Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Nr. 206 noiembrie/decembrie 2012

Monitorizarea si alarmarea la scãpãri de gaze, incendii în instalatii din domeniul petrol si gaze Niculae Florescu

În industrie, în special în domeniul instalaþiilor petroliere ºi de extracþie, pompare ºi transport gaze, unde întotdeauna existã multe instalaþii electrice ºi diferite procese tehnologice în care se folosesc substanþe inflamabile sau se lucreazã cu temperaturi ºi presiuni ridicate, existã mereu un pericol potenþial de apariþie a incendiilor. De aceea este foarte importantã nu numai activitatea de prevenire, dar ºi cea de semnalizare a începuturilor de incendiu pentru a face posibilã acþiunea de combatere înainte ca incendiul sã se extindã ºi sã punã în pericol vieþi omeneºti ºi bunuri materiale de mare valoare. (urmare în pagina 2) Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

În figurile 1, 2 ºi 3 sunt indicate detectoare de gaze montate în spaþiile tehnologice

Detectorul de praf DUMO si aplicatiile sale

Convertor de semnal pentru debitmetre electromagnetice - IFC 100

Sorin Vucea

Virginia ªerban

Traductoare de curent seria CTSR George Barbãlatã

CTSR este alegerea de astãzi pentru energia de mâine. (urmare în pagina 4).

Special construit pentru spaþii industriale ºi zonele cu activitate medicalã - halele de producþie, spaþiile de depozitare, spaþiile intraspitaliceºti - detectorul de praf DUMO þine departe praful de aceste zone. Aceasta este, de altfel, condiþia esenþialã de funcþionare a acestor zone. (urmare în pagina 3) Traductoare ultrasonice HART si PROFIBUS

IFC 100 este un convertor de semnal care poate fi utilizat pentru debitmetre din industria apei, a apei menajere, din agriculturã ºi din CET-uri. Este o soluþie economicã, având variante gândite atât pentru instalarea pe conducte verticale - versiunea 00 - cât ºi pentru conductele orizontale - versiunea 450 (urmare în pagina 3). Echipamente pentru cisterne auto Daniel Niculescu

GAMA DE ECHIPAMENTE ALMA: . Sisteme de mãsurare pentru încãrcarea cisternelor auto . Sisteme gravitaþionale pentru descãrcarea cisternelor auto . Echipamente de contorizare pentru cisterne auto . Skiduri pentru încãrcarea pe jos a cisternelor auto cu produse

Adrian Þurcaº

Traductoarele inteligente Pulsar oferã o instalare uºoarã ºi o bunã acurateþe în mãsurarea nivelului lichidelor ºi al solidelor. (urmare în pagina 5)

NOU!

lichide petroliere . Skiduri pentru încãrcarea cisternelor auto cu GPL . Skiduri pentru aditivarea produselor petroliere lichide . Skiduri de transfer al produselor petroliere. (urmare în pagina 6)

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

CODIX 923/924 - un nou numãrãtor universal Mihai Tãnãsescu

Contorul este foarte uºor de citit ºi este simplu de programat, utilizând în mod clar ieºirile asociate. (urmare în pagina 7)


2

Syscom info nr. 206 - noiembrie/decembrie 2012 (urmare din pagina 1)

În cele ce urmeazã vã vom prezenta un sistem de monitorizare ºi alarmare la scãpãri gaze ºi detecþie fum, destinat supravegherii unei zone mici de exploatare. Sistemul este format dintr-o centralã convenþionalã cu 12 canale, model Vortex, 5 detectoare de gaz metan în construcþie antideflagrantã, model Xgard 5, douã detectoare de fum convenþionale Apollo Fire, o hupã cu flash în execuþie antideflagrantã ºi una în execuþie normalã. Centrala Vortex cu 12 canale, fabricatã de Crowcon, Anglia, este convenþionalã ºi are ca facilitãþi principale relee de alarmare pe fiecare canal ºi ieºire RS 485 pentru cuplare la DCS/SCADA/PLC.

Centrala are soft încorporat, uºor de aplicat, intuitiv, care permite navigarea prin el cu ajutorul butoanelor de pe panoul frontal ºi existã ºi posibilitatea de programare cu ajutorul unui PC. Este prevãzutã ºi cu baterie internã pentru asigurarea funcþionãrii sistemului în caz de cãdere a tensiunii de reþea. Detectoarele de gaz, Crowcon, Anglia, sunt în construcþie antideflagrantã, fiind aprobate pentru utilizarea în mediul Ex, cu ieºire în curent de 4-20 mA proporþional cu concentraþia de gaz mãsuratã. Detectoarele de gaz sunt montate în douã spaþii tehnologice (pompare ºi tratare), precum ºi la centrala termicã.

Detectoarele de fum, Apollo Fire, Anglia, cu soclu oferã posibilitatea unei montãri rapide. Ele sunt destinate sã supravegheze încãperea centralei termice ºi camera de comandã. Sistemul a fost proiectat astfel încât sã asigure în viitor posibilitatea extinderii sale prin adãugarea de patru detectoare de flacãrã exterioare pentru supravegherea a douã rezervoare de carburant. Aplicaþia descrisã a fost implementatã într-o instalaþie tehnologicã din domeniul petrochimiei.

Fig. 7 Fig. 4

Centralã Vortex cu schemã sinopticã

Fig. 5

Hupã cu flash

Hupã cu flash

Fig. 8

Fig. 6

Detectoare de gaze ºi fum existente în clãdirea centralei termice

Hupã cu flash

Pentru alte detalii tehnico-economice, vã aºteptãm. Niculae FLORESCU Mobil: 0730 020 706

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 206 - noiembrie/decembrie 2012

3

Detectorul de praf DUMO si aplicatiile sale (urmare din pagina 1)

Firma Sintrol pune la dispoziþia celor interesaþi un detector de praf destinat atât spaþiilor industriale, cât ºi zonelor cu activitate medicalã: hale de producþie, spaþii de depozitare, spaþii intraspitaliceºti, zone în care lipsa prafului este obligatorie etc. Principalele avantaje conferite de sistem sunt: . preþul de cost scãzut . uºurinþa în utilizare . nu necesitã întreþinere specialã. Sintrol DUMO (prezentatã în fig. 1) monitorizeazã Particulele Totale Suspendate (TSP) în aer, funcþionând pe principiul determinãrii triboelectrice a prafului. Poate determina concentraþii de praf mai mici de 1 mg/m3 pentru dimensiuni ale particulelor de pânã la 0.3 µm minimum. Fig. 1 Aparatul este dotat cu 3 tipuri de ieºiri: . în semnal unificat 4 – 20 mA . pe relee (x2) . comunicaþie serialã. Aparatul este dotat cu 2 alarme: una la nivel de alertã ºi o alarmã de nivel înalt. Funcþionarea normalã (nivel „normal”) este stabilitã la începutul monitorizãrii, nivelele de alertã ºi alarmã înaltã fiind stabilite în timpul punerii în funcþiune.

Ariile de utilizare sunt: . minerit . metalurgie . industria lemnului . industria prelucrãrii bumbacului . industria textilã . industria tutunului . industria alimentarã . industria chimicã ºi farmaceuticã . industria hârtiei . unitãþi spitaliceºti.

Fig. 1

Toate stãrile sunt indicate ºi prin intermediul unor LEDuri (verde, galben ºi roºu). Uºurinþa la utilizare face ca acest dispozitiv sã fie ideal acolo unde funcþionarea în regim anormal a unui proces conduce la o creºtere a cantitãþii de praf, cu efecte negative asupra sãnãtãþii personalului operator sau a funcþionãrii normale a utilajelor.

Alte caracteristici: este construit din inox ºi aluminiu ºi alimenteazã la 12 VDC. Funcþioneazã pe un domeniu de temperaturã situat între -20 0 ºi 60 0 Celsius.

Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204

Convertor de semnal pentru debitmetre electromagnetice - IFC 100 (urmare din pagina 1)

Acest convertor a fost proiectat ca soluþie economicã pentru mãsurãri unde este necesar un înalt nivel tehnologic. IFC 100 mãsoarã cu o precizie de +/- 0.3%. IFC 100 este echipat cu instrumente de diagnosticare pentru verificarea funcþiilor echipamentului ºi pentru testarea aplicaþiei. El poate identifica atât bulele de gaz din fluid, cât ºi modificarea conductivitãþii fluidului, defectele electrozilor, depunerile pe electrozi, temperaturile foarte mari ale fluidului sau ale mediului înconjurãtor. Caracteristicile principale ale convertorului de semnal IFC 100: - este uºor de instalat - mod de operare facil - diagnosticãri ale aplicaþiei ºi ale instrumentului - conversia semnalului se realizeazã extrem de rapid - display grafic mare, iluminat - limbaje de operare multiple, în varianta standard - nu necesitã întreþinere - raport preþ/calitate foarte bun SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Aceste convertoare de semnal pot fi utilizate pentru debitmetre în industria apei, a apei menajere, în agriculturã, în CET-uri etc. IFC 100 este mai mult decât o soluþie economicã. · Conceptul de convertor modular În ciuda faptului cã aspectul exterior este diferit, IFC 100 are aproape aceleaºi funcþii ca ºi IFC 300 funcþiile de diagnosticare, mãsurarea conductivitãþii ºi meniul de navigare simplu, pentru a menþiona doar câteva. La acestea se adaugã diferitele posibilitãþi de conectare la tensiune a.c., c.c., a.c./c.c., HART, în varianta standard, dar ºi versiunea Ex. . Design compact în diferite versiuni IFC 100, în versiunea 00, este ideal pentru instalarea pe conducte verticale. Vesiunea 450, pe de altã parte, se utilizeazã în special pentru conducte orizontale. Designul unghiular faciliteazã citirea display-ului. Iluminarea display-ului face ca acesta sã poatã fi citit cu uºurinþã de la distanþã. Cele 4 taste permit operarea uºoarã, pornirea ºi parametrizarea. Ambele versiuni se pot roti la 900, ceea ce permite poziþii de instalare specifice. . Convertor de semnal montat pe perete Cu IFC 100 W, instalarea la distanþã este posibilã pentru a diminua efectele temperaturilor mari, vibraþiilor sau ale poziþiilor de montare dificile. Partea electronicã se poate utiliza în toate versiunile de carcasã fãrã reparametrizare. · Diagnosticãri IFC 100 a fost echipat cu un instrument de diagnosticare pentru funcþionarea aparatului ºi testarea aplicaþiei. - mãsurarea conductivitãþii - temperatura de proces sau ambianþa prea mari - erori electrozi.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

Pentru mai multe detalii tehnico-economice, vã stãm la dispoziþie. Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 206 - noiembrie/decembrie 2012

Energie solarã pentru performantã si sigurantã în functionare

Traductoare de curent seria CTSR (urmare din pagina 1)

LEM se îndreaptã cãtre sursele de energie regenerabilã ale viitorului prin controlul ºi siguranþa în funcþionare ale soluþiilor de astãzi pentru captarea energiei solare. Traductoarele CTSR combinã performanþele funcþionale ºi de siguranþã cu mãsurarea precisã a micilor curenþi de scurgere c.a. ºi c.c. Oferind instalare uºoarã pentru mãsurarea curentului rezidual mono ºi trifazat, CTSR este alegerea de astãzi pentru energia de mâine. · Douã game de curent nominal: 0,3 ºi 0,6 ARMS · Montare pe circuit imprimat · Deschidere cu diametru mare: 20,1 mm · Disponibilitate cu conductor primar încorporat · Sursã de +5 Vc.c. · Distanþe ºi cãi de conturnare de pânã la 11 mm + CTI 600 pentru izolare ridicatã · Derivã redusã · Operare de la -40 la +1050C · Control ºi acces la tensiunea de referinþã · Testare automatã ºi demagnetizare · Capacitate de supraîncãrcare ridicatã: 3300A.

SYSCOM 18 a participat la ADIPEC 2012

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

AMETEK a lansat pe piatã calibratoarele compacte de semnal JOFRA CSC 101 si CSC 201 JOFRA® CSC 101 este un calibrator în buclã de curent mA cu o interfaþã intuitivã, afiºaj luminos de înaltã rezoluþie ºi funcþii avansate de steping ºi ramping. Având o rezoluþie de 1µA, este potrivit celor mai înalte exigenþe ale tehnologiei moderne. Foarte uºor de utilizat, calibratorul este prevãzut cu un buton rotativ cu funcþie ENTER. Aparatul este protejat la supratensiuni de pânã la 250V, c.a. ºi este alimentat de 6 baterii AAA, ceea ce permite acestuia o autonomie de funcþionare de 40 de ore. JOFRA ® CSC 201 este destinat etalonãrii termocuplurilor ºi termorezistenþelor, fiind pregãtit pentru a face faþã celor mai pretenþioase cerinþe date de senzorii ºi transmiterele moderne. Instrumentul poate etalona 16 tipuri de termorezistenþe, 13 tipuri de termocupluri ºi poate genera ohmi, mV ºi caracteristici RTD personalizate. Foarte versatil, JOFRA® CSC 201 poate fi folosit atât la transmiterele cu “pulsed excitation”, la PLC-uri, cât ºi la etalonarea presiunilor în combinaþie cu un modul extern de presiune tip JOFRA APM. Calibratorul CSC 201 oferã utilizatorului o interfaþã intuitivã cu funcþii avansate de steping ºi ramping ºi este prevãzut cu un afiºaj mare tip ClearBrite, ce permite afiºarea într-o singurã fereastrã a tuturor informaþiilor necesare. Aºa cum este de aºteptat, AMETEK inoveazã continuu linia de calibratoare JOFRA. De data acesta, prin modelele CSC 101 ºi CSC 201. Ambele calibratoare oferã o înaltã exactitate ºi foarte multe funcþii într-un design compact, modern ºi robust, ceea ce le recomandã atât pentru utilizarea în laborator, cât ºi în câmp.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

În perioada 11-14 noiembrie 2012, compania Syscom 18 a fost prezentã la cea de-a cinsprezecea ediþie ADIPEC, cea mai mare expoziþie de petrol ºi gaze din Orientul Mijlociu. Organizatorii au atras, pe toata durata evenimentului, 50.000 de vizitatori din aproape 100 de þãri. Timp de patru zile, compania româneascã a prezentat la propriul stand din cadrul expoziþiei cele mai noi soluþii, echipamente ºi proiecte, cu focus pe sistemele de mãsurã, domeniu în care Syscom 18 este de departe cel mai important producãtor român de skiduri de mãsurã fiscale, altele decât apa. În ultimii ani, Syscom 18 a livrat mai mult de 200 de skiduri în România, Kazahstan, Iordania, Iran, Libia, Bahrain ºi Irak. Pe lângã skiduri, Syscom 18 prezintã propriile soluþii ºi pentru staþii fiscale de mãsurã gaze, sisteme de recuperare vapori, gaz-lift, instalaþii complete de ardere ºi monitorizare a sondelor pentru aplicaþii E&P, sisteme CEMS, sisteme SCADA. Experienþa acumulatã în urma proiectãrii ºi a realizãrii sistemelor integrate, a punerii în funcþiune ºi a exploatãrii instalaþiilor de mãsurare, au fãcut ca Syscom 18 sã fie prezentã la Abu Dhabi ºi sã se numere printre sutele de expozanþi, alãturi de firme de renume din întreaga lume.

Oana GHEORGHIÞÃ Mobil: 0730 016 575

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 206 - noiembrie/decembrie 2012

5

Traductoare ultrasonice HART si PROFIBUS

(urmare din pagina 1)

Pentru a veni în întampinarea cerinþelor clienþilor, firma Pulsar, prin intermediul firmei Syscom18, vã pune la dispoziþie o serie nouã, seria dBi, de traductoare ultrasonice pentru mãsurarea nivelului lichidelor ºi al solidelor. Traductoarele sunt independente ºi sunt programate atât prin intermediul unui PC, cât ºi prin intermediul unei unitãþi de calibrare. Cu un domeniu de mãsurare de pânã la 15 metri, în funcþie de aplicaþie ºi de aprobãrile ATEX (zona 1 standard ºi opþional Zona 0 ), traductoarele inteligente Pulsar oferã o instalare uºoarã ºi o bunã acurateþe în mãsurarea nivelului. Traductoarele inteligente Pulsar (cu HART) sunt de obicei programate fie prin intermediul unor calibratoare de mânã, fie prin intermediul PC-ului. Mãsurarea este semnalatã prin intermediul 4-20mA, proporþional cu valoarea mãsuratã sau folosind protocolul HART, tonuri modulate pe 4-20mA (1200/2200Hz). Traductoarele au aprobare ATEX zona 1(Ex mb) fãrã a necesita utilizarea unei bariere sau ATEX zona 0 ( Ex ia). Pentru a programa traductoarele dBi cu protocol HART utilizând un PC, trebuie achiziþionat modemul PULSAR.

NOU!

Grundfos Pompe România are un nou sediu pentru service Pe data de 28 Martie 2012, Grundfos Pompe România a inaugurat sediul de service situat în Clãdirea Apimondia, Bucureºti, Bd. Ficusului nr. 40, sector 1. Noul sediu de service are 270 de m2 ºi include birouri, salã de training, standuri de reparaþii service ºi depozit piese de schimb. Programul a început cu un discurs de

Traductoarele pot fi oferite în diferite formate pentru a se potrivi cererii. De exemplu, cu flanºã, pot fi acoperite cu PTFE pentru aplicaþii corozive sau pot fi dotate cu scut submersibil sau cu partea primarã cu filet pentru a asigura un montaj cât mai uºor. Traductoarele au un consum mic, putând face mãsurãtori precise în gama 125mm – 15m. Integrarea traductoarelor în sisteme ºi alte echipamente este simplã. Traductoarele suportã ESD, EDDL, FDT/DTM (la cerere).

"Bun venit" din partea Countr y Manager, Alina Gheorghe, ºi din partea Florin TÃNASE

Service Manager, Dorin Meriþoiu. Dupã Mobil: 0722 578 259 care, Ralf Siekmann, CEREG Service Manager, a explicat procesul de audit al partenerilor de service ºi toate investiþiile fãcute în acest sens. Toþi partenerii de service care au trecut auditul au primit diplomele oficiale emise de firma internaþionalã de audit SGSTUV. Foarte important este faptul cã ºi top managementul a fost implicat în deschiderea acestui nou sediu: Jozsef Janvari, HOBURO General Manager, ºi Ralf Siekmann, CEREG Service Manager, au plantat doi arbuºti ca simbol al implicãrii Grupului Grundfos în protejarea mediului. Evenimentul de deschidere a În deplinã conformitate cu standardele comunicaþiilor IEC61158 ºi Profibus PA 3.0.2, traductoarele dBi cu Profibus oferã o rezoluþie foarte mare pentru a da precizie milimetricã ºi un timp de rãspuns de aproximativ o secundã. Protecþia climaticã a acestor traductoare este IP68, fapt ce face posibilã folosirea lor în aplicaþii în aer liber. Suportã driver GSD, EDDL ºi FDT/DTM. Se pot programa prin intermediul PC/HMI cu reþea Profibus sau utilizând un soft Pulsar.

continuat cu un prânz de socializare la restaurantul "Clubul Diplomatic", unde atmosfera ºi meniul delicios a fost acompaniat cu un cvartet. Materialul este preluat de la Grundfos România. Florin TÃNASE Mobil: 0722 578 289

Adrian ÞURCAª Mobil: 0730 015 868 SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 206 - noiembrie/decembrie 2012

Echipamente pentru cisterne auto

(urmare din pagina 1)

Syscom 18 a obtinut autorizatiile ANRE destinate executiei diverselor instalatii aferente activitãtilor de productie/ înmagazinare/ transport/ utilizare gaze naturale

Unic reprezentant în România Skiduri pentru încãrcarea pe jos a cisternelor auto cu produse lichide petroliere

Fondatã în 1980, ALMA este lider francez în domeniul echipamentelor de încãrcare a camioanelor, sistemelor de automatizare, transferului de custodie ºi al sistemelor de contorizare pentru camioane. Asociind know-how-ul în Metrologia Legalã, senzorii electronici de mãsurare ºi dezvoltarea dispozitivelor, date de automatizare ºi prelucrare industrialã, ALMA oferã rãspunsuri pentru proiectele dumneavoastrã. ALMA include mai mult de 150 de lucrãtori ºi este rãspânditã peste tot în Franþa datoritã sucursalelor ºi reþelei de parteneri eficienþi. Reprezentantul ALMA în România este firma SYSCOM 18 SRL.

GAMA DE ECHIPAMENTE ALMA Sisteme de mãsurare pentru încãrcarea cisternelor auto

Sisteme electronice de mãsurare ºi distribuþie fãrã turbinã cu separatoare de gaz mecanice: Sistem de mãsurare combustibili, motorinã ºi ulei (MID & ATEX) Sistem de mãsurare GPL (MID) Sistem de mãsurare AdBlue (MID) Accesorii: sonde de temperaturã, cutii de control electro-pneumatice, control de la distanþã, separatoare de gaz etc.

Sisteme gravitaþionale descãrcarea cisternelor auto

Skiduri pentru încãrcarea cisternelor auto cu GPL

Skiduri pentru aditivarea produselor petroliere lichide

pentru

Skiduri de transfer al produselor petroliere

Sistemul de contorizare Gravity (MID) Sistem electromagnetic dip-stick Sistem electronic de mãsurare a nivelului Parcel Delivery System (SPDS) Sistem de mãsurã gravitaþional portabil.

Echipamente de contorizare pentru cisterne auto

Sistem de mãsurã gravitaþional portabil Sistem de mãsurã gravitaþional portabil pentru GPL Instalaþii de interior Contoare de încãrcare ºi descãrcare electronice de mãsurare cu turbinã pentru camioane, depozite ºi terminale. SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Pentru alte detalii tehnico-economice, vã aºteptãm.

La începutul lunii octombrie 2012, Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Energiei a acordat companiei Syscom 18 o autorizaþie destinatã execuþiei obiectivelor pentru instalaþiile tehnologice de suprafaþã, aferente activitãþii de producþie ºi/sau de înmagazinare a gazelor naturale (staþii de comprimare, staþii de reglare - mãsurare, racorduri ºi conducte din amonte), tip EP. Totodatã, Syscom 18 a fost autorizatã sã execute staþii de comprimare ºi conducte aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip ETC. Nu în ultimul rând, companiei i-a fost acordatã ºi autorizaþia destinatã execuþiei racordurilor ºi a staþiilor de reglare mãsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum ºi a instalaþiilor de utilizare a gazelor naturale, având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, tip ETRI.

Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 206 - noiembrie/decembrie 2012

7

CODIX 923/924 - un nou numãrãtor universal (urmare din pagina 1)

Codix 923/924 poate fi utilizat ca: - numãrãtor presetabil (programabil) deoarece dispune de ieºiri cu 1…4/relee sau 1…6/optocuplori - tahometru, cu 6 presetãri - temporizator presetat cu 6 presetãri. Afiºare pe douã linii (în 4 versiuni de afiºare) Contorul este foarte uºor de citit ºi este simplu de programat, utilizând în mod clar ieºirile asociate.

Prin utilizarea tastelor de cursor/rang de cifrã, este asiguratã o creºtere a parametrilor de fiabilitate. Folosind un contor de funcþii pe ansamblul totalizator, chiar ºi sarcinile mai complexe de control pot sã fie comod efectuate/programate. CODIX 923/924 este un dispozitiv multifuncþional: • Contor, Tahometru ºi Timer - toate într-un singur dispozitiv •Poate fi utilizat drept contor cu presetare, contor de lot sau totalizator (numãrul total cumulat) • Presetãri: 923: 1, 2, 924: 924-4: 4, 924-6: 6 • Ieºiri - releu sau optocuploare • O gamã largã de moduri de numãrare (cu una sau douã intrãri de impulsuri) pentru sincronizãri de timp sau frecvenþã • Afiºare scalabilã prin intermediul factorului de înmulþire/împãrþire • Setãri valoare/valori • Mediere, definire întârziere (la Tahometru) • Presetãri de urmãrire pentru a elimina nevoia de reprogramare • Variante standard de alimentare.

Ieºirile 3, 4 comutare max. 1 A AC/DC 1 A, min. 1 mA AC /DC Relee cu contact de închidere (programabil ca în mod normal închis sau normal deschis NC NO) Cicluri de comutare garantate > 5 x 107 ori Cicluri de comutare garantate > 5 x 105 ori la 0.5A/ 125Vac Cicluri de comutare garantate > 5 x 105 ori la 1A/30Vcc

Alege singur ce-þi trebuie: a - numãr de presetãri/ 3 = 1 preset , 4 = 2, 4 sau 6 presetãri b - ieºire/ 0 = cu releu (relee),1 = optocuploare (doar pentru a = 4) c - opþiuni LCD/0 = fãrã luminã de fundal, 1 = iluminare verde 2 = LED-urile unite, negativ/roºu iluminare intermitentã) 3 = multicolor, negativ roºu/verde iluminare alternativã d - tensiuni de alimentare (variante)/0 = 90... 260 V AC, 2 = 24 V AC ± 10%, 3 = 10 ... 30 V DC e - nivel de declanºare pentru intrare/intrãri/ 0 = standard de nivel (HTL), A = 4 ... 30 V DC f - versiunea/ 0 = standard 923/924, B = cu 6 ieºiri optocuplor 924-6 (dacã b = 1), C = 4 ieºiri releu.

Rapid ºi uºor de utilizat • intrare directã în presetãri prin tastele faþã (Teach-In) • conectare rapidã prin conectori cu ºurub (plug-in) • frecvenþã mare de urmãrire (60 kHz) • afiºarea simultanã a valorii reale, presetãri, numãrul lotului sau numãrul total de impulsuri • semnalizare pentru atingerea valorilor presetate afiºate ºi pentru starea ieºirilor • 3 setãri predefinite pentru cele mai comune setãri de parametrii • intrarea direct în programare • minimum necesar de adâncime pentru instalare • 4 moduri de RESET • 3 moduri de blocare acces • afiºare multicolor pentru diferenþierea mai bunã dintre cele douã valori. Moduri de funcþionare acceptate • Numãrãtor direct (cnt.dir), Diferenþã (up.dn) • Plus A + B (up.up), faza discriminator x1 • x2, x4 (quad, quad x2,quad x4) • Raportului (A / B), Raportul în % ((A-B)/A% x100) • Frecvenþmetru: A, A-B, A + B, quad • A/B, (A-B)/A x 100% • Timer: 4 moduri de start: FrErun • Auto, InpA. InpB, InpB. InpB. Versiunile Codix 924-4 ºi 924-6 Contoarele presetate 924-4 ºi 924-6 variazã de la clasele de standard, 923 ºi 924, dupã cum urmeazã: - Versiune Releu: 924-4, 4 presetãri,cu 2 relee suplimentare - Versiune Optocuplor: 924-6: 6 presetãri, cu 4 ieºiri suplimentare optocuplori - Presetãrile 1 ºi 4 afecteazã numãrãtorul de batch sau de total Ieºirile 1,2 comutare max. de tensiune. 250 V AC/3A

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Mihai TÃNÃSESCU Mobil: 0722 798 436

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 206 - noiembrie/decembrie 2012

Plugusorul SYSCOM 18 Parteneri din România, IMM-uri, combinate

Trageþi toþi acum o brazdã, chiar dacã troianu-i mare

autohtone sau mixte, cu capital de departe

De accize ºi de taxe, de reguli financiare.

Voi, toþi cei ce faceþi PIB-ul, rãspândiþi în toatã þara,

Aruncaþi acum în brazdã doar seminþe garantate,

Voi, ce nu aveþi odihnã, deºi "iarna nu-i ca vara",

Folosiþi echipamente bine finalizate.

Tot SYSCOMUL vã ureazã "sã-nchideþi anul cu bine",

Când aveþi vreo-ncurcãturã tehnicã, de orice fel

Cu balanþele active ºi cu conturile pline,

Sã nu ezitaþi o clipã, vezi SYSCOM pe fax ori tel.

Cu lichiditãþi masive, cu fonduri de dezvoltare,

Noi vom fi atunci acolo ºi vom da pe orice cale

Cu creanþele pe zero ºi profitul cât mai mare

Cheia cea mai potrivitã-n automatizãri industriale.

Mânaþi mããããiii....

Mânaþi mããããiii...

ªi ca parteneri de muncã, de soluþii cãutate, Voi, ce sunteþi IMM-uri sau complexe combinate, Anul care bate-n uºã vã aducã doar putere, Cu reforme-adevãrate, nu cu ziceri efemere. Taxele cât mai reduse, pieþele mereu mai mari, Concurenþa mai loialã, legi mai drepte ºi mai tari. Fie-vã plãtit efortul cu onoare ºi cu bani

2 0 1 3 s ã v - a d u c ã Fe r i c i r e , L a M u l þ i A n i ! Opriþi plugul, mãi flãcãi! SYSCOM 18 SRL

ROMÂNIA 060 011

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi un exemplar imprimat din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon 0723 243 073 sau pe e-mailul: alis.vlase@syscom18.com

SYSCOM Info, Nr. 206 noiembrie decembrie 2012  
SYSCOM Info, Nr. 206 noiembrie decembrie 2012  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement