Page 1

SYSCOM info

®

Nr. 207 ianuarie/februarie 2013

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Sisteme de automatizare si SCADA pentru Statia de Bioremediere Videle Mihai Radu

În luna ianuarie a anului 2013, SYSCOM 18 a pus în funcþiune sistemul de automatizare ºi SCADA pentru staþia de bioremediere Videle, a doua lucrare de acest tip, dupã cea de la Ciuperceni. Similar, în aceastã staþie vor fi tratate biologic sedimentele rezultate în urma procesãrii reziduurilor petroliere din rezer voarele OMV PETROM ºi a solului contaminat din zona unitãþilor de exploatare (scurgeri ºi accidente de producþie). (urmare în pagina 2)

o Edit

rial

Sistem de mãsurare si încãrcare în cisterne auto Petrol Brut Mãsurarea cantitãtilor de petrol brut încãrcate în cisterne auto

Din CUPRINS Numãrãtoare de timp "ore de funcþionare" Kübler Mihai Tãnãsescu

Dragoº Dinu Proiectarea, execuþia ºi testarea sistemului de mãsurã petrol brut pentru Yokogawa - client final Sonatrach Algeria

Sistemul fiscal de mãsurare este compus din debitmetrul Coriolis Yokogawa, 1 filtr u/ degazor, traductor de temperaturã, calculator de debit, valvã de control digitalã, manometru ºi alte echipamente necesare pentru buna funcþionare a sistemului (cum ar fi: robinet manual de izolare, robinet de purjare etc.).

Principalul parametru mãsurat este volumul de petrol brut încãrcat în cisternele auto cu ajutorul debitmetrului Coriolis. Cu ajutorul acestui volum brut ºi al temperaturii fluidului, mãsuratã cu traductorul de temperaturã ºi transmisã la calculatorul de debit, ºi þinând seama de densitatea la 15C a produsului, introdusã manual în calculatorul de debit, acesta calculeazã volumul net (volum convertit la 15C) ºi masa încãrcate în cisternele auto. Sistemul are în componenþã ºi o valvã digitalã cu ajutorul c ãreia calculatorul de debit controleazã debitul la pornirea ºi la oprirea livrãrii. Întreaga livrare este controlatã de calculatorul de debit care preia semnalul de debit de la debitmetrul Coriolis (pulsuri), semnalul de temperaturã de la traductorul de temperaturã (semnal analogic), controleazã valva digitalã ºi manageriazã semnalele de ESD ºi Grounding primite de la Grounding Device ºi butonul de ESD. Atât timp cât cisterna auto nu este împãmântatã corespunzãtor sau butonul de ESD este apãsat, livrarea nu este permisã de calculatorul de debit.

Traductoare ºi dispozitive pentru mãrimi electrice George Barbãlatã

Compresoare cu ºurub fãrã ulei Florin Tãnase

Detectarea prin determinarea distanþei - SCANNERUL LASER 2D R2000 Adrian Þurcaº

Analizorul compact cu microunde pentru determinarea concentraþiei laptelui de var Sorin Vucea

Debitmetre cu ultrasunete pentru mãsurarea debitelor de gaze naturale - Flowsic 500 Nicolae Preda

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 207 - ianuarie/februarie 2013

Sisteme de automatizare si SCADA pentru Statia de Bioremediere Videle (continuare din pagina 1)

Syscom 18 a furnizat tabloul de distribuþie, comandã ºi automatizare DAC, echipamentele din dispeceratul SCADA, sistemul de comunicaþie prin fibrã opticã ºi o serie de echipamente de câmp: vanele cuþit cu acþionare electricã ºi traductoarele de presiune din staþia de pompare, traductoarele de nivel ultrasonice pentru cele 2 bazine. Serviciile de proiectare ºi execuþie ale tabloului de automatizare, aplicaþia software de proces ºi cea SCADA au fost asigurate tot de noi. Automatul programabil V1040, folosit pentru controlul procesului, este cu panou operator integrat de 10,4” ºi este de producþie Unitronics, companie pe care o reprezentãm în exclusivitate în România. Instalaþia propriu-zisã are în componenþã urmãtoarele echipamente de câmp (electrice): 1 grup de pompare (2 pompe de 11 kW), 6 vane acþionate electric, 4 traductoare de presiune ºi 2 traductoare de nivel ultrasonice.

Controlul echipamentelor se poate face în mod automat sau manual, fiind disponibile trei regimuri de funcþionare: local, de la butoanele tabloului de automatizare sau de pe panoul operator al PLC-ului, ºi de la distanþã, de pe interfaþa graficã a aplicaþiei SCADA - de monitorizare ºi control. Aplicaþia SCADA a fost realizatã utilizând sistemul Citect SCADA. Cu ajutorul acestei aplicaþii . pot fi urmãrite în timp real stãrile de funcþionare ale echipamentelor din cadrul celor douã staþii de pompare (electrovalve, pompe) . pot fi urmãrite în timp real valorile instantanee ale parametrilor monitorizaþi din cadrul celor trei bazine (traductor de presiune, traductor de nivel) . se realizeazã înregistrarea ºi arhivarea valorilor parametrilor monitorizaþi, pe perioade mari de timp . informaþiile pot fi accesate la mai multe niveluri de securitate

. pot fi gestionate paginile de alarme; în momentul în care se declanºeazã o alarmã, operatorul este avertizat de acest lucru . arhivarea alarmelor - în pagina istoric alarme - pot fi evidenþiate toate alarmele indiferent de starea lor (active, inactive, luate la cunoºtinþã sau nu) . urmãrirea în timp real a parametrilor sub formã graficã. Prin intermediul aplicaþiei software SCADA, implementatã în dispeceratul local, sunt posibile monitorizarea ºi comanda echipamentelor de la distanþã. Vã stãm la dispoziþie cu soluþii SCADA de ultimã generaþie pentru monitorizarea ºi controlul proceselor industriale.

Mihai RADU Mobil: 0722 376 748

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 207 - ianuarie/februarie 2013

3

Numãrãtoare de timp "ore de functionare" Kübler Una dintre cele mai serios administrate regii de transport public din þarã, OTL RA, din Oradea, interesatã fiind de gestionarea realã a consumurilor, ºi-a propus o evidenþã corectã inclusiv a consumurilor de carburant. A decis ca pe fiecare dintre cele aproape 60 de autobuze din parcul propriu sã monteze câte un numãrãtor de

ore de funcþionare pe aerotermele pe bazã de motorinã. Dupã o analizã comparativã cu alþi fabricanþi, a fost ales Kü bler. Achiziþia se face etapizat. Deocamdatã au fost achiziþionate, în noiembrie 2012, ºi au fost montate 20 de bucãþi de numãrãtoare electromecanice SHK07 pe tot atâtea autobuze.

Seria H37--de numãrãtoare de timp de funcþionarecu prindere pe ºinã DIN prin accesoriu Au înãlþimea cifrei de 4mm, IP65, temperaturã de utilizare: -10…+500C.

Seria HK17--de numãrãtoare de timp de funcþionare- cu prindere pe ºinã DIN prin accesoriu. Au înãlþimea cifrei de 4mm, IP65, temperaturã de utilizare: -15…+500C. Existã ºi varianta constructivã cu alimentare la 360…440Vca.

Numãrãtoare electromecanice SHK07

În ajutorul departamentelor de întreþinere, mentenanþã, pentru dimensionarea corectã a costurilor de producþie, pentru poziþionarea optimã a perioadelor de reparaþii capitale, producãtorul KÜBLER, din Germania, vã pune la dispoziþie o gamã variatã de numãrãtoare de timp de funcþionare, unele electromecanice, altele electronice, capabile, prin fiabilitatea sporitã, sã asiste utilajele cu valori ridicate, utilajele cu impact major în producþie, dar ºi utilajele care au recomandãri speciale de funcþionare. Perioadele cerute pentru înlocuirea unor fluide tehnologice (uleiuri), a unor accesorii (filtre), sunt toate date de numãrul de ore de funcþionare normate, care, în condiþiile unor utilizãri cu întreruperi, dictate de comenzile, de multe ori fragmentate, fac foarte dificilã aproximarea cu zilele lucrãtoare, cu atât mai mult cu cât sunt multe cazuri în care se realizeazã serii similare la care se aduc ajustãri tehnologice din “mers”. Simplitatea “completãrii” echipamentului prin douã conexiuni electrice, variantele constructive, ºi cu montare pe ºinã DIN prezente, în mai toate dulapurile de acþionãri ale diferitelor utilaje, ne îndreptãþesc sã insistãm cu aceastã prezentare. Alþi beneficiari importanþi sunt firmele care opereazã în iluminatul public, transportul în comun, în fapt orice instituþie care urmãreºte costurile specifice ale serviciilor furnizate. Am sã dau exemplul unei staþii de metrou unde echipamentele de iluminare funcþioneazã continuu. Dacã se înlocuiesc toate tuburile de neon la un anume moment, fiind schimbate cu produsele unui fur nizor, care oferã garanþie de bunã funcþionare, un anume numãr de ore de funcþionare, se pot introduce clauze care sã limiteze numãrul de produse cãzute, în termenul garantat. În acest fel, o investiþie minorã asigurã informaþii asupra unui numãr foarte mare de consumatori, adicã devine un instrument redutabil la îndemâna departamentului de achiziþii-contractãri al clientului utilizator.

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Practic, cele mai multe grupe de consumatori electrici au fie o alimentare la 220Vca, fie o alimentare la 380Vca, fie o alimentare 10-30Vcc. Cele mai multe utilaje, maºini-unelte, dispun de un dulap de automatizare, cu circuite electrice de distribuþie energeticã spre consumatorii sãi importanþi, motoarele electrice ale unor pompe, servo-motoare etc. Aceste elemente sunt “alimentate” din dulapul de “forþã” prin cabluri protejate etc. Aici se aflã, deci, “punctele” de mãsurã ºi se vor gãsi manierele cele mai adecvate de prindere pentru produsele de ur mãrire suplimentarã. În bordul autovehiculelor, se pot conecta asemenea numãrãtoare, la fiºa de pornire a autovehiculului. O bornã rãmâne ºasiul acestuia.

Adaptor pentru prindere pe ºinã DIN

Seria AH - de numãrãtoare de timp de funcþionare cu prindere pe ºinã DIN Au înãlþimea cifrei de 4mm, IP52, temperaturã de utilizare: -15…+500C. Existã varianta constructivã cu alimentare la 360… 440Vca.

Seria SHK07--de micro-numãrãtoare de timp de funcþionare- cu prindere pe ºinã DIN Au înãlþimea cifrei de 4mm, IP65, temperaturã de utilizare: -30…+800C (opþiune).

Seria SH17--de numãrãtoare de timp de funcþionare - cu prindere pe ºinã DIN Au înãlþimea cifrei de 4mm, IP65, temperaturã de utilizare: -10…+700C.

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 207 - ianuarie/februarie 2013

(continuare din pagina 3)

În asociere cu timpul de funcþionare, în unele situaþii se urmãreºte ºi numãrul de comenzi executate sau de porniri. Un agregat se aflã sub tensiune, dar este urmãritã ºi maniera în care este condusã o anume operaþie. Pentru acest tip de aplicaþii de mentenanþã condiþionatã, producãtorul KÜBLER vã recomandã urmãtoarele produse speciale. SHC77 are douã sisteme de numãrare conectate în paralel, în timp ce SHC70.60 are sisteme independente. În materialul prezentat am insistat pe structuri ce se preteazã integrãrii în dulapurile de control ale diverselor utilaje. Am prezentat variante alimentate pânã la 440Vca (tipice sarcinilor trifazate). Pentru oferte tehnico-economice, vã rog sa scrieþi pe adresa mihai.tanasescu@syscom18.com. Mihai TÃNÃSESCU Mobil: 0722 798 436

Traductoare si dispozitive pentru mãrimi electrice Camille Bauer/IME/Red Lion/Iskra traductoare unifuncþionale de mãrimi electrice • traductoare de curent → gama de mãsurã: 0… 1A/5Ac.a. sau la cerere (0… 7,5A) • traductoare de tensiune → gama de mãsurã: 0… 50V pânã la 0…600V • traductoare de putere (activã sau reactivã) → pentru sisteme mono- sau trifazice; intrare de mãsurã curent: 0…1A/5Ac.a.; intrare de mãsurã tensiune: 0…100V pânã la 0…690V • traductoare de frecvenþã → gama de mãsurã: 48… 50… 52Hz sau la cerere (între 10 ºi 1500Hz); intrare de tensiune: 10… 230V sau 230… 690V; • alte tipuri: traductoare pentru diferenþa de tensiune, traductoare pentru diferenþa de frecvenþã, traductoare pentru factor de putere → caracteristici generale: semnal de ieºire: 0… 20mA/ 4… 20mA/ 0… 10V…; sursa de alimentare: 85… 230Vc.a./c.c. sau 24… 60Vc.a./c.c.; montare pe ºinã DIN. - traductoare multifuncþionale de mãrimi electrice sunt traductoare programabile ce oferã mai multe informaþii despre parametrii unui sistem electric → pentru sisteme mono- sau trifazice; intrare de mãsurã curent: 0…5Ac.a.; intrare de mãsurã tensiune: 0…100V pânã la 0…690V; ieºiri analogice: pânã la 4 semnale 0… 20mA/ 4… 20mA/ 0…10V…; ieºiri digitale: pânã la 4 semnale; interfaþa: RS-485/Modbus RTU, Profibus DP, LON sau Ether net; alimentare: 85… 230V sau 24V; montare pe ºinã DIN - instrumente multifuncþionale de mãsurã a parametrilor electrici, contoare de energie electricã, analizoare de reþea este o categorie cu produse foarte diverse, pentru mãsura A, V, P, Q, Hz, PF, kWh, kVARh,… • oferta Camille Bauer cuprinde: - instrumentul universal Sineax CAM → mãrimi de intrare: 0… 5A/0… 690V; ieºiri analogice ºi digitale, intrãri digitale; 2 ieºiri releu; interfaþã RS-485 ºi USB; afiºaj LCD grafic; alimentare: 85… 265V sau 19… 70Vc.c.; opþiuni diverse; montare pe ºinã DIN - instrumentele de panou A210/A220 si A230s/A230, cu douã variante de dimensiuni, afiºaj LED pe 3 rânduri ºi module opþionale de extensie (Modbus, ieºiri analogice, Ethernet, Profibus sau LON). Variantele A23x fac ºi analiza de reþea. - instrumentele portabile A210-HH ºi A230-HH, livrate într-o valizã incluzând cabluri de tensiune, baterie, adaptor, software ºi opþional cleºtii de curent. -

• oferta IME cuprinde: - instrumente multifuncþionale seria Nemo, cu montare pe panou sau pe ºinã, afiºaj LCD sau LED, cu sau fãrã analizã de semnal, comunicaþie RS-485 sau RS-232, posibilitate de ieºiri analogice sau impuls - instrumente multifuncþionale seria Nemo 96 HD/96 HD+, cu montare pe panou ºi afiºaj LCD grafic; varianta 96 HD+ poate fi folositã ºi pentru medie tensiune (80… 690V între faze); module opþionale: 2 ieºiri în impuls pe optoreleu, 2 alarme, 2 canale analogice; interfeþe opþionale: RS-485 sau RS-232, Profibus, LON, memorie date ºi evenimente. - contoare de energie CONTO, pentru sisteme mono- sau trifazice, cu posibilitate de conectare directã pânã la 32A sau 64A, ieºire în impuls sau RS-485 • oferta Iskra cuprinde: - instrumente cu montare pe panou (seria MC 7xx) sau pe ºinã DIN (seria MC 6xx), variante de complexitate diferitã (mãsurã, înregistrare sau analizã reþea); afiºaj LCD; 32 semnale alarmã; interfaþã RS-485/RS-232 sau Ethernet; opþiuni diverse; sursã de alimentare universalã - contoare de energie seria WS pentru sisteme mono- sau trifazice cu posibilitate de montare directã pânã la 65A sau prin transformatoare de curent; afiºaj electromecanic sau LCD; ieºire în impuls, opþional comunicaþie RS-485 - convertoare/transmitere de semnal analogic, unifuncþionale sau programabile aceastã grupã de produse cuprinde convertoare pasive ºi active cu izolare galvanicã; gamã largã de semnale de intrare analogice → curent: -0,1…+0,1mA pânã la -40mA…+40mA, tensiune: -0,06…0,06V pânã la -1000…+1000V; ieºire în curent (0… 20mA/4… 20mA/...) sau tensiune (0…5/0…10/…)

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 207 - ianuarie/februarie 2013

5

Oferta Camille Bauer cuprinde ºi o serie de convertoare în carcasã îngustã de 6,2mm. instrumente de mãsurã digitale ºi analogice • instrumente digitale → mãsoarã parametrii de c.c./c.a. sau din proces; afiºare pe 3… 5 digiti; diverse dimensiuni; montare pe panou sau pe ºinã DIN • instrumente analogice → mãsoarã parametrii de c.c./c.a.; scalã de 900/2400; dimensiuni: 48/ 72/ 96; montare pe panou sau pe ºinã DIN - transformatoare ºi shunt-uri de curent • transformatoare de curent pentru 40… 8000A cu ieºire de 1A sau 5A • transformatoare de tensiune pentru 100…1000V cu ieºire de 100V sau 110V • Shunturi de curent pentru 1… 6000A cu ieºire de 60/100/150mV. -

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

Compresoare cu surub fãrã ulei Peste 100.000 de utilizatori ai compresoarelor de aer Concept sofisticat comprimat se aºteaptã sã primeascã valoare adãugatã Circularea eficientã a aerului de rãcire atunci când vine vorba despre furnizarea aerului Compresoarele cu ºurub "oil free", marca BOGE, sunt divizate în trei secþiuni clar definite. Pãrþile comprimat. Iar compania BOGE le poate oferi aceste componente sunt inteligent poziþionate de-a lungul fluxului de aer de rãcire – pentru creºterea garanþiei beneficii suplimentare. duratei de viaþã ºi disponibilitatea promptã a aerului comprimat. Componentele electrice ºi de control ºi Compresoarele cu ºurub pentru aer comprimat curat, motorul sunt localizate în pãrþile cele mai reci ale aparatului. 100% fãrã ulei, ºi-au demonstrat acum multã vreme Ambele blocuri de compresie sunt uºor accesibile. Pentru cã un ventilator separat de rãcire a aerului este eficienþa în aplicaþii critice, precum cele din industriile setat ca standard, o apãrãtoare opþionalã de rãcire poate fi montatã direct pe compresor. Pe mãsurã ce farmaceuticã, alimentarã ºi a semiconductorilor în care aerul descãrcat este rãcit, nicio conductã adiþionalã de descãrcare nu este necesarã, ceea ce înseamnã cã utilizarea acestor tipuri de compresoare este o condiþie respectivul compresor poate fi instalat conform unor cerinþe individuale. esenþialã. Cu ajutorul unui compresor cu ºurub BOGE "oil free" Concept fiabil de rãcire Compresoarele cu ºurub "oil free", de la BOGE, sunt disponibile în varianta cu aer sau apã rãcitã. Un tub "în este exclusã posibilitatea ca uleiul sã se infiltreze în manta principal" este folosit pentru rãcirea apei. Apa curge prin þevi, iar aerul comprimat în jurul lor, ceea ce procesul de comprimare, ceea ce înseamnã, practic, înseamnã cã mediul "impur" trece prin þevi, acest lucru facilitând mentenanþa ºi curãþarea. Utilizarea þevilor obþinerea de aer care nu conþine niciun strop de ulei. cu nervuri pe partea de aer comprimat ºi a þevilor plate pe partea cu apã asigurã un nivel ridicat de eficienþã. Totodatã, aerul "oil free" înseamnã un tratament mai puþin Þevile cu flanºã asigurã înlocuirea modulului de rãcire fãrã sã fie nevoie de înlãturarea niciunei componente, costisitor pentru aerul eliberat. Nu este de mirare cã având în vedere cã legãturile de þevi, uºor de extras, fac întreþinerea ºi curãþarea în spaþiile asamblate mai aceste compresoare sunt frecvent utilizate tocmai simplã ca oricând. Dacã este necesar, lichidul de rãcire poate fi tratat corespunzãtor pentru a obþine calitatea pentru generarea, în siguranþã ºi în mod eficient din punct necesarã a apei. În cazurile în care nu este disponibilã apa de rãcire, BOGE poate asigura un sistem de de vedere energetic, a unei cantitãþi semnificative de aer rãcire. Rãcirea aerului este posibilã în numeroase aplicaþii, ceea ce înseamnã cã rezerva de apã de rãcire ºi "oil free", atât în modul sarcinã continuã, cât ºi în modul costurile asociate pot fi eliminate în totalitate. intermitent.

Modalitatea sigurã de a genera aer comprimat "oil-free": avantaje de design ale seriilor SO. Design inteligent

Aer comprimat curat ºi eficient, numai cu BOGE. Tehnologie sofisticatã Prezentând un capãt cu douã etape de funcþionare, compresorul asigurã un consum scãzut de energie. Pe toate aparatele existã opþiune de control al frecvenþei prin acþionare directã sau cu bandã. Axele sunt etanºate printr-un sistem compus din inele speciale de etanºare ºi dintr-un labirint de etanºare în douã etape. Sistemul asigurã o fiabilitate operaþionalã optimã. Rotoarele de precizie sunt finisate cu o vopsea durabilã care previne coroziunea. Rulmenþii sunt de cea mai bunã calitate ºi extrem de durabili, fiabili chiar ºi în cele mai dure condiþii de operare. Pivoþii speciali care intrã în compoziþia echipamentului eliminã nevoia de a integra alte mijloace tradiþionale de compensare a presiunii axiale. Poþi obþine aer curat de la bun început: compresoarele BOGE opereazã la viteze mult mai mari decât pãrþile conjugate injectate cu ulei, iar cãldura generatã de comprimare este, aºadar, disipatã în mod diferit. Blocul de compresie special BOGE ºi conceptul de rãcire reprezintã piesa centralã a designului. Ambele componente au fost realizate astfel încât sã asigure maximum de eficienþã ºi siguranþã – optim îmbinate pentru a servi unor domenii delicate de aplicare.

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

Florin Tãnase Mobil: 0722 578 259


6

Syscom info nr. 207 - ianuarie/februarie 2013

NOU!

Detectarea prin determinarea distantei - SCANNERUL LASER 2D R2000 -

Micul spot luminos permite detectarea precisã a poziþiei vehiculului autonom fãrã senzori adiþionali ºi proceduri de intercalare

-

Capacitate de vizionare neîntreruptã la 3600 datoritã unghiului de mãsurare Detectare corectã a poziþiei cu ajutorul micului, dar extrem de precisului senzor PRT Aplicare rapidã datoritã frecvenþei ridicate de scanare (50 Hz) Spotul luminos de dimensiuni reduse permite chiar ºi detectarea obiectelor foarte mici Aliniere simplã datoritã luminii roºii Displayul interactiv 360 0 asigurã uºurinþa în operare ºi utilizarea fãrã niciun material auxiliar.

Date tehnice Bazat pe tehnologia Pulse Ranging Technology (PRT) – o metodã de mãsurare directã folositã pentru mãsurarea distanþei - scannerul laser 2D R2000 asigurã o performanþã ridicatã, fiabilitate, precum ºi o funcþionalitate excepþionalã. Principiul de mãsurare PRT, alãturi de capul rotitor de mãsurare, permite o vizualizare continuã la 3600 ºi asigurã scannerului o vedere directã asupra mediului înconjurãtor la orice unghi de mãsurare. Displayul 360 0 integrat spotului luminos face posibilã existenþa unor concepte noi ºi moderne de afiºare ºi operare. Spre exemplu, pot fi generate rapoarte sau informaþii specifice ºi valori precum distanþa, pot fi afiºate profile de mãsurare etc. APLICAÞII POSIBILE Scannerul compact 3600 R2000, având o frecvenþã de mãsurare ridicatã, o rezoluþie unghiularã micã, un spot luminos de mare precizie, o razã de mãsurare vizibilã ºi un display 360 0, este potrivit într-o multitudine de aplicaþii. Astfel, pe lângã utilizarea sa tradiþionalã în industrii, precum logisticã ºi transporturi, poate fi folosit cu succes ºi în alte aplicaþii, cum ar fi monitorizarea sarcinilor în procesele de automatizare.

Adrian ÞURCAª Mobil: 0730 015 868

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 207 - ianuarie/februarie 2013

7

Analizorul compact cu microunde pentru determinarea concentratiei laptelui de var Este utilã determinarea concentraþiei laptelui de var pentru diferite aplicaþii: de la carbonatarea din industria zahãrului, pânã la aplicaþiile legate de protecþia mediului. Uneori este necesarã chiar mãsurarea concentraþiei de lapte de var în grade Baumé, conform tabelului de mai jos. Tabelul 1:

Relaþia dintre concentraþia specificã a laptelui de var, concentraþia % în solide ºi concentraþia în grade Baumé

Pentru analiza laptelui de var se poate introduce unitatea de mãsurã doritã: densitatea, concentraþia % sau concentraþia în grade Baumé, calibrarea aparatului fiind fãcutã în funcþie de alegerea fãcutã. Aºa cum se vede în imaginea de mai jos (Fig 1), aparatul are o structurã într-adevãr compactã: el conþine în unitatea de evaluare ºi generatorul de microunde. Caracteristicile noului aparat sunt urmãtoarele:

. Gradul de protecþie al carcasei: IP 65. . Dimensiuni: 160 x 160 x 120 mm. . Afiºaj: 3.9” monocrom QVGA-LC, cu rezoluþia 320 x 240 pixeli, iluminat anterior. . Generatorul de microunde: pe frecvenþa de 2.45 GHz, 10 mW ºi 10dBm. . Tastaturã: industrialã cu 4 softkeys pentru meniuri. . Ieºiri: 1 x 4 – 20 mA pentru concentraþie (Fig. 2) . Interfaþã de date: USB 2.0 pentru conectarea la calculator ºi update de software. . Opþional, poate fi: [Profibus PA/ETHERNETIP /RS232/-485/CANopen] . Memoria: SD-/SD-HC-Card Slot pentru citirea / scrierea datelor ºi memorarea setului de parametri pentru aplicaþia respectivã . Temperatura ambiantã maximum admisã este de 50 0Celsius, iar aparatul are posibilitatea conectãrii unei termorezistenþe Pt100 pentru compensarea temperaturii din proces (de regulã este livratã o datã cu aparatul). . Pentru simplificarea operaþiunii de calibrare, aparatul este dotat cu un push – buton pentru memorarea datelor. Menþionãm cã laptele de var la concentraþii mai mari de 30% este mai mult o pastã, ºi nu o suspensie. Pentru concentraþii mai mari de 35%, se adaugã aditivi la laptele de var pentru a putea fi pompat. Concentraþia laptelui de var se poate determina ºi cu ajutorul analizorului compact cu microunde μICC 2.45, de la firma pro/M/tec, mai ales atunci când existã un produs foarte gros.

Fig. 2

Fig. 1

La modelul anterior, generatorul de microunde era separat, ºi asta însemna încã un cablu coaxial de î n a l t ã frecvenþã. Produsul se poate conecta mai uºor la calculator în c a z u l actualului m o d e l , calibrarea fãcându-se p r i n intermediul acestuia. Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 207 - ianuarie/februarie 2013

Debitmetre cu ultrasunete pentru mãsurarea debitelor de gaze naturale - aplicatii fiscale pentru retelele de distributie Flowsic 500

Compania germanã SICK AG, un lider consacrat pe piaþa de senzori ºi de echipamente de automatizare, a conceput ºi a fabricat, în premierã, contoare cu ultrasunete pentru reþelele de distribuþie gaze naturale. Plecând de la modelul FLOWSIC 100, dedicat mãsurãrilor de emisii de gaze în coºuri ºi furnale, ºi de la familia de debitmetre FLOWSIC 600, dedicatã mãsurãrilor fiscale ºi tehnologice, pentru aplicaþii industriale, SICK AG a produs acum debitmetrele FLOWSIC 500, dedicate aplicaþiilor pentru debite ºi presiuni mici. FLOWSIC 500 este primul contor cu ultrasunete pentru piaþa de distribuþie gaze naturale, fabricat de unul din liderii germani din industria de senzoristicã ºi debitmetrie. FLOWSIC 500 mãsoarã debite de gaze utilizând tehnologia ultrasonicã. Aceste noi echipamente nu utilizeazã componente în miºcare, nefiind supuse uzurii în timp. Senzorii ultrasonici produºi de SICK AG sunt insensibili la interferenþe, în acest mod asigurându-se o mãsurare stabilã ºi sigurã în timp. Noul debitmetru funcþioneazã fãrã liniºtitor de curgere sau tronsoane amonte/aval, în genul contoarelor cu pistoane rotative, având, însã, avantajul de a nu introduce cãderi de presiune la nivelul debitmetrului. Echipamentele asigurã furnizarea continuã a gazelor, prin lipsa elementelor în miºcare, care se pot bloca din cauza uzurii sau a impuritãþilor din gazele mãsurate. Debitmetrul poate fi echipat cu convertor de volum de gaz, în construcþie compactã, asigurând, astfel, conversia gazelor mãsurate la condiþiile de referinþã, conform legislaþiei în vigoare. Convertorul este prevãzut cu un afiºor local LCD pentru vizualizarea parametrilor de mãsurare ºi contorizare ºi a stãrii de funcþionare a echipamentului. Autonomia funcþionãrii este asiguratã de bateria internã, care îi permite o funcþionare de aproximativ 5 ani. F L O W S I C 5 0 0 este disponibil în patru variante constructive standardizate: - DN 50 (2”), DN 80 (3”), DN 100 (4”) ºi DN 150 (6”). Debitmetrele pot fi instalate atât orizontal, cât ºi vertical, partea electronicã putând fi rotitã pentru o vizualizare cât mai uºoarã a afiºajului local. Accesarea informaþiilor de la nivelul afiºorului local se realizeazã prin intermediul unei tastaturi. Debitmetrul este prevãzut ºi cu o interfaþã opticã prin care utilizatorul se poate conecta utilizând software-ul livrat de cãtre producãtor. Prin inter mediul acestui software, se pot realiza atât operaþii de configurare a echipamentului, cât ºi operaþii de descãrcare a informaþiilor legate de mãsurare - contorizare, evenimente, alarme etc.

FLOWSIC 500

Nicolae PREDA Mobil: 0728 989 663 SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073

SYSCOM Info, Nr. 195 noiembrie 2011  
SYSCOM Info, Nr. 195 noiembrie 2011  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement