aspect ca utilajele standard, urmând aceeaºi linie de design ºi diferenþiind seria A de existenþa seriei V.

VIXLU Corpuri de iluminat din oþel inoxidabil Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005

Nou!

Totodatã, s-a decis cã trebuie sã fie posibilã instalarea manºei A direct pe flanºa de intrare, fãcând-o idealã pentru aplicaþiile unde montarea unui cadru ca la manºele V este dificilã ºi pentru menþinerea cotei pe verticalã cât mai redusã posibil. Asta evident cã aduce anumite limitãri constând, de exemplu, în adãugarea unei platforme pentru cadrul de sus. La limitã, în aplicaþii - dacã altfel nu se poate - se alege din gama V. Manºele pot fi realizate atât ca versiune pentru temperaturi scãzute, cât ºi pentru temperaturi ridicate ºi cu opþiuni rezistente la coroziune prin tratarea suprafeþelor cu vopsea specialã sau prin galvanizare la cald, fiind capabile sã reziste la condiþii dure de intemperii de coastã. Cu Moduflex aproape cã nu existã situaþii pentru care sã nu fie aplicabil. Provocaþi-ne!

Corpurile de iluminat cu siguranþã sporitã pentru tuburi bi-pin fluorescente din seria VIXLU prezintã o caracteristicã IP66, un corp din oþel inoxidabil AISI 304 ºi un difuzor rezistent la ºocuri de temperaturã din sticlã conceputã pentru temperaturi ridicate. Aceastã metodã de construcþie le face ideale pentru aplicaþii unde este nevoie de o protecþie mai mare împotriva substanþelor chimice agresive sau în cazul în care existã un risc crescut de afecþiuni fizice accidentale, cum ar fi în anumite zone ale industriei farmaceutice sau chimice. Ele sunt recomandate ºi pentru utilizare în medii extrem de corozive ºi în zonele în care sunt prezente apa ºi praful sau în cazul în care existã variaþii mari climatice. Seria corpurilor de iluminat VIXLU este disponibilã, la cerere, cu corp din oþel inoxidabil AISI 316L, vopsit în culoarea RAL 9003, pentru instalaþiile marine sau navale (cod comandã VIXLU-236MP) sau corp din oþel inoxidabil în AISI 316L pentru instalaþii în medii marine (cod comandã VIXLU-236M). Protecþia antiexplozivã: II 2 GD Ex e mb IIC Gb T... Ex TB IIIC T... 0 C Db IP66.

Domeniul de temperaturã a mediului ambiant: -40 0C… + 55 0C.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


6

SYSCOM info nr. 225 - ianuarie/februarie 2016

Detectorul inteligent ºi versatil din familia Crowcon Mihai CERNAT . GSM: 0722 626 004 Introducere XgardIQ este un detector inteligent ºi versatil, compatibil cu întreaga gamã de senzori ai firmei Crowcon. XgardIQ poate fi echipat cu o varietate de senzori de gaze inflamabile, toxice sau de oxigen ale cãror concentraþii sunt afiºate pe un ecran OLED, clar ºi în mai multe limbi. Detectorul XgardIQ a fost dezvoltat cu scopul minimizãrii timpului petrecut în zonele periculoase de cãtre operatori. Astfel, sunt disponibile urmatoarele funcþii: · Module de senzori ce pot fi schimbate uºor cu altele, ele încorporând diferite tehnologii · Funcþii pentru “bump test” · Afiºarea informaþiilor pe un display clar ºi iluminat.

Caracteristici tehnice Logo iluminat

Display OLED LED roºu pentru alarmã

Terminale HART I.

LED galben pentru fault LED verde pentru alimentare

Butoane funcþii

LED albastru + verde safety

·

·

·

· ·

·

·

·

Display OLED: clar ºi iluminat, indicã nivelul de gaz ºi starea detectorului clar, chiar ºi în condiþii întunecoase Calibrare non-instruzivã: calibrarea se face prin intermediul display-ului ºi al tastaturii electronice, fãrã a fi nevoie special de unelte +ve SafetyTM: LED-ul albastru confirmã operarea în condiþii optime. Acesta pâlpâie în condiþii anormale de operare: inhibarea detectorului/ modul pentru mentenanþã, “bump test” expirat, calibrare expiratã, senzorul a fost operat sub/peste limitele de temperaturã, senzorul a fost expus unei cantitãþi excesive de gaz Traductor universal: poate fi utilizat împreunã cu întreagã gamã de senzori Crowcon Funcþia “Auto-sense”: XgardIQ detecteazã automat dacã sistemul de control este de tip “sink” sau “source” ºi se autoseteazã, economisind timp ºi eliminând riscul de a fi setat incorect Funcþia de auto-configurare: XgardIQ sesizeazã când un modul de senzor este montat ºi încarcã tipul de gaz, unitatea de detecþie ºi limitele de alarmã Semnale de ieºire multiple: 4-20mA, RS-485 Modbus, plus opþional comunicaþie HART ºi relee pentru alarmã ºi fault Carcasã robustã: carcasã din oþel inoxidabil pentru o mai bunã rezistenþã la coroziune. Trei intrãri pentru cabluri, simplificând, astfel, instalarea ºi accesul la relee

·

Funcþia “Bump test”: Procesul este automat, detectorul XgardIQ atenþionând utilizatorul când data pentru “bump test” a expirat

·

Avertizarea expirãrii calibrãrii: XgardIQ reaminteºte utilizatorului momentul când calibrarea a expirat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura funcþionarea optimã a senzorilor.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

·

Alegerea intervalului de detecþie: utilizatorii îºi pot alege intervalul de detecþie cu ajutorul display-ului, în funcþie de cerinþele de pe teren

·

Memorarea evenimentelor: stocheazã toate alarmele, stãrile de fault ºi acþiunile de mentenanþã pentru a asigura o istorie a alarmelor de gaz ºi a gradului de utilizare a detectorului

·

Adresabilitatea: detectoarele XgardIQ pot fi conectate printr-o reþea Modbus sau HART pentru a minimiza costurile de instalare

·

Senzorii interschimbabili în zona periculoasã.

Variante de XgardIQ Detectorul XgardIQ poate fi livrat împreunã cu modulul de senzor, având modul de releu încorporat, comunicaþia HART sau numai traductorul.

Accesorii · Adaptor de calibrare · Protecþie împotriva condiþiilor de mediu severe · Adaptor de debit · Modul de senzor · Modul de relee · Kit montaj pe conductã · Con colector · Adaptor calibrare · Protecþie solarã · Kit comunicaþie cu PC-ul · Unealtã pentru îndepartarea modulelor de senzori.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 225 - ianuarie/februarie 2016

7

Aprinzãtoare cu flacãrã de gaz Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535 Aprinzãtoarele cu flacãrã de gaz sunt cunoscute ºi sub denumirea de “arzãtoare pilot”. Caracteristici comune: · Design compact cu transformator integrat de aprindere ºi monitor flacãrã/de control al arzãtorului · Electrod de ionizare construit în flacãrã, situat ideal · Fãrã cablu de înaltã tensiune necesar pentru scânteie · Compatibilitate electromagneticã garantatã · Design robust - întreþinere redusã · Dimensiuni variind de la 2 kW la 10 MW (0,2 Nmc/h la 1000 Nmc/h) · Lungimi de tub personalizate, disponibile în trepte de 10 mm · Tipurile de combustibili includ gazele naturale, gazul de cocs condiþionat pe cuptor, propanul/ butanul sau proces gaz, în funcþie de preferinþa ºi de analiza clientului · Extrem de strânsã ºi de lungã flacãra pilotului - existã un sistem automat de retragere · Disponibile în Clasa 1, 2 sau 3 de explozie conform NFPA · De asemenea, disponibile cu tub flexibil pentru aprindere arzãtoare basculante. În tabelul prezentat sunt selectate arzãtoarele pilot funcþie de: . cãldura realizatã . lungimea flãcãrii . diametrul tub . modul de operare. (continuare în pag. 8)

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


8

SYSCOM info nr. 225 - ianuarie/februarie 2016

- urmare din pag. 7 -

Aprinzãtoare cu flacãrã de gaz

IPAQ CT20 Transmierul compact ºi fiabil pentru aplicaþii dedicate Oana GHEORGHIÞÃ . GSM: 0730 016 575

Nou!

Krohne Inor lanseazã pe piaþã noul IPAQ CT20 - un transmiter analogic configurabil, via PC, pentru senzorii Pt100. Acesta vine într-o carcasã robustã, IP67, cu conexiuni M12 în ambele capete ºi oferã cel mai înalt nivel de flexibilitate ºi fiabilitate. Designul compact ºi robust face ca IPAQ CT20 sã fie alegerea idealã pentru o gamã largã de aplicaþii, de exemplu în aplicaþii OEM / Maºiniunelte sau integrate în linii de producþie ºi de proces. Conectorii M12 permit instalarea în mod optim, respectând cerinþele referitoare la condiþiile de mediu, spaþiu fizic ºi acces pentru întreþinere. O gamã largã de senzori cu cablu ºi sonde este disponibilã la cerere. Detalii tehnice *Îndeplineºte cerinþele de igienã privind materialele ºi obiectele în contact cu produsele alimentare în conformitate cu Regulamentul (CE) 1935/2004. Configurare uºoarã Configurarea se realizeazã foarte uºor, înaintea instalãrii cu software-ul ConSoft, ºi poate fi montat fãrã a opri procesul.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi exemplare din numerele anterioare ale Buletinului nostr u informativ, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073.

Ziar 1 2016  
Ziar 1 2016  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement