Page 1

Joost Pieters, Head of Institutional Clients Kris Verkinderen, CRM Institutional Clients

SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING Thesaurie en risicobeheer voor openbare besturen in praktijk

1 december 2011


Inhoudsopgave

Financiële uitdagingen voor de openbare besturen

p.3

Rechtstreekse impact op de financiële situatie van de openbare besturen

p.4

Taken van de financieel beheerder

p.5

Thesauriebeheer & Risicobeheer

p.6

Kenmerken Beleggingscriteria van openbare besturen Risico’s in thesauriebeheer 1. Macro economische risico’s 2. Tegenpartijrisico 3. Looptijdrisico 4. Concentratierisico

Thesaurie & Risicobeheer: mogelijkheden voor openbare besturen

p.20

|

P.2


FinanciĂŤle uitdagingen voor de openbare besturen

De impact van de macro economische context Opstart van de beleids- en beheerscyclus E-government De vergrijzing van de bevolking De hervorming van de personenbelasting De vrijmaking van de energiemarkt De pensioenen van de lokale ambtenaren Waterzuivering en riolering, het afvalbeheer, ‌

|

P.3


Rechtstreekse impact op de financiële situatie van openbare besturen

Financiering van de pensioenen (statutaire, contractuele & mandatarissen) Daling van de dividenden vanuit de energiesector De financiële perikelen rond Gemeentelijke holding, Dexia, Ethias Verkorting van de leningduur in functie van de recente financiële crisis en de nieuwe regelgeving voor financiële instellingen (BASEL III) Mogelijke daling van de belastingsinkomsten Investeringen in oa. waterzuivering, afvalbeheer… Impact van de beleids- en beheerscyclus: een verplicht financieel evenwicht bestaande uit een jaarlijks positief resultaat op kasbasis en een autofinancieringsmarge (financieel draagvlak) op het einde van de planningsperiode minimaal gelijk aan nul

|

P.4


Taken van de financieel beheerder

De taken die onder functionele leiding worden uitgeoefend zijn de volgende: het opstellen, in overleg met het managementteam, van: het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan; het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen; het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen; het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening; het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin; het thesauriebeheer. Definitie van thesauriebeheer wordt in het decreet niet gegeven. Volgende definitie kan worden gevonden op de internet site van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur: In de regel zijn al de verrichtingen die verlopen tussen de eigen rekeningen van het bestuur te beschouwen als thesaurieverrichtingen. De enige uitzondering hierop zijn de speciale rekeningen voor geringe exploitatie-uitgaven (art. 162).”

|

P.5


THESAURIE- & RISICOBEHEER

|

P.6


Kenmerken van een goed thesauriebeheer

Een goed thesauriebeheer zorgt ervoor dat het juiste bedrag aan geldmiddelen, op de juiste plaats en op het juiste tijdstip beschikbaar is. Hierbij wordt steeds gestreefd naar een maximalisering van de opbrengsten van liquiditeitsoverschotten en een minimalisering van de financieringslasten. Dit alles met een zeer stringente risicocontrole.

Concreet zal het thesauriebeheer vooral aandacht hebben voor: kasstromen, beleggingen, financieringen.

Een gouden regel: thesauriebeheer is voorzien en inschatten van de risico’s.

|

P.7


Thesauriebeheer : beleggingscriteria van openbare besturen

VERTREKPUNT = GOEDE HUISVADER FILOSOFIE ‌.echter steeds aangepast aan de geldende marktomstandigheden. Eenvoud Transparantie KostenefficiÍntie Fiscale optimalisatie waar mogelijk Liquiditeit Optimalisatie van het koppel risico/rendement Risicospreiding Kapitaalsgarantie/goedkeuring van het Agentschap Binnenlands bestuur

|

P.8


Thesauriebeheer : risico’s

Bij een evaluatie inzake beleggingsmogelijkheden kan steeds rekening gehouden worden met volgende parameters om een inschatting van de risico’s te maken:

1. Macro economische risico’s 2. Tegenpartijrisico (rating, onderlinge verbanden,…) 3. Looptijd (cash flow matching, renterisico’s, liquiditeit van de investering…) 4. Concentratierisico (objectieve en subjectieve criteria)

|

P.9


1. Inschatting van het macro economisch risico De huidige financiĂŤle markten in een notendop Debt

Primary balance

Budget balance

Gov. funding needs

Gov. funding needs

(i-g)

1/

Age Unem- Youth related ploy- Unemspending ment ployment Change pp 2010-40

%GDP 2011

%GDP 2011

%GDP 2011

%GDP 2011

%GDP 2012

Greece

157.7

-2.8

-9.5

24.0

26.0

19.8

15.8

16.2

Portugal

101.7

-1.7

-5.9

21.6

21.0

12.9

3.3

Ireland

112.0

-6.8

-10.5

19.5

18.0

12.2

Spain

68.1

-4.1

-6.3

19.3

18.7

Italy

120.3

0.8

-3.9

22.8

Belgium

97.0

-0.4

-3.9

France

84.7

-3.1

Germany

82.4

Austria

2/

Latest Latest month month

Bank Bank assets claims on general gov.

Gov. debt held abroad

Trend real GDP growth

%GDP

%GDP

%GDP

38.5

225

27.4

61.5

1.4

12.4

28.1

327

15.7

56.7

0.4

9.0

14.0

26.5

1007

28.2

59.4

1.9

4.2

9.0

20.9

44.4

328

22.3

49.6

1.4

23.1

3.2

1.6

8.1

28.9

245

32.1

47.0

0.8

22.4

22.6

-0.2

6.9

7.3

18.7

324

22.0

68.3

1.3

-5.8

20.6

19.7

-0.2

2.8

9.5

22.7

404

19.0

64.4

1.7

0.4

-2.0

11.4

10.5

-0.9

4.8

7.0

7.7

334

25.4

52.8

1.8

73.8

-0.9

-3.7

7.8

8.6

-0.9

3.0

4.3

9.1

349

15.7

87.5

1.7

Netherlands

63.9

-1.6

-3.7

19.9

16.6

-0.8

9.4

5.1

6.9

383

13.8

66.4

2.1

Finland

50.6

0.2

-1.2

11.2

9.7

-3.3

6.3

7.8

20.2

270

6.2

89.3

1.8

%GDP

1/ Differentia l between s pot bond yield a nd nomi na l GDP growth 2011. 2/ EU Commi s s ion es tima tes , 2009 Ageing Report - does not ta ke into a ccount mos t recent reforms .

Bron: Bloomberg, IMF, DataStream, EU Commission, SG Cross Asset Research/ Economics

|

P.10


1. Inschatting van het macro economisch risico De huidige financiĂŤle markten in een notendop (18/11/2011)

Bron: eigen research

|

P.11


14/11/2011

12/11/2011

10/11/2011

8/11/2011

6/11/2011

4/11/2011

2/11/2011

31/10/2011

29/10/2011

27/10/2011

25/10/2011

23/10/2011

21/10/2011

19/10/2011

17/10/2011

15/10/2011

13/10/2011

11/10/2011

9/10/2011

7/10/2011

1. Inschatting van het macro economisch risico

De huidige financiÍle markten in een notendop – Evolutie nationale spreads tov. Duitsland

6

5

4 FR

BE

3 ITA

SPA

OOST

NED

2

1

0

Bron: eigen research

| P.12


2. Inschatting van het tegenpartijrisico (1/4) Ratingbureaus

Definitie: Een kredietrating (kredietstatus) is een oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie in de vorm van een schatting dat de verplichtingen uit hoofde van de schuldenaar zonder problemen worden voldaan. Ratingbureaus:

Standard & Poor's, Fitch, Moody’s Dagong Global Credit Rating Co,... Waar is EUROPA? Kritiek op de ratingbureaus Ze reageerden in het verleden niet snel genoeg op nieuwe ontwikkelingen Ratingbureaus zijn private bedrijven en worden betaald door de te raten emittent Gebrek aan toezicht op de ratingbureaus Huidige “vlucht vooruit” in de ratingverlagingen

|

P.13


2. Inschatting van het tegenpartijrisico (2/4) Ratingbureaus

Aandachtspunten:

Het toekennen van een rating gebeurt na een (vaak omvangrijk) initieel onderzoek en er is een jaarlijkse herhalingstoets. Een rating die aan herziening is onderworpen is dan "on watch" geplaatst. Hierbij wordt meestal vermeld of een opwaartse ("positive outlook") dan wel een neerwaartse ("negative outlook") herziening te verwachten is. Daarnaast kan men beslissen om de rating op stabiel (“stable outlook�) te plaatsen. De door de verschillende bureaus gehanteerde benadering is enigszins verschillend, met het gevolg dat dezelfde obligatie door de diverse bureaus verschillende ratings toegekend kan krijgen. Er bestaan verschillende ratings voor de korte - en langetermijnmarkt.

|

P.14


2. Inschatting van het tegenpartijrisico (3/4) Langetermijn ratings

Time To Default From Original Rating For Global Corporate Defaulters (1981-2010) Standard Average years Median years deviation of from original from original years from Original rating Defaults rating* rating original rating Range AAA 7 16.4 9.0 11.3 22.8 AA 27 15.0 14.4 7.6 25.2 A 85 12.5 10.6 7.9 27.0 BBB 181 7.8 6.6 5.5 24.5 BB 505 6.4 4.9 5.0 28.2 B 1,09 4.7 3.5 3.9 26.5 CCC/C 120 2.7 1.4 3.1 17.4 Total 2,015 5.8 4.1 5.2 28.9 *Sources: Standard & Poor's Global Fixed Income Research and Standard & Poor's CreditPro速.

|

P.15


2. Inschatting van het tegenpartijrisico (4/4) Kapitaalbescherming/kapitaalgarantie/geldmarktfonds/depositogarantiestelsel Kapitaalbescherming1: Kapitaalbescherming betekent dat de ICB zich moreel verplicht om het gewaarborgde kapitaal terug te betalen = middelenverbintenis Kapitaalgarantie1: Kapitaalgarantie betekent dat de ICB zich juridisch verplicht om het gewaarborgde kapitaal terug te betalen= resultaatverbintenis Een geldmarktfonds: Biedt geen kapitaalgarantie. De emittenten, opgenomen in het fonds, stellen zich wel garant voor de terugbetaling van hun kortlopend schuldpapier (tenzij faillissement). Door de diversificatie van het tegenpartijrisico kan een geldmarktfonds niet rekenen op een kapitaalgarantie van één van de emittenten voor de globale portefeuille van het geldmarktfonds. Depositogarantiestelsel2: Deze beschermingsregeling voor deposito’s geldt voor elk creditsaldo dat luidt in een van de valuta’s van de EER en die door natuurlijke personen, verenigingen en kleine en middelgrote ondernemingen (met een verkorte balans) worden aangehouden op zicht-, termijn- of spaarrekeningen bij een financiële instelling. 1

http://www.beama.be/financiele-vaardigheden/de-financiele-markten/begrippen

2

http://www.protectionfund.be/nl/mod_systeme.html

|

P.16


2. Inschatting van het tegenpartijrisico (bijlage) Actuele rating van een aantal financiële instellingen op de Belgische markt

BNP Paribas SA Société Générale SA ING Bank NV KBC Bank NV Dexia Bank Belgium NV

S&P AAA+ A+ A+ A-

Moody's Aa2 Aa3 Aa3 A1 A3

Fitch AAA+ A+ A A

Bron: Bloomberg

|

P.17


3. Inschatting van het looptijdrisico Cash Flow matching: = het zo nauwkeurig mogelijk op elkaar afstemmen van twee geldstromen Duratie en renterisico:

Een obligatie met een duratie van 5 jaar zal bij een stijging van de algehele marktrente met 1% een koersdaling van circa 5% ondervinden. Duratie is grosso modo op te vatten als de gewogen gemiddelde looptijd van de coupons en de hoofdsom. Oplossing: de “ ladderstructuur of dakpannenconstructie” verzoent de lange termijn investering met een korte termijn liquiditeit. Vandaag Geïnvesteerd Vervaldag bedrag 100.000 € 2014 100.000 € 2013 100.000 € 2012

Na één jaar Geïnvesteerd Vervaldag bedrag 100.000 € 2015 100.000 € 2014 100.000 € 2013

100.000 €

2012

Het nominaal bedrag van 100 000 € wordt geïnvesteerd in een nieuwe obligatie met een looptijd van 3 jaar (2015)

|

P.18


4. Inschatting van het concentratierisico

Objectieve criteria:

Tegenpartijrisico Bepaling van limieten Acties bij overschrijding Koppel risico/rendement

Subjectieve criteria (kenmerken van een goede bancaire relatie)

De kernwaarden: 'transparantie', 'proactiviteit' en 'professionaliteit' Regelmatige contacten samen met zijn bankier met als doel het nastreven van een continue openheid & transparantie inzake beleggingsoplossingen en mogelijkheden. De competentie van de relatiebeheerder, aangezien zij de kennis hebben van de producten die de banken aanbieden. Proactief meedenken

|

P.19


THESAURIE- & RISICOBEHEER: overzicht inzake beleggingsmogelijkheden voor openbare besturen

|

P.20


Investeringstermijn

1.

Zichtrekening – Termijnrekening – Spaarrekening - …

2.

Geldmarktfonds

3.

Schatkistcertificaat/Commercial Paper

4.

Euro Medium Term Certificate

5.

TAK 21/26 verzekeringsproduct

< 365 dagen

> 364 dagen 6.

Overheidsobligaties (OLO’s)

7.

Euro Medium Term Notes

|

P.21


1. Zichtrekening - termijnrekening - ..

Soorten: 1.

Zichtrekening

2.

Speciale rekening (Tre@sury, Business Account, Flex Account,..)

3.

Termijnrekening

4.

Spaarrekening

5.

Aandachtspunten: Rendement Kostprijs Toegankelijkheid van de rekening (elektronisch,…) Rating van de financiële instelling Berekening van de intresten 360/365 dagen, getrouwheidspremie,…

Internetlink: Spaargids.be (gericht naar particuliere cliënten)

|

P.22


2. Geldmarktfonds Definitie: Een geldmarktfonds is een 'Instelling voor Collectieve Belegging' (ICB) die uitsluitend belegt in kortlopend papier.

Soorten geldmarktfondsen: Cash (beleggingshorizon +/- 2 maanden)/Cash Plus (beleggingshorizon +/- 6 maanden) / Strategisch Cash (beleggingshorizon 12-24 maanden) Kapitalisatie/Distributie deelbewijzen Retail-/Institutionele klasse Rating geldmarktfondsen: Fitch, Moody's, S&P (minimum AAAm/Aaa-mf) AAAm versus AAAf geldmarktfondsen “Stabiele Netto Inventariswaarde” versus “Markt to Market”

|

P.23


2. Geldmarktfonds Voordelen: Het streven naar een maximale veiligheid door een doorgedreven diversificatie Liquiditeit: meestal beschikbaar op dagbasis zonder voorwaarde (“opzegperiode”) of kost Aantrekkelijk risicogewogen rendement Uitbesteden van uw thesauriebeheer aan specialisten. Deze kunnen inspelen op renteontwikkelingen, marktevoluties, kredietevents,.. Geen roerende voorheffing in kapitalisatiefonds (op basis van de actuele fiscaliteit) Eenvoudige boekhoudkundige verwerking (slechts “1 lijn” in de boekhouding) Nadelen: Absoluut rendement is soms beperkt, zeker in vergelijking met een bankdeposito Aandachtspunten: Total Expense Ratio (TER): drukt het bedrag uit van de totale kosten die aan een fonds verbonden zijn in een percentage van zijn inventariswaarde. Goedkeuring “Agentschap Binnenlands bestuur”

|

P.24


3. Schatkistcertificaten/ Commercial Paper Definitie: Schatkistcertificaten zijn effecten op korte termijn (looptijd van ten hoogste een jaar); uitgedrukt in euro en uitgegeven door middel van aanbestedingen door de federale overheid. Een commercial paper is een verhandelbare schuldbekentenis (lening) die is uitgegeven door een bedrijf of een andere niet-kredietinstelling (bv. Steden/Gemeenten/Provincie/Intercommunale..). De looptijd van het commercial paper is gewoonlijk korter dan twee jaar, over het algemeen tussen ĂŠĂŠn en zes maanden. Commercial paper wordt in grote coupures (niet kleiner dan EUR 250.000) uitgegeven en is met name bedoeld om te worden geplaatst bij professionele beleggers (institutionele beleggers en banken). Voordelen: Overheidsemittent: geen roerende voorheffing verschuldigd Rendement: overheidsrente/Euribor x maand(en) Diversificatie versus bancair risico Nadelen: Bepaalde uitgiften van CP uitgegeven door overheidsentiteiten zijn beperkt beschikbaar en vaak snel uitverkocht.

|

P.25


4. Euro Medium Term Certificate Definitie: Het EMTC-programma vormt het kader waarbinnen individuele certificaten worden uitgegeven. Een certificaat is een schuldbekentenis (obligatie). Op regelmatige basis kan een financiĂŤle instelling met een EMTC-programma certificaten ter beschikking stellen aan de klanten. Voordelen: Een certificaat biedt een combinatie van liquiditeit en rendement; is beschikbaar in schijven van een bepaald bedrag; wordt gegarandeerd door een financiĂŤle instelling (Rating); is opvraagbaar aan 100% plus een vergoeding (afhankelijk van het mechanisme in het certificaat).

Nadelen: Aan- en verkopen kunnen meestal enkel per schijf. Eens een certificaat gelanceerd is, kan er niet meer worden ingeschreven (verkopen zijn wel nog mogelijk). Bij een tussentijdse verkoop zal TOB (0.07% met een maximum van 500 euro) afgehouden worden.

|

P.26


5. Verzekeringsproducten (Tak 21/26) Definitie:

Tak 21 producten zijn levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement. Dat gewaarborgd rendement kan nog aangevuld worden met een winstdeelname, dit naargelang van de prestaties die de gespecialiseerde beheerders van het fonds tijdens het afgelopen jaar hebben geleverd.

Een tak 26 is een kapitalisatiecontract, met een looptijd die kan variĂŤren maar meestal de periode van acht jaar niet overschrijdt. Evenals in het geval van tak 21 is er de waarborg van een gegarandeerd rendement, dat eventueel aangevuld kan worden met een winstdeelname. Bij de tak 26-formule is er geen verzekerd risico, geen verzekerde en geen begunstigde bij afloop van het contract.

|

P.27


5. Verzekeringsproducten (Tak 21/26) Voordelen tak 26 (afhankelijk van de verzekeraar): Zowel voor bedrijven, overheden, verenigingen als voor particulieren Alle voorwaarden worden op voorhand contractueel vastgelegd en gelden voor de volledige duur van het contact. Er is een gewaarborgd minimumrendement, eventueel aanvulbaar met een winstdeelname (de situatie wordt van jaar tot jaar herbekeken) Het bedrag is op eender welk moment beschikbaar/opvraagbaar Het kapitalisatieprincipe geldt, wat wil zeggen dat de intresten op hun beurt intresten opbrengen Premietaks niet van toepassing Nadelen tak 26 (afhankelijk van de verzekeraar): Winstdeelname is onzeker Roerende voorheffing: altijd van toepassing (opgelet bij Tak 21, niet van toepassing na 8 jaar) Bij (vervroegde) uitstap zijn er vaak (hoge) uitstapkosten van toepassing Tegenpartijrisico (segregated/general account)

|

P.28


5. Verzekeringsproducten (Tak 21/26) Aandachtspunten: Gewaarborgd rendement Tegenpartij risico (segregated/general account) Bovenop de uitstapkosten kan een afkoopvergoeding (MAV = Market Adjusted Valueâ&#x20AC;&#x2122;) eventueel van toepassing zijn.

|

P.29


6. Belgische Overheidsobligaties OLO’s Definitie: OLO is de afkorting van Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie. Het zijn obligaties in euro die op middellange, lange of zeer lange termijn zijn uitgegeven door de Belgische staat. De rente op OLO’s op 10 jaar wordt vaak gebruikt als algemene indicator van het obligatierentepeil. Voordelen: Belgische overheidsemittent: geen Roerende Voorheffing van toepassing Diversificatie ten opzichte van het bancaire risico Ideaal buy & hold instrument, in combinatie met een ladderstructuur. Nadelen: Tussentijdse verkoop: de waardering kan schommelen in functie van de rentebewegingen Langere looptijd niet altijd inpasbaar in het thesauriebeheer

|

P.30


7. Euro Medium Term Note Definitie: Het EMTN-programma vormt het kader waarbinnen individuele obligaties en gestructureerde producten worden uitgegeven. Notes zijn financiële instrumenten die over het algemeen als doel hebben een rendement te bieden dat afhangt van de evolutie van een onderliggende variabele, zoals een renteindex, beursindex,…. Voordelen: Kunnen op maat worden gemaakt vanaf een minimale inleg (meestal vanaf 1 Mio €). Zijn verhandelbaar op de secundaire markt (liquiditeit). Nadelen: De kapitaalbescherming door de uitgever is enkel van toepassing op eindvervaldag. De investeerder neemt het kredietrisico van de uitgever. De waardering vóór eindvervaldag is onderworpen aan een marktrisico.

|

P.31


8. Beknopte vergelijking van toepassing voor openbare besturen

1 2 3

Investeringsoplossing

Pluspunten

On/Off Balance

Roerende Voorheffing[1]

Zichtrekening

Op voorhand gekende condities (opgelet: aanpasbaar) Op voorhand gekende condities

On

Verschuldigd

On

Verschuldigd

Spaarrekening

Op voorhand gekende condities (opgelet: aanpasbaar)

On

Verschuldigd

AAAm geldmarktfonds

Off-balance van de beherende financiĂŤle instelling, dagelijks beschikbaar. Weg van het bancaire risico en gekend rendement.

Off

In kapitalisatiedeelbewijzen geen roerende voorheffing verschuldigd. Geen roerende voorheffing verschuldigd.

Euro Medium Term Certificaten

Combinatie van liquiditeit en op voorhand gekend rendement

On

Verschuldigd

Verzekeringsproducten

Op voorhand gekende condities (behalve winstdeelname)

On/off

Verschuldigd (opgelet uitzonderingen: bv. tak 21 na 8 jaar)

Obligation LinĂŠaire/Lineaire Obligaties

Weg van het bancaire risico en gekend rendement (uitgedrukt als YTM)

Off

Geen roerende voorheffing verschuldigd.

Euro Medium Term Note

Op maat uitgewerkte oplossingen On met kapitaalbescherming (weliswaar enkel op eindvervaldag)

Termijnrekening

4

5

Schatkistcertificaten en Commercial Paper overheidsentiteiten (via een korte of lange termijn adviesmandaat)

6

7

8

9

Off

Verschuldigd

(1) op basis van de actuele fiscale wetgeving dd 1/12/2011

|

P.32


CONTACTEN

Kris Verkinderen

Joost Pieters

CRM Institutional Clients +32 (0)9 242 22 14 Kris.Verkinderen@sgpriv.be

Head of Institutional Clients +32 (0)9 242 22 78 Joost.Pieters@sgpriv.be

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit document is van algemene aard en is niet bedoeld als beleggingsaanbeveling, gepersonaliseerde aanbeveling, aanbod tot aankoop of aanzetten tot verkoop van financiële instrumenten of enig andere vorm van adviesverlening. De cliënt dient zelf, in overleg met zijn relatiebeheerder bij Société Générale Private Banking België, na te gaan of de vermelde financiële instrumenten en beleggingsdiensten voor hem geschikt of passend zijn. Voor geïndividualiseerd fiscaal, patrimoniaal of juridisch advies dient de cliënt zich te richten tot de personen of instanties die hierin gespecialiseerd zijn. De informatie opgenomen in dit document steunt op betrouwbare bronnen en eigen onderzoek. De (gesimuleerde) resultaten uit het verleden of prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Resultaten uitgedrukt in vreemde valuta kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen. Tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld, richt deze informatie zich enkel tot ingezetenen van lidstaten van de Europese Unie. Société Générale Private Banking België, noch enige andere vennootschap van de Groep Société Générale kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid, onvolledigheid of oneigenlijk gebruik van de informatie. Société Générale Private Banking België is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

|

P.33

Thesaurie en risicobeheer voor openbare besturen  

Thesaurie en risicobeheer voor openbare besturen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you