Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

or Edit

ial

Nr. 197 ianuarie 2012

BoilerSpection – tehnologia în sprijinul exploatãrii boilerelor care folosesc drept combustibil cãrbunele Sorin Gheonea

Se ºtie cã în exploatarea centralelor pe cãrbune se urmãresc anumite þinte: creºterea randamentului, maximizarea timpului de exploatare a cazanelor, respectarea cerinþelor de mediu, reducerea costurilor etc. (urmare în pagina 2)

Calculatoare de debit pentru gaze si lichide OMNI 3000/6000

Sisteme la cheie de monitorizare continuã a pulberilor si a gazelor (noxe) la cos

Masini de termoformare

Sorin Vucea

Adrian Þurcaº

Nicolae Preda

Calculatoarele de debit OMNI 3000 /6000, pentru gaze ºi lichide, produse de OMNI FLOW COMPUTERS INC. USA, sunt echipamentele pe care Syscom 18 le utilizeazã cu succes în diverse aplicaþii complexe de mãsurare a fluidelor. (urmare în pagina 8)

ABB Semiconductors

Maºinile de termoformare sunt disponibile în douã variante de construcþie: orizontale ºi verticale (urmare în

Adesea ne-am confruntat cu situaþia în care sistemele de analizã a gazelor la coº sunt considerate ºi tratate drept “Cenuºãreasa” instalaþiilor de ardere. (urmare în paginile 3,4)

Debitmetrul masic Optimass 2000 Virginia ªerban

George Barbãlatã

pagina 4)

Seria de traductoare de umiditate si temperaturã HygroFlex 8

Encodere cu robustete sporitã - familia 5000/5020 Mihai Tãnãsescu

Elvira Dobre

KROHNE ºi-a extins gama de produse. OPTIMASS 2000 este un debitmetru masic, care oferã soluþii pentru mãsurarea precisã a cantitãþilor mari de lichide din industria petrolierã. (urmare în pagina 5)

Gama ABB Semiconductors acoperã o arie variatã de produse. De la module tip HiPak, la tirisoare tip GTO, diode rapide, diode redresoare ºi diode cu avalanºã, diode pentru sudurã, tiristori pentru controlul fazei, tiristori c o m a n d a þ i bidirecþional, tiristori rapizi, tiristori cu conducþie inversã, diode supresoare de tensiune (urmare în pagina 5)

Monitorizare si alarmare la scãpãri de gaze în statiile CET cu cazane cu arzãtoare alimentate cu gaz metan

în pagina 6).

Aplicatii BMS cu ICP DAS

Interfata OPOS

Eugen Enache

Gabriel Cojocaru

Niculae Florescu

Controlul temperaturii ºi al umiditãþii este esenþial atunci când se doreºte funcþionarea de duratã, în bune condiþii, a camerei de control. (urmare în pagina 7)

În centralele de producere a energiei termice pentru alimentarea cu energie termicã a oraºelor, existã cazane mari cu arzãtoare alimentate cu gaz metan. (urmare în pagina 7)

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

HygroFlex8 este potrivit pentru aplicaþii HVAC, camere curate, procese industriale, industria alimentarã ºi farmaceuticã. (urmare

Familia de encodere acoperã cele mai uzuale dimensiuni de axe/flanºe suport circulare/ rectangulare, respectiv alezaje/ console elastice, existând ºi opþiuni constructive Eex d, pentru zona 2/22. (urmare în pagina 6).

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Interfaþa O P O S R îmbunãtãþeºte evaluarea SIL a robinetului c o m p l e t echipat. (urmare în pagina 8)


2

Syscom info nr. 197 - Ianuarie 2012

BoilerSpection – tehnologia în sprijinul exploatãrii boilerelor care folosesc drept combustibil cãrbunele (continuare din pagina 1)

Cei care exploateazã centralele pe cãrbune sunt puºi în faþa unor provocãri: combustibilul nu este întotdeauna acelaºi (el provenind din diferite surse, în funcþie de mersul pieþei), diferite feluri de cãrbune au caracteristici diverse în termeni de depunere a zgurei pe tuburi, operatorii trebuie sã optimizeze operaþiile de îndepãrtare a zgurei/cenuºii de pe tuburi; de asemenea, trebuie asiguratã o duratã cât mai mare de funcþionare a cazanului fãrã întreruperi. Fãrã a avea o imagine din interiorul boilerului, operatorii nu pot evalua în timp real situaþia concretã ºi nu pot lua mãsurile necesare. Firma LUMASENSE, al cãrei reprezentant pe piaþa româneascã este societatea noastrã, a lansat sistemul BoilerSpection – soluþie la cheie, care furnizeazã operatorilor informaþii continue (24/7) despre depunerea zgurei ºi a cenuºii pe tuburile boilerului.

Sistemul astfel realizat transmite operatorilor din camera de comandã imaginile necesare acestora pentru a lua mãsurile necesare exploatãrii.

atunci când este necesar minimizeazã perioada în care boilerul funcþioneazã la puterea redusã impusã de tehnologia de curãþare. Imaginea disponibilã permanent permite operatorului sã programeze curãþarea numai atunci când este necesar, crescând astfel randamentul cazanului. Imaginile furnizate de sistemul BoilerSpection permite operatorilor sã indentifice imediat eventualele probleme cu arzãtoarele ºi sã ia mãsuri pentru remedierea acestora; le permite, de asemenea, sã regleze condiþiile de ardere în mod corespunzãtor la schimbarea combustibilului. Un alt avantaj al sistemului este cã reduce riscul accidentelor, diminuând sau chiar înlãturând necesitatea inspecþiei de cãtre operatorul uman. Datele transmise de cãtre sistemul BoilerSpection în format digital permit automatizarea, transmiterea de alarme ºi înregistrarea pentru analiza ulterioarã. În software-ul de aplicaþie se pot defini arii de interes ºi nivele de alarmã pentru acestea, care declanºeazã automat procesul de curãþare a tuburilor.

Camera termograficã poate fi instalatã cu vizare în direcþia doritã (în faþã, în sus, în jos,...).

Sistemul este construit în jurul unei camere termografice care lucreazã la lungimea de undã de 3,9µm (pentru „a vedea prin flacãrã”).

În afara sistemului cu monitorizare continuã, LUMASENSE pune la dispoziþia operatorilor atât un sistem portabil, cât ºi unul mobil.

Camera este prevãzutã cu o carcasã „heavy duty” cu rãcire; existã un sistem automat de retragere, echipamente de reþea pentru conectarea camerelor termografice la camera de comandã, server ºi software capabil sã controleze mai multe camere ºi sã transmitã datele direct la DCS-ul fabricii, module software adiþionale pentru analiza datelor ºi transmiterea acestora (totul proiectat ºi verificat pentru mediul „dur” al electrocentralei).

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Având imaginile transmise de sistemul BoilerSpection cu depunerile de zgurã/cenuºã, operatorii pot organiza mai eficient operaþiile de curãþare a tuburilor, evitând operaþiile inutile; în felul acesta, costurile de întreþinere se reduc (atât prin optimizarea operaþiilor de curãþare, cât ºi prin reducerea deteriorãrii tuburilor, cauzate de curãþãri inutile). Efectuarea operaþiilor de curãþare numai ROMÂNIA 060 011

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Sorin GHEONEA Mobil: 0722 578 286


Syscom info nr. 197 - Ianuarie 2012

3

Sisteme la cheie de monitorizare continuã a pulberilor si a gazelor (noxe) la cos

(continuare din pagina 1)

Forþaþi de criza economicã ºi de obligaþiile financiare cu care se confruntã zilnic, managerii firmelor de stat sau particulare tind sã reducã sau chiar sã taie de pe listã cheltuielile care ar trebui sã fie fãcute pentru analiza gazelor pe coº, sub pretextul cã acestea “nu aduc beneficii, nu produc nimic”. Indiferent cã este vorba de analiza gazelor pentru optimizarea funcþionãrii instalaþiilor de ardere sau de monitorizarea continuã a emisiilor pe coº (CEMS), aceastã renunþare voitã este în final pãguboasã pe termen mediu ºi lung, putând conduce chiar la oprirea instalaþiei(iilor) respective de cãtre Agenþia(iile) pentru Protecþia Mediului. O altã situaþie dificilã este aceea în care se ia în considerare achiziþia incompletã a unui sistem de analizã a gazelor sub pretextul cã echipamentul cumpãrat rezolvã necesitãþile de moment, eventual adãugându-se ulterior diferite cârpeli, mãsurãtori manuale sau alte artificii menite sã rezolve asperitãþile dintre firma respectivã ºi agenþia de mediu, fie ºi temporar. Aceastã bâlbâialã, care pare salvatoare ºi aparent economicoasã, nu face altceva decât sã complice situaþia, din cauzã cã la completarea ulterioarã a sistemului de analizã a noxelor se apeleazã adesea la alte echipamente (alt integrator de sistem) ºi nu se reuºeºte integrarea lor corespunzãtoare într-un sistem unitar, mai ales pe partea de achiziþie ºi prelucrare a datelor, dar nu numai. Aceastã ultimã situaþie apare ºi ca urmare a necunoaºterii elementelor componente ale unui sistem complet de analizã a gazelor ºi a prafului într-o instalaþie de ardere. Prezentãm pe scurt structura unui sistem complet de monitorizare continuã a emisiilor, pulberilor, a debitului, incluzând ºi partea de achiziþie ºi prelucrare a datelor. Menþionãm cã exemplul prezentat mai jos este dat în scop demonstrativ.

1. Mãsurarea debitului de gaze pe coº: Debitul se mãsoarã - de regulã, dar nu neapãrat - cu ajutorul unei sonde tip anubar, montate perpendicular pe coº ºi care este dotatã cu un traductor de presiune diferenþialã. Traductorul de presiune diferenþialã furnizeazã un semnal electric prelucrat (radical din valoarea mãsuratã), iar semnalul furnizat poate fi considerat numai în condiþii ideale drept debit real. Se mãsoarã ºi presiunea absolutã, ºi temperatura gazului, iar semnalele de la aceste traductoare sunt transmise la un calculator specializat pentru debite (”flow computer”) amplasat în dulapul cu aparaturã, care poate fi localizat într-un container la baza coºului sau într-o camerã de comandã apropiatã. Senzorul de debit trebuie sã fie amplasat pe coº þinând cont de necesitatea unei curgeri laminare, respectiv întro secþiune de mãsurã care are porþiuni rectilinii, înainte ºi dupã, de cca. 4… 5 (minimum 3) diametre interne. Dacã dispuneþi numai de traductorul de debit, sistemul trebuie sã fie completat cu un traductor de temperaturã ºi cu un traductor de presiune absolutã. Ambele traductoare sunt necesare deoarece sunt folosite pentru corecþia valorilor instantanee date pentru noxe ºi intrã ºi în calculul debitului conform unei formule de calcul specifice (existã mai multe formule de calcul). Sistemul de mãsurare a debitului cu sondã anubar este bun dacã viteza gazelor pe coº este mai mare de 3 m/secundã (cel mai bine este ca limita inferioarã sã fie de 5 metri/secundã, iar P 3 mbar), umiditatea este mai micã de 80% ºi cantitatea de praf mãsuratã (în mod curent) este de max. 75 mg/Nm3. În cazul în care umiditatea ºi praful au valori curente mari, soluþiile tehnice sunt diferite de la caz la caz. De asemenea, dacã debitul este prea mic (viteza gazului prea micã, v 3m/ sec.), atunci trebuie utilizat alt sistem.

2. Mãsurarea concentraþiei de gaze Concentraþia de gaze se mãsoarã cu un sistem extractiv de analizã a gazelor compus din: prizã de gaze cu filtru, linie de gaz încãlzitã, sistem pentru condiþionarea probei ºi analizor de gaze ABB. Analizorul ABB, furnizat pentru determinarea noxelor de mai jos, este configurat pe mai multe domenii de lucru, dupã cum urmeazã (acest exemplu are caracter demonstrativ):

3. Mãsurarea prafului pe coº Analiza prafului pe coº se face prin intermediul unui opacimetru, de exemplu analizorul de praf D – R 290. Valoarea instantanee mãsuratã este atribuitã ieºirii în semnal unificat 4-20 mA, care furnizeazã semnalul electric de ieºire corespunzãtor.

4. Achiziþia datelor primare ºi stocarea lor într-un data logger Semnalele analogice ºi digitale furnizate de aparatura localã sunt transmise prin cablu la un data logger (sau automat programabil) situat într-un dulap sau pe un panou din camera de comandã. Dacã într-o primã etapã se doreºte, sã spunem, doar monitorizarea valorilor de praf, atunci se pot transmite semnalele cãtre calculatorul (PC-ul) care este ºi server de emisii, prin intermediul unui convertor de semnal (din 4-20 mA în RS485 sau Ethernet). Deºi existã o reducere a costurilor în acest caz, poate apãrea situaþia neplãcutã în care defecþiunea calculatorului sau cãderea tensiunii de alimentare a calculatorului conduce la pierderea valorilor mãsurate. Dacã existã data loggerul, valorile instantanee mãsurate sunt salvate într-o memorie de tip SD Card (pe timp de 60 de zile, de exemplu), asta ºi în funcþie de mãrimea acestei memorii sau de frecvenþa cu care se fac mãsurãtorile. Pe de altã parte, automatul programabil, folosit pe post de data logger, poate fi folosit ºi pentru monitorizarea sistemului de mãsurã în sine, de exemplu detecþia avariilor de sistem sau iniþierea automatã a unor acþiuni de întreþinere (cum ar fi: purjarea sondei anubar pentru înlãturarea prafului depus).

Analizorul este prevãzut cu afiºaj ºi tastaturã ºi va furniza pentru fiecare parametru un semnal electric în semnal unificat care va fi transmis cãtre data logger. Valoarea oxigenului foloseºte pentru corectarea valorilor mãsurate ale celorlalte gaze valorile mãsurate se raporteazã la valoarea oxigenului.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 197 - Ianuarie 2012

5. Protejarea sistemului de analizã Se presupune cã în apropierea coºului existã o încãpere pentru montarea dulapului care conþine sistemul de analizã a gazelor ºi calculatorul de debit; în caz contrar, pentru protecþia dulapului (sau a panoului) la intemperii se utilizeazã un container. Semnalul digital de la data logger (automat programabil) este condus în funcþie de distanþã ºi de condiþiile existente (sau necesare) prin fibra opticã, cablu FTP sau wireless la camera de comandã a instalaþiei unde se va amplasa calculatorul de emisii, sau la primul nod de reþea existent.

6. Prelucrea datelor Datele sunt transmise la un calculator, pe care este instalat un software SCADA, care prelucreazã datele la valorile de referinþã, respectiv la valori normate, le arhiveazã, le reprezintã într-un format acceptat de legislaþia de mediu ºi întocmeºte rapoartele pentru mediu. Valorile instantanee obþinute sunt integrate cu valoarea debitului gazelor pe coº, pentru a obþine cantitatea de gaze emise în aer – mg/Nm3 în unitatea de timp. Datele informatice se pot vehicula în reþeaua LAN a clientului ºi cu parole adecvate orice utilizator poate accesa datele de emisii. Întregul sistem funcþioneazã sub sistemul de operare Windows XP/ Vista / Windows 7, fiind compatibil pentru conectarea în reþeaua localã sau în sistemele DCS.

Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204

Masini de termoformare Aºa cum v-am promis în numãrul trecut, în continuare vã vom prezenta maºini de termoformare verticale ºi orizontale. În acest sens, prin firma Syscom18 SRL, Vuotomac vã pune la dispoziþie mai multe modele de maºini de termoformare orizontale: L40, L46, MG1500, cu urmãtoarele caracteristici:

. Absorbþie: 0.9Kw ÷ 4Kw. Specificaþii: . Vidare controlatã electronic . 5 programe de etanºare . Extra vidare pentru carne . Comandã vidare: on - off. Accesorii: . Sistem injecþie gaz/cu electrovalvã . Pompã de ultravacuum . Douã bare de etanºare (numai la modelul L46). Maºini de termoformare verticale: VV380, VV430, VV700

Date tehnice: . Lungime camerã sigilare: 400 ÷ ( 920+450 ) mm . Dimensiune camerã vidare: 180 x 420 x 450 mm ÷ 210 x 950 x 550 mm . Încãrcare: manualã . Material utilaj: inox . Pompã vacuum: 25m3/h ÷ 100m3/h . Dimensiuni : 520 x 490 x 615 mm ÷ 1100 x 1070 x 700 mm; . Greutate: 70 ÷ 230 Kg. Consum: . Putere: 220V sau 220/380V

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Date tehnice: . Lungime camerã sigilare: 380 ÷ 700 mm . Dimensiune camerã vidare: 370x90x320 mm ÷ 700x250/420x830 mm . Încãrcare: manualã . Cicluri pe minut (media): 4 ÷ 2 . Material utilaj: inox . Pompã vacuum : 25-50m3/h ÷ 50-200m3/h . Dimensiuni: 530 x 620 x h1200 mm ÷ 1100 x 1100 x h 1600 mm; . Greutate: 120 ÷ 450 kg.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Consum: . Putere: 220V-5oHz ÷ 380V-50Hz . Absorbþie: 1.5Kw ÷ 2.5Kw. Accesorii: . Sistem injecþie gaz . ªtanþare: numai pentru saci de folie . Pompã de ultravacuum.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Adrian ÞURCAª Mobil: 0730 015 868


Syscom info nr. 197 - Ianuarie 2012

5

ABB Semiconductors (continuare din pagina 1)

ABB Semiconductors oferã o varietate mare de semiconductori de putere, folosind tehnologii atât convenþionale, cât ºi orientate spre viitor, îndeplinind cerinþele de înaltã fiabilitate din industrie, transport sau energeticã. Portofoliul de produse cuprinde GTO-uri, IGBT-uri, IGCT-uri, tiristori ºi diode în gama de curenþi de la 200A la 12000A ºi gama de tensiuni între 200V ºi 8500V. O prezentare pe scurt a produselor ABB Semiconductors este urmãtoarea: - Module tip HiPak . configuraþii: modul IGBT simplu, modul chopper, modul IGBT dual, modul dublã diodã, modul IGBT tip semipunte, modul diodã . gama de tensiuni: 1700V, 2500V, 3300V, 4500V, 6500V . gama de curenþi (putere): . 400A/6500V…3600A/1700V, pentru modulul IGBT simplu . 800A/1700V, pentru modulul chopper . 2x800A/1700V, pentru modulul IGBT dual . 2x650A/4500V si 2x600A/6500V pentru modulul dubla diodã . 2x250A/3300V ºi 2x150A/4500V, pentru modulul IGBT tip semipunte . 3600A/1700V, pentru modulul diodã. - Tiristoare tip GTO . configuraþii: asimetric sau simetric . gama de putere: . 210A/4500V…1300A/2500V, pentru GTO asimetric . 285A/4500V…760A/3000V, pentru GTO simetric. - Diode rapide . configuraþii: GTO Freewheeling, Snubber, IGCT . carcasã: tip disc . gamã de putere: . 420A/2500V…1100A/6000V, pentru diode tip GTO Freewheeling . 490A/2500V…250A/6000V, pentru diode tip Snubber . 275A/4500V…585A/5500V, pentru diode tip IGCT.

- Diode redresoare . carcasã: tip disc . gama de putere: 1000A/ 1800V… 3000A/6000V - Diode cu avalanºã . carcasã: tip disc sau cu talpã . gama de putere: . 1300A/1100... 1400A/5000V - Diode pentru sudurã . carcasa: tip disc . gama de tensiuni: 200V, 400V . gama de curenþi: 7000A…11000A - Tiristori pentru controlul fazei . carcasã: tip disc . gama de putere: 640A/ 1400V… 2000A/8500V - Tiristori comandaþi bidirecþional . carcasã: tip disc . gama de putere: 2430A/ 2800V…1580A/6500V - Tiristori rapizi . carcasã: tip disc . gama de putere: 1250A/ 1000V…1110A/3000V - Tiristori cu conducþie inversã . carcasã: tip disc . diodã freewheeling încorporatã . gama de putere: 250A/ 1400V…1000A/2500V - Diode supresoare de tensiune . gama de tensiune: 500V… 3000V

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

Debitmetrul masic Optimass 2000 (continuare din pagina 1)

Popularul design al tubului dublu de la Optimass 2000 a fost extins pentru a furniza o mãsurare exactã a cantitãþilor mari de produse, rezultând un debitmetru masic performant. Toate pãrþile în contact cu fluidul sunt fabricate conform NACE, iar debitmetrul poate fi livrat în variante standard cu flanºe pânã la 12” (DN300). Optimass 2000 poate fi utilizat pentru debite de la 7.000 kg/h pânã la 1.200.000 kg/h, precizia de mãsurare fiind de 0.1%. Aprobãrile PED oferã instrumentului posibilitatea de a putea fi utilizat în procese unde presiunea poate atinge 150 bar. OPTIMASS 2000 poate fi utilizat împreunã cu convertorul de semnal MFC300, care este disponibil atât în varianta compactã, cât ºi la distanþã. Debitmetrul poate fi livrat, de asemenea, cu DDC (Direct Digital Communications) în cazul în care aplicaþia nu necesitã un convertor de semnal.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Caracteristici: . diametre mari: pânã la 12” . debite pânã la 1.200.000 kg/h . tub de mãsurare din oþel inox . uºor de curãþat . cãdere micã de presiune . construcþie modularã a pãrþii electronice . precizie ridicatã – 0.1%. OPTIMASS 2000 a fost dezvoltat pentru a întruni cerinþele de transfer al cantitãþilor mari fluide din industria petrolierã, încãrcãri/descãrcãri, cât ºi în multe aplicaþii unde este necesarã mãsurarea de cantitãþi mari. Nivelul ridicat de performanþã face ca acest tip de debitmetru sã fie soluþia pentru mãsurarea atât a debitelor mari de lichide petroliere, cât ºi a debitelor altor produse, cum ar fi: sirop, melasã, produse chimice. În combinaþie cu convertorul de semnal MFC300, Optimass 2000 furnizeazã o mãsurare exactã a masei, volumului ºi a densitãþii produselor.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662


6

Syscom info nr. 197 - Ianuarie 2012

(continuare din pagina 1)

Seria de traductoare de umiditate si temperaturã HygroFlex 8 Alte caracteristeristici tehnice:

Seria de traductoare de umiditate ºi temperaturã HygroFlex8, bazatã pe tehnologia nouã a circuitului integrat AirChip3000, se distinge nu numai datoritã tehnologiei sale de mãsurã precise, dar ºi prin faptul cã poate fi utilizat în acelaºi timp, cu douã sonde digitale, interºanjabile, de umiditate ºi temperaturã, tip HygroClip2. Traductorul poate fi în varianta constructivã cu montare pe perete, când poate acoperi aplicaþii în care domeniul de temperaturã este -40÷85 0 C (varianta fãrã display) sau în varianta constructivã cu sondele separate prin cablu când poate fi utilizat în aplicaþii în care domeniul de temperaturã este -100 0C÷200 0C (în funcþie de sondele alese). În ambele cazuri domeniul de mãsurã al umiditãþii este 0÷100%RH. Precizia traductorului este ±0.8%RH; ±0.10C. Cu ajutorul software-ului HW4 numeroase funcþii pot fi activate, cum ar fi: testatea automatã a senzorului, compensarea derivei, precum ºi scalarea liberã a semnalelor de ieºire. Tot prin software pot fi setate tipurile sondelor de intrare: douã sonde HygroClip2; o sondã HygroClip2 ºi o sondã analogicã; o sondã HygoClip2 ºi un traductor de presiune (barometru).

Sonda analogicã, care poate fi conectatã la HygroFlex8, trebuie sã respecte urmãtoarele cerinþe: alimentare max 5Vcc; curent consumat max. 10mA, semnal de ieºire 0÷max.3.3Vcc. HF8 utilizeazã un convertor A/D pe 12 biþi pentru a transforma semnalul analogic ºi astfel poate fi configurat sã mãsoare practic orice parametru. HygroFlex8 este potrivit pentru aplicaþii HVAC, camere curate, procese industriale, industria alimentarã ºi farmaceuticã.

. Parametrii mãsuraþi: umiditate ºi temperaturã; parametrii psihometrici calculaþi. . Display: LCD cu 1 sau 2 zecimale, cu iluminare, menu navigare cu 4 taste . Toate traductoarele au conector UART pentru service (setãri prin software); . Variante în funcþie de alimentare: HF832: 15÷40Vcc sau 14÷28Vac; HF842(cu separare galvanicã): 9÷36Vcc sau 7÷24Vac; HF857: alimentare prin ETHERNET (PoE) sau 12÷28Vac; HF862: 85÷265 Vca . Repetabilitate: 0.05 0C . Stabilitate: <1%/an; <0.1 0C/an . Timpul de rãspuns: <15s . Semnale de ieºire: 4x0/4÷20mA; 0÷1V; 0÷5V; 0÷10V (3 sau 4 fire); HF857 nu are ieºire analogicã . Semnale de ieºire digitale: RS485 ºi analogicã; Ethernet RJ47&RS485&analogicã;HF857 are numai ieºire RJ45 . Ieºiri pe releu: 4 ieºiri cu excepþia HF857 . Toate traductoarele au conector mini USB pentru service (setãri prin software) . Traductoarele sunt compatibile FDA 21 CFR Part11 ºi GAMP 5. Elvira BOBRE Mobil: 0722 621 869

Encodere cu robustete sporitã - familia 5000/5020 (continuare din pagina 1)

Venind în întâmpinarea solicitãrilor pieþei cu produse din ce în ce mai performante, unde o laturã mai puþin evaluatã este ºi inabilitatea utilizatorului, respectiv nivelul de instrucþie al echipelor de service ale clienþilor potenþiali, dar ºi pentru a extinde timpul mediu de bunã funcþionare al fiecãrei unitãþi, firma KÜBLER a introdus o platformã specialã pentru seria de encodere optice 5000/5020. Soluþia tehnicã novatoare a Safety Lock TM Design constã în asocierea a doi rulmenþi/mosor, asigurând în acest fel rezistenþa crescutã la ºocuri, de circa 2,5 ori (la nivel de 2500m/s 2, 6ms). Se rãspunde mai bine în acest mod la cazurile de manipulare defectuoasã, dar ºi la acoperirea superioarã a unor vibraþii/ºocuri induse în echipamente de uzurã inerentã exploatãrii acestora. Aceastã soluþie a permis extinderea domeniului de temperaturi de utilizare de la –20…+85 0C la –40…+85 0C, dar ºi extinderea clasei de protecþie de la IP65 la IP67, cu o creºtere tehnic nesemnificativã, de la 0,01Nm la 0,05Nm a cuplului rezidual. Familia de encodere acoperã cele mai uzuale dimensiuni de axe/flanºe suport circulare/ rectangulare, respectiv alezaje/console elastice, existând ºi opþiuni constructive Eex d, pentru zona 2/22. Din punctul de vedere al ieºirilor electrice/alimentare sunt disponibile ieºiri RS422 (compatibil TTL), cu alimentãri de 5V sau 5…. 30V, respectiv ieºiri push-pull cu alimentãri 5… 30V sau 10…. 30V. Familia de encodere a fost întãritã cu noi accesorii de prindere, de conectare, pentru surpresarea vibraþiilor. Familia de encodere dispune de cele mai utilizate rezoluþii unghiulare, de la 1…360…1024…3600…5000imp./rev. Fa m i l i a d e e n c o d e r e a r e º i u n s p o r d e compactare, care vine în întâmpinarea demersurilor de reducere generalã a dimensiunilor echipamentelor care le integreazã.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

low

t s co

Mihai TÃNÃSESCU Mobil: 0722 798 436

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 197 - Ianuarie 2012

7

Monitorizare si alarmare la scãpãri de gaze în statiile CET cu cazane cu arzãtoare alimentate cu gaz metan

(continuare din pagina 1)

Datoritã temperaturilor mari de lucru din jurul arzãtoarelor ºi faptului cã în hala în care sunt montate cazanele existã multe instalaþii electrice, scãpãrile de gaz metan din circuitele de alimentare ale arzãtoarelor pot declanºa explozii sau incendii. Pentru prevenirea acestor pericole este necesarã o instalaþie de monitorizare ºi alarmare la gaze ºi incendii. În cele ce urmeazã vã vom prezenta un sistem de monitorizare ºi alarmare la gaze ºi incendii destinat supravegherii unui CET. Sistemul este format dintr-o centralã convenþionalã cu 12 canale, model Vortex, Crowcon, Anglia, 8 detectoare de gaz metan în construcþie antideflagrantã, model Xgard 5, cu temperatura maximã de operare de +55 0C, ºi 4 detectoare de gaz metan cu temperatura maximã de operare de 150 0C. Detectoarele de temperaturã ridicatã s-au montat în partea superioarã a cazanului, unde temperatura aerului poate depãºi valori de 50 0C. Deoarece aceste detectoare furnizeazã la ieºire un semnal în mV, a fost necesarã utilizarea unui convertor mV-mA, care face posibilã cuplarea la centrala de monitorizare Vortex. Prin urmare, sistemul, în totalitatea lui, este format din: 1 centrala Vortex cu 12 canale de intrare de gaze, 8 detectoare de gaz metan Xgard tip 5, 4 detectoare de gaz metan Xgard tip 4, un convertor mV/mA cu 4 intrãri în mV ºi patru ieºiri în mA, plus o cutie de joncþiune.

Centrala Vortex are înglobate relee pentru semnalizarea depãºirilor nivelelor de alarmã, a stãrilor de eroare ºi a unor hupe suplimentare. Cu contactele releelor de depãºire a nivelelor de alarmã se poate comanda sistemul de oprire a alimentãrii cu gaz metan a unuia sau a mai multor arzãtoare pânã la eliminarea defecþiunii.

Sistemul prezentat a fost implementat la CET Iernut, aparþine ELCEN SA ºi a fost aplicat pentru trei cazane, respectiv au fost realizate trei sisteme de monitorizare ºi alarmare.

Niculae FLORESCU Mobil: 0730 020 706

Aplicatii BMS cu ICP DAS (continuare din pagina 1)

Sistemul automatizat de monitorizare, ce integreazã sisteme de interfaþã om-maºinã (HMI) din seria TPD, de la ICP DAS, module tPET ºi module de achiziþie de date compacte cu PoE (alimentare prin Ethernet) implementeazã ecrane de tip touch screen de înaltã rezoluþie ºi funcþii avansate de control.

Sistemul include: . Controller uPac-7186E Format compact, comunicaþie 10/100Base-TX ºi diverse plãci I/O.

Ethernet

· Module I/O din seria tPET Module de achiziþie date compacte, cu diverse configuraþii de intrãri ºi ieºiri, cu comunicaþie Ethernet. Suportul comunicaþiei Modbus TCP/UDP permite integrarea perfectã a acestor echipamente în sisteme tip HMI, SCADA sau în alte sisteme PLC ale altor producãtori. · TPD -283 Echipamente cu ecran tactil color, de 2,8", proiectate pentru aplicaþii de automatizãri de clãdiri. Includ un display de înaltã rezoluþie, comunicaþie ethernet PoE. Sunt însoþite de un mediu de programare gratuit, HMIWorks, ce permite dezvoltarea de aplicaþii folosind, în funcþie de preferinþele utilizatorilor, limbaj C sau digrama de tip Ladder. De asemenea, sunt disponibile o gamã largã de icoane ºi animaþii grafice (widgets) pentru dezvoltarea interfeþei.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Pentru mai multe detalii sau alte aplicaþii, vã stãm la dispoziþie.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Eugen ENACHE Mobil: 0722 126 196


8

Syscom info nr. 197 - Ianuarie 2012

Calculatoare de debit pentru gaze si lichide OMNI 3000/6000 (continuare din pagina 1)

Omnicom are urmãtoarele facilitãþi:

OMNI 3000/6000 sunt calculatoare de debit dedicate, producãtorul acestor echipamente realizând permanent up-grade-uri ale firmware-urilor. Aceasta se face în funcþie de noutãþile apãrute (perfecþionãri ale standardelor de mãsurare, biblioteci de proprietãþi fizice ale diverselor tipuri de fluide).

. uºor de utilizat . configurare on-line sau off-line . acelaºi program, atât pentru gaze, cât ºi pentru lichide . creeazã ºi arhiveazã rapoarte pentru fiecare configurare creatã . acces în timp real la datele de mãsurare . simulator al panoului frontal al calculatorului de debit . trei nivele de parolare a accesului.

Ele sunt folosite în funcþie de complexitatea aplicaþiei ºi de numãrul de linii de mãsurare gestionate. Existã douã variante constructive: OMNI 3000 sau OMNI 6000. Structura celor douã modele diferã prin numãrul de module funcþionale (maximum 4, pentru OMNI 3000, ºi maximum 10, pentru OMNI 6000) ºi prin numãrul de linii de mãsurare gestionate (unistream, pentru OMNI 3000, ºi multistream, pentru OMNI 6000 - maximum 4 linii de mãsurare). PRINCIPALELE CARACTERISTICI · Aplicaþii de mãsurare ºi contorizare pentru gaze naturale ºi gaze speciale, precum O2, N2, H2, Ar, abur ºi CO2 · Aplicaþii de mãsurare ºi contorizare pentru lichide precum: þiþei, produse rafinate, NGL, LPG, hidrocarburi aromatice, etilenã, propilenã etc.

BIBLIOTECI DE CALCUL · AGA 3, AGA 5, AGA 8, AGA 9, AGA10 · API MPMS 11.1 – 1980 (table 23A/24A; 23B/24B; 24C; 53A/54A; 53B/54B; 54C; 53D/54D); API MPMS 11.1 – 2004 (pentru crude oil, refined products, lubricated oil, special aplications); API 21.1; API 2540; API 2565 etc. · ISO 5167, ISO 6976, toate ediþiile · AGA NX19, SGERG, PTZ, calcule Redlich-Kwong EOS · tabele de calcul pentru mãsurarea aburului · batch ºi recalculare pentru intervale de timp · achiziþie de pulsuri de la contoare – nivel A · interfeþe seriale cu contoare cu ultrasunete importante (Sick-Maihak, Daniel, Instromet, FMC) · interfaþã serialã cu principalele gazcomatografe, cum ar fi: ABB, Daniel · funcþie de prover convenþional (unidirecþional, bidirecþional), master meter, pulse interpolation · conectare cu densimetre ºi analizoare de densitate relativã (Solartron, Sarasota) · control PID, valve control, prove control, batch control ºi sampler control. INTERFAÞÃ DE CONFIGURARE . Calculatoarele de debit OMNI pot fi configurate atât prin intermediul tastaturii locale, cât ºi prin intermediul unui software dedicat, OMNICOM, care ruleazã pe platforma Windows.

SPECIFICAÞII TEHNICE

Nicolae PREDA Mobil: 0728 989 663

Interfata OPOS Firma ARCA, din Germania, foloseºte pentru robineþii de reglare cu ventil echipaþi cu poziþioner electro-pneumatic standardul OPOSR, standard de interfaþã inovatoare pentru conexiune fiabilã ºi eficientã, pentru realizarea unei poziþionãri inteligente, pentru acþionãri liniare sau sfert de turã pneumatice. Beneficiile oferite de interfaþã sunt: . costuri reduse de montaj . costuri scãzute de piese de schimb . fiabilitate ºi stabilitate sporite . capacitatea de a fi înlocuit în condiþii de siguranþã pe poziþie (mai ales când este necesarã siguranþa în funcþionare) . nu existã conducte între poziþie ºi servomotor . manometrele sunt montate pe servomotor, cu minimum de efort ºi la preþ redus. Acest model de interfaþã standard oferã utilizatorilor maximã flexibilitate, simplitate în mentenanþã, cost scãzut, robusteþe ºi siguranþã.

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

Determinarea de evaluare SIL pentru un robinet de reglare cu ventil, Arca Ecotrol, este o combinaþie de “probabilitate de defectare” a tuturor componentelor combinate. Interfaþa OPOS R îmbunãtãþeºte evaluarea SIL a robinetului complet echipat.

Gabriel COJOCARU Mobil: 0722 504 345

SYSCOM INFO, nr. 197, ianuarie 2012  
SYSCOM INFO, nr. 197, ianuarie 2012  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement