Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Nr. 195 noiembrie 2011

Sistem de automatizare si SCADA pentru Statia de epurare Isaccea Eugen Bãdescu

În luna octombrie 2011, SYSCOM 18 a finalizat punerea în funcþiune a sistemului de automatizare ºi SCADA pentru Staþia de Epurare Isaccea. Aceastã staþie de epurare deserveºte orasul Isaccea ºi a fost proiectatã pentru un numãr de aproximativ 5.000 de locuitori. Aplicaþia software SCADA, realizatã de SYSCOM 18 , permite monitorizarea ºi controlul staþiei de epurare de la distanþã. Prin intermediul acestei aplicaþii utilizatorii pot urmãri în timp real funcþionarea staþiei, cu ajutorul ecranelor sinoptice, pot lua la cunoºtinþã de alarmele declanºate sau de evenimente în momentul în care acestea au loc, cu ajutorul paginilor de alarme, ºi pot urmãri valorile parametrilor, atât sub formã tabelarã, cât ºi sub formã graficã. Sistemul SCADA implementat este un sistem fiabil, scalabil ºi uºor de utilizat". (urmare în pagina 2)

o Edit

rial

OPTISENS MAC 080 si OPTISENS OAS 2000 Echipamente de mãsurare a gazelor naturale

Sorin Vucea

Nicolae Preda

Sistemul de top MAC 080 multiparametric permite efectuarea unor mãsurãtori precise a pânã la patru parametri, pentru aplicaþiile de tipul tratãrii apelor reziduale ºi a nãmolurilor rezultate din aceste procese. Se poate utiliza împreunã cu senzorii din gama OPTISENS 2000. (urmare în pagina 5)

Convertorul de volum de gaz Micro Corrector 2 – Dresser ROOTS este versiunea modernizatã a convertorului de succes Micro Corrector. (urmare în pagina 4)

Calculatorul de debit Summit 8800

Echipamente de semnalizare acusticã si luminoasã

Condensatoare si rezistente George Barbãlatã

Gabriel Cojocaru

Firma Habonim, din Israel, produce robineþi de reglare cu ”V”-ball sau ”V”-port, aceºtia fiind o soluþie alternativã uneori mai bunã decât robineþii de reglare cu ventil. Robineþii cu ”V”-ball sunt o soluþie mai bunã atunci când se doreºte un domeniu de reglare mai mare , o clasã de scãpãri mai micã (zero) ºi un preþ mai bun. (urmare în pagina 7)

Elvira Dobre

Virginia ªerban

Pânã în acest moment, toate calculatoarele de debit au avut aceleaºi rezultate privind performanþa ºi interoperabilitatea. Bazându-se pe o istorie a calculatoarelor de debit care dateazã încã din 1983, Krohne a introdus pe piaþã un nou calculator de debit, Summit 8800. Îmbunãtãþirile se pot vedea în cinci mari zone: performanþe, operare, comunicaþii, versatilitate ºi securitate. (urmare în pagina 3)

Robineti de reglare cu actionare pneumaticã sau electricã

Kendeil, Iskra, SIR -condensatoare electrolitice - condensatoare nepolarizate - rezistenþe de putere

1. Echipamente de avertizare luminoasã 2. Echipamente de avertizare sonorã 3. Echipamente combinate de avertizare luminoasã ºi sonorã 4. Aparate telefonice 5. Echipamente de avertizare sonorã sau luminoasã destinate mediilor potenþial explozive (urmare în pagina 8).

(urmare în pagina 6)

Mãsurãri de nivel în silozuri de mare capacitate Romulus Tripa

Mãsurarea nivelului în silozuri de produs vrac a fost dintotdeauna o provocare datoritã faptului cã, spre deosebire de cazul lichidelor, acesta este diferenþiat pe suprafaþã. S-au încercat ºi încã se utilizeazã mai multe metode (capacitiv, ultrasonic, radar, cu palpator etc.), dar fiecare dintre ele are diferite deficienþe ori restricþii de utilizare. Au însã o deficienþã comunã, dupã cum se ºtie: mãsoarã într-un singur punct. (urmare în pagina 7)

Indicatoare multivariable de proces, pentru utilizare în mediu Ex. Niculae Florescu

Syscom a livrat astfel de echipamente cãtre beneficiari din România, ultima aplicaþie fiind în rafinãrii ºi având în componenþã un sistem de 4 indicatoare de panou Fieldbus, montate într-un panou de câmp, clasa de protecþie IP 65. (urmare în pagina 3)

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 195 - Noiembrie 2011

Sistemul de automatizare si SCADA pentru Statia de epurare Isaccea În pagina principalã a aplicaþiei este prezentat un ecran sinoptic al fluxului tehnologic, ce oferã o imagine de ansamblu asupra întregii staþii. Simbolurile folosite sunt sugestive, îºi schimbã culoarea în funcþie de starea echipamentelor, iar liniile de proces sunt colorate dinamic în funcþie de funcþionarea pompelor sau a suflantelor ºi prezintã o sãgeatã care indicã direcþia fluxului. Operatorul poate comanda ºi controla fiecare utilaj prin intermediul unor ferestre de tip “pop-up”, iar accesul la acestea este permis numai la un anumit nivel de securitate. Sistemul de automatizare permite atât modul de lucru local, cât ºi de la distanþã în regim manual sau automat.

(continuare din pagina 1)

În luna octombrie 2011, SYSCOM 18 a finalizat punerea în funcþiune a sistemului de automatizare ºi SCADA pentru Staþia de Epurare Isaccea. Aceastã staþie de epurare deserveºte oraºul Isaccea ºi a fost proiectatã pentru un numãr de aproximativ 5.000 de locuitori.

V130 este un PLC de dimensiuni reduse, care poate fi utilizat cu succes la automatizarea diverselor instalaþii din cadrul staþiei de epurare. Beneficiazã de un numãr de canale I/O chiar pe unitatea centralã ºi permite conectarea unui numãr de 8 module I/O în mod direct sau mai multe folosind comunicaþia CANbus. El permite integratorilor de sistem sã beneficieze de un automat programabil puternic, cu o interfaþã HMI graficã la un preþ redus ºi un necesar de spaþiu mic, în tabloul de automatizare.

Gestionarea alarmelor se face prin intermediul a 2 pagini de alarme, una pentru alarme curente ºi alta pentru istoric alarme. În momentul apariþiei unei alarme utilizatorul este atenþionat optic ºi vizual. Pentru fiecare alarmã sunt evidenþiate data ºi ora intrãrii în starea de alarmã, precum ºi

Sistemul de automatizare are la bazã 3 automate programabile UNITRONICS, care asigurã monitorizarea ºi controlul utilajelor folosite la epurarea apelor uzate. O reþea de comunicaþie de tip Ethernet permite transmisia datelor între PLC-uri ºi serverul SCADA aflat la dispeceratul local. Automatele programabile utilizate în cadrul sistemului de automatizare au fost model V560 (2 bucãþi) ºi V130 produse de firma UNITRONICS. Acestea sunt echipamente fiabile ºi robuste, care asigurã controlul instalaþiei ºi transmiterea datelor cãtre serverul SCADA.

V560 este un PLC performant, disponibil într-o arhitecturã compactã. Dispune de un panou operator HMI color de 5.7’, LCD, touchscreen ºi un set de 24 de taste programabile. Procesorul poate gestiona un numãr de pânã la 1024 de semnale I/O, 24 bucle independente de reglare cu auto-tuning ºi asigurã un timp de scanare de 9µs/1kB de aplicaþie logicã. PLC-ul oferã mai multe posibilitãþi de transmitere a datelor: RS232, RS485, Ethernet, CANbus sau GSM ºi protocoale standard precum: MODBUS, Unican, CANopen, TCP/IP ºi OPC Server disponibil în mod gratuit pentru integrarea în sistemele SCADA.

Aplicaþia software SCADA de monitorizare ºi control a staþiei de epurare a fost realizatã utilizând mediul de dezvoltare Citect SCADA. Sistemul este dedicat acestor tipuri de aplicaþii. Citect SCADA oferã fiabilitate, flexibilitate ºi scalabilitate. Sistemul poate fi extins oricând prin integrarea de semnale sau PLC-uri noi, conservând investiþia iniþialã. Aplicaþia software SCADA dezvoltatã special pentru Staþia de Epurare Isaccea permite: . monitorizarea stãrilor de funcþionare ale echipamentelor instalate în staþia de epurare (pompe, suflante, mixere etc.) . urmãrirea valorilor instantanee ale parametrilor monitorizaþi în timp real (nivel, MTS, concentraþie oxigen, debite etc.) . configurarea ºi editarea parametrilor sistemului . controlul de la distanþã al utilajelor ºi echipamentelor . accesarea informaþiilor la mai multe niveluri de securitate . gestionarea ºi arhivarea alarmelor . crearea automatã de rapoarte în format Excel . urmãrirea în timp real a parametrilor sub formã graficã ºi arhivarea acestora (trenduri) . mentenanþa preventivã a utilajelor staþiei de epurare . monitorizarea sistemului de comunicaþii implementat . vizualizarea ºi controlul prin interfaþa Web Client.

Aplicaþia SCADA poate fi utilizatã numai dupã o autentificare prealabilã a utilizatorilor. În funcþie de tipul contului pot exista diferite niveluri de acces. Prin intermediul unui meniu, operatorul poate naviga în paginile aplicaþiei.

ora luãrii la cunoºtinþã. Prin Web Client, operatorii sau persoanele autorizate pot accesa aplicaþia software de monitorizare ºi control a staþiei de epurare de la distanþã, de la orice calculator conectat la internet. Pr i n t r e avantajele sistemelor de automatizare ºi SCADA propuse de S Y S C O M pentru staþiile de epurare se numarã: . reducerea costurilor de exploatare datoritã performanþelor tehnologiei utilizate . monitorizarea întregului flux tehnologic, posibilitatea intervenþiei ºi a reglajelor de parametri tehnologici de la distanþã . controlul funcþionãrii diferitelor componente ale staþiei în regim automat sau manual în conformitate cu schema tehnologicã a staþiei . un mod de funcþionare optim în caz de avarie, spre exemplu, în cazul în care cade tensiunea electricã ºi staþia lucreazã pe grup electrogen . creºterea duratei de viaþã a echipamentelor ºi a utilajelor printr-o exploatare corespunzãtoare . scãderea numãrului solicitãrilor ºi al intervenþiilor necesare în staþia de epurare . asigurarea unui mod de operare facil utilizatorilor . monitorizarea ºi controlul staþiei de la distanþã.

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Eugen BÃDESCU Mobil: 0731 039 816


Syscom info nr. 195 - Noiembrie 2011

3

Indicatoare multivariable de proces, pentru utilizare în mediu Ex. (continuare din pagina 1)

De notat cã este posibilã utilizarea directã la un sistem non-FISCO. Alte facilitãþi de care se dispune se referã la cele 6 ieºiri de alarmã, care pot fi alocate oricãrei variabile de intrare. Ieºirile sunt de tipul SPSS ºi pot comanda orice sarcinã certificatã Exi (hupã, valvã, lampã semnalizare). Configurarea alarmelor ºi ajustarea punctelor de alarmare se poate face de pe panoul frontal din meniu, dacã nu este posibil acest lucru din sistemul Fieldbus gazdã. Syscom a livrat astfel de echipamente cãtre beneficiari din România, ultima aplicaþie fiind în rafinãrii ºi având în componenþã un sistem de 4 indicatoare de panou Fieldbus montate într-un panou de câmp, clasa de protecþie IP 65.

În sistemele de automatizãri utilizate în industrie astãzi, un echipament de bazã este indicatorul de date de proces. În cele ce urmeazã vom prezenta indicatorul BEKA, care poate afiºa pânã la opt variabile de proces ºi are diferite facilitãþi de utilizare, cum ar fi: 11 formate standard de afiºare, care conþin una, douã, trei, patru sau opt variabile de intrare cu unitãþi de mãsurã, taguri, bargrafuri ºi câteva ecrane specifice. Datoritã softului integrat, indicatorul poate fi utilizat cu toate sistemele comune existente. Alimentarea indicatorului se face pe 2 fire, fãrã surse suplimentare de alimentare, fãrã bariere Zener sau izolatori galvanici.

Afiºajul cu cristale lichide are contrast mare, cu luminã verde de fond, ºi este vizibil atât în condiþii de luminã externã puternicã (cu soare afarã), cât ºi în întuneric total. Punerea în funcþiune este simplã datoritã formatelor standard de afiºaj ºi nu necesitã programare. Configurarea unui astfel de display este realizatã prin Fieldbus ºi cu butoanele aflate pe panoul frontal al indicatorului. Indicatorul este atestat pentru utilizare în mediu Ex conf ATEX, FM & IECEx intrinsic safety. Utilizarea a douã terminale Fieldbus cu indicatorul de panou este în concordanþã cu conceptul FISCO (Fieldbus Intrinsic Safety Concept), simplificând proiectarea sistemului.

Niculae FLORESCU Mobil: 0730 020 706

Calculatorul de debit Summit 8800 (continuare din pagina 1)

Performanþã. Pentru a îmbunãtãþi performanþa, Krohne a utilizat procesoare moderne, cu un timp foarte scurt de rãspuns (0.25s). ªi nu doar un singur procesor, ci un procesor dedicat pentru fiecare placã de I/O. Existã un card de 2GB (removable) pentru stocare de date, cu capacitate suficientã pentru mulþi ani. Operare. Pentru operare, Krohne a utilizat un navigator scroll-and-click ºi un display mare, uºor de citit, cu iluminare ºi operare touch-screen. Comunicaþie. Redundanþã, Ethernet, capabilitate de interconectare mare, prin orice protocol uzual. Versatilitate. Krohne a introdus sistemul modular, permiþând conectarea a pânã la 8 cartele I/O ºi comunicaþii adiþionale. Securitate privind accesul la diferite nivele ºi nivele de autorizare. Pentru prima datã în producerea calculatoarelor de debit, Krohne a separat accesul la datele fiscale faþã de datele de întreþinere, permiþând, astfel, vizualizarea datelor ºi întreþinerea de la distanþã.

Cu calculatorul de debit Summit 8800, Krohne a creat un nou sistem de calcul prin furnizarea de caracteristici care sunt în concordanþã totalã cu evoluþiile actuale în mãsurarea, interpretarea datelor, precum ºi capabilitatea de întreþinere a sistemului la un preþ extrem de competitiv. Calculatorul de debit Summit 8800 nu are restricþii privind principiul de mãsurare al debitului. Produsul mãsurat acoperã tot spectrul de fluide de la petrol, gaz, gaz umed, abur pânã la apã. Beneficii: . Datoritã design-ului ºi a comunicaþiei moderne, atât instrumentarea cheltuielilor pentru activitãþile zilnice (OPEX), cât ºi cele pentru investiþii (CAPEX) scad. . Cost scãzut al achiziþiei, deoarece datoritã modularitãþii hardware ºi software este utilizat un singur calculator de debit pentru mai multe traductoare

. Operare ºi întreþinere eficientã, cu cost scãzut, datoritã display-ului grafic touch-screen . Minimizarea costului pentru service ºi posibilitatea transmiterii ºi a modificãrii datelor de la distanþã . Pr e c i z i e r i d i c a t ã d a t o r i t ã m o n i t o r i z ã r i i automate a performanþelor . Nu sunt necesare recalibrãrile. Summit 8800 întruneºte toate cerinþele unui calculator de debit . precizie ridicatã . cel mai înalt nivel de securitate ºi siguranþã . flexibilitate pentru aplicaþii . meniu configurabil . aprobarea organismelor de certificare, . certificare MID . intrãri 4-20mA pentru presiune ºi temperaturã . calibarea se face utilizând software-ul integrat . efectele temperaturii ambiante asupra performanþelor <0.005% . autoverificare pentru operare corectã: memorie, date eronate, comunicaþie . autoverificare software ºi hardware – numãr serial, verificarea aplicaþiei ºi a datelor de proces . verificarea funcþionãrii corecte a debitmetrului ºi a transmiterelor . securitate: parole pentru operare pe mai multe nivele, display configurabil . auditare pentru orice modificare fãcutã . capacitate mare de memorare a datelor.

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662


4

Syscom info nr. 195 - Noiembrie 2011

Echipamente de mãsurare a gazelor naturale

Convertor de volum de gaz tip MC2 Dresser (continuare din pagina 1)

Extinderea gamei de echipamente de mãsurare gaze naturale, furnizate de Syscom 18 în România, este realizatã ºi de convertoarele de volum tip MC2 – Dresser. Aceste convertoare sunt compatibile atât cu gama de contoare cu turbinã ºi contoare cu pistoane prezentate în numãrul anterior, cât ºi cu alte tipuri de contoare pentru gaze naturale.

Convertorul de volum de gaz Micro Corrector 2 – Dresser ROOTS este versiunea modernizatã a convertorului de succes Micro Corrector. Progresul tehnologic în domeniu a fost implementat în acest echipament asigurând îmbunãtãþiri ale flexibilitãþii ºi funcþionalitãþii acestuia faþã de variantele anterioare sau modelele competitive. Micro Corrector 2 mãsoarã on-line presiunea ºi temperatura gazelor naturale ºi calculeazã factorul de conversie, inclusiv factorul de supercompresibilitate „Z” pentru parametri de proces. O memorie internã de mare dimensiune permite utilizatorilor sã evalueze, sã mãsoare ºi sã monitorizeze o largã varietate de parametri, inclusiv vârfuri de debit ºi totalizatoare ale volumelor de gaz mãsurate. Parametri mãsuraþi, afiºaþi ºi arhivaþi: . volum corectat . volum necorectat . factor de corecþie . volum necorectat în cazul defectãrii funcþiei de corecþie a convertorului . presiunea ºi temperatura . coeficient de supercompresibilitate (conform AGA8 sau SGERG 88) . nivelul de tensiune a bateriei. Caracteristici tehnice 1. Traductoare de presiune Domenii de mãsurare · Presiune absolutã: 0,9÷2 bara 0,9÷12 bara 3÷30 bara 7÷70 bara · Presiune relativã: 0÷2 bar 0÷12 bar 3÷24 bar Exactitate de mãsurare: < 0,1% în domeniul de temperaturã -40 0C÷+ 60 0C Stabilitate: 0,1% din capãt de scalã/an (necumulativ)

· Rezoluþie: 0,1 0C. 3. Exactitate de calcul: <0,01% 4. Exactitate totalã: <0,5%, tipic <0,2% 5. Compatibilitate magneticã ( EMC / RFI ): EN 50081-1 & EN50082-2 6. Siguranþã intrinsecã: certificat pentru EEx ia IIC T4 Tamb= -40 0C÷+ 60 0C 7. Marcaj CE 8. Protecþie mecanicã: IP 66 9. Temperaturã ambientalã de operare: = -40 0C÷+ 60 0C 10. Temperaturã de proces: = -40 0C÷+ 60 0C 11. Temperaturã de stocare: = -50 0C÷+ 80 0C 12. Umiditate ambientalã: max 95% ºi expunere în mediu extern 13. Opþiuni de montaj: pe perete, pe conductã, pe contorul de gaz 14. Dimensiuni: 160 x 118 x 62 (W x H x D, mm) 15. Greutate: 1,25 kg 16. Intrãri de pulsuri: reed switch, solid state Wiegend pulser 17. Ieºire de pulsuri: 3 ieºiri de pulsuri programabile – volum corectat, volum necorectat, defecte sau alarme 18. Alimentare electricã: 6,6 V c.c (baterie de acumulatori) ; < 100µ mA; 19. Durata de viaþã baterie: > 5 ani, chiar în condiþiile în care durata de comunicaþie date la distanþã este de maximum 15 minute pe saptãmânã. Posibilitate de funcþionare timp de 20 minute fãrã conectare la baterie datoritã condensatorilor interni de mare capacitate.

Syscom 18 îsi extinde portofoliul de echipamente dedicate industriei alimentare

20. Comunicare cu PC-ul. Software-ul de comunicare/configurare UTS (User Terminal Software) poate fi instalat în mediu Windows. UTS permite setarea, calibrarea ºi descãrcarea datelor convertorului MC2. Datele pot fi descãrcate în format CSV sau fiºiere Excel, iar rapoartele la cerere pot fi scrise în format HTML pentru a fi încãrcate pe internet.

Conectarea convertorului cu un PC se realizeazã prin port serial. Viteza de comunicaþie este de 9600 baud, ceea ce permite descãrcarea tuturor datelor în mai puþin de 60 de secunde. Nicolae PREDA Mobil: 0728 989 663

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Reprezentanþii Syscom18 au fost prezenþi la expoziþia CIBUS TEC, din Parma, dedicatã tehnologiilor de procesare ºi ambalare utilizate în industria alimentarã. Compania Syscom18 a fost reprezentatã timp de patru zile (18-21 octombrie) la târgul de profil din Italia, la invitaþia lansatã de Vuotomatic, producãtor de echipamente de ambalare în vid ºi atmosferã modificatã. Syscom18 distribuie pe întreg teritoriul României echipamentele producãtorului italian pentru care asigurã asistenþã tehnicã ºi service. În acest context, târgul CIBUS TEC a reprezentat pentru compania româneascã o oportunitate de a-ºi extinde lista de produse distribuite ºi totodatã de soluþii implementate cu ajutorul acestora în sectorul alimentar. Astfel, Syscom18 a încheiat contacte cu producãtori de soluþii de imprimante pentru cutii ºi produse, detectoare de metale pentru industria alimentarã ºi diverse alte echipamente de ambalare despre care vom detalia în articolele viitoare. Syscom18 asigurã distribuþia, service-ul ºi punerea în funcþiune pentru toate aceste produse, inginerii de service fiind instruiþi direct de producãtori astfel încât sã ofere întotdeauna clienþilor soluþii complete ºi eficiente pentru utilajele dedicate industriei alimentare.


Syscom info nr. 195 - Noiembrie 2011

(continuare din pagina 1)

5

OPTISENS MAC 080 si OPTISENS OAS 2000

Analizorul multiparametric MAC 080

. Sistem de operare prietenos, cu tastaturã industrialã de tip membranã ºi afiºaj grafic . Ieºiri: în semnal unificat 4 -20 mA ºi 2 relee liber programabile . Software de operare upgradabil . Opþional: sistem de comunicare tip Profibus. Industrii . Instalaþiile de tratare a apelor uzate, municipale ºi industriale . Monitorizarea calitãþii apei.

OPTISENS OAS 2000

Permite mãsurarea simultanã ºi controlul a pânã la patru parametri diferiþi în procesele legate de tratarea apelor. Acceptã senzorii din seria OPTISENS 2000, care sunt dotaþi cu sisteme automate de curãþare. Este dotat cu un sistem software de tipul “plug and play”, care permite instalarea ºi calibrarea mult mai uºoarã; poate fi instalat în reþea ºi are o fiabilitate mai mare datoritã tehnologiei digitale. Sistemul de top MAC 080 multiparametric permite efectuarea unor mãsurãtori precise a pânã la patru parametri, pentru aplicaþiile de tipul trãtãrii apelor reziduale ºi a nãmolurilor rezultate din aceste procese. Se poate utiliza împreunã cu senzorii din gama OPTISENS 2000. Este echipat cu cea mai nouã tehnologie digitalã, dispune de un display grafic mare, are un sistem de încãlzire încorporat ºi pânã la patru canale de mãsurare – pentru parametri diferiþi. Are o configuraþie solidã d.p.d.v. mecanic, iar posibilitãþile de curãþare automatã a senzorilor acoperiþi cu oþel inoxidabil îi conferã o fiabilitate foarte bunã pentru lucrul în medii dure. Nu în ultimul rând, analizorul, care este compact d.p.d.v. constructiv, poate fi instalat cu uºurinþã ºi exploatat cu costuri minime de întreþinere. Caracteristici . Suportã senzorii din seria OPTISENS 2000, senzori acoperiþi cu oþel inoxidabil, dotaþi cu funcþia automatã de curãþare . Are patru canale de mãsurare, care sunt canale de intrare pentru senzori diferiþi . Este dotat cu tehnologia digitalã pentru cea mai mare fiabilitate; sistemul software permite instalarea senzorilor în modul “Plug and play” . Design–ul fiabil ºi sistemul de încãlzire încorporat permit instalarea aparatului în condiþii de mediu ambiant dure . Sistem de operare prietenos, cu tastaturã industriala de tip membranã ºi afiºaj grafic . Ieºiri: în semnal unificat 4 -20 mA ºi 2 relee liber programabile . Software de operare upgradabil . Opþional: sistem de comunicare tip Profibus. Industrii . Instalaþiile de tratare a apelor uzate, municipale ºi industriale . Monitorizarea calitãþii apei.

Senzor digital pentru solide suspendate, din seria OPTISENS 2000, utilizat în tratarea apelor reziduale . Poate fi folosit într-un domeniu larg de aplicaþii; fiabilitatea sa derivã ºi din faptul cã este dotat cu un sistem automat de curãþare, prin jet de apã sau barbotare permiþând, astfel, execuþia unor mãsurãtori precise. . Costurile de întreþinere sunt reduse, intervalele dintre calibrãri fiind mai lungi. Ca toþi senzorii din seria OPTISENS 2000, senzorul de solide în suspensie OAS 2000 este echipat cu un sistem digital de comunicare cu transmiterul, are un corp din oþel inoxidabil, sistem integrat curãþare ºi opþiuni de montare flexibilã. Astfel, el este perfect pentru a fi utilizat în staþiile de tratare a apelor uzate municipale ºi industriale. Principiul de mãsurare este cel de absorbþie, la transmisia directã a luminii, ºi permite mãsurãtori precise de solide în suspensie pe domeniu larg de domenii de mãsurã, independente de culoarea nãmolului ºi cu o excelentã stabilitate pe termen lung. Combinate cu costurile de întreþinere mici, acest lucru permite utilizarea extrem de eficientã a senzorilor OPTISENS 2000. Caracteristici tehnice . Carcasã robustã din oþel inoxidabil . Sistem automat de curãþare cu jeturi de apã sau aer . Opþiune de montare: sistem telescopic de imersie din fibrã de sticlã, sistem de imersie prin glisare pe o ºinã metalicã din inox . Principiul de mãsurare: prin absorbþia directã de luminã . Domeniul de mãsurã: 0… 20000 mg/l (ppm) . Mãsurãtorile nu sunt afectate de culoarea mediului . Compensare automatã a temperaturii . Este precalibrat din fabricã pentru o instalare rapidã . Modul de comunicare cu transmiterul multiparametric MAC 080 este digital . Pânã la patru senzori OPTISENS OAS 2000 pot fi conectaþi la un MAC 080, dacã acesta este comandat în aceastã versiune

5 1 4

2 3

1. Carcasã inox 2. Duzã pentru sistemul automat de spãlare 3. LED în infraroºu 4. Cablu digital pentru conectare la transmiter 5. Furtun pentru spãlare cu aer sau apã . Are douã versiuni de montare disponibile: în imersie ºi in-line (pe conductã) . Distanþa maximã dintre unitatea MAC 080 ºi senzor este de 100 de metri. Industrii . Instalaþiile de tratare a apelor uzate, municipale ºi industriale . Monitorizarea calitãþii apei. Aplicaþii . Mãsurarea solidelor suspendate în bazine de aerare, de retur pentru nãmol ºi mãsurarea pe canalele de evacuare a apei tratate sau efluenþi naturali . Monitorizarea efluenþilor din instalaþiile industriale . Versiunea In-line: monitorizarea solidelor în suspensie pe conductã la tratarea nãmolurilor.

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204


6

Syscom info nr. 195 - Noiembrie 2011

Condensatoare si rezistente (continuare din pagina 1)

Kendeil, Iskra, SIR - condensatoare electrolitice • cu montare pe cablaj → 85 0C, în gama: 16V/4.700… 47.000µF pânã la 500V/68… 820µF; 105 0C, în gama: 16V/6.800… 47.000µF pânã la 450V/68… 1500µF • cu fixare prin ºurub sau bridã → 850C, în gama: 16V/22.000…1.500.000µF pânã la 450V/ 220…12.000µF; 105 0 C, în gama: 16V/ 10.000…470.000µF pânã la 450V/100… 4.700µF. - condensatoare nepolarizate • pentru aplicaþii în electronica de putere: Snubber, filtrare, protecþie • pentru aplicaþii în energeticã: corecþia factorului de putere, înaltã tensiune • pentru aplicaþii de încãlzire prin inducþie • pentru motoare ºi iluminare • pentru aplicaþii diverse în electronicã. - rezistenþe de putere • bobinate, glazurate sau cementate → putere: 3… 300W; tensiune 250… 4.000V; variante reglabile • bobinate, în carcasã de aluminiu → putere: 10… 300W; tensiune 265… 2.500V • pentru electronica de putere → putere: 100…2.000W; tensiune: 1.500…4.000V; carcasã de aluminiu sau oþel placat cu nichel sau zinc • alte tipuri: rezistenþe: ventilate, rezistenþe de mare putere (700… 5.000W) pe cadru metalic, grupuri de rezistenþe (pentru puteri pânã la 48kW),…

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

Reduceti pierderea de apã din retea prin managementul presiunii! Proiectul Demand Driven Distribution, dezvoltat de Grundfos, oferã soluþii de distribuþie a apei în funcþie de cerere ºi reduce costurile din sistem printr-un control eficient al presiunii. Prin soluþia Grundfos Control MPC ºi controlul presiunii proporþionale - inovaþie Grundfos - se optimizeazã automat consumul de energie ºi se diminueazã pierderile de apã cu 15%.

Reduceþi pierderile de apã! Companiile de apã alocã resurse mari pentru rezolvarea problemelor legate de pierderile de apã (NRW - non revenue water). NRW este apa produsã ºi “pierdutã” înainte de a ajunge la consumator, o cauzã principalã a costurilor mari la companiile de apã. Pentru reducerea acestor pierderi este nevoie de creºterea vitezei de detectare a problemelor, de optimizare a managementului instalaþiei ºi de stabilire a unei strategii de management al presiunii. Managementul presiunii este esenþial pentru diminuarea pierderilor. ªocul hidraulic, o problemã majorã Un factor determinant pentru pierderile din reþea este ºocul hidraulic. Provocat de schimbãri bruºte de presiune în sistemul de conducte, acest fenomen

poate fi redus sau eliminat prin scãderea vitezei de curgere a fluidelor, por nirea ºi oprirea gradualã a pompelor sau reducerea dimensiunilor pompelor. Pr i n a n a l i z a c o n d i þ i i l o r d i n s i s t e m º i a regimurilor de funcþionare, specialiºtii Grundfos evalueazã opþiunile pentru fiecare reþea de distribuþie. Recomandãrile noastre se raporteazã la pierderile economice ºi la resursele disponibile pentru menþinerea unei strategii eficiente de management al presiunii. O pompã mare poate provoca un ºoc hidraulic mare. Pompele mai mici reduc riscul de ºoc hidraulic ºi aduc economii la costurile de operare, la consumul de energie ºi la pierderile de apã. Grundfos Control MPC pentru compensarea pierderilor de sarcinã. Soluþia Control MPC asigurã controlul presiunii proporþionale, pornirile ºi opririle graduale, funcþionarea în cascadã pânã la ºase pompe ºi monitorizarea ºi controlul cu mesaje text clare. Grundfos Control MPC lucreazã cu toate tipurile de pompe, oferind beneficii economice substanþiale. Sunt soluþii cu software optimizat pe aplicaþie pentru un numãr de pânã la 6 pompe centrifuge multietajate, dublu-flux, cu aspiraþie axialã ºi refulare radialã. Toate sistemele propuse de Grundfos sunt modelate pe dimensiunea reþelei. Reduceþi pierderile prin managementul presiunii (presiunea proporþionalã)! Dacã pierderea de presiune din sistem este de 2 bar, în timpul perioadelor cu debit mare, presiunea de refulare a pompei trebuie setatã la 6 bar pentru a obþine o presiune la robinet de 4 bar.

La un debit scãzut, pierderea de presiune din sistem poate fi de numai 1 bar. Dacã punctul de lucru rãmâne fixat la 6 bar, presiunea la robinet va creºte la 5 bar. Surplusul de 1 bar din sistem creºte pierderile ºi reprezintã un consum de energie, majorând costurile. Pentru a compensa acest exces de presiune din sistem, funcþia de presiune proporþionalã de la Control MPC reduce automat presiunea de refulare a pompei la 5 bar, astfel încât presiunea la robinet rãmâne constantã la 4 bar. În acest exemplu, o reducere în medie a presiunii cu 15% poate fi obþinutã prin adaptarea constantã a presiunii la cererea actualã. Acest lucru va reduce pierderile de apã cu 10%.

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Razvan IONESCU Mobil: 0722 430 702


Syscom info nr. 195 - Noiembrie 2011

7

Robineti de reglare cu actionare pneumaticã sau electricã HABONIM (continuare din pagina 1)

Aºa cum este prezentat în desenele ºi graficele alãturate , controlul poate fi eq% cu “V”-port/ball, sau liniar, cu “slot”-port (fantã liniarã), acestea având diferite dimensiuni/secþiuni de curgere în funcþie de Kv sau Cv selectate cu ajutorul programului de dimensionare.

Robineþii de la Habonim sunt o alegere bunã ºi pentru lichidele/gazele murdare, corozive sau care prezintã suspensii fibroase. Robineþii au dimensiuni de la 1/2” la 8”, pânã la ANSI#600, cu conexiuni în flanºe sau filet, cu scaun metalic (SS316) sau ”soft” (PTFE, PFA, PEEK, NRG, DELRIN, UHMWPE etc.). Ataºat vã prezentãm diferitele materiale folosite pentru ”soft seat” cu caracteristici de bazã ºi diagramã temperaturã/presiune. Avantajele ”V”-ballului în comparaþie cu robineþii cu ventil sunt: - clasa de scãpãri zero - Cv mai mare -realizarea unor cãderi de presiune mai mari - întreþinere uºoarã -dimensiuni de gabarit mai mici ºi greutate mai micã - nu existã pericolul apariþiei cavitaþiei -acþionãrile pneumatice CompAct II au 7 ani garanþie.

Slot Port

Characterized Flow Diagrams

V-Port Characterized Flow Diagrams

V-Ball

Characterized Flow Diagrams

Round Port

Gabriel COJOCARU Mobil: 0722 504 345

Mãsurãri de nivel în silozuri de mare capacitate (continuare din pagina 1)

În numãrul nostru din luna aprilie anunþam încheierea cu un producãtor israelian a unui acord comercial de reprezentare a produselor acestuia pe piaþa româneascã. Prin firma APM Automation Solutions, vã propunem o metodã nouã de evaluare a nivelului multipunct, patentatã de producãtor, prin scanarea întregii suprafeþe. Scanerul este un echipament sonic în ultrasunete, echipat cu o antenã triplã. Prin acest procedeu se poate obþine mai mult decât mãsurarea punctualã a nivelului, rezultatul final fiind obþinerea atât a informaþiei de nivel minim ºi maxim, dar corelând ºi cu geometria silozului - a cantitãþii de produs aflat în acesta. S t u d i i l e producãtorului au

relevat o anumitã plajã de frecvenþe sonice, care este insensibilã la prezenþa prafului în suspensie. Aplicabilitatea se regãseºte chiar ºi în situaþia încãrcãrii pneumatice la silozuri cu var, ciment, cretã, filler de calcar, fãinã, malþ, granule de plastic, îngrãºãminte chimice, alte chimicale etc. Recomandãm utilizarea scanerului pentru silozuri cu diametre de peste 4 m, unde determinarea nivelului real prin mãsurarea într-un punct nu aduce o informaþie corectã. Îl recomandãm, de asemenea, în cariere, pentru determinarea stocurilor din hale ori depozite deschise – distanþã maximã: 70 m. Este ºtiut faptul cã la unele materiale solide stocate un timp îndelungat apare fenomenul încrustãrii pe pereþii vasului, cu varii consecinþe rezultate din acesta (“cimentarea” produsului, stocuri “moarte”, degradarea biologicã, blocarea evacuãrii etc.). La unele materiale, din cauza fricþiunii dintre particulele de produs ºi a unei forme inadecvate a secþiunii silozului, apare fenomenul de curgere tip pâlnie, care genereazã aºa-numita “gaurã de ºobolan”. Mãsurarea într-un punct nu poate sã releve nici unul dintre aceste fenomene. În schimb, utilizând modelul MV sau MVL se poate vizualiza o “imagine

matematicã” tridimensionalã din interiorul silozului ºi utilizatorul poate lua unele mãsuri corecte pentru diminuarea efectelor comportãrii nedorite a materialului. Pentru silozurile de diametre mari organizarea unei activitãþi de inventariere este laborioasã (în unele cazuri chiar afectând securitatea personalului), costisitoare ºi uneori cu rezultate incerte. Pe de altã parte, pentru asigurarea unor stocuri tampon în foarte multe fabrici se investesc zeci sau sute de mii de euro pentru construirea unor capacitãþi de stocare de rezervã, dar se trece cu vederea instalarea unor sisteme de mãsurare moderne ºi se ajunge în situaþia de a se pierde situaþia realã din gestiune. O datã ce informaþia despre situaþia materiilor prime stocate este disponibilã, prin instalarea unui scaner pe fiecare siloz, corelând situaþia realã a cantitãþilor materiilor prime din stoc cu capacitatea de procesare, se pot obþine economii importante prin reducerea stocurilor reuºindu-se organizarea aprovizionãrii cu materii prime într-un ritm fluent ºi corect. Fiecare aplicaþie în parte este diferenþiatã. O soluþionare tehnicã universalã nu putem garanta dar, la cerere, în anumite condiþii, asigurãm instalarea demonstrativã pe unul dintre silozurile aflate în fabrica dumneavoastrã.

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Romulus TRIPA Mobil: 0723 383 545


8

Syscom info nr. 195 - Noiembrie 2011

Echipamente de semnalizare acusticã si luminoasã (continuare din pagina 1)

J. AUER Fabrik Elektrischer Maschinen Gmbh – Austria 1. Echipamente de avertizare luminoasã: - Lãmpi de avertizare opticã, cu luminã continuã, intermitentã sau cu oglindã rotitoare; în carcasa din ABS sau turnatã din aluminiu, cu acoperire epoxidicã; cu bazã turnatã din metal ºi lentile de diferite culori; - Sursa de luminã: bec cu incandescenþã, bec cu halogen, LED sau tub Xenon; putere pânã la 35 W sau 30J; - Grad de protecþie: IP65; IP66 sau IP67 - Alimentare: 12 Vca/cc; 24 Vca/cc; 110/120 Vca/cc; 230/240 Vca/cc - Montare mecanicã sau magneticã -Temperatura mediului ambiant: -25÷+60 0C; -30÷+50 0C; -35÷+60 0C; - Dimensiuni: 30/45/60/65/70/72/90/120/160mm.

2. Echipamente de avertizare sonorã: - Hupe de diferite dimensiuni, cu pâlnie sau fãrã, în carcasã din ABS sau turnatã din aluminiu ºi cu protecþie epoxidicã; existã variante rezistente la coroziune ºi la apa de mare, cu depunere de teflon; IP43, IP55 sau IP65 - Sonerii cu carcasã turnatã din aluminiu ºi clopotul din oþel, cu protecþie epoxidicã; IP54 - Buzere piezoceramice, cu sunet continuu sau intermitent, cu comutare internã sau externã; existã posibilitatea de a fi instalate într-un sistem de avertizare de tip turn; existã variante cu 3 tonuri disponibile ºi cu ajustarea volumului; IP30; IP54 sau IP65 - Generatoare electronice de sunet, cu 15 tonuri disponibile, cu intensitatea sunetului ajustabilã; IP66 - Sirene cu motor sau cu acþionare manualã în carcasã turnatã din aluminiu; IP44, IP65 sau IP66 - Intensitatea sunetului: 90/95/105/108/110/111/112/ 118dB - Montare mecanicã sau montare în panou.

3. Echipamente combinate de avertizare luminoasã ºi sonorã: - Minihupã cu lampã de avertizare cu luminã continuã sau intermitentã, în carcasã din ABS; IP43; 92dB; temp. ambiantã: -20÷+50 0C - Buzer piezoceramic cu lampã de avertizare cu luminã continuã, intermitentã sau flash, în carcasã din ABS; sunetul emis poate fi continuu sau intermitent; IP65; <107dB; -25÷+70 0C - Sistemele de avertizare luminoasa ºi sonorã tip turn includ module de avertizare luminoasã ºi module de avertizare sonorã sau module combinate; cele de avertizare sonorã pot fi piezoceramice sau cu generator electronic de sunet continuu sau pulsator, comutabil intern sau extern. Într-un astfel de sistem pot fi combinate pânã la 5 module de avertizare luminoasã sau 4 module luminoase ºi 1 modul de avertizare sonorã. Echipamentele de avertizare luminoasã ºi sonorã sunt disponibile în diferite tipodimensiuni, grade de protecþie pânã la IP 65, cu montare orizontalã, verticalã sau pe un suport de diferite lungimi. Tensiunea de alimentare ajunge pânã la 250Vcc/ Vca, iar domeniul temperaturilor de funcþionare ajunge la –30…+70 0C. Intensitatea sunetului: <118dB Elementele de avertizare luminoasã pot fi cu luminã continuã, intermitentã sau flash ºi pot avea lentile din policarbonat, de diferite culori. Lãmpile au puteri pânã la 25W; energia flash-ului ajunge pânã la 10J, durata de viaþã a lãmpii de flash: 10 milioane de flash-uri.

4. Aparate telefonice de perete, protejate la prezenþa apei sau destinate mediilor potenþial explozive în carcasã turnatã din aluminiu ºi cu protecþie epoxidicã. Clasa de protecþie: EEx de ib IIB T6 sau II 3 G Ex nAnL IIC T5; II 3 D Ex tD A22 IP65 T80 0C. Grad de protecþie: IP65. Intensitatea sunetului: 95dB. Temperatura ambiantã: -25÷+55 0C.

5. Echipamente de avertizare sonorã sau luminoasã destinate mediilor potenþial explozive, în carcasã turnatã ºi cu protecþie epoxidicã: - Hupe ºi sonerii cu grad de protecþie EEx de I/ IIB T6. - Lampã de avertizare luminoasã tip flash, clasã de protecþie: EEx de I/IIC T6; clasã de protecþie: EEx de I/IIC T6; grad de protecþie: IP66; intensitatea luminoasã: 5/15J - Lampã de avertizare luminoasã cu oglindã rotitoare, cu lampã cu halogen de 55W sau 70W; - Temperatura ambiantã: -20÷+40 0C.

Elvira DOBRE Mobil: 0722 621 869

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Profile for SYSCOM 18

SYSCOM Info, Nr. 195 noiembrie 2011  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

SYSCOM Info, Nr. 195 noiembrie 2011  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement