Page 1

SYSCOM info

®

Nr. 199 martie 2012

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

o Edit

rial

Sisteme de monitorizare a gazelor în cale deschisã (open path) Niculae Florescu

În industrie, în special în domeniul instalaþiilor de extracþie, pompare ºi transport gaze naturale, unde întotdeauna existã multe instalaþii electrice ºi diferite procese tehnologice în care se folosesc substanþe inflamabile sau se lucreazã cu temperaturi ºi presiuni ridicate, existã întotdeauna un pericol potenþial de apariþie a incendiilor. De aceea este foarte importantã nu numai activitatea de prevenire, dar ºi cea de semnalizare a scãpãrilor de gaze pentru a face posibilã acþiunea de combatere înainte ca sã se producã o explozie sau un incendiu care sã punã în pericol vieþi omeneºti ºi bunuri materiale de mare valoare. (urmare în pagina 2) Echipamente de câmp CORTEM (II)

Gas-Pro - detector portabil multigaz

Tipuri de furtunuri din material compozit GASSOFLEX, functie de tipul de fluid de lucru vehiculat (II)

Echipamente de comandã si control Dan Iordache

Niculae Florescu

Detectorul utilizat în spaþii închise/ deschise poate fi echipat cu o gamã largã de senzori. Fiecare canal de gaze are douã limite de alarmare, canalele pentru gaze toxice având posibilitatea afiºãrii ºi a valorii TWA (valoarea medie pentru durata de timp în care a fost folosit), importantã pentru cã indicã gradul de toxicitate în care s-a lucrat. (urmare în pagina 3)

Echipamentele de comandã ºi control fac parte din marea familie de echipamente de câmp CORTEM, fiind destinate utilizãrii în spaþii cu pericol de explozie.

Daniel Niculescu

1. Furtunuri terestre pentru vehicularea hidrocarburilor 2. Furtunuri terestre pentru vehicularea produselor chimice 3. Furtunuri pentru utilizare în mediu marin 4. Furtunuri terestre ºi marine pentru braþe de încãrcare (urmare în paginile 4 ºi 5)

(urmare în pagina 3)

Syscom 18 a participat la STOC EXPO 2012 Echipamentele BEKA (EEx ia IIC T4, IP66) (II) Nelu Stan

. Tip BA414DF-F – Indicator Fieldbus pentru o singurã variabilã, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; . Tip BA444DF-F – Indicator Fieldbus pentru 8 variabile pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; - Tip. BA484DF-F – Indicator Fieldbus pentru 8 variabile, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; - Tip. BA484DF-P – Indicator Fieldbus cu Protocol PROFIBUS pentru 8 variabile, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; (urmare în pagina 5)

Solutii pentru mãrimi liniare Mihai Tãnãsescu

Firma K ü bler, din Germania, a dezvoltat trei tipuri de soluþii tehnice. O primã soluþie este concretizatã într-o pereche de senzor magnetic în cvadraturã, riglã magneticã uniform distribuitã. O altã soluþie constã în asocierea unui encoder cu un mecanism fir/tobã pentru înfãºurare. O nouã soluþie de evaluare/urmãrire a unei cote liniare este generalizarea soluþiei pinion/cremalierã. (urmare în pagina 6)

Condensatori electrolitici Prezentare generalã ilustratã George Barbãlatã

. Terminale cu ºurub . Terminale tip “snap-in” (urmare în pagina 7) Seria K01, 850C

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

Analizorul compact cu microunde pentru determinarea concentratiei laptelui de var Sorin Vucea

Concentraþia laptelui de var se poate determina ºi c u a j u t o r u l analizorului compact cu microunde μICC 2.45, de la firma pro/ M/tec, mai ales atunci când existã un produs foarte gros.

Respectând directivele europene 94/63/EC pentru controlul emisiilor, ºi în calitate de integrator de sistem ºi de contractor EPIC, Syscom 18 a implementat instalaþii de recuperare vapori în 17 depozite petroliere. (urmare în

(urmare în pagina 6)

pagina 7)

Acreditare RENAR Pe data de 23.01.2012 a fost emis Certificatul de Acreditare LE -023, unde sunt prezentate domeniile de competenþã ºi capabilitãþile laboratorului VerCalTest. Acordarea acestui certificat de acreditare de cãtre RENAR face astfel posibilã atât recunoaºterea naþionalã ºi internaþionalã a capabilitãþii laboratorului VerCalTest, cât ºi dezvoltarea continuã a relaþiilor de colaborare cu autoritãþile recunoscute din domeniu, cu mediul tehnico-ºtiinþific. (urmare în pagina 8)

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Syscom 18 a organizat un seminar tehnic privind sistemele de mãsurã pentru rezervoarele de stocare produse petroliere

Seminarul a avut ca scop prezentarea tehnologiilor actuale de mãsurare, instalare, configurare, utilizare ºi de întreþinere a tuturor echipamentelor componente ale sistemelor, astfel încât funcþionarea acestora sã atingã performanþele aºteptate. (urmare în pagina 8)


2

Syscom info nr. 199 - Martie 2012

Sisteme de monitorizare a gazelor în cale deschisã (open path) (continuare din pagina 1)

Pentru spaþii mari sau pe distanþe mari de-a lungul conductelor sau pentru locaþii inaccesibile, unde este impracticabilã utilizarea detectoarelor de gaze punctuale, a fost dezvoltatã tehnica de detecþie în cale deschisã a gazelor. Un sistem de detecþie în cale deschisã este format dintr-o sursã în IR ºi un detector.

Sursa emite un fascicul cu spectru dual, iar detectorul analizeazã absorbþia care se produce pe cale opticã datoritã existenþei gazelor. Sursa emite un fascicul cu douã lungimi de undã, una nefiind afectatã de gazele a cãror concentraþie trebuie determinatã, dar este folositã ca referinþã pentru determinarea absorbþiei în calea opticã. Cea de a doua lungime de undã este afectatã de gazele a cãror compoziþie trebuie determinatã. Analiza este astfel comparativã, respectiv se face raportul între absorbþiile pe calea opticã pe cele douã lungimi de undã, eliminându-se componenþa de fond. Acest principiu permite, de asemenea, ºi funcþionarea în cazul murdãririi suprafeþelor optice sau a scãderii vizibilitãþii în caz de ceaþã, ploaie sau ninsoare, desigur pânã la o anumitã limitã. Utilizarea unui astfel de sistem a condus ºi la implementarea unui nou concept, acela de concentraþie de gaze pe unitatea de lungime. Într-un sistem de detecþie în cale deschisã nu este definitã lungimea cãii, astfel cã mãsurarea este exprimatã ca produsul între concentraþia medie a gazului ºi lungimea norului de gaz strãbãtut de fasciculul emis de sursa emiþãtoare. Aceasta înseamnã cã un nor cu concentraþie mare de gaze, dar de lãþime micã, poate sã dea acelaºi semnal de ieºire la detector ca un nor cu concentraþie mai micã de gaze, dar care are o lungime mai mare. Este ca ºi cum sistemul ar “contoriza” numãrul de molecule de gaz din calea opticã, care absorb radiaþia infraroºie din lungimea de undã respectivã. Pentru gazele inflamabile concentraþia este exprimatã în procente LIE x m. (Limita inferioarã de explozie x metru). Eficienþa unui astfel de sistem este pusã în valoare în special în cazul utilizãrii lui în spaþii deschise. În acest caz, scãpãrile de gaze formeazã un nor fie relativ staþionar, fie rapid deformabil funcþie de condiþiile atmosferice (vânt), viteza gazului la ieºire din locul defect, greutatea gazului faþã de aerul înconjurãtor. Caracteristicile acestui nor de gaze sunt urmãtoarele: . concentraþie mare de gaze lângã punctul de ieºire, concentraþie care scade pe mãsurã ce creºte distanþa faþã de punctul de ieºire . forma norului de gaz este apropiatã de o elipsã deformatã . gazele mai uºoare decât aerul (metanul, de exemplu) se ridicã în sus, iar cele mai grele (butanul) se lasã în jos . dacã viteza vântului este mare, norul se împrãºtie ºi concentraþia gazului scade. De aceea este important sã existe o sensibilitate mare pentru concentraþii mici de gaze.

Syscom 18 a implementat un sistem de detecþie de gaze în cale deschisã într-o halã de compresoare de mari dimensiuni (100 m lungime) în interiorul cãreia se aflã 7 compresoare de gaze naturale.

Construcþia halei, cu un acoperiº în douã ape, cu coama pe mijloc ºi cu compresoarele amplasate median, precizeazã cã, în caz de scãpãri, gazele se vor acumula pe mijlocul halei în partea superioarã. De aceea, pentru monitorizare ºi alarmare s-a utilizat o singurã pereche de sursã – detector, amplasatã la înãlþime, aproape de coama acoperiºului ºi pe mijlocul halei. Sistemul a fost completat ºi cu alarme sonore/auditive, butoane manuale de alarmare, cutie de joncþiuni cu comutator ºi lãmpi indicatoare de stare a sistemului. Niculae FLORESCU Mobil: 0730 020 706

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 199 - Martie 2012

3

Gas-Pro - detector portabil multigaz (continuare din pagina 1)

Detectorul are alarme vizuale, acustice ºi cu vibrator la depãºirea pragurilor de alarmare, data logger cu o capacitate de înregistrare de 125 ore cu eºantionare la fiecare 10 sec. Realizat într-o carcasã cu grad de protecþie IP 67, poate opera întro gamã largã de temperaturã (-200C /+ 550C) ºi poate fi folosit în mediu Ex, fiind certificat ATEX pentru utilizare în zona 1 sau 2. Alte facilitãþi: · · · · ·

Detectorul a fost proiectat pentru utilizare în spaþii închise/deschise, unde sunt condiþii dure de mediu, având ca scop principal protecþia personalului care lucreazã în acest mediu. Cu caracteristici tehnice de excepþie, din care se pot remarca: · Vizibilitate foarte bunã a afiºajului în orice condiþii · Operare cu un singur buton · Carcasã antiºoc · Portabil, cu masã micã, sub 335 grame · Monitorizeazã simultan pânã la 5 gaze · Opþiuni de folosire pentru prelevarea gazelor: prin difuzie sau cu pompã internã încorporatã · Proiectat în conformitate cu cerinþele internaþionale de siguranþã +ve SafetyTM.

Interfaþã pentru cuplare la calculator Datele înregistrate în timpul utilizãrii în data logger pot fi descãrcate pe un PC Tot cu ajutorul PC-ului, al unui soft ºi al unei butelii de gaze etalon se poate reetalona detectorul Încãrcãtor pentru acumulator de la reþea Încãrcãtor pentru acumulator de la bateria unei maºini.

Detectorul poate fi echipat cu o gamã largã de senzori, prezentaþi în tabelul alãturat. Fiecare canal de gaze are douã limite de alarmare, canalele pentru gaze toxice având posibilitatea afiºãrii ºi a valorii TWA (valoarea medie pentru durata de timp în care a fost folosit). Aceastã valoare este importantã pentru personal ºi inspectorii de protecþia muncii, indicând gradul de toxicitate în care s-a lucrat. Niculae FLORESCU Mobil: 0730 020 706

Echipamente de câmp CORTEM (II) Echipamente de comandã si control Prize ºi fiºe În numãrul din februarie am trecut în revistã Cutiile de joncþiuni. Acum vom vorbi despre prize ºi fiºe. Prizele PY ºi fiºele asociate SPY sunt destinate utilizãrii în spaþii cu pericol de explozie, putând fi utilizate în zone clasificate, cum ar fi: Zona 1, Zona 2, Zona 21 ºi Zona 22, fiind certificate EEx d IIC T5. Prizele PY sunt prevãzute cu switch de interblocare pentru protecþie ºi nu se pot utiliza cu fiºe industriale obiºnuite. Caracteristici: tensiune maximã: 690V, curent maxim: 32A. Prizele FSQC ºi fiºele FP sunt realizate cu 2 sau 3 poli plus împãmântare. Ele sunt destinate utilizãrii în medii cu pericol de explozie, fiind certificate EEx d IIC T6 ºi putând fi montate în zone clasificate, cum ar fi: Zona 1, Zona 2, Zona 21 ºi Zona 22. Energizarea echipamentului se face prin introducerea de fiºe FP, care acþioneazã ca un întreruptor intern, evitând, astfel, formarea între fiºã ºi prizã a unui arc electric. Caracteristici: tensiune maximã: 440VAC; curent maxim: 63A. Prizele EPC ºi fiºele asociate AP pot fi, de asemenea, utilizate în medii cu pericol de explozie, fiind certificate EEx d IIC T5 sau T6. Aceastã serie de prize ºi fiºe este utilizatã în special pentru aparate cu un consum ridicat, caracteristicile lor fiind: tensiune maximã: 690VAC/DC, domeniul de curent: 63-125A.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

În numãrul viitor vom prezenta Cutiile de semnalizare ºi control.

Dan IORDACHE Mobil: 0733 101 123

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 199 - Martie 2012

Tipuri de furtunuri din material compozit GASSOFLEX, functie de tipul de fluid de lucru vehiculat (II) Sunt recomandate pentru utilizare în livrarea ºi/ sau aspiraþia unei game largi de produse chimice compatibile cu polipropilena, în cisterne auto, cisterne CF ºi rezervoare. Construcþie: . spiralã interioarã din polipropilenã . spiralã exterioarã din sârmã de oþel galvanizat . captuºeala interioarã din polipropilenã . înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat cu logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logoul solicitat de beneficiar. Gama de temperaturi: . de la -200C pânã la +1000C. Factorul de securitate: . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor de securitate de 5:1. Serii de fabricaþie: . seria standard: 10100 . seria grea: 14100. 2.2 Gama de furtunuri GASSOFLEX SSE

(continuare din pagina 1)

Funcþie de tipul de fluid de lucru vehiculat ºi mediul de lucru, furtunurile din material compozit GASSOFLEX se structureazã în urmãtoarele categorii: 1. Furtunuri terestre pentru vehicularea hidrocarburilor 2. Furtunuri terestre pentru vehicularea produselor chimice 3. Furtunuri pentru utilizare în mediu marin 4. Furtunuri terestre ºi marine pentru braþe de încãrcare. În continuare, vom prezenta cele patru categorii de furtunuri GASSOFLEX. 1. FURTUNURI TERESTRE PENTRU VEHICULAREA HIDROCARBURILOR 1.1 Gama de furtunuri GASSOFLEX GGE

Sunt recomandate pentru utilizare în livrarea ºi/sau aspiraþia de carburanþi, uleiuri ºi lubrifianþi, în cisterne auto, cisterne CF ºi rezervoare. Construcþie: . spirala interioarã din sârmã de oþel galvanizat . spirala exterioarã din sârmã de oþel galvanizat . captuºealã interioarã din polipropilenã . înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat cu logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logoul solicitat de beneficiar. Gama de temperaturi: . de la -200C pânã la +1000C. Factorul de securitate: . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor de securitate de 5:1. Serii de fabricaþie: - seria uºoarã: 7100 - seria standard: 10100 - seria grea: 14100. 1.1 Gama de furtunuri GASSOFLEX AAE

Sunt recomandate pentru utilizare în livrarea ºi/sau aspiraþia de carburanþi, uleiuri ºi lubrifianþi, în cisterne auto, cisterne CF ºi rezervoare. Datoritã sârmei spirale din aluminiu, este semnificativ mai uºor, permiþând o manevrare mai uºoarã, în special pentru diametre mari. Construcþie: . spiralã interioarã din sârmã de aluminiu . spiralã exterioarã din sârmã de aluminiu . captuºealã interioarã din polipropilenã . înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat cu logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logoul solicitat de beneficiar. Gama de temperaturi: . de la -200C pana la +1000C Factorul de securitate: . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor de securitate de 5:1. Serii de fabricaþie: . seria standard: 10100 . seria grea: 14100. 2. FURTUNURI TERESTRE PENTRU VEHICULAREA PRODUSELOR CHIMICE 2.1 Gama de furtunuri GASSOFLEX EGE

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Sunt recomandate pentru utilizare în livrarea ºi/sau aspiraþia unei game largi de produse chimice compatibile cu polipropilena ºi oþelul inox, care vin în contact cu partea internã a furtunului, în cisterne auto, cisterne CF ºi rezervoare. Construcþie: . spiralã interioarã din sârmã de oþel inox . spiralã exterioarã din sârmã de oþel inox . cãptuºealã interioarã din polipropilenã . înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat cu logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logo-ul solicitat de beneficiar. Gama de temperaturi: . de la -200C pana la +1000C. Factorul de securitate: . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor de securitate de 5:1. Serii de fabricaþie: . seria standard: 10100 . seria grea: 14100. 2.3 Gama de furtunuri GASSOFLEX SST

Sunt recomandate pentru utilizare în livrarea ºi/sau aspiraþia unei game largi de produse chimice foarte agresive ºi sunt utilizate în aplicaþii unde polipropilena nu este compatibilã cu fluidul de lucru. Captuºeala interioarã din PTFE ºi spiralele din sârmã de oþel inox fac aceste furtunuri ideale pentru utilizarea la cisterne auto, cisterne CF ºi rezervoare. Construcþie: . spirala interioarã din sârmã de oþel inox . spirala exterioarã din sârmã de oþel inox . captuºeala interioarã din PTFE . înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat cu logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logoul solicitat de beneficiar Gama de temperaturi: . de la -200C pânã la +1000C. Factorul de securitate: . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor de securitate de 5:1. Serii de fabricaþie: . seria standard: 10100 . seria grea: 14100. ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

2.4 Gama de furtunuri GASSOFLEX SGT

Sunt recomandate pentru utilizare în livrarea ºi/ sau aspiraþia unei game largi de produse chimice foarte agresive ºi sunt utilizate în aplicaþii unde polipropilena nu este compatibilã cu fluidul de lucru vehiculat. Captuºeala interioarã din PTFE ºi spiralele exterioare din sârmã de oþel galvanizat, acolo unde nu intrã în contact cu fluidul de lucru, fac aceste furtunuri ideale pentru utilizarea la cisterne auto, cisterne CF ºi rezervoare (alternativa mai ieftinã). Construcþie: . spirala interioarã din sârmã de oþel inox . spirala exterioarã din sârmã de oþel galvanizat . captuºeala interioarã din PTFE . înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat cu logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logo-ul solicitat de beneficiar. Gama de temperaturi: . de la -200C pânã la +1000C Factorul de securitate: . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor de securitate de 5:1. Serii de fabricaþie: . seria standard: 10100 . seria grea: 14100 2.5 Gama de furtunuri GASSOFLEX SGE

Sunt recomandate pentru utilizare în livrarea ºi/ sau aspiraþia unei game largi de produse chimice. Fluidele vehiculate trebuie sã fie compatibile cu polipropilena sau oþelul inox, care nu pot veni în contact cu partea externã a furtunurilor. Sunt utilizate la cisterne auto, cisterne CF ºi rezervoare. Construcþie: . spirala interioarã din sârmã de oþel inox . spirala exterioarã din sârmã de oþel galvanizat . captuºeala interioarã din polipropilenã . înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat cu logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logo-ul solicitat de beneficiar. Gama de temperaturi: . de la -200C pânã la +1000C Factorul de securitate: . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor de securitate de 5:1. Serii de fabricaþie: . seria standard: 10100 . seria grea: 14100. 3. FURTUNURI PENTRU UTILIZARE ÎN MEDIU MARIN 3.1 Gama de furtunuri pentru condiþii grele de lucru în mediu marin

Aceastã gamã de furtunuri este utilizatã în încãrcarea ºi descãrcarea unor nave în aplicaþii marine, care solicitã un furtun mai robust. Produsul de transferat va predetermina cea mai adecvatã configuraþie a cãptuºelii de interior ºi exterior. Construcþie: . spirala interioarã din sârmã de oþel inox sau oþel galvanizat . spirala exterioarã din sârmã de oþel galvanizat sau oþel inox . captuºealã interioarã din polipropilenã sau PTFE

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 199 - Martie 2012

5

. înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat cu . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor de Gama de temperaturi: logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logo-ul securitate de 5:1. . de la -200C pânã la +1000C. solicitat de beneficiar. Factorul de securitate: Serii de fabricaþie: Gama de temperaturi: . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor . seria standard: 14100. 0 0 . de la -20 C pânã la +100 C de securitate de 5:1. 4.2 Gama de furtunuri pentru recuperare de Factorul de securitate: Serii de fabricaþie: vapori GASSOFLEX GGE-VE . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor de . seria standard: 14100. securitate de 5:1. 4. FURTUNURI TERESTRE ªI MARINE Serii de fabricaþie: PENTRU BRAÞE DE ÎNCÃRCARE . seria standard: 14100. 4.1 Gama de furtunuri pentru braþe de GASSOFLEX GGE-VE este recomandat pentru 3.2 Gama de furtunuri pentru condiþii uºoare încãrcare GASSOFLEX GGE-901 recuperarea vaporilor de combustibili în cheiurile de de lucru în mediu marin încãrcare cu sisteme de recuperare, precum ºi la autocisterne ºi cisterne CF. Construcþie: . spirala interioarã din sârmã de oþel galvanizat GASSOFLEX GGE-901 este recomandat pentru . spirala exterioarã din sârmã de oþel galvanizat Aceastã gamã de furtunuri este utilizatã în . captuºeala interioarã din polipropilenã utilizare cu braþe de încãrcare pe jos. Designul sãu încãrcarea ºi descãrcarea unor nave în aplicaþii marine, . înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat care cer flexibilitate ºi uºurinþã a greutãþii. Produsul oferã o rezistenþã mare la întindere, fãcându-l ideal cu logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logode transferat va predetermina cea mai adecvatã pentru încãrcarea combustibililor. ul solicitat de beneficiar. configuraþie a cãptuºelii de interior ºi exterior. Construcþie: Construcþie: Gama de temperaturi: . spirala interioarã din sârmã de oþel galvanizat . spiralã interioarã din sârmã de oþel inox sau . de la -200C pânã la +1000C . spirala exterioarã din sârmã de oþel galvanizat oþel galvanizat Factorul de securitate: . cãptuºeala interioarã din polipropilenã . spirala exterioarã din sârmã de oþel galvanizat . presiunea de lucru se bazeazã pe un factor de . înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat sau oþel inox securitate de 5:1. . captuºeala interioarã din polipropilenã sau cu logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logoSerii de fabricaþie: ul solicitat de beneficiar. PTFE . seria standard: 7100. . înveliº exterior din polipropilenã; inscripþionat Gama de temperaturi: cu logo-ul firmei producãtoare sau, la cerere, cu logo. de la -200C pânã la +1000C Daniel NICULESCU ul solicitat de beneficiar. Factorul de securitate: Mobil: 0722 193 005

Echipamentele BEKA

(EEx ia IIC T4, IP66)

(II)

(continuare din pagina 1)

Am început în numãrul din februarie sã vorbim despre echipamentele din programul de fabricaþie al fir mei BEK A . Am prezentat echipamentele EEx ia IIC T5, IP 66. Acum vom continua prezentarea echipamentelor BEKA, cu EEx ia IIC T4, IP 66, cu compartiment separat pentru terminalele de conectare; . Tip BA414DF-F – Indicator Fieldbus pentru o singurã variabilã, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; display 5 digiþi cu 20mm înãlþime; bargraf cu 31 de segmente; comunicaþie Fieldbus: tensiune 9 la 32V, curent: 13mA ; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +70 0C (cu Certificat ATEX pentru operare de la -40 0 C la +70 0 C pentru gaz ºi -20 0 C la +60 0 C pentru praf). . Tip BA444DF-F – Indicator Fieldbus pentru 8 variabile pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; display 5 digiþi cu 20mm înãlþime; Bargraf cu 31 de segmente; comunicaþie Fieldbus: tensiune 9 la 32V, curent: 13mA; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru operare de la -40 0C la +70 0C pentru gaz ºi -20 0C la +60 0C pentru praf). - Tip. BA484DF-F – Indicator Fieldbus pentru 8 variabile, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; display cu cristale lichide 120x64 pixel; mãrime 86,5mmx45mm, pentru 1,2,3,4 sau 8 variabile plus bargraf; date seriale pe 2 fire; comunicaþie Fieldbus: tensiune 9 la 32V, curent: 13mA; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0 C la +60 0 C (cu Certificat ATEX pentru gaze, pentru operare de la -40 0C la +60 0C). - Tip. BA484DF-P – Indicator Fieldbus cu Protocol PROFIBUS pentru 8 variabile, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; display cu cristale lichide 120x64 pixel; mãrime 86,5mm x 45mm, pentru 1,2,3,4 sau 8 variabile plus bargraf; date seriale pe 2 fire; comunicaþie Fieldbus cu interfaþã Profibus: tensiune 9 la 32V, curent: 25mA ; cu

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0 C la +60 0 C (cu C e r t i f i c a t AT E X p e n t r u g a z e , pentru operare de la -40 0C la +60 0C ). În numãrul viitor vom continua sã vorbim despre familia BEKA , prezentând echipamentele EEX iA IIC T5, IP 66, pe 2 fire 420mAcc.

Nelu STAN Mobil: 0733 102 083

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 199 - Martie 2012

Solutii pentru mãrimi liniare (continuare din pagina 1)

În întâmpinarea preocupãrilor legate de urmãrirea, mãsurarea unor cote, a unor poziþii, ce descriu miºcãri liniare, firma Kübler, din Germania, a dezvoltat trei tipuri de soluþii tehnice. O primã soluþie este concretizatã într-o pereche de senzori magnetici în cvadraturã, riglã magneticã uniform distribuitã. Pe o bandã flexibilã este depus un “pieptene” magnetic, cu o rezoluþie de minimum 5µm, perpendicular pe cota liniarã desfãºuratã. Dacã este asiguratã “pensularea”, parcurgerea acestei benzi de cãtre perechea de “citire”, rezultã un asamblu similar cu al encoderului incremental, adicã douã ieºiri electrice în cvadraturã. Perechea Limes LI20/B1 poate atinge rezoluþii de minimum10µm, respectiv perechea Limes LI50/B2 poate atinge rezoluþii de pânã la 5µm. Distanþa recomandatã dintre senzor ºi banda magneticã este de 0.4…1mm, restricþie uºor acceptatã pentru maºiniunelte. Electric, senzorii dispun de ieºiri push-pull (max. 20mA/ ieºire), sau RS422, pentru sarcini mai mari de 120 Ohm. Dacã alimentarea de la 4,8…26/ 30V nu ridicã restricþii, este important sã nu depãºim lungimi de cablu de 30m/ push-pull, respectiv sã þinem seama la ieºirea RS422. Detalii, în fiºele tehnice specifice. Domeniul de temperaturi acceptat (-200…+800C, cu IP67), acoperã cele mai multe situaþii. Realizarea “benzii magnetice”, sub forma unei benzi autoadezive, este o importantã facilitate. Banda se livreazã în role de 1, 2, 4, 5, 6, 10 cãtre maximum 20m (50m).

O altã soluþie constã în asocierea unui encoder cu un mecanism fir/ tobã pentru înfãºurare. Este evident cã parametrii geometrici, respectiv perechile de materiale utilizate în realizarea firului/tobei limiteazã într-o oarecare mãsurã variantele constructive dar, pentru cele mai multe situaþii de cote 250mm, 500mm, 1250mm, respectiv 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 8 10,12,15,20,25,30, 35, 40m, sunt soluþii tipizate. Aceastã familie de echipamente acoperã aplicaþii cu rezoluþii de 0.15-0.1%/FS, la temperaturi de utilizare de –200…+600C. P r i n c i p a l u l inconvenient este aparenta fragilitate a “firului”, fapt care poate sã fie eliminat prin canale de protecþie special destinate. În tabelul de mai jos am sintetizat principalele familii de sisteme, subliniind banda de domenii acoperite, respectiv diversitatea semnalelor electrice disponibile.

O nouã soluþie de evaluare/urmãrire a unei cote liniare este generalizarea soluþiei pinion/cremalierã, prin introducerea unor materiale ºi a unor tehnologii novatoare, care sã permitã realizarea unor pinioane cu o danturare specialã, specificã, în asociere cu realizarea unor “panglici” tip cremalierã. În cazul LM2/BLM2, LM3/BLM1 rola sensibilã, prinsã direct, sau prin accesorii intermediare de rezistenþã sporitã, la un encoder al unui ansamblu, care parcurge miºcarea efectorului, cabina unui ascensor (cel mai bun exemplu), urmãreºte o bandã LM2/BLM2 danturatã(“cremaliera”), fixã, dar ghidatã suplimentar cu role “perechi”. În aceastã opþiune, banda “cremalierã” este fixã pretensionatã, ºi imprimã rolei sensibile o miºcare de revoluþie corespunzãtoare ºi corelate cu miºcarea ansamblului encoder. Banda “cremalierã” este supusã LM3/BLM1 unei tensiuni mecanice de întindere controlatã, generate de accesoriile livrate în ansamblu. În acest mod, se pot acoperi distanþe de max. 120m, cu rezoluþii de 0.5mm. Se pot realiza cu aceastã pereche bandã/rolã ºi ansambluri în care rola-encoder este fixã, iar banda pretensionatã are o miºcare sincronã cu efectorul, cazul LM5. LM5

seria

mini compact

A50

B80

C120

domeniul (mm) rezoluþie (mm) temp. operare mat. carcasã material fir disponibil cu encoder cu interfaþã

max.2000 0.1 -10…+80 0C

acceleraþii viteze mari max.1250 0.05 -20…+85oC

acceleraþii viteze mari max. 3000 0.05 -20…+85oC

acceleraþii viteze mari max.6000 0.08 -20…+85oC

Al/ Titan INOX encoder incr. 3610 analogicã potenþiometru

Al/ Titan INOX encoder incr. encoder abs. Fieldbus analogicã

plastic injecþie oþel encoder incr. 2400 analogicã potenþiometru

Al/ Titan INOX encoder incr. encoder abs. Fieldbus analogicã

D135

aplicaþii standard max.6000 0.1 -20…+85oC Al INOX, Paraleine encoder incr. encoder abs. Fieldbus

acceleraþii viteze mari max.40000 0.08 -20…+85oC Al / Titan INOX encoder incr. encoder abs. Fieldbus analogicã

Mihai TÃNÃSESCU Mobil: 0722 798 436

Analizorul compact cu microunde pentru determinarea concentratiei laptelui de var Este utilã determinarea concentraþiei laptelui de var pentru diferite aplicaþii: de la carbonatarea din industria zahãrului, pânã la aplicaþiile legate de protecþia mediului. Uneori este necesarã chiar mãsurarea concentraþiei de lapte de var în grade Baumé, conform tabelului de mai jos. Tabelul 1: Relaþia dintre concentraþia specificã a laptelui de var, concentraþia % în solide ºi concentraþia în grade Baumé

Concentraþia laptelui de var se poate determina ºi cu ajutorul analizorului compact cu microunde μICC 2.45, de la firma pro/M/tec, mai ales atunci când existã un produs foarte gros. Pentru analiza laptelui de var se poate introduce unitatea de mãsurã doritã: densitatea, concentraþia % sau concentraþia în grade Baumé, calibrarea aparatului fiind fãcutã în funcþie de alegerea fãcutã. Aºa cum se vede în imaginea de mai jos (Fig 1), aparatul are o structurã într-adevãr compactã: el conþine în unitatea de evaluare ºi generatorul de microunde. Fig. 1

Menþionãm cã laptele de var la concentraþii mai mari de 30% este mai mult o pastã, ºi nu o suspensie. Pentru concentraþii mai mari de 35%, se adaugã aditivi la laptele de var pentru a putea fi pompat.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

La modelul anterior, generatorul de microunde era separat, ºi asta însemna încã un cablu coaxial de înaltã frecvenþã. Produsul se poate conecta mai uºor la calculator în cazul actualului model, calibrarea fãcându-se prin intermediul acestuia.

Caracteristicile noului aparat sunt urmãtoarele:

. Afiºaj: 3.9” Fig. 2 monocrom QVGA-LC, cu rezoluþia 320 x 240 pixeli, i l u m i n a t anterior. . Generatorul de microunde: pe frecvenþa de 2.45 GHz, 10 mW ºi 10dBm. . Tastaturã: industrialã cu 4 softkeys pentru meniuri. . Ieºiri: 1 x 4 – 20 mA pentru concentraþie (Fig. 2)

. Interfaþã de date: USB 2.0 pentru conectarea la calculator ºi update de software. . Opþional, poate fi: [Profibus PA/ETHERNET-IP /RS232/ -485/CANopen] . Memoria: SD-/SD-HC-Card Slot pentru citirea / scrierea datelor ºi memorarea setului de parametri pentru aplicaþia respectivã . Temperatura ambiantã maximum admisã este de 500Celsius, iar aparatul are posibilitatea conectãrii unei termorezistenþe Pt100 pentru compensarea temperaturii din proces (de regulã este livratã o datã cu aparatul). . Pentru simplificarea operaþiunii de calibrare, aparatul este dotat cu un push – buton pentru memorarea datelor.

. Gradul de protecþie al carcasei: IP 65. . Dimensiuni: 160 x 160 x 120 mm.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 199 - Martie 2012

7

Syscom 18 a participat la STOC EXPO 2012 În perioada 13-15 martie, compania Syscom 18 a fost prezentã la Stoc Expo 2012, eveniment (incluzând atât o expoziþie, cât ºi o serie de conferinþe) la care au participat cele mai mari firme producãtoare de echipamente, aparate ºi sisteme pentru depozitele de produse petroliere. Din punctul de vedere al unui integrator de sistem, este important sã identificãm astãzi soluþiile optime care sã ajute companiile petroliere sã aplice standardele de siguranþã ºi sã funcþioneze eficient pe termen lung. „Sistemele de mãsurã fiscale pentru lichide reprezintã o parte importantã a unitãþilor de depozitare. Syscom 18 poate sã proiecteze, sã producã, sã instaleze ºi sã calibreze skiduri de mãsurã aprobate MID pentru petrol, benzinã, GPL, cherosen etc., de tip volumetric sau masic.”, declarã Ion Andronache, preºedintele Syscom 18. Compania este de departe cel mai important producãtor român de skiduri de mãsurã fiscale, altele decât apa. În ultimii ani, Syscom 18 a livrat mai mult de 200 de skiduri în România, Kazahstan, Iordania, Iran ºi Libia. Totodatã, respectând directivele europene 94/63/EC pentru controlul emisiilor, ºi în calitate de integrator de sistem ºi de contractor EPIC, Syscom 18 a implementat instalaþii de recuperare vapori în 17 depozite petroliere. Experienþa acumulatã în urma proiectãrii ºi realizãrii sistemelor integrate, a punerii în funcþiune ºi a exploatãrii instalaþiilor de mãsurare, precum ºi a sistemelor complexe de recuperare a vaporilor au fãcut ca Syscom 18 sã fie prezentã la Rotterdam ºi sã se numere printre cei 180 de expozanþi din peste 29 de þãri. Timp de trei zile, compania ºi-a prezentat, aºadar, soluþiile dedicate depozitelor de produse petroliere, alãturi de firme de renume din întreaga lume.

Condensatori electrolitici Prezentare generalã ilustratã Terminale cu ºurub

Terminale cu ºurub

Seria K01, 850C

Seria K02, 1050C

Terminale tip “snap-in”

Terminale tip “snap-in” Seria K05, 1050C

Seria K06, 850C

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 199 - Martie 2012

Acreditare RENAR S.C. VerCalTest S.R.L., laborator de metrologie, înfiinþat în anul 2007, are ca obiectiv principal asigurarea uniformitãþii, exactitãþii ºi a încrederii mãsurãrilor efectuate pentru clienþii sãi prin: .

Asigurarea trasabilitãþii rezultatelor mãsurãrilor la etaloanele naþionale ºi internaþionale . Transmiterea unitãþilor de mãsurã de la etaloanele naþionale la etaloanele de lucru ºi mijloacele de mãsurare . Menþinerea ºi dezvoltarea continuã a e t a l o a n e l o r corespunzãtoare diferitelor mãrimi fizice. Laboratorul de metrologie VerCalTest opereazã având la bazã cele 3 concepte de bazã ale metrologiei: . Incertitudine de mãsurare . Exactitatea metodelor de mãsurare ºi a rezultatelor mãsurãrilor . Trasabilitate.

Syscom 18 a organizat un seminar tehnic privind sistemele de mãsurã pentru rezervoarele de stocare produse petroliere

În luna februarie, timp de 5 zile, Syscom 18 a susþinut un seminar tehnic pentru un grup de ingineri din Nigeria, oferind informaþii detaliate despre sistemele de mãsurã pentru determinarea stocurilor de produse conþinute de rezervoarele de depozitare, bazate pe tehnologia servo de mãsurare a nivelului. Seminarul a avut ca scop prezentarea tehnologiilor actuale de mãsurare, instalare, configurare, utilizare ºi de întreþinere a tuturor echipamentelor componente ale sistemelor, astfel încât funcþionarea acestora sã atingã performanþele aºteptate. Pornind de la cunoºtinþe de bazã, trecând prin tehnologie, programare, sisteme de comunicaþie, mãsurãri ºi teste, instalare ºi achiziþie date, Syscom 18 a oferit reprezentanþilor nigerieni o prezentare de ansamblu ºi de actualitate.

Toate aceste concepte au fost confirmate ºi recunoscute o datã cu finalizarea cu succes a procesului de acreditare a laboratorului de metrologie VCT, de cãtre Asociaþia de Acreditare din România, “RENAR”, organism naþional de acreditare. Pe data de 23.01.2012 a fost emis Certificatul de Acreditare LE -023, unde sunt prezentate domeniile de competenþã ºi capabilitãþile laboratorului VerCalTest. Acordarea acestui certificat de acreditare de cãtre RENAR face astfel posibilã atât recunoaºterea naþionalã ºi internaþionalã a capabilitãþii laboratorului VerCalTest, cât ºi dezvoltarea continuã a relaþiilor de colaborare cu autoritãþile recunoscute din domeniu, cu mediul tehnico-ºtiinþific.

Serviciile de metrologie furnizate de VCT oferã un nivel ridicat de încredere ºi exactitate a rezultatelor mãsurãrilor. Aceastã performanþã este posibilã prin intermediul unor procese complexe de prelucrare ºi mãsurare a datelor, procese dezvoltate permanent în cadrul laboratorului. KNOW-HOW-ul laboratorului are la bazã o echipã dinamicã de experþi tehnici ºi doctori ingineri din domeniu. Nu în ultimul rând, laboratorul de metrologie VerCalTest menþine un sistem de management performant, aspect reflectat prin îmbunãtãþirea permanentã a eficacitãþii acestuia.

În baza experienþei ºi a cunoºtinþelor acumulate de-a lungul timpului ºi în calitate de integrator de sistem, Syscom 18 a organizat mai multe astfel de seminarii pentru specialiºti din afara þãrii, abordând o gamã largã de tematici legate de echipamente ºi soluþii pentru automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurã.

Echipa VerCalTest Tel./Fax: + 40 21 311 40 17 Tel.: + 41 21 311 40 18 Mobil: + 40 730 708 961

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 021 310 26 78; 021 310 26 79

SYSCOM Info, Nr. 199 martie 2012  
SYSCOM Info, Nr. 199 martie 2012  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement